Kvalitetsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2008"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2008 Parkskolen Kapitel 0 Resume Parkskolen er Kolding kommunes specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Afgrænsningen er i dagens skole ikke krystalklar. Der er tale om elever, som på den ene side ikke kan nøjes med den almindelige folkeskoles undervisning og specialtilbud, og på den anden side ikke er egentlig handicappede. Der er tale om elever, der tidligere i korthed var karakteriserede som 20.1 elever. Et af de væsentlige formål er at lægge en solid grund for selvforsørgelse efter skoletid bl.a via en grundig udskoling og opfølgning gennem de første år på arbejdsmarkedet og undgomsuddannelserne. Parkskolen er organisatorisk placeret blandt almindelige distriktsskoler, dog sålens at Parkskolens skoledistrikt er hele Kolding kommune. Der er - begrænsede muligheder for at optage elever fra andre kommuner Parkskolen organisere specialundervisning i årgangsklasser. Der er 6 elever i hver klasse i 1. og 2. årgang og 10 elever i resterende årgange. Pladserne er ved skoleårets start ikke fyldt helt op. Parkskolen afslutter elevernes skolegang med arbejdspraktik og udslusning til fortsat uddannelse og erhverv. Skolens kurator ( afdelingsleder for trin 3) følger eleverne de første år efter skoletiden. Der noteres ikke FSA i kvalitetsrapporten. Det er så få elever, der magter at aflægge denne prøve at resultaterne ville være misvisende. Der er ca. 20% af eleverne, der aflægger FSA i dansk, matematik og engelsk. Undervisningsministeriet er flere gange hørt om dette med mundtlig accept heraf. Parkskolen har i skoleåret valgt at udvikle AKT-delen på en ny måde og afvikler i samme skoleår et mad-projekt i samarbejde med fødevareministeriet. Udslusning fra Parkskolen. I skoleåret var der 11 elever der afsluttede deres skolegang fra Parkskolens 10. klasse. Eleverne har her gennemført et erhvervsintroducerende skoleår, med en kombination af praktik og skolegang. 2 af eleverne starter på grundforløbet til bygningsmaler på Vejle Tekniske Skole, den en har lavet uddannelsesaftale med sit praktiksted. 1 starter på uddannelsen til tandkliningassistent på HansenBerg. 1 starter på SOSU uddannelsen i Fredericia. 1

2 1 er startet på UCK 1 fortsætter i praktik 1 har fundet arbejde. 2 begynder på den 3 årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 1 er flyttet til Haderslev. 1 er uafklaret i valget af udannelse/ arbejde. Udover de elever der har forladt Parkskolen efter 10. klasse, er der 5 elever i 8. og 9. klasse der har valgt at fortsætte deres skolegang på efterskole. Det drejer sig om 3 elever der har valgt at tage 9. klasse på efterskole og 2 elever der tager 10. klasse på efterskole. Kapitel 1 Tal-delen: Parkskolen Skolen Klassetrin skolen udbyder Antal spor pr. klassetrin 2,0 2,0 Antal elever pr. klasse 8,35 8,2 Eleverne Antal elever, herunder a) Elever der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser b) Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 3 Andelen af elever i skolefritidsordning i forhold til det samlede antal 70% elever på de klassetrin hvor denne tilbydes Elevfravær i elevdage på baggrund af skolernes fraværslister 12,5 9,8 Lærerkompetencer Andel af undervisningen der varetages af lærere med linjefagsuddannelse i faget (eller tilsvarende kompetencer) a. Særskilt for specialpædagogisk bistand i specialklasser 60% 64% b. Særskilt for undervisningen i dansk som andetsprog c. Natur og teknik d. Fysik-kemi e. Matematik Udgifter til efteruddannelse af lærere i timer pr. lærer-pe 38,0 38,0 Ressourceudnyttelse Antal elever pr. lærer-pe 5,2 4,7 Antal elever pr. nyere computer (under fem år gammel) med 7,3 7,4 2

3 internetopkobling Planlagte timer Andelen af planlagte timer der bliver gennemført 79,0% 85,0% Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning 39,0% 40,3% Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr (07-tal) Kapitel 2 Fagligt niveau o Parkskolen udgør den største samlede kompetence på specialundervisningsområdet, dvs. den undervisning, der stilles til rådighed for elever med funktionsnedsættelser (med generelle vanskeligheder). o Parkskolens faglige niveau er særdeles tilfredsstillende målt på antallet af elever, der indgår i det almindelige samfund på det almindelige samfunds almindelige betingelser og med uddannelse og arbejde til almindelig løn. o Resultaterne fortæller at Parkskolens elever for ca. 90 % vedkommende glider ind i det almindelige samfund på dets betingelser. o Tal-delen redegør for lærernes faglige niveau samt afviklingen af undervisningstimerne kvantitativt. Parkskolens specialpædagogiske bistand omfatter en kuratorordning, således at elevernes følges over i uddannelse og erhverv i 3 5 år efter udskrivningen af skolen, med mindre eleven er indvisiteret til et andet system. Kapitel 3 Pædagogiske processer o Parkskolen har 3 elever, der undervises i dansk som andetsprog i 42 timer/år o Parkskolen deltager i 2007 i Læse-konference & Udvikling af læsekursus Der har været enighed om at lægge vægten på læsning i forhold til den enkelte elev. Indledningsvis er der startet med trin 1. Dansklæreren har foretaget en læseprøvning af eleverne og de elever, der repræsenterer særlige problemstillinger er blevet drøftet grundigt igennem. Udviklingen af dette tiltag vil ske gradvist og efter aftaler mellem PPR og Parkskolen. o Anvendelse af Skoleintra Parkskolen anvender nu Skoleintra som udviklingsværkstøj for bl.a. elevplaner. Ligesom alle bookinger, referater m.v. findes her. Skolen følger nøje ressourceforbruget til den nødvendige straks-opdatering af Skoleintra, såvel på personaleintra som skoleporten. Skolen har indtil videre ikke valgt at anvende yderligere ressourcer til opbygning af hjemmesider for den enkelte lærer. o Evaluering konstatering af, at den nuværende evalueringsmetoden skønnes at være velfungerende med henvisning til beskrivelse i kvalitetsrapport for 2007, samt at der pågår et udviklingsarbejde omkring elevevaluering i forbindelse med PPR-visitering til Parkskolen. 3

4 Kapitel 4 Opfølgning på kvalitetsrapport 2007 Frugtordning Vores skole har fra den 3. september til den 2. november 2007 deltaget i projektet frugtkvarter. Det har været en succes, at alle børnene har fået gratis frugt, hver dag i denne periode. Skolen og skolebestyrelsen vil gerne fortsætte med en frugtordning. Derfor har skolen, på vegne af skolebestyrelsen, spurgt om forældrene ønskede at fortsætte med en forældrebetalt ordning med forventet start 1. januar 2008, Forældrene svarede for næsten alle klasser bekræftende og en fælles frugtkvarterordning med forældrebetaling er afviklet frem til skoleåret afslutning. Denne ordning afløses af en madordning. Sundhedsfremme for Parkskolen 2007/2008 På alle trin arbejdes der for at fremme sundheden på Parkskolen. I indskolingen og mellemtrinnet arbejdes der i de tværfaglige uger med temaer som det gode liv, sund kost og motion. Der er blandt andet smurt sunde madpakker med eleverne, lavet sund mad til frokost, samt fortalt om sund sammensætning af kost. Derudover er der hver dag, blevet dyrket motion i form af løb, gå ture og leg i naturen. På det afsluttende trin har vi også i år arbejdet med tværfaglige emner som rygning, alkohol, sund kost og personlig hygiejne. Emnerne bearbejdes ofte som projekter. På skolen er der sidste år og i år sket gode tiltag for at fremme sundheden på skolen. Et skridt i den rigtige retning kom sidste år, da vi Parkskolen fik bevilget penge til projektet frugtkvarter. Dette har været en rigtig god succes, og har haft en positiv indvirkning for skolens elever. På baggrund af dette, har vi valgt, at fortsætte denne ordning som nu er forældrebetalt. Det betyder at eleverne frem til sommerferien får frugt hver dag. Skolen har også været så heldig, at der er sket en stor ændring med vores Frugtbod. Den har i lang tid haft et alt for dårligt udbud af sund mad. Dette er ændret til, at der kun kan købes sund mad. Grunden til, at dette er lykkes for Parkskolen er, at vi har 4

5 fået en ansat, som laver sunde boller og rugbrød samt meget mere. Dette er en stor succes, og har medvirket til at nogle af vores elever får en sundere madpakke. Vi har på skolen også været så heldige, at være en af de skoler som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har bevilget tilskud til skolemadsordning. Dette kommer dog ikke til at starte skoleåret I hjemkundskab som obligatoriske fag og valgfag, samarbejdes der med hjemkundskabslærerne med emner som: Sund fastfood og kostforbedring af hverdagsmad. Ved den almindelige undervisning oplyses eleverne generelt om kostsammensætningen, og mulighederne for en bedre kost. I idræt fokuseres der også på den store indvirkning som motion har for kroppens velvære. Kapitel 5 og 6 Udviklingsområder 2008 Madordning Parkskolen har i skoleåret prøvekørt en mini-ordning, hvor eleverne kunne købe frokost på skolen mod kontant betaling. Ordningen er blevet godt modtaget af elever og forældre, hvorfor skolen nu forsøger med en madordning i fuld skala. Ordningen er etableret i samarbejde med Fødevareministeriet og efter dettes regler. Fremgangsmåden bliver med start den 18. august 2008, at forældre/elev logger sig ind på firmaets hjemmeside og bestiller frokost til den efterfølgende dag eller til en uge ad gangen. I forsøgsperioden er der en bestemt beløbsramme, idet ordningen er uden omkostninger for elev/forældre. Efter forsøgsperiodens udløb påregner skolen at kunne fortsætte med en forældrebetalt ordning. Ordningen er skrøbelig, idet der ikke er afsat personalemæssige ressourcer til løsning af de praktiske elementer på skolen. (se bilag) AKT processen skoleåret AKT- funktioner: AKT (akut). AKT en skal fungere til og med 7. lektion (undtagen fredag) - Dvs. dækket med 35 timer ugentlig fra med min. én AKT- lærer - AKT lærer med behov for akut hjælp fra AKT ringer først - Forebyggende og opsøgende arbejde i klasserne Individuelle samtaler Gruppe samtaler Pulje (1:1 eksklusion ) Forebyggende social træning Iagttagelse af enkelte elever/klasser Taktil massage Kollegial sparring - et fast team forældre samtaler LØ. 5

6 Faglig specialundervisning i dansk og matematik (faglig specialundervisning er rettet mod læreren som faglig sparring og hjælp til undervisningstilrettelæggelse) materiale udvælgelse intensive tiltag i perioder AKT - lærere tilknyttet til trin 1 & trin 2: Ny procedure for AKT s arbejde med henblik på at befordre et pædagogisk miljø på de enkelte trin (og i de små team bestående af dansk - og matematiklærere) og på Parkskolen som helhed. 1. Klasse team/ trinnet arbejder med modeller til analyse af pædagogiske udfordringer. Tilbud om sparring fra den AKT- lærer, der er tilknyttet det pågældende trin. 2. Handlingen: De aftalte pædagogiske tiltag og strategier afprøves i min. 3 uger. - AKT lærer/pædagog kan i den periode være meget aktiv. - 2.a På trinmøder informeres/orienteres resten af trinnet og de aktuelle sager. Her er AKT aktiv. 3. AKT gruppen: Den AKT lærer/pædagog, der er tilknyttet på sagen kan her hente sparring/vejledning/nye strategier/teori, som kan bringes retur til sagen. - HR inviteres hver gang. PW kan inviteres efter behov. 4. Pædagogisk Forum (når sagen bider fra sig) Andre forebyggende pædagogiske tiltag Der skal altid være mulighed for fleksibel og uformel sparring efter eget valg ud over tilbuddet om det mere formelle kollegial sparringstilbud. Tilbud til alle, at LØ er med til svære forældre samtaler + forældremøder. - Nye lærer / ny klasse => første gang man skal møde den forældregruppen er LØ med + efter behov. Organisatorisk Faste AKT-møder hver 3. uge af x 1 time. - Faste punkt på dagsorden er koordinering af opgaver Der afholdes et stormøde forud for skoleårets start med ledelsen og AKT-lærerne inden AKT s nye tiltag præsenteres på et pædagogisk rådsmøde. Intern supervision: Aftale om faste mandags/tirsdags møder hver 3. uge på et fast tidspunkt til AKT personalet + efter behov. Det kan foregå individuel eller parvis. Mulighed for mail korrespondance, så PW er orienteret om sagens karakter. Ekstern supervision: Der etableres faste møder med PPR. 6

7 Åben rådgivning inddrages, når det er muligt. Senere udviklingsmulighed: 2. lærer timer: Forslag om en anden model for anvendelse af 2. lærer timerne, således at 2. Lærer puljen placeres i AKT regi, som dækker alle trin AKT er positiv er dog meget bekymret i forhold til, at det vil komme til at betyde, at AKTlærerne blot får endnu flere vikartimer end nu, når virkeligheden presser på! Forslag om logbog på INTRA, så kontoret altid er orienteret om AKT henvisninger. Vedr. puljer: AKT pædagog AKT lærer. Begge afregner månedsvis, således at der er klart overblik over pulje-afviklingen K A T kassen En AKT-lærer gennemgår kursus i anvendelsen og tilbyder derefter anvendelse i klasserne. (se bilag) Elevplaner og udviklingen af dem Med de nye bestemmelser omkring FSA og trinmål m.m. er det meget tydeligt, at Parkskolens undervisning er ændret. Det er nu et markeret formål, at eleverne aflægger Folkeskolens afgangsprøve. Eleverne bør have de fornødne fravigelser bestemt af skolelederen efter indstilling fra faglæreren. Eleverne kan efter de gældende regler konkret fritages for at aflægge FSA. Det betyder at det bliver vigtigt at læreren forholder sig til elevens konkrete kompetencer og potentialer og relaterer dem til de forventede trinmål. Samt at elevens udviklingspotentialer og metoderne for at accellerere udviklingen klargøres. Dette følger den nu allerede 11 år gamle kendelse omkring revisitation og det arbejde, der fører frem til revisitations-papirerne. Eleven kan fritages for at aflægge folkeskolens afgangsprøve på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber Forinden skal det være undersøgt, om eleven kan aflægge prøven på særlige vilkår. Disse særlige vilkår kan omfatte de i vejledningen omtalte fravigelser samt prøvernes form og ramme. I sådanne tilfælde skal prøvernes formål fastholdes. Ved fritagelse skal der være lavet en PPR-undersøgelse, en læseprøve og en chips-test. Fritagelsen drøftes på revisitationsmødet og efterfølgende med forældrene, der kan forlange eleven til prøve, men ikke fritaget. Fravigelser sker efter indstilling fra faglæreren. Fravigelserne skal kunne styrke elevens muligheder og være eksempelvis hjælpemidler eleven er vant til at bruge i det daglige. Den enkelte lærer skal således være opmærksom på anvendelsen af hjælpemidler i undervisningen allerede i de små klasser. Der er etableret indledende arbejder for at udvikle en prøveform, der kan tilgodese de elever, som ikke aflægger FSA, 7

8 Elevplaner Det er formålet med enkle midler at fastholde en klar undervisningslinie for den enkelte elev og gennem forløbet at kunne se udviklingen fra potentiale til kompetence på så mange områder som muligt. Desuden at skabe det nødvendige værktøj til forældresamtale og eventuelle fritagelser eller fravigelser for den enkelte elev. Opgaven Der foreligger 2 muligheder. Begge kan opfylde formålet. Begge kan justeres, således at de er anvendelige på Parkskolen. Fagudvalgene drøfter, hvilken af de 2 muligheder, de finder mest hensigtsmæssigt, hvorledes det konkret tilpasses vort formål hvornår og hvordan en prøvekørsel finder sted samt hvorledes hensigtsmæssigheden evalueres og en revision kan finde sted. Mulighed 1 Det foreliggende materiale, som er anvendt i dette skoleår. Mulighed 2 Den elevplan, der foreligger på skoleintra. Vælg: Værktøj, evaluering, elevplaner, klasse og elev, Mulighed 2 er valgt og en gruppe lærere på skolen under ledelse af viceinspektøren har udviklet den elevplan, der nu anvendes. Den er tænkt revideret løbende af samme gruppe. Udviklingen og pionerindsatsen på DocsAjour. Som specialskole er det hensigtsmæssigt at kunne have fortrolige og følsomme oplysninger elektronisk. Herved bevæger skolen sig ind i den særlige lovgivning om opbevaring og adgang til personfølsomme oplysninger, Med baggrund i dette er der mellem BUF og Parkskolen lavet et udviklingsarbejde, således at Parkskolen nu kan anvende DocsAjour systemet. Det indebærer at alle elevjorunaler efterhånden vil blive lagt i dette system, ligesom al anden form for arkivering. I overgangsfasen vil skolen derfor have såvel et papir-arkivsystem som et elektronisk. MPM projektet (Materialer & Pædagogisk Metode) (et forskningsprojekt ) Bredden i elevernes læringsprofil er øget i takt med den rummelige skoles realitet og her på Parkskolen mærker vi også dette at skulle rumme og komme omkring mange forskellige elevtyper i en enkelt klasse. Behovet for at vide, hvad der er god praksis er hvilke materialer og pædagogiske metoder, der er gunstige for elever med særlige behov i relation til læring er stort! Nu er muligheden der for at deltage aktivt i et forskningsprojekt, som vil bidrage til at målrette vores indsats som undervisere via en øget indsigt i elevernes pædagogiske profil kombineret med en viden om, hvilke materialer og pædagogiske metoder, der er mest hensigtsmæssige i en given sammenhæng. MPM projektet er tænkt som et konstruktivt pædagogisk vurderingsredskab til lærerne. MPM IT- redskabet giver indsigt i de gængse karakteristikas (diagnoser) indflydelse på den enkelte elevs læringsprofil og tilbyder en inspirationsnøgle/katalog til evidensbaserede og virksomme materialer og pædagogiske metoder, som vi kan udvælge og kombinere i vores daglige undervisning. 8

9 (Evidensbaseret: lidt et modeord, at det er en evidensbaserede viden vil sige det bedste vi ved på nuværende tidspunkt kan se anderledes ud om 10 år) Der findes stort set ingen forskning inden for virksomme materialer, herunder materialers betydning for læring. (begrænset forskning inden for dysleksi området) Der findes en del forskning indenfor metodedelen. De nye materialer vil være målrettet dansk og matematik i Klasse og fagudvalgene for disse fag vil skulle inddrages. Materialer skal afprøves i ca. 4-5 måneder. Test inden og re - test efter de 4-5 måneder. Der vil kunne gives vejledning fra Klasse. Deltagelse i MPM - projektet vil også være anledning til en pædagogisk drøftelse/diskussion omkring vores almindelige praksis på skolen, både med hensyn til mål, indhold, metoder og indkøb af materialer. MPM IT-redskabet er tænkt som et redskab med en enkelt, overskuelig og begrænset lay-out, hvor man på baggrund af en elevs funktion/adfærd får adgang til et IT-vurderingsredskab med virksomme materialer og pædagogiske metoder. Skolen får efterfølgende brugsret til hele MPM-redskabet og hjælp til implementering heraf i den daglige undervisning i et helt år. I juni 2010 afholdes der konference om MPM og der vil blive skrevet bøger, artikler og udbudt kurser i forbindelse hermed. AKTIVITETSPLAN MPM-PROJEKTET Skoleåret Opstartsmøde den kl på Munkholm Kursuscenter Dansk & matematiklærere fra 7.a 7.b 8.a 8.b deltager Spørgeskema besvarelser uge 38 den Fagudvalg dansk og matematik 1 9 kl. Ledelsen Forældrebestyrelsen Interview uge 45 den Fagudvalg dansk og matematik 1 9 kl. Ledelsen Forældrebestyrelsen Projektmøde den kl på Hornstrupcentret Dansk & matematiklærere fra 7.a 7.b 8.a 8.b deltager 9

10 Skoleåret Testning 1 (7. A+B A+B) den 14. aug (dansk ST, matematik MG + Raven) Testning sker klassevis. ST & MG varetages af dansk & matematiklærerne i de enkelte klasser mulighed for vejledning. Raven varetages af person fra Munkholm. I perioden den 13. august 2008 den 14. dec. 2008: Afprøvning af materialer i dansk og matematik (7. A+B A+B) Testning 2 (7. A+B A+B) den 12.dec.2008 (dansk ST, matematik MG + Raven) Testning sker klassevis. ST & MG varetages af dansk & matematiklærerne i de enkelte klasser mulighed for vejledning. Raven varetages af person fra Munkholm. Projektmøde jan./februar 2009 på skolen kl Fokusgruppesamtaler uge 3 januar 2009 Projektmøde sep./okt på skolen kl Skoleåret Heldagsarrangement den kl på Hornstrupcentret Kapitel 7 Skolebestyrelsen har ikke knyttet kommentarer til kvalitetsrapporten. Bilag Akt et tilbud AKT et tilbud til Parkskolen.pdf Faglig specialundervisning Faglig specialundervisning Parkskolen.pdf PAS et tilbud.. Pas et tilbud til Parkskolen.pdf Sund Frokost sund frokost parkskolen.ppt 10

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11.

Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Strukturen for den specialpædagogiske indsats på Humble skole skoleåret 2010/11. Specialcentret. Specialcentrets opgave er at yde hjælp til de elever, der har særlig behov for støtte. Gennem en fleksibel

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Ny vejledning. Skolelederens ansvar. Regelgrundlag. Definition af funktionsnedsættelse. Afgørelse. Undervisning frem mod prøven.

Ny vejledning. Skolelederens ansvar. Regelgrundlag. Definition af funktionsnedsættelse. Afgørelse. Undervisning frem mod prøven. Ny vejledning Med fokus på: Skolelederens ansvar Regelgrundlag Definition af funktionsnedsættelse Afgørelse Undervisning frem mod prøven Fritagelse Regelgrundlag Alle elever i 9. klasse skal aflægge 7

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Fra Bekendtgørelsen: Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Fra Bekendtgørelsen: Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Et sundt liv i Vallensbæk

Et sundt liv i Vallensbæk Et sundt liv i Vallensbæk Sunde vaner for alle Frugtordning nyt initiativ. Salg af frugt i 10frikvarter. 7. 8.klasserne står evt. for det. Fødselsdagspolitik/klassenstime frugt (indskolingen) Alkoholundervisning

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 7 Specialundervisning

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 7 Specialundervisning Evaluering af kapitel 7: Specialundervisning Formålet med kapitlet er at evaluere skolens indsats for at sikre undervisningen af elever med særlige behov. Pia Mosebo, afdelingsleder med ansvar for specialundervisning,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen Sundhed generelt Forventninger at institutionslederen har ansvaret for, at institutionen opsamler og formidler

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Side 1 af 8 Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Skolens navn: Bækholmskolen Skoleår: 2007-08 Indledning Skoleafdelingen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har i fællesskab udarbejdet dette

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1 Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1. Lovgivning Lovgivning omkring evaluering på de Frie Grundskoler findes i Friskolelovens 1b, der siger følgende: 1b stk. 1 Skolen

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Guldborgsund kommunes skolevæsen

Guldborgsund kommunes skolevæsen SAKSKØBING SKOLE 8. OKTOBER 2007 Guldborgsund kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport 2007 del 1. Skole: Sakskøbing Skole Skoleåret 2006/07 danner grundlag for rapporten. 1. Klassetrin og Spor Antal normalklasser

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 5 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Risingskolen Skoleår: 2007/2008 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS

Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Side 1 af 8 Beskrivelse af den specialpædagogiske bistand KIS Skolens navn: PROVSTEGÅRDSKOLEN Skoleår: 2007/08 Indledning Skoleafdelingen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har i fællesskab udarbejdet

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere