Synopsis for struktur, indhold og design i den foreløbige og den afsluttende evalueringsrapport om voksenvejledningsnetværkene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synopsis for struktur, indhold og design i den foreløbige og den afsluttende evalueringsrapport om voksenvejledningsnetværkene"

Transkript

1 Synopsis for struktur, indhold og design i den foreløbige og den afsluttende evalueringsrapport om voksenvejledningsnetværkene Til Undervisningsministeriet

2 1. Kommissorium Konsortiet bag Nationalt Center for Kompetenceudvikling har som én af sine hovedopgaver at foretage en samlet evaluering af voksenvejledningsnetværkene. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning udfører denne opgave i samspil med konsortiets øvrige parter. Evalueringen af voksenvejledningsnetværkene har til formål at give Undervisningsministeriet og politiske beslutningstagere et grundlag for at følge indsatsen samt et grundlag for at vurdere fremtidige initiativer på området. Evalueringen skal derfor foretages dels i relation til det overordnede, samlede formål med voksenvejledningsnetværkene, dels i relation til de resultatmål, som hvert netværk har formuleret i sin ansøgning til Undervisningsministeriet. Evalueringen skal belyse, i hvilken udstrækning de udmeldte målsætninger er blevet opfyldt samt hvilke faktorer, der har fremmet eller hæmmet processen og målopfyldelsen. Desuden skal evalueringen belyse effekterne af indsatsen for brugerne og afdække, i hvilket omfang initiativet har bidraget til en mere overskuelig vejlednings- og rådgivningsindsats på VEUområdet for såvel de voksne i beskæftigelse som for virksomhederne. På baggrund heraf skal evalueringen danne grundlag for en vurdering af vejlednings- og rådgivningsindsatsen og derpå begrundede anbefalinger m.h.t., hvordan voksenvejledningsnetværkene mest hensigtsmæssigt kan organiseres efter forsøgsperioden. 2. Baggrund I slutdokumentet fra Trepartsudvalget er et af målene: En forbedring af vejledning og rådgivning om voksen- og efteruddannelsesmulighederne til beskæftigede og virksomheder. Trepartsudvalget fremhæver særligt behovet for opsøgende vejledning i forhold til de enkeltpersoner og grupper, der oplever de største barrierer for deltagelse, og som ikke i dag bruger VEU. Den opsøgende vejledning skal ske i samspil mellem fx virksomhedsledelsen, faglige organisationer, uddannelsesambassadører, tillidsmænd og uddannelsesinstitutionerne, og gerne i forbindelse med lokale/regionale vejledernetværk. Udvalget peger endvidere på, at det vil være væsentligt, at der i videre omfang end i dag sikres adgang til voksenvejledning på offentlige VEU-uddannelsesinstitutioner. I sommeren 2007 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det radikale Venstre en aftale om bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder med følgende formål 2 : Styrket opsøgende vejledning og rådgivning over for især kortuddannede og små og mellemstore virksomheder Større sammenhæng i den borgervendte og individuelle voksenvejledning om voksen- og efteruddannelse Indkaldelse til ansøgninger om deltagelse i Tværinstitutionel vejledning og rådgivning, Undervisningsministeriet 7. august 2007, Sagsnr , side 1 Side 1 af 15

3 Professionalisering af den offentlige voksenvejledning gennem opkvalificering af vejledere/rådgivere Etablering og støtte til voksenvejledningsnetværk, virksomhedsnetværk samt uddannelsesambassadører Bedre samspil i vejlednings- og rådgivningsindsatsen på lokalt, regionalt og nationalt niveau Lettere adgang til information og vejledning om voksen- og efteruddannelse Et bedre, evidensbaseret grundlag for at vurdere effekterne af voksen- og efteruddannelsesindsatsen og de nye vejledningsinitiativer samt fremme af nytænkning og god praksis på området 3. Voksenvejledningsnetværkene I Undervisningsministeriets Faktakark Bedre vejledning og rådgivning à 18. juni 2007 er der beskrevet en række mål for på den ene side de opgaver 3, som voksenvejledningsnetværkene skal varetage og på den anden side den effekt, som voksenvejledningsnetværkene forventes at have på målgruppen for disse netværk: Små og mellemstore virksomheder og beskæftigede, hvilket vil sige særligt ufaglærte medarbejdere og personer i øvrigt med svage og/eller snævre kompetencer (s. 8). Hvad angår de opgaver, som voksenvejledningsnetværkene skal varetage, kan der i faktaarket og undervisningsministerens tale fremhæves to mål: sammenhæng i den virksomhedsrettede og individuelle voksenvejledning 4 og opsøgende indsats. 1. Hvad angår sammenhæng i den virksomhedsrettede og individuelle voksenvejledning skal voksenvejledningsnetværkene varetage følgende opgaver: Voksenvejledningsnetværkene skal omfatte alle relevante institutioner, der udbyder offentlige voksen- og efteruddannelser, som minimum de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og VUC. Hvor det er relevant skal sprogcentrene inddrages. Og andre relevante vejledningsaktører som eksempelvis daghøjskoler, oplysningsforbund, interesseorganisationer og A-kasser kan inddrages. Én uddannelsesinstitution har ansvaret for at sikre sammenhæng i vejledningstilbuddene og koordinere den opsøgende uddannelsesrådgivning Forpligtelse til at samarbejde med andre lokale og regionale vejlednings- og rådgivningsaktører (I M s tale hedder det, at motivation for uddannelse fremmes, hvis vejledningen af den enkelte sker i et samspil mellem fx virksomhedens ledelse, uddannelsesambassadører og vejledernetværket). Etablering af en fælles indgang til lokale og regionale VEU-tilbud blandt andet gennem oprettelse af fælles vejledningscentre, kontaktpunkter m.m., hvor brugerne kan henvende sig. 3 Det, som i undervisningsministerens tale ved startkonferencen for voksenvejledningsnetværkene jan kaldes strategier for rådgivning og vejledning af virksomheder og medarbejdere. 4 Vejledning af virksomhederne kaldes i faktaarket uddannelsesrådgivning, mens vejledning af den enkelte medarbejder kaldes vejledning. Side 2 af 15

4 Etablering af lokale voksenvejledningsfora, der skal styrke det tværinstitutionelle samarbejde og dialog om voksenvejledning og uddannelsesrådgivning. Og fremme vidensdeling, gensidig inspiration og iværksætte fælles initiativer. Disse fora skal omfatte uddannelsesinstitutionerne, jobcentre og den kommunale erhvervsservice. Voksenvejledningsnetværkene skal deltage i lokale fora og initiativer der vedrører voksenvejledning og uddannelsesrådgivning af virksomheder og som er placeret i de regionale beskæftigelsesråd og de regionale vækstfora. 2. Hvad angår den opsøgende indsats skal voksenvejledningsnetværkene varetage følgende opgaver: Opsøgende vejledning på arbejdspladser og i foreninger (fagforeninger og brancheorganisationer), der er særligt målrettet kortuddannede. Vejledning sker blandt andet gennem fælles voksenvejleder og informationsaktiviteter. Opsøgende uddannelsesrådgivning om voksen- og efteruddannelse, kompetenceudvikling m.v., der er særligt målrettet små og mellemstore virksomheder. I M s tale hedder det, at netværkenes kommende rolle blandt andet bliver at etablere og støtte ambassadørerne via forskellige metoder og værktøjer. 3. Derudover peges der i faktaarket på opgaver, som voksenvejledningsnetværkene skal varetage, og som vedrører kvalificering samt løbende monitorering af arbejdet i vejledningsnetværkene Etablering af efter- og videreuddannelse for voksenvejledere og virksomhedskonsulenter på uddannelsesinstitutionerne Opstille resultatmål Løbende indberetninger til Undervisningsministeriet med henblik på evaluering i 2009 Det er op til netværkene selv at udvikle og formulere en strategi for at nå de overordnede mål. Som minimum skal strategien dog indeholde overvejelser over, hvordan målgruppen af små og mellemstore virksomheder og uddannelsesuvante personer kan nås, hvordan ordningen med uddannelsesambassadører skal etableres samt hvordan virksomhedsnetværk og voksenvejledningsfora skal etableres og drives. I tilknytning hertil skal netværkene angive kvantitative mål for opfyldelsen opdelt på aktivitets- og resultatindikatorer. Indikatorerne er fastsat af Undervisningsministeriet, men fastsættelse af måltal er overladt til netværkene. Indikatorerne anvendes til at måle procentvise stigninger i forhold til: Rådgivning af virksomheder Aktivitetsindikatorer Antal virksomheder, der kontaktes personligt Antal virksomheder, der afholdes møder med om uddannelse Resultatindikatorer Antal virksomhedsaftaler om uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og/eller FVU-forløb Antal uddannelsesambassadører Antal virksomhedsnetværk Rådgivning af individer Side 3 af 15

5 Aktivitetsindikatorer Antal gennemførte FVU-tests Antal personer netværket har vejledt Resultatsindikatorer Antal personer i et FVU-uddannelsesforløb Antal personer i et VEU-uddannelsesforløb Antal individuelle kompetencevurderinger 5 Disse kvantitative måltal, som voksenvejledningsnetværkene har opstillet i deres ansøgninger til Undervisningsministeriet, skal være med til at skabe et evidensbaseret grundlag for at vurdere effekterne af vejledningsnetværkene 6. Et sådant evidensbaseret grundlag er som fremgået ovenfor et af formålspunkterne i aftalen om bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder. 4. Evalueringens design Evalueringen er designet som to delevalueringer, der supplerer hinanden. De er beskrevet i dette og det følgende afsnit (afsnit 5). Evalueringsdesignet i den ene del af evalueringen af voksenvejledningsnetværkene er inspireret af virkningsevaluering 7. Virkningsevaluering går kort fortalt ud på at realitetsteste forestillinger om, hvorfor og hvordan en indsats virker. Omdrejningspunktet er at opstille en såkaldt programteori over sammenhænge mellem indsatser og forventede effekter (årsags- og virkningssammenhænge) og udføre evalueringen, så den giver størst mulig erkendelse i forhold til programteorien. Man spørger sig: Kan vi bekræfte, afkræfte eller udvikle programteorien alt sammen med henblik på en løbende justering af indsatsen 8. Ambitionen er at kunne svare på spørgsmålet: Hvad virker for hvem, hvornår og under hvilke betingelser? Evalueringen bygger på en køreplan i flere trin, der kan sammenfattes under følgende overskrifter: Formulere evalueringsspørgsmålet Opbygge programteorien Vælge metoder og indsamle data Analysere og konkludere Evalueringsspørgsmål og delspørgsmål I koncentreret form er det overordnede spørgsmål, der skal undersøges i evalueringen af voksenvejledningsnetværkene, følgende: 5 Indkaldelse til ansøgninger om deltagelse i Tværinstitutionel vejledning og rådgivning, Undervisningsministeriet 7. august 2007, Sagsnr , s. 4 6 Ibid. s Virkningsevaluering er Peter Dahler-Larsens begreb for den evalueringstilgang/model, der hedder Realistic Evaluation, udviklet af Pawson & Tilley (1997). Pawsons og Tilleys model har opnået stor udbredelse internationalt og efterhånden også herhjemme bl.a. gennem projektet Udvikling af evalueringsmodeller ( ) under Socialministeriets evalueringsprogram. Se bl.a. Dahler-Larsen og Hanne Kathrine Krogstrup: Nye veje i evaluering, Academica Peter Dahler-Larsen: Selvevalueringens hvide sejl, Syddansk Universitetsforlag, 2003, s. 99. Side 4 af 15

6 I hvilken udstrækning medvirker voksenvejledningsnetværkene hver især og samlet set til en styrket opsøgende, mere sammenhængende, overskuelig og professionel voksenuddannelsesvejledning overfor målgruppen af uddannelsesuvante grupper og små og mellemstore virksomheder? For at vurdere voksenvejledningsnetværkenes indsatser og resultater samt vurdere målopfyldelsen mere specifikt forgrener det overordnede spørgsmål sig i flere delspørgsmål, relateret til netværkenes opgaver og indsatser. Delspørgsmålene, der undersøges i evalueringen, er: Hvordan virker den opsøgende voksenvejledning overfor uddannelsesuvante grupper og hvad er virkningen/effekten af indsatsen? Hvordan virker den opsøgende uddannelsesrådgivning om voksen- og efteruddannelse, kompetenceudvikling m.v. overfor målgruppen af små og store virksomheder og hvad er virkningen/effekten af indsatsen? Hvordan virker uddannelsesambassadørordningen overfor den tiltænkte målgruppe og hvad er virkningen/effekten af indsatsen? Hvordan virker den samordnende/koordinerende voksenvejledningsindsats overfor den tiltænkte målgruppe og hvad er virkningen/effekten af indsatsen? Hvordan virker virksomhedsnetværk og hvad er virkningen af indsatsen? Hvordan virker de tværgående lokale fora og hvad er virkningen af indsatsen? Hvordan virker indsatsen med efter- og videreuddannelse for voksenvejledere og virksomhedskonsulenter på uddannelsesinstitutionerne og hvad er virkningen/effekten af indsatsen? Som det fremgår, har evalueringen både et procesperspektiv (hvordan virker indsatsen) og et effektperspektiv (hvilken virkning/effekt har indsatsen). Med henblik på at besvare disse spørgsmål opbygges en programteori over sammenhængen mellem indsatser og de forventede effekter knyttet an til de resultatmål, som er opstillet for voksenvejledningsnetværkenes indsatser. Programteori Opstilling af evalueringens programteori baserer sig på såkaldte CMO konfigurationer (kontekst/mekanisme/outcome). En CMO konfiguration er antagelser om, hvordan en bestemt mekanisme (voksenvejledning) under bestemte omgivelser (konteksten) giver en bestemt virkning/effekt (outcome). Kilderne til at opbygge evalueringens programteori kan være flere, f.eks. officielle politiske dokumenter, udsagn fra politikere, faglig teori, undersøgelser/rapporter, fagfolks erfaringer fra praksis, observationer mens indsatsen foregår og interviews med brugere. Da et af hovedformålene med evalueringen er at undersøge, om voksenvejledningsnetværkene lever op til målene med ordningen, og da disse overordnede mål, der fungerer som ramme for netværkenes resultatmål, er politisk definerede, vil det primære kildemateriale til at formulere programteorien være officielle politiske dokumenter. Øvrigt kildemateriale så som faglig teori, evalueringer/rapporter/undersøgelser, praksiserfaringer samt interviews med brugere/netværkene vil indgå i evalueringen som kildemateriale dels til at formulere støttehypoteser og mulige antiteser, dels til at begrunde og forklare, hvorfor indsatserne forløber som de gør, hvorfor målene opfyldes/ikke opfyldes, hvorfor ordningen virker/ikke virker efter hensigten etc. Side 5 af 15

7 Programteorier kan opstilles på flere måder, både i tekst og skematisk. Ofte vil der være behov for at opstille flere delprogramteorier indenfor den overordnede programteori. Nedenfor er illustreret, hvordan den del af evalueringens programteori, der vedrører den opsøgende voksenvejledningsindsats, kan illustreres via et flow chart. Kontekst Kontekst Indsats Proces Virkning/effekt Opsøgende voksenvejledning overfor uddannelsesuvante grupper Flere kortuddannede i uddannelsesforløb Opsøgende uddannelsesrådgivning på arbejdspladser Flere virksomhedsaftaler om uddannelsesplanlægning Etablering af uddannel- Figuren sesambassadør- ordningen illustrerer de elementer, som Flere individuelle kompetencevurderinger Eksemplet illustrerer, hvilke elementer programteorien omfatter: Indsatsen er de opgaver, voksenvejledningsnetværkene er forpligtet på at varetage. Processen (de tomme kasser) er måden, hvorpå opgaverne udføres. Virkning/effekt er det, der forventes at komme ud af indsatsen. Pilene mellem kasserne indikerer mulige teser om sammenhænge mellem indsats og forventet resultat 9. Endelig er konteksten de forhold, der spiller ind på sammenhængen mellem indsats og proces og mellem proces og resultat. Konteksten kan omfatte mange faktorer. I evalueringen af voksenvejledningsnetværkene er det særligt erhvervsstrukturen 10, uddannelsesstrukturen og uddannelsesniveauet i netværkenes dækningsområde, der trækkes ind som centrale kontekstfaktorer. For det første fordi disse forhold formodes at spille en central rolle i gennemførelsen af netværkenes indsatser og påvirke både mål, strategier, opgaver og resultater. For det andet fordi det basalt set er de tre kontekstfaktorer og samspillet mellem dem, som ordningen med voksenvejledningsnetværkene er iværksat for at på- 9 Figuren er en arbejdsskitse. Pilene er derfor ikke udtryk for færdige teser om sammenhængen mellem indsatser og effekter/virkninger. 10 Erhvervsstrukturen er et af de punkter, som vejledningsnetværkene har redegjort for i deres ansøgning til Undervisningsministeriet. Side 6 af 15

8 virke i opadgående retning ud fra følgende antagelse: et øget samspil mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner + et øget uddannelsesniveau = virksomheder og medarbejdere, der er rustet til fremtidens arbejdsmarked og globaliseringens udfordringer. 11 Som det fremgår af figuren ovenfor, består evalueringens programteori af en kausalkæde (den vandrette dimension i figuren). Inden det konkrete evalueringsarbejde påbegyndes, er det vigtigt at afgøre, hvor lang denne kæde skal være, herunder at afgrænse hvad der forstås ved virkning/effekt. I evalueringslitteraturen skelnes mellem outcome, der er de umiddelbare virkninger/effekter af en indsats, og impact, der er virkninger på lang sigt. Fokus i evalueringen af voksenvejledningsnetværkene er på de umiddelbare virkninger, altså på outcome. Outcome omfatter både de effekter, der er opstillet kvantitative måltal for, og de effekter, der ikke umiddelbart kan kvantificeres. Evalueringskriterierne er i stor udstrækning givet på forhånd, nemlig de kriterier der relaterer sig til netværkenes målopfyldelse set i forhold til de opstillede aktivitets- og resultatindikatorer. Metoder og data Virkningsevaluering foreskriver ikke på forhånd bestemte metoder. Man vælger de metoder, der bedst egner sig til at belyse programteorien og dermed besvare evalueringsspørgsmålene. Med henblik på at vurdere voksenvejledningsnetværkenes målopfyldelse foretages kvantitative analyser af netværkenes kvartalsrapporteringer samt kvalitative analyser af netværksrapporterne. Desuden inddrages væsentlige interessenters vurdering af graden af målopfyldelse gennem kvalitative interviews med brugere (virksomheder og individuelle vejledningssøgende) samt samarbejdspartnere fra de lokale voksenvejledningsfora. Væsentlige interessenter er repræsentanter for forskellige små og mellemstore virksomheder i området, et antal personer, der har henvendt sig for at få vejledning eller er indgået i netværkets vejledningsaktiviteter, samt repræsentanter for andre interessenter, eksempelvis erhvervsråd, jobcentre eller faglige organisationer. I den kvalitative dataindsamling vil faktiske brugere af netværkenes aktiviteter blive vægtet højere end andre interessenter. Udover at vurdere netværkenes målopfyldelse skal evalueringen belyse effekterne af indsatsen for brugerne og afdække, i hvilket omfang initiativet har bidraget til en mere overskuelig vejledningsog rådgivningsindsats på VEU-området for såvel de voksne i beskæftigelse som for virksomhederne. Denne del af undersøgelsen vil basere sig på kvalitative interviews blandt brugere suppleret med en måling af voksenvejledningsnetværkenes effekt på brugergruppen små og mellemstore virksomheder (se synopsens afsnit 5). De kvalitative interviews foretages ved heldagsbesøg i et antal udvalgte netværk og tilrettelægges i to faser. I første fase (efterår 2008-forår 2009) foretages semistrukturerede interviews med enkelt- 11 Lettere omskrivning af undervisningsministerens ord i talen ved startkonferencen for voksenvejledningsnetværkene, jan Side 7 af 15

9 personer eller smågrupper á minutters varighed. I anden fase (efterår 2009) foretages semistrukturerede fokusgruppeinterviews á minutters varighed. Der planlægges interviews i seks netværk i begge faser. Det vil fremgå af planen for den kvalitative evaluering, som skal være Undervisningsministeriet i hænde senest 1. sept. 2008, hvilke netværk, der vil blive omfattet af interviews, og hvilke kriterier de er udvalgt på baggrund af. Udvælgelsen vil ske på baggrund af netværkenes ansøgninger samt deres indberetninger ifm den første regnskabsperiode, således at udvalget repræsenterer netværk med mange eller få kerneinstitutioner, geografisk spredning og forskelle i erhvervs- og uddannelsesstruktur i netværkenes dækningsområde. Dataindsamlingens formål er dels at dokumentere udvalgte primære aktørers anvendte fremgangsmåder, erfaringer hermed og eventuelle ændringer i strategi og praksis med baggrund i erfaringerne; dels at dokumentere et antal brugeres erfaringer med samme udvalgte netværks aktiviteter og indsats. Dataindsamlingen vil derfor have fokus på dels de netværksinterne erfaringer, dels på erfaringer hos brugerne, dvs. kortuddannede voksne, uddannelsesambassadører, virksomhedsrepræsentanter og andre interessenter. Dette med henblik på 1) at belyse i hvilken udstrækning de udmeldte målsætninger er blevet opfyldt samt hvilke faktorer, der har fremmet eller hæmmet processen, 2) at identificere effekter og virkninger af ordningen som helhed for på den baggrund 3) at opstille fremadrettede handlingsanbefalinger. I relation til de primære aktører i netværkene vil interviewene undersøge: Hvilke erfaringer har aktørerne gjort med organisationsopbygning, opgavefordeling og samarbejde mellem netværkets kerneaktører internt og mellem kerneaktører og andre tilknyttede i netværket? Hvordan er arbejdet med praksisudformningen af mål og strategier blevet varetaget, med hvilke erfaringer, hvilke virkninger og hvilke justeringsovervejelser (opsøgende vejledning om FVU og VEU, virksomhedsnetværk, uddannelse af uddannelsesambassadører)? Hvilke indsatser og konkrete aktiviteter er der gjort erfaring med som værende effektskabende i relation til målene, og hvilke forklaringer kan gives herpå; hvilke er der gjort erfaringer med som værende mindre hensigtsmæssige, og hvilke forklaringer kan gives herpå? Hvilke aktiviteter har aktørerne iværksat i relation til kvalificering af vejledere og rådgivere, og hvilke erfaringer har aktørerne gjort hermed? Hvilke vejledningsfaglige tilgange er blevet anvendt med hvilke erfaringer og med hvilke virkninger? I relation til brugerne, dvs. kortuddannede voksne, uddannelsesambassadører og virksomhedsrepræsentanter, vil interviewene undersøge: Hvilke erfaringer har brugerne gjort med netværkets organisation i relation til kontaktveje (én indgang), og hvilke vurderinger har de heraf? Hvilke erfaringer har brugerne gjort med netværket praksis, dvs opsøgende og tilbudte aktiviteter, og hvilke vurderinger har de af virkningen heraf (opsøgende vejledning om FVU og VEU, virksomhedsnetværk, uddannelse af uddannelsesambassadører)? Hvilke netværksaktiviteter har brugerne erfaret som effektskabende eller mindre hensigtsmæssige i relation til viden om uddannelse (FVU og VEU) og motivation til uddannelse? Hvilke typer af vejledning og rådgivning fra netværksaktører har brugerne gjort erfaring med, og hvordan vurderer de vejledningen og rådgivningen og virkningerne heraf? Side 8 af 15

10 Analyser og konklusioner Med programteorien som ledetråd foretages analyser af det samlede datamateriale, inkl. effektundersøgelsens resultater (se nedenfor) med henblik på at besvare, om og i hvilken udstrækning voksenvejledningsnetværkene hver især og samlet set har medvirket til en styrket opsøgende, mere sammenhængende, overskuelig og professionel voksenuddannelsesvejledning overfor målgruppen af uddannelsesuvante grupper og små og mellemstore virksomheder. 5. Måling af voksenvejledningsnetværkenes effekt på brugergruppen små og mellemstore virksomheder Denne del af evalueringen gennemføres og finansieres af DPU. Udførelsen sker i samarbejde med VUE. Overordnet set forventes effekten af voksenvejledningsnetværkene at være: At nye målgrupper modtager vejledning og rådgivning At vejledningen understøtter et alment og fagligt kompetenceløft At tilbuddene om individuel realkompetencevurdering udbredes At der er et varieret og regionalt dækkende uddannelsestilbud At efterspørgselsstyringen i VEU kvalificeres Det fremgår af aftalegrundlaget, at det først og fremmest er kortuddannede/uddannelsesuvante og små og mellemstore virksomheder, som skal have et øget udbytte af voksenvejledningsnetværkenes indsats. På den baggrund kan den effekt, som voksenvejledningsnetværkene forventes at have opdeles i omfanget og brugernes brug netværkerne og hvilke konsekvenser, det får for brugerne. Denne del af evalueringen skal derfor undersøge, i hvilken udstrækning små og mellemstore virksomheder har kendskab til netværkene, i hvilken udstrækning de har fået tilbudt uddannelsesrådgivning, hvilket udbytte denne har givet, og hvad der har fremmet eller hindret denne proces. Voksenvejledningsnetværkenes effekt på målgruppen inddeles i to kategorier: Omfanget og brug af voksenvejledningsnetværkenes aktiviteter: Hvor mange små og mellemstore virksomheders har kendskab til voksenvejledningsnetværkene, og hvad ved de om dem? Hvem har brugt netværkene, og hvem har ikke brugt netværkene? Hvad er årsagen til at nogle ikke har brugt netværkerne? I hvilken udstrækning er der tale om, at nye grupper indgår i voksenvejledningen? Er uddannelsesrådgivningen blevet mere sammenhængende og målrettet? Herunder ved brugerne, hvor de skal henvende sig, når de ønsker uddannelsesrådgivning. Indholdet og konsekvenserne af rådgivningen: Hvad er indholdet i rådgivningen? I hvilken udstrækning har vejledningen bidraget til: o Et alment og fagligt kompetenceløft? Side 9 af 15

11 o Anvendelse af individuel realkompetencevurdering? Hvad er udbyttet af deltagelsen i vejledningsfora? Hvad har de små og mellemstore virksomheder været tilfredse med/utilfredse med i uddannelsesrådgivningen? Herunder hvordan har netværkerne understøttet udannelsesambassadørordninger? Hvad er der sat i gang på baggrund af uddannelsesrådgivningen? Metode Med henblik på at registrere, hvordan voksenvejledningsnetværkene opfylder de overordnede mål, udarbejdes et registreringsskema til vejledningsnetværkene. Skemaet skal sikre en ensartet registrering af deres opgavevaretagelse. Disse oplysninger supplerer den indberetning, som voksenvejledningsnetværkene allerede nu skal foretage til Undervisningsministeriet. Registreringsskemaet vil i al væsentlighed omfatte oplysninger som allerede vil være tilgængelige i de enkelte netværk, idet det som nævnt registrerer opfyldelsen af de overordnede mål. Arbejdsomfanget i forbindelse med samling af data og udfyldelsen af skemaet vil maksimalt omfatte en arbejdsdag pr. netværk. Udover dette skema er der ikke planlagt yderligere rapporteringskrav. Med udgangspunkt i sammenfatningen af netværkenes opgavevaretagelse gennemføres et survey med et repræsentativt udvalg af små og mellemstore virksomheder. Undersøgelsen gennemføres som telefoninterview, der suppleres med postspørgeskemaer for at sikre bedst mulig svarprocent. Med henblik på gennemførelsen af denne del af evalueringen forestår følgende: 1. Yderligere præcisering og operationalisering af målene for voksenvejledningsnetværkenes opgaver. 2. Udarbejdelse af oplysningsskema som samtlige 22 voksenvejledningsnetværk skal udfylde. 3. Udarbejdelse af spørgsmål til telefoninterviewguide (der suppleres med spørgeskema) til små og store virksomheder. Spørgsmålene skal være lukkede med mulighed for uddybning i enkelte spørgsmål. Interviewene skal ikke vare mere end 10 minutter. Spørgeskemaet udformes på baggrund af den viden, som findes om netværkenes funktion, herunder den viden som VUE har indsamlet. 4. Udvælgelse af et repræsentativt udsnit af virksomheder inden for fire netværks områder. 5. Gennemførelse af telefoninterviews (med supplerende spørgeskema) med et repræsentativt udsnit af små og mellemstore virksomheder. 6. Analyse og sammenskrivning af data. Identifikation af population Virksomhederne identificeres ad to veje: 1. Gennem kontakt til voksenvejledningsnetværkene der har registreret virksomhederne inden for deres område. På denne måde fås adgang til en samlet liste over virksomheder i området og en liste over de virksomheder, som er kontaktet. Det giver mulighed for en differentieret vurdering af effekten i forhold til den samlede population. 2. Som kontrol identificeres virksomhederne via udtræk af CVR. 6. Samspillet mellem den kvalitative og den kvantitative evaluering Side 10 af 15

12 Evalueringen af voksenvejledningsnetværkene skal tilvejebringe en bredt funderet og stringent belysning af de samlede effekter af voksenvejledningsnetværkenes arbejde og de vejledningsfaglige aspekter af den gennemførte indsats. 12 Den kvalitative dataindsamling har særligt fokus på aktørernes og brugernes erfaringer fra aktiviteter og indsatser i netværkene og virkninger af ordningen som helhed og for de enkelte netværk. Den kvantitative dataindsamling omfatter netværkenes egne oplysninger og en surveyundersøgelse af små og mellemstore virksomheder. Den del af den kvantitative dataindsamling, der omfatter netværkenes egne kvartalsindberetninger og rapporter i tilknytning til regnskabsperioderne, retter sig mod opgørelse af resultater og forklaringer på afvigelser ift. estimerede mål. Analysen af netværkenes indberetninger udgør således et væsentligt element i udfoldelsen af evalueringens programteori (fører indsatserne til de forventede resultater) og i gennemførelsen af den kvalitative interviewundersøgelse. Surveyundersøgelsen retter sig mod kendskab og tilfredshed hos den brugergruppe, der udgøres af små og mellemstore virksomheder. Den kvalitative og den kvantitative dataindsamling supplerer således hinanden, idet de kvalitative data skal sikre validiteten af de indsamlede data, belyse de vejledningsfaglige aspekter af den gennemførte indsats og bidrage til forklaring af årsagsforhold, mens de kvantitative data sikrer en repræsentativitet og generaliserbarhed af evalueringsresultaterne og en viden om, hvor udbredte de konstaterede forhold er. 7. Den foreløbige evaluering og slutevalueringen Evalueringsarbejdet forløber i tre faser: En forundersøgelse (intern), efterfulgt af en foreløbig evaluering og en slutevaluering. Den foreløbige evaluering vil være rettet mod såvel de politiske beslutningstagere som mod voksenvejledningsnetværkene med forslag til eventuelle forbedringer, justeringer og/eller udviklingsmuligheder. Slutevalueringen vil primært være rettet mod de politiske beslutningstagere med henblik på anbefalinger til den fremtidige organisering af voksenvejledningen. Nedenfor følger en oversigt over de tre faser. Produkt Intern forundersøgelse - ikke i produktform Formulering af foreløbige teser, centrale problemstillinger Opstilling af programteori Fastlæggelse af evalueringskriterier Identificering og udvælgelse af netværk til nærmere analyse Foreløbig evaluering - en offentlig midtvejsrapport Midtvejsvurdering af de 22 voksenvejled- Metoder og data Desk research Metodeudvikling ift. analyserne Desk research Kvalitativ analyse af netværks-rapporter ( og ) 12 Udbudsbetingelser for Nationalt Center for Kompetenceudvikling, s.6 Side 11 af 15

13 nings-netværk Kortlægning og analyse af indsatser og foreløbige resultater, herunder hæmmende og fremmende faktorer, set i forhold til de opstillede mål Delanalyser af udvalgte netværk Konklusioner og anbefalinger rettet mod såvel netværk som politikere Slutrapport - et beslutningsgrundlag Slutrapport med fokus på effekt og virkninger af voksenvejledningsordningen Analyse af sammenhænge mellem indsatser, processer og resultater set i forhold til mål og kontekstfaktorer mhp. 1) at vurdere vejledningsnetværkenes målopfyldelse hver især og samlet set, 2) at identificere effekter og virkninger, såvel tilsigtede som utilsigtede, af projektet som helhed for på den baggrund 3) at opstille fremadrettede handlingsanbefalinger Konklusioner og anbefalinger til brug i de videre politiske beslutningsprocesser Kvantitativ analyse af kvartalsrapporteringer Interviewundersøgelse Analyse af resultater fra undersøgelser, herunder fra undersøgelsesprojekt i VUE: Strategi for vejledning af voksne beskæftigede i forhold til kompetenceudvikling og voksen- og efteruddannelse (afsluttes medio 2008) Høring i netværksgruppe Desk research Kvalitativ analyse af netværksrapporter ( ) Kvantitativ analyse af kvartalsrapporteringer Interviewundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse/survey Høring i netværksgruppe Høring hos relevante parter Samlet tidsplan for hovedundersøgelse og supplerende undersøgelse : Til den supplerende kvantitative undersøgelse: Præcisering af design og udvælgelse af spørgsmål i samarbejde med VUE og Undervisningsministeriet (DPU) : Intern forundersøgelse i relation til den kvalitative undersøgelse, herunder udarbejdelse af programteori : Udvælgelse af og kontakt til respondenter til den kvalitative undersøgelse : Forelæggelse af planen for gennemførelse af den kvalitative og den supplerende kvantitative evaluering for Undervisningsministeriet til godkendelse : Udarbejdelse af interviewguide for de kvalitative interviews med inddragelse af kvantitative data fra netværkenes kvartalsindberetninger og data fra netværkenes rapportering ifm 1. regnskabsperiode, og med baggrund i netværkenes mål- og strategiformuleringer : Gennemførelse af første interviewrunde i den kvalitative undersøgelse Side 12 af 15

14 Ultimo oktober 2008: Møde afholdes med UVM (kontoret for LLL og kontoret for vejledning): Orientering om og drøftelse af status, samt planlægning af og aftaler for inddragelse af og sparring med Kontoret for vejledning : Til den supplerende kvantitative undersøgelse: Udarbejdelse af skema til voksenvejledningsnetværkenes registreringer af, hvordan de varetager de forskellige opgaver jf. afsnit 5. Aftaler om udsendelse og udsendelse af skema. Modtagelse af skemabesvarelser og analyse og sammenfatning af disse (DPU) : Analyse af interviewdatamaterialet fra den kvalitative undersøgelse og sammenskrivning af resultater : Udarbejdelse af foreløbig evalueringsrapport : Udarbejdelse af interviewguide for de kvalitative interviews anden runde med inddragelse af resultater og konklusioner fra første interviewrunde og den foreløbige evalueringsrapport : Til den supplerende kvantitative undersøgelse: Udarbejdelse af telefoninterviewguide (og supplerende spørgeskema). Identifikation af population (DPU) : Til den supplerende kvantitative undersøgelse: Gennemførelse af telefoninterview/udsendelse af spørgeskema (DPU) : Analyse af data fra den supplerende kvantitative undersøgelse og sammenskrivning af resultater (DPU) : Gennemførelse af anden interviewrunde i den kvalitative undersøgelse : Analyse af interviewdatamaterialet i den kvalitative undersøgelse og sammenskrivning af resultater : Udarbejdelse af afsluttende evalueringsrapport 8. Evalueringens organisering Evalueringsgruppe: Projektmedarbejdere i VUE Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning udfører den kvalitative dataindsamling, og to evaluerings- og kvalitetsmedarbejdere i VIA University College udfører den kvantitative dataindsamling. Endvidere udfører to forskningsmedarbejdere fra DPU målingen af voksenvejledningsnetværkenes effekt på brugergruppen små og mellemstore virksomheder, i samarbejde med VUE. Netværksgruppen for opgave 2.2: Netværket inddrages i relation til drøftelse af undersøgelsesdesign og plan for den kvalitative dataindsamling, sparring i relation til rapporteringer mv. Netværket har til opgave at understøtte formidling, kommunikation og erfaringsudveksling indenfor hovedopgaven En samlet evaluering af voksenvejledningsnetværkene. Side 13 af 15

15 9. Evalueringsrapporternes opbygning og indhold Evalueringsrapporternes opbygning og indhold kan i overensstemmelse med undersøgelsens design, dokumentation og metoder omfatte følgende: 1. Indledning med baggrund, formål, undersøgelsesdesign og dataindsamling 2. Beskrivelse af netværkene: Organisatoriske rammer Netværkstypologier Formål og mål Strategier 3. Målopfyldelse og effekt af netværkenes indsats 3.a. Aktørernes erfaringer: Vejledningsindsatsen den individuelle vejledning Den opsøgende indsats kollektiv information, rådgivning og vejledning Etablering og gennemførelse af fælles, koordineret indsats én indgang Etablering og gennemførelse af virksomhedskontakter, -netværk og -samarbejde Kompetenceudvikling af vejledere, rådgivere og uddannelsesambassadører Konsekvenser af vejledningen Hæmmende og fremmende faktorer i f.t. målopfyldelse 3.b. Brugernes kendskab, anvendelse og tilfredshed: Vejledningsindsatsen den individuelle vejledning Den opsøgende indsats kollektiv information, rådgivning og vejledning Etablering og gennemførelse af fælles, koordineret indsats én indgang Etablering og gennemførelse af virksomhedskontakter, -netværk og -samarbejde Kompetenceudvikling af uddannelsesambassadører Konsekvenser af vejledningen Hæmmende og fremmende faktorer i f.t. målopfyldelse 4. Vejledningsfaglige problemstillinger: Forskelle og overensstemmelser i vejledningstilgange, vejledningsformer og -metoder Vægtning mellem vejledning eller uddannelsessalg 5. Konklusioner, vurderinger og anbefalinger Side 14 af 15

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet [18. juni 2007] Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne,

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

Den foreløbige evaluering af voksenvejledningsnetværkene. virksomhedsrådgivning

Den foreløbige evaluering af voksenvejledningsnetværkene. virksomhedsrådgivning Den foreløbige evaluering af voksenvejledningsnetværkene NCK-konference 3. dec. 2009 Voksenvejledning og Voksenvejledning og virksomhedsrådgivning Oplægspunkter 1. Voksenvejledningsnetværkenes opgaver

Læs mere

Hvad ved vi om voksenvejledning? Aktører, udfordringer, udviklingsfokus, definitioner, voksenvejledningsnetværk

Hvad ved vi om voksenvejledning? Aktører, udfordringer, udviklingsfokus, definitioner, voksenvejledningsnetværk Officiel åbning af NCK 18. Juni 2008 Hvad ved vi om voksenvejledning? Aktører, udfordringer, udviklingsfokus, definitioner, voksenvejledningsnetværk Carla Tønder Jessing Voksenvejledningsaktører: Arbejdsformidlingen

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder

Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder Evaluering af 22 voksenvejledningsnetværk Foreløbig evalueringsrapport Oktober 2009 Side 1 Forord Den foreløbige evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

FAKTAARK Bedre vejledning og rådgivning

FAKTAARK Bedre vejledning og rådgivning Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet FAKTAARK Bedre vejledning og rådgivning 18. juni 2007 1. Tværinstitutionel vejledning og rådgivning

Læs mere

Den foreløbige evaluering af voksenvejledningsnetværkene. Midtvejsseminar 9. dec. 2009 KOMPETENCEmidt

Den foreløbige evaluering af voksenvejledningsnetværkene. Midtvejsseminar 9. dec. 2009 KOMPETENCEmidt Den foreløbige evaluering af voksenvejledningsnetværkene Midtvejsseminar 9. dec. 2009 KOMPETENCEmidt Oplægspunkter 1.Voksenvejledningssituationen frem til 2007 2.Voksenvejledningsnetværkenes opgaver 3.Evalueringsopgaven

Læs mere

Status på vejledningsområdet

Status på vejledningsområdet Status på vejledningsområdet VUE konference 25. August 2008 Steffen Jensen Kontor for Vejledning sj@uvm.dk 3392 5135 Uddannelsesmålsætninger I 2010 skal 85 % af en årgang gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: - Kompetenceudvikling Side 1 af 5 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -Kompetenceudvikling...1 Kompetenceudvikling:...3

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder. - evaluering af 22 voksenvejledningsnetværk

Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder. - evaluering af 22 voksenvejledningsnetværk Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder - evaluering af 22 voksenvejledningsnetværk København januar 2009 Introduktion I 2007 etablerede Undervisningsministeriet 22 voksenvejledningsnetværk.

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Stormøde Ilulissat 27. November Evaluering af vejledningsindsatsen i Grønland 2011 Opsamling på forslag og anbefalinger

Stormøde Ilulissat 27. November Evaluering af vejledningsindsatsen i Grønland 2011 Opsamling på forslag og anbefalinger Stormøde Ilulissat 27. November 2012 Evaluering af vejledningsindsatsen i Grønland 2011 Opsamling på forslag og anbefalinger Evalueringens formål Formålet med evalueringen var at undersøge: Vejledernes

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser :

Kursusforløbets formål fremgår af afsnit i Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser : Aftalebeskrivelse Evaluering af Skoleudvikling i Praksis (SIP) på EUD Undervisningsministeriet (UVM) har iværksat kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP), der er et forløb for alle uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Hjemmeopgave. Oplæg ved Elvi Weinreich. Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar Ledelse & Organisation/KLEO

Hjemmeopgave. Oplæg ved Elvi Weinreich. Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar Ledelse & Organisation/KLEO Hjemmeopgave Oplæg ved Elvi Weinreich Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar 2016 Hjemmeopgaven Udarbejdelse af handling / programteori og effektevaluering (realitetstestning) af indsats

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Konsortium: KompetenceVækst Horsens Hedensted Udfyldt af Lead-Partner: VIA Erhvervsuddannelser Dato: 25-11-2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Nærværende aftale er en revideret udgave af den indgåede aftale af 24.10.2012. Ændringer i aftalen vedrører de respondenter, der indgår i undersøgelsen,

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

VEU-centrene i fremtiden

VEU-centrene i fremtiden den 15.juni 2012 Indledning VEU-centrene i fremtiden På mødet i Uddannelsespolitisk Udvalg tirsdag den 17. april 2012, blev det besluttet at nedsætte en ad hoc-arbejdsgruppe, som inden for kort tid skulle

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -Bikva Side 1 af 6 BIKVA - modellen )...3 Indledning...3 Metodisk tilgang:...4 Hvordan indsamles data?...4 Hvordan registreres data?...5

Læs mere

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 8. december 2010 Oversigt Baggrund og formål Overblik over indsatsen Uddannelsesplaner Samarbejde Virksomhedernes betingelser for brug af VEU Anbefalinger

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Temaer og fyrtårne. Forskning med forskel. Innovation og vidensformidling. PBL næste generation. Uddannelse med forskel.

Temaer og fyrtårne. Forskning med forskel. Innovation og vidensformidling. PBL næste generation. Uddannelse med forskel. NY STRATEGI FOR AAU Analyse og vurdering af den nuværende, samlede administrative opgavevaretagelse Op g a v e / k o m m i s s o r i u m o g p r o c e s / p r o j e k t p l a n f o r a d m i n i s t r

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder

Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder Faktaark som del af evalueringen af 22 voksenvejledningsnetværk Juni 2009 Side 1 Faktaark: Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Projektbeskrivelse. Rammer for voksenvejledning

Projektbeskrivelse. Rammer for voksenvejledning Projektbeskrivelse Rammer for voksenvejledning 1. Indledning Det danske system for voksen- og efteruddannelse er komplekst med mange forskelligartede undervisningstilbud, uddannelser og kursustyper samt

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning Marcus Dalro og Claus Kleemann Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Baggrund Koalitionsaftalens målsætninger om uddannelsesniveau

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering:

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering: Statusnotat - bilag til Kompetencerådsmøde 27. februar, dagsordenens pkt. 3 Dette er et kortfattet statusnotat for Vækstforums projekt KOMPETENCEmidt. Notatet skitserer kort projektets progression og dets

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 14. februar 2006 Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering for alle på arbejdsmarkedet Den 2. februar offentliggjorde

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Research Light. Programteori til vidensbasering af egen praksis. cand. techn. soc. Pia Bille

Research Light. Programteori til vidensbasering af egen praksis. cand. techn. soc. Pia Bille Research Light Programteori til vidensbasering af egen praksis Erfaringer fra praksis Beskrivelse af de gode hensigter Vi møder borgeren som det unikke menneske han er Beskrivelse af resultater resultater

Læs mere

FLEMMING EFTERSKOLE SELVEVALUERING HVORDAN SÅDAN. Indeholder forskellige evalueringsmetoder og modeller til selvevaluering

FLEMMING EFTERSKOLE SELVEVALUERING HVORDAN SÅDAN. Indeholder forskellige evalueringsmetoder og modeller til selvevaluering FLEMMING EFTERSKOLE SELVEVALUERING HVORDAN SÅDAN Indeholder forskellige evalueringsmetoder og modeller til selvevaluering INDHOLD Baggrund for selvevaluering Side 3 Værdigrundlag for Flemming Efterskole

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Denne trin-for-trin-guide er tænkt som en hjælp til medarbejderne i University College Lillebælts studievejledninger til at komme i gang med at evaluere

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Afrapportering. Vedr. opfølgning på redegørelse om Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov

Afrapportering. Vedr. opfølgning på redegørelse om Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov Afrapportering Vedr. opfølgning på redegørelse om Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov Maj 2009 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2 2. Resultater 3 3. Metode 4 3.1 Pilotstudie 4 3.2 Udvælgelse

Læs mere