Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse Likviditet og Resultater pr. 31. oktober Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. oktober Budgetopfølgning oktober 2008, alle områder Budgetrevision pr. oktober 2008, områder bestemt ved lov, overenskomster mv Struer Byfond, regnskab for Lejerbos regnskab for regnskabsåret Arbejdernes Andelsboligforening søger om låneoptagelse og lejeforhøjelse til køkkenudskiftning i afd. 18, Park Allé Skema B for beboerhus i Grønnedal Forslag til vedtægter for Ældrecenter Solvangs Gave- og Arvekonto Børnepasning, godkendelse af takster for

2 Indholdsfortegnelse 215 Rente- og afdragsfrit lån Struer Hallerne Ombygning af Vestcenter Kilen Venø Havn - tilskud Kommunal parkeringskontrol (ll) Fusion mellem Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus Struer Organisering af forsyningsområdet mv Kvalitetsrapport Folkeskolen Model for dialogbaseret aftalestyring, version Lønsedler på E-boks Limfjorden Rundt tilskud Tilskud til Borgeravis Køb af støttebillede Økonomi for Koordinationsudvalget vedr. sygehusstrukturen Udviklingsselskabet: "Struer Sanser" Orientering om kommissorium for Internationalt Udvalg 271 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 230 Orientering Lukket punkt: Senior- og fratrædelsesaftale Lukket punkt: Senior- og fratrædelsesaftale Lukket punkt: Deklaration om kloakledninger og erstatninger for strukturskader (anp) Lukket punkt: Ekspropriation af arealer Lukket punkt: Ansøgning om grundkøb 276 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 3

4 G Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse Handelsstandsforeningens bestyrelse møder kl for en gensidig orientering - herunder det fremtidige arbejde på turistområdet. Borgmesteren indledte med at orientere om skitsen til Struer Kommunes planer for den fremtidige borgerservice. Handelsstandsforeningen orienterede om sit formål, sin medlemskreds, sine arrangementer og planerne for fremtidige aktiviteter. En række spørgsmål omkring byfornyelse blev rejst af Handelsstandsforeningen, som efterfølgende blev drøftet Ø Likviditet og Resultater pr. 31. oktober 2008 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2008 til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2008 Til efterretning Ø Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. oktober 2008 Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2008 er nu gennemført, og de forventede afvigelser til det korrigerede budget 2008 som omfatter samtlige Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutninger og Byrådsbeslutninger indtil d.d., kan opgøres til: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 248

5 Kr. Pr. 1. okt Pr. 1. aug Pr. 1. april 2008 Byrådsbestemte serviceudgifter kr kr kr. (bilag A) Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. (bilag B) kr kr kr Brugerbetalte og fælleskommunale kr kr. 0 kr. områder (bilag C) Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv. (bilag D) kr kr kr. Drift i alt kr kr kr. Positiv beløb = mindre udgift For nærmere belysning af de forventede afvigelser medsendes følgende bilag: Bilag 1, Overordnet oversigt med forventet regnskab samt afvigelser og nedenstående detailoversigter. Bilag A, afvigelser "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" Bilag B, afvigelser "Områder bestemt ved lov, overenskomster mv." Bilag C, afvigelser "Brugerbetalte og fælleskommunale områder" Bilag D, afvigelser "Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv." For så vidt angår Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving heri medtages ikke i denne budgetopfølgning. I forbindelse med strejken på sygeplejeområdet i foråret er der sparet kr. på løn, som forventes inddraget ved næste budgetrevision. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Som det fremgår af ovenstående og vedlagte bilag A ventes et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt flere udgifter til pension og efterløn til borgmestre, it-systemer, ansættelse af én ekstra elev, anskaffelse af fem nye kopimaskiner, ekstra udgifter til annoncering af lederstillinger samt forventning om at sparemålet på indkøb ikke nås i år. Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Der forventes et merforbrug på kr. som bl.a. skyldes flere udgifter til lægeerklæringer (Jobcentret). Herudover forventes et mindre forbrug til forsikringssager på grund af færre skader. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Det mindre forbrug skyldes, at kommunens huslejebetaling for 36 boliger i Baunekrogen er bortfaldet efter kommunens køb af boligerne. Renter, generelle tilskud, skatter, lån mv. (konto 7-8) Alt i alt ventes der et resultat på konto 7 og 8, der netto er kr. bedre end forventet ved budgetlægningen. Beløbet dækker imidlertid over en række modsat rettede udsving. Se vedlagte bilag D. Det skal dog her nævnes, at overdragelsen af lån fra Ringkjøbing Amt nu er endelig på plads. Struer Kommune havde i første omgang overtaget knap 30 mio. kr. for meget. Det har betydet, at Struer Kommune i 2006, 2007 og 2008 har betalt i alt 6,9 mio. kr. for meget i rente og afdrag. Beløbet er nu tilbagebetalt fra Region Midtjylland. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 249

6 Bilagsliste Bilag 1 - Overordnet oversigt Bilag A - Byrådsbestemt service Bilag B - Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Bilag C - Brugerbetalte og fælleskommunale områder Bilag D, Konto 7 og 8 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om stillingtagen til budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen taget til efterretning Ø Budgetopfølgning oktober 2008, alle områder Budgetopfølgningen pr. 1. oktober 2008 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Heri indgår desuden samtlige Byrådsbeslutninger til og med 7. oktober Forventet regnskab 2008 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget 2008 Revideret budget 2008 Forventet regnskab 2008 Skattefinansieret drift 51,6 67,1 41,3 Skattefinansieret anlæg -53,4-46,4-44,2 Kommunale ældreboliger -6,0-7,9-7,9 Jordforsyning 3,6-0,9 7,8 Forsyningsvirksomhed, drift og anlæg 0,1 0,1 3,1 Låneoptagelse 12,7 18,1 14,8 Afdrag på lån -19,1-19,1-13,9 Balanceforskydninger i øvrigt 11,2 9,7 12,0 Ændring forbrug af likvide aktiver 0,7 20,7 13,0 Likviditet ved årets start -4,8 40,3 40,3 Forventet likviditet ultimo ,1 61,0 53,3 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 250

7 Kolonnen "Revideret budget 2008" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2007 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2008 vil slutte med en likviditet på 53,3 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler til år ,2 mio. kr. Se vedlagte Bilag 1 med flere detaljer. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i vedlagte Bilag 2. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomiafdelingen. For god ordens skyld skal nævnes, at for Løn og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det som udgangspunkt at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving medtages derfor ikke i det forventede regnskab. Bilagsliste Bilag 1 Forventet regnskab 2008 Bilag 2 - udvalgsoversigter Økonomiafdelingen sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Af hensyn til overholdelse af servicerammen besluttes følgende: - indførelse af øjeblikkelig ansættelsestop frem til udgangen af året - alle absolut ikke nødvendige indkøb/anskaffelser udsættes til efter nytår. Budgetopfølgningen herefter taget til efterretning og fremsendes til orientering for Byrådet Ø Budgetrevision pr. oktober 2008, områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Struer Kommune har gennemført budgetopfølgning pr. 1. oktober Forventede afvigelser på områder bestemt ved lov, overenskomster mv. er i den forbindelse opgjort. De forventede afvigelser fremgår af vedhæftede bilag 1. Budgetrevision. Som det fremgår af oversigten forventes en netto merudgift vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på i alt kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 251

8 Bilagsliste Bilag 1 budgetrevision Økonomiafdelingen indstiller til Byrådet, at der afgives en merbevilling vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på kr. Indstilles til Byrådet, at der afgives en merbevilling vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på kr S Struer Byfond, regnskab for 2007 I henhold til Byfondens vedtægter skal regnskabet godkendes af fondens bestyrelse og Struer Byråd. Byfondens bestyrelse har godkendt det reviderede regnskab for 2007 den 5. september Bilagsliste Byfondens regnskab 2007 og revisionserklæring Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Byrådet med indstilling om at regnskabet godkendes. Indstilles til Byrådet, at regnskabet godkendes S Lejerbos regnskab for regnskabsåret Lejerbo Struer og Lemvig har fremsendt regnskabet for regnskabsåret 1. maj 2007 til 30. april 2008 til kommunens godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 252

9 Regnskabet omfatter boligorganisationen, 6 afdelinger i Struer og 4 afdelinger i Lemvig. I forhold til sidste år er de to nybyggede afdelinger på Vinkelvej lagt sammen til én afdeling 808-0, Vinkelbo. Regnskaberne er revideret af et statsautoriseret revisionsselskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskaberne: Regnskaberne viser følgende resultater: Afdeling Navn Resultat Struer: Holstebrovej kr Gimsinghoved kr Nordvestvej kr Struerdalvej kr Sarpsborgparken kr Vinkelbo kr. Lemvig: Ballegårdsvænget kr Gudum kr Engen kr Godsbanevej kr. Boligorganisationen kr. Byggeriet af afd blev afsluttet mod slutningen af forrige regnskabsår. Derfor omfatter årets regnskab 16½ måneder. Overskuddet skyldes primært. at 1. termin var afdragsfri. Ballegårdsvænget har med årets underskud et akkumuleret underskud på kr. Med henblik på at afhjælpe de økonomiske problemer er der gennemført en kapitaltilførselssag hos Landsbyggefonden, hvorefter der er oprettet et depot med indskud fra Landsbyggefonden, Lemvig kommune, kreditforeningen og boligorgansiationen, hvorfra der årligt kan hæves kr. til huslejenedsættelse. Boligorgansiationes del er finansieret med kr i tilskud fra dispositionsfonden og kr. som lån. Boligorganisationens lån til afdelinger: Boligorganisationen har ydet langfristede lån, som afvikles når afdelingernes økonomi tillader det, til følgende afdelinger: Gimsinghoved: kr Ballegårdsvænget: kr. Afdelinger med underskudssaldi: Følgende afdelinger har et akkumuleret underskud: Holstebrovej: kr., forventes afviklet over højst 5 år Nordvestvej: kr., forventes afviklet over højst 3 år Ballegårdsvænget: kr., forventes afviklet over højst 10 år Udlejningssituationen: Der har været tab som følge af lejeledighed i følgende afdelinger: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 253

10 306-0 Holstebrovej Nordvestvej Ballegårdsvænget Ved slutningen af regnskabsåret var der alene ledige boliger i afd , 2 stk. Henlæggelser: Der foretages henlæggelser til: Planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgangspunktet er, at tab ved lejeledighed betales af dispositionsfonden, men Økonomiog Erhvervsudvalget har (22. april 2008, sag nr. 79) givet dispensation til, at tab dækkes af de enkelte afdelinger, så længe dispostionsfonden er under mindstekravet. Generelt må henlæggelserne anses for tilstrækkelige, dog har henlæggelserne i afd , Nordvestvej, ikke kunnet dække tabene ved lejeledighed, da der ikke var nogen saldo ved årets begyndelse som følge af længerevarende udlejningsproblemer, og årets henlæggelser var mindre end året forbrug. Dispositionsfonden: Dispositionsfonden udgør kr. Det er ca kr. mindre end sidste år, hvilket primært skyldes ovennævnte tilskud til afd , Ballegårdsvænget kr. er bunden kapital i form af et lån til afd , Holstebrovej, ydet i regnskabsåret Den disponibel del, kr. svarer til kr. pr. lejemålenhed, hvilket er under mindstekravet på kr. Fonden forventes øget til kr. pr. lejemålsenhed i det kommende år. Konklusion: Generelt udvises pæne resultater og en fremgang i forhold til året før, hvor fire afdelinger havde underskud. Kun synes afd fortsat at have problemer. Politisk godkendelse: Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 12. august (sag nr. 146), at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt, hvis ingen afdelinger eller boligorgansiationen udviser underskud, der ikke er taget forbehold i revisionspåtegningen, og dispositionsfonden ikke er faldende og under minimumsbeløbet. Da én afdeling udviser underskud og dispositionsfonden er faldende og under minimumsbeløbet fremsendes regnskabet til politisk godkendelse. Økonomiafdelingen indstiller, at Lejerbos regnskab godkendes. Lejerbos regnskab godkendt. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 254

11 S Arbejdernes Andelsboligforening søger om låneoptagelse og lejeforhøjelse til køkkenudskiftning i afd. 18, Park Allé Arbejdernes Andelsboligforenings afd. 18, der er opført i 1977, omfatter 50 rækkehuse på Park Allé. Køkkenerne er ved at være nedslidte. Derfor har afdelingsmødet besluttet at søge kommunen om tilladelse til at optage lån til frivillig udskiftning af køkkenerne. Der er tre typer af køkkener tilpasset hver af hustyperne, og hvert køkken leveres i to kvaliteter henholdsvis ludbehandlet og hvid med mahogni. Priserne varierer mellem kr. og kr. og medfører tilhørende huslejeforhøjelser mellem 543 kr. og 709 kr. om måneden, svarende til stigninger mellem 11 % og 14 %, idet det forudsættes, at køkkenudskiftningen finansieres af et 20-årigt realkreditlån. Huslejeforhøjelsen er specifik for det enkelte lejemål afhængig af køkkentype og - kvalitet. Hvis der ikke ønskes køkkenudskiftning, forhøjes lejen ikke. Det forventes, at ca. halvdelen af lejerne ønsker udskiftning i denne omgang (primo 2009). Senere forventes der gennemført årlige runder, hvor lejerne kan melde sig til køkkenudskiftning. Ved lejerskifte vil køkkenerne blive udskiftet. Afhængig af tilslutningen til køkkenudskiftningen og valg af kvalitet forventes der behov for låneoptagelse på højst 2 mio. kr. i Senere vil der i forbindelse med de årlige runder blive behov for yderligere låneoptagelse. Arbejdernes Andelsboligforening forudsætter, at der ikke stilles krav om kommunegaranti for lånene. I henhold til Almenboligloven skal kommunalbestyrelsen godkende: Væsentlige forandringer af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation ( 28) Udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation ( 29) Og i henhold til Almenlejeloven skal kommunalbestyrelsen godkende: Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder ( 10) Økonomiafdelingen indstiller, at udvalget godkender: 1. at der kan gennemføres frivillig køkkenudskiftning i Arbejdernes Andelsboligforenings afd. 18, Park Allé 2. at huslejerne kan forhøjes med 11 %-14 % afhængig af køkkentype og -kvalitet, idet det forudsættes at huslejeforhøjelsen først træder i kraft for det enkelte lejemål, når køkkenudskiftningen gennemføres, og at lejen ikke stiger i de boliger, hvor køkkenet ikke udskiftes Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 255

12 3. at der kan optages realkreditlån på højst 3,75 mio. kr. fordelt med højst 2 mio. kr. i 2009 og resten i takt med at køkkenerne udskiftes, idet det forudsættes, at der ikke skal stilles kommunegaranti for lånene. Godkendt som indstillet Ø Skema B for beboerhus i Grønnedal I forbindelse med helhedsplanen for genopretning af Grønnedalsområdet ønsker Arbejderens Andelsboligforening (AAB) at opføre et beboerhus på ca. 400 m2 plus delvis kælder. Landsbyggefonden har givet tilsagn om ydelsesstøtte til projektet. Den 11. juni 2007 (sag nr. 178) godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget skema A for byggeriet med en anskaffelsessum på kr., som efterfølgende er korrigeret ned af Landsbyggefonden til kr. På baggrund af afholdt licitation har AAB fremsendt skema B til kommunens godkendelse. Anskaffelsessummen er nu opgjort til kr. AAB oplyser, at projektøkonomien er godkendt af Landsbyggefonden. Projektet indebærer ingen direkte udgifter for kommunen, men realkreditinstituttet kan kræve kommunal garanti for realkreditbelåningen. Landsbyggefonden yder regaranti i et vist omfang. Det er endnu ikke afklaret, om realkreditinstituttet vil stille krav om kommunal garanti. Den efterfølgende drift af beboerhuset vil blive varetaget af AAB uden udgift for kommunen. Økonomiafdelingen indstiller, at skema B godkendes under forbehold af, at et eventuelt garantikrav fra realkreditinstituttet efterfølgende vil kunne godkendes. Godkendt som indstillet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 256

13 P Forslag til vedtægter for Ældrecenter Solvangs Gave- og Arvekonto Ældrecenter Solvang har modtaget en pengegave fra Jens Kristian Foged på kr. Ifølge kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal der oprettes retningslinier for, hvorledes pengene skal administreres. Forslag til vedtægter er udarbejdet i samråd med områdeleder i Nord og funktionslederen på Ældrecenter Solvang. Af vedlagte vedtægter fremgår det, at midlerne skal anvendes til gavn og glæde for beboere/brugere på Ældrecenter Solvang. Økonomiafdelingen sender vedtægterne til behandling i Socialudvalget med indstilling om godkendelse og anmodning om, at Socialudvalget udpeger et medlem til bestyrelsen. Vedtægterne skal videre til endelig godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Forslag til vedtægter Gave- og arvekonto Ældrecenter Solvang Socialudvalget foreslår (22. oktober 2008, pkt. 145) at vedtægterne godkendes at Thorvald Bech Jørgensen udpeges som medlem af bestyrelsen. Socialudvalgets indstilling godkendt S Børnepasning, godkendelse af takster for 2009 I henhold til styrelseslovens 41a, skal Byrådet fastsætte taksterne for ydelser til borgerne fra kommunale forsyningsvirksomheder, for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. I budgetforslag 2009 var optrykt en takstoversigt. Som følge af, at budgetforliget omfattede flere ændringsforslag vedrørende børnepasningsområdet, skal takstoversigten ændres. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 257

14 Taksterne for børnepasning er nu blevet genberegnet ud fra de trufne beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen for Se vedhæftede oversigt. De godkendte takster skal udmeldes til forældrene senest 1. december Økonomiafdelingen sender sagen via Børne- og Uddannelsesudvalget til Byrådet med indstilling om, at de nu beregnede takster for 2009 godkendes. Bilagsliste Forslag til takster - budget 2009 Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender (3. november 2008, pkt. 140) sagen med anbefaling. Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles til Byrådets godkendelse således at de nu beregnede takster for 2009 godkendes Ø Rente- og afdragsfrit lån Struer Hallerne Struer Hallerne modtog i 2003 et rente- og afdragsfrit lån på kr kr. over en 5 års periode. Pengene blev brugt til et nyt gulv i hal B, hvor der var trukket vand ind, som havde ødelagt gulvet. Gulvet kostede 1,2 mill. kr., og hallen manglede finansering til den del, som forsikringen ikke dækkede. Derfor modtog hallerne det ovennævnte lån. Låneperioden er nu udløbet, og Struer Hallerne v/formand Eigil Christensen ansøger nu om forlængelse af lånet, da det vil belaste Struer Hallernes økonomi voldsomt, hvis beløbet skal betales tilbage i indeværende år. Kulturdirektøren indstiller at udvalget tager stilling til sagen. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at lånet skulle have været indfriet den 1. juli Det er ikke sket. Struer Hallerne oplyser i ansøgningen om forlængelse af lånet ikke noget om hvor lang tid lånet ønskes forlænget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 258

15 Såfremt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, må der samtidig tages stilling til hvor lang tid lånet skal forlænges. Sagen skal i givet fald videre til endelig beslutning i Byrådet. Kultur- og Fritidsudvalget fremsender (28. oktober 2008, pkt. 92) sagen til Byrådet med indstilling om, at aftalen forlænges til afklaring af den fremtidige finansiering af udbygningen af Struer Hallerne, eller senest udgangen af Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales og det indstilles til Byrådet, at aftalen forlænges til afklaring af den fremtidige finansiering af udbygningen af Struer Hallerne, eller senest udgangen af G Ombygning af Vestcenter Kilen Resumé Byrådet besluttede (4. marts 2008) Skema A for ombygningen af Vestcenter Kilen med 40 almene plejeboliger og servicearealer. Projektet omfatter 15 demens boliger, 10 boliger på O.V.Hansensvej samt 15 midlertidige kommunale boliger, hertil kommer en lang række servicefunktioner. Kommunale Bygninger og Bygherrerådgivningsfirmaet Bascon har gennemført udbud i EU prækvalifikation, samt efterfølgende afholdt licitation på ombygningen af Vestcenter Kilen. Efter udbuddet i prækvalifikation, indkom 11 anmodninger om deltagelse, hvoraf der udvalgtes 6 firmaer til udarbejdelse af totalentreprisetilbud. Samtlige 6 firmaer afgav tilbud på byggeopgaven. Af de 6 tilbud var de 3 konditionsmæssige og kunne optages til bedømmelse Efterfølgende har bedømmelsesudvalget, gennemført udvælgelsen af byggeprojekt i møder den 22. september, 30. september og den 8. oktober Bascon Bygherrerådgivning har forestået sekretariatfunktionen for bedømmelsesudvalget, udarbejdet bedømmelsesskrift og sikret, at bedømmelsen er foretaget i henhold til de opstillede udbudskriterier. Totalentreprisen var udbudt indenfor en samlet ramme på 42.0 mill. kr. excl. moms for boliger og servicearealer. De samlede projekt-omkostninger er i henhold til Skema A kr. incl. moms for boligdelen og kr. excl. moms for servicedelen. Udover totalentreprisekontrakten er der projektomkostninger til grundkøb, tilslutningsafgifter, byggelånsrenter, inventar, honorar til bygherrerådgiver samt div. afgifter. Rammen til totalentreprisekontrakten fastholdes og der skal foretages prioriteringer indenfor rammen. Til disse prioriteringer udarbejder byggestyregruppen sammen med bygherrerådgiver og totalentreprenør forslag til endelig vedtagelse i Socialudvalget (bedømmelsesudvalget). Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 259

16 Administrationen indstiller 5. november 2008, pkt. 156: at der frigives bevillinger som vist i vedhæftede bilag. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at udgiften til servicearealerne udgør kr., efter fradrag af servicearealtilskud på kr. og ekskl. moms. Heraf er tidligere frigivet kr. Rest at frigive udgør kr. Beløbet forventes udbetalt over årene således: 2008: kr., 2009: kr. 2010: kr. og i 2011: kr. Udgiften til boligerne, som skal regnskabsføres inkl. moms, udgør kr. (ekskl. værdi af grund som kommunen ejer i forvejen). Heraf er tidligere frigivet kr. Rest at frigive udgør kr. Beløbet forventes udbetalt over årene år således: 2008: kr., 2009: kr. 2010: kr. og i 2011: kr. Projektet finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb, anlæg, afsat til formålet, som beskrevet ovenfor. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilagsliste Bedømmelsesnotat underskrevet Socialudvalget fremsender (5. november 2008, pkt. 156) sagen til Byrådet med anbefaling om frigivelse af bevilling. Socialudvalgets anbefaling indstilles til Byrådets godkendelse således at bevillingen frigives G Venø Havn - tilskud Venø Havn har den 30. september 2008 sendt kopi af det ansøgningsmateriale de har sendt til Småøernes LAG med flere. Havnen fremfører i brevet, at der skal investeres kr. i havnen for at gøre havnen attraktiv og fremtidssikret. I ansøgningsmaterialet er det anført at havnen forventer et tilskud fra Struer kommune på kr. Investeringerne omfatter: sikring af den Nordlige del af havneværket, samt uddybning af havnebassin i samme område. Venø efterskole har fået større både der kræver mere vanddyb- Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 260

17 de havnehuset ombygges således at det kan bruges til mange forskellige aktiviteter der kan anvendes af alle øens borgere der etableres en overdækket grillplads der kan anvendes af såvel borgerne som af de turister der kommer til øen der bygges fem fiskerhuse til udlejning. Venø havn fremfører at Struer Kommune bør lægge vægt på følgende: kommunen er allerede vidende om, og har formentlig taget stilling til at Venø Havns budget for indeværende år operere med et ventet og ufinansieret underskud på omkring kr. (før afskrivninger) dette underskud ventes afbødet(ved undladelse af nødvendigt arbejde og uddybning) og indgår således i at absorberet af nærværende projekt Venø Efterskole er meget afhængig af at havnen er funktionsdygtig alternativ til gennemførelse af nærværende projekt må med al overvejende sandsynlighed være at bestyrelsen må opgive, og at Venø havn må ophøre som selvejende institution og overgå til kommunalt ejerskab og drift. Økonomi Økonomiafdelingen kan foreslå, såfremt Venø Havns ansøgning om et tilskud fra Struer Kommune på kr. ønskes imødekommet, at tilskuddet ydes som et rente- og afdragsfrit lån. Servicerammen og anlægsrammen vil ikke blive berørt heraf. I givet fald skal sagen videre til behandling i Byrådet, og der skal afgives er merbevilling på kr. til konto 8.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. Direktøren indstiller, sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen. Ansøgningen tages til efterretning, og udfaldet af de igangværende ansøgninger afventes, forinden der tages stilling til eventuel tilskud fra Struer Kommune G Kommunal parkeringskontrol (ll) Resumé Struer Kommune indfører kommunal parkeringskontrol den 1. november Administration samt fysisk kontrol foretages af Parkeringskontrol Nord fra Aalborg. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 261

18 Der kan være tilfælde, hvor en kontrolafgift skal eftergives og af administrationsmæssige årsager ønsker Parkeringskontrol Nord at det kun er én person i Struer Kommune, som har kompetencen til at eftergive afgifter. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at direktør Jørgen Jensen udpeges, som den eneste der kan eftergive udskrevne kontrolafgifter. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (30. oktober 2008, sag nr. 216) at direktør Jørgen Jensen udpeges, som den eneste der kan eftergive udskrevne kontrolafgifter. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt A Fusion mellem Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus Struer Resumé Forslag til fusion mellem Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus i Struer samt ændring af navn og fundats/vedtægter for Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter Kultur- og Fritidsudvalget behandlede (28. oktober 2008) sag om fusion mellem Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus i Struer. Fusionen har været under udarbejdelse siden sommerferien 2008, og vil medføre, at Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus vil blive omdannet til én selvejende institution med navnet Kulturcenter Struer. Etableringen af den nye institution skér teknisk set via en ændring af fundatsen for Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter (bl.a. ændres navnet), og via en virksomhedsoverdragelse af Folkets Hus til Kulturcenter Struer. Bestyrelsen for Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter har tilsluttet sig idéen om fusionen, og har nu indbudt generalforsamlingen i Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter til møde den 10. november 2008 med henblik på at opnå generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens forslag til fundatsændringer. Disse vil også medføre, at generalforsamlingen ophører som funktion i Kulturcenter Struer, og afløses af en professionel bestyrelse. I forhold til det fundatsudkast, som Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet (28. oktober 2008), vil der på næstkommende udvalgsmøde blive fremlagt et ændringsforslag som betyder, at 2 politiske repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget kun vil have sæde i den nye bestyrelse i en overgangsperiode indtil 31. december Herefter vil bestyrelsen bestå af 6 personer, heraf Struer Kommune direktør for kulturområdet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 262

19 I forbindelse med fusionen udviser det forventede regnskab 2008 for Folkets Hus et betydeligt underskud, med et forventet mérforbrug på 1,4 mio. kr. Herudover var der et mérforbrug på 0,7 mio. kr. i regnskab Fusionsplanerne foregår under den præmis, at denne gæld ikke vil påvirke den budgetterede drift i Kulturcenter Struer. Der foreligger budgetforslag for 2009, som nu er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget, og som bl.a. medfører reduktion i personaleudgifterne i Folkets Hus på kr. Disse afskedigelser er nu varslet overfor de konkrete ansatte. Ligeledes er ambitionsniveauet på indtægts- og udgiftssiden tilpasset så forsigtigt, at det bliver muligt at få skabt en sikker økonomisk situation i Folkets Hus fremadrettet, - samtidig med at der kan sikres et godt og kvalitativt kulturudbud i Folkets Hus. Sagen forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering, og fremsendes atter i december 2008-mødet med henblik på udvalgets egentlige behandling af forslaget til en fusion og vilkårene for denne. Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning. Direktør Anders Kjærulff orienterede, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. Fremsendes til udvalgets endelige stillingtagen til mødet i december A Organisering af forsyningsområdet mv. Fra den 1. januar 2010, forventes det at de kommunale vand- og spildevandsforsyninger skal selskabsgøres. I Struer Kommune blev vandforsyningen for år tilbage lagt over i et aktieselskab under Struer Forsyning Holding, der også omfatter selskaber vedrørende elforsyning og varmeforsyning. Tilbage i kommunalt regi er kun spildevandsområdet. Før der tages stilling til hvordan Struer Kommunes spildevandsforsyning organiseres fra 2010, skal det foreslås, at der foretages en samlet vurdering/analyse af hele forsyningsområdets organisering - omfattende el-, varme-, vand- og spildevandsområdet. Endvidere foreslås, at potentialet ved et eventuelt frasalg af Struer Forsyning Elnet A/S undersøges. I første omgang sendes forslagene til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget - med henblik på at der træffes principbeslutning for det videre forløb. Såfremt det ønskes, at der arbejdes videre med de to emner, vil konkrete forslag til indhold, proces og økonomi efterfølgende blive sendt frem til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 263

20 Direktionen indstiller at der træffes principbeslutning for, om der skal arbejdes videre med følgende: 1. Vurdering/analyse i forhold til de fire forsyningsområders organisering fremover. 2. Undersøgelse af potentialet ved et eventuelt frasalg af Struer Forsyning Elnet A/S. Der arbejdes videre med: - vurdering/analyse i forhold til de fire forsyningsområders organisering fremover - undersøgelse af potentialet ved et eventuelt frasalg af Struer Forsyning Elnet A/S K Kvalitetsrapport Folkeskolen 2008 Årets kvalitetsrapport har nu været behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget og den har været i høring. Der kom 4 høringssvar. Generelt udtrykkes der tilfredshed med årets rapport, som opfattes som let tilgængelig, overskuelig og relevant. Hver især har skolerne diverse opmærksomhedspunkter, hvor de enten påpeger fejl i rapporten, eller yder forklaringer i forhold til konkrete tal i rapporten. Dette er emner, som naturligvis vil blive taget op i arbejdsgruppen omkring kvalitetsrapport, som arbejder på at udvikle rapporten og proceduren omkring den. Børne- og Uddannelseudvalget har haft høringssvarene til drøftelse. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte (3. november 2008, pkt. 141) sagen som indstillet. Bilagsliste Kvalitetsrapport 2008 endelig udgave Sekretariatet indstiller at kvalitetsrapporten godkendes af Byrådet, så den kan offentliggøres på hjemmesiden. Indstilles til Byrådet, at kvalitetsrapporten godkendes. Der afholdes temamøde for Byrådet, hvor kvalitetsrapporten præsenteres. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 264

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere