Å r s r a p p o r t f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

2 Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Redegørelse for reservation Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Noter 18-2-

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 3: Reservation Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Regnskabstabeller Tabel 5: Resultatopgørelse Tabel 6: Resultatdisponering Tabel 7: Balancen Tabel 8: Egenkapitalforklaring Tabel 9. Udnyttelse af låneramme Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11 Bevillingsregnskab Noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (obligatorisk) Note 2: Materielle anlægsaktiver (obligatorisk) Note 3: Hensatte forpligtelser Note 4: Skyldige feriepenge

4 -4-1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden Statens Værksteder for Kunst og Håndværk er en statsinstitution under Kulturministeriet, som har til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, indenfor billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave. Opgaverne er beskrevet i Akt 121 7/ samt i vedtægter af marts Der er 26. april 2007 indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet gældende for årene 2007 til Statens Værksteder har til opgave at tildele arbejdsophold til ansøgere inden for de fire område. Arbejdsophold tildeles pba. afgørelse i Værkstedsrådet. Institutionen har som vision, at alle aktører indenfor billedkunst, kunsthåndværk, design og konservering skal kende Statens Værksteder for Kunst og Håndværk som en institution, der gennem samarbejde, høj faglighed og faciliteter af høj kvalitet kan yde et afgørende bidrag til udviklingen af særligt krævende projekter og hvor der gives tilbud for nye talenters professionelle udvikling. Årsrapporten omfatter det omkostningsbaserede regnskab for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus Årets faglige resultater Med hensyn til faglige resultater har Statens Værksteder for Kunst og Håndværk ift. den samlede målopfyldelse jf. nedenstående målopfyldelsesskema opnået en opfyldelsesprocent på 100, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Statens Værksteder har i 2009 fortsat det strategi- og udviklingsarbejde, der påbegyndtes i 2006 med udarbejdelsen af en omverdens- og brugerundersøgelse. Strategien er beskrevet i resultatkontrakten. Statens Værksteders strategiske udvikling retter sig mod fokusområderne, faciliteter, faglighed og samarbejde. En professionel og målrettet kommunikationsindsats, står som en central ledelsesproces i dette arbejde.

5 -5- Statens Værksteder søger løbende at styrke sine samarbejdsrelationer med andre virksomheder og institutioner i kulturlivet. På baggrund af analyserne i brugerundersøgelsen, har institutionen desuden ønsket at gøre en særlig indsats for at øge kendskabet i målgruppen af industrielle designere. I 2009 uddelte SVKH, i samarbejde med Normann Copenhagen og Linkup, for anden gang den nyindstiftede talentpris til unge designere, Time To Design. Prisen, der er udviklet af de tre samarbejdspartnere, består af et arbejdsophold på SVKH, en udstilling i Normann Copenhagens flagship store, mediedækning gennem Linkup, samt et kontant tilskud på kr. fra Kulturministeriet. I dette andet år af prisuddelingen modtog vi bidrag fra unge designere fra mere end 35 lande verden over. Den meget store interesse ser vi som en bekræftelse på at dette særlige talentpris-koncept meget tydeligt modsvarer et behov i området internationalt. Den officielle prisoverrækkelse blev foretaget af kulturminister Carina Christensen ved et pressearrangement i Gammel Dok Pakhus i august 2009, hvor den unge designduo Hunn Wai (Singapore) og Francesca Lanzavecchia (Italien) modtog prisen. Statens Værksteder har ifm. talentprisen konstateret en markant øget opmærksomhed fra målgruppen af designere og har stor søgning om værkstedsplads via almindelig procedure fra denne målgruppe. Statens Værksteder har gennem 2009 fortsat haft fokus på institutionens aktive kommunikationsindsats. Kommunikationsplanen, der skal sikre en styrket informationsindsats og dialog med brugerne, har ført til et øget antal ansøgninger via nettet, ligesom der er en klar tendens blandt institutionens brugere til øget informationssøgning via svkh.dk. Med udgangen af 2009 kan vi konstatere at vores primære kommunikationsplatform, hjemmesiden, nu er oppe på gennemsnitligt 5000 unikke brugere om måneden. Hjemmeside og nyhedsbrev forsyner vores målgrupper med artikler og opdaterede informationer om faciliteter og mulige fremstillingsteknikker, ligesom der gives indblik i konkrete projekter, links til udstillinger, faktuelle oplysninger om ansøgningsforhold og databasebaseret oversigt over hvornår der igen er plads i de enkelte faciliteter. SVKH har i 2009 fortsat udviklingen og moderniseringen af den fotografiske afdeling. Det er en udvikling der skulle ændre på det billede der tegnede sig for et par år siden hvor afdelingen som det eneste område af SVKH ikke havde fuld belægning. Mens der stadig er, og fortsat vil være, fotokunstnere der arbejder med mørkekammerteknik, er langt den overvejende del nu afhængig af digitale redskaber og udstyr. I 2008 fik vi professionelt digitalt udstyr i fotorummet og i 2009 har vi udvidet med udstyr der giver gode arbejdsforhold til videoredigering. Dermed har Statens Værksteder nu også forhold der gør det relevant for den gruppe af billedkunstnere der arbejder med professionel videokunst.

6 -6- Institutionen har i 2009 også foretaget visse ombygnings og renoveringsarbejder. Således har en mindre ombygning i fotoafdelingen betydet et ekstra rum og dermed en øget kapacitet, med mulighed for samtidig at have fotokunstnere der arbejder analog og digitalt. SVKH stiller tre gæstelejligheder til rådighed for kunstnere der kommer fra udlandet eller provinsen. To af lejlighederne blev renoveret i 2009 mens den sidste færdiggøres i SVKH indførte i 2007 brugerevaluering, bl.a. for at følge op på målsætninger i resultatkontrakten og for løbende at kunne forbedre institutionens tilbud ift. brugernes efterspørgsel. Brugerevalueringerne fra det forgangne år indeholder foruden en meget høj procent (100 %) af brugere der enten angiver tilfreds eller meget tilfreds ved spørgsmålet om generel tilfredshed med arbejdslegatet, også konkrete forslag og ønsker om nye tiltag. Antallet af brugere i 2009 er på niveau med de tidligere år og svarer således godt til institutionens øvre kapacitetsgrænse. Til gengæld kan vi konstatere, at antallet af ansøgninger har været støt stigende de seneste år, hvorfor antallet af afslåede ansøgninger vil være tilsvarende stigende. Samtlige ophold på Statens Værksteder i 2009: 165 Samlet antal ansøgere de seneste fem år Årstal Procedure ophold Administrative ophold Ansøgninger afslået Samtlige ophold pr. år I alt Note: Administrative ophold beskriver antallet af brugere der administrativt har modtaget kortere arbejdsophold iht. fastlagte kriterier. Som man kan se, ligger antallet af ophold for på mellem ophold. Stigningen i ansøgertallet, som kan læses af tabellen, vurderes at hænge sammen med den kraftige kommunikationsindsats som Statens Værksteder har iværksat de seneste år. Dermed er vi godt på vej til at indfri vores målsætning om øget kendskabsgrad i feltet af potentielle ansøgere, og heraf flere ansøgere. De opnåede faglige resultater vurderes alt i alt som tilfredsstillende, idet der foruden det fortsatte udviklingsarbejde har været fuld belægning på både værksteder

7 -7- og gæsteboliger. Samtidig konstaterer vi stigende ansøgertal samt en høj grad af brugertilfredshed blandt institutionens brugere. For uddybende analyser og vurderinger henvises til afsnit Mål og resultater Årets økonomiske resultat Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,8 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,0 - Heraf øvrige indtægter -154,1-96,5-114,8 Ordinære driftsomkostninger 7.288, , ,7 - Heraf forbrugsomkostninger (husleje mv.) 1.654, ,5 726,5 - Heraf personaleomkostninger (løn mv.) 2.688, , ,2 - Heraf af- og nedskrivninger 252,9 332,0 273,2 - Heraf øvrige omkostninger 2.693, , ,7 Resultat af ordinær drift 5,9-45,0-154,1 Resultat før finansielle poster -1,7-49,3-156,0 Årets resultat 65,3-11,6-113,5 Balance Anlægsaktiver 1.794, , ,2 Omsætningsaktiver 1.563, , ,0 Egenkapital 65,8 76,7 190,1 Langfristet gæld 1.752, , ,1 Kortfristet gæld 1.489, , ,6 Lånerammen 2.500, , ,0 Træk på lånerammen (FF4+FF6) 1.331,5 904,9 971,9 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 53,3 % 36,2 % 38,9 % Negativ udsvingsrate -50,2 % -41,0 % 46,3 % Overskudsgrad -0,9 % 0,1 % 1,5 % Bevillingsandel 97,9 % 98,8 % 98,5 % Personaleoplysninger Antal årsværk 5,9 6,3 6,2 Årsværkspris 455,6 459,8 475,5 Lønomkostningsandel 36,9 % 37,3 % 38,5 % Lønsumsloft 2.800, , ,0 Lønforbrug 2.688, , ,2 Kilde: Tabellen dannes automatisk ud fra resultatopgørelse og balance tal er baseret på årsrapport Bemærk: Fortegn negativ udsvingsrate i 2007 er ændret til minus. Årets resultat, som er et overskud på t.kr. 113,5, skal ses i lyset af, at det under arbejdet med budgettet for 2010 har vist sig, at ikke alle udgifter vedrørende energiforbrug i 2009 er med i regnskabet for Dette vil få indflydelse på resultatet i Der henvises til afsnit 1.5 Forventninger til det kommende år samt tabel 5. Resultatopgørelsen.

8 -8- Nøgletallet for udnyttelsesgrad af lånerammen viser en svag stigning i 2009 sammenlignet med sidste år. Dette skyldes neutralisering i 2007 på t.kr. 77 vedrørende afskrivninger på Lynton laseren i Udviklingen i den negative udsvingsrate er vendt i 2009, hvor det overførte overskud har inddækket tidligere års akkumulerede underskud. Stigningen i overskudsgraden afspejler årets resultat og de faldende investeringer. Årsværksprisen og lønomkostningsandelen følger lønudviklingen i staten, dog bemærkes, at de årlige omkostninger til pension er steget med t.kr. 73 fra 2007 til Der er institutionens vurdering at det økonomiske resultat er tilfredsstillende. Resultatet skal ses i lyset af, at der året igennem har været foretaget de nødvendige vedligeholdelses- og servicearbejder på værkstedernes maskiner og udstyr, mens der ikke har været foretaget større udskiftninger eller reinvesteringer i den forholdsvist ældre maskinpark. Vi forventer at der i de kommende år skal foretages reinvesteringer i større udstyr, hvorfor der skal sikres plads til nye større afskrivninger i budgettet. Eksempelvis er det besluttet at udskifte den keramiske ovn i 2011, enten gennem en donation eller ved lånoptag Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration -4545,8-106,4 4538,7 60% Arbejdslegater -2954,2-98,3 3052,5 40% I alt -7500,0-204,7 7591,2 100% Kilde: Navision Stat. Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration -4545,8-106,4 4538,7 60% Arbejdslegater -2954,2-98,3 3052,5 40% I alt -7500,0-204,7 7591,2 100% Kilde: Navision Stat. Fordelingen på arbejdslegater samt generel ledelse og administration er baseret på en dimensionsanalyse i Navision Stat. Drift og vedligeholdelse af bygninger er for største delens vedkommende henført til generel ledelse og administration.

9 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Kommunikationen med brugerne Statens Værksteder har lagt stor energi i at opretholde et højt kvalitetsniveau i institutionens kommunikation med sine målgrupper - og med den kunst- og designinteresserede offentlighed i øvrigt. SVKH har i kraft af den tillægsbevilling der blev udløst ifm. indgåelsen af resultatkontrakten, kunne opretholde professionelle kommunikationskompetencer til gavn for institutionens brugere. En dynamisk hjemmeside og fast udsendelse af nyhedsbrev giver et løbende indblik i de projekter der arbejdes med, kunstnerportrætter og artikler med fokus på det helt specifikke der kendetegner Statens Værksteder: De særlige kunstneriske arbejdsprocesser inden for kunst og design. Antallet af unikke brugere af sitet ligger omkring 5000 om måneden, mens antallet af faste modtagere af nyhedsbrevet er på ca Begge tal vurderes at være relativt høje i betragtning af omfanget af professionelle udøvere i målgrupperne. Vi konstaterer samtidig at den mest søgte underside er kalenderfunktionen som benyttes til at orientere sig efter ift. hvornår det er muligt at søge ind på de enkelte faciliteter. Designpris som løftestang for øget kendskabsgrad I forlængelse af moderniseringen af husets designfaciliteter, har der været iværksat en målrettet kommunikationsindsats overfor designerne. Et konkret tiltag på designområdet var indgåelsen af samarbejdet med designvirksomheden Normann Copenhagen og netværket for unge arkitekter og designere, Linkup om at indstifte en ny talentpris til unge designere kaldet Time to Design. I 2009, der var det andet år hvor prisen blev uddelt, kunne vi konstatere en meget stor opmærksomhed fra unge designtalenter fra mere end 35 lande verden over. Det vurderes, at indstiftelsen af prisen har givet institutionen en god dækning i pressen samt øget trafik på institutionens hjemmeside, der i lanceringsperioden havde fordoblet antallet af unikke brugere, og hvor man samtidig kunne konstatere en trafik fra Time to design-hjemmesiden til Statens Værksteders hjemmeside. Efterfølgende har man endvidere kunne notere sig mærkbart flere ordinære ansøgninger fra dette område, heraf en del som har fået opmærksomhed mod institutionen efter at have søgt talentprisen. Designprisen og samarbejdet mellem de tre partnere gennemgik den årlige evaluering begyndelsen af Redegørelse for reservation Tabel 3: Reservation, hovedkonto [ ] 1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Faciliteter 307,7 77,0 230,7 Modernisering af design- Værksted ,7 77,0 230, Kilde: Bevillingsafregningen og Navision Stat (fordeling)

10 Forventninger til kommende år SVKH forventer at den aktive kommunikationsindsats vil opretholde og fortsat styrke institutionens position i feltet med et højt kontaktniveau og høj kendskabsgrad blandt brugere og potentielle brugere. Institutionen vil dermed styrke sin centrale position som en aktiv kulturinstitution for professionelle kunstnere, designere, kunsthåndværkere og konservatorer. Institutionen håber i de kommende år yderligere at kunne styrke sin funktion som faglig netværksskaber og som bindeled mellem de professionelle udøvere i området. I det omfang det lykkes at opnå ekstern finansiering vil SVKH fortsætte med planerne om etablering af digitale netværk og gennem brugerinddragelse drive en netværksplatform der kan tilgodese behovene i de kunstneriske arbejdsområder. Institutionen har i 2009, overfor målgruppen af industrielle designere og møbeldesignere, genvundet sin position som en meget efterspurgt støttemulighed. Vi forventer at den position i årene frem vil stå godt og fortsat vil blive underbygget af tidssvarende faciliteter og stor opmærksomhed gennem samarbejdet med Normann Copenhagen og Linkup om den internationale designpris. SVKH budgetterer med et underskud på 0,5 i 2010 som følge af forventede ekstraopkrævninger vedrørende el, vand og varme for 2009 samt forventede generelle stigninger i 2010 til ejendomsskatter og energiomkostninger mv. Samtidig erkender vi at institutionens anlægsaktiver for en stor dels vedkommende er af ældre dato og at der dermed består en vis usikkerhed ift. behovet for fremtidige reinvesteringer. SVKH har luft i lånerammen til reinvestering i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., men ikke tilsvarende plads i driften til afledte afskrivninger. Der henvises til tabel 9. Udnyttelse af låneramme.

11 Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatkrav i 2009 Resultat % Ydelse: Faglighed Resultatkrav i 2009 Resultat % Øget kendskab til fagligheden og større udbytte for kunstnere ifm. ansøgninger og ifm. projekter > 75 % af brugerne af den faglige rådgivning værdsætter den (er tilfredse eller meget tilfredse) 100% af de brugere der har benyttet den faglige rådgivning har været enten 'tilfredse' eller 'meget tilfredse'. 100 Ydelse: Faciliteter Resultatkrav i 2009 Resultat % At give tidssvarende tilbud, der modsvarer brugere og potentielle brugeres behov. 100 Træ: Norm 3, Belægn. 100 %; Metal: Norm 3, belægn. 100 %; Grafik: Norm.1,5, belægn. 85 %; Foto: Norm 1, belægn. 85 %; Tekstil: Norm 1, belægn. 85 %; Væv: Norm 1,5, belægn. 85 %; Konserv: Norm 1, belægn. 85 %; Ler: Norm 1, Belægn. 85 %. Træ: Norm 3, Belægn. >100 %; Metal: Norm 3, belægn. >100 %; Grafik: Norm.1,5, belægn. >85 %; Foto: Norm 1, belægn. >85 %; Tekstil: Norm 1, belægn. >85 %; Væv: Norm 1,5, belægn. 85 %; Konserv: Norm 1, belægn. >85 %; Ler: Norm 1, Belægn. >85 % Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Det har de seneste år været i ledelsens fokus at øge kendskabet til den faglighed, der står til rådighed ved tildelingen af et arbejdsophold. Fagligheden handler i denne forbindelse om den professionelle kunstneriske og håndværksmæssige viden der understøtter arbejdsprocesserne ifm. arbejdslegater. Det har dermed været centralt at få indblik i brugernes vurdering af den faglige rådgivning der tilbydes, samt at få inspiration til at øge udbuddet eller karakteren af rådgivningsområder hvis muligt. Også i dette lys finder vi det interessant at forfølge ideen om at opbygge en videns- og netværksportal omkring de kunstneriske arbejdsprocesser. Brugerevalueringerne har også i 2009, vist meget høj tilfredshedsgrad. Af de brugere der i evalueringerne angiver at have benyttet sig af den faglige rådgivning angiver 100% at være enten tilfreds eller meget tilfreds. Samtidig indeholder brugerevalueringerne en række forslag og ønsker om udvidelse af tilbuddene om faglig rådgivning. Det er ledelsens vurdering at der med brugerevalueringerne er indført et godt og anvendeligt redskab til den fortsatte udvikling af fagligheden i institutionen.

12 Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis Statens Værksteders regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets økonomisk administrative vejledning Resultatopgørelse Tabel 5: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling , , ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -363,4-77,0-68,1 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt , , ,1 Salg af varer og tjenesteydelser -96,5-114,8-90,0 Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt , , ,1 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 1.679,5 726,5 730,0 Forbrugsomkostninger i alt 1.679,5 726,5 730,0 Personaleomkostninger Lønninger 2.666, , ,8 Andre personaleomkostninger 53,0 4,4 0,0 Pension 323,5 367,5 431,0 Lønrefusion -146,3-51,3 0,0 Personaleomkostninger i alt 2.896, , ,9 Af- og nedskrivninger 332,0 273,2 250,0 Andre ordinære driftsomkostninger 2.806, , ,2 Ordinære driftsomkostninger i alt 7.714, , ,1 Resultat af ordinær drift -45,0-154,1-35,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -4,4-6,6-5,0 Andre driftsomkostninger 0,0 4,7 0,0 Resultat før finansielle poster -49,3-156,0-40,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -18,8-6,3-5,0 Finansielle omkostninger 56,5 48,8 45,0 Resultat før ekstraordinære poster -11,6-113,5 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -11,6-113,5 500,0 Kilde: Statens Koncernsystem og Navision Stat

13 -13- Årets resultat er et overskud på t.kr. 113,5. Resultatet skal dog ses i lyset af, at der er opstået ny viden efter balancedagen - der henvises til forklaringen under tabel 1: Økonomiske hoved- og nøgletal, samt afsnit 1.5: Forventninger til det kommende år. Ejendomsskatten har indtil 2008 været konteret som husleje. Fra 2009 indgår ejendomsskat mv. i andre driftsomkostninger. Der henvises til tabel 1 for så vidt angår personaleomkostninger. Tabel 6: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud 11,6 113,5-500,0 Kilde: Statens Budgetsystem Årets resultat på t.kr. 113,5 er overført til egenkapitalen. Det overførte overskud er budgetteret anvendt i 2010 til imødegåelse af det forventet underskud på 0,5 mio. kr.

14 Balancen Tabel 7. Balancen Primo Ultimo Primo Ultimo Aktiver 1000 kr note note Passiver 1000 kr Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital 130,0 130,0 (startkapital) Færdiggjorte udviklingsprojekter 105,9 70,6 Opskrivninger 0,0 0,0 Erhvervede koncessioner, patenter, 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 licenser m.v. Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0 Bortfald af årets 0,0 0,0 resultat Immaterielle anlægsaktiver i alt 105,9 70,6 Udbytte til staten 0,0 0,0 2 Materielle anlægsaktiver Overført overskud -53,3 60,1 Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0 Egenkapital i alt 76,7 190,1 Infrastruktur 0,0 0,0 Transportmateriel 9,0 0,0 3 Hensatte forpligtelser 104,0 158,4 Produktionsanlæg og maskiner 1.085, ,8 Inventar og IT-udstyr 280,5 139,7 Langfristede gældsposter Igangvær. arbejder for egen regning 0,0 0,0 FF4 Langfristet gæld 904,9 971,9 Materielle anlægsaktiver i alt 1.374, ,6 FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 Statsforskrivning 130,0 130,0 Donationer 482,6 272,2 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 130,0 130,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Anlægsaktiver i alt 1.610, ,2 Langfristet gæld i alt 1.387, ,1 Omsætningsaktiver Varebeholdning 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender 464,5 742,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser Ko 928, ,2 Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 141,6 100,6 Likvide beholdninger 4 Skyldige feriepenge 353,9 375,8 FF5 Uforrentet konto 423,7 877,2 Reserveret bevilling 307,7 230,7 FF7 Finansieringskonto 773,2 618,6 Igangværende arbejder for fremmed regning 14,9 6,2 Andre likvider 43,2 19,2 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 Likvide beholdninger i alt 1.240, ,1 Kortfristet gæld i alt 1.746, ,6 Omsætningsaktiver i alt 1.704, ,0 Gæld i alt 3.134, ,7 Aktiver i alt 3.315, ,2 Passiver i alt 3.315, ,2 Kilde: Statens Koncernsystem og Navision Stat Immaterielle og materielle anlægsaktiver er specificeret i noterne 1 og 2. Stigningen på t.kr. 278,4 i tilgodehavender under omsætningsaktiverne skyldes en periodeafgrænsningspost på t.kr. 205 vedrørende forudbetalt el og varme samt t.kr. 77 vedrørende efterregulering af likviditet i forbindelse med rettelse af primobalancen. Hensatte forpligtelser samt skyldige feriepenge er specificeret i noterne 3 og 4.

15 -15- Stigningen på t.kr. 455,6 i leverandører af varer og tjenesteydelser under de kortfristede gældsposter vedrører kreditorsamlekontoen. I forbindelse med overgangen fra Gatetrade til IndFak blev Statens Værksteder ikke omstillet rettidigt og modtog derfor ikke fakturaer for perioden 10/11-7/12. Fakturaer mv. for denne periode skulle derfor genfremsendes og er først blevet betalt i Egenkapitalforklaring Tabel 8: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året 65,0 76,7 Startkapital primo 130,0 130,0 +Ændring i startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo 130,0 130,0 Opskrivninger primo 0,0 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo -65,0-53,3 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 +Overført fra årets resultat 11,6 113,5 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo -53,3 60,1 Egenkapital ultimo R-året 76,7 190,1 Kilde: Statens Budgetsystem Opfølgning på likviditetsordningen Tabel 9: Udnyttelse af låneramme 1000 kr., løbende priser 2009 Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december ,9 Låneramme pr. 31. december ,0 Udnyttelsesgrad i procent 38,9 % Kilde: Statens Koncernsystem og Navision Stat. Der har ikke været overskridelser af lånerammen i 2009.

16 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft [ ] 1000 kr., løbende priser 2009 Lønsumsloft FL 3.000,0 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 3.000,0 Lønforbrug under lønsumsloft 2.962,2 Difference 37,8 Akkumuleret opsparing ultimo ,8 Akkumuleret opsparing ultimo ,6 Kilde: FL+TB10 og Navision Stat. Der har ikke været et merforbrug af lønmidler i Bevillingsregnskabet Tabel 11: Bevillingsregnskab ( ) 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab 2008 Budget Difference Budget 2010 Nettoudgiftsbevilling , , ,0-100, ,0 Nettoforbrug af reservation -363,4-307,7-77,0-230,7-68,1 Indtægter -119,7-14,0-127,7 113,7-100,0 Indtægter i alt , , ,6-217, ,1 Udgifter 7.771, , ,2 269, ,1 Årets resultat -11,6-61,3-113,5 52,2 500,0 Kilde: Dannes automatisk ud fra resultatopgørelsen i tabel 6. Budgettal for 2009 er fra årsrapport Årets resultat er et overskud på t.kr. 113,5 mod budgetteret t.kr. 61,3. I budgettet var forudsat, at det akkumulerede underskud fra tidligere år på t.kr. 53,3 blev dækket ind. Differencen på t.kr. 52,2 mellem regnskab og budget kan forklares således: Differencen vedrørende indtægter på t.kr. 217,1 skyldes reduktion af nettoudgiftsbevillingen med t.kr. 100 i forbindelse med overgangen til ØSC samt et mindreforbrug af reservation på t.kr. 230,7. Hertil kommer en egenindtægt på t.kr. 113,7 vedrørende salg af varer og tjenesteydelser til institutionens brugere. Differencen vedrørende udgifter på t.kr. 269,2 skyldes mindreforbrug til løn på t.kr. 37,8 og til varer og tjenesteydelser på t.kr. 231,4. heraf t.kr. 230,7 vedrørende reservation.

17 Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, CVR nummer , er ansvarlig for: Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, 26. marts 2010 Direktør Frederik Hardvendel Departementschef Karoline Prien Kjeldsen

18 Noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (obligatorisk) 1000 kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Primobeholdning 165,7 0,0 165,7 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 165,7 0,0 165,7 Tilgang 0,0 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 165,7 0,0 165,7 Akk. afskrivninger 95,1 0,0 95,1 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,1 0,0 95,1 Regnskabsmæssig værdi pr ,6 0,0 70,6 Årets afskrivninger 35,3 0,0 35,3 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 35,3 0,0 35,3 Afskrivningsperiode/år 5 0 Kilde: Statens Koncernsystem og Navision Stat. Statens Værksteder har ingen udviklingsprojekter under opførelse.

19 -19- Note 2: Materielle anlægsaktiver (obligatorisk) 1000 kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr I alt Primobeholdning 0,0 0,0 5653,3 90,0 1932,6 7675,9 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 0,0 5653,3 90,0 1932,6 7675,9 Tilgang 0,0 0,0 298,3 0,0 15,8 314,1 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 0,0 5951,6 90,0 1948,4 7990,0 Akk. afskrivninger 0,0 0,0 4859,8 90,0 1808,7 6758,5 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,0 0,0 4859,8 90,0 1808,7 6758,5 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,0 1091,8 0,0 139,7 1231,6 Årets afskrivninger 0,0 0,0 291,5 9,0 156,6 457,0 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 291,5 9,0 156,6 457,0 Afskrivningsperiode/år Kilde: Statens Koncernsystem og Navision Stat. Statens Værksteder har ingen igangværende arbejder for egen regning. Note 3. Hensatte forpligtelser 1000 kr. Saldo primo -104,0 Åremålshensættelse direktør -54,4 I alt -158,4 Note 4. Skyldige feriepenge 1000 kr. Saldo primo -353,9 Årets regulering -22,9 Saldo ultimo -376,8

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere