GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL RUM OG INDRETNING"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013

2 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under konstant forandring. Forandringer som stiller store krav til os som medarbejdere eller studerende og dermed også til de bygningsfysiske rammer, som skal kunne rumme og facilitere de mange forskellige aktiviteter der foregår på University College Lillebælt hver dag. Forandringerne kræver en høj grad af fleksibilitet til rumanvendelsen og den kræver også et konstant fokus på at få udnyttet alle kvadratmeter bedst muligt. Siden 2010 har UCL derfor arbejdet målrettet med at få etableret en strategi som kunne give et fælles sprog og referenceramme for, hvordan UCL arbejder strategisk med rum og indretning og hvordan vi konkret indretter os. Udgangspunktet for arbejdet med campusstrategien har været, at det ikke kun handler om bygningerne men især om de mennesker, der er inde i dem. At den største ombygning ikke er den fysiske men derimod den mentale ombygning for både medarbejdere og studerende i UCL. De mange erfaringer giver os det bedst mulige afsæt til den samling af UCLs aktiviteter der er i gang i både Vejle, Svendborg og Odense, hvor campusstrategiens principper for indretning og inddragelse også er tænkt ind. Det er mit håb at både medarbejdere og studerende vil tage godt imod strategien og bruge den i de store og små forandringsprocesser som også kræver ændringer i de fysiske rammer. Ressourcedirektør, University College Lillebælt Allan Kjær Hansen Resultatet er en strategi med en række principper og konkrete guidelines til indretning, alle med udgangspunkt i løsninger vi igennem forskellige pilotprojekter har afprøvet og som vi derfor ved virker for os. I den forbindelse vil jeg gerne her benytte lejligheden til at takke alle de medarbejdere og studerende der med et åbent sind og stort mod har indvilliget i at afprøve principperne i deres egne kontorer, undervisningslokaler eller studiefaciliteter. 2

3 BRUGERE HVEM KAN BRUGE GUIDEN? Denne guide henvender sig til alle de brugergrupper, som kan være med i forandringsprocesser på University College Lillebælt. På en visuel overskuelig måde beskriver guiden koncepter for UCL s tre kerneområder: Fremtidens lærings- og undervisningsmiljøer Fremtidens arbejdsmiljøer Fællesarealer De fleste organisationsforandringer medfører også forandringer i de fysiske rum og der er blevet gjort mange forsøg på at skabe optimale rum, også på UCL. Guidens formål er at omsætte UCLs generelle visioner og strategier til fokusområder og principper for indretning som herefter kobles til eksempler fra UCLs egne pilotprojekter. LEDELSEN Står tit i spidsen for en forandringsproces og skal udvise forandringsparathed og motivation, hvis processen skal lykkes HR God kommunikation vedr. projekt og forandringsproces er meget vigtig for vellykkede initiativer MEDARBEJDERE Brugere Deltagelse i brugergrupper, som tovholder eller i workshops under forandringsprocessen BYGNINGSSERVICE Har fokus på fremtidig drift og vedligehold af installationer, fysiske rum og inventar/ udstyr Desuden skitserer guiden en god forandringsproces og efterfølgende evaluering og opsummerer i kort form - i tekst og billede - allerede udførte pilotprojekter på UCL. EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE Fx rådgivere, projektledere, leverandører STUDERENDE Brugere Deltagelse i brugergrupper eller i workshops under forandringsprocessen ILLUSTRATION AF BRUGERE AF GUIDEN 3

4 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 KOLOFON UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT - Opdragsgiver: University College Lillebælt Soldalen Vejle Vejle Kontaktperson: Katrine Raunsø Larsen DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF SIGNAL Århusgade 88, København Ø Kontaktperson: Proces- og projektleder Birgit Worm METODE OG GRUNDLAG Formål, strategi 2020 og fokuspunkter 7 Metode og grundlag 9 Erfaringer - pilotprojekter 10 IMPLEMENTERING / KONCEPT Organisering 12 Fremtidens læringsrum 16 Fremtidens arbejdsrum 22 Fællesarealer 30 FORANDRINGSPROCES Den gode proces 40 Involvering - 41 Hvem // Hvad // Hvordan // Hvornår? 42 EVALUERING Evaluering - Hvem? 44 Evaluerung - Hvordan? 45 BILAG Pilotprojekter #1 2 Pilotprojekter #2 3 Pilotprojekter #3 5 Pilotprojekter #4 8 Pilotprojekter #5 10 Pilotprojekter #6 11 Pilotprojekter #7 12 5

6 Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: METODE OG GRUNDLAG FORMÅL, FOKUSPUNKTER, BEST-PRACTICE

7 INDLEDNING FORMÅL HVORFOR GIVER DET MENING AT TÆNKE STRATEGISK MED RUM? De fysiske rammer er altafgørende for de arbejdsvilkår og videns- og læringsmiljøer UCL kan tilbyde medarbejdere og studerende nu og i fremtiden. UCLs bygningsfysiske rammer ændrer sig hele tiden og derfor har direktionen prioriteret at få udarbejdet en campusstrategi som kan give et fælles sprog og nogle fælles principper og guidelines for indretning af de fysiske rammer, hvad enten det er mindre rokader og tilbygninger eller store campusbyggerier. STRATEGI LÆRING OG ARBEJDE Omdrejningspunktet for campusstrategien er forestillingen om, at en rigtig prioritering og indretning af de fysiske rum er vejen til at styrke læringsmiljøerne og fremme centrale mål, videndeling og sammenhæng i organisationen. Målet med campusstrategien er derfor, at de fysiske rum understøtter og forstærker de daglige aktiviteter og strategiske initiativer indenfor UCLs kerneydelser: Undervisning og uddannelse nu og i fremtiden. Campusstrategien tager således afsæt i UCLs erfaringer med, hvordan de fysiske rum spiller ind på vores adfærd og trivsel, hvordan vi studerer, hvordan vi tilrettelægger og løser vores arbejdsopgaver, og hvordan vi samarbejder og videndeler. RUM MANGFOLDIGHED MENNESKER KULTUR OG ADFÆRD Denne guide samler op på erfaringer og evalueringer fra gennemførte pilotprojekter og skal fungere som et konkret redskab ved ombygninger, nyindretninger eller etablering af nye campusser. DIAGRAM_SRTATEGI, RUM OG MENNESKER 7

8 UCL STRATEGI 2020 University College Lillebælts vision Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark og mission om at levere Uddannelser med mening, mennesker og muligheder er operationaliseret i seks strategiske mål. Helt overordnet vil University College Lillebælt uddanne de mest eftertragtede professionsbachelorer i Danmark. Der er opstillet 6 strategiske mål til realiseringen af dette: 1. TVÆRPROFESSIONELLE OG BORGERRETTEDE I LØSNING AF OPGAVEN FOKUSPUNKTER - GUIDE FOR RUM OG INDRETNING De 6 strategiske mål kan oversættes til en række fokuspunkter for fremtidens arbejds-, lærings- og fællesfaciliteter på UCL De fysiske rammer skal være med til at skabe et attraktivt campusmiljø, som tiltrækker og fastholder medarbejdere og studerende. Faglighed og uddannelsernes egenart skal være synlig i rum og indretning og derved være både identitetsskabende og inspirerende for de enkelte fagretninger såvel som UCL som helhed. 2. DYGTIGE TIL BORGERINVOLVERING OG POLICYFORSTÅELSE 3. GODE IVÆRKSÆTTERE OG INNOVATORER De fysiske rammer skal befordre tværfaglighed, samarbejde og videndeling. Rummene skal muliggøre åbenhed og synlighed. Rammerne skal fordre eksperimentel og nytænkende undervisning og arbejde. Både internt, men også med eksterne samarbejdspartnere og borgere. 4. STÆRKE TIL AT ANVENDE TEKNOLOGI 5. SKABER NY VIDEN DER KAN BRUGES 6. LEVERER VÆRDISKABENDE UDVIKLING FOR FÆRDIGUDDANNEDE M 2 Fleksible indretninger skal understøtte flerfunktionalitet, gøre det muligt for flere at bruge rummet, for dermed at få en optimal og maksimal udnyttelse af arealerne over en hel dag Alle m2 skal aktiveres, herunder gangarealer og mellemrum, så der gives plads til nye funktioner, studiearbejdspladser, fællesfaciliteter mv. Teknologi skal understøtte fleksibilitet og innovation. Både i arbejdsområder, læringsrum og i fællesfaciliteter. 8

9 METODE OG GRUNDLAG CAMPUSSTRATEGI 2010 // PILOTPROJEKTER Guiden har taget udgangspunkt i Campusstrategi Strategien blev i 2011/ 2012 efterfulgt af en runde pilotprojekter på flere af UCLs lokationer. Pilotprojekterne har haft meget forskellige målsætninger, og der er blevet arbejdet både med de studerende og medarbejderne - både undervisere og administrativt personale. Enkelte af projekterne har også haft målgrupper, som normalt ligger udenfor UCLs kerneområde, såsom bevægelsesrummet i Jelling, hvor tværfagligt samarbejde med fx. børnehaver er blevet afprøvet. Via interviews, observationer og i workshop med projekternes nøglepersoner er der blevet evalueret på pilotprojekterne fra denne første runde. Viden og erfaringer fra evalueringen og best practice er en del af denne guide og er både implementeret i alle dele af guiden, men også som bilag, hvor hvert enkelt pilotprojekt beskrives. UCL STRATEGI 2020 // FOKUSPUNKTER UCLs strategi 2020 opstiller en række strategiske mål. Sammen med UCL er visionen blevet konkretiseret i 7 fokuspunkter, som forholder sig til det fysiske rum og til fremtidens arbejds-, lærings- og fællesfaciliteter på UCL. Denne guide kobler fokuspunkterne til den viden og de erfaringer, som er høstet i det forudgående arbejde med rum, kultur og mennesker. Guiden opstiller en række konkrete forslag til, hvordan arealer kan udformes og indrettes for at give optimale betingelser for læring og arbejde. Desuden beskrives procesforløbet, som sikrer at fysiske og mentale forandringer accepteres og anvendes som planlagt. FREMTIDEN PROCESOVERSIGT De 7 fokuspunkter har hver især et piktogram, som i guidens konceptdel gentages til at vise, hvilke fokuspunkter i særlig grad indfries i det konkrete forslag. 9

10 BEST PRACTICE EKSEMPLER PILOTPROJEKTERNE HELT KORT Der er blevet gennemført en række meget forskellige pilotprojekter på flere af UCLs lokationer. Pilotprojekter har deres oprindelse i campusstrategien og har som formål at få trykprøvet en række nye indretningeri dagligdagen for at videreføre initiativer og tiltag til større forandringer og nybyggeri. Pilotprojektformen har flere fordele: Større risikovillighed, fordi projekter er tidsmæssig begrænsede Gennemføres på kort tid og som regel for meget få midler Hurtigt evaluering og dermed hurtig viden om, hvad der virker Sætte skibe i søen her og der i organisationen og starte forandringsprocessen op uden at vente på et stort nybyggeri LÆRINGSRUM FOR MOTORIK På dette grundlag blev der udvalgt en række projekter som fokuserer på forskellige former for læringsrum, arbejdsmiljøer og opholdssteder. Fælles for alle projekter er forståelsen af, at arbejdsdagen er sammensat af mange forskellige aktiviteter, som bedst understøttes af forskellige miljøer. Funktionalitet, effektivitet og attraktivitet er dermed blevet afprøvet i mange forskellige sammenhæng. Der er både projekter, som er enkeltstående, mens erfaringerne fra andre initiativer vil kunne bruges i flere sammenhæng - både som organisationsprincipper eller designprincipper. DYNAMISKE LÆRINGSMILJØER 10

11 Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: IMPLEMENTERING FREMTIDENS LÆRINGS-, ARBEJDS- OG SUPPORTRUM

12 ORGANISERING // PLANLÆGNINGSPRINCIPPER UCLs fremtidige campusorganisering baseres på følgende tre principper: ZONER OG RUM En klar zonering og genkendelige rum gør det nemt for UCLs brugere og gæster at orientere sig. Et centralt fællesareal rummer de mest offentlige funktioner. Fra det centrale areal fordeler man sig til de forskellige uddannelser. Fællesarealet suppleres af en zone med supportrum af forskellig udformning, nogle af dem skal bookes, andre står til fri afbenyttelse. EJERSKAB - FÆLLES M2 Som udgangspunkt udgør UCL en enhed, hvor alle m2 er fælleseje og tilgængelige for alle brugere. Der vil selvfølgelig være lokaler, hvis funktion og udstyr er så specielt at de er kodet til ét formål eller én uddannelse, men der lægges vægt på at lokalerne indrettes med en høj grad af fleksibilitet for at øge deres anvendelighed og sikre en god udnyttelse af ressourcerne. CAMPUS 24/7 UCL ønsker at skabe rammer, der gør det naturligt at mødes i det daglige både med studiekammerater, undervisere og på tværs af uddannelser. Mange berøringsflader fastholder de studerende og styrker det sociale og dermed også faglige liv på stedet. Et campus 24/7 byder på mange forskellige faciliteter, som er tilgængelige hele døgnet rundt og på tværs af uddannelser. Det er helt grundlæggende at der er gode faciliteter for gruppearbejde og koncentreret arbejde. Der tilbydes studievejledning og elevcoach, kurser (fx. eksamens angst kursus, studie teknik), de studerendes råd, og der er steder til sociale og kulturelle arrangementer, foredrag mv. 12

13 UDDANNELSE 1 ANDEN UDDANNELSE LEARNING RESSOURCE CENTER ANDRE f.eks. - PRIVATE VIRKSOMHEDER - FORENINGER - FOLKEBIBLIOTEK - UDDANNELSER FAGLIGE FORBEREDELSES- MILJØER FAGSPECIFIKKE FAGLOKALER HJEMOMRÅDE UDD. 1 GENERISK LÆRINGSMILJØ m. differentiering i størrelse og indretning af uv. lokaler FÆLLES FAGLOKALER FÆLLES STUDIE/ ADMINISTRATION/ SOCIALE FACILITETER PÅ TVÆRS AF UDDANNELSER FAGLIGE FORBEREDELSES- MILJØER FÆLLES FAGFA- CILITETER PÅ TVÆRS AF UDDANNELSER EKSTERNE FAGLOKALER FÆLLES STUDIE/SOCIALE FACILITETER KANTINE BIBLIOTEK STUDIE- VEJLEDN. CAFÉ STUDIE- PLADSER AUDITORIUM UDDANNELSE 4 BEVÆGELSES- RUM FAGSPECIFIKKE FAGLOKALER HJEMOMRÅDE UDD. 4 GENERISK LÆRINGSMILJØ m. differentiering i størrelse og indretning af uv. lokaler FÆLLES FAGLOKALER FAGLIGE FORBEREDELSES- MILJØER PERSONALERUM TRYKKERI FÆLLES FAGLOKALER STUDIE- VÆRKSTED FÆLLES FAGLOKALER FAGLIGE FORBEREDELSES- MILJØER GENERISK LÆRINGSMILJØ m. differentiering i størrelse og indretning af uv. lokaler FAGSPECIFIKKE FAGLOKALER GENERISK LÆRINGSMILJØ m. differentiering i størrelse og indretning af uv. lokaler STUDIEADM. STUDIEADM. HJEMOMRÅDE UDD. 2 UDDANNELSE 2 DIR. FAGSPECIFIKKE FAGLOKALER ONE POINT ENTRY SU UDD. 1 UDD. 4 UDD. 2 UDD. 3 IT PEDEL HELPDESK IT SU 1 PEDEL- VÆRKSTED 2 3 STABE FÆLLES ADMINISTRATION/ DRIFTSFACILITETER STABE FRONT OFFICE BACK OFFICE HJEMOMRÅDE UDD. 3 UDDANNELSE 3 13

14 LÆRING OG ARBEJDE ER IKKE STEDER - MEN AKTIVITETER Tegneserierne nedenfor viser en given dag for en studerende/ en underviser og en administrativ medarbejder på UCL - og hvordan stor variation i de fysiske rum kan fremme og understøtte forskellige arbejdsscenarier over en dag. Dagen byder på en stor spændevidde af mange forskellige aktiviteter, fx undervisning, koncentreret arbejde, gruppearbejde, telefonsamtaler, interne og eksterne møder. Nogle opgaver kræver interaktion og samarbejde, mens andre bedst kan udføres som soloarbejde og måske forlanger ro og koncentration. En del af disse opgaver udføres naturligt i funktionsområder, som er kodet til opgaven, fx i et undervisningslokale eller ved et fast arbejdsbord. Andre vil kunne udføres mange forskellige steder, hvis indretning og udstyret er gearet til det. Der findes derfor ikke én arbejdsplads, som kan opfylde alle behov. Variationen i et aktivitetsbaseret arbejdsmiljø med en bred vifte af forskellige muligheder kan til gengæld tilfredsstille de fleste behov og mange faciliteter kan bruges af flere brugergrupper. Aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer inviterer brugerne til at vælge deres arbejdsplads alt efter arbejdsopgaven og de medførte behov. De fleste brugere behøver derfor ikke have en fast arbejdsplads, men forskellige skiftende arbejdspladser, som man deles om med sine kollegaer. Ved at give afkald på faste arbejdspladser til alle, kan der frigøres plads til supplerende arbejdsmiljø, som i sin indretning bedre understøtter den aktivitet der skal ske, samtidig med at m2 udnyttes mere effektivt. Alle områder er i udgangspunktet fælles ejede, således at hver medarbejder er fri til at vælge, hvor vedkommende vil arbejde i løbet af dagen. Et rent bord koncept er her i brug. Det betyder at medarbejdere og studerende deles om de forskellige arbejdsfaciliteter i deres hjemmebase og efterlader arbejdspladsen ryddet, når dagen er slut. Alle hjemmebaser har stilleområder og adgang til en række support faciliteter til møder, stillearbejde, projektarbejde, samtaler mm. EKSEMPEL: EN STUDERENDES DAG KAFFE, FORBE- REDELSE I CAFÉEN 08:00 UNDERVISNING TEORI + PRAKTIKLOKALER 10:00 KONCENTRERET ARBEJDE I ET STILLE FLEXRUM 12:00 UFORMELT MØDE I CAFÉEN PROJEKTARBEJDE TEORI + PRAKTIKLOKALER UNDERVISNING TEORI + PRAKTIKLOKALER 14:00 PC-ARBEJDE VED EN ARBEJDS- STAT I O N 16:00 GRUPPEARBEJDE I SUPPORTRUM GRUPPEARBEJDE I SUPPORTRUM GRUPPEARBEJDE I SUPPORTRUM Morgen catch-up med medstuderende Undervisning i teorilokale og tilstødende værksted samt gruppearbejde i supportrum Et stille sted til forberedelse Frokost og samvær med medstuderende Undervisning i teorilokale og tilstødende værksted Forberede projektorienteret opgave med gruppen Tjekke morgendagens skema og skrive opgave 14

15 EKSEMPEL: EN UNDERVISERS DAG BRAINSTORM VED ET PROJEKTBORD 08:00 TELEFONMØDE I FLEXRUM Morgen catch-up med kollegaer UNDERVISNING TEORI + PRAKTIKLOKALER 10:00 Undervisning i teorilokale og tilstødende værksted KONCENTRERET ARBEJDE I ET STILLE FLEXRUM 12:00 AD HOC/BRIEFING VED TOUCH DOWN Et stille sted til forberedelse UFORMELT MØDE I CAFÉEN Frokost og samvær med kollegaer TELFONOPKALD I ET FLEXRUM 14:00 Telefonmøde EKSTERNT MØDE Møde med samarbejdspartnere PC-ARBEJDE VED EN ARBEJDS- STAT I O N AD HOC/TELEFONOPKALD I FLEXRUM Indhente dagens mails KORT BRIEFING / AD HOC VED EN TOUCH DOWN 16:00 Briefing med kollegaer om morgendagens opgaver EKSEMPEL: EN ADM. MEDARBEJDERS DAG KAFFE, FORBEREDELSE I CAFÉEN 08:00 PC-ARBEJDE VED EN ARBEJDS- STAT I O N KONCENTRERET ARBEJDE I ET STILLE FLEXRUM UFORMELT MØDE I CAFÉEN 10:00 KUNDEMØDE MØDELOKALE 12:00 KUNDEMØDE EKSTERNT TELFONOPKALD I ET FLEXRUM 14:00 PC-ARBEJDE VED EN ARBEJDS- STAT I O N KORT BRIEFING / AD HOC VED EN TOUCH DOWN 16:00 TELEFONMØDE I FLEXRUM AD HOC/BRIEFING VED TOUCH DOWN AD HOC/TELEFONOPKALD I FLEXRUM Morgen catch-up med kollegaer Besvare mails og løse administrative opgaver Et stille sted til koncen-frokostreret arbejde med og samvær kollegaer interne og eksterne møder med kunder Telefonmøder Indhente dagens mails Briefing med kollegaer om morgendagens opgaver 15

16 RAMMESÆTNING LÆRING HVILKE FORMER FOR LÆRING SKAL RUMMENE UNDERSTØTTE? DIALOG AUDITORIE PROJEKT - GRUPPEARBEJDE HANDS - ON - LABORATORIE COACHING TAVLEUNDERVISNING - ENVEJS 16

17 FREMTIDENS LÆRINGSRUM PÅ UCL - PRINCIPPER RUMGEOMETRI Rumgeometri er en vigtig parameter for rummets anvendelighed. Meget langstrakte rum kan være svært at udnytte optimalt. Underviserens scene er meget stor og fra nogle pladser kan det være svært at overskue lokalet og følge med i undervisningen. Ved nye rum skal der tænkes i antal studerende/formidling. Et mere kvadratisk rum er tit at foretrække. Eksempel: Læringsrummet i Soldalen kæmper med at tidligere to lokaler er lagt sammen til ét rum til ca. 45 personer. LYS God belysning i form af dagslys kombineret med gennemtænkt kunstig belysning skaber et godt udgangspunkt for optimal indlæring og undervisning. Tilpasset belysning - gerne vha. dagslysstyring - gør det nemmere at koncentrere sig, bevare koncentrationen og deltage i undervisning. Belysning kan desuden være med til at sætte fokus på områder, fx gruppearbejdspladser og signalere at det er her, man mødes og arbejder sammen med hinanden. LUFT Frisk luft sørger for at kroppen og hjernen kan arbejde optimalt. Det er derfor vigtigt at der sørges for en passende og balanceret luftskifte i alle læringsrum. Udluftningen skal fungere uden at brugerne selv er nødt til at regulere, men der skal være mulighed for at overstyre systemet, hvis det ønskes. Ved nybyggeri skal der lægges stor opmærksomhed på passende luftmængder. AKUSTIK God akustik er ligeledes en forudsætning for optimal indlæring. Alle studerende skal uden anstrengelser kunne følge og deltage i undervisningen. Efterklangstiden skal være afstemt lokalernes funktion, ligesom trinlyden fra gangarealer skal minimeres mest muligt. Det kan opnås med en bred vifte af støjregulerende tiltag, fx. akustikpaneler i lofter og vægge, ikke hårde gulvbelægninger for at undgå trinlyd. Man kan overveje at etablere teleslynger i et antal af undervisningslokaler og auditorier. FLERE HØJDER I INDRETNINGEN Bordopstilling i 2 niveauer kan give nye perspektiver, rumfornemmelser og fleksibilitet. Det bevirker at de bagerste kommer tættere på. Højborde i et cafélignende miljø er gode da de tiltaler unge og indbyder til involvering og videndeling. Obs. - Udstyret (fx tavler) og tekniske installationer skal medtænkes og fungere sammen med forskellige højder og fleksible indretningsløsninger. MOBILT INVENTAR Inventar bør være flerfunktionelt, nemt at omrokere og gøre plads til gruppearbejde og andre læringsformer. Inventar bør være egnet til dette dvs. det må ikke ridse gulve og ikke være for tungt. Ved nybygning/ ombygning bør der tænkes på robuste former for gulvbelægning. GRUPPE ARBEJDSPLADSER Pilotprojekterne har eksperimenteret med gruppearbejdspladser både i det åbne og lukkede. Erfaringen viser at gruppearbejdspladser med digitale skærme optages først; skærmene gør samarbejde og formidling nemt. Kantine, fredagsbar, gangarealer, udenfor - anything goes...både i selve undervisningen og til opgaver efter skoletid. INVENTAR I FORSKELLIGE HØJDER BEFOR- DRER SYNLIGHED INDRETNING MED AUDITORIEMØBLER 17

18 FREMTIDENS LÆRINGSRUM PÅ UCL - PRINCIPPER TEKNOLOGI SOM FORUDSÆTNING Teknologi er en af forudsætningerne for innovation i læringsprocesser. Bodylab i Odense har eksperimenteret med et bogfrit miljø understøttet af digitale medier (I-Pads) og digitale skærme, som de studerende bruger til læring og diskussion. Lokalet bruges flittigt og kunne med fordel være større og dermed egnet til undervisning af større hold. KUNST, FARVER OG ÆSTETIK Farver, kunst og æstetik har en stor betydning for rumoplevelsen. Enkle midler kan forandre rum og have en stor effekt for æstetik og brugernes accept - og det behøver ikke at koste mere, hvis det medtænkes fra starten af. Farver - Soldalen: farvede bordplader i almindelige undervisningslokaler har givet stor grafisk/æstetisk effekt Kunst - Radiografuddannelsen: gamle anatomi plakater er brugt som vægudsmykning. Grafik - Soldalen: studerende har været med til at udsmykke et undervisningsrum (en mørk væg med tegneserier og grafik). SYNLIG FAGLIGHED Det inspirerer, giver anledning til samtale og gør brugerne stolte at vise eksempler på deres faglighed og identitet. Bodylab i Odense viser ting, der før stod i skabe. Der er skabt et visuelt og taktisk læringsmiljø, som styrker Blangstedgårdsvejs samlede identitet som et sundhedsfagligt uddannelsessted. På Middelfartvej er biologilokalets indhold stillet ud på gangen og inviterer til kig og samtale. Speciel designet grafik på de forskellige uddannelser kan også være med til at give identitet og gøre faglighed tydeligt for alle. INNOVATION - RUM SOM FORUDSÆTNING FOR NYE LÆRINGSFORMER Specifikke og anderledes undervisningsrum, som kan være kodet til innovative undervisningsmetoder og bruges af mange eller er indrettet specielt for en uddannelse og kan formidler på nye måder. Eksempel - Bodylab er et rum, der eksperimenterer på tværs af uddannelser, og skaber nye innovative erfaringer Eksempel - Gymnastiksal i Jelling: enkle midler og farver danner nye sanselige rum, som appellerer til flere brugergrupper og nye formål. UDSTILLING AF FAGLIGE ARTEFAKTER GYMNASTIKSAL I JELLING 18

19 UNDERVISNING AF STORE HOLD OPTIMAL UNDERVISNING FOR ALLE Ved store hold er det tit vigtigt at have mulighed for differentiering af undervisning. Både for at tilgodese forskellig læringshastigheder, men også for at kunne undervise forskellige hold samtidig. Optimal flexibilitet i indretningen understøtter læring og pædagogik. Det bør sikres at alle momenter af en undervisningslektion kan foregå i omgivelser, der er optimeret til formålet samtidig med at undervisningen foregår indenfor overskuelige rammer både for de studerende og underviseren. ZONERING AF RUMMET For at tilgodese variation og forskellige læringsstile indrettes nedenstående eksempel i 4 zoner: Auditorium, projektzone, frizone og bevægelseszone. Den rumlige variation opfordrer til ergonomiske gode arbejdsstillinger og til at skifte mellem stillesiddende arbejde og bevægelse. Zoneopdelingen giver mulighed for varierende holdstørrelser og flere grupper, som kan være til stede på samme tid. MOBILITET AF INVENTAR Lokalet kan hurtigt omrokeres og dermed tilgodese forskellige læringsaktiviteter. De forskellige former for inventar muliggør mange forskellige opstillinger, som kan vises på eksempeltegninger i lokalet. FORSKELLIGE HØJDER I INDRETNINGEN Sikrer godt udsyn for alle og mulighed for øjenkontakt mellem underviser og den studerende. De høje borde giver samtidig mulighed for gruppearbejde i mere uformel sammenhæng. FRIRUM I RUMMET PROJEKTOMRÅDE MED RUMLIG AFGRÆNSNING I FORM AF LOCKERS SKABER RUM I RUMMET AUDITORIEUNDERVISNING GRUPPEARBEJDE 19

20 UNDERVISNING AF MINDRE HOLD Undervisning af mindre hold foregår både som tavleundervisning, hvor underviseren står på scenen, men også som soloarbejde, i grupper og som diskussion. Nedenstående eksempel viser det et lokale med fleksibelt inventar indrettet på 4 forskellige måder. Afhængig af undervisningens karakter kan der hurtigt omrokeres. Tavler på væggen kan anskueliggøre forskellige former for opstillinger og give brugerne inspiration til at afprøve noget nyt. Andre steder er der blevet eksperimenteret med at aflevere lokalet med den brugte opstilling og dermed udfordre de næste brugere til at tænke ud af boksen, Bordene opstilles i formation af 2 borde. Opstillingen er især funktionel i forhold til tavleundervisning, der kombineres med gruppearbejde. Bordene opstilles i lineær formation. Opstillingen er især funktionel i forhold til tavleundervisning, hvor man stadig ønsker kontakt og kommunikation med medstuderende. Bordene opstilles i formation 2 borde. Opstillingen er især funktionel i forhold til gruppearbejde og tavleundervisning. Alle pladser har udsyn til tavlen. Bordene opstilles i formation 4 borde. Opstillingen er især funktionel i forhold til diskussionsbaseret undervisning og kan også bruges ved workshops o.l. 35 m2: prs. 20 prs. i opstilling 35 m2: prs. 16 prs. i opstilling 35 m2: prs. 24 prs. i opstilling 35 m2: prs. 16 prs. i opstilling 20

21 BILLEDEKSEMPLER LÆRINGSRUM BRAINSTORM UNDERSTØTTET AF WHITEBOARDS AUDITORIUM: HER BRUGT TIL UFORMELT GRUPPEARBEJDE BEVÆGELSE OG FRIRUM TRADITIONEL TAVLEUNDERVISNING NICHER TIL FORDYBELSE IMPLEMENTERET I ÅBENT RUM GRUPPEARBEJDE I FLEKSIBLE RAMMER MULTIFUNKTIONSMØBEL: SAMTALE, GRUPPEARBEJDE, LÆSNING FORDYBELSE I BLØDE OMGIVELSER 21

22 FREMTIDENS ARBEJDSPLADSER - PRINCIPPER Alle UCLs medarbejdere er tilknyttet en hjemmebase, hvor man holder til og arbejder sammen med kolleger fra samme afdeling. Undervisernes hjemmebaser er i afdelingerne og dermed tæt på de studerende, mens det administrative personale har back-office som deres hjemområde. Alle områder er principielt fælles ejede, således at hver medarbejder er fri til at vælge dagens arbejdsplads/-er efter dagens opgaver. Medarbejdere deles om de forskellige arbejdsfaciliteter i deres hjemmebase og efterlader arbejdspladsen ryddet, når dagen er slut. Dette rent bord koncept forudsætter egnede opbevaringsmuligheder både i fællesarkiver til delte materialer, men også personlig og aflåselig opbevaring. Alle hjemmebaser har stilleområder og adgang til en række support faciliteter til møder, stillearbejde, projektarbejde, samtaler mm. ZONEINDDELING OG FÆLLES FUNKTIONER Alle hjemmebaser (både undervisernes og administrationen) zoneres i front-office og back-office, hvor front-office indeholder de mere udadvendte og aktive funktioner og back-office udgøres af områder til koncentreret arbejde uden for mange udefra kommende henvendelser. Funktioner som flex- og møderum er fælles for både front- og back-office. Front-office tilbyder endvidere åbne arbejdsstationer/flyverpladser, der kan benyttes af alle brugere af uddannelsesinstitutionen, medarbejdere som gæster. AKTIVITETSBASEREDE ARBEJDSPLADSER - RATIO? Administrationen indrettes aktivitetsbaseret. Rum og inventar skal understøtte dagens gøremål på bedste vis og forskellige aktiviteter kræver forskellige faciliteter. Fx. afholdes et formelt møde bedst i et møderum, mens rutine pc-arbejde bedst udføres ved et skrivebord. En stor del af undervisernes dag foregår i undervisningslokaler. Det er derfor ikke altid nødvendigt med faste arbejdsborde til alle medarbejdere, da alle ikke vil være tilstede samtidig. En ratio for deling af faciliteter kan derfor overvejes. Ratioen vil være forskelligt og skal udarbejdes med henblik på afdelingens arbejdsopgaver og graden af medarbejdernes tilstedeværelse i afdelingen. Har mange af afdelingens medarbejdere meget udadvendte opgaver og dermed stor mobilitet og er kun tilstede en mindre del af arbejdsdagen vil ratioen være større end ved afdelinger, hvor medarbejderne har mange interne arbejdsopgaver. Afdelingens behov kan analyseres ved hjælp af en aktivitetsregistrering og det kan overvejes at udarbejde en række forslag for ratio baserende på nuværende og fremtidige erfaringer. Ratio på arbejdspladser i kombination med en bred vifte af forskellige arbejdsmiljøer gør det også nemmere at ansætte nye medarbejdere uden at skulle foretage inventar- eller bygningsmæssige indgreb. I de fleste tilfælde vil der være gode muligheder at integrere et antal medarbejder i det eksisterende arbejdsmiljø idet medarbejderne deles om arbejdspladserne. Uanset graden af ratio er det er vigtigt at alle medarbejdere har adgang til både fælles arkiv og personlig opbevaring. 22

23 RAMMESÆTNING AKTIVITETSBASEREDE ARBEJDSPLADSER RATIO Mange interne/ administrative opgaver - stort behov for faste arbejspladser og et antal supportrum SUPPORT- RUM SUPPORT- RUM SUPPORT- RUM SUPPORT- RUM STOR RATIO - FÅ FASTE ARBEJDS- PLADSER SUPPORT- RUM SUPPORT- RUM SUPPORT- RUM LILLE RATIO - MANGE FASTE ARBEJDS- PLADSER SUPPORT- RUM Mange udadvendte opgaver - ved tilstedeværelse stort behov for interaktion og mange mødesteder MOBILITET 23

Guide til rum og indretning

Guide til rum og indretning UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Guide til rum og indretning Fremtidens lærings- arbejdsog supportrum KOLOFON University College Lillebælt Guide til rum og indretning Opdragsgiver: University College Lillebælt

Læs mere

evaluering af ny indretning/

evaluering af ny indretning/ Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 evaluering af ny indretning/ ARBEJDSPROCESSER & ADFÆRD faaborg midtfyn kommune, BROBY - 16.09.2013

Læs mere

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center 29. Marts 2012 Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger Skabe et mødestedet på UCL bl.a. ved etablering af café/lounge-

Læs mere

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon bække

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ November 203 Undervisning Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Individuel fordybelse Fordybelse

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere

Projektbeskrivelse - Økonomiafdelingen på vej i Ny Campus Vejle Målsætning En samlet fleksibel og mobil økonomiafdeling på vej i ny Campus i Vejle Afprøve at arbejde i forskellige zoner & i forskellige

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Egedal Kommune. Pixiudgave af Byggeprogram del I for nyt Rådhus/Sundhedscenter

Egedal Kommune. Pixiudgave af Byggeprogram del I for nyt Rådhus/Sundhedscenter Egedal Kommune Pixiudgave af Byggeprogram del I for nyt Rådhus/Sundhedscenter FOKUSOMRÅDER Første byggeri i nyt byområde Helhedsplan for området Mødet mellem by og landskab Området Kommunen har udarbejdet

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS Teknisk Skole Silkeborg TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

CAMPUSSTRATEGI. BRUGERINVOLVERING Oplæg for det lokale l brugerråd på CRÅ

CAMPUSSTRATEGI. BRUGERINVOLVERING Oplæg for det lokale l brugerråd på CRÅ CAMPUSSTRATEGI OG BRUGERINVOLVERING Oplæg for det lokale l brugerråd på CRÅ Projektleder for implementeringen af campusstrategien Koncernbygninger Side 1 Hvorfor Campusstrategi? Side 2 Hvorfor Campusstrategi?

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 HERNINGSHOLMSKOLEN WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014 PROGRAM 16:00 VELKOMST/INTRO 16:20 ØVELSE 1, A&B

Læs mere

Nyt fra UCL Campus Odense

Nyt fra UCL Campus Odense NYHEDSBREV #1, NOVEMBER 2015 Nyt fra UCL Campus Odense Læs om fællesarealer. klar til campus fredagsbar. skema og lokaler HR og Kommunikation Ledelsessekretariatet Velkommen til Nyt fra UCL Campus Odense

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

1. FYSISKE RAMMER OG BYGNINGER

1. FYSISKE RAMMER OG BYGNINGER Notat Afdeling/enhed Bygningsområdet Oprettelsesdato 08-aug-2012 Udarbejdet af CHJA Journalnummer Dokumentnavn Fysiske rammer og Bygninger Dokumentnummer #1 1. FYSISKE RAMMER OG BYGNINGER 1.1 Programbeskrivelse

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

FRA SKOLETID TIL FRITID

FRA SKOLETID TIL FRITID Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FRA SKOLETID TIL FRITID - FOLKESKOLEN KAN BRUGES BEDRE FOLKESKOLER / ET STED MELLEM... RUM +

Læs mere

Modelprogram for folkeskoler. Adm. Direktør Gitte Andersen / SIGNAL strategy, space & people

Modelprogram for folkeskoler. Adm. Direktør Gitte Andersen / SIGNAL strategy, space & people Modelprogram for folkeskoler Adm. Direktør Gitte Andersen / SIGNAL strategy, space & people www.signal-arki.dk 3 skoletypologier Rumfleksibel skole Funktionsopdelt skole Etageskolen 3 scenarier 3 fokusområder

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Folkeskolen. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.hojermobler.dk, og få inspiration til indretning af læringsmiljøerne.

Folkeskolen. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.hojermobler.dk, og få inspiration til indretning af læringsmiljøerne. Zap concept Højer Møbler er en dansk virksomhed med mere end 25 års erfaring i at udvikle, producere og levere læringsmiljøer til undervisningssektoren. Vi tror på, at en omhyggelig og gennemtænkt indretning

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

ucc plandisponering hulen

ucc plandisponering hulen plandisponering vandhullet hulen bjergtoppen laboratoriet bålstedet EKSTERNE FUNKTIONER INTERNE FUNKTIONER dato: 19.02.2013 vandhullet - uformelt SAMVÆR - FÆLLESSKAB - udveksling af erfaringer og ideer

Læs mere

Rum er aldrig neutrale

Rum er aldrig neutrale PROGRAM Introduktion - RUM som strategisk redskab Nogle fakta fra virkeligheden Hvad blokerer for nye muligheder 4 udfordringer Hvad siger de studerende? Rum er aldrig neutrale Rum påvirker altid. Rum

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

ANalyse og testfit. Furesø rådhus. En samlet administration d Århusgade 88, København K DK - Denmark

ANalyse og testfit. Furesø rådhus. En samlet administration d Århusgade 88, København K DK - Denmark Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no ANalyse og testfit Furesø rådhus

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på og få inspiration til indretning af læringsmiljøerne. Fleksible arbejdspladser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på  og få inspiration til indretning af læringsmiljøerne. Fleksible arbejdspladser Zap concept Højer Møbler er en dansk virksomhed med mere end 25 års erfaring i at udvikle, producere og levere læringsmiljøer til undervisningssektoren. Vi tror på, at en omhyggelig og gennemtænkt indretning

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon brørupskolen

Læs mere

SUMMARISK behovsanalyse

SUMMARISK behovsanalyse Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 SUMMARISK behovsanalyse hospitalsenheden vest / region midt / 15. januar 2014 stabens fremtidige

Læs mere

EN SKOLE DU IKKE VIL GÅ HJEM FRA OPLÆG PÅ DANSKE ERHVERVSSKOLERS ÅRSMØDE D. 30.4.2014 V. CHEFANALYTIKER MORTEN FISKER

EN SKOLE DU IKKE VIL GÅ HJEM FRA OPLÆG PÅ DANSKE ERHVERVSSKOLERS ÅRSMØDE D. 30.4.2014 V. CHEFANALYTIKER MORTEN FISKER EN SKOLE DU IKKE VIL GÅ HJEM FRA OPLÆG PÅ DANSKE ERHVERVSSKOLERS ÅRSMØDE D. 30.4.2014 V. CHEFANALYTIKER MORTEN FISKER DANSKE ERHVERVSSKOLERS ÅRSMØDE D. 30.4.2014 Hvem er SIGNAL? Og hvordan arbejder vi?

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

Indretning af åbne biblioteker Inspiration og eksempler

Indretning af åbne biblioteker Inspiration og eksempler Præsentation Generelle udfordringer Velkomst Indretning af åbne biblioteker Inspiration og eksempler Tryghed Selvbetjening Inspiration Nye aktiviteter og roller Spørgsmål Oplæg ved Gry Dinesen, møbelarkitekt

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

>> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER

>> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER >> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER bro arkiv reception post møde kantine kopi miljø marine kopi kaffe møde kaffe geoteknik arkiv vej byg print grupper mødesteder

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Samlet APV-rapport 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 1. Indledning Denne rapport indeholder det generelle resultat af arbejdspladsvurderingen (APV en) 2014.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Fokus på de fysiske rammer. Om de rumlige muligheder for gruppearbejde på H.C. Ørsteds Institutet

Fokus på de fysiske rammer. Om de rumlige muligheder for gruppearbejde på H.C. Ørsteds Institutet Fokus på de fysiske rammer. Om de rumlige muligheder for gruppearbejde på H.C. Ørsteds Institutet Bruger vs. arkitektur Arkitektur som baggrund eller barriere? Bruger vs. arkitektur Funktionalitet - kompleksitet-

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG SYDDANSK ERHVERVSSKOLE PÆDAGOGISK-DIDAKTISK GRUNDLAG Pædagogisk-didaktisk grundlag øget anvendelse af IKT og medier eleven i centrum social ansvarlighed et attraktivt læringsmiljø styrket differentiering

Læs mere

individuel skønhed og funktionalitet

individuel skønhed og funktionalitet by MOTU.DK individuel skønhed og funktionalitet Indhold side 4-5 soveværelse side 6-7 soveværelse side 8-9 side 10-11 side 12-13 side 14-15 side 16-17 side 18-19 påklædning éntre kontor skæve rum stue

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på og få inspiration til indretning af læringsmiljøerne. Fleksible arbejdspladser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på  og få inspiration til indretning af læringsmiljøerne. Fleksible arbejdspladser Zap concept Højer Møbler er en dansk virksomhed med mere end 25 års erfaring i at udvikle, producere og levere læringsmiljøer til undervisningssektoren. Vi tror på, at en omhyggelig og gennemtænkt indretning

Læs mere

Møbler og indretning

Møbler og indretning Møbler og indretning Denne DCUM-vejledning handler om møbler og indretning på uddannelsessteder. en beskriver hvorfor gode og korrekte møbler, og god indretning er vigtig på uddannelsessteder. Den beskriver,

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER

INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER UNI VERSITET STORRUMSKONTORER Storrumskontorer forbandelse eller velsignelse Arbejdstilsynets regler for indretning af kontorer generelt Anbefalinger for brug af

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

Teknisk Skole Silkeborg Bilag 1 2013-12-03 Rumprogram for fase 2

Teknisk Skole Silkeborg Bilag 1 2013-12-03 Rumprogram for fase 2 Teknisk Skole Silkeborg Bilag 1 Rumprogram for fase 2 Oversigt Afdeling Nye arealer, fase 2 I alt brutto ved 1,3 I alt netto Teorilokaler Flexlokaler Teambase/Adm. Fællestorv 4.225 3.250 750 HTX 2.301

Læs mere

Arbejdspladsindretning // askov-malt skole Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // askov-malt skole Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // askov-malt skole Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Handlingsplan. I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i fire campusrelaterede områder:

Handlingsplan. I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i fire campusrelaterede områder: Opfølgning på den kombinerede studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 vedrørende Campus Aarhus N er sket i en arbejdsgruppe nedsat af Campusledelsen, Campus Aarhus N. Handlingsplanen

Læs mere

INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE

INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE HØJER MØBLER A/S Højer Møbler A/S er en dansk virksomhed med over 20 års erfaring i at udvikle, producere og levere møbler til undervisningssektoren. Vi tror på, at en omhyggelig

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

Arbejdspladsindretning // grønvangskolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // grønvangskolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // grønvangskolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere