Programskitse for. Ungdomsuddannelse til alle KL partnerskab UTA II. Børn og Unge Projektejer Dorrit Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programskitse for. Ungdomsuddannelse til alle KL partnerskab UTA II. Børn og Unge Projektejer Dorrit Christensen"

Transkript

1 Programskitse for Ungdomsuddannelse til alle KL partnerskab UTA II Børn og Unge Projektejer Dorrit Christensen e Erik Vestergaard Dorte Krøll-Schwartz Janne Schwaner Formål, baggrund og indhold af programmet Baggrund Ballerup Kommune har i mange år ydet et aktiv og målrettet arbejde på unge og voksenuddannelsesområdet med fokus på uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelse til Alle skal skabe sammenhæng og retning i de initiativer på uddannelsesog beskæftigelsesområdet, der skal understøtte den overordnede målsætning om, 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Ballerup Kommune skal sætte handling bag ordene uddannelse til alle, og således sikre at den kommunale indsats realiserer de fælles nationale mål om at 85 % og 95 % af en ungdomsårgang i hhv og 2015 skal have mulighed for at få en uddannelse efter endt grundskole. Programmet skal understøtte det igangværende inklusions- og udviklingsarbejde, der har til formål at fastholde børn og unge i det lokale undervisnings- og uddannelsesmiljø. I Ballerup Kommune er der mange tiltag og initiativer på unge og voksenuddannelsesområdet. Dette partnerskab skal skabe retning og rammer på de mange indsatser og initiere samarbejde, som knytter de relevante lokale aktører sammen i et målrettet, forpligtende og udviklingsorienteret samarbejde med fokus på, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. KL partnerskab om Ungdomsuddannelse til alle I KL partnerskabet Ungdomsuddannelse til Alle (UTA II) forpligter Ballerup Kommune sig til at samarbejde med 21 kommuner. Formålet med kommunenetværket, der etableres i forbindelse med projektet, er faglig videndeling, benchmarking og fastsættelse af ambitiøse mål. Som deltager får kommunen adgang til et nyudviklet dokumentationsværktøj, Uddannelsesnøglen udviklet af KL. * Netværket løber fra februar 2008 til februar Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre indgår også i KL partnerskabet. Ballerup og disse kommuner har alle givet tilsagn om at medvirke i et internt netværk, som en del af samarbejdet i UU-Vestegnen. De lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner har givet tilsagn om at deltage i projektet. Ansøgningen om KL partnerskabet er udarbejdet i samarbejde med UU-Vestegnen og afstemt i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner (TEC, BEC Business College, Københavns Tekniske Skole og Borupgård Gymnasium), ligesom Ballerup/Herlev Produktionsskole har givet tilsagn om at medvirke aktivt i projektet. 1 1 Bilag 1 Aftale Ungdomsuddannelse til alle netværk II 1

2 Med baggrund i servicestrategien for 2009, hvor der er fokus på unge og voksenuddannelse: 2.1 Børn og unge i Ballerup Et 10. klasses tilbud Parterne er enige om at undersøge mulighederne for at etablere et samlet 10. klasses tilbud. Struktur og indhold i 10. klasse skal planlægges ud fra de nationale krav, hvor 10. klasse skal give mulighed for faglig opkvalificering og afklaring af kommende ungdomsuddannelse. Desuden vil indholdet i 10. klasse blive planlagt i tæt samarbejde med Ungdomsuddannelserne med fokus på brobygning som en del af undervisningen. 2.4 Ungeområdet Udmøntning af Ungepolitikken med konkrete handlinger På baggrund af den planlagte høring ultimo 2008 forventes Ungepolitikken vedtaget i starten af Efterfølgende sættes der fokus på realisering af politikken via forslag til en række handlinger. - Uddannelse til alle og øget samarbejde med ungdomsuddannelserne. - Der skabes faglige og ungdomskulturelle overgange mellem folkeskolen og ungdomsuddannelsesinstitutionerne Unge- og voksenuddannelse Ballerup Kommune har i mange år ydet et aktivt og målrettet arbejde på unge og voksenuddannelsesområdet med fokus på uddannelse og beskæftigelse. Kommunen er blandt andet en aktiv medspiller i partnerskabsaftalen med KL "Ungdomsuddannelse til alle", der skal sætte handling bag ordene og således sikre at den kommunale indsats realiserer de fælles nationale mål om at 85 pct. og 95 pct. af en ungdomsårgang i hhv og 2015 skal have en uddannelse efter endt grundskole. Aftalen understøtter det igangværende inklusions- og udviklingsarbejde, der har til formål at fastholde børn og unge i det lokale undervisnings- og uddannelsesmiljø. Der er udarbejdet en handleplan som rummer en række initiativer i forhold til alle unge. Således vil der være fokus på tidlig indsats i folkeskolen for at styrke de unges personlighed, udvikle deres kompetencer og udvide deres fremtidssyn. Desuden er der fokus på udvikling af en målrettet indsats ved overgange, herunder videreudvikling af samarbejdet med ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Endvidere iværksættes initiativ om Iværksætteri samt på baggrund af ungepolitikken projektet Talenter tør med fokus på talentudvikling og glæden ved at nå sine mål. Endelig er der fastsat mål for en mere fokuseret anvendelse af uddannelsesbog og uddannelsesplan. 2.5 Udsatte børn og unge Styrke det forpligtende samarbejde Med henblik på at styrke den forebyggende indsats for udsatte børn & unge fortsætter de relevante afdelinger samarbejdet om et tværgående udviklingsprojekt, der med udgangspunkt i en kortlægning af nuværende praksis og procedurer skal udvikle nye metoder og samarbejdsfora, der kan sikre, at der gennemføres en rettidig og velkoordineret forebyggende indsats for de udsatte børn & unge. 2

3 2.5.2 Særlig indsats over for unge med gentagende kriminalitet Primo 2008 blev sat yderligere fokus på en særlig indsats over for unge med gentagende kriminalitet. Indsatsen indbefatter fast kontaktperson, familiebehandling og undervisning i kriminalitetsforebyggelse. Indsatsen videreføres i 2009 med involvering af alle relevante aktører Udsatte unge en håndholdt indsats for uddannelse og arbejde, år og år I 2008 blev det politisk besluttet at iværksætte et særligt projekt, der med et inkluderende perspektiv som udgangspunkt skal medvirke til, at udsatte unge støttes til en positiv, alsidig og personlig udvikling, Gennemførelsen af et uddannelses- eller et arbejdsmarkedsforløb er det overordnede mål for projektet. Der etableres et tværfagligt beredskab med henblik på iværksættelse af individuelt tilrettelagte indsatser ud fra den enkelte unges vilkår og behov. Programmets afgrænsning og relation til politikker og øvrige projekter Programmet tager sit afsæt i Ballerup Kommunes politikker Skolepolitiske mål Ungepolitik Socialpolitiske målsætninger Beskæftigelsespolitik Programmet har relationer til Konsekvenserne af Vision 2020 Programmet Et godt børneliv et fælles ansvar Eksisterende partnerskaber, projekter og handlinger inden for uddannelse og erhverv Politisk notat på uddannelses- og beskæftigelsesområdet for særlig udsatte unge 2 2 Bilag 2 Dok nr Notat af april 2008 Unge - uddannelse og arbejde.doc 3

4 Formål Ballerup Kommune forpligter sig til at yde en aktiv indsats for at bidrage til målsætningen om, at 85 % og 95 % af en ungdomsårgang i hhv og 2015 skal have mulighed for at få en uddannelse efter endt grundskole. Ungdomsuddannelse til Alle skaber sammenhæng og retning i de initiativer på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, der skal understøtte den overordnede målsætning om, 85/95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til Alle understøtter det igangværende inklusions- og udviklingsarbejde, der har til formål at fastholde børn og unge i det lokale undervisnings- og uddannelsesmiljø Ungdomsuddannelse til Alle sætter fokus på netværk, som knytter de relevante lokale aktører sammen i et målrettet, forpligtende og udviklingsorienteret samarbejde med fokus på, at 85/95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til Alle dokumenterer og udvikler arbejdsgange inden for de forskellige fagområder, der kan have indvirkning på, om unge kommer i uddannelse og beskæftigelse Inden for rammerne af udviklingsprogrammet Ungdomsuddannelse til Alle udvikles og afprøves nye initiativer og aktiviteter, der kan understøtte det overordnede formål Ungdomsuddannelse til Alle medvirker til at synliggøre de indsatser, der har en dokumenteret effekt i forhold til at unge gennemfører en ungdomsuddannelse 4

5 Resultatmål at Ballerup Kommune er indgået i et partnerskab med KL Uddannelse til Alle at der er udarbejdet en politisk handleplan at der er udformet et strategisk udviklingsprogram for at sikre koordination og samarbejde på politisk og administrativt niveau på kommunalt plan at der er foretaget en kortlægning af de årige og de årige uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status at der er igangsat uddannelsesforberedende aktiviteter til unge, som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse om at fastholde de unge i uddannelsessystemet at der er udarbejdet konkrete forslag til at fremme fastholdelse på ungdomsuddannelse at der er etableret samarbejde mellem Skole og Unge, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Job og Familie, Jobcenter, Kultur og Fritid, og UU-Vestegnen at der er etableret samarbejder med eksterne aktører, lokale ungdomsuddannelser og det lokale erhvervsliv at Ballerup Kommune har udvekslet metoder, værktøjer og erfaringer i samarbejde med andre kommuner at der er gennemført en evaluering af programmet maj 2011 Succeskriterier at 90 % af de 17-årige i marts 2011 er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse at 85 % af de 19-årige i marts 2011 er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse at netværket med ungdomsuddannelser fungerer og der er aftalt samarbejdsformer og indhold at der er etableret tværfagligt kommunale netværk at 75 % af forældre og de unges netværk udtrykker, at de er blevet aktivt inddraget i processen omkring den enkelte unge at 75 % af de aktuelle unge og deres forældre og relevante professionelle aktører kender til og benytter netværk for særligt udsatte unge og deres forældre Statistik over 17 og 19-åriges uddannelsesmønster 3 Tidspunkt 17-årige I gang eller gennemført 19 årige I gang eller gennemført Status: Oktober % 77 % Status: Marts % 79 % Mål: Marts % 85 % 3 Baseret på UU-Vestegnens konkrete opgørelser 5

6 Handleplan Initiativer i forhold til kommunens unge skole- og klubbørn år unge i overgangen fra barn til voksen år voksne år Et tværfagligt samarbejde - primært mellem skole, fritids- og uddannelsesinstitutioner Fokuseret indsats for unge generelt Tidlig indsats i folkeskolen. Disse indsatser skal styrke de unges personlighed, udvikle kompetencer og udvide fremtidssyn, så de unge kan se sig selv som en aktiv medspiller i både samfundsliv og arbejdsliv. Indsatsen er en generel indsats og en indsats, der er målrettet særlig opmærksomhedskrævende børn og unge. Indsatsen skal ske i et samarbejde med grundskoler, erhvervsliv, SSP, klubber og UU-Vestegnen. Indsatser - i forhold til skole- og klubbørn år Iværksætteri/adoption/innovation Fokus er samarbejdet mellem erhvervsliv og skoler og nye initiativer omkring iværksætteri udvikles i Netværket Skolen i Samfundet. Der bygges videre på erfaringerne med den eksisterende adoptionsordning. Du-ka-godt Med baggrund i Ungepolitikken udvikles et projekt, hvor unge i Ballerup gives mulighed for at udvikle deres fulde potentiale. Projektet skal have fokus på glæden ved at nå sine mål gennem innovative processer. Kvalitetsudvikling af uddannelsesbog og - plan Afbureaukratiseringsprocessen i Undervisningsministeriet vil betyde at, elevplan, uddannelsesplan og bog skal samtænkes i 8. og 9. klasse. Samtænkning af planerne betyder, at den enkelte elevs muligheder og potentialer vil blive tydeliggjort. Klasselæreres viden om ungdomsuddannelse Da UU-vejledningens målgruppe for uddannelsesvejledning er de 20 % af eleverne, der har de svageste uddannelsesmæssige forudsætninger, er det vigtigt, at klasselærerne har en viden om de muligheder, ungdomsuddannelserne giver. Det kan derfor anbefales, at klasselærerne i 7. eller 8. klasse deltager i klasselærerkurser arrangeret af UU-Vestegnen. Ballerup 10. klasse Center August 2009 åbner Ballerup 10. klasse Center. Dette giver mulighed for undervisning på hold, så hver elev kan får en faglige udfordring, der kvalificerer den enkelte bedre til at begynde på en ungdomsuddannelse. Der er indledt et samarbejde med ungdomsuddannelserne, så eleverne det første halve år i 10. klasse en dag om ugen er i brobygning. Samarbejdet er indledt med: BEC Business, Borupgård Gymnasium, Københavns Tekniske Skole i Rødovre, TEC Ballerup, Teknisk Erhvervsskole Center, Hotel- og Restaurantskolen i København og SOSU-skolen i Brøndby. 6

7 Proaktiv anvendelse af Folkeskolelovens 9.4 Folkeskolelovens 9.4, hvor skoletrætte unge har mulighed for at kombinere skolegang med praktik med henblik på at motivere til fortsat skolegang og uddannelse, skal bruges proaktivt. Brug af 9.4 kvalificeres, så der bliver et bredere perspektiv i forløbene. I forbindelse med brug af 9.4 skal der udarbejdes en plan, hvor både skolens, UU-Vestegnens, elevens, forældrenes og evt. Job & Families ansvarsområder beskrives. Åben læring et samarbejde mellem skole, Ungdomsskole og klub. Der etableres fra foråret 2009 et tilbud på Rugvænget skole én til to gange om ugen, hvor skolen, Ungdomsskolen og fritidsklubben i samarbejde tilbyder lektiehjælp og fritidsklubrelaterede aktiviteter. Det vil blive undersøgt om et lignende tilbud skal etableres på Lundebjerg skole og Grantofteskolen. Fokuseret indsats for unge generelt Overgange/Fastholdelse Udvikling af målrettet indsats ved overgange. Videreudvikling af samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, hvor samarbejdet med de lokale uddannelsesinstitutioner skal styrkes. Indsatserne skal fremme en stærkere koordinering af indsatsen over for de unge, som står i en overgangsfase fra fx fra folkeskole til ungdomsuddannelse, fra grundforløb til læreplads og fremme fastholdelse i uddannelse. Indsatsen skal ske i samarbejde grundskoler, fritidsinstitutioner, Ungdomsskolen, SSP, ungdomsuddannelsesinstitutioner, produktionsskolen, erhvervsliv og UU-Vestegnen. Indsatser - i forhold til unge år og voksne år Handleplan i forhold til fastholdelse af ungdomsuddannelse Med henblik på at udarbejde handleplan i forhold til den forventede kommende ungdomsarbejdsløshed nedsættes en netværksgruppe, som består af direktør, afdelingschef Job & Familie, jobcenterchef, UU-Vestegnen centerleder og udviklingskonsulenter. Overgange og fastholdelse Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse Ballerup Kommune og de øvrige 4 kommuner fra UU-Vestegnen skal i samarbejde med UU- Vestegnen, BEC Business og TEC sætte fokus på og udvikle en række initiativer for at fastholde unge i uddannelse ved overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelser og fra grundforløb til hovedforløb. Der skal udvikles samarbejdsrelationer for unge, der har svært ved at klare dagens udfordringer mellem ungdomsuddannelse, UU-Vestegnen, Skole & Unge og Job & Familie. Lektiehjælp under uddannelse - et samarbejde med ungdomsuddannelserne og Ungdomsskolen Der er indledt et samarbejde med Borupgård Gymnasium og Ungdomsskolen om lektiehjælp til de elever, der har svært ved at følge med og derfor er frafaldstruede. Lektiehjælpen er planlagt i fagene matematik, dansk og tysk og tilbydes to gange om ugen. Undervisere er elever fra gymnasiet, der netop har gennemført deres uddannelse 4.g ere. Det vil blive undersøgt, om der er behov for et lignende samarbejde med Teknisk ErhvervsskoleCenter/Ballerup og BEC Business. 7

8 BEC og TEC overgangsprojekt Samarbejde med BEC Business og TEC Ballerup om overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse og fastholdelse i uddannelse. Projektets opgave er at fremme et resursesyn på den unge og give den enkelte medarbejder på skolerne værktøjer til at understøtte og motivere eleven i opgaven med at erhverve sig kvalifikationer til varig beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Formålet er todelt i forhold til grundskoleelever og til handelsskoleelever at øge de unges motivation og forudsætninger for at vælge en erhvervsuddannelse at øge fastholdelsen af unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse 8

9 Et tværfagligt samarbejde - primært mellem skole, fritids- og socialområdet Fokuseret indsats for de særlig udsatte unge Fokuseret indsats målrettet udsatte unge år En del af de indsatser, der skal iværksættes som følge af denne programskitse etableres som fokuseret indsats målrettet samarbejdet over for de udsatte unge. Arbejdet med de unge kan evt. struktureres efter de erfaringer Vejle kommune har gjort som Modelkommune, hvor de eksisterende resurser er anvendt på en ny og koordineret måde. Ved etablering af de forskellige indsatser, skal der tænkes på tværs af afdelingerne dvs. Skole & Unge (SSP), PPR, Job & Familie (Jobcenteret) og UU-Vestegnen, når indsatsen tilrettelægges. Den faglige bredde skal fremme, at der tænkes på tværs af lovgivning, sektorer og aldersgrupperinger med det fælles mål at kunne sammensætte en indsats, der bedst muligt passer til den enkelte unge. Intentionen i indsatserne skal være, at der så tidligt som muligt udarbejdes en handleplan for den unge med et længerevarende tidsperspektiv, hvor bredden i faglighederne skal medvirke til at alle handlemuligheder er kendte. En halvdagskonference er planlagt ultimo marts 2009 i samarbejde mellem Job & Familie og Skole & Unge. Konferencens mål er at fokusere på, hvordan de forskellige sektorer samarbejder med koordinering af de forskellige ungeindsatser i Ballerup Kommune. Ud over medarbejdere fra Job & familie og Skole & Unge er vejledere fra UU-Vestegnen, UU- Vestegnens Uddannelse til Alle netværk og de politiske udvalg; Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget inviteret. Indsatser - i forhold til skole- og klubbørn år - i forhold til unge +18 år 25 år En tværfaglig ledelsesinitieret indsats Projektet skal udvikles og kvalificeres af ledelsesgruppen. En samlet, massiv og koordineret indsats skal gennemføres med etablering af faste møder med ledelsesmæssig deltagelse fra Skole og Unge, PPR, Job & Familie og UU, som gennemgår de meget alvorlige enkeltsager med børn/unge fra 6. til 10. klasse, der fx har et særligt bekymrende stort fravær fra skolen har særlige store vanskeligheder ved at være integreret i skolens almindelige undervisningsforløb har alvorlige aktuelle kriminelle registreringer ikke forventes at gennemføre en afgangsprøve pga. udsat almen situation på anden måde viser tegn på at fremtidig uddannelse og fremtidig selvforsørgelse kan blive særdeles vanskelig En nærmere afgrænsning af målgruppen foretages af den tværfaglige ledergruppe. Behandlingen i ledergruppen skal munde ud i, at der for den enkelte unge (barn) udarbejdes en handleplan, som beskriver tiltag, tovholderfunktion samt hvorledes, der følges op på sagen. Med afsæt i enkeltsagerne skal den tværfaglige ledelsesgruppe udarbejde relevante procedurer for arbejdsgange, arbejdsdeling og indsatser. 9

10 En individuel foregribende indsats for de særlige unge år en håndholdt indsats Projektet En individuel foregribende indsats for de særlige unge en håndholdt indsats - retter sig mod de unge, der endnu kan nås i systemet: skole, klub og /eller ungdomsklub, men er i fare for at blive marginaliseret og/eller opgive deres skolegang. Her er tale om den gruppe unge, der ifølge Vejledningsloven 4 fra 6. klasse skal tilrettelægges en særlig indsats for. Projektet samtænkes med den lederinitierede indsats, et lommepengeprojekt og etablering af mentorordninger. Dette projekt er en videreudvikling af udviklingsarbejdet med En særlig indsats til de særlige unge, som har fundet sted i samarbejde med UU-Vestegnen via Udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar og de etablerede Praktikforløb og Lommepengeprojekt. En individuel indgribende indsats for de særlige unge (17) år en håndholdt indsats Projektet En individuel indgribende indsats for de særlige unge en håndholdt indsats - retter sig mod de unge, der stadig er undervisningspligtige, men delvis har opgivet deres skolegang. Projektet arbejder mod at etablere en Erhvervsklasse, hvor den unge gennem faglig og social indlæring bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb eller klare sig på arbejdsmarked. Indholdet i en Erhvervsklasse vil give mulighed for en praktisk tilgang til den unge. Projektet samtænkes med den lederinitierede indsats, 9.4- forløb, Job til uddannelse og etablering af mentorordninger. Samarbejdspartnere ved etablering af Erhvervsklasse er de lokale folkeskoler, Ungdomsskolen, PPR og UU-Vesteegnen. En Individuel indsats for de særlige unge +18 år 25 år en håndholdt indsats Der skal være en individuelt tilrettelagt og håndholdt indsats, for unge der ofte har meget komplekse problemstillinger og begrænsede faglige og personlige kompetencer. Jobcenteret vil indgå en samarbejdsaftale med UU om opfølgning på de unge over 18 år. Særlig inklusionsstøtte Særlig inklusionsstøtte er en tværfaglig sammensat gruppe fra PPR, der skal bistå skolerne med inklusion af elever i almenundervisningen, hvor henvisning til eksternt tilbud ellers ville finde sted. Målgruppen er i første omgang elever med diagnosticeret AD/HD eller elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Indsatsen skal blandt andet forebygge de vanskeligheder/den marginalisering, der kan forudses ved en udskillelse til et eksternt undervisningstilbud i forhold til afslutning af folkeskolen og gennemførelse af ungdomsuddannelse for netop disse elevgrupper Rådgivningsbutik Ungebutikken Under Uret Et centralt placeret møderum på Ballerup Station, hvor tilgængelighed er en afgørende faktor, hvilket giver mulighed for at de unge også kan være den opsøgende part. Lokalerne bliver som udgangspunkt base for Det Opsøgende Team og indrettes således, at samarbejdspartnere, der udfører opgaver overfor målgruppen, skal kunne benytte sig af stedets faciliteter. Her tænkes på SSP - konsulenterne, UU vejledere, sagsbehandlere fra Job & Familie, støtte og kontaktpersoner, projektmedarbejdere fra særlige indsatser og andre. Helt konkret vil det være naturligt at projekter og initiativer, der har til formål at støtte, vejlede og rådgive unge i denne målgruppe, indgår i et dynamisk og udviklende fællesskab. Lokalerne giver mulighed for, at skabe et fysisk omdrejningspunkt for en lang række forebyggende initiativer målrettet nogle af kommunens mest udsatte børn og unge. 4 Bekendtgørelse af lov om vejledning til uddannelse og erhverv, kap. 2, 5 10

11 Projekt Back on Track Projektet tager udgangspunkt i SSP samarbejdet og har til formål at skabe varige jobmuligheder for unge, der har modtaget dom for straffelovsovertrædelser eller er i risiko for at udvikle kriminalitet som en del af et livsmønster. Projektet samarbejder med erhvervslivets organisationer og finder i samarbejde med disse egnede virksomheder, hvor der kan tilknyttes mentorer. ét for 5 unge under 18 år ét for unge over 18 år med henblik på at få igangsat enten et uddannelsesforløb eller etableret en arbejdsplads Projekt Gen-Krim en særlig indsats over for unge med gentagende kriminalitet Job & Familie har påbegyndt en særlig indsats over for unge med gentagende kriminalitet (14-18 år). Den særlige indsats indbefatter tildeling af særlig kontaktperson, familiebehandling, uddannelsesprogram om kriminalitet samt udannelses- eller erhvervsplaner. ErhversGrundUddannelse EGU, Pædagogisk Assistent Uddannelse PAU UU-Vestegnen og Jobcentret i Ballerup har indgået en aftale vedr. visitation, vejledning og iværksættelse af 20 egu elever og 20 PAU elever. EGU både foregriber et frafald for de årige og samler op på de frafaldne i alderen år. Kvalificering af mentorordninger. Som led i arbejdet med mentorordninger er der brug for en kvalificering og koordinering af disse ordninger på tværs af afdelinger og ungdomsuddannelsessteder. Mentorordning findes p.t. på tre områder: Støtte-kontakt-personer gennem Serviceloven Mentorordning er indført i Vejledningsloven 5 for elever i 9. klasse, der skønnes at få vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelserne gør brug af mentorer Jobcenteret vil styrke det virksomhedsrettede arbejde ved brug af mentorordningen. UU-Vestegnen har gennem Det lokale Beskæftigelsesråd søgt og fået bevilget midler til at metodeudvikle mentorordningen. Det vil ske i samarbejde med Jobcentret. Der skal være fokus på, hvilke unge, der kan profitere af at have en mentor for at være i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 5 Bekendtgørelse af lov om vejledning til uddannelse og erhverv, kap. 2, 5, stk. 5 11

12 Tidsplan og milepælsplan start ophør Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Forår Efterår Direktionsbehandling Politisk handleplan vedtaget Programskitse KL partnerskab Programaftale Programøkonomi Der udarbejdes særskilte ansøgninger med økonomioverslag for de enkelte projekter i programmet. Styregruppen vurderer hver enkelt ansøgning og kan vælge at forelægge ansøgningen for direktionen KL partnerskab Rejseudgifter Møde, konferenceudgifter Projektledelse Konsulentbistand og ekstern evaluering Publikationer, layout, trykning m.v I alt

13 Forslag til projektorganisering Af KL Partnerskab Ungdomsuddannelse til Alle Projektejer Dorrit Christensen Interessenter Borgmesteren Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Formanden for Kultur- og fritidsudvalget Formanden for Skole- og Uddannelsesudvalget Formand for Socialudvalget Repræsentant for IntegrationsRådet Styregruppe Direktør Dorrit Christensen Direktør Ole Nielsen Afdelingschef Skole og Unge Bjarke Huus Afdelingschef PPR Ole V Rasmussen Afdelingschef Job og Familie Mette Mortensen Centerchef UU Vestegnen Carsten Bøtker Ungdomsskoleleder Janne Gaardhøje Skoleleder Klubleder Peter Als e er sekretærer Resursepersoner Repræsentanter fra Skoleledere Klubledere Ballerup Sprogcenter Ballerup/Herlev Produktionshøjskole BEC Business Borupgaard Gymnasium TEC Ballerup SoSu Skolen e Dorte Krøll-Schwartz Erik Vestergaard Janne Schwaner Projektgruppe Skole og Unge Job og Familie Kultur og Fritid Jobcenter PPR UU 13

14 Uddannelse til alle Programejer Dorrit Christensen UU-Vestegnen Ejer: Carsten Bøtker Skole & Unge i samarbejde med PPR Ejer: Bjarke Huus Job & familie/jobcentret Ejer: Mette Mortensen Tværfaglig lederinitieret indsats Forankret i Skole & Unge Fokuseret indsats målrettet udsatte unge år Forankret i Skole & Unge, Job & Familie, PPR Håndholdt indsatser Forankret i Skole & Unge, Job & Familie, PPR Overgange/fastholdelse ungdomsuddannelser Forankret i UU-Vestegnen 14

15 Indsats for unge generelt Skole- og klubbørn år årige årige årige Iværksætteri / Du-ka-godt adoption/innovation Projektejer Projektejer Bjarke Huss Kvalitetsudvikling af uddannelsesbog og plan Bjarke Huss Projektejer Ungdomsskoleleder UU-Vestegnen Dorte Krøll-Schwartz Janne Gaardhøje Skolen i Samfundet xxx Klasselæreres viden om ungdomsuddannelse Ballerup 10. klassecenter Proaktiv anvendelse af Folkeskolelovens 9.4 Åben læring et samarbejde mellem skole, Ungdomsskole og klub Unge år og voksne år Overgange/Fastholdelse årige BEC og TEC Overgangs og fastholdelsesprojekt Projektejer UU-Vestegnen xxx Lektiehjælp under uddannelse 15

16 Indsats for de særligt udsatte unge Fokuserede indsatser målrettet udsatte unge år Projektejer Mette Mortensen, Bjarke Huus, Ole Rasmussen Flemming Olsen, Dorte Krøll-Schwartz, xx PPR Tværfaglig ledelsesinitieret indsats Bjarke Huss Ledelsessgruppe år En foregribende indsats - håndholdt +14 år 17 år En indgribende indsats - en håndholdt indsats +18 år 25 år En Individuel indsats - en håndholdt indsats Dorte Krøll-Schwartz i samarbejde med UU-Vestegnen Dorte Krøll-Schwartz i samarbejde med Job og Familie René Ansbøl Back on Track SSP xxx år Gen-Krim Job og Familie xxx Særlig inklusionsstøtte Steen Larsen og Jørgen Greersen, PPR Ungebutikken Under uret Erik Vestergaard 16

17 Projektskitsen er godkendt af Direktionen/ afdelingens/institutionens/skolens leder/ledere Lederens/ledernes navne: Dato: 17

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Mål for ungestrategi: Målet: At fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere, der er i stand til at forsørge sig selv Målgruppe: Ungestrategien

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010

Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010 Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010 Samarbejde kommune, ungdomsuddannelser og UU Carsten Bøtker / UU-Vestegnen Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre www.uu-vestegnen.dk 1 Workshop?

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser 2008-2015 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Hernings udfordringer... 2 3. Målene for indsatsen

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle. Politisk handlingsplan

Ungdomsuddannelse til alle. Politisk handlingsplan Ungdomsuddannelse til alle Politisk handlingsplan December 2008 Indledning...3 Kommunikation og formidling...3 Baggrund og formål for det lokale projekt...4 Organisering...5 Indsatsområder...6 Analyseresultat

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøger Djurslands Erhvervsskoler, N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa. Viceforstander,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Statusnotat om ungepakkerne og deres implementering i Ishøj Kommune og UU:center Syd.

Statusnotat om ungepakkerne og deres implementering i Ishøj Kommune og UU:center Syd. Statusnotat om ungepakkerne og deres implementering i Ishøj Kommune og UU:center Syd. Ungepakken, der blev vedtaget i Folketinget d. 5. november 2009, har specielt fokus mod de 15. 17. årige, som ikke

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger OCC, torsdag den 5.november 2009 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN 201 7-202 0 1 Partnerskabsaftalen er indgået mellem: Ramsherred 5 Telefon: 6223 3000 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Ungestrategi. - Flere unge i Albertslund skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Ungestrategi. - Flere unge i Albertslund skal gennemføre en ungdomsuddannelse Ungestrategi - Flere unge i Albertslund skal gennemføre en ungdomsuddannelse Sundheds- og Socialforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertlund

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Implementering af ungepakken

Implementering af ungepakken ( PROJEKTBESKRIVELSE) I N V ITATION TIL PROJEKT Implementering af ungepakken 1. Baggrund for projektet I de senere år har der været et stærkt fokus på, at flere unge skal have en ungdomsuddannelse. 95-pct.

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Kommune - september 2012 Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Aftaler og organisation -modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job Politisk aftale oktober 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013

Mål 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 2013 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE OVERORDNEDE MÅL FOR CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE 2013 Center for Børn og Forebyggelse Vi musta jobbe langsigtet Helhedsorienteret og langsigtet indsats inspireret

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

EUD/EUX som karrierevej

EUD/EUX som karrierevej EUD/EUX som karrierevej En del af Tværgående ungeindsats for ledige unge i Viborg kommune 1. Projektets titel: EUD/EUX som karrierevej 2. Vision, baggrund samt motivation for projektet samt ledelsesmæssige

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune Ungestrategi 2015-17 Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2 Strategiens opbygning vejen i arbejdet 6 3 Fælles værdigrundlag for og i arbejdet med

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere