Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek"

Transkript

1 Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

2 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del skematisk oversigt Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger...14 Udbygning af digitale samlinger...14 Videreudvikling og prioritering af nationalbibliotekets vejledning og personlige betjening...15 Kassationspolitik med henblik på øget magasinplads...16 Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice (KUBIS) Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning Bilag til årsrapporten... 27

3 -3-1. Beretning 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Der findes særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, herunder pligtaflevering (Lov nr af 22. december 2004), tyverisikring, L 248 af 8/ og forskning, Lov nr. 224 af 27/ Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven. Ifølge anmærkningerne er bibliotekets hovedopgaver således Nationalbiblioteksservice Nationalbiblioteksforskning Universitetsbiblioteksservice Mission Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i konventionel eller digital form. Institutionen giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger. Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger. Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor. Vision Det Kongelige Bibliotek vil være blandt de førende national- og universitetsbiblioteker i Europa ved at forenkle, effektivisere og udbygge adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens ressourcer fortsat gennem nationalt og internationalt samarbejde og partnerskaber at udvikle det hybride national- og universitetsbibliotek at udvikle institutionen i lyset af de hastige omvæltninger i videnproduktion og i videnformidling med konvergens mellem forskellige medietyper at udbygge den digitale infrastruktur for dansk forskning.

4 Årets faglige resultater Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek indgik i september 2007 en ny resultatkontrakt med Kulturministeriet. I tabel 1 nedenfor er der redegjort for målopfyldelsen i Samtidig er ressourceforbruget på de enkelte delprodukter/opgaver angivet, idet samtlige fællesomkostninger er fordelt på produkterne. Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Produkt/opgave Omkostninger Opfyldte resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav 1000 kr. Antal Antal Antal Nationalbiblioteksservice/indsamling Nationalbiblioteksservice/bevaring Nationalbiblioteksservice/formidling Nationalbiblioteksforskning/forskningspublicering Nationalbiblioteksforskning/anden formidling Universitetsbiblioteksservice/samlingsopbygning Universitetsbiblioteksservice/formidling I alt Nationalbiblioteksservice For så vidt angår produktet nationalbiblioteksservice består det af tre delprodukter: indsamling i medfør af pligtafleveringsloven samt anden indsamling bevaring i form af forebyggende og aktiv bevaring formidling forstået som udlån og vejledning samt formidling i form af udstillinger, koncerter og foredrag Som det fremgår af tabellen, kan ressourceforbruget opgøres til 135,9 mio. kr. inkl. fordelte fællesomkostninger. I alt var der 5 resultatmål inden for dette område, der var relevante i Heraf blev 4 opfyldt, mens et enkelt ikke blev opfyldt. Biblioteket vurderer resultatet som tilfredsstillende. Nationalbiblioteksforskning Med hensyn til Nationalbiblioteksforskning er dette opdelt i to delprodukter, nemlig forskningspublicering og anden forskningsformidling gennem foredrag, konferencer mv. Ressourceforbruget til området kan opgøres til 25,8 mio. kr. inkl. fordelte fællesomkostninger. Resultatkontrakten indeholder 2 resultatkrav til dette område, der begge blev opfyldt. For forskningsbliceringen er der endda tale om en væsentlig højere aktivitet end forudsat i resultatkontrakten. Biblioteket anser på den baggrund resultatet for meget tilfredsstillende. Universitetsbiblioteksservice Vedrørende Universitetsbiblioteksservice er området opdelt i 2 delprodukter: Samlingsopbygning til universitetsbiblioteket, herunder magasinering af samlingerne Formidling i form af udlån og vejledning samt anden formidlingsservice

5 -5- Ressourceforbruget til universitetsbiblioteksservice kan opgøres til 171,6 mio. kr. inkl. fordelte fællesomkostninger. Resultatkontrakten indeholder i alt 7 mål for universitetsbiblioteket, der var relevante i mål blev opfyldt, mens 2 mål blev delvist opfyldt. Biblioteket anser målopfyldelsen inden for universitetsbibliotekets område for at være tilfredsstillende. Med hensyn til resultatkontratens målopfyldelse henvises der i øvrigt til målrapporteringsskemaerne i afsnit 2.1, bilag 1 samt til afsnit 2.2, hvor enkelte resultatmål behandles uddybende. Benyttelsen af biblioteket i 2007 Som supplement til ovenstående gennemgang af resultatkontrakten beskrives årets faglige resultater i det følgende gennem en række centrale nøgletal for udviklingen i biblioteksbenyttelsen. Nedenstående tabel belyser udviklingen i elektroniske lån i forhold til konventionelle lån i perioden 2002 til Ved elektroniske lån (E-lån) forstås downloads af relevante digitale ressourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. Benyttelse, udlån Udlån (1.000) Konventionelle lån ex fornyelser E-lån Total primær udlån % E-lån af primær udlån 56% 69% 76% 81% 83% 85% Produktivitet (kr.) Omkostninger pr. udlån 15,30 10,90 9,10 8,44 6,47 5,22 Som det fremgår, er antallet af udlån i 2007 steget i forhold til Væksten ligger på de elektroniske lån, mens de konventionelle lån som i tidligere år udviser en vigende tendens. Nedgangen i de fysiske lån afspejler den generelle udvikling på området, hvor især trykte tidsskrifter substitueres med elektroniske. Det kan i forlængelse af det stigende elektroniske udlånstal oplyses, at også antallet af søgninger i databaser steg i 2007 i forhold til året før. I 2007 blev der registreret søgninger i bibliotekets databaser, hvilket er 9% højere end i Omkostningerne pr. udlån blev på 5,22 kr. i Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sammenholdt med besøg på bibliotekets 4 betjeningssteder (fysiske besøg).

6 -6- Benyttelse, besøgende Besøg (stk) Besøg på hjemmeside Fysiske besøg I alt Biblioteket satser i indeværende kontraktperiode målrettet på at styrke læringsrummet for de studerende bl.a. gennem flere læsepladser og en udvidelse af åbningstiderne. Resultaterne heraf kan aflæses allerede i 2007, hvor der er en stigning i antal fysiske besøg i forhold til Tendensen til faldende benyttelse af bygningerne er derfor brudt. Tallene dækker over et fortsat fald på bibliotekets betjeningssted på Amager, mens der er til gengæld en pæn fremgang i Diamanten og især i Fiolstræde, hvor benyttelsen er steget med 12% i forhold til året før. De bagvedliggende tendenser er klare og interessante: Der er tale om en fortsat vækst i e- udlånet på bekostning af det fysiske bogudlån. Til gengæld er der tale om en markant ændring i benyttelsesmønstret, så den personlige benyttelse i vore bygninger for første gang siden højdepunktet i 2003 igen er stigende. Benyttelsesmønstret afspejler efter bibliotekets vurdering, at brugerne ønsker at bruge bibliotekets bygninger ikke blot for at læse på læsesalene (læsesalslånet er stagnerende), men også for at mødes og drage fordel af studiemiljøet. Biblioteket forventer en yderligere stigning i besøgstallet efter ibrugtagningen af nye faciliteter til universitetsbiblioteket på Amager samt på Nørre Alle efter indvielse af det nyindrettede studiemiljø. Som det også fremgår af tabellen, viser tallet for besøg på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside en beskeden tilbagegang og er på niveau med tallet fra Årsagen til faldet på 6,6% er de besøgendes reaktion på lanceringen af den nye hjemmeside i Der er tale om en normal reaktion umiddelbart efter en stor omlægning af en hjemmeside, som den Det Kongelige Bibliotek gennemførte i Besøgstallet forventes atter at stige i Årets økonomiske resultat Figur 1 viser Det Kongelige Biblioteks indtægter og omkostninger i 2007 samt indtægter og omkostninger i 2008 på baggrund af forslag til finanslov for 2008 (II).

7 -7- Figur 1 Indtægter og omkostninger , , ,0 Mio. kr , , , , ,0 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Som det fremgår af tabellen, havde Det Kongelige Bibliotek et beskedent merforbrug (3,4 mio. kr.) i Stigningen i udgifter og indtægter i 2008 i forhold til 2007 skyldes dels omkostninger i forbindelse med ibrugtagning af det kombinerede universitetsbibliotek og magasinbyggeri på Amager, dels Økonomistyrelsens omlægning af rentestrukturen på langfristet gæld. Figur 2 viser sammensætningen af Det Kongelige Biblioteks balance. For så vidt angår ultimo 2006 er det den godkendte omkostningsbaserede åbningsbalance, der er anvendt. Figur 2 Balancens sammensætning Mio. kr , , , , , , , , ,0 0,0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Kortfristet gæld Omsætningsaktiver Langfristet gæld Finansielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Materielle anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver

8 -8- Som det fremgår, vedrører langt den største del af aktivmassen bibliotekets materielle anlægsaktiver, som især består af arealer og bygninger. Arealer og bygninger udgør knapt 89% af den samlede aktivmasse. Anlægsaktiverne modsvares af langfristet gæld, som udgør langt den største del af passivsiden. Figur 3 viser egenkapitalens sammensætning pr. ultimo Figur 3 Egenkapitalens sammensætning 12000, ,0 Mio. kr. 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 0, Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital Som det fremgår, er det overførte overskud pr. ultimo 2007 på 4,7 mio. kr. Langt den største del heraf hidrører fra indtægtsdækket virksomhed. Figur 4 viser udnyttelsen af lånerammen. Figur 4 Låneramme og SKB-gæld , ,0 Mio. kr , , ,0 0, , Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Som det fremgår, har biblioteket overholdt lånerammen ved udgangen af Biblioteket har ikke overskredet lånerammen på noget tidspunkt i 2007.

9 -9- I 2008 vil den relativt store bygge- og IT-kredit blive nedskrevet i forbindelse med ibrugtagningen af det nye universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri på Amager. Samlet set budgetterer biblioteket med en mindre forøgelse af gælden i 2008, men biblioteket forventer ikke problemer med at overholde lånerammen. Sammenfattende om det økonomiske resultat I 2006, som var det første hele driftsår for det nye sammenlagte bibliotek, fik institutionen beskåret sin opsparing med 11,3 mio. kr. Biblioteket har i såvel 2006 som 2007 udvist stor tilbageholdenhed og kun prioriteret projekter, som var helt nødvendige i forbindelse med fusionen af den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek med Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek. Biblioteket er gennem den stramme udgiftsstyring kommet ud af 2007 uden underskud. Biblioteket betragter på den baggrund det økonomiske resultat som tilfredsstillende. Det delvise bortfald af bibliotekets opsparing i kombination med de ekstraordinære fusionsomkostninger betyder imidlertid samtidig, at bibliotekets opsparing inden for ordinær virksomhed reelt er væk ved indgangen til Det videreførte overskud fra 2007 vedrører således indtægtsdækket virksomhed Forventninger til kommende år Det kommende år bliver et økonomisk set vanskeligt år for biblioteket. Tilrettelæggelsen af arbejdet har som alle andre steder i staten skullet ske på grundlag af en midlertidig bevillingslov som følge af valget til Folketinget i november I februar 2008 blev det nye finanslovforslag FFL 2008 (II) offentliggjort. FFL 2008 (II) indeholder rammereduktioner begrundet i nye indkøbsaftaler og omlægning af ejendomsskatterne såvel som krav om inden for den kommende bevilling at gennemføre en opsparing på 1 pct. af bevillingen. Hertil kommer, at overført overskud fra regnskab 2007 også er indefrosset. Dette skal for Det Kongelige Biblioteks vedkommende ses i sammenhæng med, at der i 2008 er aflevering af nybyggeriet på Njalsgade 112 med i alt kvadratmeter. Byggeriet rummer publikumsfaciliteter (Publikumsdelen vil komme til at rumme 493 studiepladser samt plads til faglig vejledning, undervisning og udlån) og lavtempererede magasiner. De lavtempererede magasiner vil blive anvendt til opbevaring af ca hyldemeter bøger og andet bevaringsværdigt materiale. I ibrugtagningsåret 2008 har biblioteket en række engangsudgifter, bl.a. til flytning af ca. 45 hyldekilometer bøger og andet materiale til det nye magasin og til frigjort kapacitet i andre magasiner. I forbindelse med flytningen ophører bibliotekets brug af magasinlokaler på Danmarks Tekniske Universitet, hvor ca. 14 hyldekilometer p.t. opbevares. Brugsmålet er opsagt af

10 -10- Danmarks Tekniske Universitet, men da det var lejefrit, frigøres der ikke huslejemidler, som kunne anvendes til dækning af merudgifterne ved det øgede antal kvadratmeter i eget regi. Biblioteket har siden indgåelsen af resultatkontrakten for 1998 inden for sit budget haft en ramme til bygningsdrift. Rammen dækker husleje, ejendomsskatter, drift og vedligehold. Som følge af tilvækst antal kvadratmetre og stigende udgifter pr. kvadratmeter til bl.a. ejendomsskatter og energi kan basisudgifterne ikke længere dækkes fuldt ud inden for rammen, og der er ikke længere luft til at gennemføre vedligehold ud over den daglige drift. Problemstillingen har været forudsigelig siden resultatkontrakten for 1998 blev indgået, men nu er den en realitet. Samlet set udgør udgifterne til basal drift og afdrag på de lån, der er etableret i bygningerne i forbindelse med omkostningsreformen ca. 27% af de samlede omkostninger i 2007 samlede bevilling. Den eksisterende bygningsmasse er i overensstemmelse med bibliotekets formål, og tjener som magasiner for ca. 190 hyldekilometer bøger og andet biblioteksmateriale, publikumsarealer med læsepladser for nationalbibliotekets og universitetsbibliotekets brugere og baglandslokaler til de ansatte. Hvad angår de fagligt indholdsmæssige dele af bibliotekets virksomhed er det bibliotekets forventningen, at hovedparten af resultatkontraktens mål for 2008 vil kunne opfyldes. Det er dog nødvendigt med en vis ressourcemæssig omprioritering med henblik på at dække omkostninger til indflytning i det nye byggeri på Njalsgade 112. På den elektroniske formidlingsside bliver en af de største udfordringer at få den nye overbygning (Primo) til det eksisterende bibliotekssystem (Rex) til at udvikle sig som planlagt og at få flere eksterne biblioteker til at tilslutte sig systemet. På universitetsbibliotekssiden bliver den allerstørste udfordring at få KUBIS-samarbejdet til at udfolde sig som planlagt er samarbejdsaftalens første arbejdsår, hvor der skal indgås aftaler mellem det enkelte fakultet ved Købehavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek om formål, mål og ressourcer. Meget tid vil i det første år blive anvendt på de organisatoriske rammer og på strømlining af processer og systemer. For nationalbiblioteket har udfaldet af Kulturministeriets arbejde med digitalisering af kulturarven afgørende betydning i et langtrækkende perspektiv vil også blive præget af kulturministerens beslutning om at fusionere Dansk Folkemindesamling (DFS) med Det Kongelige Bibliotek. Bevillingsretligt sker fusionen med virkning fra 1. januar 2008, og med praktisk ikrafttræden pr. 1. juni Dansk Folkemindesamling er Danmarks arkiv for folkeminder. Folkemindesamlingen bevarer almindelige menneskers livsopfattelser, erindringer, traditioner, sang, musik og dagligdags historier for eftertiden. DFS forsker i alle befolkningsgruppers kultur, og arkivet og samlingerne gemmer på flere hundrede års dokumentation af de mennesker og det samfund, der er baggrunden for Danmark i dag.

11 DFSs faglige opgaver videreføres som en selvstændig afdeling under Nationalbiblioteket, mens institutionens fællesfunktioner overgår til KB s fællesfunktioner. Fusionen skal føre til, at DFS får frigjort ressourcer til kerneopgaverne, og at KB får udvidet sit faglige og forskningsfaglige miljø. Fagligt indholdsmæssigt er der stor synergi i denne fusion, og forventningen er, at den kan gennemføres uden vanskeligheder. -11-

12 Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets merforbrug Andel opfyldte resultatkrav NB-service/indsamling % 2/2 NB-service/bevaring % 1/1 NB-service/formidling % 1/2 NB-forskning/publicering % 1/1 NB-forskning/anden formidling % 1/1 KUB-service/samlingsopbygning % 2/2 KUB-service/formidling % 3/5 I alt % 11/14 Note: Der henvises til bilag 9 med hensyn principper for fordeling af indtægtsført bevilling og indirekte omkostninger. I tabel 3 er målopfyldelsen 2007 i Det Kongelige Biblioteks resultatkontrakt sammenholdt med ressourceforbruget til bibliotekets hovedopgaver. Det bemærkes, at bibliotekets resultatkontrakt ikke er opbygget på en sådan måde, at det er muligt at opgøre, hvor mange ressourcer der er anvendt på at opnå målene inden for de enkelte områder. Nationalbiblioteksservice Nationalbiblioteksservice omfatter tre delprodukter, nemlig indsamling, formidling og bevaring. I alt var der 5 resultatmål inden for dette område, der var relevante i Heraf blev 4 opfyldt, mens et enkelt ikke blev opfyldt. Det ikke opfyldte formål vedrører videreudvikling af det hybride bibliotek under området formidling. I henhold til resultatkontrakten var det et krav, at udlånet af elektroniske ressourcer skulle stige med mindst 10%. Reelt blev der tale om et beskedent fald. Den manglende målopfyldelse hænger efter bibliotekets vurdering sammen med en omlægning på bibliotekets web. Omlægningen af visse tekstsamlinger til nyere præsentationer har betydet et midlertidigt fald i den samlede benyttelse. Nationalbiblioteksforskning Med hensyn til Nationalbiblioteksforskning er dette opdelt i to delprodukter, nemlig forskningspublicering og anden forskningsformidling gennem foredrag, konferencer mv. Resultatkontrakten indeholder 2 resultatkrav til dette område, der begge blev opfyldt. For forskningspubliceringen er der endda tale om en væsentlig højere aktivitet end forudsat i resultatkontrakten.

13 -13- Universitetsbiblioteksservice Vedrørende Universitetsbiblioteksservice er området opdelt i 2 delprodukter, nemlig samlingsopbygning og formidling. Resultatkontrakten indeholder i alt 7 mål for universitetsbiblioteket, der var relevante i Heraf blev 5 mål opfyldt, mens 2 mål blev delvist opfyldt. Det ene mål, der kun blev delvist opfyldt, var brugertilfredshed med åbningstiderne. I henhold til resultatkontrakten var det målet, at mindst 75% af de adspurgte brugere skulle være tilfredse med åbningstiderne. Bibliotekets brugertilfredshedsundersøgelse viste, at kun 69,9% erklærede sig tilfredse med åbningstiderne. Biblioteket udvider åbningstiderne i 2008 og gentager brugertilfredshedsundersøgelsen. For så vidt angår det andet mål, der blev delvist opfyldt, vedrører det flere deltagere i brugeruddannelsen under området formidling. Ifølge resultatkontrakten var det et krav, at flere brugere skulle gennemføre relevant uddannelse og at alle kurser skulle evalueres med en tilfredshed på minimum 80%. I 2007 lykkedes det at bringe antallet af brugere pr. kursus op (større deltagerfrekvens), men der blev afholdt færre kurser end i Til gengæld var brugertilfredsheden høj. Hele 91,5% tilkendegav, at de var tilfredse eller meget tilfredse. Samlet er målet derfor delvist opfyldt. Den manglende målopfyldelse med hensyn til antallet af brugere skyldes til dels en omlægning af strategien med hensyn til brugeruddannelse. Biblioteket har arbejdet med at udvikle elektroniske undervisningsmoduler, som brugerne selv administrerer. De elektroniske kurser er besparende og fleksible for brugerne og må antages delvist at substituere de direkte konfrontationskurser, så efterspørgslen efter denne type kurser må forventes at falde. Resultatmålet i kontrakten vil derfor efter aftale med ministeriet blive justeret i Sammenfattende vurdering Resultaterne i 2007 viser, at 11 ud af 14 kontraktmål blev opfyldt, mens 2 blev delvist opfyldt, og et mål ikke blev opfyldt. Samlet er der efter bibliotekets vurdering tale om et tilfredsstillende resultat for det første år under den nye kontrakt, og biblioteket ser målopfyldelsen som et første skridt på vejen mod at realisere den vision, som resultatkontrakten bygger på.

14 Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Udbygning af digitale samlinger Mål og baggrund Det indgår i Nationalbibliotekets strategi, at biblioteket skal formidle viden og oplevelser inden for den del af landets kulturarv, som Nationalbiblioteket har ansvaret for. Målet er at give direkte elektronisk adgang til digitale udgaver af danske værker, som indgår i samlingerne ved årligt at digitalisere sider. Desuden vil biblioteket formidle den fond af viden, som bibliotekets medarbejdere har om samlingerne og om de emner, som samlingerne dækker. Resultater Der er i 2007 digitaliseret i alt sider, fordelt således: Småtrykssamlingen: , Håndskriftafdelingen: 5.000, Kort- og Billedafdelingen: , Musik- og Teaterafdelingen: og Orientalsk og Judaistisk Afdeling Målet er således nået med en målopfyldelse på 172 pct. Økonomi Der er ikke afsat særskilte midler i resultatkontrakten til opgaven, der derfor løses inden for bibliotekets almindelige driftsbevilling. Analyse Det indgår i bibliotekets politik, at digitaliserede værker ikke blot skal stilles passivt til rådighed via online-bibliotekskataloger, men at de digitaliserede værker skal formildes aktivt. I 2007 har hovedparten af indsatsen været koncentreret om formidling af danske værker og danske emner. Især skal fremhæves en omfattende hjemmeside om digteren Per Højholt, som har fået en fornem omtalte i medierne. Med introducerende tekster og knap tyve digitaliseringer af forarbejderne til trykte og utrykte digte samt lydbånd og videofilm, er der sket en webformidling til et bredt publikum af materiale fra samtiden. To andre hjemmesider Codices Latini Haunienses og Fragmenta Latina Hauniensia er rettet mod forskningen. I 2007 er ni håndskrifter oplagt og beskrevet, spændende fra 7. årh. til ca De to latinske portaler rummer nu tilsammen ca. 100 fuldstændige faksimiler. En online-udgave af manuskripterne til 36 værker eller samlinger fra komponisten Peter Heises hånd er publiceret. Andre web-formidlingssider drejer sig om enkelte emner, f.eks. en hjemmeside om Havfruer, som har samlet alt fra opdagelsesrejsendes sandfærdige møder med havfruer til H.C. Andersens berømte eventyr og den musik, som emnet har inspireret til. Vurdering Gennem den selektive digitaliseringsindsats stilles dele af kulturarven til rådighed for en bred vifte af brugergrupper. Værkerne kan bruges i undervisning, i forbindelse med højere uddan-

15 -15- nelse, til forskning og giver den interesserede borger mulighed for at komme tæt på en mangfoldighed af værker og materialetyper i bibliotekets samlinger. Det indgår i bibliotekets mission, at samlingerne skal stilles til rådighed på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Den selektive digitalisering og formidlingen af værkerne bidrager til at indfri missionen. Videreudvikling og prioritering af nationalbibliotekets vejledning og personlige betjening Mål og baggrund Det Kongelige Bibliotek har til opgave at forenkle, effektivisere og udbygge adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens ressourcer herunder at opbygge Det Kongelige Biblioteks webside, inklusiv informationsarkitektur, formidlingsformer og tilgang til biblioteksservice for på denne måde at indfri brugernes mangeartede behov. Dette skal ses i sammenhæng med, at det er bibliotekets mission at give den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår for forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Efter godt otte år med den hidtidige web var behovet for ny tilrettelæggelse, nyt design og et nyt underliggende produktionssystem blevet åbenlyst. Bibliotekets webside havde gennem årene vokset sig stor. Med mange underliggende sider, adgang til mange forskellige digitaliserede værker, adgang til bibliotekets katalog Rex og elektroniske tidsskrifter tidligere kendt som Elektra og endelig med formidling af de enkelte afdelingers virke. Samtidig var Det Kongelige Bibliotek fusioneret med Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, og der var derfor yderligere behov for at skabe en ensartet og samlet løsning på webben for alle bibliotekets brugere, nye som gamle. Resultater I februar 2007 blev Det Kongelige Biblioteks nye website publiceret. Der er nu kommet klare indgange på tværs af bibliotekets enheder, og det er samtidig blevet muligt at besøge Københavns Universitet, Nationalbiblioteket og kulturhuset Den Sorte Diamant, alle i selvstændigt design, for brugere der har særlig tilknytning til de dele af Det Kongelige Biblioteks virke. En anden stor fornyelse er, at bibliotekets web nu har fået et markant løft i sit design og visuelle fremtoning. Det grafiske udtryk er blevet mere moderne. Sideopbygningen er ensartet på tværs af hele sitet, og der er lagt stor vægt på anvendelse af billeder overalt. Det Kongelige Bibliotek har en af landets største billedsamlinger, som det nu er muligt at trække på i formidlingen på webben.

16 -16- Tallene for besøg på afspejler, at det er lykkedes at skabe større interesse og synlighed for webben. Besøgene er således gået op fra ca besøg i september til ca besøg i november Samtidig gik institutionen fra tre til de maksimale fem stjerner i Telestyrelsens årlige bedømmelse af offentlige websites Bedst på Nettet. Økonomi Projektbudgettet for indførelse af CMS på kr. er blevet overholdt med en meget lille overskridelse, som er blevet afholdt over bibliotekets driftsregnskab. Det samlede ressourceforbrug hos fastansatte medarbejdere i afdelingen Digital Udvikling og Produktion alene er opgjort til seks årsværk. Hertil skal lægges de ressourcer, der er anvendt i samtlige institutionens afdelinger ifm indførelse af den nye web. Omfanget af denne indsats er ikke gjort op, da den indgår som en del af den daglige drift. Analyse Brugerne er sat i centrum i forbindelse med tilrettelæggelsen af den nye web. Man har skabt et website, der så vidt muligt kan anvendes af brugerne ud fra den tilgang brugerne har, og ikke så meget ud fra den opbygning biblioteket har organiseret sit virke efter. Derfor er søgefunktionen central, ligesom der er satset på en mere hensigtsmæssig formidling af indgange til materialer og fag, som skal være tilgængelige uanset om brugerne kommer til webben gennem forsiden, eller lander på en underside, fx via en søgning i Google. Vurdering Det tager altid tid at vænne sig til en ny opbygning af et website, man har anvendt mange gange tidligere. Alligevel er der kommet mange positive tilkendegivelser på opbygningen af den nye web. Klare indgange, fokus på brugeren samt søgefunktionen har medført en forenkling, effektivisering og udbygning af adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens ressourcer i tråd med institutionens vision. Der arbejdes løbende med udvikling af Det Kongelige Biblioteks produktionssystem (CMS) og med udvikling af de redaktionelle muligheder for til stadighed at følge med i de nye tendenser og brugerbehov på nettet. Kassationspolitik med henblik på øget magasinplads Mål og baggrund Målet med kassationsprojektet er dels at udvikle metoder, som kan bidrage til forenkling af fremtidige beslutninger om kassation og dels at udskille en del af den mindst kurante litteratur i Københavns Universitetsbibliotek. Ved udskillelsen opnås en permanent besparelse i form af

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Note 3 varebeholdninger 3 Note 4 Hensatte forpligtelser 3 1. Beretning 4

Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Note 3 varebeholdninger 3 Note 4 Hensatte forpligtelser 3 1. Beretning 4 -2- Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Note 3 varebeholdninger 3 Note 4 Hensatte forpligtelser 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets resultat 5 1.4. Opgaver og ressourcer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB)

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) -2- Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Beretning... 3 1.1. Mission, vision og hovedopgaver... 3 1.2. Årets finansielle resultater...

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere