1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition"

Transkript

1 RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse for bogholdere og administration. Del 2 bør udleveres til bogholder eller økonomiansvarlig i virksomheden. Indhold: DEL 1: 1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition 1.2. Virksomhedsskatteordningen stramning af reglerne om negativ indskudskonto 1.3. Momsreguleringsforpligtelsen kan af lejer overdrages til udlejer ved fraflytning 1.4. Kørsel med campingvogn efter en gulpladebil kan medføre beskatning 1.5. Lang selvangivelsesfrist for selskaber for indkomståret 2014 ekstra indberetning 1.6. Beskatning af arbejdsgiverbetalte bøder DEL 2: 2.1. Leverandørfakturaer fra ugyldige CVR-numre Godtgørelse af el- og energispareafgift ændringer i Godtgørelse for elafgift på rumvarme og komfortkøling opsamling 2.4. Forbedring af momsrefusion af hotelophold i Danmark 2.5. Skattekonto igen 2.6. Aktuelle satser DEL 1: 1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition I det forgangne år har vi etableret en fast procedure efter krav herom, hvor alt arbejde der medfører en erklæring eller påtegning samt eventuelt rådgiveransvar aftales i form af et aftalebrev. Desværre har det givet en del ekstraarbejde med at få aftalerne retur i underskrevet stand. Dels koster det timer og dels kan en opgave blive forsinket såfremt aftalen ikke er på plads. Vedrørende rekvirering af engagementsoversigt fra pengeinstitutter på regnskabsafslutningsdatoen udsender vi disse (også påkrævede) blanketter til underskrift og videreforsendelse til pengeinstitut for afslutningsdatoen. Desværre konstaterer vi, at disse ikke videresendes hvorved regnskabsprocessen forsinkes væsentligt og der spildes tid dels på at opspore dokumenterne og dels ved at opgaven stoppes og henlægges. Vedrørende det gebyr bankerne opkræver for at udfærdige engagementsfortegnelserne svinger dette en del og vi foreslår, at man selv tager kontakt til pengeinstituttet og indgår en konkret aftale om prisen Virksomhedsskatteordningen stramning af reglerne om negativ indskudskonto Regeringen foreslog før sommerferien at skærpe reglerne omkring konsekvenser ved at have negativ indskudskonto eller ved at stille sikkerhed for privat gæld i virksomhedens aktiver, der er medregnet i virksomhedsordningen.

2 Der havde de seneste år udbredt sig en praksis med at lægge privat gæld ind i virksomhedsordningen for derved, at få fradrag for renteudgifterne i den personlige indkomst. Herudover sker det også, at der stilles sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld. Bemærk at denne sikkerhedsstillelse kan være udformet således, at aktiver ligger til sikkerhed for såvel privat som virksomhedsgæld. Lovforslaget indeholder dels en skærpelse af rentekorrektionen og indeholder dels en begrænsning af de fremtidige muligheder for at opspare overskud i virksomheden til foreløbig lav beskatning. Såfremt der er stillet sikkerhed i virksomhedens aktiver for privat gæld, i perioden siden lovforslagets fremsættelse 11. juni 2014, anses et beløb svarende til sikkerhedsstillelsen for hævet! Forslaget blev behandlet i folketinget 14. august 2014 og er sluttelig på dagsordenen 9. september Der har været en større debat omkring rimeligheden i forslaget, idet en vis grad af lovgivning med tilbagevirkende kraft er indeholdt. Da reglerne er komplekse i forhold til hver enkelt skatteyders aktuelle situation, vil vi tilråde, at der tages kontakt til os for en nærmere gennemgang af konsekvenserne. Når loven er vedtaget (hvilket vi forventer) vil vi ud fra den endelige udformning kontakte de kunder, som vil blive berørt af reglerne om negativ indskudskonto og lægge en strategi for løsning af de problemer som kan opstå. De kunder, som har stillet sikkerhed i virksomhedsaktiver for privat gæld, kan vi desværre ikke umiddelbart lokalisere ud fra vores oplysninger og alle, som benytter virksomhedsordningen, bedes således selv kontrollere om der forefindes denne form for sikkerhedsstillelse (pantsætninger) overfor deres pengeinstitut, kreditforening m.v Momsreguleringsforpligtelsen kan af lejer overdrages til udlejer ved fraflytning Når en erhvervslejer fraflytter lokaler denne selv har afholdt udgift til at indrette og fratrukket moms af udgifterne, kan der restere en momsreguleringsforpligtelse. En ny afgørelse medfører, at lejer kan slippe ud af forpligtelsen uden at modtage vederlag for indretningen og ved at overdrage forpligtelsen til udlejer til at nedtage indretningen / genetablere den dag dette måtte skulle ske Kørsel med campingvogn efter en gulpladebil kan medføre beskatning Når håndværkere arbejder på pladser langt fra hjemmet foregår overnatning ofte i en medbragt campingvogn. En ny afgørelse fra skatterådet tilkendegiver nu at kørsel med campingvognen efter en gulpladebil vil medføre beskatning af rådighed over bilen og vil medføre momsmæssige konsekvenser for ejer/arbejdsgiver. Årsagen er at campingvognen ikke er ejet af virksomheden, at kørslen sker på medarbejderens initiativ, at den skal bruges til opholds- og overnatningssted af medarbejderen, og at kørslen sker til et andet sted end selve arbejdsstedet. Hvis ovenstående skal undgås, skal der købes de såkaldte dagsbeviser på SKAT s hjemmeside Lang selvangivelsesfrist for selskaber for indkomståret 2014 ekstra indberetning SKAT er ved at etablere et særligt register med oplysninger om selskabers uudnyttede skattemæssige underskud i perioden Side 2 af 6

3 De nye regler om registrering af gamle skattemæssige underskud betyder, at selvangivelsesfristen for indkomståret 2014 er rykket til den 1. august Også for selskaber, der ellers skulle selvangive allerede til oktober. Der vil i 2014 skulle påregnes et vist arbejde med at registrere selskabernes skattemæssige underskud for tidligere år i det nye register, hvorfor vi har medtaget arbejdet som et tillæg i alle fremtidige aftalebreve Beskatning af arbejdsgiverbetalte bøder Hvis en arbejdsgiver betaler en bøde for en medarbejder, eller betaler en erstatning, som en medarbejder eller et bestyrelsesmedlem pålægges, udløser det beskatning hos medarbejderen eller bestyrelsesmedlemmet. Side 3 af 6

4 RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 DEL 2: 2.1. Leverandørfakturaer fra ugyldige CVR-numre Bemærk at fakturaer modtaget fra leverandører med påført ugyldigt CVR-nummer medfører nægtelse af momsfradrag. Hvis der er betalt kontant og beløbet er over kr. mistes også det skattemæssige fradrag. CVR-numre kan søges her: Godtgørelse af el- og energispareafgift ændringer i 2014 Gældende fra den 1. januar 2014 kan momsregistrerede virksomheder opnå større godtgørelse af elafgift og der kan samtidig opnås godtgørelse af den til elafgiften knyttede energispareafgift (tidligere benævnt CO2-afgift). Forudsætninger for godtgørelse: 1. Elektriciteten skal være forbrugt af virksomheden 2. Momsen på elforbruget skal være fradragsberettiget 3. Elektriciteten må ikke være anvendt til motorbrændstof 4. Elektriciteten må som hovedregel ikke være anvendt til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling (aircondition). Der kan således opnås godtgørelse af afgifterne af elektricitet til drift af maskiner, værktøj, produktionsanlæg, belysning og edb-udstyr samt ventilation i virksomhedens lokaler. Virksomheder inden for de liberale erhverv såsom advokat-, arkitekt-, bureau-, landinspektør-, mægler-, reklame-, revisions-, rådgivende ingeniør- og forlystelsesvirksomhed, herunder teatre og biografer, kan dog ikke få godtgjort afgifterne Godtgørelse for elafgift på rumvarme og komfortkøling opsamling Vi samler hermed op på reglerne der har været gældende siden idet vi har konstateret at meget få benytter sig af muligheden for disse refusioner. Her bedes det bemærket, at de liberale erhverv nævnt ovenfor kan få fradrag! Fra har det været muligt af få delvis godtgørelse for elafgift på forbrug anvendt til rumvarme, varmt forbrugsvand og komfortkøling. Fradragsretten gælder også for advokater, revisorer m.fl. (bilagsvirksomheder). Fradraget i 2014 udgør 42,1 øre pr. Kwh. For at opnå fradrag for elafgift af rumvarme m.v. skal den forbrugte mængde elektricitet til formålet være opgjort efter måler. Side 4 af 6

5 Virksomheder, der opgør deres forbrug efter kvadratmeterreglen eller andre standardsatser, er ikke berettiget til den delvise godtgørelse. Virksomheden kan dog vælge at opgøre forbruget af rumvarme mv. ved at anvende en af tre alternative metoder til måling. 1. Den fremstillede mængde varme opgjort efter varmemåler, ganget med 1,1, og omregnet til kwh. 2. Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned. 3. Den installerede effekt ganget med den faktisk målte driftstid. Det er dog en betingelse, at virksomheden kan godtgøre, at den ikke får en større godtgørelse ved at anvende en af de tre alternative metoder, end den ville få ved direkte måling af elforbruget Forbedring af momsrefusion af hotelophold i Danmark Reglerne for momsfradrag for overnatning på hotel er pr igen ændret. Der gives nu fradrag for 75% af momsen på overnatningsudgiften. Hoteller og kroer er pligtige til at oplyse hvor meget prisen for overnatningen udgør og særskilt prisen for morgenmad, idet der alene er fradrag for 25% (1/4) andel af moms af morgenmaden. Ovenstående betyder at momsfradragsandelen skal ændres på den eller de konti i kontoplanen hvor overnatning bogføres, men også at bespisningsandelen skal bogføres særskilt og evt. på en anden konto med oprettet 25% moms andel. Vi vedlægger en særskilt oversigt til dette nyhedsbrev der viser de forskellige skatte- og momsfradragsmuligheder for udgifter til rejse, overnatning og fortæring m.v Skattekonto - igen Som følge af en lang række praktiske problemer med benyttelse af skattekontoen erindrer vi om de væsentligste forhold omkring denne. Grundlæggende skal man gøre sig den tanke at kontoen kun kan tage imod ens indbetaling af moms, afgifter, skatter m.v. når det indbetalte beløb er indberettet/angivet til SKAT. I modsat fald (med mindre man i forvejen er i restance) vil SKAT returnere beløbet til indbetalers konto. Ud over ovenstående har vi konstateret, at SKAT fører en form for skyggekonto over restancer og disse beløb kan man ikke se på skattekontoen. Vi anbefaler, at man, gerne månedligt, slår op på skattekontoen via TastSelv erhverv og foretager en afstemning og i givet fald får afklaret eventuelle forskelle. Hvis man er i restance anbefaler vi, at der i virksomhedens bogholderi oprettes en ny konto betegnet Skattekonto SKAT under kortfristet gæld og at der via denne bogføres alle angivelser og betalinger således kontoen direkte kan afstemmes med Skattekontoen hos SKAT Aktuelle satser Ofte kan det være vanskeligt at finde aktuelle satser for kørselsfradrag, rejse og befordringsgodtgørelse m.v. SKAT har en udmærket hjemmeside med aktuelle satser hvortil henvises: Side 5 af 6

6 Bemærk fanebladene øverst hvor der skal vælges område henholdsvis: Skat Personalegoder - Kost og logi Ejendom Kørsel - Børn - Gaver o I relation til ovenstående står vi naturligvis gerne til disposition for nærmere uddybning eller for konkrete beregninger og rådgivning. Med venlig hilsen Risskov Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Side 6 af 6

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere