Institutionelle investorers aktiv-passiv match

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionelle investorers aktiv-passiv match"

Transkript

1 Institutionelle investorers aktiv-passiv match NFT 2/1996 af finansanalytiker Robert Neumann, ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) Den øgede institutionelle pensionsopsparing ventes at skærpe opmærksomheden omkring og interessen for resultater og risici. Sammenhengen mellem de finansielle og forsikringsmæssige risici spiller en afgørende rolle. Den principielle struktur analyseres med en simpel model, ligesom artiklen drøfter nogle generelle overvejelser. Robert Neumann 1. Indledning En pensionsopsparings fremtidige evne til at sikre de forsikrede en ydelse afhænger både af de løbende investeringsafkast, ordningens solvens samt de opsparede midler, der ikke er tilskrevet opsparerne individuelt. Samspillet eller matchet om man vil, mellem de finansielle og forsikringsmæssige risici er dermed centralt for den overordnede styring og formueforvaltning. I 1994 udgjorde pensionsformuen i Danmark omkring 84% af BNP mod kun 15% i En skønsmæssig fremskrivning tyder på, at pensionsformuen vil vokse til 2,5 gange det nuværende niveau eller 175% af BNP (Møller/Nielsen, 1993), når hele befolkningen bliver dækket. I takt med bl.a. udbredelsen af arbejdsmarkedspensionerne vil den samfundsmæssige betydning øges, og dermed også interessen for at følge pensionsinstitutternes regnskaber. Finanstilsynet udgav allerede i maj 1995 en rapport vedrørende nøgletal for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Interessen underbygges endvidere af, at der er en strukturel konflikt mellem solvenskravet og realrenteafgiften. Da realrenteafgiften blev indført, svarede afgiftsatsen til selskabsskatten. Men da afgiften i dag er betydeligt over den danske selskabsskat, tilskyndes realrentepligtige investorer til at øge vægten af aktier, og dermed risikoen. Skatteincitamentet vil således fremover kunne tænkes at skærpe opmærksomheden omkring balancestrukturen for pensionsinstitutterne i almindelighed. 75

2 Formålet er at belyse aktiv og passiv sammensætningen. Artiklen diskuterer kortfattet Finanstilsynets nøgletal og metoderne i forbindelse med opgørelsen af markedsrisici i medfør af Value at Risk, der spiller en rolle i forbindelse med kapitaldækningsdirektivet. Endeligt opstilles en model for at opnå en forståelse for sammenhængen mellem balancestruktur og solvens, hvor nogle konkrete regneeksempler gennemgås. Artiklens sigte er begrænset til at skitsere de principielle overvejelser og problemstillinger. 2. Finanstilsynets konsolideringsnøgletal Som et led i gennemførelsen af EU-direktiv (91/674/EØF) om forsikringsselskabers årsregnskaber har Finanstilsynet nedsat et forsikringsteknisk regnskabsudvalg. Hovedparten af tallene behandler afkast og omkostningstørrelser. Tre af 11 nøgletal beskriver aktiv-passiv relationerne: Tabel 1. Finanstilsynets nøgletal for konsolidering Bonusreserveviser de ufordelte reserver i forhold til livsforsikringshensættelserne. Egenkapitalreserve udtrykker, hvormeget en egenkapital, korrigeret for visse merværdier overstiger solvenskravet, set i forhold til livsforsikringshensættelserne. Solvensgrad er regnet som en korrigeret egenkapital, der overstiger lovgivningens mindste krav, altså en solvensmargin. Begrebet egenkapitalreserve udtrykker de merværdier, der tilhører selskabets ejere. Dette nøgletal giver kun mening for pensionsordninger, hvor ejerne kan udskilles. I en række forskellige pensionsordninger tilhører alle opsparede midler alene de forsikrede. Derimod giver bonusreserve og solvensgrad ikke anledning til fortolkningsproblemer. Bonusevne udtrykker således de værdier, der skal anvendes til fordel for de forsikrede, hvilket er kernen i en pensionsordningen. Spørgsmålet er imidlertid, hvilken værdi disse forholdstal har. En vis vejledning fås fra pengeinstitutsektoren, hvor man i mange år har arbejdet med et fast sæt af nøgletal. Økonomiministeriet offentliggjorde i juni 1995 en rapport om redningen af pengeinstitutter siden En sammenligning af ophørte institutter med fortsættende institutter førte til den konklusion, at der ikke er nogen sammenhæng mellem udviklingen i regnskaberne og ophør. Nøgletallene har således begrænset relevans som styringsredskab, hvilket næppe er den bedst tænkelige konklusion, hverken udfra Finanstilsynets eller regnskabsbrugerens standpunkt. Resultatet er egentlig ikke så overraskende fordi den væsentligste årsag til, at en bank går konkurs, er en fejlvurdering af kreditrisikoen, den underliggende sikkerhedsstillelse og udviklingen i konjukturerne, der selvsagt påvirker kvaliteten af engagementerne meget kraftigt. De historiske tab og hensættelsesprocenter har kun givet en begrænset indikation af de reelle risici ved udlånene, idet tabene ofte har været korrelerede således, at tabene er kommet samtidigt. Kumulative risici ved udlånssammensætningen er navnlig karakteristisk for mindre provinsbanker, der er eksponeret overfor den erhvervsmæssige udvikling i et begrænset lokalområde. Problemstillingen kan sammenlignes med aktiv-passiv spørgsmålet, og giver anledning til eftertanke. Det er altså ikke nok at kende statiske relationer, de relative størrelser mellem balanceposterne, men sammensætningen af dem og risikoen på og mellem de enkelte aktivtyper er helt central. Det illustreres med al ønskelig tydelighed af kurstabene i Svagheden ligger således i, at de finansielle risici ikke fremgår fyldestgørende. 76

3 3. Markedsrisici og Value at Risk (VaR) For at behandle markedsrelateret risici har EU opstillet Capital Adequacy Directive CAD (93/6/EØF), der omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter samt børsmæglere. Hensigten er at opstille en standardiseret metode for opgørelsen af kapitalkrav og risikokategorier. CAD åbner op for at arbejde med statistisk baserede metoder. Med henblik på at formulere regelgrundlaget har The Basle Committee on Banking Supervison Baselkomiteen, opstillet en række supplerende regler, der bl.a. muliggør adgangen til at arbejde med interne modeller på begrænsede områder. En sådan er VaR, som JP Morgan har forsøgt at markedsføre som en standard for risikomåling under navnet Riskmetrics. Tanken bag VaR er at sætte beløb på, hvormeget man indenfor et givent konfidensinterval (typisk 95% eller 99%) kan tabe, altså udsagn af typen: Med 0,5% sandsynlighed er tabet højest XXX mio. kr. over night. Antagelserne er vist i tabel 2. Tabel 2. VaR Grundliggende antagelser A1. Alle aktiver kan likvideres på et vilkårligt tidspunkt. Dvs. alle aktiver har altid en markedspris, der ikke påvirkes af afviklingen af porteføljen. A2. Alle aktiver holdes uændret i en periode, som VaR beregnes over. Dvs. der foretages ingen form for risikoafdækning, omplacering eller afvikling indenfor horisonten. A3. Priserne følger en normalfordeling med konstante volatiliteter. Det er ofte en klar præmis, at opgørelser af risici bør være baseret på en intuitiv enkel og funktionel metode, der er let at fortolke og kommunikere videre til en bredere kreds af brugere. Dette kriterie opfylder VaR fuldt ud. Der er tale om et summarisk risikomål, hvor udsagnskraften er meget afhængig af valget af horisont. Oftest anvendes éen dag som målestok. Det kan synes acceptabelt, hvis metoden bruges i et dealerperspektiv. Men generelt går indvendingen på, at der er tendens til, at det potentiale tab undervurderes. Et teoretisk forsvar for en-dags udgaven er, at risikoen i længere perioder kan indfanges ved, at gange en-dags tabet med kvadratroden til den relevante horisont. Udlægningen er rigtig, hvis og kun hvis afkastet er lineært relateret til kursændringer. En stærk antagelse. Det er i forlængelse heraf evident, at likvidationsantagelsen ofte er problematisk. Empiriske studier synes at bekræftige, at der, som man måtte formode, er en priseffekt ved blokhandler. Prispåvirkningen er proportional med blokstørrelsen og spreaded mellem bud og udbudpriserne er mindre end de officielle noterede kurser, idet blokhandler ofte involverer asymmetrisk information eller anden forhandlingsstyrke (Breedon, 1992). I praksis holder antagelsen om, at ændringer i pris/rente er normalfordelt, ikke altid. Det typiske resultat er, at volatiliteten i det historiske afkast ændrer sig betydeligt. Den sande fordeling skifter over tiden. Forskellige studier (eksempelvis Unibørs 1995) tyder på, at fordelingerne både har højere toppunkter og federe haler, i forhold til den pæne symmetriske normalfordeling. Der er med andre ord tale om flere observationer omkring middelværdien, og enkelte ekstreme udfald med pludselige eksogene rystelser i det finansielle system, eksempelvis i stil med aktiemarkedet oktober 1987 eller de facto sammenbruddet af EMS-systemet. Antallet af prisændringer omkring middelværdien udtrykker blot, at der er flere små prisændringer, hvilket er uproblematisk. Derimod er de fede haler langt mere uheldige udfra en risikobetragtning, idet det sår beret- 77

4 tiget tvivl om, hvorvidt modellen systematisk vil undervurdere den sande risiko. JP Morgan erkender, at volatilitet og korrelationer ændret over tiden og, at VaR-metodikken skal tage højde for dette. I praksis foregår det ved, at observationer tillægges betydning i forhold til det tidspunkt de bliver observeret i, hvor kun de seneste observationer tillægges størst vægt og de forgående vægtes med en eksponentielt faldende vægt. En hovedanke ved eksponentielle vægte er, at de inden en finansiel krise, vil give indtryk af en lavere risiko, end den faktiske, og i den efterfølgende periode vil risikoen blive overdrevet, hvilket fører til for lav risikotagning. I begge situationer kommer modellen til kort, fordi den alene er orienteret mod historikken. Forventningsdannelsen i markedet afbilledes således ikke. Et pragmatisk standpunkt er, at man bør gå efter bjørnen, og ikke kaninen: Selv om normalfordelingsantagelsen under tiden vil blive forkastet, så fanger forudsætningen kernen i problemstillingen. Alternativet består i at estimere en bedre fordelingsfunktion. Den statistiske intuition taler for, at risikoen ved et sådant arbejde er en model, som beskriver historikken bedre, men hvor den fremadrettede forklaringsevne oftest er yderst begrænset. En tredje og i denne sammenhæng langt større begrænsning er, at VaR kun beskriver formuerisikoen, og ikke de forsikringsmæssige risici og dynamikken mellem balanceposterne. VaR giver således kun et begrænset billede af risikostrukturen, og anvendelsen af modellen bør derfor begrænses under hensyntagen til disse forbehold. Tabel 4. APM - parametrer Eksogene Aktiver Afkastets middelværdi og standardafvigelse (tabel 5) 4. APM En simulationsmodel I modsætning til egentlig stilliserede nøgletal er en simpel tilgang at simulere forskellige udfald. Dermed opnås et enkel mål for sandsynligheden for, at en uønsket situation optræder. Aktiv-passiv Modellen (APM) udtrykker dermed: Risikoen for at aktiverne om et år er mindre end forpligtelserne dvs. teknisk insolvens. Et år er næppe en tilstrækkelig horisont til at vurder udsvingene i cashflowet mellem aktiver og passiver. Men lovgivers solvenskrav begrænser i praksis horisonten til højest en regnskabsperiode. I modsætning til den tekniske insolvens ville tilsynsmyndigheden øjensynligt anlægge et bredere perspektiv, hvori der bl.a. indgår adgangen til at realisere aktiver udfra de gældende markedsmæssige muligheder, herunder navnligt realisationsproblemerne. Hvis denne synsvinkel heller ikke fører til en betryggende sikkerhed for de forsikredes krav, kan man tale om dynamisk insolvens, der nok må formodes at være det reelle krav. Udgangspunktet for denne metode og strukturen i modellen fremgår af tabel 3 og 4. Tabel 3. APM Grundliggende antagelser A1. Aktivsiden kan tilnærmet opdeles i de række afkastbærende typer, hvor mulige udfald simuleres A2. Afkastet på begge aktiver er normalfordelte, og kan derfor beskrives udtømmende ved middelværdi og spredning, baseret på historik, der er konstant i perioden. A simuleringer er tilstrækkeligt til at beskrive udfaldsrummet. Passiver Kontrolvariabler Aktivstrukturen (tabel 5) Ufordelte reserver (4%) Grundlagsrente (3%) 78

5 Nøgletal for den historiske afkast fordelt på kategorier af aktiver er vist i tabel 5. Tabel 5. Parameterer på danske aktier og obligationer i perioden (P.a.) Aktier Obligationer Afkast 11,8% 12,7% Standard afvigelse 17,6% 9,1% Normalfordelingsantagelsen og datasættet er alene anvendt som et benchmark, der muliggør at illustrere den grundliggende struktur i en simulationsmodel. Som det fremgik af diskussionen overfor består det konkrete arbejde i at tage stilling til valg af den empiriske model. De historiske relationer synes imidlertid at påpege en vis systematik: Ikke overraskende er aktieinvesteringer forbundet med en højere risiko i forhold til obligationer. Som det ses skal investor for at investere i aktier være villig til at acceptere noget nær den dobbelte risiko for at opnå det samme afkast før skat. Det danske kapital marked har været kendetegnet ved, at man over en lang periode ikke har høstet den samme gevinst ved aktieinvesteringer som gør sig gældende på flere udenlandske markeder. Til sammenligning gav amerikanske aktier et merafkast på 2,3%, japanske aktier 3,8% og engelske aktier 4,0%, alle opgjort i perioden Man kan tolke det som, at der har været en præmie på det danske obligationsmarked. En væsenlig forklaring har været, at den danske økonomi har haft underskud på betalingsbalancens løbende poster, hvilket har nødvendiggjort en risikopræmie. Men det må holdes for øje at afkastrelationer ændres over tiden og på ingen måde kan formodes at være stabile. Eksempelvis gav aktier i 1980 erne et markant højere afkast end obligationer. Billedet var derimod mere blandet i både 1970 erne og første halvdelen af 1990 erne. 5. Resultater og følsomhedsanalyse Udgangspunktet er insolvensberegninger i den nuværende balancestruktur. Følsomheden overfor kontrolparameterne nedenfor ønskes bestemt: 1. Aktivstruktur Betydningen af en øget andel aktier 2. Passivstruktur Betydningen af andelen af ufordelte reserver 3. Anvendt grundlagsrente I figur 1-3 er sammenhængene i modellen vist. Det fremgår, hvordan insolvensrisikoen påvirkes ved ændringen af forskellige kontrolvariabler. Dermed nås et enkelt kvantita- Figur 1. Betydningen af aktivstrukturen Insolvensrisiko 20% 15% 10% 5% 0% Grundlagsrente = 3,0% Frie reserver = 4,0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andel aktier Figur 2. Betydningen af passivstrukturen Insolvensrisiko 8% 6% 4% 2% 0% Aktier/Obligationer = 20% / 80% Grundlagsrente = 3,0% 2% 3% 4% 5% 6% 7% Andel frie reserver 79

6 Figur 3. Betydningen af grundlagsrenten Insolvensrisiko 10% 8% 6% 4% 2% 0% Aktier/obligationer =20% / 80% Frie reserver = 4,0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Grundlagsrente tivt mål for, hvordan en voksende andel af danske aktier og en højere grundlagsrente øger insolvensrisikoen, og i hvilket omfang størrelsen af de frie reserver (bonusudjævningsfonden) virker som en buffer. 6. Konklusion Artiklen illustrerer ved hjælp af en simpel model aktiv-passiv sammensætningen og hvordan solvensspørgsmålet kan belyses under forskellige synsvinkler. Modellens styrke er, at den er ret enkel og det er let at afprøve forskellige antagelser og fortage konsekvensberegninger. Hensigten med denne analyse har været at belyse den principielle sammenhæng mellem de finansielle og forsikringsmæssige risici. Det er klart, at valget af detaljeringsgrad og datareferencer vil indvirke på de konkrete resultater af beregningerne. I praksis genfindes dilemmaet mellem at basere modellen på en velkendt robust fordelingsantagelse med pæne egenskaber og at søge at estimere en fordelingsfunktion eller proces for volatiliteten. I førstnævnte situation består faren i at undervurdere den reelle risiko for ekstreme markedsmæssige udfald, i sidstnævnte fremgangsmåde risikerer man at tilpasse data i en sådan grad, at modellen alene giver et sikkert udsagn om historikken. Opgaven består i at arbejde med den empiriske estimation. Simulationsmodellen kan anvendes til at teste stresstærsklen overfor alternative antagelser og vurderinger. Det er derfor muligt at indkredse følsomheden overfor fejlestimationer. Henvisninger Breedon, F., Intraday Price Formation on the London Stock Exchange, Bank of England, Mimeo 1992 Finanstilsynet, Rapport om nøgletal for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, København, maj 1995 Møller, M./Nielsen, N.C., Pensionsopsparing og statsgæld, Nationaløkonomisk Tidskrift nr 31/1993 s Transactions of the 25th International Congress of Actuaries, Brussels, September 1995 Unibørs, Avancerede Risikomål, København, Februar 1995 Økonomiministeriet, Redning af pengeinstitutter siden 1984, København, juni

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien -En analyse af makroøkonomiens indvirkning på tab og hensættelser i Danske Bank fra 1980 til 2008 Kristoffer Boye CPR: 220579-XXXX Copenhagen Business School

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN Af Jens Bang-Andersen, Lars Risbjerg og Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Penge er en integreret del af ethvert moderne samfund. Det skyldes ikke

Læs mere

Tommelfinger regler for konvertering

Tommelfinger regler for konvertering Tommelfinger regler for konvertering Kourosh Marjani Rasmussen Claus Anderskov Madsen Boligøkonomisk Videncenter 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i Realdania startede i november 2011 et

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie 39 Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie Jacob Isaksen, Paul Lassenius Kramp, Louise Funch Sørensen, og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Læs mere

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging housing risks using house price indices Kandidatafhandling ved Copenhagen Business School Cand.merc. i Finansiering og Regnskab Institut

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere