Organisering af bygningsdriften på 8000C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisering af bygningsdriften på 8000C"

Transkript

1 Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt

2 Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS Olf Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Danmark Telefn

3 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 1 2. Metde 2 3. Undersøgelsen Generelt 3.2 Organiseringen af bygningsvedligehldelse, -renvering g nybyggeri Finansieringsmdel Organiseringen af de blå mænd Udbud, facilitity management mv Effekt 8 Aarhus Universitet: Organisering af bygningsdriften på 8000C I

4 1. Indledning Sm pfølgning på de gennemførte fusiner i 2006 g 2007, g sm element i den nye strategi har Aarhus Universitet igangsat en frandringsprces på det administrative mråde. Det er et mål fr denne frandringsprces, at de administrative funktiner rganiseres g tilrettelægges, så de ptimalt understøtter universitetets kerneydelser. Målet er, at Aarhus Universitet, med de mange hvedmråder frdelt gegrafisk i hele landet, sm helhed bliver så effektiv sm muligt, samtidig med at strategien realiseres. Sm led i mlægningen af rganiseringen g tilrettelæggelsen af bygningsdriften er der truffet beslutning m: Budgetmæssig mlægning i frhld til 8000 C s hvedmråder Omlægning af de rganisatriske referencefrhld i frhld til 8000 C s hvedmråder Beslutning m en hel eller delvis øknmisk decentralisering af bygningsmrådet fra 1. januar Sm led i denne mlægning er det besluttet at gennemføre en analyse af bygningsdriften på 8000C med det frmål at afdække de bygningsmæssige kmpetencer på hvedmråderne g i fællesadministratinen behv g muligheder fr ændring af den nuværende inddeling i fællesmrådets driftsmråder, herunder pbygning af specialistfunktiner på tværs af driftsmråderne behv g muligheder fr frdeling af ressurcer g udgifter til drift g vedligehldelse mellem fællesmråde g hvedmråder behv g muligheder fr yderligere vurderinger af øknmien på bygningsmrådet, f.eks. ved udbud af dele af mrådet. Denne rapprt indehlder Rambøll Managements afrapprtering i frhld analysen af rganisering af bygningsdriften på 8000C. Denne analyse skal følges p af en tilsvarende analyse af bygningsdriften på de øvrige hvedmråder. Dette kan afstedkmme justeringer i frhld til de endelige anbefalinger. Aarhus Universitet: Organisering af bygningsdriften på 8000C 1/8

5 2. Metde Analysen af rganiseringen af bygningsdriften på Aarhus Universitet, 8000C har mfattet interview med lederen af Bygningsdriften samt ledelsen af hvert af de 5 hvedmråder på 8000C. Dekanen fr hvert hvedmråde besluttede, hvem der skulle repræsentere hvedmrådet i interviewene. Interviewene blev gennemført med udgangspunkt i følgende semistrukturerede spørgeguide Status Hvilke pgaver varetager bygningsdriften? Hvrdan er bygningsdriften rganiseret? Hvile strategiske kmpetencer bygningsdrift - råder mrådet/universitetet ver, g hvrdan er de rganiseret? Hvr mange ressurcer indgår i bygningsdriften? Hvilke kmpetencer har bygningsdriften? Hvem samarbejder bygningsdriften med? Hvem er entreprenør? Hvrdan finansieres bygningsdriftspgaverne? Fremtid Hvilke kmpetencer skal Universitetet råde ver fremver? Hvilke ressurcer skal indgå i bygningsdriften? Hvrdan skal bygningsdriften rganiseres fremver? Hvile strategiske kmpetencer bygningsdrift skal Universitetet råde ver, g hvrdan skal de rganiseres? Hvrdan skal pgaverne finansieres? Hvem skal være entreprenør? Aarhus Universitet: Organisering af bygningsdriften på 8000C 2/8

6 3. Undersøgelsen Resultatet af undersøgelsen g analysen beskrives i frhld til følgende temaer: Generelt Organiseringen af bygningsvedligehldelse, -renvering g nybyggeri Finansieringsmdel Organiseringen af de blå mænd Udbud, facilitity management mv. Effekt 3.1 Generelt I frhld til den verrdnede rganisering af bygningsdriften udtrykker hvedmråderne i større eller mindre grad uklarhed i frhld til den nuværende pgavevaretagelse samt behv fr ændringer af den nuværende rganisering. Uklarheden kmmer til udtryk i frhld til afgrænsningen mellem hvedmrådernes g Teknisk Frvaltning pgaver i frhld til hvilke pgaver hvedmråderne selv skal frestå i frbindelse med en bygningspgave. Der er således usikkerhed i frhld til, hvr meget hvedmråderne selv skal frestå i frbindelse med prjektering af en bygningspgave. Hvrnår tager Teknisk Frvaltning ver? Tilsvarende udtrykkes der uklarhed i frhld til hvedmrådernes ansvar i frbindelse med gennemførelse af en bygningspgave. Hvem er ansvarlig fr pfølgning på mbygningsprjektet, herunder rientering til hvedmråderne g de berørte? Hvilken rlle g hvilket ansvar har hvedmråderne i prcessen? Samtidig pleves der uklarhed i frhld til den service de blå mænd leverer. Hvilken service kan hvedmråderne frvente? Hvrdan sikres det, at hvedmråderne får den rigtige service? En af knsekvenserne af usikkerheden i frhld til den generelle rganisering af bygningsdriften er begyndende ansættelser i hvedmråderne fr at imødekmme ngle af udfrdringerne g prblemerne i den nuværende rganisering. 3.2 Organiseringen af bygningsvedligehldelse, -renvering g nybyggeri Bygningsdriften er rganiseret efter en BUM-mdel (Bestiller-Udfører-Mdel), hvr Teknisk Frvaltning bestillerne pgaverne hs eksterne leverandører. Aarhus Universitet: Organisering af bygningsdriften på 8000C 3/8

7 Der har igennem de seneste år har været en kraftig vækst i frhld til bygningsvedligehldelse, - renvering g nybyggeri. Denne aktivitetsstigning sætter bygningsdriften g især Teknisk Frvaltning under øget pres. Det er Rambøll Managements plevelse, at der ikke har været tilstrækkelig fkus på, at aktivitetsstigningen stiller øgede krav til bestillerfunktinen. Teknisk Afdeling har indgået en række rammeaftaler med rådgivere g håndværkere sm frestår pgaverne inden fr bygningsvedligehldelse, - renvering g nybyggeri. Det er Rambøll Managements plevelse, at ptentialet i leverandørmarkedet ikke udnyttes tilstrækkeligt. Aarhus Universitet bør således verveje, at indgå flere rammeaftaler, samt at anmde m tilbud (fte benævnt sm miniudbud) inden fr rammeaftalerne i frhld til de knkrete pgaver. Et øget fkus på knkurrenceaspektet vil give en større plevelse af, at pgaven løses ptimalt i frhld til pris, kvalitet sv. Endelig vil en øget knkurrence alt andet lige mindske prisen. Universitets- g Bygningsstyrelsen (UBST) er ansvarlig fr den udvendige vedligehldelse. UBST pririterer i frhld til hvedmrådernes ønsker samt det knkrete behv fr vedligehldelse. Teknisk Frvaltning tilstræber, at der sikres samtidighed i den indvendige g udvendige vedligehldelse. Det mindsker både mkstninger g generne ved mbygningerne. Der er således behv fr et it-system til planlægning g priritering af vedligehldelsespgaverne. It-systemet vil samtidig medvirke til at synliggøre pririteringerne g tidspunkt fr frventet igangsætning. It-systemet vurderes samtidig at være en frudsætning fr decentralisering af bygningsdriften. Rambøll Management finder, at Aarhus Universitet bør verveje at anskaffe af et itsystem, der understøtter langtidsplanlægningen af vedligehldelsespgaverne. Det er Rambøll Managements plevelse, at der ikke er tilstrækkelig fkus på det strategiske element i bygningsdriften. Sm eksempel kan nævnes At enkelte kmmuner har str effekt af øget fkus på energifrbruget. Ved en aktiv rumvervågning er det muligt at gribe ind centralt, hvis energifrbruget er fr højt i et rum. Aarhus Universitet har gjrt meget fr at energifrbruget. Aarhus Universitet bør have frtsat fkus på energifrbruget g miljøaspektet i det hele taget. Mange rum på Universitetet indehlder apparatur g andet, sm er meget følsmt fr utidig indtrængning. Universitetet bør frtsætte sit arbejde med at indføre en plitik fr brandsikring/-varsling. Universitetet mfatter stre værdier, sm let vil kunne gå til grunde ved brand g andre ulykker, fx uheld i labratrier. Aarhus Universitet har en sikringsplitik. Universitet bør harve stærkere fkus på realisering af denne. plitik Aarhus Universitet: Organisering af bygningsdriften på 8000C 4/8

8 At de videnskabelige medarbejdere fte underviser i mange frskellige undervisningslkaler, på de frskellige institutter. Aarhus Universitet har en plitik fr indretning af auditrier. Plitiken er strt set realiseret. Aarhus Universitet bør verveje at udbygge denne plitik til at mfatte samtlige undervisningslkaler, så underviserne ved hvrdan lkalet er bestykket g hvrdan hjælpemidlerne skal betjenes. Plitiken bør samtidig sikre, at undervisningslkalerne er ptimalt indrettet i frhld til undervisningspgaven. Der er fkus på lkaleudnyttelsen især i frhld til undervisning. Der er mange eksempler på af reserverede lkaler ikke udnyttes. Aarhus Universitet bør have yderligere fkus på lkaleudnyttelsen både i frhld til bkning g afbestilling af lkaler, planlægning af undervisningssektinerne samt hensigtsmæssig udnyttelse af lkaler fx i frhld til deltagerantal. Rambøll Management finder at bygningsvedligehldelse, - renvering g nybyggeri bør være rganiseret efter følgende principper: Opgave frdelingen mellem hvedmråderne g Teknisk Frvaltning skal præciseres, g der skal frmuleres en strategi fr den Teknisk Frvaltning Teknisk Frvaltnings ydelser g service ver fr hvedmråderne skal præciseres Omvendt findes Rambøll Management ikke At det vil være fagligt g øknmisk bæredygtigt at pbygge decentrale bygningskntrer. På den baggrund anbefaler Rambøll Management: Principperne i den nuværende pgavedeling fasthldes, idet der kan blive tale m en mindre justering, når de øvrige hvedmråder inddrages Der udbydes/indgås rammeaftaler med flere leverandører, så der er et reelt leverandørvalg Leverandørstyringen styrkes g ansvarsfrhldet præciseres Der frmuleres plitik fr bygningsstandarden Øget fkus på strategi, plitik mv. 3.3 Finansieringsmdel Sm led i mlægningen af rganiseringen g tilrettelæggelsen af bygningsdriften er der truffet beslutning m: Budgetmæssig mlægning i frhld til 8000 C s hvedmråder Beslutning m en hel eller delvis øknmisk decentralisering af bygningsmrådet fra 1. januar Finansieringsmdellen sætter yderligere fkus på de ydelser, hvedmråderne mdtager. Finansieringsmdellen indebærer, at hvedmråderne belastes med den husleje, Aarhus Universitet pålægges fra Universitets- g Bygningsstyrelsen (UBST). Finansieringsmlægningen er et incitament til effektivisere bygningsudnyttelsen. Aarhus Universitet: Organisering af bygningsdriften på 8000C 5/8

9 Men det er fx ikke muligt fr hvedmråderne af frigøre sig fra bygningerne g den dertil relaterede husleje. Ngle hvedmråder kan således hænge på en dyr husleje, sm hvedmrådet kan have et ønske m at frigøre sig fra. Det er således plevelsen, at finansieringsmlægningen ikke tilstrækkeligt understøttes af incitamentstrukturen. 3.4 Organiseringen af de blå mænd Bygningsdriften på 800C ( de blå mænd ) er rganiseret i 8 driftsmråder: Naturvidenskaberne I Omfattende Kemi, Bilgi, Mlekylærbilgi, Sten Musette g Naturhistrisk Museum g Gelgi Naturvidenskaberne II Omfattende Fysik, Astrnmi, Matematik g Bilgi Sundhedsvidenskaberne I Omfattende Barthlin bygningen, Bifysik, Fysilgi, Medicinsk Bikemi g Anatmi. Sundhedsvidenskaberne II Omfattende Søauditrierne, Flkesundhed, Victr Albeck-Bygningen, Tandlægesklen g Sygeplejevidenskab/Kllegium Driftsmråde Nrd Omfattende Statskundskab, Øknmi, Jura g Humanira Driftsmråde Øst Omfattende Humanira g Psyklgi i Nbelparken samt Gæstehuset Driftsmråde Nrdvest Omfattende Telgi, Administratinen, Stakladen, Studenternes Hus, Infrmatinscenter, Frederikshus, Æstetiske fag g Kasernescenen. Driftsmråde IT-Byen Omfattende IT-Byen, Regnskabskntret, Budget- g Planlægningskntret samt Humanira Hertil kmmer Gartnermrådet, sm er rganiseret under Teknisk Frvaltning. Aarhus Universitet, 8000C mfatter 5 hvedmråder. Sm det fremgår af venstående, frestår enkelte af driftsmråderne bygningsdriften fr flere hvedmråder. Rambøll Management finder, at de blå mænd bør være rganiseret efter følgende principper: Organiseringen af de blå mænd bør følge ledelsesstrukturen Snittet mellem Teknisk Frvaltning g de 9 hvedmråder bør sm udgangspunkt være ens Der skal frmulere en plitik fr serviceniveauet. Omvendt findes Rambøll Management ikke Aarhus Universitet: Organisering af bygningsdriften på 8000C 6/8

10 At der er behv fr at etablere servicefællesskaber fr visse specielle ydelser fx i frhld til drift af ventilatinssystemer. Dels er disse systemer så frskellige, dels er den knkrete kendskab vigtigere fr en ptimal drift. På den baggrund anbefaler Rambøll Management: At de blå mænd rganiseres i 6 mråder svarende til de 5 hvedmråder g administratinen At finansieringen af bygningsdriften under de blå mænd mlægges så Omlægningen er udgiftsneutral fr Aarhus Universitet Hvert hvedmråde kan løse de nye pgaver inden fr det udmeldte budget. At servicemråderne beskrives. At hvedmråderne aftaler bilateralt den praktiske pgavevaretagelse At det undersøges m der kan være behv fr en indre justering af basisbudgettet. 3.5 Udbud, facilitity management mv. Den daglige bygningsdrift frestås af de blå mænd. Bygningsdriften mfatter rengøring, indre vedligehldelse samt drift af bygningerne. I det mfang de blå mænd er uddannet hertil, kan de i større eller mindre mfang selv frestå pgaven. Men i mange tilfælde løses pgaverne ved, at der rekvireres håndværkere. Bygningsdriften frestår pgaver, sm andre virksmheder vælger at udlicitere enten sm enkelt pgave eller ved at samtlige bygningsdriftspgaver i et bygningskmpleks udbydes i en samlet pakke til en facility management leverandør. På den baggrund anbefaler Rambøll Management At der frmuleres en plitik i frhld til udbud g facility management, hvr Fx 10 % af udbudsegnede mråder skal være udbudt Facility management skal være afprøvet på mindst en lkatin. Der rteres mellem udliciterede mråder g egenprduktin, således at pgavevaretagelse ikke sander til i hverken den ene eller den anden mdel, men således at Aarhus Universitet udnytter ptentialet i markedet. Aarhus Universitet: Organisering af bygningsdriften på 8000C 7/8

11 4. Effekt Det er Rambøll Managements vurdering, at mlægningen af bygningsdriften, sm beskrevet i dette ntat, vil have en række psitive effekter fr Aarhus Universitet Når de blå mænd verflyttes til hvedmråderne g frventningerne til servicen samtidig præciseres, så vil pgaverne være underlagt hvedmrådernes ledelsespririteringer. Dette vil alt andet lige synliggøre servicen samt pririteringerne g dermed medvirke til en højere plevet service. Et it-system til styring af vedligehldelsespgaverne vil sikre et åbent g ensartet infrmatinsniveau mellem hvedmråderne g Teknisk Frvaltning, synliggøre pririteringerne samt understøtte behvet fr samtidighed mellem indre g ydre vedligehldelse. Ved udbud flere rammeaftaler med tilhørende brug af miniudbud, udnyttes knkurrencen blandt leverandørerne, både i frhld til rådgivere, håndværkere g entreprenører. Den større knkurrence bør alt andet lige have betydning fr prisen samt leverandørernes lyst til at løse pgaven ptimalt. Samtidig bør en øget knkurrenceudsættelse alt andet lige give både hvedmråderne g Teknisk Frvaltning en sikkerhed fr at pgaven løses øknmisk mest frdelagtig. Ved at igangsætte en udviklingsprces af bygningsdriften vil Aarhus Universitet Opnå en ptimal understøttelse af kerneydelser med fysiske ressurcer Sikre effektiv udnyttelse af faciliteter g ressurcer i bygningsmassen Øge prfessinalisering af bygningsdrift g service Synliggørelse af en samlet strategi fr administratin af bygninger g tilhørende service. En øget strategisk anvendelse af udbud g facility management vil sikre at pgaverne løses ptimalt i frhld til pris g kvalitet. Løbende udbud af pgaverne vil fasthlde knkurrencen g fkus på tilfredsheden med pgaveløsningen blandt leverandørerne. Aarhus Universitet: Organisering af bygningsdriften på 8000C 8/8

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere