Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek"

Transkript

1 Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

2 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del skematisk oversigt Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger...14 Udbygning af digitale samlinger...14 Videreudvikling og prioritering af nationalbibliotekets vejledning og personlige betjening...15 Kassationspolitik med henblik på øget magasinplads...16 Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice (KUBIS) Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning Bilag til årsrapporten... 27

3 -3-1. Beretning 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Der findes særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, herunder pligtaflevering (Lov nr af 22. december 2004), tyverisikring, L 248 af 8/ og forskning, Lov nr. 224 af 27/ Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven. Ifølge anmærkningerne er bibliotekets hovedopgaver således Nationalbiblioteksservice Nationalbiblioteksforskning Universitetsbiblioteksservice Mission Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i konventionel eller digital form. Institutionen giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger. Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger. Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor. Vision Det Kongelige Bibliotek vil være blandt de førende national- og universitetsbiblioteker i Europa ved at forenkle, effektivisere og udbygge adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens ressourcer fortsat gennem nationalt og internationalt samarbejde og partnerskaber at udvikle det hybride national- og universitetsbibliotek at udvikle institutionen i lyset af de hastige omvæltninger i videnproduktion og i videnformidling med konvergens mellem forskellige medietyper at udbygge den digitale infrastruktur for dansk forskning.

4 Årets faglige resultater Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek indgik i september 2007 en ny resultatkontrakt med Kulturministeriet. I tabel 1 nedenfor er der redegjort for målopfyldelsen i Samtidig er ressourceforbruget på de enkelte delprodukter/opgaver angivet, idet samtlige fællesomkostninger er fordelt på produkterne. Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav Produkt/opgave Omkostninger Opfyldte resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav 1000 kr. Antal Antal Antal Nationalbiblioteksservice/indsamling Nationalbiblioteksservice/bevaring Nationalbiblioteksservice/formidling Nationalbiblioteksforskning/forskningspublicering Nationalbiblioteksforskning/anden formidling Universitetsbiblioteksservice/samlingsopbygning Universitetsbiblioteksservice/formidling I alt Nationalbiblioteksservice For så vidt angår produktet nationalbiblioteksservice består det af tre delprodukter: indsamling i medfør af pligtafleveringsloven samt anden indsamling bevaring i form af forebyggende og aktiv bevaring formidling forstået som udlån og vejledning samt formidling i form af udstillinger, koncerter og foredrag Som det fremgår af tabellen, kan ressourceforbruget opgøres til 135,9 mio. kr. inkl. fordelte fællesomkostninger. I alt var der 5 resultatmål inden for dette område, der var relevante i Heraf blev 4 opfyldt, mens et enkelt ikke blev opfyldt. Biblioteket vurderer resultatet som tilfredsstillende. Nationalbiblioteksforskning Med hensyn til Nationalbiblioteksforskning er dette opdelt i to delprodukter, nemlig forskningspublicering og anden forskningsformidling gennem foredrag, konferencer mv. Ressourceforbruget til området kan opgøres til 25,8 mio. kr. inkl. fordelte fællesomkostninger. Resultatkontrakten indeholder 2 resultatkrav til dette område, der begge blev opfyldt. For forskningsbliceringen er der endda tale om en væsentlig højere aktivitet end forudsat i resultatkontrakten. Biblioteket anser på den baggrund resultatet for meget tilfredsstillende. Universitetsbiblioteksservice Vedrørende Universitetsbiblioteksservice er området opdelt i 2 delprodukter: Samlingsopbygning til universitetsbiblioteket, herunder magasinering af samlingerne Formidling i form af udlån og vejledning samt anden formidlingsservice

5 -5- Ressourceforbruget til universitetsbiblioteksservice kan opgøres til 171,6 mio. kr. inkl. fordelte fællesomkostninger. Resultatkontrakten indeholder i alt 7 mål for universitetsbiblioteket, der var relevante i mål blev opfyldt, mens 2 mål blev delvist opfyldt. Biblioteket anser målopfyldelsen inden for universitetsbibliotekets område for at være tilfredsstillende. Med hensyn til resultatkontratens målopfyldelse henvises der i øvrigt til målrapporteringsskemaerne i afsnit 2.1, bilag 1 samt til afsnit 2.2, hvor enkelte resultatmål behandles uddybende. Benyttelsen af biblioteket i 2007 Som supplement til ovenstående gennemgang af resultatkontrakten beskrives årets faglige resultater i det følgende gennem en række centrale nøgletal for udviklingen i biblioteksbenyttelsen. Nedenstående tabel belyser udviklingen i elektroniske lån i forhold til konventionelle lån i perioden 2002 til Ved elektroniske lån (E-lån) forstås downloads af relevante digitale ressourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. Benyttelse, udlån Udlån (1.000) Konventionelle lån ex fornyelser E-lån Total primær udlån % E-lån af primær udlån 56% 69% 76% 81% 83% 85% Produktivitet (kr.) Omkostninger pr. udlån 15,30 10,90 9,10 8,44 6,47 5,22 Som det fremgår, er antallet af udlån i 2007 steget i forhold til Væksten ligger på de elektroniske lån, mens de konventionelle lån som i tidligere år udviser en vigende tendens. Nedgangen i de fysiske lån afspejler den generelle udvikling på området, hvor især trykte tidsskrifter substitueres med elektroniske. Det kan i forlængelse af det stigende elektroniske udlånstal oplyses, at også antallet af søgninger i databaser steg i 2007 i forhold til året før. I 2007 blev der registreret søgninger i bibliotekets databaser, hvilket er 9% højere end i Omkostningerne pr. udlån blev på 5,22 kr. i Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sammenholdt med besøg på bibliotekets 4 betjeningssteder (fysiske besøg).

6 -6- Benyttelse, besøgende Besøg (stk) Besøg på hjemmeside Fysiske besøg I alt Biblioteket satser i indeværende kontraktperiode målrettet på at styrke læringsrummet for de studerende bl.a. gennem flere læsepladser og en udvidelse af åbningstiderne. Resultaterne heraf kan aflæses allerede i 2007, hvor der er en stigning i antal fysiske besøg i forhold til Tendensen til faldende benyttelse af bygningerne er derfor brudt. Tallene dækker over et fortsat fald på bibliotekets betjeningssted på Amager, mens der er til gengæld en pæn fremgang i Diamanten og især i Fiolstræde, hvor benyttelsen er steget med 12% i forhold til året før. De bagvedliggende tendenser er klare og interessante: Der er tale om en fortsat vækst i e- udlånet på bekostning af det fysiske bogudlån. Til gengæld er der tale om en markant ændring i benyttelsesmønstret, så den personlige benyttelse i vore bygninger for første gang siden højdepunktet i 2003 igen er stigende. Benyttelsesmønstret afspejler efter bibliotekets vurdering, at brugerne ønsker at bruge bibliotekets bygninger ikke blot for at læse på læsesalene (læsesalslånet er stagnerende), men også for at mødes og drage fordel af studiemiljøet. Biblioteket forventer en yderligere stigning i besøgstallet efter ibrugtagningen af nye faciliteter til universitetsbiblioteket på Amager samt på Nørre Alle efter indvielse af det nyindrettede studiemiljø. Som det også fremgår af tabellen, viser tallet for besøg på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside en beskeden tilbagegang og er på niveau med tallet fra Årsagen til faldet på 6,6% er de besøgendes reaktion på lanceringen af den nye hjemmeside i Der er tale om en normal reaktion umiddelbart efter en stor omlægning af en hjemmeside, som den Det Kongelige Bibliotek gennemførte i Besøgstallet forventes atter at stige i Årets økonomiske resultat Figur 1 viser Det Kongelige Biblioteks indtægter og omkostninger i 2007 samt indtægter og omkostninger i 2008 på baggrund af forslag til finanslov for 2008 (II).

7 -7- Figur 1 Indtægter og omkostninger , , ,0 Mio. kr , , , , ,0 0, Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Som det fremgår af tabellen, havde Det Kongelige Bibliotek et beskedent merforbrug (3,4 mio. kr.) i Stigningen i udgifter og indtægter i 2008 i forhold til 2007 skyldes dels omkostninger i forbindelse med ibrugtagning af det kombinerede universitetsbibliotek og magasinbyggeri på Amager, dels Økonomistyrelsens omlægning af rentestrukturen på langfristet gæld. Figur 2 viser sammensætningen af Det Kongelige Biblioteks balance. For så vidt angår ultimo 2006 er det den godkendte omkostningsbaserede åbningsbalance, der er anvendt. Figur 2 Balancens sammensætning Mio. kr , , , , , , , , ,0 0,0 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Kortfristet gæld Omsætningsaktiver Langfristet gæld Finansielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Materielle anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver

8 -8- Som det fremgår, vedrører langt den største del af aktivmassen bibliotekets materielle anlægsaktiver, som især består af arealer og bygninger. Arealer og bygninger udgør knapt 89% af den samlede aktivmasse. Anlægsaktiverne modsvares af langfristet gæld, som udgør langt den største del af passivsiden. Figur 3 viser egenkapitalens sammensætning pr. ultimo Figur 3 Egenkapitalens sammensætning 12000, ,0 Mio. kr. 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 0, Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital Som det fremgår, er det overførte overskud pr. ultimo 2007 på 4,7 mio. kr. Langt den største del heraf hidrører fra indtægtsdækket virksomhed. Figur 4 viser udnyttelsen af lånerammen. Figur 4 Låneramme og SKB-gæld , ,0 Mio. kr , , ,0 0, , Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Som det fremgår, har biblioteket overholdt lånerammen ved udgangen af Biblioteket har ikke overskredet lånerammen på noget tidspunkt i 2007.

9 -9- I 2008 vil den relativt store bygge- og IT-kredit blive nedskrevet i forbindelse med ibrugtagningen af det nye universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri på Amager. Samlet set budgetterer biblioteket med en mindre forøgelse af gælden i 2008, men biblioteket forventer ikke problemer med at overholde lånerammen. Sammenfattende om det økonomiske resultat I 2006, som var det første hele driftsår for det nye sammenlagte bibliotek, fik institutionen beskåret sin opsparing med 11,3 mio. kr. Biblioteket har i såvel 2006 som 2007 udvist stor tilbageholdenhed og kun prioriteret projekter, som var helt nødvendige i forbindelse med fusionen af den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek med Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek. Biblioteket er gennem den stramme udgiftsstyring kommet ud af 2007 uden underskud. Biblioteket betragter på den baggrund det økonomiske resultat som tilfredsstillende. Det delvise bortfald af bibliotekets opsparing i kombination med de ekstraordinære fusionsomkostninger betyder imidlertid samtidig, at bibliotekets opsparing inden for ordinær virksomhed reelt er væk ved indgangen til Det videreførte overskud fra 2007 vedrører således indtægtsdækket virksomhed Forventninger til kommende år Det kommende år bliver et økonomisk set vanskeligt år for biblioteket. Tilrettelæggelsen af arbejdet har som alle andre steder i staten skullet ske på grundlag af en midlertidig bevillingslov som følge af valget til Folketinget i november I februar 2008 blev det nye finanslovforslag FFL 2008 (II) offentliggjort. FFL 2008 (II) indeholder rammereduktioner begrundet i nye indkøbsaftaler og omlægning af ejendomsskatterne såvel som krav om inden for den kommende bevilling at gennemføre en opsparing på 1 pct. af bevillingen. Hertil kommer, at overført overskud fra regnskab 2007 også er indefrosset. Dette skal for Det Kongelige Biblioteks vedkommende ses i sammenhæng med, at der i 2008 er aflevering af nybyggeriet på Njalsgade 112 med i alt kvadratmeter. Byggeriet rummer publikumsfaciliteter (Publikumsdelen vil komme til at rumme 493 studiepladser samt plads til faglig vejledning, undervisning og udlån) og lavtempererede magasiner. De lavtempererede magasiner vil blive anvendt til opbevaring af ca hyldemeter bøger og andet bevaringsværdigt materiale. I ibrugtagningsåret 2008 har biblioteket en række engangsudgifter, bl.a. til flytning af ca. 45 hyldekilometer bøger og andet materiale til det nye magasin og til frigjort kapacitet i andre magasiner. I forbindelse med flytningen ophører bibliotekets brug af magasinlokaler på Danmarks Tekniske Universitet, hvor ca. 14 hyldekilometer p.t. opbevares. Brugsmålet er opsagt af

10 -10- Danmarks Tekniske Universitet, men da det var lejefrit, frigøres der ikke huslejemidler, som kunne anvendes til dækning af merudgifterne ved det øgede antal kvadratmeter i eget regi. Biblioteket har siden indgåelsen af resultatkontrakten for 1998 inden for sit budget haft en ramme til bygningsdrift. Rammen dækker husleje, ejendomsskatter, drift og vedligehold. Som følge af tilvækst antal kvadratmetre og stigende udgifter pr. kvadratmeter til bl.a. ejendomsskatter og energi kan basisudgifterne ikke længere dækkes fuldt ud inden for rammen, og der er ikke længere luft til at gennemføre vedligehold ud over den daglige drift. Problemstillingen har været forudsigelig siden resultatkontrakten for 1998 blev indgået, men nu er den en realitet. Samlet set udgør udgifterne til basal drift og afdrag på de lån, der er etableret i bygningerne i forbindelse med omkostningsreformen ca. 27% af de samlede omkostninger i 2007 samlede bevilling. Den eksisterende bygningsmasse er i overensstemmelse med bibliotekets formål, og tjener som magasiner for ca. 190 hyldekilometer bøger og andet biblioteksmateriale, publikumsarealer med læsepladser for nationalbibliotekets og universitetsbibliotekets brugere og baglandslokaler til de ansatte. Hvad angår de fagligt indholdsmæssige dele af bibliotekets virksomhed er det bibliotekets forventningen, at hovedparten af resultatkontraktens mål for 2008 vil kunne opfyldes. Det er dog nødvendigt med en vis ressourcemæssig omprioritering med henblik på at dække omkostninger til indflytning i det nye byggeri på Njalsgade 112. På den elektroniske formidlingsside bliver en af de største udfordringer at få den nye overbygning (Primo) til det eksisterende bibliotekssystem (Rex) til at udvikle sig som planlagt og at få flere eksterne biblioteker til at tilslutte sig systemet. På universitetsbibliotekssiden bliver den allerstørste udfordring at få KUBIS-samarbejdet til at udfolde sig som planlagt er samarbejdsaftalens første arbejdsår, hvor der skal indgås aftaler mellem det enkelte fakultet ved Købehavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek om formål, mål og ressourcer. Meget tid vil i det første år blive anvendt på de organisatoriske rammer og på strømlining af processer og systemer. For nationalbiblioteket har udfaldet af Kulturministeriets arbejde med digitalisering af kulturarven afgørende betydning i et langtrækkende perspektiv vil også blive præget af kulturministerens beslutning om at fusionere Dansk Folkemindesamling (DFS) med Det Kongelige Bibliotek. Bevillingsretligt sker fusionen med virkning fra 1. januar 2008, og med praktisk ikrafttræden pr. 1. juni Dansk Folkemindesamling er Danmarks arkiv for folkeminder. Folkemindesamlingen bevarer almindelige menneskers livsopfattelser, erindringer, traditioner, sang, musik og dagligdags historier for eftertiden. DFS forsker i alle befolkningsgruppers kultur, og arkivet og samlingerne gemmer på flere hundrede års dokumentation af de mennesker og det samfund, der er baggrunden for Danmark i dag.

11 DFSs faglige opgaver videreføres som en selvstændig afdeling under Nationalbiblioteket, mens institutionens fællesfunktioner overgår til KB s fællesfunktioner. Fusionen skal føre til, at DFS får frigjort ressourcer til kerneopgaverne, og at KB får udvidet sit faglige og forskningsfaglige miljø. Fagligt indholdsmæssigt er der stor synergi i denne fusion, og forventningen er, at den kan gennemføres uden vanskeligheder. -11-

12 Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets merforbrug Andel opfyldte resultatkrav NB-service/indsamling % 2/2 NB-service/bevaring % 1/1 NB-service/formidling % 1/2 NB-forskning/publicering % 1/1 NB-forskning/anden formidling % 1/1 KUB-service/samlingsopbygning % 2/2 KUB-service/formidling % 3/5 I alt % 11/14 Note: Der henvises til bilag 9 med hensyn principper for fordeling af indtægtsført bevilling og indirekte omkostninger. I tabel 3 er målopfyldelsen 2007 i Det Kongelige Biblioteks resultatkontrakt sammenholdt med ressourceforbruget til bibliotekets hovedopgaver. Det bemærkes, at bibliotekets resultatkontrakt ikke er opbygget på en sådan måde, at det er muligt at opgøre, hvor mange ressourcer der er anvendt på at opnå målene inden for de enkelte områder. Nationalbiblioteksservice Nationalbiblioteksservice omfatter tre delprodukter, nemlig indsamling, formidling og bevaring. I alt var der 5 resultatmål inden for dette område, der var relevante i Heraf blev 4 opfyldt, mens et enkelt ikke blev opfyldt. Det ikke opfyldte formål vedrører videreudvikling af det hybride bibliotek under området formidling. I henhold til resultatkontrakten var det et krav, at udlånet af elektroniske ressourcer skulle stige med mindst 10%. Reelt blev der tale om et beskedent fald. Den manglende målopfyldelse hænger efter bibliotekets vurdering sammen med en omlægning på bibliotekets web. Omlægningen af visse tekstsamlinger til nyere præsentationer har betydet et midlertidigt fald i den samlede benyttelse. Nationalbiblioteksforskning Med hensyn til Nationalbiblioteksforskning er dette opdelt i to delprodukter, nemlig forskningspublicering og anden forskningsformidling gennem foredrag, konferencer mv. Resultatkontrakten indeholder 2 resultatkrav til dette område, der begge blev opfyldt. For forskningspubliceringen er der endda tale om en væsentlig højere aktivitet end forudsat i resultatkontrakten.

13 -13- Universitetsbiblioteksservice Vedrørende Universitetsbiblioteksservice er området opdelt i 2 delprodukter, nemlig samlingsopbygning og formidling. Resultatkontrakten indeholder i alt 7 mål for universitetsbiblioteket, der var relevante i Heraf blev 5 mål opfyldt, mens 2 mål blev delvist opfyldt. Det ene mål, der kun blev delvist opfyldt, var brugertilfredshed med åbningstiderne. I henhold til resultatkontrakten var det målet, at mindst 75% af de adspurgte brugere skulle være tilfredse med åbningstiderne. Bibliotekets brugertilfredshedsundersøgelse viste, at kun 69,9% erklærede sig tilfredse med åbningstiderne. Biblioteket udvider åbningstiderne i 2008 og gentager brugertilfredshedsundersøgelsen. For så vidt angår det andet mål, der blev delvist opfyldt, vedrører det flere deltagere i brugeruddannelsen under området formidling. Ifølge resultatkontrakten var det et krav, at flere brugere skulle gennemføre relevant uddannelse og at alle kurser skulle evalueres med en tilfredshed på minimum 80%. I 2007 lykkedes det at bringe antallet af brugere pr. kursus op (større deltagerfrekvens), men der blev afholdt færre kurser end i Til gengæld var brugertilfredsheden høj. Hele 91,5% tilkendegav, at de var tilfredse eller meget tilfredse. Samlet er målet derfor delvist opfyldt. Den manglende målopfyldelse med hensyn til antallet af brugere skyldes til dels en omlægning af strategien med hensyn til brugeruddannelse. Biblioteket har arbejdet med at udvikle elektroniske undervisningsmoduler, som brugerne selv administrerer. De elektroniske kurser er besparende og fleksible for brugerne og må antages delvist at substituere de direkte konfrontationskurser, så efterspørgslen efter denne type kurser må forventes at falde. Resultatmålet i kontrakten vil derfor efter aftale med ministeriet blive justeret i Sammenfattende vurdering Resultaterne i 2007 viser, at 11 ud af 14 kontraktmål blev opfyldt, mens 2 blev delvist opfyldt, og et mål ikke blev opfyldt. Samlet er der efter bibliotekets vurdering tale om et tilfredsstillende resultat for det første år under den nye kontrakt, og biblioteket ser målopfyldelsen som et første skridt på vejen mod at realisere den vision, som resultatkontrakten bygger på.

14 Målrapporteringens anden del uddybende analyser og vurderinger Udbygning af digitale samlinger Mål og baggrund Det indgår i Nationalbibliotekets strategi, at biblioteket skal formidle viden og oplevelser inden for den del af landets kulturarv, som Nationalbiblioteket har ansvaret for. Målet er at give direkte elektronisk adgang til digitale udgaver af danske værker, som indgår i samlingerne ved årligt at digitalisere sider. Desuden vil biblioteket formidle den fond af viden, som bibliotekets medarbejdere har om samlingerne og om de emner, som samlingerne dækker. Resultater Der er i 2007 digitaliseret i alt sider, fordelt således: Småtrykssamlingen: , Håndskriftafdelingen: 5.000, Kort- og Billedafdelingen: , Musik- og Teaterafdelingen: og Orientalsk og Judaistisk Afdeling Målet er således nået med en målopfyldelse på 172 pct. Økonomi Der er ikke afsat særskilte midler i resultatkontrakten til opgaven, der derfor løses inden for bibliotekets almindelige driftsbevilling. Analyse Det indgår i bibliotekets politik, at digitaliserede værker ikke blot skal stilles passivt til rådighed via online-bibliotekskataloger, men at de digitaliserede værker skal formildes aktivt. I 2007 har hovedparten af indsatsen været koncentreret om formidling af danske værker og danske emner. Især skal fremhæves en omfattende hjemmeside om digteren Per Højholt, som har fået en fornem omtalte i medierne. Med introducerende tekster og knap tyve digitaliseringer af forarbejderne til trykte og utrykte digte samt lydbånd og videofilm, er der sket en webformidling til et bredt publikum af materiale fra samtiden. To andre hjemmesider Codices Latini Haunienses og Fragmenta Latina Hauniensia er rettet mod forskningen. I 2007 er ni håndskrifter oplagt og beskrevet, spændende fra 7. årh. til ca De to latinske portaler rummer nu tilsammen ca. 100 fuldstændige faksimiler. En online-udgave af manuskripterne til 36 værker eller samlinger fra komponisten Peter Heises hånd er publiceret. Andre web-formidlingssider drejer sig om enkelte emner, f.eks. en hjemmeside om Havfruer, som har samlet alt fra opdagelsesrejsendes sandfærdige møder med havfruer til H.C. Andersens berømte eventyr og den musik, som emnet har inspireret til. Vurdering Gennem den selektive digitaliseringsindsats stilles dele af kulturarven til rådighed for en bred vifte af brugergrupper. Værkerne kan bruges i undervisning, i forbindelse med højere uddan-

15 -15- nelse, til forskning og giver den interesserede borger mulighed for at komme tæt på en mangfoldighed af værker og materialetyper i bibliotekets samlinger. Det indgår i bibliotekets mission, at samlingerne skal stilles til rådighed på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Den selektive digitalisering og formidlingen af værkerne bidrager til at indfri missionen. Videreudvikling og prioritering af nationalbibliotekets vejledning og personlige betjening Mål og baggrund Det Kongelige Bibliotek har til opgave at forenkle, effektivisere og udbygge adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens ressourcer herunder at opbygge Det Kongelige Biblioteks webside, inklusiv informationsarkitektur, formidlingsformer og tilgang til biblioteksservice for på denne måde at indfri brugernes mangeartede behov. Dette skal ses i sammenhæng med, at det er bibliotekets mission at give den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår for forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Efter godt otte år med den hidtidige web var behovet for ny tilrettelæggelse, nyt design og et nyt underliggende produktionssystem blevet åbenlyst. Bibliotekets webside havde gennem årene vokset sig stor. Med mange underliggende sider, adgang til mange forskellige digitaliserede værker, adgang til bibliotekets katalog Rex og elektroniske tidsskrifter tidligere kendt som Elektra og endelig med formidling af de enkelte afdelingers virke. Samtidig var Det Kongelige Bibliotek fusioneret med Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, og der var derfor yderligere behov for at skabe en ensartet og samlet løsning på webben for alle bibliotekets brugere, nye som gamle. Resultater I februar 2007 blev Det Kongelige Biblioteks nye website publiceret. Der er nu kommet klare indgange på tværs af bibliotekets enheder, og det er samtidig blevet muligt at besøge Københavns Universitet, Nationalbiblioteket og kulturhuset Den Sorte Diamant, alle i selvstændigt design, for brugere der har særlig tilknytning til de dele af Det Kongelige Biblioteks virke. En anden stor fornyelse er, at bibliotekets web nu har fået et markant løft i sit design og visuelle fremtoning. Det grafiske udtryk er blevet mere moderne. Sideopbygningen er ensartet på tværs af hele sitet, og der er lagt stor vægt på anvendelse af billeder overalt. Det Kongelige Bibliotek har en af landets største billedsamlinger, som det nu er muligt at trække på i formidlingen på webben.

16 -16- Tallene for besøg på afspejler, at det er lykkedes at skabe større interesse og synlighed for webben. Besøgene er således gået op fra ca besøg i september til ca besøg i november Samtidig gik institutionen fra tre til de maksimale fem stjerner i Telestyrelsens årlige bedømmelse af offentlige websites Bedst på Nettet. Økonomi Projektbudgettet for indførelse af CMS på kr. er blevet overholdt med en meget lille overskridelse, som er blevet afholdt over bibliotekets driftsregnskab. Det samlede ressourceforbrug hos fastansatte medarbejdere i afdelingen Digital Udvikling og Produktion alene er opgjort til seks årsværk. Hertil skal lægges de ressourcer, der er anvendt i samtlige institutionens afdelinger ifm indførelse af den nye web. Omfanget af denne indsats er ikke gjort op, da den indgår som en del af den daglige drift. Analyse Brugerne er sat i centrum i forbindelse med tilrettelæggelsen af den nye web. Man har skabt et website, der så vidt muligt kan anvendes af brugerne ud fra den tilgang brugerne har, og ikke så meget ud fra den opbygning biblioteket har organiseret sit virke efter. Derfor er søgefunktionen central, ligesom der er satset på en mere hensigtsmæssig formidling af indgange til materialer og fag, som skal være tilgængelige uanset om brugerne kommer til webben gennem forsiden, eller lander på en underside, fx via en søgning i Google. Vurdering Det tager altid tid at vænne sig til en ny opbygning af et website, man har anvendt mange gange tidligere. Alligevel er der kommet mange positive tilkendegivelser på opbygningen af den nye web. Klare indgange, fokus på brugeren samt søgefunktionen har medført en forenkling, effektivisering og udbygning af adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens ressourcer i tråd med institutionens vision. Der arbejdes løbende med udvikling af Det Kongelige Biblioteks produktionssystem (CMS) og med udvikling af de redaktionelle muligheder for til stadighed at følge med i de nye tendenser og brugerbehov på nettet. Kassationspolitik med henblik på øget magasinplads Mål og baggrund Målet med kassationsprojektet er dels at udvikle metoder, som kan bidrage til forenkling af fremtidige beslutninger om kassation og dels at udskille en del af den mindst kurante litteratur i Københavns Universitetsbibliotek. Ved udskillelsen opnås en permanent besparelse i form af

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB)

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) -2- Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Beretning... 3 1.1. Mission, vision og hovedopgaver... 3 1.2. Årets finansielle resultater...

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Assens Revisionskontor

Assens Revisionskontor Assens Revisionskontor Ved registreret revisor Per Johansen --- Tobaksgården 7 5610 Assens Årsrapport for 2009 CVR: 27 06 52 28 Sdr. Ringvej 2, 1. sal 5610 Assens Tlf. 64 71 16 88 Fax 64 71 56 88 E-mail:

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden... 4 1.2. Årets resultater... 5

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere