Kommunikationspolitik Morsø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationspolitik Morsø Kommune"

Transkript

1 U d v i k l i n g s a f d e l i n gen Kommunikationspolitik Opdateret Juni 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Formål Værdier og budskaber Principper for god kommunikation i Målgrupper og kommunikationskanaler Ekstern kommunikation Pressekontakt Internet Designlinie Intern kommunikation Møder Skriftlig intern kommunikation IT-baseret intern kommunikation Værktøjskasse Medieberedskab Evaluering af kommunikationen Revidering af kommunikationspolitikken Vedtaget af Kommunalbestyrelsen december 2007 Administrativt opdateret juni

3 1. Baggrund lægger - som en effektiv offentlig myndighed og moderne servicevirksomhed - vægt på at skabe de bedst mulige relationer til omverdenen, herunder især til kommunens borgere. Det skal ske gennem en udstrakt grad af åbenhed og i dialog med borgerne, kommunens medarbejdere og kommunens øvrige omverden. Grundlaget for s holdning til kommunikation er skabt gennem Vision Morsø 2010 og vedtagelsen af Kodeks for god politisk ledelse, Kodeks for god topledelse, Kodeks for god ledelse samt Kodeks for godt medarbejderskab. 2. Formål God opgaveløsning kræver god kommunikation med borgere, samarbejdsparter m.fl. og god kommunikation internt i organisationen. Kommunikation og profilering af Mors skal tænkes ind i alle aktiviteter og give såvel gode forudsætninger som lyst til dialog og til at fortælle de gode historier om Mors. s kommunikationspolitik er tænkt som et værktøj, der for alle i Morsø Kommunes organisation skal være en støtte i det daglige arbejde med at udmønte kodeks til praktiske og synlige handlinger. Handlinger, der øger s service over for borgerne styrker samarbejdet i hele organisationen værner og styrker s omdømme Kommunikationspolitikken viser vej til god, præcis og rettidig kommunikation: Eksternt er kommunikationspolitikken et praktisk værktøj, som vi bruger for at sikre, at Morsø Kommune lever op til omgivelsernes og pressens forventninger til kommunens kommunikationsindsats. Kommunikation er samtidig et redskab til at styrke kommunes omdømme. Internt vejleder kommunikationspolitikken om velfungerende intern kommunikation. Den interne kommunikation er udgangspunkt for godt samarbejde internt og forudsætningen for god ekstern kommunikation. Herved skabes rammerne for, at vi som medarbejderne er gode ambassadører for. 2

4 3. Værdier og budskaber s værdier er udtrykt i begreberne: Dynamik, hjerterum og pålidelighed. Værdierne kan findes i øens kultur og udtrykker i særdeleshed s afsæt for god kommunikation. Dynamik Et godt omdømme øger kommunens udviklingsmuligheder. Vi arbejder derfor vedholdende og professionelt med strategisk kommunikation som målrettet skal udbrede kendskabet til Mors og styrke øens omdømme i resten af Danmark. Pålidelighed Kommunikationsindsats skal blandt andet give omverdenen et præcist og nuanceret billede af Mors. Omdømmet skal styrkes ved, at vi fortæller de gode historier og åbent vedstår os de berettigede dårlige historier Hjerterum Vi har fokus på åbenhed og inddragelse. I kommunikationen med omgivelserne og internt i organisationen er dialogen anerkendende og værdsættende. 4. Principper for god kommunikation i har følgende principper for god kommunikation: Alle medarbejdere er i princippet kommunikationsmedarbejdere. Det vil sige, at vi alle er ansvarlige for at skabe god kommunikation. Vi indtænker kommunikation i vores aktiviteter og beslutninger. I forbindelse med større projekter og indsatser udarbejder vi en kommunikationsstrategi og overvejer, hvordan vi kommunikerer hvilke budskaber vi har - hvornår vi informerer - hvem der skal orienteres og/eller inddrages. Vi formidler de gode historier om Mors med henblik på at bevare og udvikle et godt omdømme. Vores dialog med kolleger, borgere og andre målgrupper er åben og anerkendende. Vi sikrer tilgængelig information - elektronisk, skriftlig og mundtligt. Borgere, brugere m.fl. skal have mulighed for selv at opsøge viden på relevante tidspunkter. Vores information og kommunikation skal være klar, målrettet, rettidig og i de rette doser. Vi kommunikerer desuden i et klart, nutidigt og letforståeligt sprog. 3

5 5. Målgrupper og kommunikationskanaler s kommunikation til målgrupperne tilpasses og målrettes, så informationerne med hensyn til rettidighed, niveau og relevans rammer målgruppens ønsker og behov så præcist som muligt. Samtidig råder over en række kommunikationskanaler, som benyttes til forskellige former for intern og ekstern kommunikation. De forskellige kanaler kan have forskellig betydning, afhængig af hvilken målgruppe, der skal modtage et konkret budskab. Samtidig kan budskabet blive styrket gennem brug af rette kanal. Vi er derfor opmærksomme på, hvilke kommunikationskanaler, der er velegnede i forbindelse med målrettet kommunikation til målgrupperne. Eksterne målgrupper Danmark og den øvrige omverden Potentielle ansøgere Særlige samarbejdspartnere og -organisationer Borgere i nabokommuner, og især indpendlere Samarbejdspartnere Pressen Borgerne i Brugere af servicetilbud i Særlige brugerbestyrelser o.lign. Erhvervsliv, organisationer, foreninger m.v. på Mors Region Nordjylland øvrige regioner Staten andre kommuner Interne målgrupper Politikerne, Lederforum og medarbejdere Vigtige kommunikationskanaler Møder Personlig kontakt - det daglige møde med borgeren Hjemmeside - web (intranet, internt) Annoncer Radiospots Pressekontakt Telefon Breve og anden skriftlig kommunikation 4

6 6. Ekstern kommunikation s eksterne kommunikation skal udbrede kendskabet til: kommunens politiske mål, beslutninger og planer kommunens service og de vilkår, der er gældende for udøvelsen af såvel politikernes som de administrative medarbejderes daglige virke. Kommunikationen skal styrke opfattelsen af : Som en dynamisk og udviklingsorienteret kommune, hvor det er godt at bo, arbejde, drive virksomhed, komme på besøg og være turist. Som en attraktiv og innovativ arbejdsplads Som en organisation, hvor den positive og værdsættende dialog kendetegner hverdagen, hvor der hersker et godt arbejdsmiljø, og hvor medarbejderne bydes på gode udfordringer og muligheder for personlig og faglig udvikling. Politisk arbejder vi i med at synliggøre gode resultater og historier. Vi sætter derfor fokus på de mange positive oplevelser i mødet mellem borgere og kommune. Vi arbejder desuden med åbenhed, synlighed, dialog og inddragelse. Det indebærer, at beslutningsgrundlaget nuanceres så meget som muligt gennem inddragelse af viden og synspunkter fra relevante interessenter. Samtidig er der opmærksomhed på situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med åbenhed og hvor fortrolighed skal respekteres. Administrativt er vi opmærksomme på borgernes forventninger til den kommunale opgaveløsning og lydhøre overfor borgerne og andre eksterne målgrupper. Vi arbejder derfor på baggrund af åben dialog med omgivelserne om udviklingen og formidler forståelse for de politiske mål, rammer og beslutninger. Samtidig arbejder vi aktivt for at profilere og Mors. I den forbindelse er vi åbne for konstruktivt profileringssamarbejde med eksterne parter. Kommunikation virker kun, hvis modtageren har forstået budskabet. Derfor skal kommunikation altid tage afsæt i modtagernes behov og forudsætninger. Kommunikation skal være målrettet og rettidig for at virke optimalt. Der skal kommunikeres i et klart, nutidigt og letforståeligt sprog. 5

7 6.1 Pressekontakt Pressen er en vigtig samarbejdspartner for, og ønsker at have et aktivt, åbent og tillidsfuldt samarbejde med medierne. Dels er pressen et vigtigt redskab til at nå den brede offentlighed med informationer og dels er pressens omtale af Morsø Kommune afgørende for den opfattelse, omverdenen får af kommunen. Et godt samarbejde med pressen kan således bidrage til at styrke kommunens og øens omdømme. Politikere, ledere og medarbejdere i administrationen opfordres til at bruge pressen proaktivt til at formidle nyheder og andre informationer, ligesom det er vigtigt, at vi er tilgængelige for medierne, når de søger kontakt og information. Ytringsfrihed under ansvar for tavshedspligt Offentligt ansatte har ytringsfrihed til at ytre sig på egne vegne. Der gælder dog nogle få begrænsninger i ytringsfriheden. Den offentligt ansatte er begrænset af reglerne om tavshedspligt. Det betyder, at man ikke må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger. Hensynet til kommunens interne beslutningsproces og funktionsevne kan desuden indebære, at der er begrænsninger i forhold til medarbejderes udtalelser. Afklar med nærmeste leder, hvem der udtaler sig Ledelsen afklarer, hvem der udtaler sig på s vegne. Ledelsen skal sikre sig, at medarbejderne har klarhed over, hvem der udtaler sig. Den enkelte medarbejder og leder aftaler vilkår og rum for vedkommendes udtaleret med nærmeste leder. Som medarbejdere og ledere udtaler vi os om det faglige For medarbejdere og ledere i administrationen er hovedreglen, at vi kan videregive rent faktuelle, faglige oplysninger inden for eget fagområde til pressen. Ingen har dog pligt til at udtale sig. Hvis man som medarbejder ikke ønsker at udtale sig, henvises til nærmeste leder. Formidling af politiske beslutninger Direktørerne kan indenfor eget serviceområde udtale sig om politiske beslutninger efter aftale med udvalgsformanden. Ligeledes kan kommunaldirektøren udtale sig om politiske beslutninger efter aftale med borgmesteren. Gensidig orientering om pressekontakt Hvis en henvendelse fra pressen kan få betydning for kolleger og samarbejdsparter, skal de orienteres. Dermed undgår vi, at de informeres om sagen via medierne. Hvis man som medarbejder eller leder vurderer, at sagen har eller kan få en kritisk karakter, skal det sikres, at nærmeste leder, ansvarlig servicedirektør og kommunaldirektøren straks informeres om pressens henvendelse. Herefter vil direktionen vurdere, om der skal tages særlige forholdsregler i den aktuelle sag. Det er bedre at varsle direktionen én gang for meget end én gang for lidt. Politisk kommunikation Politikerne afklarer vilkår for tilrettelæggelse af den politiske kommunikation, herunder vilkårene for udtalelser til pressen. 6

8 6.2 Internet følger udviklingen i mediebilledet herunder kommunikationsmulighederne i de elektroniske medier. Kommunens hjemmeside indgår aktivt i kommunikationspolitikken og skal kontinuerligt bruges til formidling af nyheder, serviceinformationer, baggrundsoplysninger, fakta m.m. arbejder desuden aktivt for at tilbyde borgerne flere netbaserede servicemuligheder i henhold til visioner og anbefalinger inden for området E-governance for eksempel flere gode selvbetjeningsløsninger. En velfungerende hjemmeside stiller krav om en tilgængelig struktur og konstant vedligeholdelse, så det er indbydende og nemt for brugerne at finde frem til de ønskede informationer. Afdelingerne skal være opmærksomme på denne kommunikationskanal og bidrage til rettidig opdatering af hjemmesiden. Alle ledere er ansvarlige for, at der bliver leveret relevante nyheder til hjemmesidens forside. Webredaktionen har det daglige ansvar for vedligehold og fortsat udvikling af hjemmesiden. Dagsordner til kommende møder og referater og i de politiske udvalg findes på Morsø Kommunes hjemmeside. 6.3 Designlinie arbejder hen mod en fælles designlinie. Målet med en fælles designlinie er at sikre, at kommunen har en sammenhængende visuel profil som én fælles virksomhed. Et fælles design skal være med til at formidle et positivt, kvalitetspræget, genkendeligt og professionelt billede af kommunen, samt sikre at modtageren hurtigt kan identificere som afsenderen. Indadtil skal den fælles designlinie bidrage til en fælles identitet, idet kommunens medarbejdere ser deres afdeling eller institution som en del af den samme virksomhed. Den visuelle identitet vil komme til udtryk, når kommunikerer med borgerne, brugerne og omverdenen. Det kan være i forbindelse med serviceydelser, gennem breve, annoncer, hjemmeside og tryksager, men også ved kommunens bygninger, skilte og biler. har på nuværende tidspunkt en række produkter, hvor der er fastlagt design. Det gælder følgende: Breve Annoncer Pressemeddelelser Dagsordener og referater Præsentationer Visitkort Hjemmeside og intranet Slipsenåle, brocher, kuglepenne og lignende Lykønskningskort Skilte Den fælles designlinie vil kunne udvides til at omfatte flere produkter. 7

9 s byvåben anvendes som et gennemgående designelement. Byvåbnet indgår i forskellige udformninger i kommunens designlinie: Den traditionelle udformning er hvid due på rød baggrund. En redesignet udgave i sort og hvid, som blandt andet anvendes på kommunens brevpapir. Det nye brevpapir er fra medio 2007 og anvendes af hele. Ovennævnte byvåben anvendes til at præsentere kommunen officielt. Herudover bruges grafik med fjord og en båd til markedsføringsmæssige formål som annoncer samt til præsentation af kommunen ved foredrag, pressemeddelelser m.m. I dette layout fremgår s tre værdier dynamik, hjerterum og pålidelighed. anvender desuden en række logoer: Mors, hjertet i nordvest benytter dette logo i sammenhænge, hvor der ønskes en generel markedsføring af øen som i annoncer. Dette logo kan anvendes frit af alle på Mors. Vision 2010 anvendes af s administration ved aktiviteter og projektelementer, der indgår i eller vedrører projektet Vision Morsø Jobcenter Mors Beskæftigelsesministeriet har udviklet et logo, som skal anvendes af alle Jobcentre i Danmark. Logoet anvendes på brevpapir mm. Sundhedscenter Limfjorden. Nogle institutioner har eget logo (som dog ikke anvendes på brevpapiret) 8

10 7. Intern kommunikation God intern kommunikation er en af forudsætningerne for en velfungerende organisation. Den interne information skal sikre, at medarbejderne får rettidige og relevante information om og fra ; medarbejderne har desuden selv pligt til at opsøge og dele relevant viden. at medarbejderne dels modtage informationer, dels har nem adgang til de nødvendige informationer. at medarbejderen har viden om planer, beslutninger og handlinger. at medarbejderen har det nødvendige grundlag for at løse sine opgaver og give borgerne den bedst mulige service. at medarbejderen har forudsætningerne for at indgå i den interne dialog samt at udvikle sig selv og sit job. I er grundlaget for den interne kommunikation blandt andet til stede i kodekserne, hvor sigtet med den interne kommunikation er præcist beskrevet. For eksempel har s ledere med ledelseskodeks forpligtet sig til at sikre information til alle medarbejdere og formidle betydningen af de politiske beslutninger i det daglige arbejde - samt til at motivere og inddrage medarbejderne. Den interne kommunikation skal flyde utvungent mellem medarbejderne og ledere. Vi skal sikre videndeling og så vidt muligt undgå, at medarbejderne orienteres om væsentlige beslutninger via pressen. Ledelsens kommunikation med medarbejderne skal primært ske ved rettidigt at udnytte organisationens kommunikationsstruktur og -kanaler. Kommunikationen mellem direktionen og politikerne er tæt og præget af samarbejde og tillid. Direktionen har ansvaret for at formidle og forklare de politiske beslutninger internt i Morsø Kommune. 7.1 Møder Møder indgår som et fast element i den interne kommunikation i. Møderne kan have forskellige karakter lige fra officielle møder i et politisk udvalg til arbejdsmøder i en projektgruppe. Når der afholdes møder i anvendes dagsorden og referat. Disse skal være tilgængelige for mødets deltagere. Faste punkter på dagsordnerne: Kommunikation indgår i overvejelserne ved hvert punkt. Siden 1. marts 2007 har Lean forbedringer indgået som et punkt til møder mellem ledere og medarbejdere i Administrationen. Det er lederens ansvar, at Lean drøftes og der sker en synlig opfølgning på forslagene gennem referaterne. Alle møder i chefgruppe, direktion og de politiske udvalg afsluttes med at evaluere mødet i forhold til kodeks for henholdsvis god ledelse, god topledelse og god politisk ledelse. Referater fra MED-udvalg, direktionen og topledelsen ligger på intranettet, hvor de er tilgængelige for alle medarbejdere med pc-adgang (bemærk: informationerne er interne, til medarbejdernes brug). De enkelte ledere har ansvaret for at sikre at medarbejderne er opmærksomme på relevant information (dette gælder særligt, hvor medarbejdere er uden pc- 9

11 adgang i det daglige arbejde). I administrationen anvendes ESDH-systemet (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering), hvor der oprettes en sag med referater fra eksempel afdelingsmøder i Økonomiafdelingen. Dokumentet er herved tilgængeligt for medarbejderne i pågældende afdeling. Referater og dagsordner til kommende møder i de politiske udvalg findes på s hjemmeside. Ingen kommunikation virker stærkere end det talte ord og direkte dialog mellem mennesker. Derfor skal ledelsen løbende vurdere behovet for at indkalde til afdelingsmøder, møder i serviceområder og personalemøder. På møderne formidles eksempelvis betydningen og konsekvenserne af aktuelle politiske beslutninger eller øvrige aktuelle forhold. 7.2 Skriftlig intern kommunikation Skriftlig kommunikation er et middel til formidle eksempelvis nyheder samt administrative og politiske beslutninger til medarbejderne, hurtigt og bredt. Denne kommunikation kan ske gennem referater, notater, foldere, nyheder på intranettet (og i særlige tilfælde via informationsmails) og nyhedsbreve. Valg af kommunikationsform afhænger af indhold og målgruppe. Herudover kan der ved planlægningen af større, interne projekter overvejes at etablere et nyhedsbrev, som med fast udgivelse holder relevante medarbejdere og andre orienteret om projektets forløb. Skriftlig intern kommunikation vil ofte være et supplement til den mundtlige kommunikation. 7.3 IT-baseret intern kommunikation Samtlige s medarbejdere har adgang til Intranettet og kan få adgang fra en hvilken som helst pc med internet-adgang. Medarbejdere skal i den forbindelse være opmærksomhed på IT-sikkerheden ved at logge af Intranettet, når Intranettet bruges ved en offentlig computer idet informationerne er interne oplysninger til brug for medarbejdere i Morsø Kommune. Intranettet skal styrke den interne kommunikation, idet al information er samlet et sted. Intranettet er dermed et middel til systematiseret informations- og videndeling, da medarbejderne selv vælger tidspunktet for at opsøge viden frem for, at der løbende modtages mails. Intranettet medvirker til at mindske omfanget af rundsendte informationsmails. Intranettet samler generelt set nyheder og informationer af betydning for udførelsen af arbejdet (blandt andet informationer om indkøbsaftaler, retningslinier og skabeloner) samt informationer om personalepolitik, personalegoder, referater fra MED-udvalg mm. Medarbejdere i Administrationen har adgang til ESDH (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering), hvor alle sager og dokumenter skal opbevares. 10

12 8. Værktøjskasse Der er udarbejdet en værktøjskasse til praktisk kommunikation. 9. Medieberedskab s ønsker et åbent og positivt samarbejde med pressen og er opmærksom på behovet for tæt samarbejde med pressen i forbindelse med eventuelle ulykker. Samtidig kan kommunens omdømme skades af negativ omtale i pressen. vil som led i professionaliseringen af kommunikationsindsatsen bruge medieberedskabet til at sikre en proaktiv indsats i tilfælde af, at der opstår sager, der kræver særlig information eller sager der kan skade s omdømme. Som led i kommunens professionalisering af kommunikationsindsatsen etableres derfor presseberedskab på tre felter: 1. Et beredskab træder i kraft i forbindelse med hændelser eller ulykker, der kræver en ekstraordinær håndtering af samarbejdsrelationerne med pressen. Det kan f.eks. være i forbindelse med storme, oversvømmelser, brande, forureningssager eller andre miljøulykker. 2. Et beredskab efter Issues Management-modellen identificere løbende sager, som pressemæssigt kan udvikle sig til skade for s omdømme. Fra sag til sag vurderes det, hvad der skal gøres for at modvirke en uhensigtsmæssig udvikling i sagen. 3. Et egentligt kriseberedskab træder i kraft i sager, hvor i en kritisk eller negativ sag tiltrækker sig massiv interesse fra pressen. Direktionen har det daglige ansvar for medieberedskabet. 10. Evaluering af kommunikationen evaluerer effekten af sin kommunikationsindsats én gang hvert andet år næste nye evaluering vil ske i Evalueringen tager afsæt i kommunikationsstrategien og opfølgning på planlagte indsatser. Evalueringen kan desuden med fordel foretages i relation til de enkelte målgrupper for at fastslå, om kommunikationsindsatsen opfylder målgruppens behov og samtidig lever op til Morsø Kommunes overordnede mål for kommunikationen. 11. Revidering af kommunikationspolitikken s kommunikationspolitik er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 17. december Kommunikationspolitikken er administrativt opdateret i juni Næste revision sker i forbindelse med evaluering af kommunikationen, jf. punkt 10. s Kommunikationspolitik er udarbejdet i samarbejde med JØP, Ove & Myrthu A/S 11

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK TIONSPOLITIK KOMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE visione er åbenhed komm munikation kom mmunikation åbenhed åbenhed h visi ioner åbenhed k kom mmunikation åbenhed åbenh hed visio oner

Læs mere

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Del 1- Værdier og mål Den konkrete udmøntning af værdier og mål findes i Del 2 udmøntning intern og ekstern kommunikation. Indhold: 1. Værdier for kommunikation

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen Kontakt med pressen kan være en del af dit arbejde i Viborg Kommune. I Kommunikationspolitik 2008 slås

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Kommunikationspolitik for Region Midtjylland ^ kort og godt Region Midtjylland 2 God kommunikation Alle ansatte i Region Midtjylland kommunikerer. Det sker hver dag i forhold til patienter, pårørende og

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 1 2 KOMMUNIKATIONSPOLITIK Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt.

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere