HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole"

Transkript

1 HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole

2 Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase ) Beskrivelse af piloten: hvad er testet, hvordan?... 4 Hvad... 4 Hvordan... 4 Forbehold ) Læring fra pilottest... 6 Relevans af Spotware... 6 Krav til fremtidig løsning... 7 Implementering

3 1) Introduktion Denne rapport er en opsummering, af erfaringerne fra den pilottest der er afviklet i forbindelse med Healtcare Asset Tracking projektet i perioden Rapporten er udarbejdet af Jesper Jønsson fra Idéklinikken samt Innovationskonsulent Rikke Bastholm fra INNOBA, på baggrund af de erfaringer der er opnået undervejs i testen, samt ved det afsluttende interview med hhv. lederen af portørcentralen samt en medarbejder fra informationen på AAUH d Formålet med pilottesten kan overordnet opdeles efter de to hovedinteressenter omkring transportstolene samt projektejer: Munin Spot Technology At teste Munin Spot Technologys intelligente logistikløsning, samt få feedback fra brugerne m.h.t. funktionalitet og brugergrænseflade. Portørcentralen, Aalborg Universitetshospital At få testet hvilken værdi det ville give, at kunne spore sygehusets transportstole der dagligt bruges til patienttransport på AAUHs to matrikler hhv. højhuset og medicinerhuset. Informationen på AAU At få be- eller afkræftet om der er et potentiale i at spore transportstolene, med henblik på at afhjælpe det daglige problem med mangel på stole i ankomstområderne på AAUH Syd. Pilottest Der er gennemført en pilottest på i alt 2 varegrupper på Aalborg Universitetshospital. At der er tale om en pilottest og ikke en egentlig implementering har indebåret en række valg: Der er kun sat et begrænset antal skannere op på hospitalet, hvilket betyder, at der ikke er fuld dækning i pilotperioden. En fuld dækning med fuld sporing på hele hospitalet vil kræve en implementering med flere skannere. IT-integration er valgt fra. Det er muligt at integrere The Spotware (TSW) med andre systemer. I pilottesten har man dog valgt ikke at gøre dette, da det ville være betydelig mere tidskrævende og ressourcekrævende, end at køre et hurtig tidsbegrænset forløb. Scannere er placeret ved strømstik, da der er valgt et mobilt setup, som hurtigt kan sættes op og tages ned. Det betyder, at der er begrænsninger i pilottesten ift. placering af skannere. Valget er truffet, fordi en mere stationær løsning ville være mere omstændigt. Ikke alle varer i en varegruppe er tag ede. Det er valgt at foretage en pilottest på en udvalgt gruppe varer, som økonomisk og tidsmæssig er realistisk at spore i en pilottest. Disse valg har naturligvis nogle konsekvenser for brugeroplevelsen. Der skal derfor skelnes, når brugerfeedback vurderes, mellem virkeligheden i en pilotopsætning og hvad virkeligheden ville være i en egentlig implementering. Behov og krav identificeret i fase 1. I projektets fase 1 blev der identificeret en række udfordringer forbundet med transportstolene på AAUH syd. Brugerne (patienter, pårørende, portører og frivillige), oplever, at der mangler stole. Stolene returneres ikke til opsamlingsstederne efter brug. Personalet bruger for meget tid på at lede efter stole tid der kunne have været bedre brugt på patienter, mv. 2

4 Stolene anvendes til andet end det tiltænkte formål f.eks. til et besøg i rygegården, til og fra toilettet, besøg i kantinen eller lign. Portørerne estimerer antallet af stole til ca. 200, men der mangler et præcist overblik over antal og brug af stole, hvorfor logistikstyring vanskeliggøres. Stolene forsvinder fra matriklen. Både til andre matrikler og sygehuse eller som egentligt tyveri. Det vil i denne rapport blive beskrevet hvorledes en intelligent sporingsløsning vil kunne afhjælpe ovenstående. En uddybet beskrivelse af udfordringerne samt yderligere brugerbehov kan ses i den samlede rapport fra fase 1, som kan findes her 3

5 2) Beskrivelse af piloten: hvad er testet, hvordan? Hvad Pilottesten blev afviklet i samarbejde med portørcentralen på AAUH, som er ansvarlig for transportstolene på AAUH Syd, og som ofte bruger stolene i deres daglige arbejde. Den primære kontaktperson har været den daglige leder i portørcentralen, som herefter har engageret en række medarbejdere til at deltage i testen, deriblandt disponenten. Disponentrollen er interessant i denne sammenhæng, da vedkommende hjælper med at lede og fordele opgaverne blandt portørerne i det daglige arbejde. Der var derfor indledningsvist en forventning om, at hvis disponenten havde mulighed for at se hvor transportstolene befandt sig, ville det være muligt for vedkommende, at henvise portørerne til en potentiel ledig stol i forbindelse med en opgave. Desuden har Informationen på AAUH været tilknyttet som testafdeling. Spotware har således været brugt på den computer som er placeret i informationslugen, og som bruges af personalet i informationen. Ønsket har med pilottesten været, at få mere viden om følgende områder: Stolenes færden på matriklen. Den ureglementerede brug af stolene. F.eks. når de står på afdelingerne i længere tid, bruges i forbindelse med rygning eller lign. Om stolene forsvinder fra matriklen. Hvorvidt viden om stolenes placering kan mindske portørerne og de frivilliges ressourceforbrug til lokalisering af stole i forbindelse med både opgaver og opfyldning på udvalgte lokationer. I hvor høj grad løsningen kan anvendes til en optimering af stolebeholdningen ved et bedre overblik over antal, brug og behov. På hvilke områder funktionalitet og brugerinterface bør tilrettes for at gøre Spotware mere brugervenlig og værdiskabende. Hvordan Den praktiske organisering omkring testen er foregået således: I første omgang taggede portørerne ca. 25 stole. Der blev opsat 28 scannere jævnt fordelt i de to hovedbygninger højhuset og medicinerhuset. Scannerne dækkede opsamlingsstederne samt indgangene til de forskellige fløje/afd. således at det var muligt, at se om en stol befandt sig i et bestemt område af huset. Der blev efterfølgende tagget yderligere 35 stole, således at det samlede antal blev 60. Automatisk registrering af hvorvidt stolen er i brug eller ej blev valgt fra i pilottesten. Sporing af stole uden for bygningen blev også valgt fra. I en egentlig implementering af Spotware ville det være naturligt at tilkoble disse funktionaliteter samt at øge antallet af scannere og taggede stole. 4

6 Forbehold I forbindelse med testen har der været en række faktorer, som har haft indflydelse på det endelige udbytte af forløbet: Manglende brug af systemet. Portørerne var pga. travlhed forhindret i at anvende systemet som oprindelig planlagt i den indledende periode. Meget få taggede stole i den første periode gav ikke den nødvendige løsning og værdi i startfasen af pilottesten. Det var vanskeligt for portørerne at forstå brugerinterfacet. Først efter mødet med Rasmus N. Andersen fra Munin Spot Technology, blev det klart for lederen af portørcentralen hvordan systemet skulle/kunne bruges. Det har været et klart signal i testen om, at brugerinterfacet skal forbedres. Der var opsat for få scannere til at give et detaljeret overblik over stolenes placering. Det er for besværligt at skulle lede alle stuer igennem for at finde en stol, blot fordi at man kan se at den burde befinde sig i et bestemt område. Denne begrænsning i pilottesten var et problem ift. at vurdere systemets fulde potentiale. Portørerne, som er dem der forventes at kunne få mest gavn af systemet på sigt, havde ikke mobil og direkte adgang til systemet. Ideelt set ville det have været ønskeligt med en integration op imod smartportør systemet allerede i pilottesten, men dette var ikke muligt inden for pilottestens tidsmæssige og økonomiske ramme. Integration med mobilt brugerinterface udgør et vigtigt potentiale for systemløsningen. De tags, der blev sat på stolene, var ikke aktive, og det var derfor ikke muligt at lave en egentlig test af scenariet hvor stolene forsvinder fra matriklen. Det blev dog bekræftet at stolene transporteres til andre matrikler, da nogle af de taggede stole blev set på AAUH Nord. 5

7 3) Læring fra pilottest Relevans af Spotware En intelligent sporingsløsning som Munin Spot Technologys Spotware vurderes at have et stort potentiale inden for sygehusvæsnet, og specielt i logistiksammenhænge giver det god mening. For portørerne vil et system som Spotware med fordel kunne anvendes i det daglige arbejde, når patienter skal transporteres fra en afdeling til en anden. I den forbindelse er der ofte brug for en transportstol, som portøren skal lokalisere og hente inden han/hun henter patienten. Det ville derfor være en stor fordel, hvis portøren kunne få mulighed for, at se hvor der findes en ledig stol, således at der ikke skal bruges tid på lede efter den. Patienter og pårørende henvender sig ofte i informationen, for at få at vide hvor der findes transportstole, når der ikke er flere i indgangspartiet. Her kan Informationen kun henvise til de klassiske steder, uden egentlig at vide om de findes en stol på stedet. Patienter og pårørende ledes således ud på en mindre skattejagt, som kan tage relativt lang tid. En uhensigtsmæssig situation for både patienter, pårørende og medarbejdere i receptionen. Nedenfor ses en række eksempler på, hvor pilottesten har leveret værdifuld information omkring de tidligere nævnte udfordringer: Ingen stole på opsamlingsstederne Med Spotware har det været muligt at vise, at ingen af de taggede stole befandt sig i opsamlingsområderne kl om morgenen på AAUH Syd. Det er ellers et ønske om at der er fyldt op med stole fra morgenstunden, og at der suppleres efter behov i løbet af dagen. Muligheden med Spotware Hvis alle stole er taggede, er det muligt at få en alarm, når der er brug for opfyldning af stole på de forskellige opsamlingsområder. Opgaven kan lægges ud til portørerne på deres mobiltelefoner, og de kan sørge for at tage en stol eller to med, hvis de alligevel kommer forbi. Hvis der altid var stole til rådighed ved husets hovedindgange ville det spare patienter og pårørende for besværet med at finde en stol, og desuden spare Informationen for en lang række afbrydelser. De frivillige ville ligeledes kunne koncentrere sig om andre opgaver. Ureglementeret brug af stolene Spotware har vist, at flere afdelinger har stole til at stå fast på afdelingen. Det formodes, at patienter tager stole med sig ved indlæggelse og beholder stolene på stuen, selvom det ikke er meningen med stolene. Muligheden med Spotware The Spot Ware kan afgive en alarm hvis en stol opholder sig mere en 2 timer på samme sted, hvilket gør det muligt at dokumentere evt. ureglementeret brug på afdelingerne. Det vil desuden være muligt at dokumentere at stolene bruges til besøg i rygegården, kantinen og lignende, hvor det er meningen at patienterne, enten skal gå selv, eller bestille en udlånsstol hos hjælpemiddeldepotet i forbindelse med længerevarende behov. Stolene forsvinder fra matriklen Mistanken om at stolene jævnligt forsvinder fra matriklen, og enten kan findes på andre matrikler eller sygehuse er blevet bekræftet. Der er endda taget billeder af at en stol bruges i forbindelse med indkøb i Netto. Egentligt tyveri er dog ikke blevet bekræftet, da der ikke har været brugt aktive tags på stolene. 6

8 Mulighed med Spotware Hvis alle stole blev udstyret med aktive tags, ville det først og fremmest være muligt at identificere tyveri og formentlig at tilbageskaffe stolen. Logistikstyring Der er ingen overordnet logistikstyring på stolene, hvilket betyder, at man ikke ved hvor mange, der er, eller hvornår den enkelte stol har været til service, rengøring osv. Mulighed med Spotware Hvis alle stole var tagget ville det være muligt at lave logistikstyring i samarbejde med teknisk afdeling. På den måde ville man kunne få en log/historik på den enkelte stol, samt alarmer når det er tid til service/rengøring. Beslutningsværktøj Indkøb af nye stole er i dag baseret på en fornemmelse af om der er stole nok eller ej. Der indkøbes i øjeblikket transportstole for mellem kr. om året. Mulighed med Spotware TSW vil kunne fungere som et beslutningsværktøj i forbindelse med indkøb af nye stole. Med mulighed for en strammere logistik-styring vil behovet for ny-indkøb givet kunne reduceres. Krav til fremtidig løsning Herunder ses en række af de kommentarer som lederen af portørcentralen samt medarbejderen fra Informationen kom med ved deres individuelle interviews. Nedenstående kan altså bruges som input ved udarbejdelsen af kravspecifikationen til en fremtidig løsning. Kommentarerne er opdelt i hhv. funktionalitet og brugerinterface. Funktionalitet Sporing på alle stole Hvis portørerne skal kunne bruge systemet i dagligdagen, er det nødvendigt med en fuld implementering, herunder at alle stole er taggede, og at hele hospitalet dækkes af scannere. Det ville give en fyldestgørende logistikløsning. Logfil på hver stol Så det er muligt at se servicehistorik og sagsforløb for hver enkelt stol. Optaget eller ledig? Det skal være muligt at se om en stol er optaget eller ledig. Passiv eller aktiv tag? Hvis det skal være muligt at spore stolene i forbindelse udenfor matriklen, er det nødvendigt med de aktive tags. Events/alarmer Det skal være muligt at opstille forskellige events, som kan afgive alarmer, f.eks. i forbindelse med at en stol holder stille på samme sted i en længere periode, eller hvis en stol skal til service. Integration med portørernes mobilløsning Systemet skal kunne integreres med Smartportør systemet, således at den enkelte portør kan få et hurtigt overblik, når han går rundt i huset. 7

9 Overblik over behov Det skal være muligt at se, hvor behovet for stole er og hvornår på dagen. Således at man evt. kan omdisponere fordelingen af transportstole, der skal stå ved de enkelte lokationer. Et modul til patienter og pårørende Det skal være muligt for patienter og pårørende at se, hvor stolen befinder sig, uden at skulle spørge personale. Det kunne f.eks. være vha. en selvstændig enhed (PC/terminal) placeret ved husets hovedindgange, som viste et overblik over samtlige ledige stole i det nærmeste område. Mere simpelt brugerinterface, som er nemmere at forstå og bruge uden forudgående oplæring. Forskellige brugerinterfaces til 1) Den enkelte portør (mobil med find nærmeste stol - funktionalitet som den centrale, 2) Disponenten med hvor mangler der stole som den centrale funktionalitet, 3) Analysefunktion med hvad er det optimale antal stole generelt, hvilke stole mangler rengøring/vedligehold, og hvor er arbejdsgange ift. stole uhensigtsmæssige som centrale funktioner. Desuden evt. et brugerinterface direkte rettet mod patient/pårørende, hvis man ønsker en fuld implementering rettet mod alle relevante brugergrupper på hospitalet. Informationen ønsker et begrænset brugerinterface, der udelukkende og gerne på éen side viser, hvor mange ledige stole, der forefindes på udvalgte lokaliteter samt en alarm, når der ikke er flere stole på opsamlingsstederne. 8

10 Brugerinterface Med hensyn til brugerinterfacet på server.muninspot.com er der et generelt ønske om simplificering og bedre overblik. Der vil kun i sjældne tilfælde være brug for en detaljeret visning. Hurtigt samlet overblik Det skal være muligt at få et hurtigt og nemt beholdningsoverblik. Ledige stole øverst De ledige stole skal vises øverst i billedet så det er nemt at finde. Kun interesseret i dem med længere ophold Det er ikke nødvendigt at se alle de små korte forløb. Så få klik som muligt og ingen indtastning Skal f.eks. kunne trykke Enter i stedet for at klikke på OK, og dobbeltklikke i stedet for at indtaste tagnumre. Alle informationer på én side Alle væsentlige informationer skal så vidt muligt samles på forsiden. Tydelige alarmer Alarmer skal være tydelige for brugeren, da disse kræver handling med det samme. Ingen historik til portør og disponent Det er ikke nødvendigt for den enkelte portør eller disponent at kunne se stolens historik på sit mobile device. At stolen har forladt stedet er uinteressant Det er kun interessant at vide, hvor stolen er på et givet tidspunkt, og ikke om den har forladt stedet. Implementering Som tidligere nævnt, er der ingen tvivl om at intelligent sporing rummer et stort potentiale inden for hospitalsverden, og specielt i logistikmæssige sammenhænge. Den største værdi ift. transportstolene, ligger umiddelbart ved minimeringen af portørernes daglige ressourceforbrug, til allokering af transportstole i forbindelse med patienttransporter, samt opgaven med at fylde op på opsamlingsstederne. Som beslutningsværktøj, kunne en sporingsløsning ligeledes være ressourcebesparende, da indkøb således kun ville ske i tilfælde af egentlige mangler, i stedet for på baggrund af en fornemmelse mangler. Ligesom løsningen kan bruges til optimering af arbejdsgange. Der ud over vil en sporingsløsning kunne bidrage til en forbedret patient/pårørende oplevelse, såfremt det ville være nemmere og hurtigere for disse at få adgang til en transportstol. Det kan være frustrerende, ikke at kunne finde en transportstol, hvis man allerede er ved at komme for sent til en aftale, fordi at det ikke var muligt at finde en parkeringsplads. 9

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Rapport af delstudie vedrørende visuel komfort December 2013 Anne Lee 2, Jesper Pihl-Thingvad 1, Lars

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere