NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013"

Transkript

1 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer... side Det bemærkes... side 12

2 Tålmodighed overvi Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor Hvis man venter længe nok, kan man blive konge af Sverige. Sådan lyder et gammelt mundheld, men hvorvidt nogen måtte have efterprøvet det, må stå hen i det uvisse. Det er lidt den fornemmelse, man har haft med sommeren her i Vi har ventet meget længe på foråret, men det lykkedes dog i det mindste pletvist til sidst at få det frem. Sådan er det ikke med FACIT det er ikke muligt at stille uret nøjagtigt efter denne publikation, men udgivelsestidspunkterne ligger nogenlunde fast fra kvartal til kvartal. Foråret har stået i reformernes tegn, og fra politisk hold har der været stor aktivitet med blandede fl ertal. Dagpengedebatten har fyldt meget, og set ud fra en samfundsmæssig synsvinkel har det været en interessant debat. Jo fl ere, vi kan få i arbejde, jo bedre må det alt andet lige gå for landet. Flere i arbejde skaber større indenlandsk efterspørgsel, og fl ere i arbejde kan være et tegn på en bedring af den eksport, vi skal leve af. Det gælder sikkert også i Sverige! Det er så vigtigt, at vi alle, danskere som svenskere og alle andre folkefærd, ser lidt positivt eller lyst på situationen. Så længe vi selv sidder på vores hænder, långiverne sidder på låget til kassen, og vi betror hinanden, at det går rent elendigt, kommer vi ikke videre. Danmark er som et lille land i stort omfang afhængigt af omverdenen, og vi er godt og grundigt pakket ind i samarbejder og aftaler om alt mellem himmel og jord. Det er vi nok nødt til at være, og selv om det sikkert begrænser vores handlemuligheder, kan vi jo godt se lyst på tingene og operere aktivt inden for de givne rammer. Umiddelbart synes man måske ikke, at revisorer bidrager positivt til udviklingen i samfundet. Vi sidder jo traditionelt og holder styr på fortiden og bidrager vi med noget af værdi for vores kunder? Det er vi ikke de rigtige til selv at bedømme. Vi kan kun erklære, at vi prøver at hjælpe vores kunder så godt som muligt, og vi prøver hele tiden at sikre, at vores arbejde tilfører kunderne værdi. Det kan være hjælp til at forstå kundernes egne virksomheder, til at beregne konsekvenser af nye tiltag, til at forudse udfordringer i forbindelse med drift og likviditet, til at tilrettelægge generationsskifter, til at forberede sig på nye love og regler, til at bedømme interne kontroller og forretningsgange, til at sikre mod besvigelser, til at udarbejde værktøjer til økonomistyring listen er lang. Den revisionspåtegning, vi afgiver eller den erklæring om gennemgang (review), der afgives ved andre opgaver end revision kan i al beskedenhed være med til at skabe værdi i relation til forretningsforbindelser, leverandører, pengeinstitutter, aktionærer, medarbejdere og andre af virksomhedens interessenter. Måle denne værdi kan man ikke, dertil fi ndes ikke et egnet værktøj eller en egnet måleenhed. Vi håber, at vi i hvert tilfælde kan skabe tillid og derigennem tilføre den fornødne værdi til vores kunder.

3 nder alt Side 3 En lille brik i dette puslespil er FACIT, der først og fremmest er en appetitvækker til vores kunder. Kundernes forhold er særdeles individuelle, men det vigtige er, at de inspireres til at henvende sig til os med konkrete problemstillinger og at vi selv løbende inspireres af den faglige udvikling, så vi uopfordret kan kontakte kunderne om interessante og værdiskabende tiltag. Vi håber altid, at FACIT har været ventetiden værd. Om det er værd at vente på titlen Konge af Sverige ved vi ikke, og at vente på foråret og sommeren var en lidt blandet fornøjelse i 2013 men døm selv. Billederne denne gang er fra Thisted og omegn og vi havde ved tilrettelæggelsen af FACIT virkelig problemer med, om der skulle være sne eller grønne blade på billederne God sommer!

4 Pensionsmidler kan investering i unotere Side 4 Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Mange virksomheder bliver i denne tid mødt med et nej i banken og har mere end nogensinde brug for kapitalindskud i forbindelse med nye investeringer, innovation og iværksætteri, forretningsudvikling, generationsskifte og opkøb. Derfor søger virksomheder alternative finansieringsmuligheder. Det kan være personalet, der investerer i arbejdsgivers virksomhed, eller forældre, der investerer i næste generations start af virksomhed. I denne artikel rettes blikket derfor mod de muligheder, investorer har for at finansiere nogle af deres investeringer i unoterede aktier med midler fra pensionsdepotet. Investeringen kan enten have karakter af et aktiekøb eller en kapitaludvidelse. Man kan også overdrage aktier fra privatøkonomien til pensionsordningen og vice versa. Værdiansættelsen af aktierne kan give visse udfordringer, idet der ofte ikke er en objektiv handelsværdi på unoterede aktier. SKAT udgiver en vejledning om værdiansættelse af unoterede aktier, og vejledningen kan normalt anvendes som grundlag for værdiansættelsen. Som oftest anvender man det senest aflagte årsregnskab, reguleret i overensstemmelse med vejledningen. Er der fortsat tvivl om værdien, kan man søge rådgivning hos sin revisor, og man kan søge SKAT (eller Skatterådet) om bindende svar. Konsekvensen af at overdrage aktier til en pensionsordning til en højere værdi, end SKAT kan godkende, vil være, at man bliver anset for at have hævet af ordningens værdi, hvilket udløser afgift på op til 60 %. Regelsættet Den enkelte investering skal udgøre mindst kr. Værdien af unoterede aktier kan på investeringstidspunktet højst udgøre en procentandel af ordningens samlede værdi. Procentsatsen afhænger af pensionsordningens størrelse: Maks 20 % for pensionsformue under 2 mio. kr. Maks 50 % for pensionsformue mellem 2-4 mio. kr. Maks 75 % for pensionsformue over 4 mio. kr. Grænsen gælder hver gang, man investerer, og alle unoterede aktier tæller med. Investeringsmuligheden falder derfor efterhånden, som aktierne stiger relativt mere i værdi end værdien af øvrige midler i pensionsordningen. Der stilles ikke krav til virksomhedstype eller aktivitetsområder, og selskabet kan ligge inden for EU/EØS. Til gengæld stilles der krav til investors ejerandel og investeringens størrelse i forhold til depotværdien, ligesom der ikke må være knyttet væsentlige brugsrettigheder, rabatter eller lignende til kapitalandelene. Ejerandelen skal være under 25 % i det selskab, der investeres i. Det er den samlede ejerandel inklusive andele ejet uden for pensionsdepotet, der tæller med. Ejerandele ejet af den såkaldte værnsaktionærkreds skal også medregnes (forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn samt disses ægtefæller og andre nærtstående). Hvis ejerandelen kommer over grænsen på 25 %, skal der afhændes aktier således, at ejerandelen igen kommer under grænsen. Fristen for afhændelsen er 3 måneder. Hvis man ikke overholder fristen, bliver den del af ordningen, der er investeret i unoterede aktier, afgiftspligtig. Afgiften udgør op til 60 %. De pensionsordninger, der er omfattet af reglerne, er: Ratepension i pengeinstitut Kapitalpension i pengeinstitut Reglerne finder anvendelse for ordninger, hvor værdien er mindst kr. Falder værdien af en pensionsopsparing til under kr. den 31.december i et givent år, skal kontohaver inden 3 måneder afhænde aktierne - eventuelt ved at købe dem ud af pensionsordningen for beskattede midler eller give pengeinstituttet besked om at afvikle ordningen.

5 anvendes til de aktier Side 5 Pensionsordninger bliver løbende beskattet med 15,3 % i PAL-skat af værdireguleringer efter lagerprincippet. Derfor skal de unoterede aktier hvert år værdiansættes. Værdien skal sættes til den højeste værdi af anskaffelsessummen eller selskabets indre værdi ifølge senest aflagte årsregnskab. Kontohaver skal selv give pengeinstituttet besked om værdien i det enkelte indkomstår (til brug for beregning af pensionsafkastskat) senest den 1. december. Økonomisk gevinst Det afhænger af en række forhold, om det er økonomisk fordelagtigt at investere sine pensionsmidler i unoterede aktier. Først og fremmest skal det vurderes i relation til andre placeringsmuligheder. Det skal også sammenlignes med investering for frie midler. Afkast af aktieinvesteringer foretaget for frie midler bliver beskattet med 27/42 %. Afkast af aktieinvesteringer foretaget med pensionsmidler bliver løbede beskattet med den nævnte PAL-skat på 15,3 %. Ved udbetalinger fra ordningen på pensionstidspunktet afhænger skatten af de resterende 85 % af, hvilken ordning det drejer sig om, og hvor stor en indkomst, man har ud over pensionsudbetalingerne. Udbetalinger fra kapitalpensionsordninger bliver beskattet med op til 40 %. Den samlede skat bliver hermed ca. 49 %. Udbetalinger fra en ratepension bliver beskattet med mellem cirka 37 og 52 %, afhængigt af indkomstniveau i øvrigt. Den samlede beskatning bliver hermed cirka % inklusive kirkeskat i en gennemsnitskommune. Fordelen ved investering via en pensionsordning skal derfor ses i sammenhæng med, at indskuddet har været fradragsberettiget. Herved stiger investeringsmuligheden. Har man tjent 1 mio. kr. og betalt 56 % i skat, er der kun kr. tilbage til investering. Har man indbetalt på en ratepension, fratrukket indbetalingen i den højeste marginalskat og betalt AM-bidrag med 8 %, kan man investere kr. og dermed opnå et højere afkast. Går investeringen galt, vil der i begge tilfælde være fradragsret for tabet. Enten som negativ aktieindkomst på unoterede aktier i privat regi eller i form af, at indskuddet på pensionsordningen har været fradragsberettiget. Konsekvensberegning Som det fremgår, er der flere variabler, der kan påvirke det samlede billede. Det er derfor en god idé at få foretaget en konsekvensberegning, inden man investerer i unoterede aktier og bestemmer sig for, om investeringen skal gå gennem pensionsordningen.

6 Indbrud i netbanke Hvad nu, hvis virksomheden får indbrud i netbanken? Side 6 Martin Brogaard Nielsen, it-revisor Næsten alle virksomheder benytter sig i dag af netbank, og det gør, at der introduceres en række nye risici i forhold til tidligere. Tidligere i de gode gamle dage lå der et checkhæfte i direktørens skrivebordsskuffe, og skuffen var måske endda var låst. Tilegnelse af penge fra virksomhedens bankkonto - for eksempel ved at en person afgav falsk underskrift på en check - ville blive klassificeret som bedrageri. I dag er disse bedragerisager rykket over i netbanken. De fleste netbanksystemer er bygget op med forskellige fuldmagter (eksempelvis A og B). Den ene type fuldmagt giver adgang til både at oprette og godkende betalinger. Den anden type fuldmagt kan alene oprette betalinger altså ikke godkende. Dette giver mulighed for, at en bogholder kan oprette betalingerne, mens en direktør kan godkende betalingerne. Dermed er der to personer inde over transaktionen, og risikoen for bedrageri internt i virksomheden er minimeret hvis de to personer da ikke er i ledtog. Bedrageri i denne forbindelse vil ofte blive genstand for en konkret politianmeldelse, søgsmål og så videre. Det er noget andet, hvis der stjæles penge af it-kriminelle, idet disse mennesker oftest ikke bliver fundet. Under alle omstændigheder befinder de sig nok på den anden

7 n Side 7 side af jorden, og har dermed svært ved at blive genstand for et dansk søgsmål. Virksomheden står derfor ofte alene, når it-kriminelle hacker sig ind i virksomhedens netbank. Det kan derfor overvejes, om der bør tegnes en forsikring mod netbankindbrud. Netbankforsikring Som med al anden it-sikkerhed er det vigtigt at følge almindelig sund fornuft. Undlad at bruge en nem kode. Husk at skifte koden med passende intervaller. Husk antivirus og så videre. Selv med et højt sikkerhedsniveau er det stadig muligt for it-kriminelle at opsnappe adgang til netbanken på forskellig vis, så intet er sikkert. Men det var jo heller ikke sikkert dengang, vi brugte checkhæfter. Flere forsikringsselskaber er begyndt at udbyde specielle forsikringer henvendt til virksomheder, der ønsker at forsikre sig mod tyveri via netbanken. 5 tips til et godt password For at tegne en sådan forsikring skal virksomheden over for forsikringsselskabet påvise et fornuftigt sikkerhedsniveau i virksomhedens it-systemer, idet forsikringsselskabets risiko afhænger af virksomhedens generelle sikkerhedsniveau. Historikken inden for dette felt viser, at der bliver bedraget og stjålet fl ere penge via netbanker, end hvad mange måske vil tro, og der er tale om en stigende tendens. Historikken viser også, at langt de fl este penge leveres tilbage, så hvorvidt det er en fornuftig idé at tegne en forsikring mod tyveri fra netbanken, er op til den enkelte at afgøre. 1. Minimum 8 tegn 2. Kombination af små og store bogstaver 3. Tal og specialtegn skal indgå 4. Brug ikke personlige data som navn eller fødselsdato 5. Brug ikke almindelige ord

8 Momspraksis ved EU SKAT har med udsendelsen af et styresignal skærpet praksis ved EU-handel Side 8 Chris Pedersen, momsekspert Skærpelsen vedrører dokumentationskravene ved momsfri EU-handel, når varerne sælges som afhentningskøb. Dokumentation af købers identitet/momsnummer Den skærpede praksis gælder fra 1. august Med udsendelsen af styresignalet skærper SKAT momspraksis for virksomheder, som sælger varer ab fabrik. Det vil sige i tilfælde, hvor en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land køber varer her i landet og selv afhenter varerne hos den danske sælger. De skærpede krav kommer til at gælde for følgende: Dokumentation for transporten Dokumentation for købers/købers repræsentants identitet Verifi kation af købers momsnummer. Dokumentation for transporten Sælger skal - som det gælder for alle EU-salg - sikre sig, at køber er en momsregistreret virksomhed. Sælger skal dermed verifi cere, at det oplyste momsnummer er gyldigt på salgstidspunktet og gemme dokumentation for verifi kationen. Herudover skal sælger også indhente og gemme elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Disse kontroller kan foretages via VIES-databasen, som kan fi ndes via SKATs hjemmeside. I tilfælde af tvivl om købers identitet, skal sælger sikre sig fl ere oplysninger for at fastslå, at det oplyste momsnummer er købers. Fra 1. august 2013 skal dokumentationen ved afhentningskøb som minimum bestå af en erklæring fra køberen, der indeholder oplysninger om følgende: At varen er sendt eller transporteret fra Danmark Varens bestemmelsessted Transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel At varen er modtaget på leveringsadressen. Derudover skal køberen, hvis det er relevant som følge af transportruten, vedlægge dokumentation for transporten i form af færgebilletter, brokvitteringer og lignende. SKAT anfører, at ovenstående krav er minimumskrav, og at det som altid er en konkret vurdering, om sælger på betryggende vis har godtgjort, at varerne er transporteret ud af landet. Ved kontanthandler eller køb med kreditkort eller lignende skal den person, der afhenter varerne hos den danske sælger, identifi cere sig, så sælger kan fastslå, at personen er køber eller repræsentant for denne. Identifi kationen kan bestå af kørekort, pas eller lignende. Hvis dokumentationen ikke er forsynet med læselig underskrift, skal personen kvittere skriftligt (med læsbar underskrift) for udleveringen af varerne. Hvis den, der afhenter varerne, ikke er indehaver af den udenlandske virksomhed, skal personen endvidere fremlægge fuldmagt til at købe og afhente varerne på købers vegne. Tilsvarende gælder, hvis de pågældende varer normalt ikke kan sælges i køberens land - eksempelvis hvis varerne ikke lever op til pantregler eller lignende i købers land.

9 -handel Side 9 Dansk moms, hvis dokumentationen mangler Ud over ovennævnte skærpede krav kræver SKAT, at sælger skal have modtaget den ovenfor nævnte dokumentation, inden der må udstedes faktura uden dansk moms. Dette gælder både, når køberen selv transporterer varerne, og når tredjemand for købers regning forsender eller transporterer varerne til et andet EU-land. Derfor må det som udgangspunkt være op til den enkelte virksomhed at vurdere, om virksomheden vil løbe den risiko at fakturere uden moms, inden dokumentationen er behørig. Kan dokumentionskravene efterfølgende ikke opfyldes, skal der betales dansk moms af salget. Det betyder, at den danske sælger skal opkræve dansk moms, hvis denne ikke har modtaget dokumentation for, at varen er/bliver transporteret ud af Danmark, og købers momsnummer, navn og adresse. Sælgeren kan dog tilbagebetale/berigtige den danske moms, når behørig dokumentation er modtaget fra køberen. Dette kan ske ved udstedelse af kreditnota og en ny momsfri faktura. SKATs meget restriktive stramninger af dokumentationskravene for ovennævnte EU-salg medfører store administrative byrder for de berørte virksomheder. Det må anses som tvivlsomt, om SKAT kan indføre et krav om fakturering med dansk moms, hvis dokumentationen ikke er tilstede på faktureringstidspunktet.

10 Virksomheders brug - ny lovgivning Side 10 Rasmus Nørgaard Bek, advokat Den manglende lovregulering af vikararbejde er ved at være et overstået kapitel, idet et af beskæftigelsesministeren fremsat forslag til lov om vikarers retsstilling i forbindelse med udsendelse fra et vikarbureau eller lignende netop er vedtaget. Loven træder i kraft den 1. juli Lovens primære formål er at sikre ligebehandling for vikarer, således de opnår samme arbejdsvilkår, som hvis de var ansat direkte i brugervirksomheden. Nogle virksomheder kan med fordel anvende vikarer, og et par af fordelene ved at bruge vikarer er: Ingen binding af kapacitet Ingen sociale omkostninger Fleksibel arbejdskraft Vikarbureauet finder egnede kandidater i forhold til virksomhedens behov Vikaren kan opsiges med dags varsel. Gældende ret Ny lovgivning Beskæftigelsesministeren fremsatte den 17. april 2013 forslag til lov om vikarers retsstilling i forbindelse med udsendelse fra et vikarbureau eller lignende. Loven blev vedtaget den 30. maj 2013 og har som hovedformål at sikre vikarer betryggende vilkår i forbindelse med, at de udsendes til brugervirksomheder, herunder at forbedre kvaliteten af og fastsætte passende rammer for vikararbejde. Det centrale ligebehandlingsprincip går således ud på at sikre vikarer vilkår med hensyn til aflønning og ferie med videre, som mindst svarer til, hvad der ville have været gældende, hvis de havde været ansat direkte af brugervirksomheden. Hidtil har vikararbejde ikke været genstand for særskilt lovgivning i Danmark, og vikarer på danske brugervirksomheder har således med hensyn til løn- og arbejdsvilkår alene kunnet henholde sig til lovgivning, der gælder for lønmodtagere generelt. Lovgivning, der gælder generelt for lønmodtagere, omfatter også vikarer, og vikarer har således ret til et ansættelsesbevis i overensstemmelse med ansættelsesbevisloven, ret til ferie i henhold til ferielovens bestemmelser og ret til pauser og hvileperioder med videre efter lovgivningens bestemmelser herom. Med hensyn til funktionærloven følger det af retspraksis, at vikarer som udgangspunkt ikke er omfattet heraf, idet en vikarstilling ikke er en tjenestestilling. Lovens betydning for vikarbureauer I medfør af den vedtagne lov er det vikarbureauets ansvar, at vikaren sikres de væsentligste vilkår, der gælder for ansatte i brugervirksomheden, herunder eksempelvis vilkår vedrørende: Arbejdstidens længde Overarbejde Pauser Aflønning Ferie.

11 af vikarer Det fremgår ligeledes, at de lovregler, kollektive overenskomster eller andre generelle bestemmelser, der vedrører beskyttelsen af gravide eller ammende kvinder, børn og unge, ligebehandling af mænd og kvinder samt foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling af enhver art, ligeledes finder anvendelse for vikarer. Klausuler Det følger af loven, at klausuler, der forbyder eller reelt forhindrer, at der efter en udsendelses ophør indgås aftaler eller ansættelsesforhold mellem brugervirksomheden og vikaren, ikke kan gøres gældende. Lovens betydning for brugervirksomheder Fravigelsesmuligheder Følgende forpligtelser bliver pålagt brugervirksomheden i medfør af den vedtagne lov: Brugervirksomheden skal sikre, at vikarer informeres om eventuelle ledige stillinger i virksomheden. Vikarbureauet har mulighed for at fravige nogle af bestemmelserne i loven, hvis vikarbureauet omfattes af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Brugervirksomheden skal sørge for, at vikaren har adgang til virksomhedens kollektive faciliteter og goder på samme vilkår som lønmodtagere, der er ansat direkte i brugervirksomheden. Brugervirksomheden skal give lønmodtagerrepræsentanter oplysning om brug af vikarer i virksomheden. Eksempel på gennemførelsen af ligebehandlingsprincippet Vikarer er som nævnt ikke omfattet af funktionærloven, uanset om vikaren reelt udfører funktionærarbejde. Vikaren opnår derfor ikke funktionærstatus, men har i medfør af ligebehandlingsprincippet krav på de løn- og arbejdsvilkår, som er omfattet af ligebehandlingsprincippet. Vikaren har således eksempelvis krav på løn under sygdom. Konsekvensen af loven Ifølge beskæftigelsesministeren tilgodeser loven både hensynet til beskyttelsen af vikaransatte og fleksibilitet, idet vikaransattes rettigheder sikres på en måde, så social dumping gennem brug af vikarer hindres effektivt, mens de vikarbureauer, som hidtil har opereret på solide overenskomstmæssige vilkår, på den anden side kan fortsætte deres virksomhed uden at blive videre påvirket af loven. Realiteten i den vedtagne lov er dog, at der i meget vidt omfang pålægges vikarbureauet forpligtelser i forhold til vikarernes vilkår ved brugervirksomheden. Dette betyder, at flere vikarbureauer, der eksempelvis ikke hidtil har opereret på solide overenskomstmæssige vilkår, bliver forpligtet til at undersøge den enkelte brugervirksomheds vilkår og sikre, at den enkelte vikar får tilsvarende vilkår som de ansatte i brugervirksomheden.

12 Det bemærkes... Ændring af selskabsloven er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer: AP København Aarhus Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Åbyhøj Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg CENSUS Odense Christensen Kjærulff København Grant Thornton København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk GLB REVISION København Køge Januar Tórshavn Kovsted & Skovgård Aarhus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Aalborg Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Varde Vejen Vejle Nejstgaard & Vetlov Allerød Hvidovre Nielsen & Christensen Aalborg København Aars Partner Revision Brande Give Herning Ikast Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm Ejer af MR Revision Ølgod PKF Munkebo Vindelev Glostrup rgd revision Aarhus Hobro Hinnerup RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Tranberg Svendborg Rudkøbing Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Folketinget har vedtaget en række ændringer til selskabsloven og i tilknytning hertil også en række ændringer til om denne nye selskabsform. Der skal aflægges årsrap- Betegnelsen iværksætterselskab eller IVS skal anvendes blandt andet lov om visse erhvervsdrivende virksomheder port, og årsregnskaberne skal revideres eller forsynes med og årsregnskabsloven. De enkelte elementer i lovene kan anden revisorerklæring i overensstemmelse med de gældende regler for anpartsselskaber. sættes i kraft på forskellige tidspunkter, men det forventes, at hovedparten træder i kraft i Reglerne om iværksætterselskaber er inspireret af en tilsvarende selskabsform, der er indført i Tyskland. Her har det Et af hovedelementerne i lovændringerne er etableringen af det såkaldte iværksætterselskab. vist sig, at den nye særlige selskabsform er blevet anvendt i stort omfang, uden at dette har medført en væsentlig forøgelse af antallet af konkurser og lignende. Norge har også Et iværksætterselskab er en særlig type anpartsselskab, hvor kapitalkravet blot er 1 kr. ved stiftelsen. Der er et krav nedsat minimumskapitalkravet til deres anpartsselskaber. om, at 25 % af årets overskud skal opspares i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve sam- af norske anpartsselskaber. Det har også her medført en væsentlig forøgelse af antallet let udgør mindst kr. Selskabet kan udbetale udbytte, når selskabskapitalen og reserven udgør kr. Når En anden væsentlig ændring af reglerne omhandler kravet selskabskapitalen og den særlige reserve udgør kr., til minimumskapitalen for anpartsselskaber. Nedsættelsen kan selskabet endvidere omregistreres til et almindeligt sker fra kr. til kr. For aktieselskaber er der anpartsselskab. ingen ændringer i forhold til minimumskapitalen. I forbindelse med omregistreringen skal der udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand om, at kapitalen er til stede. Bortset fra de særlige kapitalregler er iværksætterselskabet omfattet af de generelle krav, der gælder for anpartsselskaber. Det betyder, at der eksempelvis stilles krav til iværksætterselskabets kapitalberedskab, ledelsens ansvar og åbenhed om selskabets forhold. Det er blandt andet muligt at stille ledelsen til ansvar, hvis selskabets kapitalgrundlag er uforsvarligt, set i forhold til virksomhedens økonomiske forpligtelser. Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Fotos: Jette Schøler. Layout: Malene Fisker. Tryk: Bronzestatue på bagsiden: Maria med barnet af Johan Galsters. Redaktionen er afsluttet den 31. maj Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Lersø Park Allé København Ø Tlf Medlem af RevisorGruppenDanmark

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Udvidet gennemgang i stedet for revision...

Udvidet gennemgang i stedet for revision... vedrørende Udvidet gennemgang i stedet for revision...... kan det være relevant i mit tilfælde? En kort omtale af de nye regler om mulighed for udvidet gennemgang i stedet for revision i kapitalselskaber

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Velkommen Baggrund o Vikarbureauvikarens rettigheder (og pligter?) o Vikarbureauets pligter o Brugervirksomhedens pligter 2 Baggrund EU-direktiv

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING 28. marts 2013 LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING Beskæftigelsesministeriet har den 18. marts 2013 sendt et lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau i høring. Lovforslaget

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Overenskomster med aftale

Overenskomster med aftale Overenskomster med aftale Bilag 17 Protokollat Vikarbureauer Opmandskendelse i faglig voldgift: Bravida Opsamlingsaftale mellem DA og LO Overenskomster med aftale Tekniq Indklagede Bravida Danmark A/S

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Fremsat den 17. april 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

Udfordringer ved brug af vikarer

Udfordringer ved brug af vikarer Udfordringer ved brug af vikarer Brug af vikarer bliver mere og mere udbredt, da det hjælper virksomhederne med at imødekomme behovet for fleksibel arbejdskraft. Det giver dog udfordringer og spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse - 1 Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse af aktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et salg af aktier i Dong Energy til en udenlandsk investeringsbank

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere