GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL RUM OG INDRETNING"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013

2 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under konstant forandring. Forandringer som stiller store krav til os som medarbejdere eller studerende og dermed også til de bygningsfysiske rammer, som skal kunne rumme og facilitere de mange forskellige aktiviteter der foregår på University College Lillebælt hver dag. Forandringerne kræver en høj grad af fleksibilitet til rumanvendelsen og den kræver også et konstant fokus på at få udnyttet alle kvadratmeter bedst muligt. Siden 2010 har UCL derfor arbejdet målrettet med at få etableret en strategi som kunne give et fælles sprog og referenceramme for, hvordan UCL arbejder strategisk med rum og indretning og hvordan vi konkret indretter os. Udgangspunktet for arbejdet med campusstrategien har været, at det ikke kun handler om bygningerne men især om de mennesker, der er inde i dem. At den største ombygning ikke er den fysiske men derimod den mentale ombygning for både medarbejdere og studerende i UCL. De mange erfaringer giver os det bedst mulige afsæt til den samling af UCLs aktiviteter der er i gang i både Vejle, Svendborg og Odense, hvor campusstrategiens principper for indretning og inddragelse også er tænkt ind. Det er mit håb at både medarbejdere og studerende vil tage godt imod strategien og bruge den i de store og små forandringsprocesser som også kræver ændringer i de fysiske rammer. Ressourcedirektør, University College Lillebælt Allan Kjær Hansen Resultatet er en strategi med en række principper og konkrete guidelines til indretning, alle med udgangspunkt i løsninger vi igennem forskellige pilotprojekter har afprøvet og som vi derfor ved virker for os. I den forbindelse vil jeg gerne her benytte lejligheden til at takke alle de medarbejdere og studerende der med et åbent sind og stort mod har indvilliget i at afprøve principperne i deres egne kontorer, undervisningslokaler eller studiefaciliteter. 2

3 BRUGERE HVEM KAN BRUGE GUIDEN? Denne guide henvender sig til alle de brugergrupper, som kan være med i forandringsprocesser på University College Lillebælt. På en visuel overskuelig måde beskriver guiden koncepter for UCL s tre kerneområder: Fremtidens lærings- og undervisningsmiljøer Fremtidens arbejdsmiljøer Fællesarealer De fleste organisationsforandringer medfører også forandringer i de fysiske rum og der er blevet gjort mange forsøg på at skabe optimale rum, også på UCL. Guidens formål er at omsætte UCLs generelle visioner og strategier til fokusområder og principper for indretning som herefter kobles til eksempler fra UCLs egne pilotprojekter. LEDELSEN Står tit i spidsen for en forandringsproces og skal udvise forandringsparathed og motivation, hvis processen skal lykkes HR God kommunikation vedr. projekt og forandringsproces er meget vigtig for vellykkede initiativer MEDARBEJDERE Brugere Deltagelse i brugergrupper, som tovholder eller i workshops under forandringsprocessen BYGNINGSSERVICE Har fokus på fremtidig drift og vedligehold af installationer, fysiske rum og inventar/ udstyr Desuden skitserer guiden en god forandringsproces og efterfølgende evaluering og opsummerer i kort form - i tekst og billede - allerede udførte pilotprojekter på UCL. EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE Fx rådgivere, projektledere, leverandører STUDERENDE Brugere Deltagelse i brugergrupper eller i workshops under forandringsprocessen ILLUSTRATION AF BRUGERE AF GUIDEN 3

4 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 KOLOFON UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT - Opdragsgiver: University College Lillebælt Soldalen Vejle Vejle Kontaktperson: Katrine Raunsø Larsen DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF SIGNAL Århusgade 88, København Ø Kontaktperson: Proces- og projektleder Birgit Worm METODE OG GRUNDLAG Formål, strategi 2020 og fokuspunkter 7 Metode og grundlag 9 Erfaringer - pilotprojekter 10 IMPLEMENTERING / KONCEPT Organisering 12 Fremtidens læringsrum 16 Fremtidens arbejdsrum 22 Fællesarealer 30 FORANDRINGSPROCES Den gode proces 40 Involvering - 41 Hvem // Hvad // Hvordan // Hvornår? 42 EVALUERING Evaluering - Hvem? 44 Evaluerung - Hvordan? 45 BILAG Pilotprojekter #1 2 Pilotprojekter #2 3 Pilotprojekter #3 5 Pilotprojekter #4 8 Pilotprojekter #5 10 Pilotprojekter #6 11 Pilotprojekter #7 12 5

6 Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: METODE OG GRUNDLAG FORMÅL, FOKUSPUNKTER, BEST-PRACTICE

7 INDLEDNING FORMÅL HVORFOR GIVER DET MENING AT TÆNKE STRATEGISK MED RUM? De fysiske rammer er altafgørende for de arbejdsvilkår og videns- og læringsmiljøer UCL kan tilbyde medarbejdere og studerende nu og i fremtiden. UCLs bygningsfysiske rammer ændrer sig hele tiden og derfor har direktionen prioriteret at få udarbejdet en campusstrategi som kan give et fælles sprog og nogle fælles principper og guidelines for indretning af de fysiske rammer, hvad enten det er mindre rokader og tilbygninger eller store campusbyggerier. STRATEGI LÆRING OG ARBEJDE Omdrejningspunktet for campusstrategien er forestillingen om, at en rigtig prioritering og indretning af de fysiske rum er vejen til at styrke læringsmiljøerne og fremme centrale mål, videndeling og sammenhæng i organisationen. Målet med campusstrategien er derfor, at de fysiske rum understøtter og forstærker de daglige aktiviteter og strategiske initiativer indenfor UCLs kerneydelser: Undervisning og uddannelse nu og i fremtiden. Campusstrategien tager således afsæt i UCLs erfaringer med, hvordan de fysiske rum spiller ind på vores adfærd og trivsel, hvordan vi studerer, hvordan vi tilrettelægger og løser vores arbejdsopgaver, og hvordan vi samarbejder og videndeler. RUM MANGFOLDIGHED MENNESKER KULTUR OG ADFÆRD Denne guide samler op på erfaringer og evalueringer fra gennemførte pilotprojekter og skal fungere som et konkret redskab ved ombygninger, nyindretninger eller etablering af nye campusser. DIAGRAM_SRTATEGI, RUM OG MENNESKER 7

8 UCL STRATEGI 2020 University College Lillebælts vision Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark og mission om at levere Uddannelser med mening, mennesker og muligheder er operationaliseret i seks strategiske mål. Helt overordnet vil University College Lillebælt uddanne de mest eftertragtede professionsbachelorer i Danmark. Der er opstillet 6 strategiske mål til realiseringen af dette: 1. TVÆRPROFESSIONELLE OG BORGERRETTEDE I LØSNING AF OPGAVEN FOKUSPUNKTER - GUIDE FOR RUM OG INDRETNING De 6 strategiske mål kan oversættes til en række fokuspunkter for fremtidens arbejds-, lærings- og fællesfaciliteter på UCL De fysiske rammer skal være med til at skabe et attraktivt campusmiljø, som tiltrækker og fastholder medarbejdere og studerende. Faglighed og uddannelsernes egenart skal være synlig i rum og indretning og derved være både identitetsskabende og inspirerende for de enkelte fagretninger såvel som UCL som helhed. 2. DYGTIGE TIL BORGERINVOLVERING OG POLICYFORSTÅELSE 3. GODE IVÆRKSÆTTERE OG INNOVATORER De fysiske rammer skal befordre tværfaglighed, samarbejde og videndeling. Rummene skal muliggøre åbenhed og synlighed. Rammerne skal fordre eksperimentel og nytænkende undervisning og arbejde. Både internt, men også med eksterne samarbejdspartnere og borgere. 4. STÆRKE TIL AT ANVENDE TEKNOLOGI 5. SKABER NY VIDEN DER KAN BRUGES 6. LEVERER VÆRDISKABENDE UDVIKLING FOR FÆRDIGUDDANNEDE M 2 Fleksible indretninger skal understøtte flerfunktionalitet, gøre det muligt for flere at bruge rummet, for dermed at få en optimal og maksimal udnyttelse af arealerne over en hel dag Alle m2 skal aktiveres, herunder gangarealer og mellemrum, så der gives plads til nye funktioner, studiearbejdspladser, fællesfaciliteter mv. Teknologi skal understøtte fleksibilitet og innovation. Både i arbejdsområder, læringsrum og i fællesfaciliteter. 8

9 METODE OG GRUNDLAG CAMPUSSTRATEGI 2010 // PILOTPROJEKTER Guiden har taget udgangspunkt i Campusstrategi Strategien blev i 2011/ 2012 efterfulgt af en runde pilotprojekter på flere af UCLs lokationer. Pilotprojekterne har haft meget forskellige målsætninger, og der er blevet arbejdet både med de studerende og medarbejderne - både undervisere og administrativt personale. Enkelte af projekterne har også haft målgrupper, som normalt ligger udenfor UCLs kerneområde, såsom bevægelsesrummet i Jelling, hvor tværfagligt samarbejde med fx. børnehaver er blevet afprøvet. Via interviews, observationer og i workshop med projekternes nøglepersoner er der blevet evalueret på pilotprojekterne fra denne første runde. Viden og erfaringer fra evalueringen og best practice er en del af denne guide og er både implementeret i alle dele af guiden, men også som bilag, hvor hvert enkelt pilotprojekt beskrives. UCL STRATEGI 2020 // FOKUSPUNKTER UCLs strategi 2020 opstiller en række strategiske mål. Sammen med UCL er visionen blevet konkretiseret i 7 fokuspunkter, som forholder sig til det fysiske rum og til fremtidens arbejds-, lærings- og fællesfaciliteter på UCL. Denne guide kobler fokuspunkterne til den viden og de erfaringer, som er høstet i det forudgående arbejde med rum, kultur og mennesker. Guiden opstiller en række konkrete forslag til, hvordan arealer kan udformes og indrettes for at give optimale betingelser for læring og arbejde. Desuden beskrives procesforløbet, som sikrer at fysiske og mentale forandringer accepteres og anvendes som planlagt. FREMTIDEN PROCESOVERSIGT De 7 fokuspunkter har hver især et piktogram, som i guidens konceptdel gentages til at vise, hvilke fokuspunkter i særlig grad indfries i det konkrete forslag. 9

10 BEST PRACTICE EKSEMPLER PILOTPROJEKTERNE HELT KORT Der er blevet gennemført en række meget forskellige pilotprojekter på flere af UCLs lokationer. Pilotprojekter har deres oprindelse i campusstrategien og har som formål at få trykprøvet en række nye indretningeri dagligdagen for at videreføre initiativer og tiltag til større forandringer og nybyggeri. Pilotprojektformen har flere fordele: Større risikovillighed, fordi projekter er tidsmæssig begrænsede Gennemføres på kort tid og som regel for meget få midler Hurtigt evaluering og dermed hurtig viden om, hvad der virker Sætte skibe i søen her og der i organisationen og starte forandringsprocessen op uden at vente på et stort nybyggeri LÆRINGSRUM FOR MOTORIK På dette grundlag blev der udvalgt en række projekter som fokuserer på forskellige former for læringsrum, arbejdsmiljøer og opholdssteder. Fælles for alle projekter er forståelsen af, at arbejdsdagen er sammensat af mange forskellige aktiviteter, som bedst understøttes af forskellige miljøer. Funktionalitet, effektivitet og attraktivitet er dermed blevet afprøvet i mange forskellige sammenhæng. Der er både projekter, som er enkeltstående, mens erfaringerne fra andre initiativer vil kunne bruges i flere sammenhæng - både som organisationsprincipper eller designprincipper. DYNAMISKE LÆRINGSMILJØER 10

11 Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: IMPLEMENTERING FREMTIDENS LÆRINGS-, ARBEJDS- OG SUPPORTRUM

12 ORGANISERING // PLANLÆGNINGSPRINCIPPER UCLs fremtidige campusorganisering baseres på følgende tre principper: ZONER OG RUM En klar zonering og genkendelige rum gør det nemt for UCLs brugere og gæster at orientere sig. Et centralt fællesareal rummer de mest offentlige funktioner. Fra det centrale areal fordeler man sig til de forskellige uddannelser. Fællesarealet suppleres af en zone med supportrum af forskellig udformning, nogle af dem skal bookes, andre står til fri afbenyttelse. EJERSKAB - FÆLLES M2 Som udgangspunkt udgør UCL en enhed, hvor alle m2 er fælleseje og tilgængelige for alle brugere. Der vil selvfølgelig være lokaler, hvis funktion og udstyr er så specielt at de er kodet til ét formål eller én uddannelse, men der lægges vægt på at lokalerne indrettes med en høj grad af fleksibilitet for at øge deres anvendelighed og sikre en god udnyttelse af ressourcerne. CAMPUS 24/7 UCL ønsker at skabe rammer, der gør det naturligt at mødes i det daglige både med studiekammerater, undervisere og på tværs af uddannelser. Mange berøringsflader fastholder de studerende og styrker det sociale og dermed også faglige liv på stedet. Et campus 24/7 byder på mange forskellige faciliteter, som er tilgængelige hele døgnet rundt og på tværs af uddannelser. Det er helt grundlæggende at der er gode faciliteter for gruppearbejde og koncentreret arbejde. Der tilbydes studievejledning og elevcoach, kurser (fx. eksamens angst kursus, studie teknik), de studerendes råd, og der er steder til sociale og kulturelle arrangementer, foredrag mv. 12

13 UDDANNELSE 1 ANDEN UDDANNELSE LEARNING RESSOURCE CENTER ANDRE f.eks. - PRIVATE VIRKSOMHEDER - FORENINGER - FOLKEBIBLIOTEK - UDDANNELSER FAGLIGE FORBEREDELSES- MILJØER FAGSPECIFIKKE FAGLOKALER HJEMOMRÅDE UDD. 1 GENERISK LÆRINGSMILJØ m. differentiering i størrelse og indretning af uv. lokaler FÆLLES FAGLOKALER FÆLLES STUDIE/ ADMINISTRATION/ SOCIALE FACILITETER PÅ TVÆRS AF UDDANNELSER FAGLIGE FORBEREDELSES- MILJØER FÆLLES FAGFA- CILITETER PÅ TVÆRS AF UDDANNELSER EKSTERNE FAGLOKALER FÆLLES STUDIE/SOCIALE FACILITETER KANTINE BIBLIOTEK STUDIE- VEJLEDN. CAFÉ STUDIE- PLADSER AUDITORIUM UDDANNELSE 4 BEVÆGELSES- RUM FAGSPECIFIKKE FAGLOKALER HJEMOMRÅDE UDD. 4 GENERISK LÆRINGSMILJØ m. differentiering i størrelse og indretning af uv. lokaler FÆLLES FAGLOKALER FAGLIGE FORBEREDELSES- MILJØER PERSONALERUM TRYKKERI FÆLLES FAGLOKALER STUDIE- VÆRKSTED FÆLLES FAGLOKALER FAGLIGE FORBEREDELSES- MILJØER GENERISK LÆRINGSMILJØ m. differentiering i størrelse og indretning af uv. lokaler FAGSPECIFIKKE FAGLOKALER GENERISK LÆRINGSMILJØ m. differentiering i størrelse og indretning af uv. lokaler STUDIEADM. STUDIEADM. HJEMOMRÅDE UDD. 2 UDDANNELSE 2 DIR. FAGSPECIFIKKE FAGLOKALER ONE POINT ENTRY SU UDD. 1 UDD. 4 UDD. 2 UDD. 3 IT PEDEL HELPDESK IT SU 1 PEDEL- VÆRKSTED 2 3 STABE FÆLLES ADMINISTRATION/ DRIFTSFACILITETER STABE FRONT OFFICE BACK OFFICE HJEMOMRÅDE UDD. 3 UDDANNELSE 3 13

14 LÆRING OG ARBEJDE ER IKKE STEDER - MEN AKTIVITETER Tegneserierne nedenfor viser en given dag for en studerende/ en underviser og en administrativ medarbejder på UCL - og hvordan stor variation i de fysiske rum kan fremme og understøtte forskellige arbejdsscenarier over en dag. Dagen byder på en stor spændevidde af mange forskellige aktiviteter, fx undervisning, koncentreret arbejde, gruppearbejde, telefonsamtaler, interne og eksterne møder. Nogle opgaver kræver interaktion og samarbejde, mens andre bedst kan udføres som soloarbejde og måske forlanger ro og koncentration. En del af disse opgaver udføres naturligt i funktionsområder, som er kodet til opgaven, fx i et undervisningslokale eller ved et fast arbejdsbord. Andre vil kunne udføres mange forskellige steder, hvis indretning og udstyret er gearet til det. Der findes derfor ikke én arbejdsplads, som kan opfylde alle behov. Variationen i et aktivitetsbaseret arbejdsmiljø med en bred vifte af forskellige muligheder kan til gengæld tilfredsstille de fleste behov og mange faciliteter kan bruges af flere brugergrupper. Aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer inviterer brugerne til at vælge deres arbejdsplads alt efter arbejdsopgaven og de medførte behov. De fleste brugere behøver derfor ikke have en fast arbejdsplads, men forskellige skiftende arbejdspladser, som man deles om med sine kollegaer. Ved at give afkald på faste arbejdspladser til alle, kan der frigøres plads til supplerende arbejdsmiljø, som i sin indretning bedre understøtter den aktivitet der skal ske, samtidig med at m2 udnyttes mere effektivt. Alle områder er i udgangspunktet fælles ejede, således at hver medarbejder er fri til at vælge, hvor vedkommende vil arbejde i løbet af dagen. Et rent bord koncept er her i brug. Det betyder at medarbejdere og studerende deles om de forskellige arbejdsfaciliteter i deres hjemmebase og efterlader arbejdspladsen ryddet, når dagen er slut. Alle hjemmebaser har stilleområder og adgang til en række support faciliteter til møder, stillearbejde, projektarbejde, samtaler mm. EKSEMPEL: EN STUDERENDES DAG KAFFE, FORBE- REDELSE I CAFÉEN 08:00 UNDERVISNING TEORI + PRAKTIKLOKALER 10:00 KONCENTRERET ARBEJDE I ET STILLE FLEXRUM 12:00 UFORMELT MØDE I CAFÉEN PROJEKTARBEJDE TEORI + PRAKTIKLOKALER UNDERVISNING TEORI + PRAKTIKLOKALER 14:00 PC-ARBEJDE VED EN ARBEJDS- STAT I O N 16:00 GRUPPEARBEJDE I SUPPORTRUM GRUPPEARBEJDE I SUPPORTRUM GRUPPEARBEJDE I SUPPORTRUM Morgen catch-up med medstuderende Undervisning i teorilokale og tilstødende værksted samt gruppearbejde i supportrum Et stille sted til forberedelse Frokost og samvær med medstuderende Undervisning i teorilokale og tilstødende værksted Forberede projektorienteret opgave med gruppen Tjekke morgendagens skema og skrive opgave 14

15 EKSEMPEL: EN UNDERVISERS DAG BRAINSTORM VED ET PROJEKTBORD 08:00 TELEFONMØDE I FLEXRUM Morgen catch-up med kollegaer UNDERVISNING TEORI + PRAKTIKLOKALER 10:00 Undervisning i teorilokale og tilstødende værksted KONCENTRERET ARBEJDE I ET STILLE FLEXRUM 12:00 AD HOC/BRIEFING VED TOUCH DOWN Et stille sted til forberedelse UFORMELT MØDE I CAFÉEN Frokost og samvær med kollegaer TELFONOPKALD I ET FLEXRUM 14:00 Telefonmøde EKSTERNT MØDE Møde med samarbejdspartnere PC-ARBEJDE VED EN ARBEJDS- STAT I O N AD HOC/TELEFONOPKALD I FLEXRUM Indhente dagens mails KORT BRIEFING / AD HOC VED EN TOUCH DOWN 16:00 Briefing med kollegaer om morgendagens opgaver EKSEMPEL: EN ADM. MEDARBEJDERS DAG KAFFE, FORBEREDELSE I CAFÉEN 08:00 PC-ARBEJDE VED EN ARBEJDS- STAT I O N KONCENTRERET ARBEJDE I ET STILLE FLEXRUM UFORMELT MØDE I CAFÉEN 10:00 KUNDEMØDE MØDELOKALE 12:00 KUNDEMØDE EKSTERNT TELFONOPKALD I ET FLEXRUM 14:00 PC-ARBEJDE VED EN ARBEJDS- STAT I O N KORT BRIEFING / AD HOC VED EN TOUCH DOWN 16:00 TELEFONMØDE I FLEXRUM AD HOC/BRIEFING VED TOUCH DOWN AD HOC/TELEFONOPKALD I FLEXRUM Morgen catch-up med kollegaer Besvare mails og løse administrative opgaver Et stille sted til koncen-frokostreret arbejde med og samvær kollegaer interne og eksterne møder med kunder Telefonmøder Indhente dagens mails Briefing med kollegaer om morgendagens opgaver 15

16 RAMMESÆTNING LÆRING HVILKE FORMER FOR LÆRING SKAL RUMMENE UNDERSTØTTE? DIALOG AUDITORIE PROJEKT - GRUPPEARBEJDE HANDS - ON - LABORATORIE COACHING TAVLEUNDERVISNING - ENVEJS 16

17 FREMTIDENS LÆRINGSRUM PÅ UCL - PRINCIPPER RUMGEOMETRI Rumgeometri er en vigtig parameter for rummets anvendelighed. Meget langstrakte rum kan være svært at udnytte optimalt. Underviserens scene er meget stor og fra nogle pladser kan det være svært at overskue lokalet og følge med i undervisningen. Ved nye rum skal der tænkes i antal studerende/formidling. Et mere kvadratisk rum er tit at foretrække. Eksempel: Læringsrummet i Soldalen kæmper med at tidligere to lokaler er lagt sammen til ét rum til ca. 45 personer. LYS God belysning i form af dagslys kombineret med gennemtænkt kunstig belysning skaber et godt udgangspunkt for optimal indlæring og undervisning. Tilpasset belysning - gerne vha. dagslysstyring - gør det nemmere at koncentrere sig, bevare koncentrationen og deltage i undervisning. Belysning kan desuden være med til at sætte fokus på områder, fx gruppearbejdspladser og signalere at det er her, man mødes og arbejder sammen med hinanden. LUFT Frisk luft sørger for at kroppen og hjernen kan arbejde optimalt. Det er derfor vigtigt at der sørges for en passende og balanceret luftskifte i alle læringsrum. Udluftningen skal fungere uden at brugerne selv er nødt til at regulere, men der skal være mulighed for at overstyre systemet, hvis det ønskes. Ved nybyggeri skal der lægges stor opmærksomhed på passende luftmængder. AKUSTIK God akustik er ligeledes en forudsætning for optimal indlæring. Alle studerende skal uden anstrengelser kunne følge og deltage i undervisningen. Efterklangstiden skal være afstemt lokalernes funktion, ligesom trinlyden fra gangarealer skal minimeres mest muligt. Det kan opnås med en bred vifte af støjregulerende tiltag, fx. akustikpaneler i lofter og vægge, ikke hårde gulvbelægninger for at undgå trinlyd. Man kan overveje at etablere teleslynger i et antal af undervisningslokaler og auditorier. FLERE HØJDER I INDRETNINGEN Bordopstilling i 2 niveauer kan give nye perspektiver, rumfornemmelser og fleksibilitet. Det bevirker at de bagerste kommer tættere på. Højborde i et cafélignende miljø er gode da de tiltaler unge og indbyder til involvering og videndeling. Obs. - Udstyret (fx tavler) og tekniske installationer skal medtænkes og fungere sammen med forskellige højder og fleksible indretningsløsninger. MOBILT INVENTAR Inventar bør være flerfunktionelt, nemt at omrokere og gøre plads til gruppearbejde og andre læringsformer. Inventar bør være egnet til dette dvs. det må ikke ridse gulve og ikke være for tungt. Ved nybygning/ ombygning bør der tænkes på robuste former for gulvbelægning. GRUPPE ARBEJDSPLADSER Pilotprojekterne har eksperimenteret med gruppearbejdspladser både i det åbne og lukkede. Erfaringen viser at gruppearbejdspladser med digitale skærme optages først; skærmene gør samarbejde og formidling nemt. Kantine, fredagsbar, gangarealer, udenfor - anything goes...både i selve undervisningen og til opgaver efter skoletid. INVENTAR I FORSKELLIGE HØJDER BEFOR- DRER SYNLIGHED INDRETNING MED AUDITORIEMØBLER 17

18 FREMTIDENS LÆRINGSRUM PÅ UCL - PRINCIPPER TEKNOLOGI SOM FORUDSÆTNING Teknologi er en af forudsætningerne for innovation i læringsprocesser. Bodylab i Odense har eksperimenteret med et bogfrit miljø understøttet af digitale medier (I-Pads) og digitale skærme, som de studerende bruger til læring og diskussion. Lokalet bruges flittigt og kunne med fordel være større og dermed egnet til undervisning af større hold. KUNST, FARVER OG ÆSTETIK Farver, kunst og æstetik har en stor betydning for rumoplevelsen. Enkle midler kan forandre rum og have en stor effekt for æstetik og brugernes accept - og det behøver ikke at koste mere, hvis det medtænkes fra starten af. Farver - Soldalen: farvede bordplader i almindelige undervisningslokaler har givet stor grafisk/æstetisk effekt Kunst - Radiografuddannelsen: gamle anatomi plakater er brugt som vægudsmykning. Grafik - Soldalen: studerende har været med til at udsmykke et undervisningsrum (en mørk væg med tegneserier og grafik). SYNLIG FAGLIGHED Det inspirerer, giver anledning til samtale og gør brugerne stolte at vise eksempler på deres faglighed og identitet. Bodylab i Odense viser ting, der før stod i skabe. Der er skabt et visuelt og taktisk læringsmiljø, som styrker Blangstedgårdsvejs samlede identitet som et sundhedsfagligt uddannelsessted. På Middelfartvej er biologilokalets indhold stillet ud på gangen og inviterer til kig og samtale. Speciel designet grafik på de forskellige uddannelser kan også være med til at give identitet og gøre faglighed tydeligt for alle. INNOVATION - RUM SOM FORUDSÆTNING FOR NYE LÆRINGSFORMER Specifikke og anderledes undervisningsrum, som kan være kodet til innovative undervisningsmetoder og bruges af mange eller er indrettet specielt for en uddannelse og kan formidler på nye måder. Eksempel - Bodylab er et rum, der eksperimenterer på tværs af uddannelser, og skaber nye innovative erfaringer Eksempel - Gymnastiksal i Jelling: enkle midler og farver danner nye sanselige rum, som appellerer til flere brugergrupper og nye formål. UDSTILLING AF FAGLIGE ARTEFAKTER GYMNASTIKSAL I JELLING 18

19 UNDERVISNING AF STORE HOLD OPTIMAL UNDERVISNING FOR ALLE Ved store hold er det tit vigtigt at have mulighed for differentiering af undervisning. Både for at tilgodese forskellig læringshastigheder, men også for at kunne undervise forskellige hold samtidig. Optimal flexibilitet i indretningen understøtter læring og pædagogik. Det bør sikres at alle momenter af en undervisningslektion kan foregå i omgivelser, der er optimeret til formålet samtidig med at undervisningen foregår indenfor overskuelige rammer både for de studerende og underviseren. ZONERING AF RUMMET For at tilgodese variation og forskellige læringsstile indrettes nedenstående eksempel i 4 zoner: Auditorium, projektzone, frizone og bevægelseszone. Den rumlige variation opfordrer til ergonomiske gode arbejdsstillinger og til at skifte mellem stillesiddende arbejde og bevægelse. Zoneopdelingen giver mulighed for varierende holdstørrelser og flere grupper, som kan være til stede på samme tid. MOBILITET AF INVENTAR Lokalet kan hurtigt omrokeres og dermed tilgodese forskellige læringsaktiviteter. De forskellige former for inventar muliggør mange forskellige opstillinger, som kan vises på eksempeltegninger i lokalet. FORSKELLIGE HØJDER I INDRETNINGEN Sikrer godt udsyn for alle og mulighed for øjenkontakt mellem underviser og den studerende. De høje borde giver samtidig mulighed for gruppearbejde i mere uformel sammenhæng. FRIRUM I RUMMET PROJEKTOMRÅDE MED RUMLIG AFGRÆNSNING I FORM AF LOCKERS SKABER RUM I RUMMET AUDITORIEUNDERVISNING GRUPPEARBEJDE 19

20 UNDERVISNING AF MINDRE HOLD Undervisning af mindre hold foregår både som tavleundervisning, hvor underviseren står på scenen, men også som soloarbejde, i grupper og som diskussion. Nedenstående eksempel viser det et lokale med fleksibelt inventar indrettet på 4 forskellige måder. Afhængig af undervisningens karakter kan der hurtigt omrokeres. Tavler på væggen kan anskueliggøre forskellige former for opstillinger og give brugerne inspiration til at afprøve noget nyt. Andre steder er der blevet eksperimenteret med at aflevere lokalet med den brugte opstilling og dermed udfordre de næste brugere til at tænke ud af boksen, Bordene opstilles i formation af 2 borde. Opstillingen er især funktionel i forhold til tavleundervisning, der kombineres med gruppearbejde. Bordene opstilles i lineær formation. Opstillingen er især funktionel i forhold til tavleundervisning, hvor man stadig ønsker kontakt og kommunikation med medstuderende. Bordene opstilles i formation 2 borde. Opstillingen er især funktionel i forhold til gruppearbejde og tavleundervisning. Alle pladser har udsyn til tavlen. Bordene opstilles i formation 4 borde. Opstillingen er især funktionel i forhold til diskussionsbaseret undervisning og kan også bruges ved workshops o.l. 35 m2: prs. 20 prs. i opstilling 35 m2: prs. 16 prs. i opstilling 35 m2: prs. 24 prs. i opstilling 35 m2: prs. 16 prs. i opstilling 20

21 BILLEDEKSEMPLER LÆRINGSRUM BRAINSTORM UNDERSTØTTET AF WHITEBOARDS AUDITORIUM: HER BRUGT TIL UFORMELT GRUPPEARBEJDE BEVÆGELSE OG FRIRUM TRADITIONEL TAVLEUNDERVISNING NICHER TIL FORDYBELSE IMPLEMENTERET I ÅBENT RUM GRUPPEARBEJDE I FLEKSIBLE RAMMER MULTIFUNKTIONSMØBEL: SAMTALE, GRUPPEARBEJDE, LÆSNING FORDYBELSE I BLØDE OMGIVELSER 21

22 FREMTIDENS ARBEJDSPLADSER - PRINCIPPER Alle UCLs medarbejdere er tilknyttet en hjemmebase, hvor man holder til og arbejder sammen med kolleger fra samme afdeling. Undervisernes hjemmebaser er i afdelingerne og dermed tæt på de studerende, mens det administrative personale har back-office som deres hjemområde. Alle områder er principielt fælles ejede, således at hver medarbejder er fri til at vælge dagens arbejdsplads/-er efter dagens opgaver. Medarbejdere deles om de forskellige arbejdsfaciliteter i deres hjemmebase og efterlader arbejdspladsen ryddet, når dagen er slut. Dette rent bord koncept forudsætter egnede opbevaringsmuligheder både i fællesarkiver til delte materialer, men også personlig og aflåselig opbevaring. Alle hjemmebaser har stilleområder og adgang til en række support faciliteter til møder, stillearbejde, projektarbejde, samtaler mm. ZONEINDDELING OG FÆLLES FUNKTIONER Alle hjemmebaser (både undervisernes og administrationen) zoneres i front-office og back-office, hvor front-office indeholder de mere udadvendte og aktive funktioner og back-office udgøres af områder til koncentreret arbejde uden for mange udefra kommende henvendelser. Funktioner som flex- og møderum er fælles for både front- og back-office. Front-office tilbyder endvidere åbne arbejdsstationer/flyverpladser, der kan benyttes af alle brugere af uddannelsesinstitutionen, medarbejdere som gæster. AKTIVITETSBASEREDE ARBEJDSPLADSER - RATIO? Administrationen indrettes aktivitetsbaseret. Rum og inventar skal understøtte dagens gøremål på bedste vis og forskellige aktiviteter kræver forskellige faciliteter. Fx. afholdes et formelt møde bedst i et møderum, mens rutine pc-arbejde bedst udføres ved et skrivebord. En stor del af undervisernes dag foregår i undervisningslokaler. Det er derfor ikke altid nødvendigt med faste arbejdsborde til alle medarbejdere, da alle ikke vil være tilstede samtidig. En ratio for deling af faciliteter kan derfor overvejes. Ratioen vil være forskelligt og skal udarbejdes med henblik på afdelingens arbejdsopgaver og graden af medarbejdernes tilstedeværelse i afdelingen. Har mange af afdelingens medarbejdere meget udadvendte opgaver og dermed stor mobilitet og er kun tilstede en mindre del af arbejdsdagen vil ratioen være større end ved afdelinger, hvor medarbejderne har mange interne arbejdsopgaver. Afdelingens behov kan analyseres ved hjælp af en aktivitetsregistrering og det kan overvejes at udarbejde en række forslag for ratio baserende på nuværende og fremtidige erfaringer. Ratio på arbejdspladser i kombination med en bred vifte af forskellige arbejdsmiljøer gør det også nemmere at ansætte nye medarbejdere uden at skulle foretage inventar- eller bygningsmæssige indgreb. I de fleste tilfælde vil der være gode muligheder at integrere et antal medarbejder i det eksisterende arbejdsmiljø idet medarbejderne deles om arbejdspladserne. Uanset graden af ratio er det er vigtigt at alle medarbejdere har adgang til både fælles arkiv og personlig opbevaring. 22

23 RAMMESÆTNING AKTIVITETSBASEREDE ARBEJDSPLADSER RATIO Mange interne/ administrative opgaver - stort behov for faste arbejspladser og et antal supportrum SUPPORT- RUM SUPPORT- RUM SUPPORT- RUM SUPPORT- RUM STOR RATIO - FÅ FASTE ARBEJDS- PLADSER SUPPORT- RUM SUPPORT- RUM SUPPORT- RUM LILLE RATIO - MANGE FASTE ARBEJDS- PLADSER SUPPORT- RUM Mange udadvendte opgaver - ved tilstedeværelse stort behov for interaktion og mange mødesteder MOBILITET 23

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // BrørupSkolen Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon brørupskolen

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1 A COMPANY MØBEL SIDE 1 KVALITET HOLDBARHED DYNAMISK UDTRYK SAMMENHÆNG FLEKSIBILITET ENKELT TIDSLØST TIDSLØSHED Kontorindretning Udgangspunktet i indretningen af kontoret har været at understøtte en moderne

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Pædagogik og æstetik. Læringszoner på GG. Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Pædagogik og æstetik. Læringszoner på GG. Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk Pædagogik og æstetik Læringszoner på GG www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab PLANSKITSE: FOLDEVÆGGE Indledning Flyt- og skrivbare overflader Visionen er : RØNNOW ARKITEKTER A/S _TRANSPARENS

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 TSS Teknisk Skole Silkeborg DISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB / DEPOT / UDSTILLING H&D TEORI /

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM Storrumskontorer Muligheder og faldgruber Gitte Arnbjerg, COWI GIA@cowi.dk 1 Program for i dag Præsentation Idéen om storrumskontorer Generelt om storrumskontorer Fordele og ulemper Erfaringer fra storrumskontorer

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse Velkommen til Campus Roskilde Nye rammer for uddannelse Tillykke til alle studerende og medarbejdere, der får deres daglige gang her på Campus Roskilde og til alle andre, der i fremtiden vil bruge huset.

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Facilities Management TI/den 23.02.2010 Modul 2: Drift- og arealforvaltning Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Space>Pro / Pakhus 12 / Dampfærgevej 8, 5.sal / 2100 København Ø / 61 26 66 99 Space

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8.

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. Efter BIT Baggrund Ændret fokus Forskernes erfaringer fra FAG De

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol. 10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.dk Agenda: Dogmeregler Dogmeregler i praksis Effekt af dogmeregler

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Fagligt udviklingsforløb 2. møde den 18. april 2013 Program for dagen 08.45-09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00-10.00 Opsamling fra sidst 10.00-10-15

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune

Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Bilag A Fremadrettet inddragelsesproces Emne Frederiksbjergbyggeriet Fremadrettet inddragelsesproces Til Børn og Ungeudvalget Aarhus Kommune Børn og Unge Den 20. januar 2012 Nærværende bilag er en beskrivelse

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014 OPDATERING

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb HR MØDE DIKU BUSINESS KLUB D. 11/4-2012 Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb 1 OM UNDERSØGELSEN Formål: At få indblik

Læs mere