NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013"

Transkript

1 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer... side Det bemærkes... side 12

2 Tålmodighed overvi Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor Hvis man venter længe nok, kan man blive konge af Sverige. Sådan lyder et gammelt mundheld, men hvorvidt nogen måtte have efterprøvet det, må stå hen i det uvisse. Det er lidt den fornemmelse, man har haft med sommeren her i Vi har ventet meget længe på foråret, men det lykkedes dog i det mindste pletvist til sidst at få det frem. Sådan er det ikke med FACIT det er ikke muligt at stille uret nøjagtigt efter denne publikation, men udgivelsestidspunkterne ligger nogenlunde fast fra kvartal til kvartal. Foråret har stået i reformernes tegn, og fra politisk hold har der været stor aktivitet med blandede fl ertal. Dagpengedebatten har fyldt meget, og set ud fra en samfundsmæssig synsvinkel har det været en interessant debat. Jo fl ere, vi kan få i arbejde, jo bedre må det alt andet lige gå for landet. Flere i arbejde skaber større indenlandsk efterspørgsel, og fl ere i arbejde kan være et tegn på en bedring af den eksport, vi skal leve af. Det gælder sikkert også i Sverige! Det er så vigtigt, at vi alle, danskere som svenskere og alle andre folkefærd, ser lidt positivt eller lyst på situationen. Så længe vi selv sidder på vores hænder, långiverne sidder på låget til kassen, og vi betror hinanden, at det går rent elendigt, kommer vi ikke videre. Danmark er som et lille land i stort omfang afhængigt af omverdenen, og vi er godt og grundigt pakket ind i samarbejder og aftaler om alt mellem himmel og jord. Det er vi nok nødt til at være, og selv om det sikkert begrænser vores handlemuligheder, kan vi jo godt se lyst på tingene og operere aktivt inden for de givne rammer. Umiddelbart synes man måske ikke, at revisorer bidrager positivt til udviklingen i samfundet. Vi sidder jo traditionelt og holder styr på fortiden og bidrager vi med noget af værdi for vores kunder? Det er vi ikke de rigtige til selv at bedømme. Vi kan kun erklære, at vi prøver at hjælpe vores kunder så godt som muligt, og vi prøver hele tiden at sikre, at vores arbejde tilfører kunderne værdi. Det kan være hjælp til at forstå kundernes egne virksomheder, til at beregne konsekvenser af nye tiltag, til at forudse udfordringer i forbindelse med drift og likviditet, til at tilrettelægge generationsskifter, til at forberede sig på nye love og regler, til at bedømme interne kontroller og forretningsgange, til at sikre mod besvigelser, til at udarbejde værktøjer til økonomistyring listen er lang. Den revisionspåtegning, vi afgiver eller den erklæring om gennemgang (review), der afgives ved andre opgaver end revision kan i al beskedenhed være med til at skabe værdi i relation til forretningsforbindelser, leverandører, pengeinstitutter, aktionærer, medarbejdere og andre af virksomhedens interessenter. Måle denne værdi kan man ikke, dertil fi ndes ikke et egnet værktøj eller en egnet måleenhed. Vi håber, at vi i hvert tilfælde kan skabe tillid og derigennem tilføre den fornødne værdi til vores kunder.

3 nder alt Side 3 En lille brik i dette puslespil er FACIT, der først og fremmest er en appetitvækker til vores kunder. Kundernes forhold er særdeles individuelle, men det vigtige er, at de inspireres til at henvende sig til os med konkrete problemstillinger og at vi selv løbende inspireres af den faglige udvikling, så vi uopfordret kan kontakte kunderne om interessante og værdiskabende tiltag. Vi håber altid, at FACIT har været ventetiden værd. Om det er værd at vente på titlen Konge af Sverige ved vi ikke, og at vente på foråret og sommeren var en lidt blandet fornøjelse i 2013 men døm selv. Billederne denne gang er fra Thisted og omegn og vi havde ved tilrettelæggelsen af FACIT virkelig problemer med, om der skulle være sne eller grønne blade på billederne God sommer!

4 Pensionsmidler kan investering i unotere Side 4 Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Mange virksomheder bliver i denne tid mødt med et nej i banken og har mere end nogensinde brug for kapitalindskud i forbindelse med nye investeringer, innovation og iværksætteri, forretningsudvikling, generationsskifte og opkøb. Derfor søger virksomheder alternative finansieringsmuligheder. Det kan være personalet, der investerer i arbejdsgivers virksomhed, eller forældre, der investerer i næste generations start af virksomhed. I denne artikel rettes blikket derfor mod de muligheder, investorer har for at finansiere nogle af deres investeringer i unoterede aktier med midler fra pensionsdepotet. Investeringen kan enten have karakter af et aktiekøb eller en kapitaludvidelse. Man kan også overdrage aktier fra privatøkonomien til pensionsordningen og vice versa. Værdiansættelsen af aktierne kan give visse udfordringer, idet der ofte ikke er en objektiv handelsværdi på unoterede aktier. SKAT udgiver en vejledning om værdiansættelse af unoterede aktier, og vejledningen kan normalt anvendes som grundlag for værdiansættelsen. Som oftest anvender man det senest aflagte årsregnskab, reguleret i overensstemmelse med vejledningen. Er der fortsat tvivl om værdien, kan man søge rådgivning hos sin revisor, og man kan søge SKAT (eller Skatterådet) om bindende svar. Konsekvensen af at overdrage aktier til en pensionsordning til en højere værdi, end SKAT kan godkende, vil være, at man bliver anset for at have hævet af ordningens værdi, hvilket udløser afgift på op til 60 %. Regelsættet Den enkelte investering skal udgøre mindst kr. Værdien af unoterede aktier kan på investeringstidspunktet højst udgøre en procentandel af ordningens samlede værdi. Procentsatsen afhænger af pensionsordningens størrelse: Maks 20 % for pensionsformue under 2 mio. kr. Maks 50 % for pensionsformue mellem 2-4 mio. kr. Maks 75 % for pensionsformue over 4 mio. kr. Grænsen gælder hver gang, man investerer, og alle unoterede aktier tæller med. Investeringsmuligheden falder derfor efterhånden, som aktierne stiger relativt mere i værdi end værdien af øvrige midler i pensionsordningen. Der stilles ikke krav til virksomhedstype eller aktivitetsområder, og selskabet kan ligge inden for EU/EØS. Til gengæld stilles der krav til investors ejerandel og investeringens størrelse i forhold til depotværdien, ligesom der ikke må være knyttet væsentlige brugsrettigheder, rabatter eller lignende til kapitalandelene. Ejerandelen skal være under 25 % i det selskab, der investeres i. Det er den samlede ejerandel inklusive andele ejet uden for pensionsdepotet, der tæller med. Ejerandele ejet af den såkaldte værnsaktionærkreds skal også medregnes (forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn samt disses ægtefæller og andre nærtstående). Hvis ejerandelen kommer over grænsen på 25 %, skal der afhændes aktier således, at ejerandelen igen kommer under grænsen. Fristen for afhændelsen er 3 måneder. Hvis man ikke overholder fristen, bliver den del af ordningen, der er investeret i unoterede aktier, afgiftspligtig. Afgiften udgør op til 60 %. De pensionsordninger, der er omfattet af reglerne, er: Ratepension i pengeinstitut Kapitalpension i pengeinstitut Reglerne finder anvendelse for ordninger, hvor værdien er mindst kr. Falder værdien af en pensionsopsparing til under kr. den 31.december i et givent år, skal kontohaver inden 3 måneder afhænde aktierne - eventuelt ved at købe dem ud af pensionsordningen for beskattede midler eller give pengeinstituttet besked om at afvikle ordningen.

5 anvendes til de aktier Side 5 Pensionsordninger bliver løbende beskattet med 15,3 % i PAL-skat af værdireguleringer efter lagerprincippet. Derfor skal de unoterede aktier hvert år værdiansættes. Værdien skal sættes til den højeste værdi af anskaffelsessummen eller selskabets indre værdi ifølge senest aflagte årsregnskab. Kontohaver skal selv give pengeinstituttet besked om værdien i det enkelte indkomstår (til brug for beregning af pensionsafkastskat) senest den 1. december. Økonomisk gevinst Det afhænger af en række forhold, om det er økonomisk fordelagtigt at investere sine pensionsmidler i unoterede aktier. Først og fremmest skal det vurderes i relation til andre placeringsmuligheder. Det skal også sammenlignes med investering for frie midler. Afkast af aktieinvesteringer foretaget for frie midler bliver beskattet med 27/42 %. Afkast af aktieinvesteringer foretaget med pensionsmidler bliver løbede beskattet med den nævnte PAL-skat på 15,3 %. Ved udbetalinger fra ordningen på pensionstidspunktet afhænger skatten af de resterende 85 % af, hvilken ordning det drejer sig om, og hvor stor en indkomst, man har ud over pensionsudbetalingerne. Udbetalinger fra kapitalpensionsordninger bliver beskattet med op til 40 %. Den samlede skat bliver hermed ca. 49 %. Udbetalinger fra en ratepension bliver beskattet med mellem cirka 37 og 52 %, afhængigt af indkomstniveau i øvrigt. Den samlede beskatning bliver hermed cirka % inklusive kirkeskat i en gennemsnitskommune. Fordelen ved investering via en pensionsordning skal derfor ses i sammenhæng med, at indskuddet har været fradragsberettiget. Herved stiger investeringsmuligheden. Har man tjent 1 mio. kr. og betalt 56 % i skat, er der kun kr. tilbage til investering. Har man indbetalt på en ratepension, fratrukket indbetalingen i den højeste marginalskat og betalt AM-bidrag med 8 %, kan man investere kr. og dermed opnå et højere afkast. Går investeringen galt, vil der i begge tilfælde være fradragsret for tabet. Enten som negativ aktieindkomst på unoterede aktier i privat regi eller i form af, at indskuddet på pensionsordningen har været fradragsberettiget. Konsekvensberegning Som det fremgår, er der flere variabler, der kan påvirke det samlede billede. Det er derfor en god idé at få foretaget en konsekvensberegning, inden man investerer i unoterede aktier og bestemmer sig for, om investeringen skal gå gennem pensionsordningen.

6 Indbrud i netbanke Hvad nu, hvis virksomheden får indbrud i netbanken? Side 6 Martin Brogaard Nielsen, it-revisor Næsten alle virksomheder benytter sig i dag af netbank, og det gør, at der introduceres en række nye risici i forhold til tidligere. Tidligere i de gode gamle dage lå der et checkhæfte i direktørens skrivebordsskuffe, og skuffen var måske endda var låst. Tilegnelse af penge fra virksomhedens bankkonto - for eksempel ved at en person afgav falsk underskrift på en check - ville blive klassificeret som bedrageri. I dag er disse bedragerisager rykket over i netbanken. De fleste netbanksystemer er bygget op med forskellige fuldmagter (eksempelvis A og B). Den ene type fuldmagt giver adgang til både at oprette og godkende betalinger. Den anden type fuldmagt kan alene oprette betalinger altså ikke godkende. Dette giver mulighed for, at en bogholder kan oprette betalingerne, mens en direktør kan godkende betalingerne. Dermed er der to personer inde over transaktionen, og risikoen for bedrageri internt i virksomheden er minimeret hvis de to personer da ikke er i ledtog. Bedrageri i denne forbindelse vil ofte blive genstand for en konkret politianmeldelse, søgsmål og så videre. Det er noget andet, hvis der stjæles penge af it-kriminelle, idet disse mennesker oftest ikke bliver fundet. Under alle omstændigheder befinder de sig nok på den anden

7 n Side 7 side af jorden, og har dermed svært ved at blive genstand for et dansk søgsmål. Virksomheden står derfor ofte alene, når it-kriminelle hacker sig ind i virksomhedens netbank. Det kan derfor overvejes, om der bør tegnes en forsikring mod netbankindbrud. Netbankforsikring Som med al anden it-sikkerhed er det vigtigt at følge almindelig sund fornuft. Undlad at bruge en nem kode. Husk at skifte koden med passende intervaller. Husk antivirus og så videre. Selv med et højt sikkerhedsniveau er det stadig muligt for it-kriminelle at opsnappe adgang til netbanken på forskellig vis, så intet er sikkert. Men det var jo heller ikke sikkert dengang, vi brugte checkhæfter. Flere forsikringsselskaber er begyndt at udbyde specielle forsikringer henvendt til virksomheder, der ønsker at forsikre sig mod tyveri via netbanken. 5 tips til et godt password For at tegne en sådan forsikring skal virksomheden over for forsikringsselskabet påvise et fornuftigt sikkerhedsniveau i virksomhedens it-systemer, idet forsikringsselskabets risiko afhænger af virksomhedens generelle sikkerhedsniveau. Historikken inden for dette felt viser, at der bliver bedraget og stjålet fl ere penge via netbanker, end hvad mange måske vil tro, og der er tale om en stigende tendens. Historikken viser også, at langt de fl este penge leveres tilbage, så hvorvidt det er en fornuftig idé at tegne en forsikring mod tyveri fra netbanken, er op til den enkelte at afgøre. 1. Minimum 8 tegn 2. Kombination af små og store bogstaver 3. Tal og specialtegn skal indgå 4. Brug ikke personlige data som navn eller fødselsdato 5. Brug ikke almindelige ord

8 Momspraksis ved EU SKAT har med udsendelsen af et styresignal skærpet praksis ved EU-handel Side 8 Chris Pedersen, momsekspert Skærpelsen vedrører dokumentationskravene ved momsfri EU-handel, når varerne sælges som afhentningskøb. Dokumentation af købers identitet/momsnummer Den skærpede praksis gælder fra 1. august Med udsendelsen af styresignalet skærper SKAT momspraksis for virksomheder, som sælger varer ab fabrik. Det vil sige i tilfælde, hvor en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land køber varer her i landet og selv afhenter varerne hos den danske sælger. De skærpede krav kommer til at gælde for følgende: Dokumentation for transporten Dokumentation for købers/købers repræsentants identitet Verifi kation af købers momsnummer. Dokumentation for transporten Sælger skal - som det gælder for alle EU-salg - sikre sig, at køber er en momsregistreret virksomhed. Sælger skal dermed verifi cere, at det oplyste momsnummer er gyldigt på salgstidspunktet og gemme dokumentation for verifi kationen. Herudover skal sælger også indhente og gemme elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Disse kontroller kan foretages via VIES-databasen, som kan fi ndes via SKATs hjemmeside. I tilfælde af tvivl om købers identitet, skal sælger sikre sig fl ere oplysninger for at fastslå, at det oplyste momsnummer er købers. Fra 1. august 2013 skal dokumentationen ved afhentningskøb som minimum bestå af en erklæring fra køberen, der indeholder oplysninger om følgende: At varen er sendt eller transporteret fra Danmark Varens bestemmelsessted Transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel At varen er modtaget på leveringsadressen. Derudover skal køberen, hvis det er relevant som følge af transportruten, vedlægge dokumentation for transporten i form af færgebilletter, brokvitteringer og lignende. SKAT anfører, at ovenstående krav er minimumskrav, og at det som altid er en konkret vurdering, om sælger på betryggende vis har godtgjort, at varerne er transporteret ud af landet. Ved kontanthandler eller køb med kreditkort eller lignende skal den person, der afhenter varerne hos den danske sælger, identifi cere sig, så sælger kan fastslå, at personen er køber eller repræsentant for denne. Identifi kationen kan bestå af kørekort, pas eller lignende. Hvis dokumentationen ikke er forsynet med læselig underskrift, skal personen kvittere skriftligt (med læsbar underskrift) for udleveringen af varerne. Hvis den, der afhenter varerne, ikke er indehaver af den udenlandske virksomhed, skal personen endvidere fremlægge fuldmagt til at købe og afhente varerne på købers vegne. Tilsvarende gælder, hvis de pågældende varer normalt ikke kan sælges i køberens land - eksempelvis hvis varerne ikke lever op til pantregler eller lignende i købers land.

9 -handel Side 9 Dansk moms, hvis dokumentationen mangler Ud over ovennævnte skærpede krav kræver SKAT, at sælger skal have modtaget den ovenfor nævnte dokumentation, inden der må udstedes faktura uden dansk moms. Dette gælder både, når køberen selv transporterer varerne, og når tredjemand for købers regning forsender eller transporterer varerne til et andet EU-land. Derfor må det som udgangspunkt være op til den enkelte virksomhed at vurdere, om virksomheden vil løbe den risiko at fakturere uden moms, inden dokumentationen er behørig. Kan dokumentionskravene efterfølgende ikke opfyldes, skal der betales dansk moms af salget. Det betyder, at den danske sælger skal opkræve dansk moms, hvis denne ikke har modtaget dokumentation for, at varen er/bliver transporteret ud af Danmark, og købers momsnummer, navn og adresse. Sælgeren kan dog tilbagebetale/berigtige den danske moms, når behørig dokumentation er modtaget fra køberen. Dette kan ske ved udstedelse af kreditnota og en ny momsfri faktura. SKATs meget restriktive stramninger af dokumentationskravene for ovennævnte EU-salg medfører store administrative byrder for de berørte virksomheder. Det må anses som tvivlsomt, om SKAT kan indføre et krav om fakturering med dansk moms, hvis dokumentationen ikke er tilstede på faktureringstidspunktet.

10 Virksomheders brug - ny lovgivning Side 10 Rasmus Nørgaard Bek, advokat Den manglende lovregulering af vikararbejde er ved at være et overstået kapitel, idet et af beskæftigelsesministeren fremsat forslag til lov om vikarers retsstilling i forbindelse med udsendelse fra et vikarbureau eller lignende netop er vedtaget. Loven træder i kraft den 1. juli Lovens primære formål er at sikre ligebehandling for vikarer, således de opnår samme arbejdsvilkår, som hvis de var ansat direkte i brugervirksomheden. Nogle virksomheder kan med fordel anvende vikarer, og et par af fordelene ved at bruge vikarer er: Ingen binding af kapacitet Ingen sociale omkostninger Fleksibel arbejdskraft Vikarbureauet finder egnede kandidater i forhold til virksomhedens behov Vikaren kan opsiges med dags varsel. Gældende ret Ny lovgivning Beskæftigelsesministeren fremsatte den 17. april 2013 forslag til lov om vikarers retsstilling i forbindelse med udsendelse fra et vikarbureau eller lignende. Loven blev vedtaget den 30. maj 2013 og har som hovedformål at sikre vikarer betryggende vilkår i forbindelse med, at de udsendes til brugervirksomheder, herunder at forbedre kvaliteten af og fastsætte passende rammer for vikararbejde. Det centrale ligebehandlingsprincip går således ud på at sikre vikarer vilkår med hensyn til aflønning og ferie med videre, som mindst svarer til, hvad der ville have været gældende, hvis de havde været ansat direkte af brugervirksomheden. Hidtil har vikararbejde ikke været genstand for særskilt lovgivning i Danmark, og vikarer på danske brugervirksomheder har således med hensyn til løn- og arbejdsvilkår alene kunnet henholde sig til lovgivning, der gælder for lønmodtagere generelt. Lovgivning, der gælder generelt for lønmodtagere, omfatter også vikarer, og vikarer har således ret til et ansættelsesbevis i overensstemmelse med ansættelsesbevisloven, ret til ferie i henhold til ferielovens bestemmelser og ret til pauser og hvileperioder med videre efter lovgivningens bestemmelser herom. Med hensyn til funktionærloven følger det af retspraksis, at vikarer som udgangspunkt ikke er omfattet heraf, idet en vikarstilling ikke er en tjenestestilling. Lovens betydning for vikarbureauer I medfør af den vedtagne lov er det vikarbureauets ansvar, at vikaren sikres de væsentligste vilkår, der gælder for ansatte i brugervirksomheden, herunder eksempelvis vilkår vedrørende: Arbejdstidens længde Overarbejde Pauser Aflønning Ferie.

11 af vikarer Det fremgår ligeledes, at de lovregler, kollektive overenskomster eller andre generelle bestemmelser, der vedrører beskyttelsen af gravide eller ammende kvinder, børn og unge, ligebehandling af mænd og kvinder samt foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling af enhver art, ligeledes finder anvendelse for vikarer. Klausuler Det følger af loven, at klausuler, der forbyder eller reelt forhindrer, at der efter en udsendelses ophør indgås aftaler eller ansættelsesforhold mellem brugervirksomheden og vikaren, ikke kan gøres gældende. Lovens betydning for brugervirksomheder Fravigelsesmuligheder Følgende forpligtelser bliver pålagt brugervirksomheden i medfør af den vedtagne lov: Brugervirksomheden skal sikre, at vikarer informeres om eventuelle ledige stillinger i virksomheden. Vikarbureauet har mulighed for at fravige nogle af bestemmelserne i loven, hvis vikarbureauet omfattes af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Brugervirksomheden skal sørge for, at vikaren har adgang til virksomhedens kollektive faciliteter og goder på samme vilkår som lønmodtagere, der er ansat direkte i brugervirksomheden. Brugervirksomheden skal give lønmodtagerrepræsentanter oplysning om brug af vikarer i virksomheden. Eksempel på gennemførelsen af ligebehandlingsprincippet Vikarer er som nævnt ikke omfattet af funktionærloven, uanset om vikaren reelt udfører funktionærarbejde. Vikaren opnår derfor ikke funktionærstatus, men har i medfør af ligebehandlingsprincippet krav på de løn- og arbejdsvilkår, som er omfattet af ligebehandlingsprincippet. Vikaren har således eksempelvis krav på løn under sygdom. Konsekvensen af loven Ifølge beskæftigelsesministeren tilgodeser loven både hensynet til beskyttelsen af vikaransatte og fleksibilitet, idet vikaransattes rettigheder sikres på en måde, så social dumping gennem brug af vikarer hindres effektivt, mens de vikarbureauer, som hidtil har opereret på solide overenskomstmæssige vilkår, på den anden side kan fortsætte deres virksomhed uden at blive videre påvirket af loven. Realiteten i den vedtagne lov er dog, at der i meget vidt omfang pålægges vikarbureauet forpligtelser i forhold til vikarernes vilkår ved brugervirksomheden. Dette betyder, at flere vikarbureauer, der eksempelvis ikke hidtil har opereret på solide overenskomstmæssige vilkår, bliver forpligtet til at undersøge den enkelte brugervirksomheds vilkår og sikre, at den enkelte vikar får tilsvarende vilkår som de ansatte i brugervirksomheden.

12 Det bemærkes... Ændring af selskabsloven er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer: AP København Aarhus Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Åbyhøj Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg CENSUS Odense Christensen Kjærulff København Grant Thornton København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk GLB REVISION København Køge Januar Tórshavn Kovsted & Skovgård Aarhus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Aalborg Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Varde Vejen Vejle Nejstgaard & Vetlov Allerød Hvidovre Nielsen & Christensen Aalborg København Aars Partner Revision Brande Give Herning Ikast Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm Ejer af MR Revision Ølgod PKF Munkebo Vindelev Glostrup rgd revision Aarhus Hobro Hinnerup RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Tranberg Svendborg Rudkøbing Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Folketinget har vedtaget en række ændringer til selskabsloven og i tilknytning hertil også en række ændringer til om denne nye selskabsform. Der skal aflægges årsrap- Betegnelsen iværksætterselskab eller IVS skal anvendes blandt andet lov om visse erhvervsdrivende virksomheder port, og årsregnskaberne skal revideres eller forsynes med og årsregnskabsloven. De enkelte elementer i lovene kan anden revisorerklæring i overensstemmelse med de gældende regler for anpartsselskaber. sættes i kraft på forskellige tidspunkter, men det forventes, at hovedparten træder i kraft i Reglerne om iværksætterselskaber er inspireret af en tilsvarende selskabsform, der er indført i Tyskland. Her har det Et af hovedelementerne i lovændringerne er etableringen af det såkaldte iværksætterselskab. vist sig, at den nye særlige selskabsform er blevet anvendt i stort omfang, uden at dette har medført en væsentlig forøgelse af antallet af konkurser og lignende. Norge har også Et iværksætterselskab er en særlig type anpartsselskab, hvor kapitalkravet blot er 1 kr. ved stiftelsen. Der er et krav nedsat minimumskapitalkravet til deres anpartsselskaber. om, at 25 % af årets overskud skal opspares i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve sam- af norske anpartsselskaber. Det har også her medført en væsentlig forøgelse af antallet let udgør mindst kr. Selskabet kan udbetale udbytte, når selskabskapitalen og reserven udgør kr. Når En anden væsentlig ændring af reglerne omhandler kravet selskabskapitalen og den særlige reserve udgør kr., til minimumskapitalen for anpartsselskaber. Nedsættelsen kan selskabet endvidere omregistreres til et almindeligt sker fra kr. til kr. For aktieselskaber er der anpartsselskab. ingen ændringer i forhold til minimumskapitalen. I forbindelse med omregistreringen skal der udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand om, at kapitalen er til stede. Bortset fra de særlige kapitalregler er iværksætterselskabet omfattet af de generelle krav, der gælder for anpartsselskaber. Det betyder, at der eksempelvis stilles krav til iværksætterselskabets kapitalberedskab, ledelsens ansvar og åbenhed om selskabets forhold. Det er blandt andet muligt at stille ledelsen til ansvar, hvis selskabets kapitalgrundlag er uforsvarligt, set i forhold til virksomhedens økonomiske forpligtelser. Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Fotos: Jette Schøler. Layout: Malene Fisker. Tryk: Bronzestatue på bagsiden: Maria med barnet af Johan Galsters. Redaktionen er afsluttet den 31. maj Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Lersø Park Allé København Ø Tlf Medlem af RevisorGruppenDanmark

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 Er kreditklemmen overstået i Danmark... side 4-5 Intet er så godt, at ingen klager; intet er så skidt, at ingen takker...... side 6-7 Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet...

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere