Personalepolitik for Nyborg Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik for Nyborg Gymnasium"

Transkript

1 . Personalepolitik for Nyborg Gymnasium Godkendt af SU den 26. marts 2008 Godkendt af bestyrelsen den 2. april Personalepolitikken indeholder retningslinier for forholdet mellem ledelse og medarbejder og forholdet mellem medarbejderne indbyrdes. Retningslinjerne er udformet, så de understøtter den strategi som bestyrelsen har fastlagt for skolen samt den lovgivning skolen er underlagt. Personalepolitikken er bygget op omkring følgende delpolitikker: 1. Mål og værdier Side 2 2. Samarbejde Side 3 3. Kommunikation Side 3 4. Fysisk arbejdsmiljø Side 4 5. Psykisk arbejdsmiljø Side Motivation og tryghed Side Kompetenceudvikling Side Personalepleje Side Tjenestefrihed og orlov Side Feriefridage Side Den rummelige arbejdsplads Side Fravær pga. sygdom Side Rygning Side Alkohol og misbrug Side Medarbejderudviklingssamtaler Side Lønpolitik Side 15 1

2 Mål og værdier Personalepolitikken skal understøtte ledelsens og medarbejdernes fælles ansvar for at opfylde den overordnede strategi for skolen som er fastlagt af bestyrelsen. Ledelse og medarbejdere er enige om at skabe en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, kvalitet, arbejdsglæde, initiativ, kompetenceudvikling, medindflydelse og gennemskuelighed. Med udgangspunkt i disse mål og værdier skal personalepolitikken bidrage til At fremme de ansattes mulighed for faglig og personlig udvikling. At skabe tryghed i ansættelsen. At skabe et sundt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. At sikre forudsigelighed og gennemskuelighed i alle processer. At sikre medindflydelse for alle ansatte inden for de af lovgivningen fastlagte rammer. At etablere åben og tillidsfuld kommunikation og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. At skabe en arbejdsplads med lige muligheder for alle og respekt for den enkelte Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer til udtryk love vedrørende gymnasiet og hf: Lov nr. 575 af Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lov nr. 95 af Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (gymnasieloven). Lov nr. 97 af Bekendtgørelse af lov om uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf-loven). Personalepolitikken ligger endelig inden for de rammer, som de til ovenstående love knyttede bekendtgørelser foreskriver. Personalepolitikken tilpasses løbende de regler, der gælder for selvejende institutioner under staten. Personalepolitikken tages op til revision i Samarbejdsudvalget hvert andet år. 2

3 Samarbejde Mellem ledelse og ansatte ved Nyborg Gymnasium er der enighed om følgende: Jf. statens Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2005 Et gymnasium med tre uddannelser og en kostskole er en kompleks organisation, som kræver en klart beskrevet struktur. Både ledelse og medarbejdere er forpligtet til at kende denne struktur og overholde dens spilleregler. Organisationsplanen er offentliggjort på skolens hjemmeside. Samarbejdsudvalget sikrer, at medarbejderne inddrages aktivt i samarbejdet og bidrager til den fælles forståelse af, at alle medarbejdere har medindflydelse og medbestemmelse. SU-samarbejdet sikrer et højt informationsniveau mellem ledelse og medarbejdere. Forretningsorden for Samarbejdsudvalget samt referater af møder i Samarbejdsudvalget offentliggøres i Lectio. Ved ændringer i skolens organisation skal alle led på skolen høres og inddrages i processen. Kommunikation I henhold til statens Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2005 har ledelse og medarbejdere en gensidig informationspligt. Fyldestgørende, relevant og hensigtsmæssig kommunikation er en forudsætning for en effektivt arbejdende organisation. Det er en fælles opgave for ledelse og medarbejdere at udvikle en samarbejdsfremmende kultur, hvor dialogen kan foregå i en åben og tillidsfuld atmosfære. Rektor og ledelsen informerer medarbejderne i de relevante fora og diskuterer vigtige beslutninger, strategiske overvejelser, overordnede mål og handlingsplaner i en åben og løbende dialog. Ledelsen har overordnet ansvaret for informationsformidlingen, men medarbejderne og tillidsrepræsentanterne skal aktivt søge og give information. Ledelsen informerer primært medarbejderne elektronisk enten pr. mail eller via Lectio. Medarbejderne forpligter sig til at holde sig løbende orienteret via disse kanaler. Mail skal læses mindst en gang dagligt på alle arbejdsdage i skoleåret. Lærerne skal holde sig orienteret mindst 14 dage frem om deres skema i Lectio. Skolens IT-strategi herunder politik for information og kommunikation forefindes på skolens hjemmeside. Beskeder som ledelsen måtte have til en medarbejder vedr. den følgende arbejdsdag, skal medarbejderen være orienteret om dagen før senest kl. 9. Orienteringen sker pr. mail eller i Lectio. 3

4 Fysisk arbejdsmiljø Jf. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr. 268 af 18. marts Det fysiske miljø er af betydning for den enkelte medarbejder i hverdagen. Der gøres en målrettet indsats for at skabe det bedst mulige fysiske arbejdsmiljø. Skolen vælger en sikkerhedsrepræsentant for lærerne samt en sikkerhedsrepræsentant for det teknisk administrative personale. Samarbejdsudvalget fungerer som Sikkerhedsudvalg. Der nedsættes en sikkerhedsgruppe bestående af ledelsens sikkerhedsrepræsentant og personalets sikkerhedsrepræsentanter. Sikkerhedsrepræsentanterne og ledelsen skal holde sig orienteret om fysiske påvirkninger fra arbejde med farlige stoffer i laboratorier, arbejde med skærmarbejde, indeklimaet og uhensigtsmæssigt indrettede arbejdspladser. Sikkerhedsrepræsentanterne introducerer nye kolleger til reglerne vedr. sikkerhed. Sikkerhedsrepræsentanterne påser, at gældende regelsæt for arbejdsmiljø overholdes. Hvert tredje år foretager Sikkerhedsgruppen en arbejdspladsvurdering (APV), og på baggrund af en drøftelse i SU opstilles handlingsplaner. Arbejdspladser skal indrettes hensigtsmæssigt, så skader forebygges. Det æstetiske aspekt skal medtænkes. De ansattes opholdsrum skal være hensigtsmæssigt og æstetisk indrettet. En løbende vedligeholdelse skal sikre, at bygninger, lokaler, faciliteter, sportsanlæg og haveanlæg er funktionsduelige og præsentable. Skolens fysiske rammer er en fælles sag for alle medarbejdere og ledelsen. Det er en forudsætning for et godt fysisk miljø, at skolens bygninger og inventar behandles anstændigt. Alle medarbejdere og ledelsen forpligter sig til i det daglige at hjælpe eleverne med at forstå dette. Psykisk arbejdsmiljø Et godt psykisk arbejdsmiljø er medvirkende til at skabe trivsel og arbejdsglæde samt forebygge arbejdsbetinget stress. Det øger kvaliteten i arbejdet til glæde for eleverne og smitter af på de medmenneskelige relationer i og uden for skolen. 4

5 Medarbejdertrivselsundersøgelse Der gennemføres hvert tredje år i forbindelse med APV også en medarbejdertrivselsundersøgelse. Med udgangspunkt i undersøgelsen vil der som for APV ens vedkommende blive opstillet handlingsplaner. Arbejdsbetinget stress Ledelsen skal og kolleger bør være opmærksomme på faresignaler hos den enkelte medarbejder som f.eks. et øget antal fraværsdage, at kolleger er irritable og opfarende, konflikter på skolen (f.eks. i team), ineffektivitet, at der er tegn på øget brug af stimulanser. Der skal i ledelsen og bør hos kolleger være en parathed til at iværksætte den nødvendige hjælp og støtte. Det gøres ved at spørge ind til personen, og få afdækket om symptomerne er arbejdsrelateret eller, om det skyldes forhold i privatlivet. Der opstilles en handleplan for at aflaste medarbejderen. Chikane Ledelse og medarbejdere forventer en samarbejdskultur præget af tolerance. Det forventes, at både ledelse og medarbejdere aktivt medvirker til at understøtte et arbejdsklima, der modvirker enhver form for chikane samt griber ind, hvis der foregår chikane. Chikane foreligger, når der sker en overskridelse af en medarbejders personlige grænser og ved en adfærd, der ligger ud over arbejdspladsens almindelige omgangsform. Det er yderst vigtigt, at vedkommende medarbejder melder klart ud, når grænsen er nået. Motivation og tryghed Motiverede medarbejdere er medarbejdere, der udfører deres arbejde med engagement, støtter hinanden fagligt og menneskeligt og er loyale over for skolens mål. Trygge medarbejdere er medarbejdere, der føler sig anerkendt, og som får respons på deres arbejdsindsats. Det er medarbejdere, der er velinformerede af ledelsen om beslutninger og indsatsområder, og som indgår i åbne relationer til kolleger og ledelse, hvorved der skabes mulighed for vidensdeling mht. til tilrettelæggelse af arbejdsopgaver og arbejdstid samt på det faglige og personlige plan. Gode medarbejdere anerkendes Medarbejdere skal værdsættes og gode resultater anerkendes. Det forudsætter, at ledelsen bemærker den daglige indsats så vel som den ekstraordinære indsats og sikrer en synlig sammenhæng mellem indsats og anerkendelse. Introduktion af nye medarbejdere Ledelsen udformer et introduktionsprogram gennem hvilket den nyansatte møder alle skolens funktioner og får et grundigt kendskab til skolens organisation og personalepolitik. Den nyansatte tilknyttes en ledelsesperson samt for en nyansat lærers vedkommende en fagkollega. 5

6 Der tilstræbes åbenhed, så nye medarbejderes ideer og kompetencer kan inddrages i arbejdet. Alle ansatte bestræber sig på at være de nye kolleger behjælpelige i det daglige. Tryghed i ansættelsen Ledelsen søger at sikre den videst mulige tryghed i ansættelsen for alle ansatte. Ved udsigt til aktivitetsnedgang på skolen som helhed eller i bestemte fag/faggrupper og personalegrupper skal ledelsen på tidligst mulige tidspunkt drøfte situationen med tillidsrepræsentanterne, og de mulige personalemæssige konsekvenser skal drøftes i Samarbejdsudvalget. Indflydelse på planlægning af arbejdsopgaver og arbejdstid Medarbejderne inddrages i planlægning af eget arbejde og den overordnede planlægning. Lærernes ønsker lægges så vidt muligt til grund for fag-og timefordelingen samt skemaet. Den konkrete organisering heraf aftales i Arbejdstidsudvalget under SU. De øvrige personalegruppers ønsker lægges så vidt muligt til grund for tilrettelæggelsen af arbejdstider og vagtplaner. Planlægning kan forhindre tidspres og flaskehalse. Det tilstræbes derfor, at deadlines for større opgaver er skrevet ind i skolens årsplanlægning. Hvor det er muligt skal der foreligge præcise jobbeskrivelser, og der tilstræbes fælles forventninger og klare krav til opgaveløsningen. Der lægges vægt på, at der er en balance mellem den enkeltes ressourcer og de krav, som medarbejderen oplever, at der stilles til ham eller hende. Enhver medarbejder har altid adgang til at drøfte sin situation med ledelsen med henblik på at finde løsningsmuligheder tilpasset de individuelle behov. Indflydelse på ansættelse af nye medarbejdere Medarbejderne inddrages ved ansættelse af nye kolleger på følgende måde: Stillingsopslag af faste stillinger, uddannelsesstillinger og interne stillinger høres i det omfang det er muligt inden opslag i den pågældende personalegruppe, for lærernes vedkommende i Arbejdstidsudvalget. Rektor / nærmeste ansættende leder inddrager i det omfang, det er muligt, en repræsentant for de berørt fag/faggrupper og personalegrupper i ansættelsessamtalerne vedrørende de faste stillinger. For læreransættelsers vedkommende rådgiver Tillidsrepræsentanten og Formanden for Pædagogisk Råd rektor om hvilke ansøgere der skal til samtale. Kompetenceudvikling Skolen ønsker at skabe en overordnet strategi for kompetenceudvikling, som giver medarbejderne mulighed for efter- og videreuddannelse, der fremmer den enkeltes faglige og personlige udvikling og skolens udvikling 6

7 Kompetenceudviklingen skal bidrage til at fremme den faglighed, kvalitet og udvikling, som er indeholdt i den strategi, som bestyrelsen har fastlagt for skolen. Gennem medarbejderudviklingssamtaler afdækkes behovet for en relevant efter- og videreuddannelse af den enkelte medarbejder. Alle ansatte har ret til og pligt til at vedligeholde og udvikle deres professionelle færdigheder og kompetencer ved løbende at følge med i den faglige udvikling samt ved at deltage i såvel interne som eksterne efteruddannelseskurser. Ledelsen bevilger efter- og videreuddannelse ud fra økonomiske og behovsmæssige kriterier for den enkelte kollega og for skolen som helhed. Der er offentlighed om kollegers deltagelse i kurser. Ledelsen ser positivt på kollegers ønske om at dygtiggøre sig f.eks. på Masterudddannelser m.m., studier og lignende, når det sker med henblik på at anvende kompetencerne på skolen. Personalepleje Mellem ledelse og medarbejdere på Nyborg Gymnasium er der enighed om følgende: Personalepleje medvirker til at gøre skolen til en attraktiv arbejdsplads. Socialt samvær Det er af stor betydning for de ansattes trivsel, at der er mulighed for at mødes under andre end arbejdsmæssige former. Skolens ledelse understøtter derfor aktivt forskellige personaleaktiviteter. Der søges etableret en personaleforening. Forplejning Medarbejderne har adgang til kaffe, te og frugt i løbet af skoledagen samt aviser. Ved PRmøder og andre større møder samt skolens fester er der fortæring. På eksamensdage serveres der formiddagskaffe med brød. Ved officielle eksamener er skolen vært ved frokost for eksaminator og censor. Motion Fitness- centeret på kostskolen kan benyttes af skolens personale. Jubilæum Skolen bidrager til markering af de ansattes 25- og 40-års jubilæum med en gave og en reception. 7

8 Fødselsdage Skolen ønsker ansatte der fylder 50 og 60 år tillykke med en gave. Fratrædelse Kolleger som fratræder efter mere end 15 års ansættelse ved Nyborg Gymnasium tilbydes, at deres fratræden markeres med en reception for nærmeste kolleger. Hjemme PC ordning Skolen stiller en bærbar computer til rådighed for lærerne. Tjenestefrihed og orlov Skolen ønsker positivt at medvirke til udnyttelsen af de orlovsmuligheder, der baserer sig på gældende lovgivning. Skolen ønsker endvidere at sikre ensartede vilkår for de ansatte mht. tjenestefrihed med løn i forbindelse med mærkedage og lign. Ved ønske om tjenestefrihed indgives i alle tilfælde ansøgning til skolens ledelse. Vurderingen af den enkelte ansøgning om tjenestefrihed/orlov baseres på en afvejning af den ansattes personlige/faglige behov og hensynet til skolens drift. Ansøgning om tjenestefrihed med eller uden løn følger skolens regler vedr. varsler for ændring af mødeplaner Tjenestefrihed gives enten med eller uden løn. Tjenestefrihed med løn gives ved følgende begivenheder, når dagen falder på en arbejdsdag: Eget bryllup Eget sølv-/guldbryllup: Egen 50, 60 og 70 ås fødselsdag Eget 25 og 40 års jubilæum Forældres og bedsteforældres sølv-/guldbryllup osv. Egen flytning Begravelse i nærmeste familie Lærere der deltager i opgavekommissioner nedsat af Undervisningsministeriet. Tjenestefrihed uden løn kan gives i forbindelse med læge- / tandlæge-/ specialistkonsultation og behandling alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie arbejdssøgning tilsynsførende med pædagogikumkandidater Vedr. tjenestefrihed i forbindelse med borgerligt ombud jf. Ombudsbekendtgørelsen 25/11/

9 Jf. Ferieloven og Ferieaftalen og OK 05 Feriefridage Lærere Fra og med ferieåret 2008/09 skal den enkelte lærer inden d. ¼ det pågældende kalenderår meddele, om man ønsker feriedagene afholdt eller ej. Afholdes dagene lægges timerne herfor ind i time- og fagfordelingen. Afholdes dagene ikke, udbetales timerne ved ferieårets udgang. TAP Den ansatte aftaler i løbet af ferieåret med nærmeste foresatte, hvorledes der disponeres over de særlige feriedage. Afholdes dagene ikke, udbetales timerne ved ferieårets udgang Den rummelige arbejdsplads Jf. Bekendtgørelse nr af 04/12/2006 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Mellem ledelse og medarbejdere på Nyborg gymnasium er der enighed om følgende: Begrebet det rummelige arbejdsmarked omhandler indsatsen på den enkelte arbejdsplads for at tilpasse arbejdsmarkedet til nye og mere fleksible ansættelsesformer som flexjob, revalidering, deltidspensionering m.v. Skolen ønsker at udvise social ansvarlighed ved at medvirke til at skabe arbejdspladser, hvor der er plads til medarbejdere, der ikke har fuld arbejdsevne i behold, men som kan gøre en værdifuld indsats på fleksible vilkår eller andre særlige ansættelsesvilkår. Skolen ønsker endvidere at arbejdspladsen er mere rummelig i forhold til den enkeltes forskellige skiftende muligheder for at varetage et job i traditionel forstand og dermed blive fastholdt på arbejdspladsen eller vende tilbage hertil. Skolen ønsker at være en arbejdsplads med plads til alle igennem hele arbejdslivet. 9

10 Fravær pga. sygdom Skolen ønsker at være en arbejdsplads uden arbejdsbetinget fravær. En fælles opmærksomhed om sygefravær fra såvel ledelse som medarbejdere skal bidrage til dette. Skolen ønsker i størst muligt omfang at støtte medarbejdere, der bliver ramt af sygdom og personlige problemer, og skolen lægger vægt på, at der er positiv opmærksomhed omkring fravær og tilbagekomst efter sygdom. I det følgende beskrives hvad ledelse og medarbejde skal og kan gøre i forbindelse med sygefravær for at understøtte disse intentioner. Sygemelding Det er medarbejderens ansvar at give skolen meddelelse om sygdom. Medarbejderen skal give besked til skolens kontor / nærmeste daglige leder så tidligt som muligt og altid mellem kl og Dette af hensyn til skolens arbejdstilrettelæggelse, herunder af hensyn til orientering af elever samt muligheden for at skaffe vikar. Medarbejderen skal så vidt muligt oplyse om sygefraværets forventede varighed. Medarbejderen har ikke pligt til at oplyse om sygdommens art. Når arbejdet er genoptaget, skal medarbejderen snarest muligt skrive under på en tro og loveerklæring om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Skolens kontor sørger for, at blanket herom udleveres til medarbejderen. Hvis medarbejderen forlader skolen i arbejdstiden, orienteres skolens kontor herom, og fraværstimerne betragtes som sygdom. Raskmelding Lærerne skal ved sygemeldingen så vidt muligt oplyse om sygefraværets forventede varighed. Teknisk administrativt personale skal ved sygemeldingen så vidt som muligt oplyse om sygefraværets forventede varighed samt melde sig rask inden kl dagen før genoptagelse af arbejde. Lægeerklæring Skolen kan, hvis det skønnes nødvendigt, forlange en lægeerklæring af medarbejderen. Udgifter til lægeerklæringer, som skolen forlanger, betales af skolen. Det følger af loven om dagpenge ved sygdom og fødsel (sygedagpengeloven), at lægeerklæringen bl.a. skal indeholde oplysninger om, hvilke funktionsbegrænsninger sygdommen medfører og oplysninger om sygdommens forventede varighed. Efter reglerne i sygedagpengeloven er udgangspunktet, at skolen tidligst kan kræve en sådan lægeerklæring udstedt på 4. sygedag. 10

11 Hvis antallet og /eller karakteren af medarbejderens forudgående sygemeldinger taler for det, kan skolen dog kræve lægeerklæring på et tidligere tidspunkt f.eks. fra første sygedag. Skolen skal i så fald give medarbejderen besked herom skriftligt. I brevet skal skolen opregne de konkrete fraværsperioder, der motiverer anmodningen om lægeerklæring fra første fraværsdag, og skal bede medarbejderen vise brevet til lægen. Hyppigt sygefravær Såfremt en medarbejder ofte er fraværende på grund af sygdom og har et samlet set stort sygefravær, tager rektor /nærmeste daglige leder efter aftale med rektor initiativ til en sygefraværssamtale med medarbejderen med henblik på at klarlægge, hvorvidt årsagen til det hyppige sygefravær er arbejdsbetinget og drøfte eventuelle mulige initiativer til at afhjælpe situationen. Det er rektor / nærmeste daglige leder efter aftale med rektor, der ud fra en helt konkret vurdering beslutter, hvorvidt en medarbejder skal indkaldes til en sådan samtale. Udgangspunktet er dog, at rektor tager initiativ til samtale med medarbejdere der: Har haft mere end sammenlagt 10 sygedage inden for de seneste 12 måneder eller Har haft mere end 3 sygeperioder inden for de seneste 6 måneder. Medarbejderen indkaldes skriftligt til samtalen og gøres samtidig bekendt med muligheden for evt. at tage en bisidder med. Indkaldelsen til samtalen skal vedlægges en udskrift af medarbejderens sygedagsliste. Der udarbejdes et notat om samtalen. Medarbejderen bekræfter ved sin underskrift på notatet indholdet af samtalen. Notatet lægges på medarbejderens personalesag, ligesom medarbejderen skal have udleveret kopi heraf. Længerevarende sygdom Skolen ønsker at støtte medarbejdere, der bliver ramt af sygdom og personlige problemer, og vil ved en tidlig opfølgning i forhold til sygemeldte søge at fastholde medarbejdere, der på grund af langvarig sygdom eller ændringer i arbejdsevnen, ellers er i fare for at miste arbejdet. Ved længerevarende sygdom vil rektor derfor gå i dialog med medarbejderen om pågældendes mulighed for at genoptage arbejdet. Spørgsmålet om pågældendes mulighed for at genoptage arbejdet vil bl.a. blive vurderet på baggrund af disse samtaler og i lyset af de modtagne lægelige oplysninger om medarbejderen. Ved samtalerne med rektor har medarbejderen ikke pligt til at oplyse om sygdommens art. Ved længerevarende sygefravær holder rektor som udgangspunkt løbende kontakt med den sygemeldte medarbejder efter nedenstående retningslinier. Rektor kan i særlige situationer undlade at følge disse retningslinier for kontakt med sygemeldte medarbejdere. Se nærmere herom nedenfor under afsnittet Særlige situationer. 11

12 Senest efter 2 ugers sygefravær kontakter rektor telefonisk eller pr. mail den sygemeldte medarbejder for at høre, hvordan det går og om udsigten til raskmelding. Rektor laver en notits om, at samtalen har fundet sted, og notitsen lægges på medarbejderens personalesag. Alternativt lægges kopi af mailkorrespondancen med medarbejderen på personalesagen. Efter 4 ugers sygefravær indkalder rektor skriftligt medarbejderen til en sygefraværssamtale, og gør samtidig medarbejderen bekendt med muligheden for evt. at tage en bisidder med. Som udgangspunkt skal samtalen afholdes på skolen. I særlige tilfælde kan samtalen efter aftale foregå hos den ansatte eller undtagelsesvis afvikles telefonisk. Formålet med sygefraværssamtalen er at få klarlagt sygdommens karakter og forventede varighed samt perspektiverne for medarbejderens tilbagevenden. Der udarbejdes et notat om samtalen. Medarbejderen bekræfter ved sin underskrift på notatet indholdet af samtalen. Notatet lægges på medarbejderens personalesag, ligesom medarbejderen skal have en kopi heraf. Efter yderligere 6 ugers fravær efter sygefraværssamtalen vurderer rektor, om der er behov for en opfølgende sygefraværssamtale. Såfremt rektor finder, at der er behov for endnu en samtale, følges ovennævnte procedure vedr. indkaldelse, bisidder og notat m.v. Såfremt det skønnes relevant kan pågældendes egen læge, en repræsentant for medarbejderens bopælskommune eller andre deltage i samtalen. Formålet med denne samtale er belyse mulighederne for, at medarbejderen kan genoptage arbejdet evt. som delvist sygemeldt efter reglerne herom i sygedagpengeloven. På mødet kan man endvidere drøfte mulighederne for eventuelle ændringer i arbejdsvilkårene. Særlige situationer I særlige situationer kan rektor efter en konkret vurdering undlade at indkalde medarbejderen til sygefraværssamtale m.v. Det kan f.eks. være i de tilfælde, hvor en langtidssygemeldt medarbejder har søgt sin afsked eller er ramt af meget alvorlig sygdom m.v. Hvad angår nyansatte medarbejdere, hvor der kan opstå spørgsmål om afskedigelse på grund af sygdom kort tid efter ansættelsen, vil rektor vil efter en konkret vurdering kunne vælge at undlade at afholde sygefraværssamtale eller vælge at holde sygefraværssamtale på et tidligere tidspunkt end efter 4 ugers fravær. Afskedigelse på grund af sygdom Fravær på grund af sygdom er lovligt forfald, men en medarbejder kan afskediges på grund af hyppigheden og omfanget af sygefraværet eller hvis medarbejderen er syg, og der ikke er udsigt til, at medarbejderen inden for rimelig tid bliver i stand til at genoptage arbejdet. Opsigelse som følge af sygefravær kan således ske, hvis opsigelsen efter en konkret vurdering er rimeligt begrundet i medarbejderens eller skolens forhold. Der kan her bl.a. lægges vægt på, hvor belastende sygefraværet er for skolens drift, om sygdommen er foranlediget af arbejdet og længden af fraværet sammenholdt med den ansattes anciennitet. Af betydning kan også være sygdomsmønsteret og oplysninger om mulighederne for snarlig genoptagelse af arbejdet, risiko for tilbagefald osv. 12

13 Jf. Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Rygning Det følger af 5 i loven, at arbejdsgiveren skal udforme en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere. Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen, og oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af rygepolitikken. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på skolen og kostskolen. På skolen og kostskolen omfatter rygeforbuddet alle indendørs lokaliteter. Der gælder alene følgende undtagelser fra rygeforbuddet: På skolen må der ryges udenfor ud for sydfløjen med udgang fra døren ved billedkunstlokalet På kostskolen må der ryges udenfor i carporten ved køkkengården samt i de elevværelser, der er defineret som rygerværelser. Det er herudover ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det generelle forbud mod rygning kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester. Overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde efter omstændighederne få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Alkohol og misbrug Arbejde og alkohol hører ikke sammen. Det tolereres ikke, at medarbejdere under udførelsen af deres arbejde er påvirket af alkohol eller andre rusmidler hvad enten indtagelsen har fundet sted i arbejdstiden eller uden for arbejdspladsen. Der er dog ikke alkoholforbud på Nyborg Gymnasium. Ved receptioner eller andre specielle arrangementer herunder skolen og kostskolens fester kan der blive serveret øl og / eller vin. Hvis en medarbejder har misbrugsproblemer, skal vedkommende hjælpes så tidligt som muligt. Alle medarbejdere har et ansvar for, at der bliver taget initiativ til at hjælpe og støtte en kollega med et misbrugsproblem. Ledelsen har et særligt ansvar for, at der hurtigt og effektivt bliver taget en samtale med vedkommende medarbejder så snart det konstateres f.eks. ved en mangelfuld indsats eller en uheldig fremtræden. 13

14 Medarbejderudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler er en delpolitik under den samlede personalepolitik. Samarbejdsudvalget har den 25. maj 2009 tiltrådt et koncept for medarbejderudviklingssamtaler.. 14

15 Lønpolitik Lønpolitikken er en delpolitik under den samlede personalepolitik. Bestyrelsen har den 2. oktober 2008 fastlagt en overordnet lønpolitik. En udmøntning heraf er tiltrådt af Samarbejdsudvalget den 16. april

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Varde Gymnasiums personalepolitik

Varde Gymnasiums personalepolitik Varde Gymnasiums personalepolitik Skolens overordnede målsætning og skolens personalepolitik Varde Gymnasium skal tilbyde undervisning af høj faglig og pædagogisk standard inden for rammerne af den gældende

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Indledning Vor Frelsers Kirkes menighedsråd har vedtaget denne personalepolitik efter drøftelse i personalegruppen, arbejdsmiljøudvalget og i menighedsrådet. Kirkens

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Personalepolitik 2015-2017

Personalepolitik 2015-2017 Personalepolitik 2015-2017 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse og fastholdelse s. 3 Rekruttering Ansættelsesprocedure Introduktionsforløb Bærbar PC Fastholdelse Ligestilling Samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

Personalepolitik 2010

Personalepolitik 2010 Personalepolitik 2010 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Personalepolitik Del 1

Personalepolitik Del 1 Personalepolitik Del 1 Indledning Denne personalepolitik indeholder 3 dele: 1. En overordnet personalepolitik 2. en lokal personalepolitik om politik, regler og administrative forhold hos det enkelte menighedsråd

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

Notat om løsningsmuligheder i forbindelse med livstruende syges længerevarende sygefravær

Notat om løsningsmuligheder i forbindelse med livstruende syges længerevarende sygefravær Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. november 2014 Sagsbehandler Anne Diers Bannerholt Telefon direkte 76 16 14 87 E-mail anba@esbjergkommune.dk Notat om løsningsmuligheder i forbindelse med livstruende

Læs mere

Rudersdals kommunes sygepolitik

Rudersdals kommunes sygepolitik Sygepolitik Rudersdals kommunes sygepolitik Rudersdal Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor balancen mellem arbejdsliv og privatliv prioriteres Ved sygdom

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Omsorgs- og sygefraværspolitik

Omsorgs- og sygefraværspolitik Omsorgs- og sygefraværspolitik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indholdsfortegnelse Omsorgs- og sygefraværspolitik... 1 1. Indledning... 3 2. Gældende regler... 3 3. Fravær... 3 3.1 Målsætning...

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere