inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering"

Transkript

1 Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) er ansvarlige for og omhandler brancheområderne: Godstransport, personbefordring, lager- og terminal, renovation, lufthavn (transportarbejde i lufthavne) og post. Vejledningen er udarbejdet af TURs sekretariat i samarbejde med 17 faglærere fra 12 forskellige uddannelsesinstitutioner og er finansieret af Undervisningsministeriet med udviklingsmidler fra den tværgående udviklingspulje (TUP). Tidligere erfaringer med kompetenceafklaring Inden for TURs område er der blevet arbejdet med kompetenceafklaring siden 2000., bl.a. gennem midler fra TUP. Der er således tidligere gennemført forskellige udviklingsarbejder, som fx omfattede udvikling af et fælles grundlag for realkompetencevurdering samt etablering af en uddannelse for faglærere, der konkret skulle forestå meritafklaring. Der er også udgivet en bog, Meritvejen, skrevet af TUR-konsulenterne Solveig Carlsen og Hans Christiansen. Værktøjerne, som anvendes af skolerne til meritafklaring, er løbende blevet revideret, ligesom der årligt holdes Erfa-seminar for faglærere, der har ansvaret for kompetenceafklaring. Kompetenceafklaring inden for TURs område er hidtil for det meste anvendt i forhold til den særlige udgave af erhvervsuddannelserne, der kaldes Meritvejen, men også skoler, der afholder AMU i åbent værksted, har haft brug for at kunne afdække deltagernes merit. Vejledningens indhold og struktur Denne vejledning indeholder foruden indledningen en forklarende del med generelle oplysninger og betragtninger om metoder til kompetencevurdering samt om troværdighed og pålidelighed af vurderingerne. Endvidere skitseres i den forklarende del de problemstillinger der opstår på områder, hvor andre myndigheder stiller krav til uddannelsernes indhold og varighed. Efter indledningen og den forklarende del følger afklaringsmateriale for de nævnte brancheområder. Afklaringsmaterialet er de handlingsorienterede målbeskrivelser for hvert uddannelsesmål suppleret med yderligere beskrivelser og eksempler på konkrete jobfunktioner. Sidst i vejledningen er der en række eksempler på konkrete kompetencevurderingsforløb. Afgrænsning og yderligere oplysninger Denne vejledning omhandler udelukkende det relevante i forhold til branchen jobområderne. Oplysninger om generelle forhold vedrørende IKV (baggrund, formål og lovmæssigt grundlag) kan findes i Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse en håndbog, Undervisningsministeriets håndbogsserie nr og Håndbog om individuel komptencevurdering i AMU realkompetencevurdering inden for arbejdsmarkedsuddannelserne, Undervisningsministeriets håndbogsserie nr Selve regelgrundlaget for individuel kompetencevurdering kan findes på eller 1

2 Generelle oplysninger Denne branchevejledning skal danne yderligere grundlag for, at uddannelsesinstitutioner - også uddannelsesinstitutioner der ikke tidligere har arbejdet med individuel kompetencevurdering (herefter IKV) - kan påbegynde dette. Derfor skal nedenstående ses som en guide til, hvordan man gennemfører en IKV, helt fra hvordan muligheden for kompetencevurdering markedsføres til hvordan den rent praktisk udføres. Hvordan afgrænses IKV Som det også fremgår af Undervisningsministeriets håndbøger (se ovenfor) skal en IKV foretages i forhold til et eller nogle ganske få uddannelsesmål inden for en FKB. Der bør således først og fremmest foretages en faglig vurdering af hvilke(t) uddannelsesmål der skal afklares i forhold til. Herunder om der er uddannelsesmål, hvor der er en naturlig faglig sammenhæng. Varighed af IKV Efter TURs opfattelse bør der være sammenhæng mellem et uddannelsesmåls (normale) varighed og den tid der anvendes på en IKV i forhold til det pågældende uddannelsesmål. Hvis for eksempel et uddannelsesmål har en varighed på 5 dage bør der ikke anvendes mere end 0,5 dag til en IKV. Da mange uddannelsesmål har en varighed på 1 3 dage bør det nøje overvejes enten at foretage IKV i forhold til 2-3 uddannelsesmål eller visitere deltageren til et ordinært kursus. Anbefaling Som nævnt i indledningen har TUR - og de erhvervsskoler som udbyder TURs uddannelser mange års erfaring med at foretage kompetencevurderinger. På den baggrund vil TUR anbefale skolerne at opbygge en særlig enhed, der har ansvaret for IKV, screening, FVU og støttemuligheder. Dette vil sikre, at man har ekspertisen inden for de pågældende områder og at man har en enhed, som både virksomhedskonsulenter, faglærere og kursussekretærer kan trække på. Processen i forbindelse med IKV Arbejdsprocessen omkring IKV er inddelt i 4 faser: Før-fasen: Generel information og rådgivning, Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse, Fase 2: Afprøvning og vurdering og Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse. 1 Selvom hvert IKV-forløb er individuelt, indeholder de dog alle nogle fællestræk bl.a. i form af varierende aktiviteter for både uddannelsesinstitution, deltager og arbejdsgiver i hver enkelt fase. Før-fasen I før-fasen beskrives det, hvordan uddannelsesinstitutionerne markedsfører, informerer, vejleder og rådgiver både enkeltpersoner og virksomheder om mulighederne for IKV i AMU. Uddannelsesinstitutionen: Erfaringen fra det tidligere arbejde med kompetencevurdering (tidligere benævnt som IKA = Individuel kompetenceafklaring) er, at ofte anvendes fagforeninger til at kommunikere formålet med IKV ud, men derudover henvises en stor del af deltagerne fra virksomheder, der i forbindelse med et kompetenceudviklingsprojekt eller lignende har konstateret et behov for en kompetenceafklaring. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 2

3 Således er det en fordel at have en uddannelseskonsulent ansat, der har løbende kontakt med virksomheder og på denne måde kan arrangere orienteringsmøder, så eventuelle uddannelsesmuligheder præsenteres for både ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere. Det er ligeledes muligt at få kontakt til potentielle deltagere ved at afholde åbent-hus arrangementer, hvor der orienteres om mulighederne for IKV. Endvidere kan uddannelsesinstitutionen benytte sig af muligheden for at oplyse om IKV til personer, der allerede er på kurser. Der er endvidere også deltagere, der selv henvender sig i ønsket om at få en IKV. Hvordan sikrer uddannelsesinstitutionen sig, at der gives den rette vejledning? Eksempel: Det er en fordel at selve indslusningsfasen (hvor den første kontakt foregår) administreres og varetages af en, eller ganske få personer da det er vigtigt at de pågældende har den fornødne viden og indsigt i uddannelserne. Vedkommende skal endvidere kunne vurdere om og hvilket materiale der eventuelt skal fremsendes til kursisten på forhånd. Det kan fx dreje sig relevante handlingsorienterede målbeskrivelser, fælles kompetencebeskrivelser og eventuelt andet materiale af relevans for kompetencevurderingen, herunder også Min kompetencemappe eller TURs logbog inden for det respektive fagområde. Logbogens første 15 sider kan evt. sendes til kursisten - logbogen er ganske vist primært udviklet til brug på erhvervsuddannelserne, men kan også anvendes på AMU. Eksempler på hvordan uddannelsesinstitutionerne vil markedsføre mulighederne for IKV: Alle der gennemfører et AMU-kursus får et informationsbrev om IKV (udarbejdet af undervisningsministeriet), udlevering af brochuremateriale til alle interesserede, samt kontakt til fagforeninger (med tilbud om afholdelse af seminarer for tillidsfolk). Fase 1: forberedelse og tilrettelæggelse Denne fase begynder, når der er indgået aftale om et IKV-forløb. Fasens formål er at forberede og tilrettelægge deltagerens IKV-forløb, så han/hun får mulighed for at dokumentere og få anerkendt realne. Således har både uddannelsesinstitution og deltager arbejdsopgaver i denne fase. Deltageren: Indsamler og afleverer skriftlig dokumentation. Uddannelsesinstitutionen: Mange uddannelsesinstitutioner vælger som forberedelse, at tage på besøg eller ligefrem i praktik i virksomheden under IKV-forløbet for på denne måde at få en fornemmelse af kulturen på arbejdspladsen og få mulighed for at se de, som skal vurderes, udøvet i praksis. Dette er også med til at skabe en form for tryghed for deltageren i forhold til læreren, fordi de således har mødt hinanden inden kompetencevurderingen påbegyndes. Det er dog fortsat mest almindeligt, at IKV-forløbet inkl. den indledende samtale foregår på uddannelsesinstitutionen. Derudover informeres medarbejderne om, at kompetencevurderingen er personlig, men at de kan give skriftlig tilladelse til, at virksomheden kan bruge oplysningerne fra IKV. I forbindelse med forberedelsesfasen er det nødvendigt at de faglærere, som skal foretage kompetencevurderingen, planlægger dels hvilke uddannelsesmål der skal vurderes i forhold til, og dels hvilke metoder der er relevante i den forbindelse. For eksempel vil det til nogle uddannelsesmål være nødvendigt at der bliver mulighed for praktiske opgaver til andre kan det være cases ligesom skriftlige tests kan være relevante. Virksomheden Virksomheden kan i denne fase bidrage med materiale, der kan belyse deltagerens eller kompetencebehov. 3

4 Fase 2: afprøvning og vurdering Denne fase har til formål at skabe et grundlag for lærerens vurdering og anerkendelse af deltagerens real. Uddannelsesinstitutionen: I denne fase undergår deltageren to vurderinger. Den første sker på baggrund af den afleverede skriftlige dokumentation, mens den anden er en afprøvning af deltagerens real herunder test, praktiske opgaver mm. På uddannelsesinstitutionerne er det to faglærere, der står for kompetenceafklaringen. Således kan de supplere hinanden med viden og baggrund og dermed sikre en troværdig bedømmelse af såvel almene som faglige elementer i IKV en. Det er muligt, at flere deltagere kan kompetencevurderes i det samme tidsrum, således at der opnås en tidsbesparende effekt. Dette kan være nødvendigt, for at gøre det attraktivt at udbyde IKV for den enkelte uddannelsesinstitution. Et krav hertil vil dog være, at samtalen med hver deltager er individuel for at imødekomme kravet om, at hver enkelt deltagers individuelle afprøves, vurderes og eventuelt anerkendes. Deltageren Demonstrerer og dokumenterer hans/hendes real Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Formålet med denne fase er at anerkende de af deltagerens real, der svarer helt eller delvist til de afsatte uddannelsesmål. Herefter udstedes enten AMU-uddannelsesbevis eller AMUkompetencebevis. Således udformes en eventuel uddannelsesplan, hvis deltageren ønsker det. Uddannelsesinstitutionen Som afslutning på kompetencevurderingen forklares det for deltageren, hvorfor der eventuelt ikke kan udstedes uddannelsesbevis/kompetencebevis. Sikring af IKV-forløbets kvalitet, troværdighed og pålidelighed: Det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionen sikrer IKV-forløbets pålidelighed og troværdighed således at de real, der anerkendes, svarer til de uddannelsesmål, der fungerer som målestok for deltagerens IKV. Som nævnt indledningsvis er den væsentlige del af denne brancherettede vejledning AMUuddannelsesmålene med supplerende beskrivelser. Disse beskrivelser er udarbejdet af faglærere med stor erfaring inden for de pågældende fagområder. Dette forventes at medvirke til at sikre både troværdighed og pålidelighed af kompetencevurderingerne. Troværdighed Dette betyder, at der er en klar sammenhæng mellem deltagerens real og de, der slutteligt anerkendes. For at sikre troværdigheden må uddannelsesinstitutionen altså benytte sig af metoder i afprøvningen og vurderingen, der garanterer at det er det rigtige, der måles. Pålidelighed Pålidelighed betyder, at resultatet af kompetenceafklaringen er den samme uanset hvilken lærer eller uddannelsesinstitution, der udfører den. Det handler altså om at sikre objektive resultater i udarbejdelsen af IKV gennem de anvendte metoder. 4

5 For yderligere at sikre troværdighed og pålidelighed af kompetencevurderinger er det TURs erfaring (fra IKA), at efteruddannelse af faglærere - herunder afholdelse af konferencer - er af stor betydning. På konferencerne udveksles erfaringer indenfor de enkelte faggrupper, dette er med til at sikre ensartethed i IKV. Disse kurser mv. sikrer endvidere det nødvendige kendskab til AMUlovgivning herunder relevante AMU-mål under den pågældende FKB. Derudover sikrer erfaringsudveksling i IKV-teams (også internt på uddannelsesinstitutionerne), at fremgangsmåden bliver mere ens, og at der dannes grundlag for at udvikle fælles afprøvnings-, vurderingsmetoder og kriterier. Det er en fordel, hvis uddannelsesinstitutionen sørger for, at alle faglærere, der udfører IKV har et tværfagligt branchekendskab, samt at de har et bredt kendskab til uddannelsessystemet. Man bør også jævnligt orientere sig om udviklingen på øvrige jobområder. IKV i forhold til uddannelser hvor der er andre myndighedskrav Når der skal foretages IKV i forhold til uddannelsesmål som er kompetencegivende (uddannelser der fører til udstedelse af certifikater o. lign.) er det nødvendigt at uddannelsesinstitutionen (faglæreren) er opmærksomme på at der altid er særlige krav til indhold, prøver mv. Der vil altid være tale om, at andre myndigheder på baggrund af lovgivning har fastsat mere eller mindre præcise krav til den forudgående uddannelse og eller til selve prøven. Som udgangspunkt kan der derfor aldrig på den type uddannelser - dispenseres fra varighed, indhold, prøve og krav til faglærerens kvalifikationer. Det vil alene være den ansvarlige myndighed, som kan dispensere fra disse krav. Inden for TURs område er det især: Beredskabsstyrelsen, Færdselsstyrelsen, Justitsministeriet og Arbejdstilsynet der har fastsat krav til uddannelserne. 5

6 Afklaringsmateriale for lager og terminal Materialet neden for vedrører de to fælles kompetencebeskrivelser (FKB) 2715 og Først beskrivelsen af jobområdet fra den pågældende FKB dernæst en liste over de tilknyttede mål efterfulgt af uddannelsesmålene med de supplerende beskrivelser. Bemærk at afklaringsmaterialet udelukkende vedrører de uddannelsesmål som TUR er udviklingsansvarlig for (de uddannelsesmål som er mærket AK i listen neden for). FKB 2715 Nummer: 2715 Titel: Grundkompetence lager & terminal Kort titel: Grund-lager Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Inden for lager- & terminalområdet arbejdes der med håndtering og styring af varer og gods, samt kundebetjening og kundeservice. Der bestilles og modtages varer og gods, som oplagres eller omlæsses. Der modtages og bearbejdes ordrer, hvorefter godset fremtages, emballeres og mærkes og forsendes. Lager- & terminalarbejde kan foregå i direkte forbindelse med produktion, på lagre i engros- eller detailhandel, på råvare- og grovvarelagre, på terminaler, varehoteller og centrallagre. På terminaler, centrallagre og lagerhoteller sorteres godset efter destinationer og omlæsses eller oplagres for en kortere periode. På andre typer lagre opbevares varer og gods til salg og levering. Lagerhoteller er primært til opbevaring af fremmed gods tredjepartslogistik. Opgaverne i forbindelse med lager- & logistikarbejde udføres af medarbejdere, som enten er faglærte, eller har deres gennem kurser og virksomhedsoplæring, mellemledere samt øvrig ledelse. 1

7 Beskæftigelsen inden for jobområdet skønnes at være omkring I dette tal er medtaget medarbejdere, som veksler mellem arbejdsopgaver inden for lager- og logistikområdet og opgaver inden for andre områder, såsom produktion, detailsalg, mv. Medarbejdere, som primært udfører opgaver inden for jobområdet skønnes at udgøre ca Inden for lager- & logistikområdet anvendes forskellige typer materiel til løsning af opgaverne. Der findes myndighedskrav for anvendelse af gaffeltruck, travers- og portalkraner og miljøkrav, fastsat af Arbejdstilsynet og Færdselsstyrelsen. 2

8 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage D Oplagring og forsendelse af farligt gods AK 5, til Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AP 2, til Ergonomi i.f.t. ufaglærte og faglærte job AP 2, til Introduktion til førstehjælp på jobbet AP 0, og fremefter Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære. AK 3, og fremefter Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B AK 1, og fremefter Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage AK 7, og fremefter Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage AK 5, og fremefter Håndtering af blyfrie komponenter AK 2, og fremefter Lagerindretning og lagerarbejde AK 3, og fremefter Lagerstyring AK 2, og fremefter Enhedslaster AK 5, og fremefter Kundebetjening - lager AK 3, og fremefter Stregkoder og håndterminaler AK 2, og fremefter Gaffeltruck B for erfarne førere AK 5, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter 3

9 Nummer: D Titel: Oplagring og forsendelse af farligt gods Kort titel: Varighed: 5,0 dage. Status (EUU): Godkendt Status (UVM): Godkendt Uddannelsesmålets begrundelse i FKB Inden for lager- & terminalområdet arbejdes der med håndtering og styring af varer og gods, samt kundebetjening og kundeservice. Der bestilles og modtages varer og gods, som oplagres eller omlæsses. Der modtages og bearbejdes ordrer, hvorefter godset fremtages, emballeres, mærkes og forsendes. Medarbejderen skal være i besiddelse af bevis for uddannelse, i henhold til ADR-konventionen for medarbejdere, der modtager, håndterer og afsender farligt gods. Handlingsorienteret målbeskrivelse: Målet med faget er at: deltageren kan udføre separation og oplagring af farligt gods på lagre og terminaler i henhold til nationale bekendtgørelser og de internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR. Deltageren kan udføre emballering af farligt gods, afmærke emballager og containere med faresedler og udfylde transportdokumenterne samt foretage sammenpakning, håndtering, sammenlæsning og stuvning af farligt gods i henhold til reglerne i den valgte transportform. Deltageren kan definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser. Deltageren kan definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande I tilfælde af uheld eller ulykke kan deltageren udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger. Deltageren kan udføre arbejdet sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til angivelserne i leverandørbrugsanvisninger for stoffer og materialer samt sikkerhedskort. Kompetencevurdering for delmålet foretaget efter nedenstående model. 4

10 Fremvis et kursusbevis. Målbeskrivelse fra uddannelsesmålet Handlingsorienteret mål omskrevet til reelle kompetencevurdering/forslag til metode Målet med faget er at: deltageren kan udføre separation og oplagring af farligt gods på lagre og terminaler i henhold til nationale bekendtgørelser og de internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR. Deltageren kan udføre emballering af farligt gods, afmærke emballager og containere med faresedler og udfylde transportdokumenterne samt foretage sammenpakning, håndtering, sammenlæsning og stuvning af farligt gods i henhold til reglerne i den valgte transportform. Deltageren kan definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser. Deltageren kan definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande I tilfælde af uheld eller ulykke kan deltageren udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger. Deltageren kan udføre arbejdet sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til angivelserne i leverandørbrugsanvisninger for stoffer og materialer samt sikkerhedskort. Deltageren kan efter gennemført uddannelse foretage emballering, separation, håndtering og stuvning af farligt gods på lagre og i terminaler efter gældende regler og i forhold til valgte transportformer. Arbejdet omfatter også udfyldelse af transportdokumenter og andre krævede dokumenter i forbindelse med håndteringen af godset Ajourføring, oplagring og forsendelse af FG Kan vurderes i forbindelse med praktiske og teoretiske øvelser. Forevisning af uddannelsesbeviser Har du viden og erfaring med at arbejde med miljøprodukter/farligt gods? Har du viden og erfaring med modtagelse, opbevaring, emballering og forsendelse af farligt gods? Deltageren kender de forskellige faretyper og kan anvende sin viden til bl.a. separation af de farlige stoffer. Forevisning af uddannelsesbeviser Har du viden og erfaring med at arbejde med miljøprodukter/farligt gods? Deltageren kan, på forsvarlig måde - udføre alle handlinger i forbindelse med oplagring og forsendelse af farligt gods. Deltageren kan selvstændigt afmærke emballager og containere med faresedler, i henhold til reglerne for den valgte transportform. Har du viden og erfaring med modtagelse, opbevaring, emballering og forsendelse af farligt gods? Deltageren kan selvstændigt udfylde de nødvendige transportdokumenter. Deltageren kan selvstændigt udføre opgaverne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde henhold til gældende regler og bestemmelser. Deltageren er i stand til at foretage evakuering, yde den nødvendige førstehjælp, og alarmering. Og/eller gennemført uddannelsen Ajourføring oplagring og forsendelse af farligt gods 5 Hvornår har du sidst gennemført et førstehjælps kursus?

11 Nummer: Titel: Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære Kort titel: Manøvrering GT. Varighed: 3,0 dage. Status (EUU): Godkendt Status (UVM): Godkendt Uddannelsesmålets begrundelse i FKB Inden for lager- & terminalområdet arbejdes der med håndtering og styring af varer og gods, samt kundebetjening og kundeservice. Der bestilles og modtages varer og gods, som oplagres eller omlæsses. Der modtages og bearbejdes ordrer, hvorefter godset fremtages, emballeres, mærkes og forsendes. Der findes myndighedskrav for anvendelse af gaffeltruck, travers- og portalkraner og miljøkrav, fastsat af Arbejdstilsynet og Færdselsstyrelsen. Handlingsorienteret målbeskrivelse: Deltageren kan efter endt uddannelse: Føre og betjene minimum to forskellige gaffeltrucks og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr. Overholde gældende sikkerhedsbestemmelser, i overensstemmelse med Færdselslovens krav, ved transport af varierende godstyper. Korrekt optage og afsætte forskelligt gods i op til en meters højde i forskellige reoltyper, samt udføre simpel blokstabling. Deltageren er blevet introduceret til løftediagrammer, og har kendskab til Færdselslovens krav om kørsel med gaffeltruck. Uddannelsen giver intet certifikat, og giver ikke ret til at føre gaffeltruck eller gaffelstabler, hvor der kræves certifikat. Uddannelsen tilrettelægges med 33% teori og 67% praktisk øvelseskørsel fordelt på ovenstående mål. Kompetencevurdering for delmålet foretaget efter nedenstående model. 6

12 Målbeskrivelse fra uddannelsesmålet Handlingsorienteret mål omskrevet til reelle kompetencevurdering/forslag til metode Føre og betjene minimum to forskellige gaffeltrucks og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr. Overholde gældende sikkerhedsbestemmelser, i overensstemmelse med Færdselslovens krav, ved transport af varierende godstyper. Korrekt optage og afsætte forskelligt gods i op til en meters højde i forskellige reoltyper, samt udføre simpel blokstabling. Se målbeskrivelsen. Kørsel med gaffeltruck/gaffelstabler i udlandet. Kørsel med gaffeltruck/gaffelstabler som ikke har kunnet løfte over 1 meter (dermed intet certifikatkrav). Vurderes bedst i forbindelse med praktiske øvelser. Deltageren er blevet introduceret til løftediagrammer, og har kendskab til Færdselslovens krav om kørsel med gaffeltruck. Deltageren kan foretage simple aflæsninger af belastningsdiagrammer. Deltageren har erfaring med aflæsning af diagrammer har evt. krancertifikat. Deltageren har kørekort kategori B (personbil). Kan vurderes ved praktiske og/eller teoretiske øvelser. Nummer: Titel: Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B Kort titel: Prøve GT, A, B. Varighed: 1,0 dage. Status (EUU): Godkendt Status (UVM): Godkendt Uddannelsesmålets begrundelse i FKB Inden for lager- & terminalområdet arbejdes der med håndtering og styring af varer og gods, samt kundebetjening og kundeservice. Der bestilles og modtages varer og gods, som oplagres eller omlæsses. Der modtages og bearbejdes ordrer, hvorefter godset fremtages, emballeres, mærkes og forsendes. Der findes myndighedskrav for anvendelse af gaffeltruck. Handlingsorienteret målbeskrivelse: 7

13 Deltagere som umiddelbart før har gennemført den krævede uddannelse, men ikke bestået certifikatprøven - i enten Gaffelstabler certifikatkursus A eller Gaffeltruck cetifikatkursus B - kan gå til direkte prøve. Endvidere kan deltagere som har en særlig dispensation fra Arbejdstilsynet uden forudgående undervisning erhverve et af de nævnte certifikater ved at gå til direkte prøve. Målbeskrivelse fra uddannelsesmålet Handlingsorienteret mål omskrevet til reelle kompetencevurdering/forslag til metode Deltagere som umiddelbart før har gennemført den krævede uddannelse, men ikke bestået certifikatprøven - i enten Gaffelstabler certifikatkursus A eller Gaffeltruck cetifikatkursus B - kan gå til direkte prøve. Endvidere kan deltagere som har en særlig dispensation fra Arbejdstilsynet uden forudgående undervisning erhverve et af de nævnte certifikater ved at gå til direkte prøve. Bemærk! - Certifikatuddannelse som kun er for deltagere, der har gennemført gaffeltruckcertifikatkurset jf. målbeskrivelsen. Bemærk! - Certifikatuddannelse som kun er for deltagere, der har gennemført gaffeltruckcertifikatkurset jf. målbeskrivelsen. - Nummer: Titel: Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage Kort titel: Gaffeltruck 7 dg. Varighed: 7,0 dage. Status (EUU): Godkendt Status (UVM): Godkendt Uddannelsesmålets begrundelse i FKB Inden for lager- & terminalområdet arbejdes der med håndtering og styring af varer og gods, samt kundebetjening og kundeservice. Der bestilles og modtages varer og gods, som oplagres eller omlæsses. Der modtages og bearbejdes ordrer, hvorefter godset fremtages, emballeres, mærkes og forsendes. Der findes myndighedskrav for anvendelse af gaffeltruck. Handlingsorienteret målbeskrivelse: 8

14 Deltageren kan efter endt uddannelse føre og betjene minimum fem forskellige typer gaffeltrucks, og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. På en sikker og forsvarlig måde foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling. Den fysiske placering og genfinding af varer kan ske ved hjælp af stregkoder og håndterminaler. Udover betjening af gaffeltrucks og gaffelstablere kan deltageren aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, udføre dagligt vedligehold og eftersyn, samt medvirke til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU`s maskindirektiv. Deltageren kan desuden aktivt arbejde med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Målbeskrivelse fra uddannelsesmålet Handlingsorienteret mål omskrevet til reelle kompetencevurdering/forslag til metode Deltageren kan efter endt uddannelse føre og betjene minimum fem forskellige typer gaffeltrucks, og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. På en sikker og forsvarlig måde foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling. Den fysiske placering og genfinding af varer kan ske ved hjælp af stregkoder og håndterminaler. Udover betjening af gaffeltrucks og gaffelstablere kan deltageren aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, udføre dagligt vedligehold og eftersyn, samt medvirke til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU`s maskindirektiv. Deltageren kan desuden aktivt arbejde med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Bemærk! - Certifikatuddannelse der kan ikke godskrives. Bemærk! - Certifikatuddannelse der kan ikke godskrives. - Nummer:

15 Titel: Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage Kort titel: Gaffelstabler A. Varighed: 5,0 dage. Status (EUU): Godkendt Status (UVM): Godkendt Uddannelsesmålets begrundelse i FKB Inden for lager- & terminalområdet arbejdes der med håndtering og styring af varer og gods, samt kundebetjening og kundeservice. Der bestilles og modtages varer og gods, som oplagres eller omlæsses. Der modtages og bearbejdes ordrer, hvorefter godset fremtages, emballeres, mærkes og forsendes. Der findes myndighedskrav for anvendelse af gaffeltrucks og gaffelstablere. Handlingsorienteret målbeskrivelse: Deltageren kan efter endt uddannelse føre og betjene minimum fire forskellige typer selvkørende gaffelstablere med forskellig opbygning og udstyr under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. På en sikker og forsvarlig måde foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling. Den fysiske placering og genfinding af varer kan ske ved hjælp af stregkoder og håndterminaler. Udover betjening af gaffelstablere kan deltageren aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, udføre dagligt vedligehold og eftersyn, samt medvirke til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU`s maskindirektiv. Deltageren kan desuden aktivt arbejde med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffelstablere 10

16 Målbeskrivelse fra uddannelsesmålet Handlingsorienteret mål omskrevet til reelle kompetencevurdering/forslag til metode Deltageren kan efter endt uddannelse føre og betjene minimum fire forskellige typer selvkørende gaffelstsablere med forskellig opbygning og udstyr under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. På en sikker og forsvarlig måde foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling. Den fysiske placering og genfinding af varer kan ske ved hjælp af stregkoder og håndterminaler. Udover betjening af gaffelstablere kan deltageren aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, udføre dagligt vedligehold og eftersyn, samt medvirke til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU`s maskindirektiv. Deltageren kan desuden aktivt arbejde med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffelstablere Bemærk! - Certifikatuddannelse der kan ikke godskrives. Bemærk! - Certifikatuddannelse der kan ikke godskrives. - Nummer: Titel: Håndtering af blyfrie komponenter Kort titel: Blyfri komponen. Varighed: 2,0 dage. Status (EUU): Godkendt Status (UVM): Godkendt 11

17 Uddannelsesmålets begrundelse i FKB Inden for lager- & terminalområdet arbejdes der med håndtering og styring af varer og gods, samt kundebetjening og kundeservice. Der bestilles og modtages varer og gods, som oplagres eller omlæsses. Der modtages og bearbejdes ordrer, hvorefter godset fremtages, emballeres, mærkes og forsendes. Handlingsorienteret målbeskrivelse: Deltageren kan efter endt uddannelse: Efter gennemført uddannelse kan deltageren, på baggrund af datablade og komponentmærkninger, afkode blyfrie komponenter samt sikre en korrekt håndtering, opbevaring og transport af blyfrie komponenter og print under hensyntagen til disses særlige følsomhed overfor fugt, temperatur, samt krav til anvendelsesfrister og emballering. Kompetencevurdering for delmålet foretaget efter nedenstående model. Målbeskrivelse fra uddannelsesmålet Handlingsorienteret mål omskrevet til reelle kompetencevurdering/forslag til metode Efter gennemført uddannelse kan deltageren, på baggrund af datablade og komponentmærkninger, afkode blyfrie komponenter samt sikre en korrekt håndtering, opbevaring og transport af blyfrie komponenter og print under hensyntagen til disses særlige følsomhed overfor fugt, temperatur, samt krav til anvendelsesfrister og emballering. Se målbeskrivelsen. Udført lageropgaver o. lign. inden for elektronikindustrien og/eller handel med elektronikkomponenter. Kan vurderes ved praktiske og/eller teoretiske øvelser. Titel: Kort titel: Lagerindretning og lagerarbejde Praktisk lager 12

18 Varighed: Status (EUU): Status (UVM): 3,0 dage Godkendt Godkendt Uddannelsesmålets begrundelse i FKB Inden for lager- & terminalområdet arbejdes der med håndtering og styring af varer og gods, samt kundebetjening og kundeservice. Der bestilles og modtages varer og gods, som oplagres eller omlæsses. Der modtages og bearbejdes ordrer, hvorefter godset fremtages, emballeres, mærkes og forsendes. Transportskader i forbindelse med forkert godshåndtering er et stort problem for branchen. Egenkontrol og anvendelsen af kvalitetsnormer for arbejdets udførelse spiller derfor en større og større rolle. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan efter gennemført uddannelse, i samarbejde med andre, medvirke til optimal og funktionel indretning af et lager hvor der tages hensyn til gældende sikkerhedsog arbejdsmiljøregler, grundlæggende lagerfunktioner, kapacitetsudnyttelse, varesortiment, tekniske hjælpemidler, håndtering, reolplacering og transport- og køregange. Endelig kan deltageren desuden selvstændigt anvende almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler til lagerarbejde herunder; emballering, afmærkning, opbygning og sikring af varer på paller, i forbindelse med plukning og klargøring af varer til forsendelse. 13

19 Målbeskrivelse fra uddannelsesmålet Handlingsorienteret mål omskrevet til reelle kompetencevurdering/fors -lag til metode Deltageren kan i samarbejde medvirke ved indretningen af et lager ud fra gældende regler vedr.: Arbejdets tilrettelæggelse, grundlæggende lagerfunktioner, kapacitets-udnyttelse, varesortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering og transport- og køregange. Se målbeskrivelse. Deltageren har været beskæftiget på et lager i en handels- eller produktions-virksomhed, terminal eller lagerhotel. Modtaget eller afsendt pakker fx fragtmand, DSB og postterminal. Har været chauffør på fx fragtbil eller stykgods transport. Vurderes ved praktiske og teoretiske opgaver. Reoltyper: Oplagringssystemer Pallereoler Dybdereoler Plukkereoler Gennemløbsreoler Paternostrareoler Selvkørende reoler Trucktyper: Gaffeltruck Gaffelstabler Løftevogn Transportveje: Køregange Hovedgange Deltageren kan anvende almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler til lagerarbejde, herunder plukning og klargøring til forsendelse, emballering, afmærkning, opbygning og sikring på palle-baserede enheder. Medvirke ved arbejdets tilrettelæggelse med sit kendskab til grundlæggende vareplacering, plukkeruter og forsendelsesklargøring. Anvende tællevægt /pallevægt Forskellige snøringsmaskiner. Anvende de mest almindelige sikrings-metoder, sikringsmaterialer og udstyr til sikring af gods der skal transporteres. Udstyr til sikring af gods: Varmepistol til krympning, strækfolieomvikler, maskinelt og manuelt. Limpistol Lastbærer herunder standardpaller, isocontainer m.m. Sikringsmaterialer til gods: Krympeposer, strækfolie, luftpuder, net Transport: Løftevogn, sækkevogn, plukkevogn m.m. Separere farligt gods Pakke og udføre forsendelse/opbevaring i henhold til kundeønsker. Stuve gods på en lastbil eller i en container så det ikke går i stykker under transport. Har været beskæftiget med indgangs- og afgangskontrol af vare. Har været beskæftiget i produktionen, hvor deltageren selv skulle finde/styre værktøj eller vare. Har været ansat på et pakhus, terminal eller ved et lagerhotel. Det kan også være ved fx tømmerhandel, flytteforretninger. Vurderes ved praktiske og teoretiske opgaver. Tællevægte Pallevægte Snøremaskiner Strækfoliemaskiner Krympemaskiner Båndmaskiner Limpistol Lokation Plukkeruter Andre kontrolsystemer Lastbærer: EUR-paller Industripaller Søfartspaller Containere ISO-containere Hvilke former for sikringsmaterialer har du brugt/kender til Sikringsmaterialer: Strækfolie Krympefolie Luftpuder Net 14 Transportmateriel: Truck Rækketruck

20 Nummer: Titel: Lagerstyring Kort titel: Lagerstyring Varighed: 2,0 dage. Status (EUU): Godkendt Status (UVM): Godkendt Uddannelsesmålets begrundelse i FKB Inden for lager- & terminalområdet arbejdes der med håndtering og styring af varer og gods, samt kundebetjening og kundeservice. Der bestilles og modtages varer og gods, som oplagres eller omlæsses. Der modtages og bearbejdes ordrer, hvorefter godset fremtages, emballeres, mærkes og forsendes. Transportskader i forbindelse med forkert godshåndtering er et stort problem for branchen. Egenkontrol og anvendelsen af kvalitetsnormer for arbejdets udførelse spiller derfor en større og større rolle. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan, i samarbejde, udføre normalt forekommende opgaver i forbindelse med lagerstyring herunder håndtering af lagerets papirrutiner, varenummersystemer (varekataloger), lokations- og genfindingssystemer, samt foretage optimale vareplaceringer. Arbejdet omfatter desuden selvstændigt at kunne plukke, afsende, modtage og placere varer, samt foretage den nødvendige kontrol og registrering af varerne. ålbeskrivelse fra uddannelsesmålet Handlingsorienteret mål omskrevet til reelle kompetenceafklaring ltageren kan, i samarbejde, udføre normalt ekommende opgaver i forbindelse med lagerstyring runder håndtering af lagerets papirrutiner, renummersystemer (varekataloger), lokations- og nfindingssystemer, samt foretage optimale Deltageren kan: Udfylde og udskrive rekvisition ved indkøb og genbestilling af vare. Udføre telefon og kunde betjening på korrekt måde. Deltageren har været beskæftiget på et lager i en handels- eller produktions-virksomhed, lagerhotel og har arbejdet med: Papirgange Vurderes ved praktiske og teoretiske opgaver. Papirgange: 15

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. Side 1 af 5 Nummer: 46905 Titel: ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. Kort titel: ADR Grund Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 29-09-2011 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Analyse: Undersøgelse af uddannelsesmål - lager

Analyse: Undersøgelse af uddannelsesmål - lager Analyse: Undersøgelse af uddannelsesmål - lager LML, 2013 1 Undersøgelse af uddannelsesmål lager Indledning På baggrund af drøftelser i efteruddannelsesudvalget for lager og terminal Transporterhvervets

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse -

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 TRANSPORT- OG LAGERKURSER EUC Syd Lundsbjerg Industrivej 0 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Mere info på www.eucsyd.dk SYD Buschauffør/Rutebil- og turistbuschauffør Kørekort Bus

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel:

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed:

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed: ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen.

Læs mere

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER AMU-KURSER FÅ DEN NYESTE VIDEN KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ LEARNMARK.DK/KURSER KURSER MÅLRETTET GODSCHAUFFØRER GAFFELTRUCK CERTIFIKATKURSUS B Efter kurset er du i

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Målbeskrivelse XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode:

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Side 1 af 5 Nummer: 43996 Titel: Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Kort titel: Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 06-11-2004 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret

Læs mere

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Forside Kvikguide 014 Transport- & lagerkurser 14.01.014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 600 Aabenraa Telefon 741 44 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig

Læs mere

Kollektiv afkortning AMU Side 1

Kollektiv afkortning AMU Side 1 Kollektiv afkortning AMU 2017 Side 1 Pulje til forsøg med kollektiv afkortning Pulje til efteruddannelsesudvalgene i forbindelse med trepartsaftalens her og nu-initiativ om kollektiv afkortning af arbejdsmarkedsuddannelser.

Læs mere

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide efterår 2014 Transport- & lagerkurser 22.05.2014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Erhvervsuddannelsescenter Syd Eller se mere på www.eucsyd.dk 140522_Kvikguide_efterår2014_transport_lager_Færdig.indd

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd. Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser 15.01.2016 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig elektronisk

Læs mere

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Faser i IKV i AMU Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Før-fase: Generel information og rådgivning Før-fasen: Generel information

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2757 Titel: Plastsvejsning Kort titel: Plast Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Plastsvejsning indebærer sammenføjning

Læs mere

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide Forår 2015 Transport- & lagerkurser 15.01.2015 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2660 Titel: Pleje af hår, hud og negle Kort titel: Hår, hud, negle Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2686 Titel: Forsynings- og distributionssektorerne Kort titel: Forsyning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2 Udkast til ændring 10. februar 2017 af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Kapitel 2 Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks,

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU Træets uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Branchepakker: Svejseområdet

Branchepakker: Svejseområdet Branchepakker: Svejseområdet Fremstillingsindustri Arabisktalende flygtninge, der skal ind på det danske arbejdsmarked. Dansksproglige krav: Ingen krav til dansksproglige kvalifikationer pakken gennemføres

Læs mere

Branchepakker: Transport

Branchepakker: Transport Branchepakker: Transport Titel på branchepakken gruppe Kør bus og lær dansk Primært for ledige tosprogede, der ønsker job som buschauffør. Dansksproglige krav: Bestået prøve i danskuddannelse 1 eller tilsvarende

Læs mere

Forslag til IGU forløb Bygge- og Anlægsbranchen

Forslag til IGU forløb Bygge- og Anlægsbranchen Forslag til IGU forløb Bygge- og Anlægsbranchen Et særligt uddannelsesforløb for tosprogede inden for AMU Forløbet varer 20 uger, hvor der veksles mellem skole og arbejde i den virksomhed IGUeleven er

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for handel, administration, kommunikation og ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Befordring af fysisk handicappede passagerer

Befordring af fysisk handicappede passagerer Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR August 2013 Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Undervisningsplanens

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Grundlag for arbejdsmarkedsuddannelsen

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX BUS/Net til SMART-Procesinstrumentering, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX BUS/Net til SMART-Procesinstrumentering, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX BUS/Net til SMART-Procesinstrumentering, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX BUS/Net til SMART-Procesinstrumentering, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer

Læs mere

Kompetanceudvikling af ufaglærte medarbejdere som en parallel til den faglige grunduddannelse. Seminar nov. 06 v/ Søren Peter Jensen personalechef

Kompetanceudvikling af ufaglærte medarbejdere som en parallel til den faglige grunduddannelse. Seminar nov. 06 v/ Søren Peter Jensen personalechef Kompetanceudvikling af ufaglærte medarbejdere som en parallel til den faglige grunduddannelse Seminar nov. 06 v/ Søren Peter Jensen personalechef Royal Arctic Line A/S (kort) Royal Arctic Line A/S (Grønlands

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere