DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem grunden til den ene side og var en stejl, skovbevokset skrænt til den anden side. Sommerhusgrunden havde været i Als-familiens eje, lige siden den blev udstykket, og i sommertiden var der i årenes løb blevet holdt mange familiefester med udgangspunkt i det lille træskur, Arthurs fader havde opført midt på grunden for henved 50 år siden. Arthur, der kun ville sælge til et medlem af familien, skrev den 20. marts 1999 sålydende brev til sin fætter på mødrene side, Bent Bork:»20/ Kære Bent. Hermed vil jeg tilbyde dig min sommerhusgrund for kr. (ja, det lyder måske dyrt, men det er prisen for grunde her i området, ved jeg!). Som du sikkert ved, er grunden byggeklar. Du kan have grunden på hånden til den 1. maj, men hvis du kan svare før, vil det være fint. Du behøver dog under ingen omstændigheder at svare før efter påske, da jeg skærtorsdag den 1. april tager på besøg hos vores sure, gamle tante Cecilie (du kan nok huske, at jeg nytårsaften på det bestemteste lovede dig at tage»påsketjansen«i år!) og først er hjemme igen onsdag den 7. april. Med venlig hilsen Arthur.«Efter at have tænkt lidt over sagen skrev Bent den 31. marts - onsdagen før påske - sålydende brev til Arthur:»31/ Kære Arthur. Jeg tror, jeg må sige nej tak til dit tilbud. (Jeg ved godt, at jeg ikke behøvede at svare før onsdag efter påske, men jeg synes, du skulle have svar så hurtigt som muligt.) Jeg håber, at du havde et tåleligt ophold hos tante Cecilie - jeg tager»påsketjansen«næste år. Med venlig hilsen Bent.«Der var ikke gået mere end et par dage, før Bent fortrød, at han havde sendt brevet, og den 4. april - påskesøndag - skrev han derfor endnu et brev til Arthur:»4/ Kære Arthur. Vil du ikke nok se bort fra mit første brev? Jeg accepterer dit tilbud på kr., forudsat at der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse pr. overtagelsesdagen, og at det gamle, rådne skur bliver fjernet, så jeg kan komme til at bygge umiddelbart. Med venlig hilsen Bent.«1

2 Arthur, der alligevel ikke ønskede at besøge tante Cecilie, havde tilbragt hele påsken hjemme og havde således læst Bents første brev ved modtagelsen den 3. april - påskelørdag - og Bents andet brev ved modtagelsen den 6. april - tirsdagen efter påske. Den følgende dag - onsdag den 7. april - skrev Arthur, der var blevet stødt over Bents bemærkning om det skur, som Arthurs fader havde opført, følgende brev til Bent:»7/ Til Bent. Du virker noget ubeslutsom. Dit første brev kom den 3. april, dit andet brev den 6. april. Arthur.«Som følge af postvæsenets fejl bortkom dette brev imidlertid under forsendelsen. Bent, der således intet havde hørt fra Arthur, sendte den 27. april sålydende brev til Arthur:»27/ Kære Arthur. Det undrer mig, at du ikke har ladet høre fra dig. I går ringede tante Cecilie og fortalte mig, at hun for første gang i sit 72-årige liv havde tilbragt påsken mutters alene. Jeg tror, det rabler for hende, for du besøgte hende da? Hvorom alting er, skal vi i hvert fald have sluttet sagen om sommerhuset. Sender du snart et udkast til skøde? Med venlig hilsen Bent.«Arthur, der havde fået opsnuset, at Bent havde planlagt at sælge grunden videre i bebygget stand, skrev straks et brev til Bent, hvori han afviste, at han skulle være bundet til at sælge grunden til Bent, og hvori han bebudede, at han ville fremkomme med ethvert tænkeligt juridisk anbringende for at undgå, at grunden faldt i Bents hænder. Bent anlagde herefter sag mod Arthur med påstand om tilskødning af grunden mod betaling af kr. og i øvrigt på vilkårene angivet i Bents accept. Under retssagen kom alle ovenfor anførte omstændigheder for dagens lys, ligesom det blev oplyst, at en fjernelse af skuret ville koste kr., såfremt arbejdet skulle udføres af en håndværker, men at arbejdet i øvrigt kunne udføres på ca. 15 timer af enhver uden sagkundskab. Hvorledes skal sagen afgøres? (Købeloven skal ikke inddrages i besvarelsen.) 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 Opgaven giver anledning til at drøfte 3 problemer, nemlig vedrørende (1) Bents afslag, (2) Bents accept og (3) Arthurs urigtige eller bristede forudsætninger. 1. Problemet vedrørende Bents afslag Arthurs brev af den 20. marts 1999 er et tilbud til Bent. Arthur har fastsat acceptfristen, således at den udløber den 1. maj. Bents brev af den 31. marts er et afslag på Arthurs tilbud, der i medfør af AFTL 5 er bortfaldet, når afslaget kommer til Arthurs kundskab, hvilket sker den 3. april. Arthurs oplysning til Bent om, at han (Arthur) tager hjemmefra i påsken, kan klart ikke udlægges som et løfte fra Arthur til Bent. (Det savner naturligvis enhver betydning, at Arthur nytårsaften»lovede«bent at besøge tante Cecilie, da et sådant»løfte«ikke har nogen retlig relevans, og da det i øvrigt under ingen omstændigheder kan tillægges betydning i relation til Bents afslag.) Bents brev af den 4. april er et forsøg på at tilbagekalde afslaget, forinden dette kommer til Arthurs kundskab. Som det fremgår af det anførte, slår dette forsøg imidlertid fejl, og Bents brev ændrer derfor ikke ved, at Arthurs tilbud er bortfaldet som følge af Bents afslag. Under de foreliggende omstændigheder går Bent imidlertid ud fra, at hans tilbagekaldelse af afslaget vil komme frem senest samtidig med, at afslaget kommer til Arthurs kundskab (nemlig onsdag den 7. april, hvor Arthur skulle være hjemme igen), og dette må Arthur indse. Situationen er hermed helt analog med den situation, der er reguleret i AFTL 4, stk. 2, hvorefter tilbudsgiveren må reklamere, når han må indse, at acceptanten går ud fra, at hans for sene accept er rettidig. Arthurs brev af den 7. april er et forsøg på at reklamere, men også her er der tale om et forsøg, der slår fejl. Arthur skriver blot, at Bent virker noget ubeslutsom, og at Bents første brev kom den 3. april og hans andet brev den 6. april, men herfra kan Bent - der tror, at Arthur først er kommet hjem den 7. april - jo intet slutte. (Den omstændighed, at Arthurs»reklamation«som følge af postvæsenets fejl bortkommer under forsendelsen, bliver dermed aldeles uden betydning, idet det ikke ville have gjort nogen forskel, om»reklamationen«var kommet frem til Bent. AFTL 40 får dermed ingen som helst betydning.) Konklusionen bliver, at Bents afslag ikke er til hinder for, at aftale anses for indgået mellem Arthur og Bent. 2. Problemet vedrørende Bents accept Bents accept stemmer på to punkter ikke umiddelbart overens med Arthurs tilbud, idet Bent forudsætter, dels at der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, dels at skuret på grunden bliver fjernet. Bents tilføjelse om refusionsopgørelsen ændrer ikke materielt på Arthurs tilbud og gør ikke Bents accept uoverensstemmende: Bent betinger sig blot, hvad der ville gælde i forvejen. Bents tilføjelse om fjernelse af skuret ændrer materielt på Arthurs tilbud og gør 3

4 Bents accept uoverensstemmende: Bent betinger sig noget mere, end hvad der følger af Arthurs tilbud eller ville gælde i forvejen, idet der ikke i ordet»byggeklar«kan indfortolkes et løfte fra Arthur om, at han vil (sørge for at) fjerne skuret. Under de foreliggende omstændigheder er det klart, at Bent (ikke helt uden føje) går ud fra, at hans accept er overensstemmende, og at Arthur må indse dette. Arthur skulle derfor have reklameret over uoverensstemmelsen i medfør af AFTL 6, stk. 2, eller princippet i denne bestemmelse, og da han ikke har gjort dette, bliver han bundet i overensstemmelse med acceptens ordlyd. Konklusionen bliver, at Bents tilføjelser i accepten ikke er til hinder for, at aftale anses for indgået mellem Arthur og Bent, og Arthur må således (sørge for at) fjerne skuret. 3. Problemet vedrørende Arthurs urigtige og/eller bristede forudsætninger Arthur har tilbudt Bent en grund til en pris, som ifølge Arthur selv er den sædvanlige handelspris. Der er derfor ingen grund til at antage, at den omstændighed, at der er tale om en»familiehandel«, har spillet nogen rolle for prisen, og i hvert fald er dette ikke tilkendegivet over for Bent. Følgelig kan Arthur utvivlsomt ikke komme igennem med, at aftalen skal tilsidesættes som følge af urigtige og/eller bristede forudsætninger (Bents plan om at videresælge grunden). Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udg. (1997) s. 44 f., s. 63 (med note 71), s. 64, s. 69 ff. og s. 220 ff. 4

5 Opgave 2 Den 6-årige Anders var indmeldt i Billund Kommunes børnehave,»anemone«. Onsdag den 31. marts l999 havde børnehaveleder Carla Cram givet tilladelse til, at Anders havde sin legekammerat, den 5½-årige Benjamin, med i børnehave. Benjamin var ikke indmeldt i børnehaven, men Carla havde givet sin tilladelse under hensyntagen til, at mange børn holdt påskeferie, hvorimod personalet var fuldtalligt. Anders og Benjamin legede på legepladsen, hvor der blandt andet stod et gammelt legeskib bygget af træ. Skibet var råddent og havde længe trængt til at blive udskiftet. Personalet vidste, at skibet ikke var tilstrækkeligt stabilt, og derfor havde børnene med jævne mellemrum fået pålæg om, at de under ingen omstændigheder måtte klatre op på skibet. Personalet havde endvidere ved kommunens seneste tilsyn med legepladsen påtalt legeskibets manglende stabilitet. Anders og Benjamin legede fangeleg. Da det blev Anders tur til at fange Benjamin, sprang Benjamin, der ikke var informeret om skibets tilstand, pludselig op på skibet, og Anders satte efter ham. De voksne råbte advarende og løb derhen, men før de kunne gribe ind, forsvandt de rådne brædder under fødderne på Anders og Benjamin, og de styrtede begge ca. 2 meter ned. Ved faldet brækkede Benjamin sin ene arm. Armen måtte opereres og derefter i gips i 4 uger, hvorefter den var helet uden varigt mén. Anders pådrog sig et kompliceret benbrud, der krævede 2 ugers indlæggelse, samt efterfølgende 4 uger i gips. Benet heledes uden varigt mén. Billund Kommune var selvforsikrer. Umiddelbart efter indlæggelsen med benbruddet viste Anders tillige tegn på en lungeskade, som utvivlsomt stammede fra et udslip af giftige stoffer i luften den 31. marts. I nærheden af børnehaven lå en virksomhed med kemisk fabrikation,»karlsens Kemiske Fabrikker«, som Karl Karlsen var eneindehaver af. Virksomheden fremstillede kunstgødning og ukrudtsbekæmpelsesmidler. Virksomheden havde ferielukket den 31. marts. Frede Frandsen, der var ansat som altmuligmand hos Karl, havde bl.a. til opgave 5

6 at føre tilsyn med virksomheden. Når virksomheden holdt lukket, bestod Fredes tilsyn i, at han skulle lade sin egen vagthund,»hubert«, løbe frit rundt på virksomhedens indhegnede område ½ time et par gange i døgnet. Den 31. marts havde Frede fulgt de i øvrigt helt forsvarlige regler for tilsyn, og det viste sig nu, at»hubert«, som aldrig tidligere havde skadet noget under sin afpatruljering, havde bidt hul i en slange til en tank, som indeholdt en flygtig kemisk forbindelse. Tankanlægget var indrettet fuldt ud forsvarligt. Anders lungeskade medførte efter 2 ugers forgæves sygehusbehandling et varigt mén på 20%. Lungeskaden hidrørte utvivlsomt fra udslippet fra Karls virksomhed. Karl måtte efter»huberts«bideskade have slangen repareret for 5000 kr. Karl havde i forsikringsselskabet»gefion«tegnet såvel en tingsforsikring på sit materiel som en ansvarsforsikring, der dækkede ethvert ansvar, som virksomheden måtte pådrage sig.»hubert«var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet»sønderjyden«. Hvordan er den forsikrings- og erstatningsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadekrav. 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Benjamins arm. Benjamin kan kræve godtgørelse for svie og smerte (jf. EAL 3). Når børnehavelederen Carla har givet tilladelse til, at Benjamin opholdt sig i børnehaven, har børnehavens personale selvsagt samme forpligtelse til at føre tilsyn med ham som med indmeldte børn. Personalet, der har glemt at informere gæstebarnet om skibets manglende brugbarhed, har oplagt tilsidesat en tilsynspligt, og Billund Kommune er derfor ansvarlig, jf. DL (Billund Kommune er tillige erstatningsansvarlig som indehaver af dårligt vedligeholdt materiel, jf. nærmere nedenfor pkt. 2). Personalet ifalder ikke erstatningsansvar, jf. EAL 20, jf. l9, stk. 3. (Anders er selvsagt ikke erstatningsansvarlig % legen er ufarlig). Litteratur (pensum): von Eyben, Nørgaard og Vagner: Lærebog i erstatningsret, 3. udg., s. 65, 68, 87, 96 f., 153 ff., 235, 333 f. og 343 f. 2. Skaden på Anders ben. Anders kan kræve godtgørelse for svie og smerte (jf. EAL 3). For så vidt angår skaden på Anders, har personalet ikke handlet ansvarspådragende, fordi tilsynspligten med Anders er opfyldt ved de gentagne pålæg om ikke at bruge skibet, og fordi personalet har påtalt skibets manglende stabilitet ved det seneste tilsyn. Billund Kommune har derimod pådraget sig et selvstændigt ansvar som indehaver af dårligt vedligeholdt materiel % et legeredskab i en børnehave. Anders har ikke udvist en egen skyld, (jf. EAL 24 a, 1. pkt. analogt), som overfor kommunens ansvar for legeskibets manglende vedligeholdelse kan medføre, at han selv må bære en del af tabet. Se tillige nedenfor pkt Litteratur (pensum): von Eyben, Nørgaard og Vagner: Lærebog i erstatningsret, 3. udg., s. 65, 68, 95, 235 og 305 f. 3. Lungeskaden på Anders. Anders kan kræve godtgørelse for svie og smerte (jf. EAL 3) og godtgørelse for varigt mén (jf. 4) Frede/»Hubert«(»Sønderjyden«). Anders kan kræve skaden erstattet af ansvarsforsikringsselskabet»sønderjyden«, jf. HL 8, stk. 1, 1. pkt. og 8, stk. 2. Ifølge opgaveteksten er skaden kausal, og der er ikke grundlag for at anse skaden for inadækvat. Selv om skaden er dækket af Karls ansvarsforsikring, kan Frede ikke påberåbe sig ansvarsbortfald efter EAL 19, stk. 3, fordi hans handling ikke er omfattet af DL , da han ikke har handlet culpøst, jf. nedenfor pkt

8 3.2. Karl Karlsen. Selv om skaden er sket, mens Frede udførte sit arbejde, er Karl ikke ansvarlig efter DL , eftersom Frede ikke har handlet culpøst, jf. U Ø. Da årsagen til skaden er en forureningsskade (luftforurening) i MEL s forstand, da skaden er forårsaget»som led i erhvervsmæssig [<..] aktivitet, der er anført i bilaget«til MEL, nemlig bilagets pkt. D, jf. MEL 3, stk. 1, da skaden skyldes de farlige aktiviteter, der har bevirket, at virksomheder som Karls er medtaget under MEL, og da forureningen må antages at gå ud over, hvad der efter områdets karakter må forventes eller tåles, bærer Karl et objektivt ansvar, jf. MEL 3, stk. 1. Lungeskaden er omfattet af MEL 2, nr. 1. Lungeskaden er dækket af Karls ansvarsforsikring i forsikringsselskabet»gefion« Frede/»Hubert«(»Sønderjyden«) og Karl (»Gefion«). Frede/»Sønderjyden«og Karl er således solidarisk ansvarlige for lungeskaden. Da begge skadevoldere er ansvarsforsikrede, skal den indbyrdes fordeling af erstatningsbyrden mellem dem foretages efter kriterierne i EAL 25, stk. 1, dvs. ansvarets beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt. Ganske vist er»hubert«den umiddelbare årsag til skadens opståen, men heroverfor står, at handlingen er foretaget i Karls interesse, ligesom han er ejer af en virksomhed af en vis farlighedsgrad, samt at han»handler«som led i denne erhvervsudøvelse. Begge skadevoldere bærer et (lovbestemt) objektivt ansvar, som for begges vedkommende er dækket af en specialansvarsforsikring. Selv om»hubert«% i modsætning til Karl % er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring, er det jf. ovennævnte omstændigheder ikke mere nærliggende at placere erstatningsbyrden hos»hubert«(»sønderjyden«) end hos Karl (sml. U l H). Konklusionen er herefter den, at Karl i det indbyrdes opgør må bære i hvert fald halvdelen af erstatningsbyrden. For så vidt angår Anders krav på godtgørelse for svie og smerte foreligger der et årsagskonkurrenceproblem vedrørende de 2 ugers indlæggelse. Årsagsfaktorerne, dvs.»hubert«/karl (jf. umiddelbart ovenfor) og Billund Kommune (jf. ovenfor pkt. 2), er alle ansvarsbærende, ligesom de alle er ansvarsforsikringsdækkede eller for så vidt angår Billund Kommune, hvad der må sidestilles hermed. Der må derfor være basis for at pålægge solidarisk ansvar. Eftersom den skade, som Billund Kommune er ansvarlig for, i sig selv ville have holdt Anders på sygehuset i 2 uger, ligesom den skade, som»hubert«/karl er ansvarlige for i sig selv ville have krævet 2 ugers sygehusbehandling, må der i det indbyrdes forhold mellem skadevolderne foretages en ligedeling af godtgørelseskravet for svie og smerte vedrørende de 2 uger. Litteratur (pensum): von Eyben, Nørgaard og Vagner: Lærebog i erstatningsret, 3. udg., s. 119 f., 142 ff., 148, 157, 171, 235, 236, 299 og 323 f. 4. Skaden på slangen. Skaden dækkes umiddelbart af»gefion«. Selv om skaden er dækket af Karls tingsforsikring, bortfalder Fredes erstatningsansvar overfor Karl ikke efter EAL 19, stk. 3, fordi betingelserne for pålæggelse af arbejdsgiveransvar ikke er opfyldt, jfr. ovenfor pkt

9 Erstatningsansvaret bortfalder heller ikke efter EAL 19, stk. 1, eftersom skaden er forvoldt af en hund i erhverv, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2, og»gefion«kan følgelig kræve beløbet på de 5000 kr. betalt af»sønderjyden«, jf. EAL 22, stk. 1. Litteratur (pensum): von Eyben, Nørgaard og Vagner: Lærebog i erstatningsret, 3. udg., s. 338 ff., 341 og 343 f. 9

10 Opgave 3 Hestehandler Karsten Kusk fra Vejle mødte ved et ridestævne den 3. april 1999 sin gamle bekendt, hestehandler Svend Sørensen fra Næstved. Sørensen fortalte, at han netop havde været i Tyskland, og at han der havde købt 6 aldeles fremragende springheste, som ville ankomme til Danmark den følgende dag. Sørensen fortalte videre, at den tyske sælger havde oplyst, at samtlige heste for nylig var undersøgt af en dyrlæge, og at de var fundet fuldstændig fejlfri. Karsten Kusk tilbød straks at købe en af disse»springstjerner«. Parterne underskrev herefter på stedet en købekontrakt med følgende ordlyd:»sørensen sælger til Kusk en springhest af bedste kvalitet. Købesummen er aftalt til kr. Køber henter hesten og betaler købesummen den 8. april. Sælger fraskriver sig ansvar for force majeure, d.v.s. enhver omstændighed, som sælgeren ikke er herre over«. Den 8. april sendte Kusk sin sædvanlige vognmand til Sørensens stald i Næstved for at hente hesten. Vognmanden kom tilbage uden hesten, men medbringende et brev fra Sørensen til Kusk. I brevet oplyste Sørensen, at de tyske heste endnu ikke var kommet hjem, at de ville komme senest den 12. april, og at Kusk skulle få hesten»springer«, som var klart den bedste hest i partiet. Den 9. april solgte Kusk hesten»springer«til hestehandler Harry Hovesen for kr. Hovesen havde i sommeren 1998 set»springer«ved et ridestævne i Tyskland og havde lige siden ønsket at købe hesten. Den 14. april sendte Karsten Kusk atter sin sædvanlige vognmand af sted for at hente hesten i Næstved. Vognmanden fik udleveret»springer«og betalte Sørensen med en af Kusk udstedt check på kr. Hesten ankom planmæssigt til Vejle, hvor den blev opstaldet. Umiddelbart efter rejste Kusk til hingstekåring i Holland. Den 15. april red Kusks chefberider og stutterileder, Børge Brysk, en tur på»springer«for at afprøve hesten. Efter at Brysk havde redet hesten hårdt en times tid, haltede den pludselig kraftigt på det ene forben. En tilkaldt dyrlæge kunne på stedet konstatere, at»springer«havde en uhelbredelig lidelse, som medførte periodisk halthed, 10

11 og som indebar, at hesten var uegnet til ridebrug. Da lidelsen ikke var arvelig, var hesten dog fuldt ud anvendelig til avl. Brysk ringede straks til Kusk, som fik en detaljeret beskrivelse af situationen. Herefter ringede Kusk straks til Sørensen. Kusk gav udtryk for, at han var»stærkt utilfreds med situationen«, og han meddelte Sørensen, at han agtede at forfølge sagen efter sin hjemkomst fra Holland. Da Kusk den 29. april var kommet tilbage til Danmark, ringede han straks til Hovesen og oplyste om hestens tilstand. Hovesen meddelte kort, at han hævede købet og krævede kr. i erstatning. Erstatningen var beregnet som forskellen mellem købesummen på kr. og den pris, som ifølge Hovesen var markedsprisen for en tilsvarende hest, nemlig kr. Kusk svarede, at han accepterede ophævelsen, og at han nok skulle betale de kr. Umiddelbart efter samtalen med Hovesen ringede Kusk til Sørensen. Kusk meddelte Sørensen, at han hævede købet. Kusk krævede endvidere»størst mulig økonomisk kompensation«. Svend Sørensen nægtede blankt at tage hesten tilbage og afviste ethvert økonomisk krav fra Kusk. Hvorledes er retsstillingen mellem Kusk, Sørensen og Hovesen, når det lægges til grund, at»springers«værdi var kr., at»springers«værdi - uden halthedslidelsen - ville have været kr., at Karsten Kusks omkostninger ved afhentning af hesten udgjorde i alt kr. (1.200 kr. den 8. april og kr. den 14. april), og at»springer«afgik ved døden den 30. april som følge af et hjerteslag (som ikke havde nogen forbindelse til halthedslidelsen)? 11

12 1. Forholdet mellem S og K Løsningseksempel til opgave 3 Der foreligger et handelskøb, jf. købelovens 4, og et genuskøb (et halvgenerisk køb, da aftalen angår én ud af S s 6 springheste fra Tyskland). Købet forandrer selvsagt ikke karakter til et specieskøb, fordi S den 8. april angiver at have reserveret en bestemt hest til K. Se Lærebogen s. 36 ff. og 40 f. Hesten lider utvivlsomt af en væsentlig mangel, der som udgangspunkt berettiger K til at hæve, jf. købelovens 43, stk. 2. K afgiver den 15. april en neutral reklamation, men afgiver først den 29. april en specifik reklamation om købets ophævelse. En sådan specifik reklamation skal for at være rettidig i henhold til købelovens 52, stk. 2, afgives»uden ugrundet ophold«. K har p.g.a. for sen reklamation mistet sin hæveadgang, men bevarer som følge af den neutrale reklamation den 15. april sine øvrige misligholdelsesbeføjelser. Se Lærebogen s. 143 med note 209. K kræver»størst mulig økonomisk kompensation«af S. Spørgsmålet er, hvorledes K opnår dette. K kan kræve erstatning for den positive opfyldelsesinteresse af S i henhold til købelovens 43, stk. 3. Vilkåret i aftalen af 3. april fritager ikke S for ansvar, idet vilkåret efter sin»brede«formulering må fortolkes i overensstemmelse med købelovens 24. Se Lærebogen s. 104 f. K kan for det første kræve erstatning for»værditabet«, nemlig forskellen mellem hestens værdi uden mangel, kr., og hestens værdi med mangel, kr., d.v.s kr. (K kan naturligvis ikke kræve erstatningen beregnet med udgangspunkt i købesummen; K har allerede ved at indgå en»dårlig«handel lidt et tab på kr. i forhold til, hvad hesten ville være værd i mangelfri stand). Se Lærebogen s K kan for det andet kræve erstatning for de ekstraordinære omkostninger, som han har afholdt i anledning af købeaftalen, nemlig kr. for den ekstraordinære afhentning den 14. april. (Derimod kan K ikke kræve erstatning for omkostningerne ved afhentningen den 8. april; disse omkostninger skulle K have afholdt under alle omstændigheder. Det bemærkes, at K har reklameret i overensstemmelse med købelovens 26 og 27). Se Lærebogen s. 106 med note 87. K kan således med hjemmel i købelovens 43, stk. 3, kræve erstatning af S på i alt kr. K kan i stedet vælge at kræve et forholdsmæssigt afslag af S, jf. købelovens 43, stk. 1, og spørgsmålet er, om dette stiller K økonomisk bedre. (Heller ikke dette udelukkes ved det bredt formulerede vilkår i aftalen af 3. april). Det forholdsmæssige afslag udgør 1/3 af købesummen på kr. (hestens værdi med mangel er kr., og hestens værdi uden mangel er kr., d.v.s. at værdien af hesten reelt er 1/3 mindre end værdien i mangelfri stand), nemlig kr. Såfremt K vælger at kræve forholdsmæssigt afslag, kan han yderligere kræve erstatning for de ekstraordinære transportudgifter, nemlig kr., jf. ovenfor, d.v.s. i alt kr. Konklusionen er, at K for at blive stillet økonomisk gunstigst skal gå frem efter reglerne om forholdsmæssigt afslag. 12

13 K kan selvsagt ikke gøre regres hos S for de kr., som K har lovet H i forbindelse med H s ophævelse af deres aftale: Kravet hviler udelukkende på K s løfte til H, jf. nedenfor pkt. 2. (Det har selvsagt ingen betydning for beregningen af det forholdsmæssige afslag eller erstatningen, at hesten afgår ved døden). 2. Forholdet mellem K og H Der foreligger et handelskøb, jf. købelovens 4, og et specieskøb. Se Lærebogen s. 36 ff. og 40 f. Da hesten lider af en væsentlig mangel, og da H reklamerer rettidigt, er H berettiget til at hæve, jf. købelovens 42, stk. 1, og 52. Se Lærebogen s. 127 ff. og 143 ff. H er derimod ikke berettiget til at kræve erstatning af K, da K ikke har handlet culpøst, jf. købelovens 23. Se Lærebogen s. 94 ff. og 133 ff. K s løfte om at betale erstatning til H hviler ikke på køberetlige regler, men er selvsagt bindende ud fra almindelige aftaleretlige regler.»lærebogen«er: Nils Elmelund, Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Jørgen Nørgaard: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave,

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 Arne Ask, Ålborg, var indehaver af et specialværksted, der indkøbte og restaurerede gamle Volkswagen-cabriolet er samt alle Volkswagen-modeller af typen Karmann

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 Indledende bemærkninger Købekontrakten er udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab og har til formål at undgå, at der opstår tvister

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16.

Da ejendommen er et fritidshus, er det aftalt, at indbo medfølger X NEJ, idet undtagelser hertil fremgår af afsnit 16. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birgitte Bøllehuus v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede havde påtaget

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14726 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34881995 Kinnerup Autokommission A/S Grindstedvej 2 9310 Vodskov Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 )

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) 9. juni 2015 Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) Eftersyn: 11. juni 2016 fra kl. 12.00 til kl. 17.00 Hammervej 62, Næstved efter aftale

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

KØBEKONTRAKT. Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab. Mellem

KØBEKONTRAKT. Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab. Mellem KØBEKONTRAKT Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab Mellem Navn: Adresse: By: Land: E-mail: CVR nr.: (herefter benævnt Køber ) og Navn: Adresse: By: Land: E-mail: CVR

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 I 1991 blev Trine og Ib gift. Umiddelbart forinden havde de oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet.

Læs mere

Konkurser A/S for en kunde

Konkurser A/S for en kunde 4. april 2016 Konkurser A/S for en kunde IKKE under konkurs (5 helt nye Shiatsu Multifunktions Massagestole) Eftersyn: Eftersyn i Humlebæk kan aftales nærmere med sælger på tlf. 2033 5650. Budfrist: 24.

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private.

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. Mellem By: Land: Tlf: herefter benævnt køber og By: Land: Tlf: herefter benævnt sælger er der indgået aftale på nedenstående betingelser om købers erhvervelse

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Brotorvet ApS Brotorvet 2 9400 Nørresundby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forledt klagerne til at betale en for høj pris for et klubværelse,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Medlemsmøde i Randers Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Ole Amstrup www.felesgrata.dk/seminar Købelove gælder for alle handler også kattehandler Opdrættere bliver betragtet som erhvervsdrivende

Læs mere

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat.

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat. KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat. Mellem By: Land: Tlf: herefter benævnt køber og By: Land: Tlf: Cvr.nr.: herefter benævnt sælger er der indgået aftale på nedenstående betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80)

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) 16. December 2014 Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 29. december 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af fejlagtige oplysninger om boligarealet. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Estate mæglerne Robert Børnum A/S v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere