Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget"

Transkript

1 Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014

2 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Social- og Sundhedsudvalg Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og personlige tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Budget 2014 sammenlignet med forventet regnskab over året Total SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for rammen Serviceudgifter uden for rammen Budget 2014 Bop 1, Bop 2, Bop 3, Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

3 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - overførselsudgifter I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspensioner med 50% Kommunal Medfinansiering FØP med 65% KMF, tilkendt før 1.januar FØP med 65% KMF, tilkendt fra 1.januar > Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v Flygtninge Kvoten for 2014 er øget fra 24 til 34 personer, hvilket medfører et betydeligt pres på budgettet. Der er på nuværende tidspunkt modtaget ca. 30 af de 34 personer + 12 familiesammenførte personer. Forsørgelsesydelserne hører under Økonomiudvalget, mens de enkeltydelser til medicin, tandbehandling, etablering i bolig osv., som flygtningene måtte have behov for, hører under SSU. To familier har fået bevilget hjælp til repatriering i Førtidspensioner og personlige tillæg Der forventes at være ca. 716 modtagere af førtidspension ved årets udgang. Det er lavere end budgetteret. Førtidspensionsreformen har medført en halvering af nytilkendelserne i forhold til tidligere år, men til - og fraflytninger af førtidspensionister påvirker også det forventede regnskab. Udbetalingerne af førtidspensioner foretages af Udbetaling Danmark, og kommunen er medfinansierende. Boligstøtte og enkeltydelser Der udbetales boligstøtte til ca løbende sager i Udbetalingen foretages af Udbetaling Danmark, og kommunen er medfinansierende. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

4 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - serviceudgifter inden for servicerammen I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Sundhedsplejen Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehand. / behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisning for voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Birkehøj - bygningsdrift Voksne Husvilde Tinglysning - boligydelseslån Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

5 Overblik Social- og sundhedsudvalget Den kommunale tandpleje Som følge af, at det ikke har været muligt at få besat en specialtandlægestilling til tandregulering, er der fra 2013 indgået aftale med privat leverandør om løsning af opgaven. Imidlertid var der ophobet en betydelig venteliste på tandreguleringsopgaver. Disse opgaver blev igangsat i forbindelse med aftalen med den private leverandør, og der er indgået en aftale med den private leverandør om fremtidig fast aftale for tilgangen af tandregulerings-børn. En del af merudgifterne vil kunne finansieres inden for rammeaftalen, men ikke den fulde merudgift. Der er tilført kr. årligt fra Underskuddet i 2014 forventes at blive ca kr. Genoptræning Projekt Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet (træning) : Der er modtaget projektmidler på kr. fra Region Sjælland til et tværsektorielt projekt, som omhandler revision og implementering af katalog vedr. opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Stevns Kommune er projektadministrator. Beløbet anvendes fuldt ud i Projekt Hjerneskadeindsatsen: Stevns Kommune har fra ultimo 2011 deltaget i projekt sammen med København-Syd kommunerne om en særlig indsats på hjerneskadeområdet. Den primære målgruppe har været borgere med senhjerneskade og deres pårørende. Projektet, som er støttet af puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, afsluttes i Tilbud til voksne med særlige behov Denne budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug. De to foregående budgetopfølgninger viste betydelige merforbrug, men diverse ændringer i tilbud, personer som endnu ikke er påbegyndt tilbud, samt ophør på grund af dødsfald medfører, at der nu forventes et mindreforbrug. Desuden er det forsøgt at tage højde for den fremrykkede regnskabsafslutning som formentlig medfører, at en del regninger - specielt fra Regionen - ikke modtages tids nok til at blive bogført på regnskabsår Budget 2014 blev reduceret med 2 x 1 mio. kr. i uudmøntede puljer på baggrund af tidligere års forbrugsmønster. Desuden blev der via Balancekataloget introduceret en omlægning af indsatserne ved oprettelse af et bofællesskab / aktivitetstilbud ved Strøbyhjemmet. Denne investering skulle medføre en reduktion af udgifterne til længerevarende botilbud i andre kommuner på yderligere 1 mio. kr. i Disse besparelser forventes nu at blive opnået økonomisk set, hvorimod den indholdsmæssige evaluering af projektet på Strøbyhjemmet foregår efterfølgende. En stor del af politikområdet individbudgetteres - det vil sige at den forventede årsudgift er beregnet på baggrund af konkrete borgeres foranstaltninger og pris. Antallet af personer i midlertidige tilbud er faldet fra ca. 28 til ca. 27 helårspersoner. Antallet af borgere i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er steget med ca. 5 helårspersoner. Antallet af personer i længerevarende tilbud er stort set uændret, men prisen på en del af tilbuddene er steget mere, end kommunens prisfremskrivning. Nedenfor vises udviklingen i udgifterne til Tilbud til Voksne med Særlige Behov fra Regnskab 2007 til budgetopfølgning nr. 3/ i 2014-priser: Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

6 Overblik Social- og sundhedsudvalget På trods af at Stevns Kommunes udgiftsbehov har bevæget sig opad fra Regnskab 2013 til Forventet regnskab 2014 ligger vi stadig lavt i forbrug pr. indbygger i forhold til vores sammenligningskommuner og landet: Integreret døgnpleje Budgetrammen til døgnplejeområdet er under pres på grund af ændrede regler for tilskud fra den centrale vikarpulje i forbindelse med langtidssygdom. Antallet af visiterede timer ligger 1,5% over det forventede niveau ved budgetlægningen, svarende til ca ekstra timer på årsplan. Stigningen i antallet af visiterede timer er dog stort set finansieret inden for rammen, idet der forventes et underskud på rammeaftalen på ca. 0,8 mio. kr., hvilket stort set svarer til det underskud på kr., som blev overført fra 2013 til Den forventede øgning af effektiviteten opnås først og fremmest på grund af uhyre stort fokus og tilbageholdenhed fra teamlederne i døgnplejen. Det må der næst konstateres, at de ekstra midler fra Ældrepuljen, der i stort omfang er anvendt til kompetenceudvikling og flere ressourcer til den svageste målgruppe, også vil være medvirkende til, at årets resultat kan holdes på dette niveau. Der har været en nedgang i antallet af udenbys borgere i kommunens plejeboliger, som ellers udgør en væsentlig del af indtægterne fra andre kommuner. Samtidig har der ligeledes været et lille fald i antallet af Stevns-borgere, som vi betaler for i andre kommuner, men den gennemsnitlige udgift pr. borger steget. Løft af Ældreområdet: Der er søgt og bevilget 4,5 mio. kr. fra Statens Ældre-pulje (1 mia.). Beløbet bruges til diverse beskrevne indsatser, f.eks. styrket rehabilitering og genoptræning, kompetenceudvikling, forebyggelse og sundhedsfremme, praktisk hjælp til hovedrengøring, styrket demensindsats samt velfærdsteknologi. Projekterne forløber som planlagt og budgetmidlerne forventes opbrugt i Fælles medicinkort: Implementering af Fælles Medicinkort er udskudt til Budgetbeløbet søges overført til Projekt Miljøterapeutisk udsmykning på Hotherhaven: Der er modtaget projektmidler til leje af akvarier til Hotherhaven. Beløbet anvendes fuldt ud i Projekt Aktiviteter for ældre mænd: Projektmidlerne stammer fra en arv fra en tidligere beboer på Strøbyhjemmet. Projektet gennemføres i samarbejde med Type2Dialog. Projektet er 2-årigt og er igangsat i Restbeløb overføres til Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

7 Overblik Social- og sundhedsudvalget Projekt opsøgende besøg: Projekt opsøgende besøg er en investering i udvidelse af målgruppen for opsøgende besøg. Projektet er igangsat i 2014, men det afsatte beløb bruges ikke fuldt ud, og der skal søges om ekstraordinær overførsel til Nedenfor vises et skematisk overblik over opfølgningen på udvalgte forudsætninger under Ældre og Handicappede: Budget BOP 1 BOP 2 BOP 3 Regnskab 2014 Plejecentre: Forbrug af visiterede timer Antal plejeboliger Antal korttidspladser Belægningsgrad 88% 88% Venteliste Nej Nej Nej Nej Eget hjem: Forbrug af visiterede timer heraf udføres af privat leverandør Realiseringsgrad 92% 92% 92 % 92% Antal borgere i eget hjem Antal timer i gennemsnit pr. borger 2,7 t/uge 3,1 t/uge 3,3 t/uge 3,4 t/uge Antal borgere, udelukkende praktisk hjælp 241 = 43% 229 = 40% 206 = 37% 205 = 37% Personale: SOSU- / SOSA-elever indgår i normeringen med 35% 35% 35% 35% Øvrige: Egne beboere i anden kommune ca. 28 ca. 28 ca Udenbys beboere i Stevns kommune ca. 54 ca. 54 Ca Antal personer omfattet af statsrefusion Genoptræning: Venteliste, træning efter Sundhedsloven Nej Ja Ja Ja Venteliste, træning efter Serviceloven Ja Ja Ja Ja Hjælpemidler: Venteliste Ja Ja Ja Ja (på visse) (på visse) (på visse) (på visse) Midlertidig boligplacering af flygtninge På grund af det stigende antal flygtninge, som kommunen skal modtage, er det ikke længere muligt at finde permanent boligplacering straks fra den dag, flygtningene ankommer til kommunen. Ud over de 4 adresser på Vallørækken er der derfor indgået lejeaftale på 2 lejemål i Renge, hvor flygtningene indkvarteres i enkeltværelser med fælles køkken og bad. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

8 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - serviceudgifter uden for servicerammen I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Tilbud til voksne Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager Ældre og handicappede Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager Kommunal medfinansiering af Sundhedsvæsenet Projekt Imødegå stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet: I 2014 er oprettet et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det 3-årige projekt skal skabe styrings- og ledelsesværktøjer, så det bliver synligt, hvad der kan iværksættes for at styre og helst nedbringe udgifterne til KMF Sundhed. Effekt af projekt opsøgende besøg: Projektet består i udvidelse af målgruppen for opsøgende besøg. I første omgang skal effekten af dette projekt måles i forhold til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Senere forventes projektet ligeledes at få effekt på døgnplejen. Aktivitetsniveauet - og dermed vores kommunale medfinansiering - er lidt lavere end forudsat i budgettet. Det kan der være mange grunde til. Siden 2007, hvor medfinansieringen blev indført i forbindelse med strukturreformen, har der ikke været to regnskabsår, hvor forbrugsmønstret har været ens. Det kan altså bero på tilfældigheder. Det er dog en kendsgerning, at Stevns Kommune i de senere år - og senest i forbindelse med iværksættelse af det målrettede projekt i har haft forskellige indsatser som alle har haft til formål at dæmme op for en forventet stigning i den kommunale medfinansiering blandt andet som følge af stigningen i antallet af ældre. Det er absolut nærliggende at antage, at gevinsterne af disse indsatser begynder at kunne aflæses på vores medfinansiering. Det er straks vanskeligere at bevise en sammenhæng, så der arbejdes fortsat med at kunne dokumentere - eller i hvert fald sandsynliggøre - effekterne. Nedenfor vises udviklingen i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet fra Regnskab 2012 til forventet regnskab 2014: Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

9 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse Budget 2014 er beregnet ud fra aktuelle forhold pr. juni Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelle forhold pr. oktober Kvoten for 2014 er forhøjet til 34 personer, og der forventes en del familiesammenføringer. Dette medfører - alt andet lige - også øgede udgifter til tilskud til tolke, medicin, tandbehandling, enkeltydelser ved etablering i bolig m.v. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der er bevilget repatriering til en familie i Et år efter hjemrejsen, udbetales den sidste del af etableringstilskuddet. Der er 100% statsrefusion på udgiften. Sidste del af etableringstilskuddet for ovennævnte familie er udbetalt. Der er desuden bevilget repatriering til yderligere to familier. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

10 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2014 er baseret på det forventede regnskab 2013 pr. juni Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelle forhold pr. september Efter budgetvedtagelsen er der kommet nye regler, hvor der nu kan ydes helbredstillæg til høreapparater. Ændringen medfører en merudgift på 1 tilskud pr. måned til ca kr. Der er ingen særlige bemærkninger til de øvrige områder. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned Nettopensionsudgiften er kr. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr. 30. september 2014 samt KMD Prognose. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Der er desuden foretaget berigtigelse af statsrefusion for årene 2010, 2011 og 2012 på grund af afskrevne krav på tilbagebetaling af pensioner. Der forventes en mindreudgift / merindtægt fra statsrefusion på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned. Nettopensionsudgiften er kr. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Ændrede forudsætinger Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr.30. september / 31. oktober 2014, samt KMD Prognose. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned. Nettopensionsudgiften er kr. Resttilgangen i 2013 er 14 pensioner med løbende tilgang. Tilgangen fra > er indlagt med 40 pensioner pr. år med løbende tilgang.. Afgang jfr. KMD Social Pensions budgetstøtteliste. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

11 Førtidspensioner og personlige tillæg Nettotilgang i 2014: 12 førtidspensioner (40 tilgange og 28 afgange) Pris: kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist i maj måned Forventet bestand pr : 520 personer. Nettotilgang i : henholdsvis 8, 3 og 9 personer. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr. 30. september 2014, samt KMD Prognose. Måltallet for tilkendelser i 2014 er nedjusteret fra 20 til 15 pensioner, hvoraf 13 er tilkendt ved budgetopfølgningen. Antallet af forventede afgange (folkepension, fraflytning, dødsfald m.v.) resten af året er indregnet med -5 personer. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Forventet bestand pr : 503 personer Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

12 Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Opgaver Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2013 omregnet til år. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af boligydelse pr , svarende til udgifter for 830 sager. Der er foretaget regulering af statsrefusion for 2013 i 2014 efter overgang til Udbetaling Danmark. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2013 omregnet til år. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af boligsikring pr , svarende til udgifter for 513 sager. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2014 svarer til forventet regnskab 2013 pr. juni Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á kr. Ingen. Generelt for området skal det nævnes, at reformen vedr. førtidspension, fleksjob og kontanthjælp har medført øgede udgifter til visse enkeltydelser. Det tværfaglige team vurderer ofte, at den enkelte borger har brug for sociale, boligmæssige og/eller helbredsmæssige indsatser med økonomisk støtte for at kunne profitere af de jobeller uddannelsesmæssige tilbud, som Det tværfaglige team visiterer til. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

13 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, sundhedspleje og tandpleje. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt I 2014 skal kommunerne indgå nye sundhedsaftaler med regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at de kommende aftaler skal styrke sammenhæng i patientforløb mellem sektorer og den patientrettede forebyggelse. Stevns Kommune skal søge indflydelse på udformningen af den kommende sundhedsaftale og sikre de nødvendige ressourcer til en effektiv lokal gennemførelse af aftalen bagefter. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2012, samt den forventede udvikling i 2013 og Fordeling i % af samlede udgifter: Stationær somatik: 48% = ca indlæggelser årligt Ambulant somatik: 37% = ca ambulante besøg på sygehus Genoptræning under indlæggelse: 2% Stationær psykiatri: 1% Ambulant psykiatri: 2% Sygesikring: 10% = ca ydelser hos læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, fodterapeut PROJEKT: I 2014 oprettes et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Nettobesparelse i projektets første år forventes at blive ca. 0,25 mio. kr. PROJEKT: I 2014 oprettes et projekt, som består i udvidelse af målgruppen for opsøgende besøg. I første omgang skal effekten af dette projekt måles i forhold til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Senere forventes projektet ligeledes at få effekt på døgnplejen. Målet er en besparelse på ca. 0,45 mio. kr. i Det forventede regnskab 2014 er beregnet på baggrund af a conto-afregninger til og med september måned Efterreguleringerne af a conto-afregningerne på stationær somatik er umiddelbart større end sidste år, men samlet set er aktivitetsniveauet lavere end det budgetterede. For ambulant behandling er forbrugsmønstret nogenlunde det samme som sidste år, men også her er der tale om et lavere aktivitetsniveau end det budgetterede. Der forventes til gengæld øgede udgifter til psykiatrisk behandling. Den procentvise fordeling af udgifterne er stort set uændret. PROJEKT: Imødegåelse af stigning i KMF Sundhed. Det 3-årige projekt skal skabe styrings- og ledelsesværktøjer, så det bliver synligt, hvad der kan iværksættes for at styre og helst nedbringe udgifterne til KMF Sundhed. Der forventes en mindreudgift på kr., hvilket betyder, at de budgetlagte effekter af de to projekter økonomisk set er nået. Der skal efterfølgende evalueres på den indholdsmæssige del. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning foregår primært på Vallø Strand og genoptræningscenter Stevnshøj, men også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

14 Sundhedsudgifter Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2014 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. PROJEKT HJERNESKADEINDSATSEN: Stevns Kommune har fra ultimo 2011 deltaget i projekt sammen med København-Syd kommunerne om en særlig indsats på hjerneskadeområdet. Den primære målgruppe har været borgere med senhjerneskade og deres pårørende. Projektet er støttet af puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kommunal genoptræning: Vederlagsfri genoptræning: Tilskud til personbefordring: Ingen bemærkninger. På baggrund af regnskab 2012 og 2013 samt forbruget i de første 9 måneder af 2014 forventes færre udgifter til vederlagsfri genoptræning. På baggrund af forbruget i de første 9 måneder af 2014 forventes lidt færre udgifter til personbefordring. Projekt Hjerneskadeindsatsen: Projektet afsluttes med udgangen af 2014 Projekt Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet (træning) : Der er modtaget projektmidler på kr. fra Region Sjælland til et tværsektorielt projekt, som omhandler revision og implementering af katalog vedr. opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Stevns Kommune er projektadministrator. Beløbet anvendes fuldt ud i Der forventes en mindreudgift på kr. Forventet overskud på rammeaftale i Sundhed, Aktivitet, Træning: kr. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte indsatser i 2014: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner PROJEKT HANDICAPRÅD/SUNDHEDSMESSE: Der er overført kr. af uforbrugt SSU-budget i 2013 til afvikling af en sundhedsmesse. Handicaprådet har besluttet, at sundhedsmessen først afvikles i foråret 2015, i forbindelse med åbning af det nye sundhedscenter, og beløbet skal søges overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutning PROJEKT TUBA: Der er overført kr. af uforbrugt SSU-budget i 2013 til iværksættelse af en særlig indsats for børn af alkoholmisbrugere. Projektet iværksættes først i 2015, så beløbet skal søges overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutning Der forventes en mindreudgift på kr. til de to projekter. Beløbet søges overført til afvikling i Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

15 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. 264 sengedage á kr. Regionerne bevilger ophold på Hospice - kommunerne betaler. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 135 sengedage á kr. 342 liggedage á kr. Der vil fortsat være tæt opfølgning på afregningerne for liggedage. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp (andre sundhedsudgifter) I alt 260 sager. Heraf 203 sager med standardtilskud på kr. og 57 sager med et gennemsnitligt tilskud på kr. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af aktuelt forbrug til og med september måned Det er i øvrigt besluttet, at området overgår til Udbetaling Danmark i maj Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Befordring Budget 2014 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. På baggrund af regnskab 2013 og forbrug første halvår af 2014 forventes færre udgifter til befordring. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Sundhedsplejen Vedtaget serviceniveau, bortset fra ekstra besøg hos nyfødte på 4./5.-dagen. Skolelægefunktionen varetages af opkvalificeret sundhedsplejepersonale. Ingen. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

16 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Rammeaftale med overførselsadgang: 6,3 mio. kr. Som følge af, at det ikke har været muligt at få besat en specialtandlægestilling til tandregulering, er der fra 2013 indgået aftale med privat leverandør om løsning af opgaven. Imidlertid var der ophobet en betydelig venteliste på tandreguleringsopgaver. Disse opgaver blev igangsat i forbindelse med aftalen med den private leverandør, med deraf følgende merudgifter. Der er indgået en aftale med den private leverandør om afvikling af betalingen for disse ekstraudgifter over en 6-årig periode. Der er desuden indgået aftale om fremtidig fast aftale for tilgangen af tandregulerings-børn. En del af merudgifterne vil kunne finansieres inden for rammeaftalen, men ikke den fulde merudgift. Der er tilført kr. årligt fra Tandplejen har haft vakante stillinger i året, ligesom der har været skåret helt ned på anskaffelser af materialer og inventar. Det betyder, at merudgiften i indeværende år kan finansieres via rammeaftalen /alternativt søges eftergivet ved regnskabsafslutningen. Forventet underskud på Tandplejens rammeaftale: kr. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Ingen. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

17 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud til længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1,15 helårsplads, svarende til 420 dage til en gennemsnitlig døgntakst på kr. Forventet forbrug på 1,3 helårsplads, svarende til 474 dage til en gennemsnitlig døgntakst på kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Døgnbehandling: 0 personer. Dagbehandling: Udgiften forventes at kunne holdes inden for det samlede budget til alkoholbehandling. Ingen. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 4 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Udgiften hertil er takstopkrævet. 0,8 helårspersoner i døgnbehandling. 29 personer, svarende til 20 helårspersoner i dagbehandling. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 37,59 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på netto ca. -0,8 mio. kr. dels på grund af variationer i indsatser og dels på grund af omlægning af indsatser fra længerevarende botilbud typisk i andre kommuner til socialpædagogisk støtte i eget regi. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

18 Tilbud til voksne med særlige behov Der forventes et forbrug på 36,86 helårspladser, hvilket er lavere end ved bop2. Nedgangen skyldes i al væsentlighed 3 dødsfald. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 30 personer, svarende til 28,16 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på -1,0 mio. kr. på grund af variation i indsatser. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold Individbaserede udgifter til 36 personer, svarende til 27 helårspladser, hvilket er en væsentlig nedgang i forhold til bop 2. Nedgangen skyldes blandt andet, at 2 personer, som må forventes at skulle have et tilbud, fortsat ikke er klar til at tage imod. Desuden er 2 personer ophørt/fraflyttet. Der er desuden i december 2013 oprettet en enkeltmandsforanstaltning lokalt i kommunen. Boligerne i Vestergade: Ingen ændrede forudsætninger. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Ingen. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

19 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 24 personer svarende til 24 helårspladser. Balanceforslag: Pulje på kr., som udmøntes ved nedsættelse af arbejdstiden i beskyttet beskæftigelse, hvor det er fagligt forsvarligt og under iagttagelse af, at den enkelte borger fortsat vil have et meningsfuldt tilbud og muligheden for bevarelse og udvikling af at aktivt socialt liv i samspil med andre. Individbaseret forbrug til 24 personer, svarende til 23 helårspladser. Balanceforslag: Besparelsen er opnået. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget til 40 personer, svarende til 39,75 helårspladser. Værestedet: Ingen ændringer. Den gule dør: 1 person i tilbud er ophørt. Årsforbruget svarer herefter til 0,33 helårsplads. Andet: Individbaseret forbrug til 43 personer, svarende til 40,79 helårspladser, men til gennemsnitligt lavere pris. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 2 personer, svarende til 1,83 helårspladser. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret forbrug til 7 personer, svarende til 6,84 helårspladser. Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

20 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Andet: Individbaseret budget til 29 personer, svarende til 27,25 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. PROJEKT: Bofællesskab og aktivitetstilbud på Strøbyhjemmet. Besparelse fra 2015: netto ca. 1,2 mio. kr. Socialpædagogisk støtte og Mødestedet /Krydset Der er merudgifter til feriepenge ved fratrædelse. Andet: Individbaseret forbrug svarende til 24,94 helårspersoner. PROJEKT Strøbyhjemmet: Projektleder er ansat til at varetage opbygningen af bofællesskabet. Øvrigt personale er først ansat sidst på året. Der arbejdes med at finde de borgere, som vil kunne have glæde af at bo sammen på Strøbyhjemmet. Der er budget til løbende drift fra 2015, men mindreudgiften til projektstart, kr. søges overført til Der forventes en mindreudgift på kr. Midreudgift til projektstart overføres til 2015: kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere