NY DOM OM BEVISET FOR, AT BORTKOMST SKYLDES TYVERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY DOM OM BEVISET FOR, AT BORTKOMST SKYLDES TYVERI"

Transkript

1 18. DECEMBER 2017 NY DOM OM BEVISET FOR, AT BORTKOMST SKYLDES TYVERI Det sker ikke helt sjældent, at en person på et tidspunkt opdager, at han eller hun mangler en relativt kostbar genstand som f.eks. et ur eller et smykke, uden at man nærmere kan redegøre for, hvorledes den pågældende genstand er bortkommet. Kun såfremt bortkomsten skyldes tyveri, vil et sådant tab være forsikringsdækket. Det gælder som et generelt princip også i forbrugersager at forsikringstageren har bevisbyrden for, at et tab som følge af tilskadekomst skyldes en forsikringsdækket begivenhed. I en situation som den beskrevne har forsikringstageren derfor bevisbyrden for, at bortkomsten skyldes tyveri. Efter fast ankenævnspraksis er denne bevisbyrde ikke løftet, medmindre forsikringstageren mere konkret kan godtgøre, at bortkomsten er sket ved tyveri. Denne praksis blev imidlertid fraveget i en nyere sag. Da spørgsmålet om, hvornår bevisbyrden kan anses som løftet i sådanne ret ofte forekommende sager, har principiel betydning, valgte forsikringsselskabet at anfægte denne kendelse. Sagen er herefter blevet endelig afgjort ved domstolene. Fra Ankenævnets tidligere praksis kan bl.a. nævnes følgende kendelser, der er repræsentative for nævnets praksis frem til denne sag. AK A anmeldte, at han havde mistet sit ur. Han kunne ikke nærmere forklare, hvorledes det var sket men han anså det for helt usandsynligt, at han skulle kunne tabe uret. Han anførte bl.a., at det havde en dobbeltlås. Af anmeldelsen fremgik, at han havde været på Park Cafe, hvor der var ret mange mennesker, og at A måtte "klemme sig frem". Det var derfor muligt, at uret var blevet stjålet der. Ankenævnet fandt, at A ikke havde godtgjort, at uret var stjålet. AK A oplyste, at hans datter havde mistet en iphone under rejse hjem fra Malta. Telefonen blev lagt i tasken, da de forlod hotellet om morgenen, men var væk, da de ankom til lufthavnen i Danmark senere på dagen. Datteren havde været tæt på tasken under rejsen. A bemærkede, at i henhold til forsikringsbetingelserne var der ikke

2 dækning for "glemte, tabte eller forlagte ting" 1. Under henvisning til denne dækningsundtagelse samt det, som var oplyst i anmeldelsen, var Ankenævnet enig med forsikringsselskabet, i at der ikke forelå en forsikringsdækket begivenhed. AK A forklarede, at han fik stjålet sit Rolex ur i bussen på vej hjem fra arbejde. Han så på uret kl , da han forlod den butik, han arbejdede i. Han tog herefter med en bus, hvor der var mange mennesker med. Der blev skubbet en del i bussen. Da han kom hjem, konstaterede han, at han manglede sit ur. Der gik 45 minutter fra det tidspunkt, hvor han vidste, at han havde uret på håndleddet, og indtil han konstaterede, at uret var væk. Ankenævnte fandt, at A ikke havde sandsynliggjort, at uret var mistet ved et dækningsberettiget tyveri. skabet at anerkende, at der forelå tyveri. Nævnet lagde bl.a. vægt på det forholdsvis lange tidsrum, i hvilket uret skulle være bortkommet, samt det forhold, at A først om morgenen dagen efter konstaterede, at uret var væk. Endvidere forelå der ikke oplysning om, at han havde været i nærkontakt med nogen. AK Efter A's oprindelige forklaringer opdagede han i løbet af søndag eftermiddag, at hans ur var væk og at det formentlig var blevet stjålet, da han havde været i byen dagen før. Ankenævnte fandt, at der bestod en sådan usikkerhed med hensyn til hvor, hvornår og hvordan armbåndsuret var forsvundet, at man ikke kunne fastslå, at der forelå et tyveri i forsikringsmæssig forstand. ----ooo---- A A mistede sit armbåndsur under en bytur i byens centrum. Da han tog af sted, havde han uret på, men i løbet af byturen forsvandt uret. Uret var forsynet med kraftig gummirem og leverandøren bekræftede, at en gummirem typisk først vil knække på et meget sent tidspunkt i urets "livsforløb". Endvidere udtalte leverandøren, at uret sagtens kunne "afmonteres" af lommetyve, uden at man opdagede det. A anførte, at han flere gange i løbet af dagen havde stået i en tætpakket bus. Ankenævnet fandt imidlertid, at der bestod en sådan usikkerhed med hensyn til, hvor, hvornår og hvordan armbåndsuret var forsvundet, at man ikke kunne pålægge forsikringsselskabet at anerkende, at der forelå et forsikringsdækket tyveri. AK A oplyste, at hans Rolex ur forsvandt mellem kl og kl , hvor han var på natklub. Han opdagede først næste morgen, at uret manglede. Uret var forsynet med en stållænke, som skulle åbnes, således at uret kun kunne fjernes ved at blive taget ud over håndleddet. Ankenævnet fandt, at der bestod en sådan usikkerhed med hensyn til, hvornår og hvorledes uret var forsvundet, at man ikke kunne pålægge sel- 1 Dette er en helt sædvanlig dækningsundtagelse i mange indboforsikringer. I den nye sag, der nu er afgjort ved først Ankenævnet for Forsikring og derefter byretten, havde F deltaget i et madmarked, hvor der deltog mange mennesker og hvor han faldt i snak med en del mennesker, som han ikke kendte. På vej hjem fra madmarkedet konstaterede han, at hans armbåndsur til en værdi af kr. var væk. Han havde lige fået ny urrem og var derfor sikker på, uret ikke var faldet af. I politiets anmeldelsesrapport stod bl.a.: "På forespørgsel om nogle af de øvrige gæster bad ham om ild, idet bevægelsen, hvor man skærmer for vinden, måske kunne kamuflere et tyveri, oplyste A, at han er ryger og at det da var tænkeligt, men der var ikke en episode, der skilte sig ud. A kunne heller huske nogen, der, når de hilste, brugte begge hænder og brugte den ene til at holde et stykke op af hans arm. A oplyste sluttelig, at den eneste gruppe af personer han talte med, som skilte sig ud, var en gruppe på ca. 4 udenlandske unge mænd men mere kunne han ikke præcisere deres udseende." Tyveriet skulle være sket i tidsrummet ca til ADVOKATPARTNERSELSKAB FREDERIKSBERGGADE KØBENHAVN K TEL

3 Da der ikke var oplyst særlige omstændigheder i form af berøring eller lignende, som viste, at uret måtte være stjålet fra A's håndled, afviste forsikringsselskabet F at anse bortkomsten som dækningsberettiget tyveri. Under henvisning til ankenævnspraksis fandt F, at A ikke havde løftet bevisbyrden for et dækningsberettiget tyveri. I kendelse afsagt den 16. marts 2016 udtalte Ankenævnet for Forsikring indledningsvis: Sagen delte dog Ankenævnet, og nævnets mindretal nåede til et andet resultat, idet mindretallet udtalte, at på det foreliggende grundlag fandt man: " at der består en sådan usikkerhed med hensyn til, hvor, hvornår og hvorledes armbåndsuret er forsvundet, at det ikke kan pålægge selskabet at anerkende, at der foreligger tyveri i forsikringsbetingelsernes forstand." "Det følger af almindelige principper, at det er den, der rejser et krav, der skal bevise kravets rigtighed. Det er derfor [A], der skal sandsynliggøre, at der er sket et dækningsberettigende tyveri af armbåndsuret." Ankenævnet bemærkede i kendelsens præmisser, at A overfor nævnet havde anført, at en meget fingernem tyv havde stjålet hans armbåndsur fra hans håndled. Hændelsen skulle være sket på et madmarked. A havde oplyst, at han for nylig havde fået en ny silikonerem til uret, hvorfor det efter A's opfattelse var umuligt, at armbåndsuret kunne være faldet af. Ifølge A var hans urmager enig i dette. Under den retssag, A herefter anlagde mod F, anførte F bl.a., at selve det forhold, at der var mange deltagere på madmarkedet, ikke særskilt indicerede, at der var sket et tyveri af uret. Dette kunne derimod være tilfældet, såfremt A i forbindelse med et sådant arrangement med mange deltagere var kommet i fysisk berøring med andre under omstændigheder, der ville være typiske for tyveri. Dette var imidlertid ikke tilfældet. Heller ikke det forhold, at uret var bortkommet indenfor et relativt kort tidsrum, indebar at det af den grund var mere sandsynligt at uret var bortkommet ved tyveri. Andre former for bortkomst end tyveri kan jo lige så vel ske indenfor et kortere tidsrum. Herefter udtalte ankenævnets flertal følgende: "På baggrund af det ovenfor anførte og efter en samlet helhedsbedømmelse af oplysningerne i sagen er det flertallets opfattelse, at det er sandsynliggjort i tilstrækkelig grad, at armbåndsuret er bortkommet under omstændigheder, som må karakteriseres som et tyveri, der er dækket af forsikringen. Der er herved bl.a. lagt vægt på [A's] oplysning om, at han for nylig fik udskiftet remmen på uret, at der var mange deltagere til madmarkedet, samt at der var tale om et forholdsvis kort tidsrum, hvor uret forsvandt." På denne baggrund fandt nævnets flertal, at F skulle anerkende, at der forelå en dækningsberettiget skade. Henset til de spørgsmål, politiet havde stillet til A, og de svar han havde givet, var der heller ikke særlige omstændigheder, der sandsynliggjorde, at uret skulle være bortkommet ved tricktyveri eller lignende. Der forelå således ikke oplysninger om nogen nærmere fysisk kontakt mellem andre personer og A's håndled eller arm. F anførte tillige, at det må antages, at der skal foreligge ganske særlige omstændigheder, for at det er sandsynligt, at en gerningsmand har kunnet åbne låsemekanismen til et armbåndsur og fjerne uret fra det håndled, hvorpå det sad fastspændt, uden at ejermanden opdagede noget. Dette må så meget desto mere gælde i en situation som den foreliggende, hvor A ikke havde været udsat for, at nogen f.eks. kom i berøring med eller holdt om hans hånd i forbindelse med, at man udvekslede håndtryk, holdt om armen som et venskabelig ADVOKATPARTNERSELSKAB FREDERIKSBERGGADE KØBENHAVN K TEL

4 gestus, hjalp med at tænde en cigaret eller lignende. forsvundet, at det ikke findes tilstrækkelig godtgjort, hvorvidt sagsøgeren er blevet udsat for tyveri i forsikringsbetingelsernes forstand". Endvidere henviste F til fast ankenævnspraksis, hvor der navnlig lægges vægt på, om forsikringstageren kan besvare de tre væsentlige spørgsmål: Hvor, hvornår og hvordan. A henviste til flertallets præmisser i ankenævnskendelsen. Under hovedforhandlingen forklarede A bl.a., at der under det pågældende madmarked i Kødbyen var opstillet mange langborde, hvor man kunne stå op og spise den mad, der blev solgt fra de andre boder på pladsen. Der var også boder med øl, udskænkning m.v. og der blev spillet levende musik. Der var nok til mennesker på pladsen. Der var "meget crowded sine steder, især foran boderne, hvor man stod som sild i en tønde". A var i kontakt med mange mennesker på pladsen; herunder de fire omtalte udenlandske mænd. Han kunne ikke husker de konkrete omstændigheder. Han så på sit ur sidste gang ved midnatstid, idet han ville se, hvad klokken var, da han gerne ville hjem i god tid. Næste gang, han ville se på uret, var på Dybbølsbro, da han var på vej hjem. Da konstaterede han, at uret var væk. Der var gået under 1 time efter, at han sidst havde set på uret. Retten omgjorde herved Ankenævnets afgørelse og frifandt forsikringsselskabet. A var under retssagen repræsenteret af advokat Ole Olsen, mens F var repræsenteret af advokat Michael S. Wiisbye. Dommen vedhæftes dette nyhedsbrev. Kommentar: Dommen fastslår det, som også har været gældende i henhold til hidtidig ankenævnspraksis: Forsikringstageren har bevisbyrden for, at bortkomst af en genstand som f.eks. et ur eller et smykke skyldes tyveri. Når forsikringstageren ikke nærmere kan redegøre for, hvor, hvornår og hvorledes den pågældende genstand er forsvundet, vil bevisbyrden for, at der foreligger dækningsberettiget tyveri, som udgangspunkt ikke kunne løftes. Jeg står naturligvis meget gerne til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål til den nye dom. Sagen er nu endelig afgjort ved dom afsagt af Retten på Frederiksberg den 22. september Retten bemærkede indledningsvis i dommens præmisser, at det påhvilede A at godtgøre, at der var sket et dækningsberettiget tyveri af hans armbåndsur. Herefter udtalte retten, at efter den af A afgivne forklaring og sagens oplysninger i øvrigt fandt retten: " at der består en sådan usikkerhed med hensyn til, hvor, hvornår og hvorledes armbåndsuret er MICHAEL S. WIISBYE ADVOKAT (H) ADVOKATPARTNERSELSKAB FREDERIKSBERGGADE KØBENHAVN K TEL

5 Tilmeld/frameld dig nyhedsbrevet her: For at scanne skal du have en app på din tablet eller smartphone DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDS- BREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIV- NING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEM- MELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. ADVOKATPARTNERSELSKAB FREDERIKSBERGGADE KØBENHAVN K TEL

6 Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 22. september 2017 i sag nr. BS S-1802/2016: mod Codan Forsikring A/S Gl. Kongevej København V Sagen handler om, hvorvidt sagsøgte som sagsøgerens forsikringsselskab skal dække et anmeldt tyveri af et armbåndsur. Der er enighed mellem parterne om, at sagens værdi er ,00 kr. Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Retten har i sin fortegnelse over sagens påstande, anbringender og beviser anført følgende: "... Rettens fortegnelse over sagens påstande, anbringender og beviser BS S-1802/2016 Sagsøgerens påstand: Sagsøgte dømmes til at anerkende, at sagsøgeren er blevet udsat for et dækningsberettigende tyveri, og at sagsøgte udbetaler erstatning til sagsøgeren med tillæg af renter efter forsikringsaftalelovens 24. Sagsøgtes påstand: Frifindelse Sagsøgerens anbringender: Sagsøgeren henholder sig til udtalelsen fra Ankenævnets flertal, hvoraf fremgår:

7 Side 2/7 "... Det følger af almindelige principper, at det er den, der rejser et krav, der skal bevise kravets rigtighed. Det er derfor klageren, der skal sandsynliggøre, at der er sket et dækningsberettigende tyveri af armbåndsuret. I klageskemaet har klageren anført, at en meget fingernem tyv har stjålet hans armbåndsur fra hans håndled. Hændelsen skulle ifølge klageren være sket på et madmarked. Klageren har endvidere oplyst, at han for nylig havde fået en ny silikonerem til uret, hvorfor det er klagerens opfattelse er umuligt, at armbåndsuret kan være faldet af, hvilket klageren oplyser, at hans urmager er enig i. Selskabet har i sit brev af 22. december 2015 anført, at uret bortkom inden for et tidsrum af 30 minutter, at forsikringstageren var iført læderjakke, og at der ikke er oplyst omstændigheder i relation til møde med andre personer eller berøring i dette tidsrum, udover at der var mange deltagere til madmarkedet. Nævnets flertal udtaler herefter: På baggrund af det ovenfor anførte og efter en samlet helhedsbedømmelse af oplysningerne i sagen er det flertallets opfattelse, at det er sandsynliggjort i tilstrækkelig grad, at armbåndsuret er bortkommet under omstændigheder, som må karakteriseres som et tyveri, der er dækket af forsikringen. Det er herved blandt andet lagt vægt på klagerens oplysning om, at han for nylig fik udskiftet remmen på uret, at der var mange deltagere til madmarkedet, samt at der var tale om et forholdsvist kort tidsrum, hvor uret forsvandt. Flertallet finder herefter, at selskabet skal genoptage sagsbehandlingen og skal udbetale erstatning til klageren. Flertallet finder efter de foreliggende oplysninger ikke i øvrigt grundlag for at kritisere selskabets sagsbehandling...." Sagsøgtes anbringender: Til støtte for den nedlagte påstand gør sagsøgte følgende gældende: 1. Det følge af fast retspraksis - og antages tillige af Ankenævnet for Forsikring i den konkrete sag - at det er sagsøger qua forsikringstager, der skal bevise, at der er sket et dækningsberettiget tyveri af armbåndsuret. Det er således forsikringstageren, der har bevisbyrden for, at der foreligger en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed. 2. Til støtte for, at sagsøger i den konkrete sag har løftet bevisbyrden for et dækningsberettiget tyveri, har Ankenævnets flertal i kendelsens præmisser anført tre konkrete momenter, der tilsyneladende tillægges afgørende vægt ved vurderingen af, at sagsøger har løftet bevisbyrden: - Sagsøger havde for nylig fået udskiftet remmen på uret. - Der var mange deltagere ved det madmarked i Kødbyen, hvor uret angiveligt forsvandt. - Der var tale om et forholdsvis kort tidsrum, hvor uret forsvandt. Sagsøgte gør gældende, at ingen af disse tre forhold - hverken enkeltvis eller samlet - kan tillægges afgørende vægt ved vurderingen af, om sagsøger har løftet bevisbyrden for tyveri.

8 Side 3/7 3. Det forhold, at der efter det oplyste var tale om en ny urrem, viser blot, at det ikke er særlig sandsynligt, at uret er mistet, fordi urremmen gik i stykker på det tidspunkt, hvor u- ret forsvandt. Dette ville dog under ingen omstændigheder være en særlig sandsynlig skadesårsag, medmindre der var tale om et gammelt ur. Urremmens tilstand ville kun have relevans, såfremt man vidste, at urremmen var gammel og/eller muligvis havde en slidt/defekt låsemekanisme. Det ville i givet fald gøre det vanskeligere for sikrede at løfte bevisbyrden for, at uret var bortkommet ved tyveri. Men selve det forhold, at urremmen må antages at have været i god og funktionsdygtig stand, indebærer ikke i sig selv nogen sandsynliggørelse af - endsige bevis for - at uret er bortkommet ved tyveri, når ikke andre konkrete omstændigheder indicerer tyveri. 4. Heller ikke det forhold, at der efter det oplyste var mange deltagere på madmarkedet, hvor sagsøger befandt sig i den halve time, hvor tyveriet angiveligt skete, kan tillægges større betydning ved vurderingen af, om sagsøger har løftet bevisbyrden. Det er formentlig ret sædvanligt, at det oplyses, at f.eks. et kostbart ur, en dyr taske, en iphone eller et smykke er bortkommet i forbindelse med et arrangement, hvor der var mange deltagere. Selve det forhold, at der var mange deltagere, indicerer ikke særskilt, at der er sket et tyveri. Det kunne derimod være tilfældet, såfremt sikrede i forbindelse med et sådant arrangement med mange deltagere var kommet i fysisk berøring med andre under omstændigheder, der ville være typisk for tyveri. Men i så fald er det sidstnævnte forhold, der kan have relevans - ikke det forhold, at tyveriet blev opdaget, efter at forsikringstageren havde opholdt sig et sted med forholdsvis mange eller forholdsvis få andre mennesker. 5. Heller ikke det forhold, at uret er bortkommet inden for et relativt kort tidsrum, indebærer, at det af den grund er mere sandsynligt, at uret er bortkommet ved tyveri. Andre former for bortkomst end tyveri kan jo lige så vel ske inden for et kortere tidsrum. I tidligere praksis har Ankenævnet for Forsikring da heller ikke lagt vægt på et sådant kortere tidsrum. Eksempelvis kan nævnes den nært sammenlignelige sag AK fra 2011, hvor et Rolex-ur angiveligt forsvandt inden for et tidsrum på ca. 45 minutter, fra sikrede forlod arbejdet, og indtil han var kommet hjem til sin private bopæl. I denne sag var Ankenævnet (uden dissens) enig med selskabet i, at sikrede ikke havde sandsynliggjort, at uret var mistet ved dækningsberettiget tyveri. 6. Et forhold, der efter omstændighederne kunne indicere tyveri, ville være en forklaring om, at sikrede havde været udsat for en tydelig fysisk kontakt under omstændigheder, hvor en sådan fysisk kontakt sandsynligt kunne være indgået ved gennemførelsen af et tyveri. Det er utvivlsomt også af den grund, at politiet i henhold til politirapporten har spurgt sagsøger om følgende forhold: - Har sagsøger været ude for, at nogle af de øvrige gæster bad om ild, således at en bevægelse, når man skærme for vinden, måske kunne kamuflere et tyveri? - Er der nogen, som har hilst på sagsøger på en sådan måde, at vedkommende brugte beg-

9 Side 4/7 ge sine hænder og i den forbindelse brugte den ene hånd til at holde et stykke oppe af sikredes arm? Sagsøger har imidlertid ikke kunnet bekræfte, at der har foreligget en situation som en af dem, politiet har skitseret, eller nogen anden form for fysisk kontakt, hvor tredjemand muligt kunne have fjernet det fastspændte armbåndsur. 7. Selve det forhold, at sagsøger på et tidspunkt talte med en gruppe på ca. 4 udenlandske unge mænd, uden oplysninger om nogen nærmere fysisk kontakt, indicerer ikke særskilt, at der skulle foreligge et tyveri af det armbåndsur, der sad fastspændt fast på sagsøgers håndled. 8. Sagsøger har på et tidspunkt under sagen anvendt betegnelsen "tricktyveri". Dette begreb dækker vel typisk over en situation, hvor flere gerningsmænd i forening samarbejder om et hændelsesforløb, hvor en eller flere gerningsmænd distraherer det udvalgte offer, mens en eller flere andre gerningsmænd uset benytter lejligheden til at stjæle noget fra offeret, der ofte vil være en ældre person eller en person, der af andre grunde formodes at være let at distrahere/forvirre. Blot eksempelvis kan tricktyveri udføres på den måde, at en person ringer på døren og overtaler boligens beboer til f.eks. at gå ud i køkkenet sammen med den fremmede, der siger, at han/hun har brug for et glas vand, mens en anden gerningsmand uset smutter ind i boligen og stjæler effekter fra denne. Tricktyveri findes naturligvis i talrige varianter og er ikke forbeholdt helt bestemte situationer. Men selv om man valgte at kalde den hændelse, sagsøger i denne sag mener at have været udsat for, for et "tricktyveri", adskiller hændelsen sig fra sædvanlige tricktyverier derved, at en gerningsmand ikke blot skal have foretaget tyveri af sagsøgers ejendele "bag ryggen" på sagsøger; men skal være i stand til fysisk at fjerne et armbåndsur, da sad fastspændt på sagsøgers håndled, uden at sagsøger opdagede dette. Af de grunde der er anført ovenfor og nedenfor, at der ikke i denne sag nogen momenter, der godtgør, at der foreligger "tricktyveri" eller nogen form for tyveri. 9. Det må antages, at der skal foreligge ganske særlige omstændigheder, før det er sandsynligt, at en gerningsmand har kunnet åbne låsemekanismen til et armbåndsur og fjerne armbåndsuret fra det håndled, hvorpå det sad fastspændt, uden at ejermanden opdagede noget. Det må så meget desto mere gælde i en situation som den foreliggende, hvor sagsøger ikke har været udsat for, at nogen f.eks. kom i berøring med eller holdt om hans hånd i forbindelse med, at man udvekslede håndtryk, holdt om armen som en venskabelig gestus, hjalp med at tænde en cigaret eller lignende. 10. Efter sagsøgtes opfattelse bør man ved vurderingen af, om sagsøger har løftet bevisbyrden for et dækningsberettiget tyveri, i en sag som den foreliggende, blandt andet lægge vægt på følgende forhold: - Tyveriet kan ikke henføres til en bestemt begivenhed; der er blot tale om, at uret er bortkommet op ubestemt vis inden for et bestemt tidsrum. - Sagsøger kan ikke redegøre for en særlig begivenhed, hvor der eventuelt kunne være sket tyveri (f.eks. fordi tredjemand har holdt om/rørt ved hans underarm i forbindelse med håndtryk, anden personlig kontakt, hjælp til at tænde en cigaret, etc.). - Uret sad fastspændt på håndleddet, og det har derfor krævet fysisk berøring ved manipu-

10 Side 5/7 lering med uret, og formentlig tillige i et vist omfang berøring af håndleddet, at få uret frigjort og fjernet. - Sagsøger har imidlertid ikke kunnet redegøre for nogen fysisk aktivitet eller fysisk berøring, hvorved en sådan handling kunne have foregået. - Sagsøger har ikke følt noget, selv om tyveriet som nævnt må have forudsat berøring af og manipulering med uret og formentlig tillige en vis berøring af håndleddet. - Der er ikke oplysninger om, at andre, der var til stede ved det pågældende arrangement, har været udsat for en lignende form for tyveri (der må forudsættes stor dygtighed og snilde hos en eventuel gerningsmand) omkring det pågældende tidspunkt og sted. I hvert fald under disse omstændigheder har sikrede ikke i tilstrækkeligt omfang sandsynliggjort - endsige bevist - at der foreligger et tyveri som hævdet. Sagsøger kan derfor ikke løfte sin bevisbyrde for, at der foreligger en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed. 11. Som et absolut minimum må sagsøger for at løfte sin bevisbyrde: - Godtgøre, at uret med en meget høj grad af sandsynlighed er bortkommet som følge af tyveri. - Godtgøre, at det med meget stor sandsynlighed kan udelukkes, at uret er bortkommet af nogen som helst anden årsag end tyveri. I denne sag har sagsøger langt fra godtgjort hverken det ene eller det andet. 12. Sagsøgte kan tiltræde den del af kendelsens præmisser, der angiver Ankenævnets mindretals vurdering af sagen: "På det foreliggende grundlag finder mindretallet, at der består en sådan usikkerhed med hensyn til, hvor, hvornår, og hvorledes armbåndsuret er forsvundet, at det ikke kan pålægge selskabet at anerkende, at der foreligger tyveri i forsikringsbetingelsernes forstand. Det kan således efter mindretallets opfattelse ikke kritiseres, at selskabet har afvist at erstatte armbåndsuret, ligesom der heller ikke i øvrigt er grundlag for at kritisere selskabets sagsbehandling." Mindretallets præmisser er i overensstemmelse med det, der er sædvanlig forsikringspraksis i lignende sager...." Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgte, der har forklaret, at han den 20. september 2015 befandt sig i Kødbyen, hvor der var madmarked. Der var rigtig mange mennesker. Der var opstillet mange langborde, hvor man kunne stå op og spise den mad, der blev solgt fra de mange boder på pladsen. Der var også boder med øl udskænkning mv. Endvidere blev der spillet levende musik. Sagsøgte spiste aftensmad der med nogle venner. Der var nok mennesker på pladsen. Der var meget crowded sine steder, især foran boderne, hvor man stod som sild i en tønde. Han var i kontakt med mange mennesker på pladsen. Det er rigtigt, at han var i kontakt med 4

11 Side 6/7 udenlandske mænd. Han kunne ikke huske de konkrete omstændigheder. Man er ikke pr. automatik forbryder, bare fordi man er udlænding. Han kunne ikke huske, hvorvidt der var nogen, der bad om ild eller lignende. Det er jo noget, man bare gør, hvis man bliver bed om det. Han vil ikke bare slynge noget ud. Han så på sit ur sidste gang ved midnatstid. Han ville se, hvad klokken var, da han gerne ville hjem i god tid. Næste gang, han ville se på u- ret, var på Dybølsbro, hvor han var på vej hjem. Han ville se se, hvor mange klokken var blevet. Uret var væk. Det var under en time efter, at han sidst havde set på uret. Han havde gået ca 400 m fra Kødbyen. Han var sikker på, at uret var blevet stjålet. Han gik direkte hjem og anmeldte tyveriet til politiet på politiets hjemmeside. Han anmeldte det endvidere til Codan mandag morgen. Uret var blevet renset, smurt, og ordnet hos en urmager ca 6 måneder før. I den forbindelse havde det fået en ny designet silikoneurrem. Remmen var med bæltespænde. Urmageren havde forsikret ham om, at uret ikke kunne falde af af sig selv. Han har ikke før episoden haft problemer med urremmen. Han har set i TV2, hvordan man kan blive udsat for tricktyveri, og det kan sagtens være det, der er sket for ham. Rettens begrundelse og afgørelse Indledningvis bemærkes, at det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at der er sket et dækningsberettiget tyveri af sagsøgtes armbåndsur. Efter den af sagsøgeren afgivne forklaring og sagens oplysninger i øvrigt, finder retten, at der består en sådan usikkerhed med hensyn til, hvor, hvornår, og hvorledes armbåndsuret er forsvundet, at det det ikke findes tilstrækkeligt godtgjort, hvorvidt sagsøgeren er blevet udsat for tyveri i forsikringsbetingelsernes forstand. Med disse bemærkninger frifindes sagsøgte. Under hensyn til sagens udfald skal sagsøgeren betale sagsomkostninger til sagsøgte. Sagsomkostningerne er fastsat således, at 5.375,00 kr. dækker udgiften til advokatbistand. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Codan Forsikring A/S, frifindes. Sagsøgeren,, skal inden 14 dage til sagsøgte, Codan Forsikring A/S, betale sagens omkostninger med 5.375,00 kr. Mette Sørensen retsassessor

12 Side 7/7 Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten på Frederiksberg, den 22. september Randi Rask, Kontorfuldmægtig

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER 11. JULI 2013 BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER En ny dom illustrerer, hvorledes domstolene i mistænkelige forsikringssager, hvor den angivne skadesårsag forekommer tvivlsom, er tilbøjelige til

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT 8. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM INDBOFORSIKRING OG KONTANTERSTATNING - GENLEVERING FRADRAG FOR RABAT En ny landsretsdom fastslår forsikringsselskabets ret til i kontanterstatningen at fratrække

Læs mere

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG 13. JUNI 2016 BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG I erstatningssager gør skadelidte ikke sjældent gældende, at når der ikke kan påpeges andre sandsynlige årsager til skadens indtræden, må sagen skyldes en nærmere

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING

DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING 6. MARTS 2014 DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING En ny dom bidrager til fortolkningen af erhvervsløsøreforsikringens vilkår om, at data på elektroniske medier kun dækkes,

Læs mere

PROCES SYN OG SKØN SKØNSMÆND SKAL IKKE VURDERE HINANDEN

PROCES SYN OG SKØN SKØNSMÆND SKAL IKKE VURDERE HINANDEN 3. MAJ 2016 PROCES SYN OG SKØN SKØNSMÆND SKAL IKKE VURDERE HINANDEN En ny kendelse fastslår, at der ikke kan stilles spørgsmål, som indebærer, at en skønsmand skal udtale sig om, hvad en tidligere skønsmand

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING 30. AUGUST 2012 PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING En ny dom tager stilling til, hvorvidt entrepriseforsikringens sædvanlige dækningsundtagelse for mangelfuld udførelse af projektering, beregning,

Læs mere

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING 21. MAJ 2012 NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING I dette nyhedsbrev omtales to nye domme. Dels vedrørende et supermarkeds eventuelle ansvar for, at en kunde

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V.

DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. 2 APRIL 2013 DELVIST MANGLENDE OG MANGELFULDT OMFANGSDRÆN OMFATTET AF LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. Sælger af en privat fast ejendom var omfattet af den almindelige ansvarsfritagelse

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE.

VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. 21. SEPTEMBER 2012 VOLDGIFTSKENDELSE OM BL.A. ENTREPRENØRENS BEVIS FOR TAB OG RÅDGIVERENS ANSVAR FOR FORSINKELSE OG MERARBEJDE. En ny kendelse afsagt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD?

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? 18. JUNI 2010 NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at også ved all risks forsikring skal forsikringstageren løfte bevisbyrden for, at

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Selskabet har i sit afslag henvist til, at klageren ikke har dokumenteret, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed i form af tyveri.

Selskabet har i sit afslag henvist til, at klageren ikke har dokumenteret, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed i form af tyveri. Den 5. august 2015 blev i sag nr. 87771: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR

LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR 2. OKTOBER 2013 LANDSRETSDOM OM GLIDESKADE VED ISSLAG ARBEJDSGIVERANSVAR OG GRUNDEJERANSVAR Østre Landsret har netop afsagt dom i en sag vedrørende spørgsmålet, om en arbejdsgiver var ansvarlig for medarbejderens

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD?

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? 29. APRIL 2015 LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? En ny landsretsdom tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt ikke blot grundejeren, men tillige grundejerforeningen

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING

NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING 12. APRIL 2013 NY LANDSRETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT BETJENINGSVEJLEDNING En ny landsretsdom fastslår, at selve det forhold, at en maskine uden større besvær kunne have været designet på en anden måde,

Læs mere

NY DOM OM ANSVAR FOR PASNING AF BARN

NY DOM OM ANSVAR FOR PASNING AF BARN 9. OKTOBER 2017 NY DOM OM NSVR FOR PSNING F BRN En ny dom vedrører spørgsmålet om, hvorvidt den person, der som en vennetjeneste passer et barn for forældrene, kan pådrage sig erstatningsansvar som følge

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ANSVAR HOSPITALERS TILSYNSPLIGT EGEN SKYLD & ACCEPT AF RISIKO

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ANSVAR HOSPITALERS TILSYNSPLIGT EGEN SKYLD & ACCEPT AF RISIKO 27. JUNI 2016 OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS ANSVAR HOSPITALERS TILSYNSPLIGT EGEN SKYLD & ACCEPT AF RISIKO Et hospital eller en lignende behandlingsinstitution må i sagens natur udøve et vist, relativt vidt skøn

Læs mere

INTERNATIONALE RETSSAGER SØ- OG HANDELSRETTENS KOMPETENCE

INTERNATIONALE RETSSAGER SØ- OG HANDELSRETTENS KOMPETENCE 1. DECEMBER 2010 INTERNATIONALE RETSSAGER SØ- OG HANDELSRETTENS KOMPETENCE En ny principiel kendelse tager stilling til, hvornår en part efter retsplejelovens 225, stk. 2, kan forlange en retssag behandlet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED 1. SEPTEMBER 2011 PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED En ny dom fastslår, at en person, der som passager kørte med i en bil, hvis chauffør havde en alkoholpromille på 2,16, havde

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER 13. MARTS 2012 PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER Da Forsvarsministeriets ammunitionsrydningstjeneste forsøgte at demontere en ueksploderet flybombe fra

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 18. OKTOBER 2011 NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 En beruset passager, der kørte i bil med en beruset chauffør, som forulykkede, hvorved passageren kom meget alvorligt

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

DOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSELSKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRENØR.

DOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSELSKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRENØR. 24. OKTOBER 2012 DOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSELSKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRENØR. Retten i Roskilde har i en ny dom fundet, at et ejerskifteforsikringsselskab, som under ejerskifteforsikringen

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

LANDSRETDOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSEL- SKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRE- NØR.

LANDSRETDOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSEL- SKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRE- NØR. 21. MAJ 2013 LANDSRETDOM OM ET EJERSKIFTEFORSIKRINGSSEL- SKABS DIREKTE KRAV OVER FOR SÆLGERS ENTREPRE- NØR. Østre Landsret har i en ny dom fundet, at et ejerskifteforsikringsselskab, som under ejerskifteforsikringen

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR 7. DECEMBER 2010 PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR Højesteret har i en ny dom endeligt afgjort et spørgsmål, der har været omtvistet i en årrække: Er det et "færdselsuheld", når en passager i

Læs mere

Den 30. november 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 30. november 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 30. november 2016 blev i sag nr. 89727: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Codan Forsikring A/S Gl. Kongevej 60 1790 København V afsagt k e n d e l s e : Klagerens andelslejlighed

Læs mere

DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER

DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER 6. DECEMBER 2010 DOM OM ÅRSAGSFORBINDELSE OG KONKURRERENDE SKADESÅRSAGER I en ny dom har retten i Svendborg vurderet, at skadelidtes forudbestående lidelse i form af knogleskørhed indebar, at kun halvdelen

Læs mere

ARBEJDSSKADE - ERFAREN MEDARBEJDER - EGEN SKYLD BEVISBYRDE

ARBEJDSSKADE - ERFAREN MEDARBEJDER - EGEN SKYLD BEVISBYRDE 21. DECEMBER 2011 ARBEJDSSKADE - ERFAREN MEDARBEJDER - EGEN SKYLD BEVISBYRDE Hverken arbejdsgiver eller stilladsfirma var ansvarlig for erfaren tømrers alvorlige tilskadekomst, da han ved hop fra betondæk

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM fsagt den 26. oktober 2016 i sag nr. BS : FO Fag og rbejde s.m.f. mod Nykredit Forsikring /S.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV DOM Delforhandlingen i sagen,

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE

LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE 21. FEBRUAR 2011 LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE En ny landsretskendelse støtter det synspunkt, at der ved fastsættelse af sagsomkostninger ikke længere ses "slavisk" på

Læs mere

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS.

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. april 2017 i sag nr. BS 150-606/2016: TDC A/S Teglholmsgade 1 2450 København SV mod Naturbyg dk ApS Sillebjergvej 4 8740 Brædstrup Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

PRINCIPIELLE LANDSRETSDOMME OM ÅRSLØN TIL SELV- STÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE EGEN SKYLD JAGT- ANSVARSFORSIKRINGENS DÆKNINGSOMRÅDE

PRINCIPIELLE LANDSRETSDOMME OM ÅRSLØN TIL SELV- STÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE EGEN SKYLD JAGT- ANSVARSFORSIKRINGENS DÆKNINGSOMRÅDE 20. JUNI 2012 PRINCIPIELLE LANDSRETSDOMME OM ÅRSLØN TIL SELV- STÆNDIG ERHVERVSDRIVENDE EGEN SKYLD JAGT- ANSVARSFORSIKRINGENS DÆKNINGSOMRÅDE Østre Landsret har afsagt to domme, der udspringer af samme begivenhed:

Læs mere

LANDSRETSDOM OM PRINCIPPER FOR BEGÆRING OG ACCEPT AF FORSIKRING

LANDSRETSDOM OM PRINCIPPER FOR BEGÆRING OG ACCEPT AF FORSIKRING 28. FEBRUAR 2013 LANDSRETSDOM OM PRINCIPPER FOR BEGÆRING OG ACCEPT AF FORSIKRING I en sag om pensionsforsikring har Østre Landsret taget stilling til principper vedrørende tilbud og accept om antagelse

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING 29. FEBRUAR 2012 NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING I entreprisesag fandtes tilsynsførende at være ansvarlig for at sikre, at destruktive indgreb i bærende bygningsdele blev foretaget

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING SALÆRAFTALE

DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING SALÆRAFTALE 28. AUGUST 2012 DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING SALÆRAFTALE En ny dom fastslår, at der er tale om omgåelse af de regler, der gælder for retshjælpsforsikring, såfremt advokat og klient indgår aftale om, at

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

BEVIS I PRODUKTANSVARSSAG

BEVIS I PRODUKTANSVARSSAG 30. JUNI 2011 BEVIS I PRODUKTANSVARSSAG Det hævdes ofte, at der ikke skal meget til at løfte bevisbyrden for defekt i produktansvarssager. I en ny dom blev mellemhandleren - og reelt producenten - imidlertid

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

NY HØJESTERETSAFGØRELSE OM SYN OG SKØN - ENSIDIGT INDHENTET ERKLÆRING - ENTREPRISE

NY HØJESTERETSAFGØRELSE OM SYN OG SKØN - ENSIDIGT INDHENTET ERKLÆRING - ENTREPRISE 17. JANUAR 2017 NY HØJESTERETSAFGØRELSE OM SYN OG SKØN - ENSIDIGT INDHENTET ERKLÆRING - ENTREPRISE Højesteret har i en ny afgørelse bestemt, at et tilbud på skadeudbedring ikke kunne fremlægges under retssag,

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE

NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE 24. APRIL 2015 NY HØJESTERETSDOM OM PRODUKTANSVAR DEFEKT VED FORKERT ANVENDELSE Højesteret fandt i en ny dom, at den nærliggende risiko for, at brugeren af en maskine i forbindelse med rengøring samlede

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE

DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE 29. APRIL 2010 DOM OM ANSVAR FOR OLIEFORURENING - BEVIS FOR ANSVARSGRUNDLAG OG ÅRSAGSFORBINDELSE En ny landsretsdom tager bl.a. stilling til, hvorvidt der i en erstatningssag om ansvar for olieforurening

Læs mere

JURIDISK NYHEDSBREV OM OFFENTLIG RET

JURIDISK NYHEDSBREV OM OFFENTLIG RET JURIDISK NYHEDSBREV OM OFFENTLIG RET HØJESTERETSDOM I VEJBIDRAGSSAGEN 5. FEBRUAR 2016 Slagelse Kommune og KL har i dag fået fuldstæn- der udgør mindretallet, havde blot en anden be- dig medhold i påstanden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Den 16. august 2017 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 16. august 2017 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 16. august 2017 blev i sag nr. 90523: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Codan Forsikring A/S Gl. Kongevej 60 1790 København V afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2. RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. september 2015 i sag nr. BS 1-758/2014: mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere