Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb"

Transkript

1 Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012

2

3 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål Projektets organisering Projektets forløb Kortlægningen Udviklingsarbejdet for de fire VEU centre Kvalificeringsforløb Evalueringens formål Evalueringens mål Evalueringens datagrundlag Resultater Kortlægningen Metodeudvikling VEU-center Trekantområdet Prioriteret fokus i udviklingsarbejdet Gruppens indkredsning af udviklingsfokus Den udviklede metode Afprøvning af metoden Gruppens succeskriterier og dokumentationsform Resultater af testningen Evaluering af resultaterne VEU-center Vest Prioriteret fokus i udviklingsarbejdet Gruppens indkredsning af udviklingsfokus Den udviklede metode Afprøvning af metoden Gruppens succeskriterier og dokumentationsform Afsluttende evalueringsrapport Side 3 af 59

4 Resultater af testningen Evaluering af resultaterne VEU-center Syd Prioriteret fokus i udviklingsarbejdet Gruppens indkredsning af udviklingsfokus Den udviklede metode Afprøvning af metoden Gruppens succeskriterier og dokumentationsform Resultater af testningen Evaluering af resultaterne VEU-center Fyn Prioriteret fokus i udviklingsarbejdet Gruppens indkredsning af udviklingsfokus Den udviklede metode Afprøvningen af metoden Gruppens succeskriterier og dokumentationsform Resultater af testningen Evaluering af resultaterne En fælles model på baggrund af de fire udviklede metoder De udviklede metoder holdt op imod projektets mål Udsagn fra virksomheder Projektets kvalificeringsforløb Konklusion Perspektivering Bilagsoversigt Afsluttende evalueringsrapport Side 4 af 59

5 Forord Projektet, Fra kursus til sammenhængende uddannelsesforløb, er gennemført som et udviklingsprojekt under den Tværgående Udviklingspulje, UVM 2010 i perioden november 2010 juni Projektet er gennemført med de fire VEU centre: VEU-center Trekantområdet (projektholder), VEU-center Vest, VEU-center Fyn og VEU-center Syd samt partnerskoler, tilknyttet de fire VEU-centre. Projektets udviklingsarbejde og afprøvning af de udviklede metoder er foretaget med fokus på den indsats, der for VEU centre og partnerskoler handler om at kvalificere det virksomhedsopsøgende arbejde sådan, at virksomhederne støttes bedst muligt i den strategiske anvendelse af efteruddannelse. I projektet er dette sket i form af en vejledning & rådgivning af virksomheden, der kan karakteriseres som helhedsorienteret og ensartet, i den forstand at den kvalificerede vejledning helhedsorienteret og ensartet støtter op om en uddannelsesplanlægning med perspektiver på såvel individ og virksomhed som det regionale arbejdsmarked. Det er forventningen, at de udviklede metoder vil bidrage til at løfte virksomhedernes brug af uddannelse fra et fokus på det enkeltstående, aktuelle kursus til det planlagte sammenhængende uddannelsesforløb. Denne afsluttende evaluering opsamler og beskriver de opnåede resultater. Evalueringsrapporten er udarbejdet af chefkonsulent Bodil Lomholt Husted, Konsulentfirmaet ARGO VEU-Center Trekantområdet Sekretariatschef og projektleder Lone Jacobsen AMU-SYD, juni 2012 Afsluttende evalueringsrapport Side 5 af 59

6 Sammenfatning Projektets baggrund og formål Projektet har taget sit afsæt i de problemstillinger, der knytter sig til virksomheders strategiske anvendelse af voksen- og efteruddannelse. Trods mange tiltag igennem de seneste år og mange gode resultater, er der stadig behov for en indsats fra skolesiden overfor virksomhederne, når det handler om at sikre, at en kvalificering via AMU uddannelser får en betydning, der rækker ud over den aktuelle situation og konkrete kontekst og det såvel for den enkelte medarbejder som for dennes arbejdsplads. Projektet, Fra kursus til sammenhængende uddannelsesforløb, er derfor iværksat med det formål at bidrage til, at AMU-uddannelsen tænkes ind i en sammenhæng, som rækker udover den enkelte brugers kvalificering og også betragtes som en vigtig forudsætning for udvikling på arbejdspladsniveau. Altså en bevægelse fra kursus til sammenhængende uddannelsesforløb. I projektet er dette sket i kraft af et omfattende udviklingsarbejde, som har handlet om udvikling og afprøvning af metoder til at gennemføre en vejledning og rådgivning overfor virksomhedssiden, som kan karakteriseres som helhedsorienteret og ensartet. Målet er at en sådan helhedsorienteret vejledning og rådgivning bidrager til at udvide virksomhedens perspektiv på dens strategiske medarbejderudvikling, sådan at den udover det konkrete virksomhedsnære perspektiv - også sker med en inddragelse af et individuelt medarbejderperspektiv samt et perspektiv på udviklingstendenser på det regionale arbejdsmarked. Resultater Der er udført et omfattende metodeudviklingsarbejde, organiseret i fire udviklingsgrupper én gruppe under hvert af de fire deltagende VEU-centre. Metoderne og resultaterne af afprøvningen peger på følgende: De fire metoder er alle udviklet med et primært fokus på at understøtte virksomheden i et bredere strategisk kompetenceudviklingsperspektiv. Det er gennemgående for alle metoder, at de forholder sig operationelt til projektets mål om at styrke helhedsorienteringen i den udførte vejledning og rådgivning til virksomhederne. Men det er også tydeligt, at de fire metoder adskiller sig fra hinanden i det valgte fokus, hvilket er helt i overensstemmelse med beslutningen om at lade de fire udviklingsgrupper foretage en toning af den overordnede udviklingsopgave, afstemt efter den lokale kontekst. Resultaterne giver grundlag for at vurdere, at konsulenterne har fået et øget fokus på betydningen af at udfordre virksomhedernes, sædvanligvis, forholdsvis snævre perspektiv på kompetencebehov. Metoderne inkluderer alle et tydeligt fokus på denne problematik, ligesom grupperne i deres afrapportering er optaget af, hvordan dette perspektiv hos virksomhederne Afsluttende evalueringsrapport Side 6 af 59

7 til stadighed skal udfordres for at kunne løftes og udbredes. Men der er også enighed om på tværs af grupperne at både det individuelle og særligt det regionale perspektiv kræver en indsats, som udover de udviklede metoder - skal støttes af en grundig kompetenceudvikling for konsulenterne. Det er en gennemgående vurdering, at metoderne ikke kan stå alene. Det gælder ikke mindst for de metoder, som inkluderer spørgerammer. Isoleret betragtet dækker spørgerammerne konsulentens behov for at spørge hele vejen rundt. Men brugen af spørgerammerne er i høj grad afhængig af kompetencer, som knytter sig til det kommunikative kompetenceområde, og som skal trænes særskilt og mere, end det er sket i projektet. Der har i projektets udviklingsarbejde og i afprøvningen været et stærkt fokus på, at metoderne skal understøtte skolesamarbejdet inden for VEUcentret, og at en vejledning også skal gøre op med virksomhedens forventning om, at en konsulent primært er optaget af salg. I de udviklede metoder kommer dette til udtryk i sammenhængen med bestræbelserne på at vejlede ud fra de tre perspektiver, hvilket særligt er søgt tilgodeset i forskellige metoder til relationsopbygning. Det er gennemgående for samtlige de udviklede metoder, at der nødvendigvis må etableres en troværdig og tillidsfuld relation mellem konsulent og virksomhed, før samarbejdet resulterer i mere strategiske uddannelsesplaner. Kvalificeringsforløb Der er gennemført et kvalificeringsforløb, som på væsentlige områder adskiller sig fra det oprindeligt beskrevne i form af et sammenhængende aktionslæringsforløb. Det afholdte kvalificeringsforløb er planlagt og gennemført som et sammenhængende forløb for en snævrere målgruppe end oprindeligt planlagt, idet der kun til nogle af forløbets temamøder er inviteret deltagere fra andre målgrupper end den konsulentgruppe, som har stået for udviklingsarbejdet. Om den gennemførte kvalificering i projektet er det vurderingen at, Ses der isoleret på det faktuelt gennemførte kvalificeringsforløb kan resultatmålene ikke karakteriseres som fuldt ud opfyldte, hvis præmissen er, at dette alene er sket i kraft af kvalificeringsforløbet. Der har eksempelvis ikke i kvalificeringsforløbet været inddraget et perspektiv på konsulent / vejleder profilerne og opgavefordeling mellem disse. Det er udeladt med den begrundelse, at problematikken ikke har en væsentlig betydning i organisering og bemanding af VEU centrenes virksomhedsopsøgende arbejde. Projektets udviklingsarbejde, afprøvning og sparring omkring resultaterne, koblet med de afholdte temamøder har dog tilsammen bidraget væsentligt til en kvalificering i forhold til konsulentarbejdet, som en udfoldelse af VEU opgaven. Afsluttende evalueringsrapport Side 7 af 59

8 Yderligere systematisk kompetenceudvikling overfor en bredere konsulentgruppe er en nødvendighed, når det virksomhedsopsøgende arbejde skal ske med en helhedsorientering og ensartethed. Perspektivering Resultaterne af TUP projektet Fra kursus til sammenhængende uddannelsesforløb angiver et oplagt næste skridt i VEU centrenes og partnerskolernes fortsatte kvalificeringsarbejde omkring den metodiske understøttelse af virksomhedernes strategiske kompetenceudvikling. Hvor det påpeges som en af konklusionerne i denne evaluering, at der er opnået meget kvalificerede resultater i form af de udviklede metoder, så vil det være oplagt at fortsætte arbejdet videre i dette spor med en systematisk udvikling af konsulentgruppens kompetencer til at kunne anvende de udviklede metoder differentieret, målrettet og rutineret. Afsluttende evalueringsrapport Side 8 af 59

9 Indledning TUP projektet, Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb, har som sit overordnede formål at styrke de regionale AMU-udbyderes mulighed for støttet af de regionale VEU-centre at tilbyde arbejdspladssiden et sammenhængende og helhedsorienteret uddannelsesudbud. Det centrale udviklingsfokus i projektet er koncentreret omkring udvikling af forskellige metoder, som både kan styrke den eksisterende praksis i relation til afdækning af uddannelsesbehov, og som kan bidrage til et bedre match af uddannelsesudbud, på tværs af uddannelsesområder og skoler. Det er projektets præmis, at en systematisk brug af efteruddannelse i virksomhederne skal støttes i forhold til et særligt fokus på 3 perspektiver for medarbejderudviklingen, nemlig: Det individuelle (medarbejder) perspektiv Virksomhedsperspektivet Det regionale / branchemæssige perspektiv. Endvidere udtrykker projektets titel: fra kursus til sammenhængende uddannelsesforløb, projektets mål om at bidrage til at løfte kompetenceniveauet for en kortuddannet medarbejdergruppe fra ufaglært til faglært status. Dette ønskes opnået i kraft af en støtte til virksomhedens mere langsigtede planlægning af medarbejdernes efteruddannelse. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem de 4 VEU-centre i Region Syd. Projektets baggrund Gennem de senere år er der med en række initiativer sat fokus på at styrke, hvad man kunne betegne som arbejdspladernes strategiske anvendelse af AMUuddannelser. Det handler her om, som skole og som system, at medvirke til at sikre, at en kvalificering via AMU-uddannelser får en betydning, som rækker ud over den konkrete kontekst for den enkelte deltager såvel som for dennes arbejdsplads. Målet er således, at AMU-uddannelsen tænkes ind i et sammenhængende udviklingsforløb på individuelt og organisatorisk plan. I forhold til at støtte op omkring denne udvikling er arbejdspladsernes og brugernes muligheder for fleksibelt og individuelt at sammensætte den AMU-uddannelse, som specifikt matcher de konkrete udfordringer, blevet yderligere styrket. Og fra skolesiden har man mange steder massivt støttet op omkring disse fleksible muligheder ved at tilbyde arbejdspladssiden rådgivning og vejledning, som rækker ud over det egentlige uddannelsestilbud. Men til trods for disse målrettede initiativer viser praksis, at der stadig er et stykke vej at gå i forhold til, at AMU-uddannelserne kan få den ønskede strategiske betydning for såvel den samlede arbejdsplads som for den enkelte bruger. Afsluttende evalueringsrapport Side 9 af 59

10 Projektet har afsæt i denne problematik og har fokuseret udviklingsarbejdet som løsning på udfordringerne med følgende mål: Projektets mål Præcisering af, hvordan den overordnede problemstilling som projektet tager afsæt i slår konkret igennem i forhold til den regionale og lokale kontekst. Udviklingsarbejde med afsæt i de 4 VEU-centre med det mål at udvikle en vejledningspraksis som sikrer, at arbejdsplads- og brugersiden tilbydes et uddannelsestilbud, som tager afsæt i konkret oplevede kvalificeringsbehov og som samtidig også kobler til dokumenterede udviklingstendenser på regionalt plan og på branche-/sektorniveau. At der iværksættes et aktionslæringsforløb, som skal understøtte den efterfølgende implementering af de udviklede redskaber og metoder. Forløbet opbygges omkring 3 elementer (a) temadage, (b) netværksdannelse med deltagelse af skolerne uddannelseskonsulenter - samt (c) supervision knyttet til deltagernes egen praksis. Afprøvning og implementering af de udviklede metoder inden for den samlede gruppe af AMU-udbydere, som er tilknyttet de 4 projektdeltagende VEU-centre. Der lægges her vægt på at skabe et afprøvningsrum præget af en meget høj grad af videndeling, således at erfaringerne med implementeringen af de udviklede metoder også tydeliggør den betydning, som forskellige rammebetingelse måtte have for den opnåede effekt. Opsamling af de opnåede resultater, at disse dokumenterede resultater formidles såvel internt blandt de regionale AMU-udbydere som nationalt til øvrige VEU-centre. Projektets organisering Projektet er gennemført med følgende organisering. Styregruppe; med repræsentation fra hvert af de fire deltagende VEU-centre Projektledelse; VEU Center Syd Udviklingsgrupper: en udviklingsgruppe for hvert af de fire deltagende VEU centre. Der er undervejs i projektet truffet beslutning om en reduktion i projektets oprindelige organisationsstruktur med det formål at forenkle arbejdsgange. Det Afsluttende evalueringsrapport Side 10 af 59

11 betyder, at en referencegruppe med deltagelse af virksomheder ikke blev oprettet. Projektledelsen besluttede at erstatte referencegruppen med den sparringsgruppe, som allerede er etableret i VEU-centret i form af VEU-Udvalget. VEU-Udvalget er løbende blevet informeret om projektets resultater, som også har været genstand for drøftelser omkring metodernes implementering i VEU-centrenes virksomhedsopsøgende aktiviteter og metoder. Den oprindeligt beskrevne sparring mellem udviklingsgrupperne og et særligt nedsat, tværinstitutionelt udviklingsforum, blev annulleret ud fra en enig vurdering i projektets styregruppe om, at denne konstruktion kunne risikere at blive for usmidig i forhold til et hensyn om hurtig respons på udviklingsgruppernes arbejde. I stedet er udviklingsgruppernes arbejde løbende uploadet til videndeling på projektets platform, Podio. Derudover er der afholdt to fælles temadage med præsentation og sparring på gruppernes udviklings- og afprøvningsresultater. På baggrund af disse præsentationer og sparring, er der skriftligt udarbejdet anbefalinger til gruppernes færdiggørelse af metoderne. Der er løbende i projektforløbet afholdt koordineringsmøder i styregruppen. I tre af disse møder har den eksterne konsulent, som har faciliteret udviklingsgruppernes arbejde, deltaget. Heraf er der afholdt et heldagsmøde med gennemgang af gruppernes foreløbige resultater, ultimo oktober 2011, med planlægning og koordinering af projektets kvalificerings- og afprøvningsforløb Projektets resultater og fremdrift er løbende formidlet i form af nyhedsbreve og som dagsordenspunkt på møder for VEU-center direktørgruppen (de fire projektdeltagende VEU-centre) Projektets forløb Kortlægningen Som en større indledende projektaktivitet er der foretaget en kortlægning med det formål at medvirke til at præcisere og konkretisere, hvordan samarbejdet mellem skole- og virksomhedssiden opleves at fungere, og her med et særligt fokus på skolesidens afdækning af virksomhedssidens kompetence- og uddannelsesbehov. I kortlægningen 1 er der fokuseret på skole-virksomhedssamarbejdet ud fra fire overordnede perspektiver eller niveauer; nemlig: (a) et opgaveniveau; (b) et strukturniveau; (c) et kompetenceniveau og (d) et teknologiniveau. Kortlægningens anbefalinger præsenteres i afsnittet om Resultater, side Jfr. Kortlægning, Kortlægningen er vedlagt som bilag 1 Afsluttende evalueringsrapport Side 11 af 59

12 Udviklingsarbejdet for de fire VEU centre Udviklingsarbejdet er foregået i fire grupper, ét for hvert VEU-center med følgende forløb: (1) Indledende møde med fokusering af den lokale kontekst og afstemning af det valgte fokus i udviklingsarbejdet. Der er udarbejdet et overordnet kommissorium for udviklingsarbejdet, og dertil er der udarbejdet et tillæg til kommissoriet for hver udviklingsgruppe med den lokale toning og prioriterede fokus. Den eksterne konsulent har forestået den indledende proces, har opsummeret processens resultater og udarbejdet tillægget til kommissoriet for hver udviklingsgruppe. (2) Derudover har den eksterne konsulent besøgt hver udviklingsgruppe to gange i forløbet og givet sparring på gruppens arbejde. (3) Der er afholdt to fælles udviklingsdage, hvor grupperne med deltagelse af driftschefer og sekretariatscheferne for de deltagende VEU-centre, har præsenteret henholdsvis midtvejs- og de færdige resultater, samt første runde af afprøvningsresultaterne. De to udviklingsdage har været arrangeret sådan, at gensidig sparring og refleksion har været muligt og har bidraget til beslutninger og yderligere kvalificering af de udviklede metoder. Kvalificeringsforløb Der er gennemført et kvalificeringsforløb, som er den konkrete udmøntning af målet om et aktionslæringsforløb. Kvalificeringsforløbet har indeholdt: Temadag for kursussekretærer med det formål at perspektivere og diskutere snitflader i samarbejdsstrukturerne mellem konsulenter og kursussekretærer. Temadag for konsulenter om mentoring og læringsformer Temadag for en blandet deltagergruppe af konsulenter, undervisere og kursussekretærer om kommunikation i kundekontakten. Derudover er der afholdt to temadage for udviklingsgrupperne og repræsentanter for VEU-centrenes chefgrupper med præsentation og sparring på de udviklede metoder og afprøvede resultater. Afsluttende evalueringsrapport Side 12 af 59

13 Evalueringens formål Det er formålet med denne afsluttende evaluering at præsentere projektets gennemførte aktiviteter og de opnåede resultater og at vurdere disse med afsæt i projektets opstillede resultatmål for projektets udbytte og effekt. Evalueringen omfatter en samlet vurdering af projektets aktiviteter og resultater, idet der dog vil være et primært fokus på de udviklede og afprøvede metoder. Evalueringens mål Evalueringen af de opnåede resultater sker med afsæt i følgende resultatmål for projektet: (1) Professionelt konsulentteam, som giver ensartet, helhedsorienteret og uvildig vejledning ud fra de udviklede metoder og redskaber. (2) Konsulenterne har en god forståelse for (1) arbejdsmarkedet og (2) beskæftigelsespolitiske problemstillinger og de kender deres begrænsninger og kan sende borgere videre til anden relevant vejledning. (3) Konsulenter skal kunne skifte til vejleder i særlige situationer. (4) God integration og kontaktflade mellem uddannelseskonsulenter og vejledere med videndeling og fælles handlingsplaner. (5) Vejledere skal have forståelse for VEU og have kvalifikationer til at give bred vejledning. Udover disse resultatmål valgte projektet at formulere et sjette, som retter sig specifikt mod afprøvningen af de udviklede metoder: (6) Afprøvningen af metoderne har resulteret i et dokumenteret grundlag for udarbejdelse af anbefalinger om brugen af metoder, som er understøttende for projektets mål: Fra kursus til sammenhængende uddannelsesforløb. Evalueringens datagrundlag Evalueringen bygger på følgende materiale: Udviklingsgruppernes afprøvning af deres respektive metoder, dokumenteret i form af to skriftlige afrapporteringer. Interview med hver udviklingsgruppe på baggrund af en semistruktureret spørgeguide. Udviklingsgrupperne har afprøvet de udviklede metoder og dokumenteret resultaterne ud fra to typer resultatindikatorer: Afsluttende evalueringsrapport Side 13 af 59

14 1. Fælles resultatmål, omformuleret til spørgsmål for konsulenternes dokumentation og vurdering af afprøvningsresultaterne: I hvilket omfang oplever du, som konsulent, at anvendelsen af de metoder og redskaber, I har udviklet i projektet, har resulteret i en virksomhedsrådgivning og vejledning, der kan karakteriseres som ensartet og helhedsorienteret? I hvilket omfang oplever du, at det giver mening i din virksomhedsrådgivning og vejledning at denne indtænkes i en arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitisk kontekst? På baggrund af afprøvningen af den / de udviklede metoder og redskaber, hvilke anbefalinger ville du så give til andre konsulenter, som skal anvende de samme metoder i et virksomhedsopsøgende arbejde, der har fokus på rådgivning og vejledning fra kursus til sammenhængende uddannelsesforløb? 2. Gruppernes selvvalgte succeskriterier. 2 Endelig er der foretaget et mindre antal telefoninterviews med virksomheder, hvori de udviklede metoder har været anvendt i forbindelse med udviklingsgruppernes afprøvning af de udvikle metoder og redskaber. Interviewene udgør dog ikke et egentligt evalueringsgrundlag, fordi det ud fra konsulenternes vurdering ikke ville være muligt for at virksomhederne at knytte en vurdering af de anvendte metoder sammen med en generel vurdering af et konkret møde eller længerevarende samarbejde med konsulent og skole. Interviewene rummer dog vurderinger af mere generel karakter om virksomhedernes vurdering af støtten fra skolerne til deres uddannelsesplanlægning, som kan være værdifulde for den videre implementering af resultaterne. Der refereres derfor med disse forbehold fra virksomhedsinterviewene i denne rapport, afsnit om, De udviklede metoder holdt op imod projektets mål, side 50, idet disse dog ikke indgår i den samlede vurdering af projektets resultater. 2 Se disse under præsentation af udviklingsgruppernes resultater. Afsluttende evalueringsrapport Side 14 af 59

15 Resultater I dette afsnit præsenteres samtlige resultater af projektets aktiviteter: kortlægning, udviklingsarbejde & afprøvning samt kvalificeringsforløbet. Kortlægningen Med afsæt i kortlægningens niveauopdeling fremkom der følgende anbefalinger for udviklingsarbejdet: Ad 1: perspektiv 1 opgaveniveauet Fra skolesiden peges der på følgende krav til en fremtidig behovsafdækning: den anvendte metode skal kunne understøtte virksomhedens ledelse i at indtænke efteruddannelse som en strategisk ressource, uden samtidig at blive for abstrakt og for løst koblet til den daglige drift. Metoden skal tage afsæt i konkrete problemstillinger, hvor efteruddannelse af såvel ledelse som medarbejdere betragtes som en del af løsningen af autentiske udfordringer, hentet fra den daglige drift. Den anvendte metode skal forholde sig anerkendende til de realkompetencer, som man fra medarbejderside har oparbejdet via den daglige arbejdspraksis, således at behovsafdækningen tager afsæt i en ressourceoptik og ikke i et mangelperspektiv. Ad 2: perspektiv 2 strukturniveauet Fra skoleside peges der på følgende krav til en fremtidig behovsafdækning: Den anvendte metode skal tage afsæt i et reelt skolesamarbejde og ikke i praksis fungere som en formel og generel overbygning på de enkelte skolers individuelle virksomhedsopsøgende arbejde. Metoden skal i sin opbygning og metode acceptere, at de samarbejde skoler også i den nærmeste fremtid vi have forskellige tilgange til det virksomhedsopsøgende arbejde. Og den anvendte metode skal i udviklingen af tilgange og konkrete redskaber forholde sig til, hvordan skolesiden skal definere sin rolle til virksomhedssiden; eksempelvis om man som skole primært skal forstå sig som uddannelsesekspert eller snarere italesætte sig selv som samarbejdspartner på et i forhold til virksomhedssiden symmetrisk niveau. Ad 3: Perspektiv 3 kompetenceniveauet Fra skoleside peges der på følgende krav til en fremtidig behovsafdækning: Afsluttende evalueringsrapport Side 15 af 59

16 Metoden skal medvirke til at tvinge virksomheder og skoler til også at forholde sig reflekteret til en udvikling på regionalt plan, som rækker ud over virksomhedssidens umiddelbare og kortsigtede kvalifikationsbehov. Den anvendte metode skal understøtte den interne formidling fra uddannelseskonsulent til underviser; og dermed også den tilsigtede interne transfer af virksomhedens kvalifikationskrav til formelle uddannelsestilbud. Ad 4: Perspektiv 4 teknologiniveauet Fra skoleside peges der på følgende krav til en fremtidig behovsafdækning: Den anvendte metode skal i sin opbygning, struktur og fokusering tage højde for de mindre virksomheders helt specifikke betingelsesfelt. Metoden skal i udviklingen af tilgange og redskaber forholde sig til den problemstilling, som knytter sig til de mindre virksomheders ofte meget individualiserede og praksisnære tilgange til egne uddannelsesbehov. Metodeudvikling I dette kapitel præsenteres resultaterne af det samlede udviklingsarbejde, opgjort for hver af de fire VEU-Center tilknyttede udviklingsgrupper. Præsentationen følger en struktur, som præsenterer: udviklingsgruppens prioriterede fokus i udviklingsarbejdets indledende proces den udviklede metode afprøvningsresultater, holdt op imod gruppens egne definerede succeskriterier og projektets fælles resultatindikatorer Evaluering af de opnåede resultater. Afsluttende evalueringsrapport Side 16 af 59

17 VEU-center Trekantområdet I det følgende præsenteres resultaterne af VEU center Trekantområdets udviklingsarbejde, sådan som det er udviklet, afprøvet og dokumenteret af udviklingsgruppen. Prioriteret fokus i udviklingsarbejdet På det indledende møde konkretiserede udviklingsgruppen følgende om kontekst og fokus for de dominerende problemfelter for VEU Centrets virksomhedsopsøgende arbejde: Området er præget af et virksomhedssegment, som rummer virksomhedsstørrelser fra de helt små håndværksvirksomheder over små- og mellemstore til store virksomheder (mere end 500 medarbejdere). Der afdækkes flere faktorer, i form af barrierer, som har betydning for det opsøgende arbejde. Der er tale om: 1. Barrierer på individniveau 2. Barrierer på virksomhedsniveau. På individniveauet handler det om, at en væsentlig del af målgruppen for VEU uddannelsesudbuddet kan karakteriseres som svage og udsatte i de regionale virksomheder. Det er de hovedsageligt på grund af et lavt kompetenceniveau og særligt på det almene, basale område. Der er en del ordblinde i målgruppen og en stor andel er to-sprogede. Begge delgrupper falder således inden for FVU målgruppen, men her ses det som et problem, at der sker en for ringe udmøntning af screeningerne til faktisk gennemførte FVU-forløb. Dette forhold skærpes endvidere af, at der i nogen grad eksisterer et tabu omkring læse-stave problemer i virksomhederne. Tabuet gælder både den enkelte person og arbejdspladsen, hvor det ikke opleves om ligetil, at ledelsen italesætter sådanne problemer for medarbejdere. På virksomhedsniveau handler det om flere ting. 1. I de små og mellemstore virksomheder kan en manglende motivation for mere systematisk og strategisk uddannelsesplanlægning strande på ledelsens manglende motivation, som yderligere vurderes at kunne hænge sammen med et ledelsessegment med et forholdsvis lavt uddannelsesniveau. Lederen er med andre ord selv med i målgruppen af kortuddannede. 2. Der er mange begrundelser for ikke at planlægge med uddannelse; typisk er det travlhed, der er begrundelsen, hvilket især har været begrundelsen i de gode år med højkonjunktur. Men i den nuværende lavkonjunktur med reduktioner i medarbejderstaben ses det stadigvæk som problematisk at skulle undvære medarbejdere til uddannelse, angiveligt fordi der er skåret ind til benet, sådan at produktionen kun lige akkurat hænger sammen med Afsluttende evalueringsrapport Side 17 af 59

18 de medarbejdere, der er tilbage i virksomheden. Det er dermed både et spørgsmål om ressourcer i form af ansatte og i form af økonomi, der er barrieren for uddannelse. 3. Uddannelse giver ikke mening i den aktuelle situation, ligesom det også hyppigt siges, at medarbejderne ikke har noget behov for uddannelse, og i øvrigt slet ikke er interesserede. 4. Efteruddannelsesområdet har et image problem; AMU er besværligt og aflysning af kurser sker for tit. Tilsammen betyder det, at uddannelsesbehov når disse opstår i virksomheden skal løses her og nu og ikke med den planlægningshorisont, som kunne have givet et bedre uddannelsesflow for virksomheden på baggrund af en kvalificeret behovsafdækning. Gruppens indkredsning af udviklingsfokus Når der ses samlet på de identificerede problemfelter, optræder der en problematik omkring motivation for uddannelse og for uddannelsesplanlægning. I forhold til de mindre og ikke så uddannelsesvante virksomheder, er det en særlig problematik, at en ringe uddannelsesmotivation hos en svagt funderet medarbejdergruppe yderligere skærpes af en ringe brug af systematisk og strategisk uddannelsesplanlægning i virksomheden. Uddannelse er hovedsageligt noget, man må beskæftige sig med, når det ikke kan undgås; når der opstår et uddannelsesbehov, som skal løses her og nu. Ledelsens uddannelsesniveau og et ringe kendskab til efteruddannelsesområdet udbud og vilkår er faktorer, som vanskeliggør en dialog om uddannelse. Inden for dette overordnede problemfelt, fokuserede udviklingsgruppen på udviklingsbehov, som koncentrerer sig om at skabe rammerne for den gode uddannelsesdialog med virksomheden, hvilket i særlig grad inkluderer konsulentredskaber og kompetencer til: Relationsopbygning At kunne læse virksomheden i dens forretningssituation og med et perspektiv på både kort og længere sigt, idet længere sigt må defineres meget forskelligt i forhold til den enkelte virksomheds aktuelle situation. Den udfordrende dialog, idet der her særligt peges på behovet for metoder, som understøtter konsulenten i form af spørgeteknik, assertive kompetencer og i det hele taget en viden og bevidsthed om sin egen rolle og fremtræden, herunder signaler og kropssprog. Udviklingsgruppen besluttede på denne baggrund at udvikle en spørgeguide, som skal fungere som understøttende for det kontaktskabende og det relationsopbyggende arbejde overfor virksomheden, sådan at kontaktskabelse og relationsarbejde opbygges gradvis og sætter rammer og indhold for en VEU rådgivning og vejledning af virksomheden. Afsluttende evalueringsrapport Side 18 af 59

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kortlægningens baggrund, formål og metode 4 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; skoleside 18 Resultat af gennemførte

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Afrapportering Projekt 2011-3

Afrapportering Projekt 2011-3 Opsummering 259 SMV virksomheder er besøgt og det har resulteret i afvikling af ca. 350 kursusdage, og en efterfølgende efterspørgsel efter kursus i efteråret. Kurserne afholdes enten på skolerne eller

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Den foreløbige evaluering af voksenvejledningsnetværkene. virksomhedsrådgivning

Den foreløbige evaluering af voksenvejledningsnetværkene. virksomhedsrådgivning Den foreløbige evaluering af voksenvejledningsnetværkene NCK-konference 3. dec. 2009 Voksenvejledning og Voksenvejledning og virksomhedsrådgivning Oplægspunkter 1. Voksenvejledningsnetværkenes opgaver

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Opsøgende vejledning og rådgivning om voksenog efteruddannelse. Inspirationsmateriale til VEU-centrenes koordinering af indsatsen

Opsøgende vejledning og rådgivning om voksenog efteruddannelse. Inspirationsmateriale til VEU-centrenes koordinering af indsatsen Opsøgende vejledning og rådgivning om voksenog efteruddannelse Inspirationsmateriale til VEU-centrenes koordinering af indsatsen Opsøgende vejledning og rådgivning om voksen- og efteruddannelse - Inspirationsmateriale

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW SkanKomp 1.2 Kompetensmäklaruddannelsen WORKSHOP 1 NEED TO KNOW Præludium Sammensætning/opbygning Er der noget farligt indeni? HVEM HVAD HVOR? Kære Louise forventninger: At se ind i virksomhedernes inderste

Læs mere

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland Udbudspolitik 2015 VEU-center Nordsjælland Koordineret samarbejde mellem: Pharmakon a/s Handelsskolen København Nord, Social og sundhedsskolen SOPU HF & VUC Nordsjælland VUC Lyngby ndledning Erhvervsskolen

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsluttende evaluering af Projekt KLAR Side 3 af 62 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Indledning... 8 KLAR projektets baggrund... 8 KLAR projektets organisering... 8 KLAR Projektets mål... 9 Sammenhængsforståelsen i KLAR... 9 Evalueringens

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere