Deling af arv mellem børn af første og andet ægteskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deling af arv mellem børn af første og andet ægteskab"

Transkript

1 Deling af arv mellem børn af første og andet ægteskab Reglerne i den nye arvelov medfører, at fordeling af arv ved den længstlevende ægtefælles død i vidt omfang vil ske på bekostning af førstafdødes børn fra tidligere ægteskaber, hvis der ikke er oprettet testamente. Med den nye arvelov, som trådte i kraft pr. 1. januar 2008, er der sket væsentlige ændringer i reglerne om fordeling af arv. Formålet med disse ændringer var bl.a. at styrke den længstlevende ægtefælles retsstilling ved førstafdøde ægtefælles død. De nye regler medfører da også en væsentlig samlet begunstigelse af den længstlevende ægtefælle, hvis denne ikke vælger eller ikke har mulighed for at sidde i uskiftet bo, men derimod gennemfører et skifte. Denne styrkelse af den længstlevende ægtefælles stilling vil i mange tilfælde være hensigtsmæssig såvel ud fra forsørgelsesmæssige som ud fra skatte- og afgiftsmæssige hensyn. Det vil dog nok komme bag på de fleste, hvordan arven vil blive fordelt mellem børn af første og andet ægteskab, når den længstlevende ægtefælle senere afgår ved døden.

2 Den længstlevende ægtefælle får således ved et skifte efter afdøde først hele sin egen pensions- og livsforsikringsformue og arver tillige hele afdødes pensions- og livsforsikringsformue, medmindre der er ændret i den standard begunstigelsesklausul nærmeste pårørende, som er indeholdt i stort set alle pensionsordninger og livsforsikringer. I tillæg hertil modtager ægtefællen - i ægteskaber, hvor der er almindeligt formuefællesskab (såkaldt fælleseje) forlods 1/2 af formuen omfattet af fællesejet som såkaldt boslod, dvs. ægtefællens egen andel af den fælles formue. Den anden halvdel af fællesejet udgør afdødes dødsbo og heraf arver ægtefællen 1/2. Sammenlagt modtager ægtefællen i et ægteskab med fælleseje således - i tillæg til hele pensionsformuen - 3/4 af den øvrige formue, hvis der ikke er oprettet testamente. Livsarvingerne, dvs. børnene, arver den resterende formue på 1/4 til ligelig fordeling. Eksempel Konsekvenserne af de nye regler i arveloven kan illustreres sådan her: En mand har et barn fra et tidligere ægteskab, gifter sig igen uden at oprette ægtepagt og får et barn med den nye ægtefælle. Hvis ægtefællerne tilsammen har en pensionsformue på kr. og en øvrig samlet formue på 1 mio. kr. og manden dør først, modtager hustruen først hele pensionsformuen på kr. Hustruen udtager herudover 1/2 af den øvrige formue eller kr. i boslod. De resterende kr., som er arv efter manden, fordeles med 1/2 til hustruen og 1/2 til børnene til lige deling. Længstlevende ægtefælle udtager således pensionsformuen på kr. og i alt 3/4 af den øvrige formue eller kr., og modtager således samlet kr , mens børnene arver 1/4 af den resterende øvrige formue svarende til kr. til hvert af børnene. Nødvendigt testamente Navnlig ægtefæller, som har børn af både første og andet ægteskab, bør for at sikre børnene fra første ægteskab være opmærksomme på arvelovens nye regler om fordeling af arv. Uanset, om man som forælder ønsker, at børnene skal arve lige meget, eller at fordelingen skal ske på en helt anden måde, er det nødvendigt at oprette testamente. Den nye arvelov giver i vid udstrækning mulighed for at tilrettelægge fordelingen af arven individuelt og efter egne ønsker - det handler blot om at handle i tide. Forældre, der gifter sig igen, skal endvidere være opmærksomme på, at ovennævnte fordeling er den Ved hustruens efterfølgende død tilfalder hendes formue alene fællesbarnet, da førstafdødes barn fra det tidligere ægteskab ikke uden et testamente er arveberettiget efter sin stedmor. Det samlede resultat bliver således, at mandens barn fra det tidligere ægteskab modtager kr. i arv, mens barnet fra 2. ægteskab arver i alt kr. samme, selv om der er aftalt skilsmissesæreje i det andet ægteskab. Selv hvis der er aftalt fuldstændigt særeje, udtager og arver ægtefællen fortsat hele pensionsformuen, ligesom ægtefællen fortsat arver 1/2 af førstafdødes særeje.

3 UDVALGTE DOMME OG AFGØRELSER Meddelelse af et arveafkald - hvor svært kan det være? Et arveafkald var indgivet for sent og kunne derfor ikke tillægges betydning ved afgiftsberegningen. I Danmark er boafgiften (tidligere arveafgiften) fortsat af en sådan størrelse, at det er umagen værd at søge at reducere afgiften mest muligt i forbindelse med behandlingen af et dødsbo. Arvinger i et dødsbo søger derfor ofte af boafgiftsmæssige årsager ved frivillige aftaler arvingerne imellem at fordele arven på en anden måde blandt dem end den, som umiddelbart følger af arveloven eller et oprettet testamente. Omfordeling af arv sker også hyppigt ved, at en arving giver arveafkald med forbehold af sine egne børns arveret for derved populært sagt at springe en generation over. Betydelige problemer i praksis Da konsekvensen af sådanne arveafkald ofte er væsentlige boafgiftsmæssige besparelser, foreskriver boafgiftsloven, at arveafkald for at kunne tillægges betydning ved beregningen af boafgifterne i et dødsbo skal være meddelt inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i et dødsbo påbegyndes. Disse regler giver anledning til betydelige problemer i praksis både for arvingerne selv og for arvingernes rådgivere, idet arveafkald, der ikke meddeles korrekt og derfor ikke kan tillægges betydning ved boafgiftsberegningen, ofte påfører arvingerne økonomisk tab. Ønsker en mand f.eks. at give afkald på hele eller en del af arven fra sin far til fordel for sine egne børn, er hensigten typisk på én gang at få de penge, der gives afkald på, kanaliseret fra farfaderen ned til børnebørnene alene mod én gang boafgift på 15 %. Meddeles arveafkaldet ikke korrekt, anses manden imidlertid for at have arvet sin fader (hvilket udløser boafgift på 15 %) og for derefter at have givet sine egne børn en tilsvarende gave (hvilket igen udløser gaveafgift på 15 %). Det siger sig selv, at det ikke har været den løsning, som rent afgiftsmæssigt i situationen har været tilstræbt. En nylig af Højesteret afsagt dom viser endnu en faldgruppe ved håndteringen af disse regler. Arveafkald givet for sent En person afgik ved døden den 5. januar 2006 og efterlod sig en ægtefælle og tre børn. De tre børn gav afkald på 65 % af arven til fordel for boet. Arveafkaldene var omtalt i boopgørelsen, som blev indsendt til skifteretten den 3. april Fristen for indlevering af boopgørelsen udløb i øvrigt den 5. april Boopgørelsen var imidlertid ikke underskrevet af arvingerne personligt, men alene af arvingernes repræsentant i henhold til sædvanlige skiftefuldmagter, som arvingerne havde meddelt repræsentanten. Der var ikke ved fremsendelsen af boopgørelsen vedlagt nogen form for dokumentation for arveafkaldene. Skifteretten modtog først ved brev af den 5. juli 2007 de særskilte arveafkaldserklæringer, som arvingerne havde underskrevet henholdsvis den 10. og den 12. april Sagen udviklede sig til en retssag i 3 instanser for arvingerne. Såvel skifteretten, landsretten som højesteret afviste således at tillægge arvekaldene betydning ved beregningen af boafgifterne, men med forskellig begrundelse.

4 Skifteretten var af den opfattelse, at omtale i en boopgørelse af arveafkald ikke kunne træde i stedet for særskilte arveafkaldserklæringer. Højesteret fastslog dog, at meddelelse om arveafkald til skifteretten principielt kan gives enten ved særskilte arveafkaldserklæringer eller i boopgørelsen. Landsretten var af den opfattelse, at arveafkaldene ikke var meddelt rettidigt, da boopgørelsen, som indeholdt arveafkaldene, på grund af helligdage først blev modtaget i skifteretten den 10. april 2007 og dermed efter fristens udløb. Højesteret fastslog dog, at selve boopgørelsen var indsendt rettidigt, idet boopgørelsen blot skulle være afsendt til, men ikke modtaget af, skifteretten inden fristens udløb den 5. april Arveafkald Boafgiftsloven 5 Arveafkald til fordel for hvem? Arveafkald kan med afgiftsmæssig virkning bl.a. gives til fordel for egne livsarvinger. Det kræves dog, at disse livsarvinger ville have arvet arvelader i henhold til enten arveloven eller et testamente, hvis afkaldsgiveren var død før arveladeren. Arveafkald - hvornår? Fakta Afkald skal være meddelt over for skifteretten inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i et bo påbegyndes. Der kan dog foretages udlodning til en efterlevende ægtefælle. Man skulle nu synes, at arvingerne burde kunne ånde lettet op. Men Højesteret, der som nævnt accepterede, at arveafkald kan meddeles i en boopgørelse, fastslog, at en almindelig skiftefuldmagt (der nøje opremser, hvilke forhold fuldmagten omfatter) ikke giver fuldmagt til at give arveafkald på arvingens vegne. De arveafkald, som var omtalt i boopgørelsen, kunne derfor ikke anses for afgivne, da boopgørelsen ikke var underskrevet af arvingerne selv, men alene af arvingernes repræsentant, der ikke havde udtrykkelig fuldmagt til at meddele arveafkald på arvingernes vegne. Hermed var arveafkaldene meddelt for sent, idet skifteretten først den 5. juli 2007, hvor fristen var sprunget, modtog de af arvingerne selv underskrevne arveafkald. Højesterets dom viser endnu engang, at der skal udvises betydelig omhu ved meddelelse af arveafkald. Gaver til børn: fortsat beskatning af afkast af gaver hos forældrene Det var ikke bevist, at en gave stammede fra et barns bedsteforældre. Derfor skulle afkastet beskattes hos barnets forældre. Det kan være fristende for forældre at overføre overskydende likviditet til mindreårige børn, der typisk betaler en lavere skat af afkastet end forældrene bl.a. på grund af uudnyttede personfradrag. Kildeskatteloven indeholder derfor en regel om, at forældrene fortsat beskattes af afkastet af gaver, som de giver til deres barn, indtil barnet fylder 18 år, eller til barnet indgår ægteskab. Reglen gælder kun afkast af gaver, som forældre yder til deres børn. Ydes gaven fra f.eks. bedsteforældrene, sker beskatningen af afkastet hos barnet.

5 En nyere dom fra byretten viser, at formodningen er for, at kontante overførsler stammer fra barnets forældre, og at det derfor er forældrene, der skal bevise, at en gave til barnet ikke reelt stammer fra forældre, samt at der stilles forholdsvis strenge krav til førelsen af et sådant bevis. Der skal derfor udvises omhu med at iagttage formalia og beviskrav, såfremt andre end barnets forældre skal anerkendes som dem, der har givet en mindreårig en kontant gave. Fader kunne ikke løfte bevisbyrde I den nævnte sag var der indbetalt kr. på barnets konto. Faderen og Skat var enige om, at det var faderen, som havde bevisbyrden for, at indbetalingen ikke stammede fra ham, men fra bedsteforældrene. Udlandsdanskere: Fuld skattepligt ved brug af lejlighed i forbindelse med bestyrelsesmøde i Danmark Udlandsdanskere risikerer at blive fuldt skattepligtige til Danmark, hvis de har en ejendom eller en lejlighed i Danmark, og de samtidig er bestyrelsesmedlemmer i et dansk selskab og deltager i bestyrelsesmøder i Danmark. En udlandsdansker kan godt erhverve en bopæl i Danmark uden at blive fuldt skattepligtig til Danmark, hvis personen ikke tager ophold her. En ny kendelse fra landsskatteretten viser imidlertid, at den fulde skattepligt indtræder i samme øjeblik, udlandsdanskeren deltager i sit første bestyrelsesmøde i Danmark for et dansk selskab. Bedsteforældrene forklarede under sagen, at pengene stammede fra deres egen konto og fra en bankboks, hvori de havde opbevaret midler, som de havde arvet i 1970 erne, og som de løbende havde sparet op. Der forelå ikke skriftlig dokumentation for oplysningerne om bankboksen eller om de arvede midler, og i modsætning til en række tidligere anerkendte indbetalinger til barnebarnet forelå der heller ikke overførsels- eller indbetalingsbilag, der fastlagde, hvor indbetalingerne stammede fra. Byretten fandt, at faderen ikke havde løftet den skærpede bevisbyrde, der efter retspraksis gælder i familieforhold for, at de kr. ikke stammede fra ham. Bevis kunne have været sikret enten i form af gavebrev eller ved dokumenteret bankoverførsel. I den konkrete sag havde en skatteyder opgivet sin fulde skattepligt til Danmark ved fraflytning i Han havde pt. bopæl i Dubai, og han ønskede at leje en lejlighed i Danmark til opmagasinering af møbler, ferieophold (i alt 4-8 uger på årsbasis) m.v. Lejligheden ville samtidig blive brugt i forbindelse med hans deltagelse i ca. 4 årlige bestyrelsesmøder i et dansk selskab. Skatteyderen skulle endvidere deltage i kurser og workshops af 1-2 dages varighed. Samtidig ville han under opholdene i Danmark udføre opgaver som led i sit job som direktør for et selskab i Dubai, idet han dagligt ville besvare telefonopkald og svare på s. Landsskatteretten fandt, at de ophold i Danmark, hvor skatteyderen ville deltage i bestyrelsesmøder, ikke kan anses for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. Bestyrelsesmøder sidestilles med udførelse af arbejde.

6 Landsskatteretten fandt efter en konkret vurdering, at deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark vil have en sådan karakter, at de udgør en løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, idet der er tale om regelmæssig deltagelse i ledelsen af et selskab i Danmark, hvori skatteyderen er aktionær. Landsskatteretten fandt, at en ældre afgørelse, som skatteyderen havde henvist til, ikke var sammenlignelig, idet den ældre afgørelse, der ikke statuerede genindtræden af fuld skattepligt, bl.a. vedrørte forberedelse af undervisning for en udenlandsk arbejdsgiver. Samvær efter separation/skilsmisse kan påvirke ejendomsavance - fortolkning af begrebet husstand Skatteyder kunne sælge en ejendom skattefrit uanset, at han ikke selv havde boet i ejendommen Fortjeneste ved salg af fast ejendom medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Fortjeneste er dog skattefri, såfremt huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen. Det er skatteyderen, der har bevisbyrden for, at ejendommen har tjent til bolig for ham eller hans husstand i en del af ejertiden. Denne såkaldte parcelhusregel påkalder sig nu også interesse i tilfælde af separation eller skilsmisse, hvor en ny afgørelse fra Landsskatteretten viser, at omfanget og karakteren af samværet med børnene kan gøre en ellers skattepligtig fortjeneste skattefri. Søn var en del af husstanden I sagen havde skatteyderen indgået ægteskab i 1996, og parret havde fået 2 børn. I maj 2005 købte parret en ejendom i lige sameje til overtagelse den 7. februar Skatteyderen flyttede imidlertid aldrig ind i ejendommen, idet parret blev separeret i november 2005 og efterfølgende skilt pr. 7. september Skatteyderens fraseparerede ægtefælle (M) flyttede derimod ind i ejendommen den 15. februar 2006 og boede i ejendommen, indtil ejendommen ved købsaftale af den 23. marts 2006 blev solgt til tredjemand til overtagelse den 1. juli Skatteyderen og M havde fælles forældremyndighed over en søn, og sønnen opholdt sig på skift i 7 dage hos hver af forældrene. Den 17. april 2006 indgik forældrene dog en ny aftale, hvorefter skatteyderen inden for en 14-dages periode skulle have sønnen i 9 dage, mens M skulle have sønnen i 5 dage. Eftersom skatteyderen ikke selv havde beboet ejendommen i ejerperioden, var det således afgørende, om den omstændighed, at parrets børn havde boet i ejendommen, var tilstrækkeligt til, at skatteyderen kunne sælge ejendommen skattefrit. Det blev under sagen lagt til grund, at parret havde Når man sælger en- og tofamilieshuse eller ejerlejligheder, vil en fortjeneste som regel være skattefri, hvis huset eller lejligheden har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, man har ejet ejendommen. For en og tofamilieshuse gælder fritagelsen dog kun, hvis Parcelhusreglen ejendomsavancebeskatningsloven 8 ejendommens samlede grundareal er mindre end m2 eller ejendommen ikke kan udstykkes elller en udstykning vil forringe værdien af restarealet eller den bestående bebyggelse væsentligt. Fakta

7 fælles forældremyndighed, og at parrets søn indtil den 10. maj 2006 boede halvdelen af tiden hos M i ejendommen og halvdelen af tiden hos skatteyderen. På grund af opholdenes omfang og længde kunne disse perioder efter Landsskatterettens opfattelse ikke blot anses for kortvarige besøg mv. Parrets søn måtte således anses for at have bopæl på to adresser samtidig, idet begge boliger måtte anses for at tjene som bolig for parrets søn. Det afgørende var herefter, om sønnen kunne anses for at være en del af skatteyderens husstand. Landsskatteretten fandt, at dette var tilfældet, og at skatteyderen derfor kunne sælge ejendommen skattefrit. Dette begrundedes med, at parrets søn havde folkeregisteradresse hos skatteyderen, hvilket havde dannet grundlag for udbetaling af børnefamilieydelse til skatteyderen. Skatteyderen var således spkaldt bopælsforælder. Formueoverførsler mellem ugifte samlevende: nyt fokusområde for SKAT Efter ophør af samlivet overførte manden et større beløb til sin tidligere samlever. Henset til de konkrete omstændigheder fandt landsretten, at overførslen var en indkomstskattepligtig gave. Der har den seneste tid været flere afgørelser, der viser, at SKAT har fokus på pengetransaktioner mellem ugifte samlevende. I en af sagerne ophørte 10 års samliv mellem parterne, da kvinden sammen med parrets to børn forlod det fælles hjem i april For at sikre kvinden og børnene en fremtid i nærområdet overførte manden i oktober måned kr. til kvindens konto. Der blev efterfølgende udarbejdet et gavebrev vedrørende beløbet, og gaven anmeldtes til SKAT, ligesom gaveafgift blev betalt ved gaveanmeldelsen. Da parterne på tidspunktet for gaveoverdragelsen ikke var samlevende, fandt SKAT, at gaven faldt uden for anvendelsesområdet for gaveafgiftsreglerne, og SKAT forhøjede derfor kvindens almindelige skattepligtige indkomst med kr. Kvinden og dennes repræsentant gjorde over for retten gældende, at det modtagne beløb ikke var en gave, men derimod skulle anses som et skattefrit kompensationsbeløb udbetalt som led i samlivets ophævelse. Såvel byretten som landsretten fandt dog, at der var tale om en gave, da kvinden ikke havde godtgjort, at hendes bidrag under samlivet havde haft en sådan karakter, at hun havde et retskrav på et kompensationsbeløb som følge af samlivets ophør. Landsretten lagde ved afgørelsen tillige særlig vægt på, at parterne selv havde betegnet overførslen af kr. som en gave. Byretten bemærkede herudover, at såfremt dispositionen på trods heraf ikke skulle karakteriseres som en gave, påhvilede det kvinden at løfte bevisbyrden herfor. Da gaven endvidere først var ydet efter samlivets ophør, var gaven indkomstskattepligtig. NY LOVGIVNING MM. Skattereformen og pensionsægtepagter Det loft på kr. for fradragsberettiget indskud på ratepensioner, som er et led i skattereformen, får også betydning for de såkaldte pensionsægtepagter Med virkning pr. den 1. januar 2007 gennemførtes en omfattende ændring af reglerne om deling af

8 lånet indgås som et såkaldt anfordringslån. Anforægtefællers pensionsformue ved separation eller skilsmisse. Før den 1. januar 2007 blev alene kapital- og ratepensioner undergivet deling på lige fod med andre aktiver omfattet af fællesejet i et ægteskab. Pensionsordninger med løbende livsbetingede ydelser (livrenteordninger) skulle derimod ikke deles. Loven blev som nævnt ændret med virkning pr. den 1. januar 2007 således, at hovedreglen nu er, at der ikke sker nogen deling af pensionsrettigheder, uanset om der er tale om kapital- og ratepensioner eller pensionsordninger med løbende livsbetingede ydelser, dog forudsat at pensionsopsparingen er rimelig. I erkendelse af, at en meget stor gruppe af ægtefæller hidtil måtte formodes at have tilrettelagt deres pensionsopsparing ud fra skattemæssige overvejelser frem for overvejelser om fordelingen af den samlede pensionsformue blandt ægtefællerne i tilfælde af separation eller skilsmisse, blev der samtidig indført adgang for ægtefæller til - ved en tinglyst ægtepagt - at aftale, at kapital- og ratepensioner, uanset de nye regler, fortsat skal indgå i fællesejet og dermed undergives ligedeling i tilfælde af separation eller skilsmisse (såkaldte pensions-ægtepagter ). Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er hjemmel i loven til ved en sådan pensions-ægtepagt at bestemme, at alle pensionsordninger skal indgå i fællesejet. Ved pensions-ægtepagten kan det alene opnås, at den tidligere praksis finder anvendelse, dvs. at kapital- og ratepensioner skal deles, men derimod ikke, at tillige pensionsordninger med løbende livsbetingede ydelser skal deles. Et betydeligt antal ægtefæller har efter lovens ikrafttræden oprettet en pensions-ægtepagt - forhåbentligt vel vidende, at fremtidig pensionsopsparing, der placeres i ordninger med løbende livsbetingede ydelser, fortsat ikke på trods af pensions-ægtepagten vil kunne kræves undergivet ligedeling. Skattereformen har med det indførte loft på indbetalinger på ratepensioner på kr. årligt, aktualiseret denne problemstilling, idet pensionsindbetalinger ud over kr. fremover må forventes placeret på ordninger med løbende livsbetingede ydelser og dermed på ordninger, der - på trods af en pensions-ægtepagt - ikke skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Pensions-ægtepagter Fakta Pensionsrettigheder deles som hovedregel ikke, uanset om der er tale om kapital- og ratepensioner eller pensionsordninger med løbende livsbetingede ydelser. Der er dog adgang for ægtefæller til - ved en tinglyst ægtepagt - at aftale, at kapital- og ratepensioner fortsat skal indgå i fællesejet og dermed ligedeles ved separation eller skilsmisse - såkaldte pensions-ægtepagter. Familielån: ændrede regler om forældelse Ændringerne af forældelsesloven betyder, at de i praksis meget udbredte familielån (herunder rente- og afdragsfrie familielån) nu forældes allerede efter 10 år, uanset at der er oprettet et gældsbrev. Er der ikke oprettet et gældsbrev, forældes lånet efter 3 år. I praksis accepteres det, at der uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser kan indgås rente- og afdragsfri lån inden for den nærmeste familie, hvis

9 dringslån er også omfattet af de ændrede forældelsesregler, og eksisterende familielån kan derfor nu vise sig at være forældede. Frem til ændringerne af forældelsesloven forældedes anfordringslån efter 20 år, hvis der var oprettet et gældsbrev. Var der ikke oprettet et gældsbrev, forældedes anfordringslånet efter 5 år. Med de ændrede regler forældes anfordringslånet, og dermed hovedparten af de eksisterende familielån, allerede efter 10 år, hvis der er oprettet et gældsbrev. 10-års fristen regnes fra etableringen af låneforholdet. Er der derimod ikke oprettet et gældsbrev vedrørende låneforholdet, forældes lånet efter 3 år. Vil man som långiver sikre sig, at lånet ikke forældes, skal debitor inden 10-års fristen skriftligt eller ved sin handlemåde erkende gælden, hvorefter der vil løbe en ny enten 10-årig eller 3-årig forældelsesfrist. Forældes lånet, vil långiver ikke have et retligt krav på tilbagebetaling, og lånet vil derfor ikke indgå ved en eventuel bodeling i tilfælde af hverken långivers eller låntagers separation/skilsmisse eller død. Forældre hæfter nu for børns skadevoldende handlinger For at tilskynde forældre til aktivt at påtage sig et ansvar for, at deres børn ikke begår lovovertrædelser og forvolder skade, har Folketinget vedtaget en ny lov om hæftelse for børns erstatningsansvar. Loven, der er baseret på udtalelser fra Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet fastslår, at den, der har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn, hæfter med op til kr. pr. skadevoldende handling, som barnet er ansvarligt for efter dansk rets almindelige erstatningsregel. Har forældrene fælles forældremyndighed over det skadevoldende barn, hæfter forældrene solidarisk for skader forvoldt af barnet. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2009 og gælder for skader, der forvoldes af barnet efter denne dato. Nye offentlige ejendomsvurderinger: overdragelse inden for familien SKAT anerkender, at fast ejendom overdrages inden for den nærmeste familie til en værdi modsvarende den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering med tillæg eller fradrag af 15 %. De nye vurderinger pr. den 1. oktober 2009 er nu kommet. For langt de fleste ejendommes vedkommende er der tale om kraftige fald i den vurderede værdi. Dette bør aktualisere overvejelser om eventuel overdragelse af fast ejendom inden for den nærmeste familie. Overdragelserne kan være relevante f.eks. i relation til et sommerhus, som ønskes bevaret i familiens eje, eller ved et såkaldt forældrekøb af en lejlighed. Så længe overdragelse sker inden for den nærmeste familie (forældre, børn, børnebørn), kan prisen sættes til et beløb modsvarende 15 % under den senest offentliggjorte ejendomsvurdering. Der skal dog beregnes og betales tinglysningsafgift af den fulde offentlige ejendomsvurdering. Købesummen kan berigtiges ved ydelsen af et rente- og afdragsfrit lån. Man kan også vælge at berigtige købesummen ved ydelse af en gave, men i så fald skal der betales gaveafgift med 15 % af det beløb, der overstiger den afgiftsfrie bundgrænse (for kr).

10 københavn århus Mette Porskær Winther Direkte: Carsten Fode Direkte: Arne Møllin Ottosen Direkte: Rasmus Højbo Schjoldager Direkte: Henrik Stig Lauritsen Direkte: Flere nyheder? København Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 DK-2100 København Danmark An-Beth Funk-Hansen Direkte: Tlf.: Fax: Fandt du dette nyhedsbrev interessant, vil du sikkert også kunne hente nyttig information i Kromann Reumerts nyhedsbrev Skatter & afgifter, hvor man f.eks. kan læse om: lovforslag om beskatning af personers kurs- gevinster - afskaffelse af blåstemplede obligationer og gradvis nedsættelse af maksimal skattesats på positiv kapitalindkomst fra 51,5 % til 42 % fradragsret for tab i den konkursramte hedge- fond Phoenix Kapitaldienst GmbH ingen beskatning af firmabil ved split-leasing ny overgangsregel for selskabers investering i investeringsselskaber - særlig nettotabskonto. Få nyhederne direkte i din mailboks ved at tilmelde dig på Århus Kromann Reumert Rådhuspladsen 3 DK-8000 Århus C Danmark Tlf.: Fax: Dette nyhedsbrev kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Kromann Reumert påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af nyhedsbrevet. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller af øvrige forhold, der relaterer sig til nyhedsbrevet.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling - 1 Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom fra Østre Landsret kaster lys på beskatningen, når ugifte samlevende

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Arvedeling med særbørn

Arvedeling med særbørn 1 Arvedeling med særbørn Efter forskellige TV-udsendelser om sager, hvor arvedelingen - efter nogen arvingers opfattelse - er gået helt skævt, har interessen for emnet været stærkt stigende. Et af de spørgsmål,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Forældres afkald på arv fra barn

Forældres afkald på arv fra barn - 1 Forældres afkald på arv fra barn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1746 Mit spørgsmål drejer sig om en situation, hvor en afdød person ikke efterlod sig ægtefælle eller børn,

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Boafgift - behandling af passivpost vedrørende udlæg til ægtefælle i forhold til beregning af boafgift for afgiftspligtige arvinger - Højesterets kendelse af 25/8 2015, sag 240/2014. Af advokat (L)

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

Forældrekøb - parcelhusreglen - beskatning ved barnets salg kort tid efter erhvervelse fra forældre - SKM BR

Forældrekøb - parcelhusreglen - beskatning ved barnets salg kort tid efter erhvervelse fra forældre - SKM BR - 1 Forældrekøb - parcelhusreglen - beskatning ved barnets salg kort tid efter erhvervelse fra forældre - SKM2017.91.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En byret fandt ved en dom af 24/10

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

Ugifte samlevende bodeling SKM2010.167.ØLR

Ugifte samlevende bodeling SKM2010.167.ØLR -1 - Ugifte samlevende bodeling SKM2010.167.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 14/12 2009, at et kontantbeløb på 6 mio. kr. fra en samlever udredt

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 sommerhusreglen udlæg fra dødsbo og efterfølgende salg dokumentation for erhvervelse og anvendelse af helårsbolig som sommerhusejendom SKM2013.380.BR Af advokat (L)

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Nye regler om nedsættelse bo-/gaveafgift, ved familieoverdragelse af erhvervsvirksomheder

Nye regler om nedsættelse bo-/gaveafgift, ved familieoverdragelse af erhvervsvirksomheder Nye regler om nedsættelse bo-/gaveafgift, ved familieoverdragelse af erhvervsvirksomheder Af Clemen Nørr Olsen, Skatterådgiver Telefon: 7436 5025, Mobil: 6120 4821, Email: cno@landbosyd.dk Folketinget

Læs mere

Forældrekøb krav til barnets ejerperiode og benyttelse af lejligheden for skattefrit videresalg

Forældrekøb krav til barnets ejerperiode og benyttelse af lejligheden for skattefrit videresalg - 1 Forældrekøb krav til barnets ejerperiode og benyttelse af lejligheden for skattefrit videresalg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb påkalder sig fortsat stor interesse. For mange

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 I 1999 bliver lægerne Hanne og Mads gift, og 2 år senere får de sammen en søn, Søren. Ægtefællerne bor i en ældre villa, som Mads har arvet efter sin onkel.

Læs mere

Beskatning af ugifte samlevende

Beskatning af ugifte samlevende - 1 Beskatning af ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Op gennem 1960 erne blev papirløse samlevende udsat for en hård behandling af skattemyndighederne. Var der eksempelvis

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Beskatning af afkast af gaver til børn

Beskatning af afkast af gaver til børn - 1 Beskatning af afkast af gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I skattelovgivningen er der fastsat særlige regler om beskatning af børns indtægter. Reglerne medfører bl.a., at

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere