Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse Likviditet og Resultater pr. 31. oktober Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. oktober Budgetopfølgning oktober 2008, alle områder Budgetrevision pr. oktober 2008, områder bestemt ved lov, overenskomster mv Struer Byfond, regnskab for Lejerbos regnskab for regnskabsåret Arbejdernes Andelsboligforening søger om låneoptagelse og lejeforhøjelse til køkkenudskiftning i afd. 18, Park Allé Skema B for beboerhus i Grønnedal Forslag til vedtægter for Ældrecenter Solvangs Gave- og Arvekonto Børnepasning, godkendelse af takster for

2 Indholdsfortegnelse 215 Rente- og afdragsfrit lån Struer Hallerne Ombygning af Vestcenter Kilen Venø Havn - tilskud Kommunal parkeringskontrol (ll) Fusion mellem Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus Struer Organisering af forsyningsområdet mv Kvalitetsrapport Folkeskolen Model for dialogbaseret aftalestyring, version Lønsedler på E-boks Limfjorden Rundt tilskud Tilskud til Borgeravis Køb af støttebillede Økonomi for Koordinationsudvalget vedr. sygehusstrukturen Udviklingsselskabet: "Struer Sanser" Orientering om kommissorium for Internationalt Udvalg 271 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 230 Orientering Lukket punkt: Senior- og fratrædelsesaftale Lukket punkt: Senior- og fratrædelsesaftale Lukket punkt: Deklaration om kloakledninger og erstatninger for strukturskader (anp) Lukket punkt: Ekspropriation af arealer Lukket punkt: Ansøgning om grundkøb 276 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 3

4 G Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse Handelsstandsforeningens bestyrelse møder kl for en gensidig orientering - herunder det fremtidige arbejde på turistområdet. Borgmesteren indledte med at orientere om skitsen til Struer Kommunes planer for den fremtidige borgerservice. Handelsstandsforeningen orienterede om sit formål, sin medlemskreds, sine arrangementer og planerne for fremtidige aktiviteter. En række spørgsmål omkring byfornyelse blev rejst af Handelsstandsforeningen, som efterfølgende blev drøftet Ø Likviditet og Resultater pr. 31. oktober 2008 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2008 til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2008 Til efterretning Ø Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. oktober 2008 Budgetopfølgning pr. 1. oktober 2008 er nu gennemført, og de forventede afvigelser til det korrigerede budget 2008 som omfatter samtlige Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutninger og Byrådsbeslutninger indtil d.d., kan opgøres til: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 248

5 Kr. Pr. 1. okt Pr. 1. aug Pr. 1. april 2008 Byrådsbestemte serviceudgifter kr kr kr. (bilag A) Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. (bilag B) kr kr kr Brugerbetalte og fælleskommunale kr kr. 0 kr. områder (bilag C) Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv. (bilag D) kr kr kr. Drift i alt kr kr kr. Positiv beløb = mindre udgift For nærmere belysning af de forventede afvigelser medsendes følgende bilag: Bilag 1, Overordnet oversigt med forventet regnskab samt afvigelser og nedenstående detailoversigter. Bilag A, afvigelser "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" Bilag B, afvigelser "Områder bestemt ved lov, overenskomster mv." Bilag C, afvigelser "Brugerbetalte og fælleskommunale områder" Bilag D, afvigelser "Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv." For så vidt angår Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving heri medtages ikke i denne budgetopfølgning. I forbindelse med strejken på sygeplejeområdet i foråret er der sparet kr. på løn, som forventes inddraget ved næste budgetrevision. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Som det fremgår af ovenstående og vedlagte bilag A ventes et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt flere udgifter til pension og efterløn til borgmestre, it-systemer, ansættelse af én ekstra elev, anskaffelse af fem nye kopimaskiner, ekstra udgifter til annoncering af lederstillinger samt forventning om at sparemålet på indkøb ikke nås i år. Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Der forventes et merforbrug på kr. som bl.a. skyldes flere udgifter til lægeerklæringer (Jobcentret). Herudover forventes et mindre forbrug til forsikringssager på grund af færre skader. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Det mindre forbrug skyldes, at kommunens huslejebetaling for 36 boliger i Baunekrogen er bortfaldet efter kommunens køb af boligerne. Renter, generelle tilskud, skatter, lån mv. (konto 7-8) Alt i alt ventes der et resultat på konto 7 og 8, der netto er kr. bedre end forventet ved budgetlægningen. Beløbet dækker imidlertid over en række modsat rettede udsving. Se vedlagte bilag D. Det skal dog her nævnes, at overdragelsen af lån fra Ringkjøbing Amt nu er endelig på plads. Struer Kommune havde i første omgang overtaget knap 30 mio. kr. for meget. Det har betydet, at Struer Kommune i 2006, 2007 og 2008 har betalt i alt 6,9 mio. kr. for meget i rente og afdrag. Beløbet er nu tilbagebetalt fra Region Midtjylland. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 249

6 Bilagsliste Bilag 1 - Overordnet oversigt Bilag A - Byrådsbestemt service Bilag B - Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Bilag C - Brugerbetalte og fælleskommunale områder Bilag D, Konto 7 og 8 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om stillingtagen til budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen taget til efterretning Ø Budgetopfølgning oktober 2008, alle områder Budgetopfølgningen pr. 1. oktober 2008 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Heri indgår desuden samtlige Byrådsbeslutninger til og med 7. oktober Forventet regnskab 2008 ser i hovedtræk således ud: Mio. kr. Opr. budget 2008 Revideret budget 2008 Forventet regnskab 2008 Skattefinansieret drift 51,6 67,1 41,3 Skattefinansieret anlæg -53,4-46,4-44,2 Kommunale ældreboliger -6,0-7,9-7,9 Jordforsyning 3,6-0,9 7,8 Forsyningsvirksomhed, drift og anlæg 0,1 0,1 3,1 Låneoptagelse 12,7 18,1 14,8 Afdrag på lån -19,1-19,1-13,9 Balanceforskydninger i øvrigt 11,2 9,7 12,0 Ændring forbrug af likvide aktiver 0,7 20,7 13,0 Likviditet ved årets start -4,8 40,3 40,3 Forventet likviditet ultimo ,1 61,0 53,3 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 250

7 Kolonnen "Revideret budget 2008" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2007 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2008 vil slutte med en likviditet på 53,3 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler til år ,2 mio. kr. Se vedlagte Bilag 1 med flere detaljer. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i vedlagte Bilag 2. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomiafdelingen. For god ordens skyld skal nævnes, at for Løn og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det som udgangspunkt at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving medtages derfor ikke i det forventede regnskab. Bilagsliste Bilag 1 Forventet regnskab 2008 Bilag 2 - udvalgsoversigter Økonomiafdelingen sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Af hensyn til overholdelse af servicerammen besluttes følgende: - indførelse af øjeblikkelig ansættelsestop frem til udgangen af året - alle absolut ikke nødvendige indkøb/anskaffelser udsættes til efter nytår. Budgetopfølgningen herefter taget til efterretning og fremsendes til orientering for Byrådet Ø Budgetrevision pr. oktober 2008, områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Struer Kommune har gennemført budgetopfølgning pr. 1. oktober Forventede afvigelser på områder bestemt ved lov, overenskomster mv. er i den forbindelse opgjort. De forventede afvigelser fremgår af vedhæftede bilag 1. Budgetrevision. Som det fremgår af oversigten forventes en netto merudgift vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på i alt kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 251

8 Bilagsliste Bilag 1 budgetrevision Økonomiafdelingen indstiller til Byrådet, at der afgives en merbevilling vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på kr. Indstilles til Byrådet, at der afgives en merbevilling vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på kr S Struer Byfond, regnskab for 2007 I henhold til Byfondens vedtægter skal regnskabet godkendes af fondens bestyrelse og Struer Byråd. Byfondens bestyrelse har godkendt det reviderede regnskab for 2007 den 5. september Bilagsliste Byfondens regnskab 2007 og revisionserklæring Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Byrådet med indstilling om at regnskabet godkendes. Indstilles til Byrådet, at regnskabet godkendes S Lejerbos regnskab for regnskabsåret Lejerbo Struer og Lemvig har fremsendt regnskabet for regnskabsåret 1. maj 2007 til 30. april 2008 til kommunens godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 252

9 Regnskabet omfatter boligorganisationen, 6 afdelinger i Struer og 4 afdelinger i Lemvig. I forhold til sidste år er de to nybyggede afdelinger på Vinkelvej lagt sammen til én afdeling 808-0, Vinkelbo. Regnskaberne er revideret af et statsautoriseret revisionsselskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskaberne: Regnskaberne viser følgende resultater: Afdeling Navn Resultat Struer: Holstebrovej kr Gimsinghoved kr Nordvestvej kr Struerdalvej kr Sarpsborgparken kr Vinkelbo kr. Lemvig: Ballegårdsvænget kr Gudum kr Engen kr Godsbanevej kr. Boligorganisationen kr. Byggeriet af afd blev afsluttet mod slutningen af forrige regnskabsår. Derfor omfatter årets regnskab 16½ måneder. Overskuddet skyldes primært. at 1. termin var afdragsfri. Ballegårdsvænget har med årets underskud et akkumuleret underskud på kr. Med henblik på at afhjælpe de økonomiske problemer er der gennemført en kapitaltilførselssag hos Landsbyggefonden, hvorefter der er oprettet et depot med indskud fra Landsbyggefonden, Lemvig kommune, kreditforeningen og boligorgansiationen, hvorfra der årligt kan hæves kr. til huslejenedsættelse. Boligorgansiationes del er finansieret med kr i tilskud fra dispositionsfonden og kr. som lån. Boligorganisationens lån til afdelinger: Boligorganisationen har ydet langfristede lån, som afvikles når afdelingernes økonomi tillader det, til følgende afdelinger: Gimsinghoved: kr Ballegårdsvænget: kr. Afdelinger med underskudssaldi: Følgende afdelinger har et akkumuleret underskud: Holstebrovej: kr., forventes afviklet over højst 5 år Nordvestvej: kr., forventes afviklet over højst 3 år Ballegårdsvænget: kr., forventes afviklet over højst 10 år Udlejningssituationen: Der har været tab som følge af lejeledighed i følgende afdelinger: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 253

10 306-0 Holstebrovej Nordvestvej Ballegårdsvænget Ved slutningen af regnskabsåret var der alene ledige boliger i afd , 2 stk. Henlæggelser: Der foretages henlæggelser til: Planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgangspunktet er, at tab ved lejeledighed betales af dispositionsfonden, men Økonomiog Erhvervsudvalget har (22. april 2008, sag nr. 79) givet dispensation til, at tab dækkes af de enkelte afdelinger, så længe dispostionsfonden er under mindstekravet. Generelt må henlæggelserne anses for tilstrækkelige, dog har henlæggelserne i afd , Nordvestvej, ikke kunnet dække tabene ved lejeledighed, da der ikke var nogen saldo ved årets begyndelse som følge af længerevarende udlejningsproblemer, og årets henlæggelser var mindre end året forbrug. Dispositionsfonden: Dispositionsfonden udgør kr. Det er ca kr. mindre end sidste år, hvilket primært skyldes ovennævnte tilskud til afd , Ballegårdsvænget kr. er bunden kapital i form af et lån til afd , Holstebrovej, ydet i regnskabsåret Den disponibel del, kr. svarer til kr. pr. lejemålenhed, hvilket er under mindstekravet på kr. Fonden forventes øget til kr. pr. lejemålsenhed i det kommende år. Konklusion: Generelt udvises pæne resultater og en fremgang i forhold til året før, hvor fire afdelinger havde underskud. Kun synes afd fortsat at have problemer. Politisk godkendelse: Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 12. august (sag nr. 146), at boligselskabernes regnskaber alene behandles administrativt, hvis ingen afdelinger eller boligorgansiationen udviser underskud, der ikke er taget forbehold i revisionspåtegningen, og dispositionsfonden ikke er faldende og under minimumsbeløbet. Da én afdeling udviser underskud og dispositionsfonden er faldende og under minimumsbeløbet fremsendes regnskabet til politisk godkendelse. Økonomiafdelingen indstiller, at Lejerbos regnskab godkendes. Lejerbos regnskab godkendt. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 254

11 S Arbejdernes Andelsboligforening søger om låneoptagelse og lejeforhøjelse til køkkenudskiftning i afd. 18, Park Allé Arbejdernes Andelsboligforenings afd. 18, der er opført i 1977, omfatter 50 rækkehuse på Park Allé. Køkkenerne er ved at være nedslidte. Derfor har afdelingsmødet besluttet at søge kommunen om tilladelse til at optage lån til frivillig udskiftning af køkkenerne. Der er tre typer af køkkener tilpasset hver af hustyperne, og hvert køkken leveres i to kvaliteter henholdsvis ludbehandlet og hvid med mahogni. Priserne varierer mellem kr. og kr. og medfører tilhørende huslejeforhøjelser mellem 543 kr. og 709 kr. om måneden, svarende til stigninger mellem 11 % og 14 %, idet det forudsættes, at køkkenudskiftningen finansieres af et 20-årigt realkreditlån. Huslejeforhøjelsen er specifik for det enkelte lejemål afhængig af køkkentype og - kvalitet. Hvis der ikke ønskes køkkenudskiftning, forhøjes lejen ikke. Det forventes, at ca. halvdelen af lejerne ønsker udskiftning i denne omgang (primo 2009). Senere forventes der gennemført årlige runder, hvor lejerne kan melde sig til køkkenudskiftning. Ved lejerskifte vil køkkenerne blive udskiftet. Afhængig af tilslutningen til køkkenudskiftningen og valg af kvalitet forventes der behov for låneoptagelse på højst 2 mio. kr. i Senere vil der i forbindelse med de årlige runder blive behov for yderligere låneoptagelse. Arbejdernes Andelsboligforening forudsætter, at der ikke stilles krav om kommunegaranti for lånene. I henhold til Almenboligloven skal kommunalbestyrelsen godkende: Væsentlige forandringer af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation ( 28) Udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation ( 29) Og i henhold til Almenlejeloven skal kommunalbestyrelsen godkende: Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder ( 10) Økonomiafdelingen indstiller, at udvalget godkender: 1. at der kan gennemføres frivillig køkkenudskiftning i Arbejdernes Andelsboligforenings afd. 18, Park Allé 2. at huslejerne kan forhøjes med 11 %-14 % afhængig af køkkentype og -kvalitet, idet det forudsættes at huslejeforhøjelsen først træder i kraft for det enkelte lejemål, når køkkenudskiftningen gennemføres, og at lejen ikke stiger i de boliger, hvor køkkenet ikke udskiftes Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 255

12 3. at der kan optages realkreditlån på højst 3,75 mio. kr. fordelt med højst 2 mio. kr. i 2009 og resten i takt med at køkkenerne udskiftes, idet det forudsættes, at der ikke skal stilles kommunegaranti for lånene. Godkendt som indstillet Ø Skema B for beboerhus i Grønnedal I forbindelse med helhedsplanen for genopretning af Grønnedalsområdet ønsker Arbejderens Andelsboligforening (AAB) at opføre et beboerhus på ca. 400 m2 plus delvis kælder. Landsbyggefonden har givet tilsagn om ydelsesstøtte til projektet. Den 11. juni 2007 (sag nr. 178) godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget skema A for byggeriet med en anskaffelsessum på kr., som efterfølgende er korrigeret ned af Landsbyggefonden til kr. På baggrund af afholdt licitation har AAB fremsendt skema B til kommunens godkendelse. Anskaffelsessummen er nu opgjort til kr. AAB oplyser, at projektøkonomien er godkendt af Landsbyggefonden. Projektet indebærer ingen direkte udgifter for kommunen, men realkreditinstituttet kan kræve kommunal garanti for realkreditbelåningen. Landsbyggefonden yder regaranti i et vist omfang. Det er endnu ikke afklaret, om realkreditinstituttet vil stille krav om kommunal garanti. Den efterfølgende drift af beboerhuset vil blive varetaget af AAB uden udgift for kommunen. Økonomiafdelingen indstiller, at skema B godkendes under forbehold af, at et eventuelt garantikrav fra realkreditinstituttet efterfølgende vil kunne godkendes. Godkendt som indstillet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 256

13 P Forslag til vedtægter for Ældrecenter Solvangs Gave- og Arvekonto Ældrecenter Solvang har modtaget en pengegave fra Jens Kristian Foged på kr. Ifølge kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal der oprettes retningslinier for, hvorledes pengene skal administreres. Forslag til vedtægter er udarbejdet i samråd med områdeleder i Nord og funktionslederen på Ældrecenter Solvang. Af vedlagte vedtægter fremgår det, at midlerne skal anvendes til gavn og glæde for beboere/brugere på Ældrecenter Solvang. Økonomiafdelingen sender vedtægterne til behandling i Socialudvalget med indstilling om godkendelse og anmodning om, at Socialudvalget udpeger et medlem til bestyrelsen. Vedtægterne skal videre til endelig godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Forslag til vedtægter Gave- og arvekonto Ældrecenter Solvang Socialudvalget foreslår (22. oktober 2008, pkt. 145) at vedtægterne godkendes at Thorvald Bech Jørgensen udpeges som medlem af bestyrelsen. Socialudvalgets indstilling godkendt S Børnepasning, godkendelse af takster for 2009 I henhold til styrelseslovens 41a, skal Byrådet fastsætte taksterne for ydelser til borgerne fra kommunale forsyningsvirksomheder, for benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. I budgetforslag 2009 var optrykt en takstoversigt. Som følge af, at budgetforliget omfattede flere ændringsforslag vedrørende børnepasningsområdet, skal takstoversigten ændres. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 257

14 Taksterne for børnepasning er nu blevet genberegnet ud fra de trufne beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen for Se vedhæftede oversigt. De godkendte takster skal udmeldes til forældrene senest 1. december Økonomiafdelingen sender sagen via Børne- og Uddannelsesudvalget til Byrådet med indstilling om, at de nu beregnede takster for 2009 godkendes. Bilagsliste Forslag til takster - budget 2009 Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender (3. november 2008, pkt. 140) sagen med anbefaling. Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling indstilles til Byrådets godkendelse således at de nu beregnede takster for 2009 godkendes Ø Rente- og afdragsfrit lån Struer Hallerne Struer Hallerne modtog i 2003 et rente- og afdragsfrit lån på kr kr. over en 5 års periode. Pengene blev brugt til et nyt gulv i hal B, hvor der var trukket vand ind, som havde ødelagt gulvet. Gulvet kostede 1,2 mill. kr., og hallen manglede finansering til den del, som forsikringen ikke dækkede. Derfor modtog hallerne det ovennævnte lån. Låneperioden er nu udløbet, og Struer Hallerne v/formand Eigil Christensen ansøger nu om forlængelse af lånet, da det vil belaste Struer Hallernes økonomi voldsomt, hvis beløbet skal betales tilbage i indeværende år. Kulturdirektøren indstiller at udvalget tager stilling til sagen. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at lånet skulle have været indfriet den 1. juli Det er ikke sket. Struer Hallerne oplyser i ansøgningen om forlængelse af lånet ikke noget om hvor lang tid lånet ønskes forlænget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 258

15 Såfremt udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, må der samtidig tages stilling til hvor lang tid lånet skal forlænges. Sagen skal i givet fald videre til endelig beslutning i Byrådet. Kultur- og Fritidsudvalget fremsender (28. oktober 2008, pkt. 92) sagen til Byrådet med indstilling om, at aftalen forlænges til afklaring af den fremtidige finansiering af udbygningen af Struer Hallerne, eller senest udgangen af Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales og det indstilles til Byrådet, at aftalen forlænges til afklaring af den fremtidige finansiering af udbygningen af Struer Hallerne, eller senest udgangen af G Ombygning af Vestcenter Kilen Resumé Byrådet besluttede (4. marts 2008) Skema A for ombygningen af Vestcenter Kilen med 40 almene plejeboliger og servicearealer. Projektet omfatter 15 demens boliger, 10 boliger på O.V.Hansensvej samt 15 midlertidige kommunale boliger, hertil kommer en lang række servicefunktioner. Kommunale Bygninger og Bygherrerådgivningsfirmaet Bascon har gennemført udbud i EU prækvalifikation, samt efterfølgende afholdt licitation på ombygningen af Vestcenter Kilen. Efter udbuddet i prækvalifikation, indkom 11 anmodninger om deltagelse, hvoraf der udvalgtes 6 firmaer til udarbejdelse af totalentreprisetilbud. Samtlige 6 firmaer afgav tilbud på byggeopgaven. Af de 6 tilbud var de 3 konditionsmæssige og kunne optages til bedømmelse Efterfølgende har bedømmelsesudvalget, gennemført udvælgelsen af byggeprojekt i møder den 22. september, 30. september og den 8. oktober Bascon Bygherrerådgivning har forestået sekretariatfunktionen for bedømmelsesudvalget, udarbejdet bedømmelsesskrift og sikret, at bedømmelsen er foretaget i henhold til de opstillede udbudskriterier. Totalentreprisen var udbudt indenfor en samlet ramme på 42.0 mill. kr. excl. moms for boliger og servicearealer. De samlede projekt-omkostninger er i henhold til Skema A kr. incl. moms for boligdelen og kr. excl. moms for servicedelen. Udover totalentreprisekontrakten er der projektomkostninger til grundkøb, tilslutningsafgifter, byggelånsrenter, inventar, honorar til bygherrerådgiver samt div. afgifter. Rammen til totalentreprisekontrakten fastholdes og der skal foretages prioriteringer indenfor rammen. Til disse prioriteringer udarbejder byggestyregruppen sammen med bygherrerådgiver og totalentreprenør forslag til endelig vedtagelse i Socialudvalget (bedømmelsesudvalget). Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 259

16 Administrationen indstiller 5. november 2008, pkt. 156: at der frigives bevillinger som vist i vedhæftede bilag. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at udgiften til servicearealerne udgør kr., efter fradrag af servicearealtilskud på kr. og ekskl. moms. Heraf er tidligere frigivet kr. Rest at frigive udgør kr. Beløbet forventes udbetalt over årene således: 2008: kr., 2009: kr. 2010: kr. og i 2011: kr. Udgiften til boligerne, som skal regnskabsføres inkl. moms, udgør kr. (ekskl. værdi af grund som kommunen ejer i forvejen). Heraf er tidligere frigivet kr. Rest at frigive udgør kr. Beløbet forventes udbetalt over årene år således: 2008: kr., 2009: kr. 2010: kr. og i 2011: kr. Projektet finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb, anlæg, afsat til formålet, som beskrevet ovenfor. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilagsliste Bedømmelsesnotat underskrevet Socialudvalget fremsender (5. november 2008, pkt. 156) sagen til Byrådet med anbefaling om frigivelse af bevilling. Socialudvalgets anbefaling indstilles til Byrådets godkendelse således at bevillingen frigives G Venø Havn - tilskud Venø Havn har den 30. september 2008 sendt kopi af det ansøgningsmateriale de har sendt til Småøernes LAG med flere. Havnen fremfører i brevet, at der skal investeres kr. i havnen for at gøre havnen attraktiv og fremtidssikret. I ansøgningsmaterialet er det anført at havnen forventer et tilskud fra Struer kommune på kr. Investeringerne omfatter: sikring af den Nordlige del af havneværket, samt uddybning af havnebassin i samme område. Venø efterskole har fået større både der kræver mere vanddyb- Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 260

17 de havnehuset ombygges således at det kan bruges til mange forskellige aktiviteter der kan anvendes af alle øens borgere der etableres en overdækket grillplads der kan anvendes af såvel borgerne som af de turister der kommer til øen der bygges fem fiskerhuse til udlejning. Venø havn fremfører at Struer Kommune bør lægge vægt på følgende: kommunen er allerede vidende om, og har formentlig taget stilling til at Venø Havns budget for indeværende år operere med et ventet og ufinansieret underskud på omkring kr. (før afskrivninger) dette underskud ventes afbødet(ved undladelse af nødvendigt arbejde og uddybning) og indgår således i at absorberet af nærværende projekt Venø Efterskole er meget afhængig af at havnen er funktionsdygtig alternativ til gennemførelse af nærværende projekt må med al overvejende sandsynlighed være at bestyrelsen må opgive, og at Venø havn må ophøre som selvejende institution og overgå til kommunalt ejerskab og drift. Økonomi Økonomiafdelingen kan foreslå, såfremt Venø Havns ansøgning om et tilskud fra Struer Kommune på kr. ønskes imødekommet, at tilskuddet ydes som et rente- og afdragsfrit lån. Servicerammen og anlægsrammen vil ikke blive berørt heraf. I givet fald skal sagen videre til behandling i Byrådet, og der skal afgives er merbevilling på kr. til konto 8.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. Direktøren indstiller, sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen. Ansøgningen tages til efterretning, og udfaldet af de igangværende ansøgninger afventes, forinden der tages stilling til eventuel tilskud fra Struer Kommune G Kommunal parkeringskontrol (ll) Resumé Struer Kommune indfører kommunal parkeringskontrol den 1. november Administration samt fysisk kontrol foretages af Parkeringskontrol Nord fra Aalborg. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 261

18 Der kan være tilfælde, hvor en kontrolafgift skal eftergives og af administrationsmæssige årsager ønsker Parkeringskontrol Nord at det kun er én person i Struer Kommune, som har kompetencen til at eftergive afgifter. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at direktør Jørgen Jensen udpeges, som den eneste der kan eftergive udskrevne kontrolafgifter. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (30. oktober 2008, sag nr. 216) at direktør Jørgen Jensen udpeges, som den eneste der kan eftergive udskrevne kontrolafgifter. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt A Fusion mellem Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus Struer Resumé Forslag til fusion mellem Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus i Struer samt ændring af navn og fundats/vedtægter for Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter Kultur- og Fritidsudvalget behandlede (28. oktober 2008) sag om fusion mellem Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus i Struer. Fusionen har været under udarbejdelse siden sommerferien 2008, og vil medføre, at Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og Folkets Hus vil blive omdannet til én selvejende institution med navnet Kulturcenter Struer. Etableringen af den nye institution skér teknisk set via en ændring af fundatsen for Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter (bl.a. ændres navnet), og via en virksomhedsoverdragelse af Folkets Hus til Kulturcenter Struer. Bestyrelsen for Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter har tilsluttet sig idéen om fusionen, og har nu indbudt generalforsamlingen i Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter til møde den 10. november 2008 med henblik på at opnå generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens forslag til fundatsændringer. Disse vil også medføre, at generalforsamlingen ophører som funktion i Kulturcenter Struer, og afløses af en professionel bestyrelse. I forhold til det fundatsudkast, som Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet (28. oktober 2008), vil der på næstkommende udvalgsmøde blive fremlagt et ændringsforslag som betyder, at 2 politiske repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget kun vil have sæde i den nye bestyrelse i en overgangsperiode indtil 31. december Herefter vil bestyrelsen bestå af 6 personer, heraf Struer Kommune direktør for kulturområdet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 262

19 I forbindelse med fusionen udviser det forventede regnskab 2008 for Folkets Hus et betydeligt underskud, med et forventet mérforbrug på 1,4 mio. kr. Herudover var der et mérforbrug på 0,7 mio. kr. i regnskab Fusionsplanerne foregår under den præmis, at denne gæld ikke vil påvirke den budgetterede drift i Kulturcenter Struer. Der foreligger budgetforslag for 2009, som nu er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget, og som bl.a. medfører reduktion i personaleudgifterne i Folkets Hus på kr. Disse afskedigelser er nu varslet overfor de konkrete ansatte. Ligeledes er ambitionsniveauet på indtægts- og udgiftssiden tilpasset så forsigtigt, at det bliver muligt at få skabt en sikker økonomisk situation i Folkets Hus fremadrettet, - samtidig med at der kan sikres et godt og kvalitativt kulturudbud i Folkets Hus. Sagen forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering, og fremsendes atter i december 2008-mødet med henblik på udvalgets egentlige behandling af forslaget til en fusion og vilkårene for denne. Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning. Direktør Anders Kjærulff orienterede, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning. Fremsendes til udvalgets endelige stillingtagen til mødet i december A Organisering af forsyningsområdet mv. Fra den 1. januar 2010, forventes det at de kommunale vand- og spildevandsforsyninger skal selskabsgøres. I Struer Kommune blev vandforsyningen for år tilbage lagt over i et aktieselskab under Struer Forsyning Holding, der også omfatter selskaber vedrørende elforsyning og varmeforsyning. Tilbage i kommunalt regi er kun spildevandsområdet. Før der tages stilling til hvordan Struer Kommunes spildevandsforsyning organiseres fra 2010, skal det foreslås, at der foretages en samlet vurdering/analyse af hele forsyningsområdets organisering - omfattende el-, varme-, vand- og spildevandsområdet. Endvidere foreslås, at potentialet ved et eventuelt frasalg af Struer Forsyning Elnet A/S undersøges. I første omgang sendes forslagene til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget - med henblik på at der træffes principbeslutning for det videre forløb. Såfremt det ønskes, at der arbejdes videre med de to emner, vil konkrete forslag til indhold, proces og økonomi efterfølgende blive sendt frem til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 263

20 Direktionen indstiller at der træffes principbeslutning for, om der skal arbejdes videre med følgende: 1. Vurdering/analyse i forhold til de fire forsyningsområders organisering fremover. 2. Undersøgelse af potentialet ved et eventuelt frasalg af Struer Forsyning Elnet A/S. Der arbejdes videre med: - vurdering/analyse i forhold til de fire forsyningsområders organisering fremover - undersøgelse af potentialet ved et eventuelt frasalg af Struer Forsyning Elnet A/S K Kvalitetsrapport Folkeskolen 2008 Årets kvalitetsrapport har nu været behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget og den har været i høring. Der kom 4 høringssvar. Generelt udtrykkes der tilfredshed med årets rapport, som opfattes som let tilgængelig, overskuelig og relevant. Hver især har skolerne diverse opmærksomhedspunkter, hvor de enten påpeger fejl i rapporten, eller yder forklaringer i forhold til konkrete tal i rapporten. Dette er emner, som naturligvis vil blive taget op i arbejdsgruppen omkring kvalitetsrapport, som arbejder på at udvikle rapporten og proceduren omkring den. Børne- og Uddannelseudvalget har haft høringssvarene til drøftelse. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte (3. november 2008, pkt. 141) sagen som indstillet. Bilagsliste Kvalitetsrapport 2008 endelig udgave Sekretariatet indstiller at kvalitetsrapporten godkendes af Byrådet, så den kan offentliggøres på hjemmesiden. Indstilles til Byrådet, at kvalitetsrapporten godkendes. Der afholdes temamøde for Byrådet, hvor kvalitetsrapporten præsenteres. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 11. november 2008 Side 264

Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen

Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. Pkt. Tekst Side 210 Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2009 270 211 Økonomi-

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.:

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3

Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Indkaldte: Gitte Schilkowski pkt. 1 kl. 14.00 Britta Rasmussen pkt. 1 kl. 14.30 (ca.) Torben Holm pkt. 1 kl. 14.50 (ca.)

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere