Å r s r a p p o r t f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

2 Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Redegørelse for reservation Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Noter 18-2-

3 -3- Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 3: Reservation Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Regnskabstabeller Tabel 5: Resultatopgørelse Tabel 6: Resultatdisponering Tabel 7: Balancen Tabel 8: Egenkapitalforklaring Tabel 9. Udnyttelse af låneramme Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11 Bevillingsregnskab Noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (obligatorisk) Note 2: Materielle anlægsaktiver (obligatorisk) Note 3: Hensatte forpligtelser Note 4: Skyldige feriepenge

4 -4-1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden Statens Værksteder for Kunst og Håndværk er en statsinstitution under Kulturministeriet, som har til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter, indenfor billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. Institutionen skal tilbyde arbejdsophold til ansøgere inden for disse områder og udvikle faciliteter, faglighed og samarbejdsrelationer, der har betydning for denne opgave. Opgaverne er beskrevet i Akt 121 7/ samt i vedtægter af marts Der er 26. april 2007 indgået resultatkontrakt med Kulturministeriet gældende for årene 2007 til Statens Værksteder har til opgave at tildele arbejdsophold til ansøgere inden for de fire område. Arbejdsophold tildeles pba. afgørelse i Værkstedsrådet. Institutionen har som vision, at alle aktører indenfor billedkunst, kunsthåndværk, design og konservering skal kende Statens Værksteder for Kunst og Håndværk som en institution, der gennem samarbejde, høj faglighed og faciliteter af høj kvalitet kan yde et afgørende bidrag til udviklingen af særligt krævende projekter og hvor der gives tilbud for nye talenters professionelle udvikling. Årsrapporten omfatter det omkostningsbaserede regnskab for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus Årets faglige resultater Med hensyn til faglige resultater har Statens Værksteder for Kunst og Håndværk ift. den samlede målopfyldelse jf. nedenstående målopfyldelsesskema opnået en opfyldelsesprocent på 100, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Statens Værksteder har i 2009 fortsat det strategi- og udviklingsarbejde, der påbegyndtes i 2006 med udarbejdelsen af en omverdens- og brugerundersøgelse. Strategien er beskrevet i resultatkontrakten. Statens Værksteders strategiske udvikling retter sig mod fokusområderne, faciliteter, faglighed og samarbejde. En professionel og målrettet kommunikationsindsats, står som en central ledelsesproces i dette arbejde.

5 -5- Statens Værksteder søger løbende at styrke sine samarbejdsrelationer med andre virksomheder og institutioner i kulturlivet. På baggrund af analyserne i brugerundersøgelsen, har institutionen desuden ønsket at gøre en særlig indsats for at øge kendskabet i målgruppen af industrielle designere. I 2009 uddelte SVKH, i samarbejde med Normann Copenhagen og Linkup, for anden gang den nyindstiftede talentpris til unge designere, Time To Design. Prisen, der er udviklet af de tre samarbejdspartnere, består af et arbejdsophold på SVKH, en udstilling i Normann Copenhagens flagship store, mediedækning gennem Linkup, samt et kontant tilskud på kr. fra Kulturministeriet. I dette andet år af prisuddelingen modtog vi bidrag fra unge designere fra mere end 35 lande verden over. Den meget store interesse ser vi som en bekræftelse på at dette særlige talentpris-koncept meget tydeligt modsvarer et behov i området internationalt. Den officielle prisoverrækkelse blev foretaget af kulturminister Carina Christensen ved et pressearrangement i Gammel Dok Pakhus i august 2009, hvor den unge designduo Hunn Wai (Singapore) og Francesca Lanzavecchia (Italien) modtog prisen. Statens Værksteder har ifm. talentprisen konstateret en markant øget opmærksomhed fra målgruppen af designere og har stor søgning om værkstedsplads via almindelig procedure fra denne målgruppe. Statens Værksteder har gennem 2009 fortsat haft fokus på institutionens aktive kommunikationsindsats. Kommunikationsplanen, der skal sikre en styrket informationsindsats og dialog med brugerne, har ført til et øget antal ansøgninger via nettet, ligesom der er en klar tendens blandt institutionens brugere til øget informationssøgning via svkh.dk. Med udgangen af 2009 kan vi konstatere at vores primære kommunikationsplatform, hjemmesiden, nu er oppe på gennemsnitligt 5000 unikke brugere om måneden. Hjemmeside og nyhedsbrev forsyner vores målgrupper med artikler og opdaterede informationer om faciliteter og mulige fremstillingsteknikker, ligesom der gives indblik i konkrete projekter, links til udstillinger, faktuelle oplysninger om ansøgningsforhold og databasebaseret oversigt over hvornår der igen er plads i de enkelte faciliteter. SVKH har i 2009 fortsat udviklingen og moderniseringen af den fotografiske afdeling. Det er en udvikling der skulle ændre på det billede der tegnede sig for et par år siden hvor afdelingen som det eneste område af SVKH ikke havde fuld belægning. Mens der stadig er, og fortsat vil være, fotokunstnere der arbejder med mørkekammerteknik, er langt den overvejende del nu afhængig af digitale redskaber og udstyr. I 2008 fik vi professionelt digitalt udstyr i fotorummet og i 2009 har vi udvidet med udstyr der giver gode arbejdsforhold til videoredigering. Dermed har Statens Værksteder nu også forhold der gør det relevant for den gruppe af billedkunstnere der arbejder med professionel videokunst.

6 -6- Institutionen har i 2009 også foretaget visse ombygnings og renoveringsarbejder. Således har en mindre ombygning i fotoafdelingen betydet et ekstra rum og dermed en øget kapacitet, med mulighed for samtidig at have fotokunstnere der arbejder analog og digitalt. SVKH stiller tre gæstelejligheder til rådighed for kunstnere der kommer fra udlandet eller provinsen. To af lejlighederne blev renoveret i 2009 mens den sidste færdiggøres i SVKH indførte i 2007 brugerevaluering, bl.a. for at følge op på målsætninger i resultatkontrakten og for løbende at kunne forbedre institutionens tilbud ift. brugernes efterspørgsel. Brugerevalueringerne fra det forgangne år indeholder foruden en meget høj procent (100 %) af brugere der enten angiver tilfreds eller meget tilfreds ved spørgsmålet om generel tilfredshed med arbejdslegatet, også konkrete forslag og ønsker om nye tiltag. Antallet af brugere i 2009 er på niveau med de tidligere år og svarer således godt til institutionens øvre kapacitetsgrænse. Til gengæld kan vi konstatere, at antallet af ansøgninger har været støt stigende de seneste år, hvorfor antallet af afslåede ansøgninger vil være tilsvarende stigende. Samtlige ophold på Statens Værksteder i 2009: 165 Samlet antal ansøgere de seneste fem år Årstal Procedure ophold Administrative ophold Ansøgninger afslået Samtlige ophold pr. år I alt Note: Administrative ophold beskriver antallet af brugere der administrativt har modtaget kortere arbejdsophold iht. fastlagte kriterier. Som man kan se, ligger antallet af ophold for på mellem ophold. Stigningen i ansøgertallet, som kan læses af tabellen, vurderes at hænge sammen med den kraftige kommunikationsindsats som Statens Værksteder har iværksat de seneste år. Dermed er vi godt på vej til at indfri vores målsætning om øget kendskabsgrad i feltet af potentielle ansøgere, og heraf flere ansøgere. De opnåede faglige resultater vurderes alt i alt som tilfredsstillende, idet der foruden det fortsatte udviklingsarbejde har været fuld belægning på både værksteder

7 -7- og gæsteboliger. Samtidig konstaterer vi stigende ansøgertal samt en høj grad af brugertilfredshed blandt institutionens brugere. For uddybende analyser og vurderinger henvises til afsnit Mål og resultater Årets økonomiske resultat Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,8 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,0 - Heraf øvrige indtægter -154,1-96,5-114,8 Ordinære driftsomkostninger 7.288, , ,7 - Heraf forbrugsomkostninger (husleje mv.) 1.654, ,5 726,5 - Heraf personaleomkostninger (løn mv.) 2.688, , ,2 - Heraf af- og nedskrivninger 252,9 332,0 273,2 - Heraf øvrige omkostninger 2.693, , ,7 Resultat af ordinær drift 5,9-45,0-154,1 Resultat før finansielle poster -1,7-49,3-156,0 Årets resultat 65,3-11,6-113,5 Balance Anlægsaktiver 1.794, , ,2 Omsætningsaktiver 1.563, , ,0 Egenkapital 65,8 76,7 190,1 Langfristet gæld 1.752, , ,1 Kortfristet gæld 1.489, , ,6 Lånerammen 2.500, , ,0 Træk på lånerammen (FF4+FF6) 1.331,5 904,9 971,9 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 53,3 % 36,2 % 38,9 % Negativ udsvingsrate -50,2 % -41,0 % 46,3 % Overskudsgrad -0,9 % 0,1 % 1,5 % Bevillingsandel 97,9 % 98,8 % 98,5 % Personaleoplysninger Antal årsværk 5,9 6,3 6,2 Årsværkspris 455,6 459,8 475,5 Lønomkostningsandel 36,9 % 37,3 % 38,5 % Lønsumsloft 2.800, , ,0 Lønforbrug 2.688, , ,2 Kilde: Tabellen dannes automatisk ud fra resultatopgørelse og balance tal er baseret på årsrapport Bemærk: Fortegn negativ udsvingsrate i 2007 er ændret til minus. Årets resultat, som er et overskud på t.kr. 113,5, skal ses i lyset af, at det under arbejdet med budgettet for 2010 har vist sig, at ikke alle udgifter vedrørende energiforbrug i 2009 er med i regnskabet for Dette vil få indflydelse på resultatet i Der henvises til afsnit 1.5 Forventninger til det kommende år samt tabel 5. Resultatopgørelsen.

8 -8- Nøgletallet for udnyttelsesgrad af lånerammen viser en svag stigning i 2009 sammenlignet med sidste år. Dette skyldes neutralisering i 2007 på t.kr. 77 vedrørende afskrivninger på Lynton laseren i Udviklingen i den negative udsvingsrate er vendt i 2009, hvor det overførte overskud har inddækket tidligere års akkumulerede underskud. Stigningen i overskudsgraden afspejler årets resultat og de faldende investeringer. Årsværksprisen og lønomkostningsandelen følger lønudviklingen i staten, dog bemærkes, at de årlige omkostninger til pension er steget med t.kr. 73 fra 2007 til Der er institutionens vurdering at det økonomiske resultat er tilfredsstillende. Resultatet skal ses i lyset af, at der året igennem har været foretaget de nødvendige vedligeholdelses- og servicearbejder på værkstedernes maskiner og udstyr, mens der ikke har været foretaget større udskiftninger eller reinvesteringer i den forholdsvist ældre maskinpark. Vi forventer at der i de kommende år skal foretages reinvesteringer i større udstyr, hvorfor der skal sikres plads til nye større afskrivninger i budgettet. Eksempelvis er det besluttet at udskifte den keramiske ovn i 2011, enten gennem en donation eller ved lånoptag Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration -4545,8-106,4 4538,7 60% Arbejdslegater -2954,2-98,3 3052,5 40% I alt -7500,0-204,7 7591,2 100% Kilde: Navision Stat. Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration -4545,8-106,4 4538,7 60% Arbejdslegater -2954,2-98,3 3052,5 40% I alt -7500,0-204,7 7591,2 100% Kilde: Navision Stat. Fordelingen på arbejdslegater samt generel ledelse og administration er baseret på en dimensionsanalyse i Navision Stat. Drift og vedligeholdelse af bygninger er for største delens vedkommende henført til generel ledelse og administration.

9 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Kommunikationen med brugerne Statens Værksteder har lagt stor energi i at opretholde et højt kvalitetsniveau i institutionens kommunikation med sine målgrupper - og med den kunst- og designinteresserede offentlighed i øvrigt. SVKH har i kraft af den tillægsbevilling der blev udløst ifm. indgåelsen af resultatkontrakten, kunne opretholde professionelle kommunikationskompetencer til gavn for institutionens brugere. En dynamisk hjemmeside og fast udsendelse af nyhedsbrev giver et løbende indblik i de projekter der arbejdes med, kunstnerportrætter og artikler med fokus på det helt specifikke der kendetegner Statens Værksteder: De særlige kunstneriske arbejdsprocesser inden for kunst og design. Antallet af unikke brugere af sitet ligger omkring 5000 om måneden, mens antallet af faste modtagere af nyhedsbrevet er på ca Begge tal vurderes at være relativt høje i betragtning af omfanget af professionelle udøvere i målgrupperne. Vi konstaterer samtidig at den mest søgte underside er kalenderfunktionen som benyttes til at orientere sig efter ift. hvornår det er muligt at søge ind på de enkelte faciliteter. Designpris som løftestang for øget kendskabsgrad I forlængelse af moderniseringen af husets designfaciliteter, har der været iværksat en målrettet kommunikationsindsats overfor designerne. Et konkret tiltag på designområdet var indgåelsen af samarbejdet med designvirksomheden Normann Copenhagen og netværket for unge arkitekter og designere, Linkup om at indstifte en ny talentpris til unge designere kaldet Time to Design. I 2009, der var det andet år hvor prisen blev uddelt, kunne vi konstatere en meget stor opmærksomhed fra unge designtalenter fra mere end 35 lande verden over. Det vurderes, at indstiftelsen af prisen har givet institutionen en god dækning i pressen samt øget trafik på institutionens hjemmeside, der i lanceringsperioden havde fordoblet antallet af unikke brugere, og hvor man samtidig kunne konstatere en trafik fra Time to design-hjemmesiden til Statens Værksteders hjemmeside. Efterfølgende har man endvidere kunne notere sig mærkbart flere ordinære ansøgninger fra dette område, heraf en del som har fået opmærksomhed mod institutionen efter at have søgt talentprisen. Designprisen og samarbejdet mellem de tre partnere gennemgik den årlige evaluering begyndelsen af Redegørelse for reservation Tabel 3: Reservation, hovedkonto [ ] 1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Faciliteter 307,7 77,0 230,7 Modernisering af design- Værksted ,7 77,0 230, Kilde: Bevillingsafregningen og Navision Stat (fordeling)

10 Forventninger til kommende år SVKH forventer at den aktive kommunikationsindsats vil opretholde og fortsat styrke institutionens position i feltet med et højt kontaktniveau og høj kendskabsgrad blandt brugere og potentielle brugere. Institutionen vil dermed styrke sin centrale position som en aktiv kulturinstitution for professionelle kunstnere, designere, kunsthåndværkere og konservatorer. Institutionen håber i de kommende år yderligere at kunne styrke sin funktion som faglig netværksskaber og som bindeled mellem de professionelle udøvere i området. I det omfang det lykkes at opnå ekstern finansiering vil SVKH fortsætte med planerne om etablering af digitale netværk og gennem brugerinddragelse drive en netværksplatform der kan tilgodese behovene i de kunstneriske arbejdsområder. Institutionen har i 2009, overfor målgruppen af industrielle designere og møbeldesignere, genvundet sin position som en meget efterspurgt støttemulighed. Vi forventer at den position i årene frem vil stå godt og fortsat vil blive underbygget af tidssvarende faciliteter og stor opmærksomhed gennem samarbejdet med Normann Copenhagen og Linkup om den internationale designpris. SVKH budgetterer med et underskud på 0,5 i 2010 som følge af forventede ekstraopkrævninger vedrørende el, vand og varme for 2009 samt forventede generelle stigninger i 2010 til ejendomsskatter og energiomkostninger mv. Samtidig erkender vi at institutionens anlægsaktiver for en stor dels vedkommende er af ældre dato og at der dermed består en vis usikkerhed ift. behovet for fremtidige reinvesteringer. SVKH har luft i lånerammen til reinvestering i størrelsesordenen 1,5 mio. kr., men ikke tilsvarende plads i driften til afledte afskrivninger. Der henvises til tabel 9. Udnyttelse af låneramme.

11 Målrapportering 2.1. Målrapporteringens første del: Skematisk oversigt Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatkrav i 2009 Resultat % Ydelse: Faglighed Resultatkrav i 2009 Resultat % Øget kendskab til fagligheden og større udbytte for kunstnere ifm. ansøgninger og ifm. projekter > 75 % af brugerne af den faglige rådgivning værdsætter den (er tilfredse eller meget tilfredse) 100% af de brugere der har benyttet den faglige rådgivning har været enten 'tilfredse' eller 'meget tilfredse'. 100 Ydelse: Faciliteter Resultatkrav i 2009 Resultat % At give tidssvarende tilbud, der modsvarer brugere og potentielle brugeres behov. 100 Træ: Norm 3, Belægn. 100 %; Metal: Norm 3, belægn. 100 %; Grafik: Norm.1,5, belægn. 85 %; Foto: Norm 1, belægn. 85 %; Tekstil: Norm 1, belægn. 85 %; Væv: Norm 1,5, belægn. 85 %; Konserv: Norm 1, belægn. 85 %; Ler: Norm 1, Belægn. 85 %. Træ: Norm 3, Belægn. >100 %; Metal: Norm 3, belægn. >100 %; Grafik: Norm.1,5, belægn. >85 %; Foto: Norm 1, belægn. >85 %; Tekstil: Norm 1, belægn. >85 %; Væv: Norm 1,5, belægn. 85 %; Konserv: Norm 1, belægn. >85 %; Ler: Norm 1, Belægn. >85 % Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Det har de seneste år været i ledelsens fokus at øge kendskabet til den faglighed, der står til rådighed ved tildelingen af et arbejdsophold. Fagligheden handler i denne forbindelse om den professionelle kunstneriske og håndværksmæssige viden der understøtter arbejdsprocesserne ifm. arbejdslegater. Det har dermed været centralt at få indblik i brugernes vurdering af den faglige rådgivning der tilbydes, samt at få inspiration til at øge udbuddet eller karakteren af rådgivningsområder hvis muligt. Også i dette lys finder vi det interessant at forfølge ideen om at opbygge en videns- og netværksportal omkring de kunstneriske arbejdsprocesser. Brugerevalueringerne har også i 2009, vist meget høj tilfredshedsgrad. Af de brugere der i evalueringerne angiver at have benyttet sig af den faglige rådgivning angiver 100% at være enten tilfreds eller meget tilfreds. Samtidig indeholder brugerevalueringerne en række forslag og ønsker om udvidelse af tilbuddene om faglig rådgivning. Det er ledelsens vurdering at der med brugerevalueringerne er indført et godt og anvendeligt redskab til den fortsatte udvikling af fagligheden i institutionen.

12 Regnskab 3.1. Anvendt Regnskabspraksis Statens Værksteders regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets økonomisk administrative vejledning Resultatopgørelse Tabel 5: Resultatopgørelse 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling , , ,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -363,4-77,0-68,1 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt , , ,1 Salg af varer og tjenesteydelser -96,5-114,8-90,0 Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt , , ,1 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 1.679,5 726,5 730,0 Forbrugsomkostninger i alt 1.679,5 726,5 730,0 Personaleomkostninger Lønninger 2.666, , ,8 Andre personaleomkostninger 53,0 4,4 0,0 Pension 323,5 367,5 431,0 Lønrefusion -146,3-51,3 0,0 Personaleomkostninger i alt 2.896, , ,9 Af- og nedskrivninger 332,0 273,2 250,0 Andre ordinære driftsomkostninger 2.806, , ,2 Ordinære driftsomkostninger i alt 7.714, , ,1 Resultat af ordinær drift -45,0-154,1-35,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -4,4-6,6-5,0 Andre driftsomkostninger 0,0 4,7 0,0 Resultat før finansielle poster -49,3-156,0-40,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -18,8-6,3-5,0 Finansielle omkostninger 56,5 48,8 45,0 Resultat før ekstraordinære poster -11,6-113,5 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -11,6-113,5 500,0 Kilde: Statens Koncernsystem og Navision Stat

13 -13- Årets resultat er et overskud på t.kr. 113,5. Resultatet skal dog ses i lyset af, at der er opstået ny viden efter balancedagen - der henvises til forklaringen under tabel 1: Økonomiske hoved- og nøgletal, samt afsnit 1.5: Forventninger til det kommende år. Ejendomsskatten har indtil 2008 været konteret som husleje. Fra 2009 indgår ejendomsskat mv. i andre driftsomkostninger. Der henvises til tabel 1 for så vidt angår personaleomkostninger. Tabel 6: Resultatdisponering 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud 11,6 113,5-500,0 Kilde: Statens Budgetsystem Årets resultat på t.kr. 113,5 er overført til egenkapitalen. Det overførte overskud er budgetteret anvendt i 2010 til imødegåelse af det forventet underskud på 0,5 mio. kr.

14 Balancen Tabel 7. Balancen Primo Ultimo Primo Ultimo Aktiver 1000 kr note note Passiver 1000 kr Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital 130,0 130,0 (startkapital) Færdiggjorte udviklingsprojekter 105,9 70,6 Opskrivninger 0,0 0,0 Erhvervede koncessioner, patenter, 0,0 0,0 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 licenser m.v. Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0 Bortfald af årets 0,0 0,0 resultat Immaterielle anlægsaktiver i alt 105,9 70,6 Udbytte til staten 0,0 0,0 2 Materielle anlægsaktiver Overført overskud -53,3 60,1 Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0 Egenkapital i alt 76,7 190,1 Infrastruktur 0,0 0,0 Transportmateriel 9,0 0,0 3 Hensatte forpligtelser 104,0 158,4 Produktionsanlæg og maskiner 1.085, ,8 Inventar og IT-udstyr 280,5 139,7 Langfristede gældsposter Igangvær. arbejder for egen regning 0,0 0,0 FF4 Langfristet gæld 904,9 971,9 Materielle anlægsaktiver i alt 1.374, ,6 FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 Statsforskrivning 130,0 130,0 Donationer 482,6 272,2 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 130,0 130,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Anlægsaktiver i alt 1.610, ,2 Langfristet gæld i alt 1.387, ,1 Omsætningsaktiver Varebeholdning 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender 464,5 742,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser Ko 928, ,2 Værdipapirer 0,0 0,0 Anden kortfristet gæld 141,6 100,6 Likvide beholdninger 4 Skyldige feriepenge 353,9 375,8 FF5 Uforrentet konto 423,7 877,2 Reserveret bevilling 307,7 230,7 FF7 Finansieringskonto 773,2 618,6 Igangværende arbejder for fremmed regning 14,9 6,2 Andre likvider 43,2 19,2 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 Likvide beholdninger i alt 1.240, ,1 Kortfristet gæld i alt 1.746, ,6 Omsætningsaktiver i alt 1.704, ,0 Gæld i alt 3.134, ,7 Aktiver i alt 3.315, ,2 Passiver i alt 3.315, ,2 Kilde: Statens Koncernsystem og Navision Stat Immaterielle og materielle anlægsaktiver er specificeret i noterne 1 og 2. Stigningen på t.kr. 278,4 i tilgodehavender under omsætningsaktiverne skyldes en periodeafgrænsningspost på t.kr. 205 vedrørende forudbetalt el og varme samt t.kr. 77 vedrørende efterregulering af likviditet i forbindelse med rettelse af primobalancen. Hensatte forpligtelser samt skyldige feriepenge er specificeret i noterne 3 og 4.

15 -15- Stigningen på t.kr. 455,6 i leverandører af varer og tjenesteydelser under de kortfristede gældsposter vedrører kreditorsamlekontoen. I forbindelse med overgangen fra Gatetrade til IndFak blev Statens Værksteder ikke omstillet rettidigt og modtog derfor ikke fakturaer for perioden 10/11-7/12. Fakturaer mv. for denne periode skulle derfor genfremsendes og er først blevet betalt i Egenkapitalforklaring Tabel 8: Egenkapitalforklaring 1000 kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året 65,0 76,7 Startkapital primo 130,0 130,0 +Ændring i startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo 130,0 130,0 Opskrivninger primo 0,0 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo -65,0-53,3 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 +Overført fra årets resultat 11,6 113,5 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo -53,3 60,1 Egenkapital ultimo R-året 76,7 190,1 Kilde: Statens Budgetsystem Opfølgning på likviditetsordningen Tabel 9: Udnyttelse af låneramme 1000 kr., løbende priser 2009 Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december ,9 Låneramme pr. 31. december ,0 Udnyttelsesgrad i procent 38,9 % Kilde: Statens Koncernsystem og Navision Stat. Der har ikke været overskridelser af lånerammen i 2009.

16 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 10: Opfølgning på lønsumsloft [ ] 1000 kr., løbende priser 2009 Lønsumsloft FL 3.000,0 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 3.000,0 Lønforbrug under lønsumsloft 2.962,2 Difference 37,8 Akkumuleret opsparing ultimo ,8 Akkumuleret opsparing ultimo ,6 Kilde: FL+TB10 og Navision Stat. Der har ikke været et merforbrug af lønmidler i Bevillingsregnskabet Tabel 11: Bevillingsregnskab ( ) 1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab 2008 Budget Difference Budget 2010 Nettoudgiftsbevilling , , ,0-100, ,0 Nettoforbrug af reservation -363,4-307,7-77,0-230,7-68,1 Indtægter -119,7-14,0-127,7 113,7-100,0 Indtægter i alt , , ,6-217, ,1 Udgifter 7.771, , ,2 269, ,1 Årets resultat -11,6-61,3-113,5 52,2 500,0 Kilde: Dannes automatisk ud fra resultatopgørelsen i tabel 6. Budgettal for 2009 er fra årsrapport Årets resultat er et overskud på t.kr. 113,5 mod budgetteret t.kr. 61,3. I budgettet var forudsat, at det akkumulerede underskud fra tidligere år på t.kr. 53,3 blev dækket ind. Differencen på t.kr. 52,2 mellem regnskab og budget kan forklares således: Differencen vedrørende indtægter på t.kr. 217,1 skyldes reduktion af nettoudgiftsbevillingen med t.kr. 100 i forbindelse med overgangen til ØSC samt et mindreforbrug af reservation på t.kr. 230,7. Hertil kommer en egenindtægt på t.kr. 113,7 vedrørende salg af varer og tjenesteydelser til institutionens brugere. Differencen vedrørende udgifter på t.kr. 269,2 skyldes mindreforbrug til løn på t.kr. 37,8 og til varer og tjenesteydelser på t.kr. 231,4. heraf t.kr. 230,7 vedrørende reservation.

17 Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, CVR nummer , er ansvarlig for: Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, 26. marts 2010 Direktør Frederik Hardvendel Departementschef Karoline Prien Kjeldsen

18 Noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (obligatorisk) 1000 kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Primobeholdning 165,7 0,0 165,7 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 165,7 0,0 165,7 Tilgang 0,0 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 165,7 0,0 165,7 Akk. afskrivninger 95,1 0,0 95,1 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,1 0,0 95,1 Regnskabsmæssig værdi pr ,6 0,0 70,6 Årets afskrivninger 35,3 0,0 35,3 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 35,3 0,0 35,3 Afskrivningsperiode/år 5 0 Kilde: Statens Koncernsystem og Navision Stat. Statens Værksteder har ingen udviklingsprojekter under opførelse.

19 -19- Note 2: Materielle anlægsaktiver (obligatorisk) 1000 kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr I alt Primobeholdning 0,0 0,0 5653,3 90,0 1932,6 7675,9 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 0,0 5653,3 90,0 1932,6 7675,9 Tilgang 0,0 0,0 298,3 0,0 15,8 314,1 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr (før afskr.) 0,0 0,0 5951,6 90,0 1948,4 7990,0 Akk. afskrivninger 0,0 0,0 4859,8 90,0 1808,7 6758,5 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. af- og nedskrivninger ,0 0,0 4859,8 90,0 1808,7 6758,5 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,0 1091,8 0,0 139,7 1231,6 Årets afskrivninger 0,0 0,0 291,5 9,0 156,6 457,0 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 291,5 9,0 156,6 457,0 Afskrivningsperiode/år Kilde: Statens Koncernsystem og Navision Stat. Statens Værksteder har ingen igangværende arbejder for egen regning. Note 3. Hensatte forpligtelser 1000 kr. Saldo primo -104,0 Åremålshensættelse direktør -54,4 I alt -158,4 Note 4. Skyldige feriepenge 1000 kr. Saldo primo -353,9 Årets regulering -22,9 Saldo ultimo -376,8

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2015. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2015. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2015 for Statens Værksteder for Kunst Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K.

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Indhold: 1.0.0 Påtegning... 3 2.0.0 Beretning... 4 2.1.0 Præsentation af CPR-administrationen... 4 2.1.1 Formål og mission... 4 2.1.2

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Note 3 varebeholdninger 3 Note 4 Hensatte forpligtelser 3 1. Beretning 4

Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Note 3 varebeholdninger 3 Note 4 Hensatte forpligtelser 3 1. Beretning 4 -2- Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Note 3 varebeholdninger 3 Note 4 Hensatte forpligtelser 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets resultat 5 1.4. Opgaver og ressourcer

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr

Årsrapport. Marts Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K. CVR nr Årsrapport Finansministeriets departement Slotsholmen 1016 København K CVR nr. 10 10 83 30 Marts 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 6 2.1 Præsentation af virksomheden 6 2.2

Læs mere

Årsrapport 2007. Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630. Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen

Årsrapport 2007. Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630. Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen Årsrapport 2007 Christian 3., detalje, tilhører Frederiksborgmuseet, A 4630 Det Kongelige Danske Kunstakademi Konservatorskolen -2- Oversigt over figurer, tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere