Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Ved Classens Have"

Transkript

1 af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise Kauman, Knud Svendsen, Nena Wiinstedt, Kirsten Willesen. Lise Helweg og Jeppe Struve Morten Udsholt, KAB og Nicolai Kaas, KAB Referent: Nicolai Kaas, KAB Dagsorden A. Valg af dirigent B. Godkendelse af forretningsorden C. Valg af stemmeudvalg 3 personer D. Repræsentantskabets beretning for det forløbne år E. Revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse til generalforsamlingens godkendelse F. Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet, på valg er: Knud Svendsen genopstiller Lise Helweg genopstiller G. Valg af 3 suppleanter H. Valg af lokal revisor og fastsættelse af dennes honorar I. Budget for 2014 J. Indkomne forslag: 1. Installation af varmtvandsmålere/ Thomas Norling 2. Ny kabel-tv leverandør / Morten Skytte 3. Ændringer af kabel-tv abonnement / Repræsentantskabet 4. Udvidelse af arveretten (vedtægternes 3)/ Jesper Schytt K. Orientering fra jubilæumsudvalget (90 års jubilæum i 2014) l. Eventuelt A. Valg af dirigent Formand for repræsentantskabet Marie-Louise Kauman bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Morten Udsholt, KAB som dirigent. Morten Udsholt blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik mødets dagsorden, med bemærkning om at forslag J4 ikke kunne behandles, da over halvdelen af medlemmerne skal være til stede, da der er tale om vedtægtsændringer.

2 Forslagsstiller mente, at forslaget kunne behandles som en tilkendegivelse, og såfremt der er tilslutning til forslaget, skal der efterfølgende indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kan stemmes om forslaget. Dirigenten indstillede til forsamlingen at der tages en generel debat om arvereglerne. Med disse bemærkninger blev den fremsendte dagsorden godkendt. B. Godkendelse af forretningsorden Repræsentantskabet havde fremsat følgende ændringsforslag til den eksisterende forretningsorden: Ændring af forretningsordenen Grundet diskussioner ved tidligere generalforsamlinger blev det på generalforsamlingen i 2010 vedtaget at ændre forretningsordens punkter om, hvordan skriftlig afstemning skal foregå, når der skal vælges flere end én person. Det blev først i 2013 aktuelt at bruge den nye forretningsorden. Det betød, at man kun måtte skrive ét navn på stemmesedlen, selvom der skulle vælges to medlemmer til repræsentantskabet. Efterfølgende har mange givet udtryk for, at valg efter den nye model ikke nødvendigvis afspejler flertallets ønsker i situationer, hvor der er flere kandidater, end der er ledige pladser. Repræsentantskabet foreslår derfor, at vi ændrer forretningsordenen tilbage til dens oprindelige ordlyd, således at: Det nuværende punkt 8.1: Ved valg gælder, at navnene på de foreslåede oplæses mindst 2 gange i alfabetisk orden. Stemmeafgivningen sker ved at notere ét navn på den udleverede stemmeseddel. erstattes af 8.1 Ved valg gælder, at navnene på de foreslåede oplæses mindst 2 gange i alfabetisk orden. Stemmeafgivningen sker ved at notere navn på den udleverede stemmeseddel. 8.2 Der må højst stemmes på det antal kandidater, der skal vælges. Vedtages forslaget, vil den nye forretningsorden gælde for indeværende og fremtidige generalforsamlinger. På vegne af repræsentantskabet motiverede Marie-Louise Kauman ændringsforslaget. I den efterfølgende debat blev det blandt andet fremhævet, at et grundprincip i demokratiet er, at der kun afgives én stemme pr. mand.

3 Ændringsforslaget blev vedtaget. C. Valg af stemmeudvalg 3 personer Følgende blev valgt: Mikkel Nordentoft, Classensgade 66, 3.tv. Ella Pedersen, Classensgade 52, 2.tv. Annegitte Hjort, Livjægergade 20, 3.tv. D. Repræsentantskabets beretning for det forløbne regnskabsår På vegne af repræsentantskabet forelagde Marie-Louise Kauman beretningen, som følger: Repræsentantskabets beretning for 2013 Beretningen fra forrige år, altså den for 2012 blev indledt med sætningen: 2012 har været et arbejdsår. Hvis vi syntes, 2012 var et arbejdsår, så ved jeg ikke, hvad vi skal kalde 2013, for så mange aktiviteter på og i ejendommen, som 2013 har budt på, skal man vist helt tilbage til Ved Classens Have opførelse for 90 år siden for at finde magen til. Ligesom året forinden var det to store projekter, der dominerede billedet, nemlig vvs-projektet og vinduesrenoveringen. VVS-projektet VVS-projektet havde rundet hjørnet Livjægergade/Classensgade, da arbejdet efter juleferien blev genoptaget i januar Heldigvis viste lejlighederne i Classensgade sig at være nogenlunde enkle at gå til, og projektet skred planmæssigt frem og nåede i mål inden sommerferien. I hvert fald med arbejdet i lejlighederne. Desværre var HOFOR ikke helt så samarbejdsvillige, som vi var, hvilket betød, at arbejdet med etablering af nye stikledninger til fjernvarmen trak ud, hvorfor etablering af nye og renovering af de eksisterende varmecentraler blev forsinket, og vi kom faretruende tæt på fyringssæsonen, før det nye system kørte forsvarligt. Men også varmecentralerne kom på plads, og endelig oprandt dagen, hvor arbejdet officielt blev afsluttet og afleveret, og vi alle kunne ånde lettet op. For hvor rare og fleksible håndværkerne end havde været, så var der nok ingen iblandt os, der begræd, da de sidste badevogne, oplagspladser, skurvogne, skæretelte, rodebunker, rør og fittings var fjernet fra gårdene og gaden. Når vi i dag ser tilbage på projektet, synes jeg godt, vi kan tillade os at være stolte af den måde, det blev kørt på. Og afleveret på. Til tiden og til prisen. Og endda med et lille overskud i forhold til budgettet, hvilket Knud vil præsentere under punktet med årsregnskabet. Det eneste skår i glæden var, at vi sidst i projektet blev præsenteret for et merkrav fra entreprenørens side på grund af, hvad de kaldte uklarheder i udbudsmaterialet. Da vi på rådgivers opfordring valgte at afslå kravet, blev vi truet med voldgiftssag. Der blev dog indgået forlig, men som menigmand, der aldrig tidligere har været involveret i så store byggesager, tror jeg nok, vi i repræsentant-

4 skabet blev noget chokerede og ærgerlige over at erfare, at penge tæller langt mere end pli, fornuft og god opførsel. Og selvom det åbenbart er hverdag på et trængt byggemarked, så skal entreprenørfirmaet Henriksen & Jørgensen VVS vist ikke regne med nogensinde igen at få opgaver i Ved Classens Have. Vinduesrenovering Vinduesrenoveringen nåede i 2013 som planlagt til Classensgade mod gården, Arendalsgade 2 mod gaden samt Arendalsgade 4 hele vejen rundt, idet der her var et efterslæb fra året før. Hvor vi oprindelig regnede med, at det kun var de sydvendte vinduer, der skulle have den store behandling med næsten fuldstændig afrensning af gammel maling, og resten af ejendommens vinduer kunne nøjes med linolie, så viste stikprøver af såvel gård- som gadevendte vinduer, at kvaliteten og dermed holdbarheden af tidligere tiders behandling er lige elendig over hele ejendommen. Vi har derfor måttet flyttet rundt på nogle poster i langtidsbudgettet for at kunne finansiere en mere omfattende vinduesrenovering, men planen er fortsat, at Livjægergade mod gården og Arendalsgade 8 på alle sider tages i 2014, og Livjægergade, Classensgade og Strandboulevarden mod gaden igangsættes i Et arbejde, der forventes at vare nogle år, og inden vi er nået hele vejen rundt, kan vi så begynde forfra - denne gang med vedligeholdelse med linolie. Et arbejde, der heldigvis kan udføres fra lift, så vi slipper for at blive buret inde bag stillads og net som nu. Jo tak, det er dyrt og tidskrævende at bo med så smukke vinduer, som vi har, men heldigvis er det med de nyrenoverede vinduer blevet meget nemmere at pudse vinduer, da man ikke længere trækker farve ud på ruderne, så der kommer hvide striber. Maling af hovedtrapper Vores hovedtrapper trængte flere steder til en kærlig hånd, og efter håndværkernes besøg var det højst tiltrængt, så hovedtrapperne er blevet malet, så de nu alle fremstår i de grå og hvide nuancer, som Kulturstyrelsen har godkendt. Vi har tidligere i beboermeddelelser og skal også her opfordre til at vise hensyn, så trapperne fortsat kan fremstå pæne og velholdte. Det er aftalt, at opgangene efter flytninger bliver gennemgået, så eventuelle huller og afslag i malingen kan repareres, men det ville være godt, hvis vi alle også i dagligdagen tænker på, at de nymalede hovedtrapper gerne skal holde i mange år fremover. Og så ville det være rart, hvis alle fik sat deres dørskilte op igen, så man kan se, hvor man er nået til, når man går op ad trappen. Andet vedligeholdelsesarbejde Men som om vvs-projekt, vinduesrenovering og maling af hovedtrapper ikke var nok, så bød 2013 også på lakering af køkkentrapperne (en garantiudbedring af arbejdet fra 2012) samt slibning og lakering af loftsgangene. Gulvene i kældrene er blevet malet, taget er løbende blevet gennemgået for huller og løse tagsten, alle loftsgangene er blevet malet (loftsgange har vi til orientering mere end en halv kilometer af), linoleum på hovedtrapperne er blevet renset i bund, og håndlisterne olieret. Og vi fik nye roser i gårdene, som vi glæder os til at se i forhåbentlig fuldt flor, når det bliver lidt varmere i vejret. Fremtidige vedligeholdelsesopgaver Som nævnt under vinduesrenoveringen, så har vi måttet flytte rundt på nogle poster i det langtidsbudget, vi har, og som er baseret på den henlæggelsesstrategi, generalforsamlingen i 2012 vedtog. Som det ser ud nu, så er en elrenovering planlagt til 2018, og tagrenoveringen er planlagt til De vedtagne stigninger i huslejen forløber planmæssigt, og målsætningen holder. Vi har i

5 repræsentantskabet allerede taget de indledende skridt til de fremtidige store projekter, men vi kan berolige alle med, at 2014 på nær den planlagte vinduesrenovering vil give vores ejendom og os alle et tiltrængt pusterum fri for håndværkere og større arbejder. Ejendomsfunktionærer Og den beslutning tror jeg, ikke mindst Hardy er meget glad for. Han har om nogen løbet spidsrod mellem beboere, håndværkere, rådgivere, administration og myndigheder i Vi kunne derfor ikke have et ubemandet ejendomskontor ved ferie og sygdom og valgte således at ansætte Jan Marx som vikar. Henover efteråret blev der regnet på, at en ekstra ejendomsfunktionær ville betyde, at vi selv kunne varetage mange opgaver, som tidligere blev købt ind udefra, og vi valgte derfor at forlænge Jans vikariat til foråret Det samarbejde har alle været meget glad for, og da vi står over for flere større projekter, hvor Hardy skal spille en større rolle og derfor frigøres fra de daglige gøremål, og vi samtidig ligesom resten af samfundet er underlagt et stigende antal administrative opgaver, så har vi valgt at fastansætte Jan per 1. marts. Velkommen til Jan og en stor tak til Hardy for en ekstraordinær stor arbejdsindsats i Fornyelse af vedtægterne Men nu er det altså ikke kun vedligeholdelsesopgaver, vi arbejder med i repræsentantskabet. Vi blev i løbet af 2013 færdige med vores gennemgang af vedtægterne og en ajourføring af samme i forhold til andelsboligloven. Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt de reviderede vedtægter skal være enslydende for alle de parlamentariske selskaber, og samarbejdet herom er gået delvis i stå. Det synes vi ikke, skal afholde Ved Classens Have for at få nogle mere tidssvarende og juridisk holdbare vedtægter, så vi har færdiggjort vores oplæg og afleveret det til KAB. Så må vi se, hvad KABs udspil til det videre forløb bliver. Vi skal nok holde dem til ilden, så processen ikke går fuldstændig i stå. Brud på vedtægterne Men selvom vores vedtægter på et tidspunkt bliver revideret, så gælder de vedtægter, vi har nu, altså fortsat. Og vi ser det som en del af repræsentantskabets opgave at sikre, at vedtægterne bliver overholdt. Det er især på enkelte punkter, det kniber, og det har vi i løbet af 2013 sat ind over for i flere situationer. Ifølge vores vedtægter så er beboerne ansvarlige for at vedligeholde deres lejligheder. Mislighold accepteres ikke, og der er blevet og vil også fremover blive reageret på sager om mislighold og manglende vedligeholdelse. I værste fald kan det føre til ophævelse af boligretten. Et andet vedtægtsbrud vi ser på med stor alvor, er når folk ikke bor i deres lejlighed, men i stedet låner eller lejer den ud til andre. I henhold til vedtægterne, så skal indehaveren af grundfondsbeviset have fast bopæl i sin lejlighed, og da vi flere gange har fået information om, at det i visse lejligheder ikke var tilfældet, har vi med hjælp fra KABs juridiske afdeling taget fat i de pågældende sager. Det har blandt andet betydet, at én lejlighed er blevet opsagt af lejeren, og andre steder at ulovlige fremlejere er blevet bedt om at flytte ud. Vi bliver tit kontaktet af beboere, der ønsker en anden lejlighed som oftest børnefamilier, der ønsker mere plads og det er derfor urimeligt at være vidne til, at enkelte beboere står i vejen for dette ved at tilsidesætte vores ventelister og begå brud på vedtægterne. Det er meget nemt at

6 komme af med sin lejlighed, hvis man ikke selv ønsker at bo i den. Har man, som vedtægterne foreskriver, sørget for, at lejligheden fremstår vel-vedligeholdt, så koster det faktisk ikke en krone at flytte herfra. Man kan undre sig over, at folk ikke bare opsiger deres lejlighed, når de tydeligvis ikke bor i den. Men det kunne jo være, at man fik brug for den en gang i fremtiden, når børnene eller børnebørnene er blevet gamle nok til at arve, når man selv går på pension, eller hvis det nye parforhold viser sig ikke at holde. Der kan være mange årsager til, at folk ikke bor i deres lejligheder, men lader dem stå ubeboet eller lader andre bo i dem. Men den billige husleje og det, at det kan være svært for ikke at sige næsten umuligt igen at få en lejlighed, når man én gang er flyttet herfra, frister desværre nogle beboere til at omgås de regler, vi har aftalt skal gælde i vores ejendom. Får vi besked om sådanne forhold, så sætter vi ind over for det. Fredningsmanualen I forbindelse med vvs-projektet havde vi flere gang brug for at kigge i fredningsmanualen, da der var mange beboere, der benyttede anledningen til at renovere deres badeværelser og køkkener. Det blev derfor tydeligt, at manualen var noget mangelfuld og uklar, især når det gjaldt renovering af disse rum. Så vi indledte et samarbejde om en revideret fredningsmanual med arkitekt Mette Maegaard, som også stod bag den første manual. Det har været en spændende proces at være med til, og vi var glade for, at der blev lyttet til vores indvendinger, og at vi har fået lov til at sætte et stort præg på den endelige nye manual. Den nye manual er blevet trykt og omdelt til alle lejligheder, og den ligger også på hjemmesiden. Vi håber, at den nye manual vil inspirere flere til at renovere både køkkener og især badeværelser. Under vvs-projektet kunne vi nemlig se, at nogle af badeværelserne er i meget ringe stand. Vi håber også, at den nye manual kan gøre op med de myter, der desværre har hersket hos os siden fredningen. Myter om, at man slet intet må røre i lejlighederne, og myter om, at hvis man rører noget som helst, så skal man føre det tilbage til oprindeligt udseende. Det passer ikke. Der er mange muligheder for løsninger, som tilgodeser moderne krav til bekvemmelighed og stadig værner om fredningsværdierne. Der er kommet nye regler for, hvad man skal søge om, og hvad man kan nøjes med at underrette Kulturstyrelsen om, men alle ændringer i lejlighederne skal fortsat først og fremmest godkendes af repræsentantskabet, som det står i vores vedtægter. Flere lejligheder Som nævnt får vi tit henvendelser fra beboere, der ønsker at flytte til noget større. Og mange af dem på børnelisten står og tripper for at få en lejlighed. Vi er i derfor i gang med at se på muligheden af at opsige det erhvervslejemål, Københavns Kommunes har i Livjægergade, og i stedet omdanne det til lejligheder. Også det lejemål, som ejendomskontoret ligger i, vil kunne udlejes som lejlighed, såfremt der i stedet kan findes andre lokaler, der kan være velegnede til at benytte til ejendomskontor. Vi er ved at undersøge de økonomiske aspekter forbundet med sådan at forøge antallet af lejligheder, og viser det sig at være nogenlunde rentabelt, vil vi stille forslag herom, sandsynligvis til næste års generalforsamling. Børnelisten På generalforsamlingen i 2012 vedtog vi at revidere børnelisten med ophævelse af 15-års reglen. Der var nok ingen, der havde regnet med, at det skulle tage så urimelig lang tid at få arbejdet fuldført, men lange svartider hos KAB sammenholdt med store udfordringer i deres

7 databasesystem gjorde ikke desto mindre, at der gik næsten to år, før den nye børneliste var på plads. Men nu er den der, og alle med børn på børnelisten skulle have fået brev herom. Flytninger Og faktisk fik vi brug for børnelisten i 2013, idet der langt om længe kom lidt gang i flytteriet i Ved Classens Have. Et par af de større lejligheder blev ledige, og det afstedkom flere interne flytninger og til sidst også, at nogle fra børnelisten fik tilbudt en lejlighed. I alt havde vi 9 flyttelejligheder i 2013 fordelt på 6 flytninger ud af ejendommen, 2 interne flytninger, 4 arvesager, og 3 lejligheder til børnelisten. Vi håber, at alle har fundet sig godt til rette i deres nye hjem, og ønsker velkommen til Ved Classens Have til de nye beboere. Fester Også i 2013 fik vi fejret både fastelavn og 1. søndag i advent. Tak til fastelavnsudvalget og til Hardy for de fine arrangementer. Og så bød året også på et nyt festudvalg. Fire gæve kvinder gik i gang med planlægningen af festligheder for at markere Ved Classens Haves 90 års fødselsdag i Vi har alle modtaget deres invitationer til henholdsvis fødselsdagsbrunch, naturvejledertur, historisk aften og altankonkurrence, og jeg vil gerne bede generalforsamlingen give en stor hånd til Annegitte Hjort, Mette Petersen, Nina Munkstrup og Ella Pedersen for det meget flotte og store arbejde, som de har lagt i planlægningen af det hele. Vi glæder os. Dirigenten satte beretningen til debat. Der fremkom kritik af vvs firmaet og deres ageren under projektet. Repræsentantskabet oplyste, at de har fulgt projektet tæt. Lars Pedersen, Livjægergade 20: Ros til fredningsmanualen. Det blev påpeget, at der er en uklarhed på side 5 om ulovligt arbejde. Dirigenten opfordrede til, at repræsentantskabet retter fredningsmanualen. Lars Pedersen, Livjægergade 20: Hvordan man kommer i gang med ombygninger. Marie-Louise Kauman svarede, at man retter henvendelse til repræsentantskabet, som registrerer ansøgningen. Marie-Louise Kauman gjorde endvidere opmærksom på, at mislighold i forbindelse med en fraflytning skal betales af fraflytter. Dirigenten satte beretningen til afstemning. En beboer spurgte, om det er kutyme, at repræsentantskabet foranstalter, at der laves forbedringsarbejder i forbindelse med en fraflytning. På vegne af repræsentantskabet redegjorde Marie-Louise Kauman for sagsforløbet. Herunder gjorde hun opmærksom på, at den valgte fremgangsmåde ikke er kutyme. Tidligere beboere havde valgt en uhensigtsmæssig og ikke vedligeholdelsesbar løsning efter repræsentantskabet vurdering. Morten Udsholt gennemgik kort juraen for forbedringer. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. E. Revideret årsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse til generalforsamlingens godkendelse. Regnskabet blev forelagt og gennemgået af Knud Svendsen.

8 Regnskabets hovedposter blev gennemgået og kommenteret. På spørgsmål fra salen kunne Knud Svendsen bekræfte, at alle krav fra vvs-projektet var indeholdt i regnskabet. Dirigenten satte regnskabet til debat. Regnskabet blev vedtaget. Knud Svendsen orienterede om økonomien i vvs-projektet, herunder det indgåede forlig med entreprenøren. F. Valg af 2 medlemmer til repræsentantskabet Knud Svendsen genopstiller Lise Helweg genopstiller Begge blev genvalgt uden afstemning. G. Valg af 3 suppleanter Lars Pedersen, Livjægergade 20, 3.tv. genopstillede som suppleant. Boris Zeichner, Classensgade 68, st.tv blev stillet op. Omar Søgaard, Livjægergade 14, 3.th. stillede op. Valgt uden afstemning. 1. suppleant: Omar Søgaard 2. suppleant: Boris Zeichner 3. suppleant: Lars Pedersen H. Valg af lokal revisor og fastsættelse af dennes honorar. Nuværende revisor Jacob Nielsen, Classensgade 60, 4.tv. blev genvalgt uden modkandidater. I. Budget for 2014 Knud Svendsen fremlagde budgettet. Budgettets hovedposter blev gennemgået og kommenteret. Fremadrettet blev repræsentantskabet opfordret til at medsende langtidsplanen, når budgettet udsendes. Repræsentantskabet blev opfordret til at fremrykke udskiftningen af taget. Budgettet blev vedtaget.

9 J. Indkomne forslag 1. Forslag om at der installeres varmtvandsmålere for at nedbringe varmeudgiften for husstande med et lille varmeforbrug. Forslagsstiller: Thomas Norling, Arendalsgade 2, 2.th. Forslag om, at nedbringe varmtvandsforbruget ved installation af vandmålere. Således at varmeudgiften(fjernvarmen) for varmeproduktionen måles individuelt og fordeles efter forbrug. Varmtvandsforbruget svare til ca. 30% af den samlede varmeudgift(fjernvarme), hvor opvarmningen svare til ca. 60% og de sidste ca. 10% er driftstab. Herudover skal nævnes incitamentet til at spare på vandforbruget tydeliggøres ved en forbrugsmåler. Det betyder at ved installation af vandmålere, opnås et afregningsregnskab, som viser det reelle varmtvandsforbrug, for den enkelte husstand. Efter endnu et varmeregnskabsår 2013, hvor udgiften til fjernvarmeforbruget har været meget stor, kunne det ønskes, at vi hver især kunne spare noget på denne udgift, således at det ikke kun er varmemåleren(radiator) som individuelt faktureres. Vores VVS installationer er alle fornyet og klargjort til denne installation. HOFOR giver tillige op til kr. i tilskud til installationen. Forslagsstiller motiverede sit forslag, før dirigenten satte forslaget til debat. Jacob Nielsen, Classensgade 60 gav udtryk for, at han syntes, det var et godt forslag, desværre mangler det økonomi. Flere indlæg var af samme opfattelse. Marie-Louise Kauman gjorde opmærksom på, at forbruget pr. husstand allerede ligger i den lave ende af skalaen, hvorfor der ikke er god økonomi i at installere målere, da opsætning og aflæsning bliver dyrere end besparelsen på vandforbruget. Dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget. Dirigenten valgte at behandle forslag 2 og 3 sammen. 2. Ny kabel-tv leverandør. Forslagsstiller: Morten Skytte, Strandboulevarden 5, 1.tv. Vi betaler i dag rigtig mange penge for vores tv signal. Efter den seneste prisregulering betaler hver beboer 449 kr./mrd. (5.388 kr/år) for at kunne se tv. Vores nuværende antenneanlæg er ufleksibelt uden mulighed for individuelle valg af TV-pakker. Derudover lever det ikke op til nutidens krav om HF-skærmning mod stråling fra elektronik såsom mobiltelefoner og trådløse netværk, hvilket kan give problemer med at modtage digitale signaler, så billeder fryder eller hakker.

10 Anlægget er i dag opbygget som et serieanlæg. Det vil sige, at beboerne det samme kabel som perler på en snor. Derfor er alle beboere tvunget til at modtage den samme TV-pakke, og det er ikke muligt at blive koblet af anlægget, hvis man ikke ønsker at se TV. Tidligere var det en fordel, idet ejendomme kunne købe TV-pakken til en billigere pris, fordi der blev købt til alle 191 lejligheder på en gang. I dag er der kommet mere konkurrence på markedet, og den pris vi får nu, er blevet væsentligt dyrere. Vores nuværende antenneudbyder Andels.net, har indgået samarbejde med Østerbro antenneforening, og kan i den forbindelse tilbyde en mere fordelagtig pris. Jeg har talt med Andels.net, der estimere, at det vil koste kr. pr. lejlighed at trække nye kabler. I nedenstående har jeg derfor valgt at budgettere med 2000 kr. pr. lejlighed, for at være på den sikre side. Jeg har valgt at sammenligne grundpakken, mellempakken og fuldpakken med vores nuværende TV-pakke. Der findes desuden en familiepakke, sportspakke, sport/filpakke og filmpakke; læs mere på Østerbro Antenneforenings hjemmeside FORSLAG Der etableres nye antennekabler med mulighed for valg af individuelle TV-pakker. Det vil medføre at der skal trækkes et nyt kabel til lejlighederne. I den forbindelse skal beboerne have en håndværker i lejligheden en enkelt dag. Det estimeres, at etableringen af nye kabler vil koste ca kr. (2.000 kr./lejlighed) det foreslås, at investeringen betales tilbage over 5 år, således at beboerne vil skulle betale 33,34 kr./mrd. de næste 5 år. Generalforsamlingen giver beføjelser til at indhente tilbud på et nyt anlæg. Såfremt prisen kan holdes under kr. sættes projektet i gang. 3. Ændring af kollektivt tv-abonnement på YouSees fuldpakke. Forslagsstiller: Repræsentantskabet. For at undgå at optage lån med store renteudgifter til følge vedtog generalforsamlingen i 2012 en henlæggelsesstrategi, der giver mulighed for at spare op til større renoveringsprojekter. Et af projekterne er en større el-renovering, som ifølge langtidsbudgettet skal påbegyndes om nogle år. Det vil være såvel økonomisk som praktisk hensigtsmæssigt at udskifte vores antenneinstallation i forbindelse med el-renoveringen, således at det bliver muligt at foretage individuelle valg af tv-udbyder til forskel fra i dag, hvor den nuværende installation gør, at alle skal abonnere på det samme.

11 Det er dog alligevel muligt med den nuværende installation at ændre vores abonnement på YouSees Fuldpakke. Vi skal blot være enige om, hvad vi vil ændre det til. Repræsentantskabet stiller derfor forslag om, at: Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse for at afdække, om flertallet ønsker at opsige / ændre / bevare vores nuværende kollektive abonnement på YouSees Fuldpakke. Repræsentantskabet bemyndiges til at ændre det kollektive abonnement i overensstemmelse med undersøgelsens resultat Med en spørgeskemaundersøgelse vil alle få tid og ro til at sætte sig grundigt ind i de alternativer, der er til vores nuværende løsning, før man skal beslutte, om man ønsker ændringer. Vælger vi at ændre vores kollektive abonnement til fx YouSees Grundpakke (og dermed spare nogle hundrede kroner om måneden), vil der fortsat være mulighed for at vælge flere kanaler, end dem der er i Grundpakken. Det kræver blot et individuelt abonnement på YouSee Plus og individuelt køb af ekstrakanaler. Dem, der ønsker mange kanaler at vælge imellem, vil altså inden for rammen af det beløb, vi i dag betaler i abonnement, fortsat kunne købe sig til flere kanaler, end GrundPakken indeholder. Vælger vi helt at opsige vores kollektive abonnement, vil en løsning som fx Boxers tv-pakker, give hver enkelt mulighed for selv at sammensætte sit kanalvalg. Eller helt fravælge tv-abonnement og i stedet se tv via pc, tablet eller lignende. Morten Skytte motiverede sit forslag, herunder en præcisering af føringsvejene for de nye kabler. Marie-Louise Kauman motiverede på repræsentantskabets forslag om ændring af fuldpakken. Dirigenten satte forslagene til debat. Knud Svendsen gjorde blandt andet opmærksom på, at der stadigvæk er afskrivninger på det eksisterende anlæg. Disse skal betales, uanset hvad der besluttes. Flere indlæg gjorde opmærksomme på at det eksisterende anlæg er meget dårligt. Marie-Louise Kauman påpegede en fejl i den økonomiske oversigt til forslag 1, hvilket betyder at forslaget bliver dyrere end det skitserede og dyrere end den nuværende pris for fuldpakken. Dirigenten satte de to forslag til sideordnet afstemning. Forslag 2 (Morten Skyttes forslag) blev vedtaget.

12 4. Udvidelse af arveretten. (vedtægternes 3) Forslagsstiller: Jesper Schytt, Sammenbragte børn skal have samme rettigheder som egne børn. I vores vedtægter 3 omhandlende bl.a. hvem man kan videregive sin lejlighed til - skelnes der imellem ægte og uægte børn eller mere nutidigt egne eller sammenbragte børn. Vi kan under alle omstændigheder kun videregive vores lejligheder én gang så derfor er der ingen grund til at fastholde en meget forældet holdning - at der skal gøres forskel på om man er den biologiske forælder eller ej. Hvis uheldet er ude og f.eks. min hustru og jeg kørte galt og omkommer, ville der med de nuværende regler ikke være mulighed for at min bonusdatter kan overtage min lejlighed. Jesper Schytt motiverede sit forslag. Før forslaget blev sat til debat, gjorde dirigenten opmærksom på, at forslaget ikke kunne sættes til en bindende afstemning, da der ikke var nok fremmødte til at behandle vedtægtsændringer. Med disse bemærkninger satte dirigenten forslaget til debat. Mikkel Nordentoft, Classensgade 66, mente at sammenbragte børn i dag kan overtage grundfondsbeviser. Der udspandt sig en debat om arveretten for grundfondsbeviser, herunder begrebet faktisk forsørgerstilling. Marie-Louise Kauman opfordrede til, at man venter med vedtægtsændringer, til det samlede vedtægtssæt ændres. Der blev afholdt vejledende afstemning, hvor forslaget blev nedstemt. K. Orientering fra jubilæumsudvalget (90 års jubilæum i 2014) Udvalget orienterede om kommende arrangementer. L. Eventuelt Der fremkom en opfordring til at støtte et biavls arrangement. Der udarbejdes et oplæg med fælles udvendig vinduespudsning. Dirigenten gav ordet til formanden Marie-Louise Kauman, som takkede for et godt møde. Dirigenten hævede mødet. Dirigent Formand

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Afholdt den: 23. marts 2011, kl. 19.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 71 stemmeberettigede beboere inkl. fuldmagter Repræsentantskab: Marie-Louise Kauman, (formand), Carsten Schiøler, Kaare

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Til: A/B Hellebæks andelshavere samt administrator (Hupfeld & Hove att. Advokat Morten Hove). Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Referent:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012 i Ved Classens Have

Ordinær generalforsamling 2012 i Ved Classens Have Generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 29. marts 2012, kl. 19.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103. Til stede: 78 stemmeberettigede beboere inkl. 23 fuldmagter. Repræsentantskab: Marie-Louise

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere