Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion. Notat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion. Notat"

Transkript

1 Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 19. august 2010 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Lisbet Haubro Notat Fra Pædagogisk Center til Pædagogisk Udviklingscenter med fokus på kompetenceudvikling, dokumentation og evaluering, videndeling, kommunikation og formidling. Kort historik PC har været beliggende på Rosenlundskolen siden PC var dengang en del af skoleforvaltningen som en administrativ, økonomisk og pædagogisk overbygning på de dengang 12 skolebiblioteker med fællessamling, informationssamling, pædagogisk-psykologisk samling, fælles indkøbspolitik og faglig-pædagogisk rådgivning v. et antal skolekonsulenter (deltids, som regel 6-8 ugl. timer) 1996 flyttede Børnecentret (institutionernes fællessamling og værksted m.m. på EG) sammen med PC fysisk sammenlægning, men med forskellige identiteter og ledere foregik den egentlige sammenlægning af PC og BC under navnet Pædagogisk Center. PC er herefter organisatorisk en tværgående enhed med reference til den pædagogiske udviklingschef. Den overtog den pædagogiske udviklingschef endvidere den daglige ledelse af PC i forbindelse med PC-lederens pensionering. På PC er ansat administrative medarbejdere, teknisk serviceleder og chauffør, en leder (den pædagogiske udviklingschef), en souschef (den tidligere leder af Børnecentret), en halvtids it-udviklingskonsulent og en koordinerende skolebibliotekar i en 2/5 stilling. Endvidere er der arbejdspladser til 5 skolekonsulenter fra Skole & Unge. Disse arbejdspladser fungerer endvidere som låne-pladser for de øvrige konsulenter fra Skole & Unge, Daginstitutioner og PPR, når de er på PC i forbindelse med møder, kurser og andre aktiviteter.

2 Pædagogisk Center i en ny tid. 1. Fra servicestrategi 2010 Fokus på sammenhænge i Børn & Ungeområdet 0-18 år samt tværfagligt samarbejde Parterne er enige om, at der igangsættes en udvikling af Pædagogisk Centers virksomhed, som understøtter Pædagogisk Centers funktion som et samlet tilbud til alle professionelle, som arbejder med børn og unge. Det sker i dag : Ledere og medarbejdere fra alle tre afdelinger centrale og decentrale - bruger PC s faciliteter og medarbejdere i stort omfang: - udlån af diverse materialer, klassesæt, apparatur o.m.a. - vedligeholdelse af og udlån fra kommunens informationssamling og den pædagogisk-psykologiske samling - afholdelse af møder, fx ledermøder, møder arrangeret af afdelingernes konsulenter, lokale møder arrangeret af den enkelte skole eller institution (MEDmøder, SB-møder) osv - I det pædagogiske værksted foregår produktion af diverse materialer til skoler og institutioner badges, armbånd, rapporter, foldere, pjecer, plakater, fotocollager m.m. - hjælp til layout og it-opgaver, fx ppt - kursus- og konferenceplanlægning invitationer, tilmeldinger, navneskilte, bestilling af forplejning m.m.m - kørsel med post, materialer og it (for it-centret) 3 gange ugentligt - og mange andre ting Fremtiden: Mange af de aktiviteter, som foregår på PC i dag kan med fordel udvikles og synliggøres, så hele 0-18 års området kan gøre brug af PC s muligheder og kompetencer, fx Kompetencecenter til understøttelse af inklusionsopgaven i folkeskolerne. I et samarbejde mellem PPR, skolerne og specialskolerne/gruppeordningerne arbejdes der lige nu på at udvikle en særlig inklusionsstøtte til skolerne, jf. inklusionsstrategien. Projektet består af en udvikling af skolernes specialcentre til ressourcecentre, en tværfaglig samarbejdsmodel samt udvikling af et kompetencecenter til støtte for skolernes konkrete arbejde med inklusion. Der eksisterer megen specialpædagogisk ekspertise, viden og erfaring på specialområdet i dag, mens den nuværende læreruddannelse er meget mangelfuld på dette område. For at bevare, udvikle og nyttiggøre den ekspertise i forhold til almenskolerne organiseres et kompetencecenter med fokus på den pædagogiske praksis på de inkluderende fællesskaber. Samarbejdet skal foregå fra lærer/pædagog til lærer/pædagog/klasseteam som sparring, rådgivning og vejledning omkring konkrete problemstillinger i almenundervisningen samt udvikling af den gode, inkluderende og fagligt velfunderede undervisning. Kompetencecentret består af pædagoger/lærere fra specialskoler/gruppeordninger, som frikøbes i et antal timer til denne opgave. Kompetencecentrets ydelser foreslås koordineret på Pædagogisk Center som et tilbud til kvalificering af almenundervisningen i et meget tæt samarbejde med PPR. Side 2

3 Møde- og konferenceplanlægning Mange møde- og konferenceaktiviteter kan med fordel (også økonomisk) gennemføres lokalt i stedet for på dyrere kursusejendomme. Det kræver dog oftest mere arbejde og tid af arrangørerne. PC skal udvikle kompetencer til at understøtte og effektivisere sådanne arrangementer, så arrangørerne hjælpes og kan koncentrere sig om det faglige formål og indhold i arrangementet. PC skal derfor være en organisation der er god til planlægning og gennemførelse af store og små arrangementer (kurser, møder, konferencer) for alle, der arbejder med børn og unge samt øvrige samarbejdsparter på Pædagogisk Center eller på andre lokaliteter i Ballerup Kommune. Formålet hermed er at kvalificere arrangementerne, så de er indholdsmæssigt og organisatorisk velfungerende og planlagt på en måde, så de lever op til deres formål. PC s konsulenter og teknisk-administrative medarbejdere kan bidrage til kvalificering af indhold, proces, organisering og praktiske opgaver. I den forbindelse er PC i gang med udarbejdelse af en manual til planlægning og gennemførelse af sådanne arrangementer. It-opgaven på 0-18 års området. Der skal skabes sammenhæng i udviklingen af it-opgaven i forhold til skoler, daginstitutioner, klubber og til de tværfaglige projekter gennem et tæt samarbejde mellem it-udviklingskonsulenten (it på PC, Octoportal m.m.) PC s souschef (kurser for pædagoger og lærere) og it-konsulenten på skoleområdet (Skoleintra m.m.) Brugen af Skoleintra (personale, elever, forældre og Fællesnet) er langt hen ad vejen implementeret på skolerne og et arbejde på 0-5 års institutionerne vil snarest gå i gang. 2. Fra Servicestrategi 2010 fokus på kompetenceudvikling Arbejdet skal desuden understøtte Pædagogisk Centers funktion som central faktor i kompetenceudvikling, dokumentation og synliggørelse af visioner og resultater vedrørende arbejdet med børn og unge. Det sker i dag: Via et årligt kompetenceudviklingskatalog sidst udsendt marts 2010 til alle pædagoger og lærere gøres opmærksom på de kommunale kurser og netværk, som konsulenterne i de tre afdelinger tilbyder. Skolekonsulenterne har ansvar for hovedparten af tilbudene, men det har været tilstræbt, at personale fra Daginstitutioner, PPR og klub-området også kan få øje på tilbud, som tiltrækker dem. Kurserne og andre aktiviteter fremgår desuden af PC s hjemmeside, som bruges flittigt til booking og bestilling m.m. Endvidere foregår en del af kompetenceudviklingen på den enkelte skole/bfo eller institution, hvor ledelsen har taget initiativet og defineret skolens / institutionens behov, og hvor konsulenterne har bidraget med sparring i planlægningen, med forslag til eksterne oplægsholdere eller som egentlige oplægsholdere. Alle medarbejdere i skole, bfo og klub har i indeværende skoleår deltaget i Inklusionsdagen i september 2009 i Ballerup SuperArena samt i et lokalt 12-timers kursusforløb om inklusion i eget distrikt. Tilsvarende har medarbejderne i 0-5 årsområdet deltaget i Inklusionsdagen samt i projekt Kvalificering af den inkluderende pædagogiske praksis Side 3

4 Fremtiden : Behovet for kompetenceudvikling er stærkt stigende i takt med de nye udfordringer for den pædagogiske praksis (inklusion, fokus på bedre faglighed, bedre resultater m.m.) og i takt med det generationsskifte, der er i gang / på vej især på skolerne. Det er derfor fortsat meget vigtigt at anvende de givne ressourcer til kompetenceudvikling bedst muligt strategisk og koordineret, kvalitativt og systematisk. Fælles for de kommunale kompetenceudviklende aktiviteter er det tætte samspil mellem teori, forskningsbaseret viden og den daglige pædagogiske praksis og de konkrete rammevilkår og muligheder i Ballerup Kommunes institutioner og skoler. (Se udsendte katalog om kompetenceudvikling på baggrund af Servicestrategi 2010.) PC s indsats omkring kompetenceudvikling rettes primært mod medarbejderne især pædagoger og lærere. Lederudvikling varetages fortsat af afdelingscheferne, men her kan man naturligvis også trække på ydelser og faciliteter på PC. Skole- og institutionsledere kan fortsat trække på PC s ydelser til institutions- eller distriktsbaseret kompetenceudvikling. Pædagogisk Center skal endvidere være en meget aktiv formidler af inspiration, dokumentation, viden og erfaringer fra den pædagogiske praksis på alle alderstrin gennem udstillinger fra diverse netværk, konsulenterne, andres erfaringer m.m. PC bør herigennem signalere, at her arbejdes der med børn og unge. 3. Fra Servicestrategi fra politik til pædagogisk praksis. Endvidere skal funktionen styrkes som et vigtigt formelt og uformelt mødested for faglige og tværfaglige netværk omkring arbejdet med børn og unge. Udviklingsarbejdet baseres på Vision 2020 og de mål og politikker, som er vedtaget på børneog ungeområdet (Børnepolitik, Ungepolitik, Skolepolitiske mål, Institutionspolitiske mål, pædagogiske læreplaner o.m.a.) Det sker i dag: Flere og flere grupper af medarbejdere og netværk benytter i dag PC som mødested. Antal besøgende i forskellige kategorier (kurser, møder, andre aktiviteter) er steget støt. Årligt er antallet af gæster dvs kursister, mødedeltagere m.fl. omkring Fremtiden: Gennem deltagelse i ugentlige møder i ledergruppen i Børn & Unge-området deltager PC s leder i de strategiske drøftelser af, hvordan de politiske indsatsområder kan omsættes til konkrete kompetenceudviklingsforløb, udviklingsprojekter og dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde. PC bør være den markedsplads, hvor alle der er engagerede i arbejdet med børn og unge i Ballerup Kommune kan få inspiration, viden og hjælp til udvikling af den pædagogiske praksis. Samspillet mellem deltagelse i kurser / møder, informationssamling, pædagogisk-psykologisk samling og udstillinger og de tre afdelingers konsulenters tilstedeværelse ved kurserne giver det tætte samspil mellem teori, forskningsbaseret viden og den daglige pædagogisk praksis og de konkrete rammevilkår og muligheder i Ballerup Kommunes institutioner og skoler. Side 4

5 Forslag til organisering af PC s virksomhed i fremtiden: PC foreslås organiseret i retning af BUM-modellen, således at der sker en adskillelse af bestiller- og udførerfunktionerne. Der defineres en bestillerfunktion, en udførerfunktion og en modtagergruppe. Bestillerne: Bestillerne kan være mange: Kommunalbestyrelsen og Direktionen afstikker gennem Servicestrategien rammerne for en lang række indsatser. Servicestrategien drøftes i Børn & Unges ledergruppe afdelingschefer, direktør og leder af PC med henblik på at tolke og identificere kommende behov for kompetenceudvikling, projekter og andre initiativer til understøttelse af strategiens mål. Afdelingscheferne i Daginstitutioner, Skole & Unge og PPR kan bestille kompetenceudviklingsforløb, projekter og andre opgaver - på baggrund af Servicestrategien, afdelingernes dialogbaserede aftaler, som resultat af drøftelser med ledergrupperne og afdelingens konsulenter m.fl. Institutions- og skoleledere kan bestille opgaver og indsatser hos PC på baggrund af institutionens dialogbaserede aftale med afdelingschefen og det behov for kompetenceudvikling blandt medarbejderne, som lederne har defineret lokalt. Der formuleres mål for opgaven og estimeres et tidsforbrug. Udførerne: Udførerne er Pædagogisk Center v. PC s leder. De konkrete opgaver kurser, projektledelse og deltagelse og mange andre indsatser løses af flere personer - PC s medarbejdere - Konsulenter i Daginstitutioner, Skole & Unge og PPR, som frikøbes til opgaven - institutions- og skoleledere, pædagoger og lærere, som frikøbes til en given opgave - eksterne konsulenter, UCC m.fl. Efter opgavens afslutning evalueres opgaven i forhold til de opstillede mål, ressourceforbruget m.m. Modtagerne: Modtagerne er primært ledere og medarbejdere i daginstitutioner og skoler ledere, pædagoger og lærere, som arbejder med børn og unge 0-18 år. Økonomien til løsning af PC s opgaver: I dag er der afsat økonomi til gennemførelse af de kurser, som opslås i kompetenceudviklingskataloget på PC s eget budget, hvorfor deltagelse i kurserne er udgiftsfri for deltagerne og institutionerne / skolerne. Herved undgås unødigt bureaukrati og arbejdskrævende procedurer. Side 5

6 Konsulenternes rolle i forhold til PC: PC skal i fremtiden ses som et centralt ressourcecenter / kompetencecenter rettet mod udviklingen af den pædagogiske praksis i daginstitutioner og skoler. Udførerne på PC skal derfor have kernekompetencer, som sikrer den nødvendige sammenhæng mellem pædagogisk praksis, teori, forskningsbaseret viden og de konkrete mål, vilkår og muligheder for det pædagogiske arbejde i Ballerup Kommune. For at sikre, at PC bliver et reelt tilbud til alle medarbejdere 0-18 år må der sikres en bemanding i udførergruppen, som afspejler bredden, dvs medarbejdere fra såvel Daginstitutioner, Skole & Unge og PPR. Det foreslås derfor, at medarbejdere / konsulenterne i Daginstitutioner, Skole & Unge og PPR tilknyttes PC efter behov (bestilleropgaverne) og vil blive ansat til de aktuelle opgaver for et år ad gangen. Dog kan også være tale om flerårige opgaver og projekter. De skal derfor have deres hovedarbejdsplads et andet sted / ansættes i en kombinationsstilling. Hvis mere end 50% af arbejdstiden foregår i PC s regi ligger personaleansvaret hos PC s leder. Lederprofil kommende leder Den kommende leder af PC forventes at være velfunderet på det pædagogiske område, visionær, udviklingsorienteret og gerne med erfaring fra ledelse af fx større projekter. Der kræves endvidere overblik og lyst til styring af mange projekter, økonomi og ressourcer. Endvidere skal man have lyst til og forståelse for arbejdet i en politisk organisation. Forslag til tidsplan: Maj / juni August Drøftelse af forslaget i direktionen Yderligere drøftelse i Børn & Unges ledergruppe Drøftelse med konsulenterne i de tre afdelinger og PC s personale konkretisering, supplering og kvalificering af forslaget. Forslaget drøftes med de decentrale ledergrupper Stillingsopslag ny leder af PC formuleres September Ansættelse af ny leder for PC igangsættes December/ Ny leder tiltræder Januar 2011 Forberedelse af bestilleropgaver for 2011 Side 6

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling Forenkling er også et spørgsmål om opgaveplacering. Der kan ikke opstilles et enkelt svar på, om løsningen af de administrative opgaver skal foregå centralt eller decentralt. Men kommunerne må løbende

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere