Workshop med leverandører om facility management i politiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop med leverandører om facility management i politiet"

Transkript

1 6. december 2010 / MT 4448 KONCERNSERVICE Sekretariatet Workshop med leverandører om facility management i politiet

2 Indhold 1 Formål Afviklingen af inspirationsworkshop Overblik over politiet Facility Management i politiet Intern Service Ydelser Nuværende løsning Omfang Forventninger/Krav til ny løsning Bygningsvedligehold Ydelser Nuværende løsning Omfang Forventninger/Krav til ny løsning Håndværkerservice Ydelser Nuværende løsning Omfang Forventninger/krav til ny løsning Rengøring Ydelser Nuværende løsning Omfang Forventninger/Krav til ny løsning Kantine Ydelser Nuværende løsning og omfang Forventninger/Krav til ny løsning Trykkeri Ydelser Nuværende løsning Omfang Forventninger/Krav til ny løsning Depot Ydelser Nuværende løsning Omfang Forventninger/Krav til ny løsning Side 2

3 Side 3 Liste over figurer Figur 1 Politiets og anklagemyndighedens overordnede organisering Figur 2 Kredsenes typiske organisering... 7 Figur 3 Det samlede forbrug på hovedområder (mio. DKK)... 8 Liste over tabeller Tabel 1 Det samlede forbrug på hovedområder (mio. DKK)... 8 Tabel 2 FM-services leveres til følgende lokationer i politiet... 9 Tabel 3 Oversigt over lokations funktion og kvadratmeter Tabel 4 Rigspolitiet kantiner Tabel 5 Trykkeriopgaver... 17

4 1 Formål Side 4 Politiets behov på facility management området dækkes i dag dels via egne medarbejdere og dels via eksterne leverandører. Som en del af et større effektiviseringsprogram for politiet ønsker Rigspolitiet at søge inspiration fra markedet om mulige serviceløsninger på udvalgte serviceydelser. Ydelserne omfatter bygningsvedligehold, intern service (post, reception mv.), håndværkerydelser, rengøring, kantinedrift, arealpleje, depotlogistik og trykkeri. For et opnå en indsigt i markedsforhold, der gør det muligt at vurdere, hvilke services der med fordel kan udbydes, og hvilken udbudsstrategi og proces, der mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en række inspirationsworkshops med relevante markedsaktører. Disse workshops skal samtidig danne grundlag for tilrettelæggelsen af en samlet servicestrategi for politiet, som skal rammesætte, hvilke serviceniveauer der fremover skal leveres i politiets faciliteter, for at leve op til politiets behov og brugernes adfærd. Inspirationen skal ligeledes give indblik i muligheden for at udvikle og/eller effektivisere politiets nuværende serviceydelser og ikke mindst fastlægge det kommende sourcingsnit. 2 Afviklingen af inspirationsworkshop Inspirationsworkshoppen tager udgangspunkt i en præsentation forberedt og gennemført af leverandøren bl.a. på baggrund af de informationer, der er givet i det følgende. Det er Rigspolitiets forventning, at leverandøren i sin tilgang sammenligner Rigspolitiet med andre relevante kunder (hvis nogen) og på denne baggrund uddrager de erfaringer, leverandøren har gjort sig, samt at leverandøren sætter disse erfaringer i forhold til de generelle tendenser i markedet. Præsentationen bedes tilrettelagt efter nedenstående struktur. Gennemgang af hvordan leverandøren tænker sig, kreativt og konceptuelt, at løfte opgaverne i politiet med fokus på følgende fire hovedscenarier: 1. Alle serviceopgaver udliciteres 2. Kun håndværkerydelser (indvendig bygningsvedligeholdelse) og rengøring udliciteres, mens udvendig vedligehold (udvendig bygningsdrift) overdrages til Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) svarende til sædvanlig ansvarsfordeling mellem lejer og udlejer

5 3. Alle serviceopgaver udliciteres med undtagelse af forretningskritiske og ledelsesnære områder visse typer af chaufførkørsel, drift af kritiske installationer samt overvågning Side 5 4. Evt. et yderligere scenarium, som leverandøren vil foreslå med henblik på at realisere en effektivisering af facilitiy managementområdet i politiet I gennemgangen af de enkelte scenarier ønskes: 1. Beskrivelse af fordele, ulemper og konsekvenser herunder bud på en central styringsorganisation i Rigspolitiet 2. Beskrivelse af hvor synergierne findes i udbuddet 3. Beskrivelse af, hvilken konsekvens det vil have for synergier, besparelser og håndtering, hvis Rigspolitiet overdrager indvendig bygningsvedligehold til Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) 4. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser det vil have for synergier, besparelser og håndtering, hvis Rigspolitiets depot og trykkeri udliciteres 5. Bud på besparelsesprocent/effektiviseringsprocent, som Rigspolitiet kan opnå på basis af leverandørens erfaringer fra andre kunder 6. Samt tre konkrete eksempler fra andre kunder (i lav, mellem og høj prisklasse) 7. Ved referencer til andre kunder, bedes dette dokumenteres i form af kundereferencer, som Rigspolitiet kan kontakte (dvs. firma, navn, mailadresse og telefonnummer) 8. Bud på hvordan opbygning af udbudsmaterialet bør være, for at Rigspolitiet kan få valide tilbud ind. Herunder med fokus på det datagrundlag, som Rigspolitiet skal sikre er til stede i forbindelse med udbuddet (vurderingen skal ske på basis af det materiale, som Rigspolitiet har angivet nedenfor) 9. Bud på yderligere behov leverandøren har for indsigt i organisationen, bygningsmasse mv. inden udbuddet går i gang (eksempelvis behov for rundvisninger, behov for yderligere dialog etc.) Det understreges, at Rigspolitiet ikke ønsker en generel præsentation af leverandørens virksomhed, forretningskoncept mv. Rigspolitiet ønsker, at workshoppen i det hele fokuseres om den inspiration I som leverandør kan give til en fremtidig strategi for varetagelsen af facility managementområdet i politiet. Efter præsentationen ønsker Rigspolitiet at sidde tilbage med en oplevelse af, hvor og i hvilken kontekst I som leverandør har udviklet/skabt unikke løsninger til andre kunder. Rigspolitiet ønsker desuden at blive klogere omkring, hvad der er

6 muligt, og hvad som ikke er, med henblik på at kunne beslutte, hvilken servicestrategi Rigspolitiet skal vælge. Side 6 Rigspolitiet vil med udgangspunkt i besvarelserne vurdere, hvorvidt der skal sættes en yderligere runde af inspirationsworkshops op, forinden strategivalg og udbudsproces. Præsentationen skal kunne udleveres til Rigspolitiet i elektronisk form den dag, workshoppen finder sted. 3 Overblik over politiet Politiet i Danmark, på Færøerne og i Grønland udgør et fælles korps. Justitsministeren er politiets øverste chef. Politiet er overordnet organiseret i Rigspolitiet og 12 kredse samt Politiet på Færøerne og i Grønland. Rigspolitiet fungerer som en overordnet styrelse for politiet i hele landet, der ledes af rigspolitichefen. Rigspolitiet er organiseret i to hovedområder: Politiområdet og Administrationsområdet. Politiets Efterretningstjeneste (PET ) hører også under Rigspolitiet. Under Justitsministeriet hører tillige anklagemyndigheden. Det øverste organ i anklagemyndigheden er Rigsadvokaten. De 6 regionale statsadvokater samt statsadvokaten for Særlige Internationale straffesager (SAIS) og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) referer til Rigsadvokaten. Figur 1 Politiets og anklagemyndighedens overordnede organisering.

7 Side 7 De 12 politikredse er typisk organiseret i overensstemmelse med nedenstående model. Figur 2 Kredsenes typiske organisering Landet er inddelt i følgende 12 politikredse: Nordjylland Østjylland Midt- og Vestjylland Sydøstjylland Syd og Sønderjylland Fyn Sydsjælland Midt- og Vestsjælland Nordsjælland Københavns Vestegn København Bornholm Hertil kommer politiet på Færøerne og i Grønland. De første 10 af de ovenstående politikredse ligner organisatorisk hinanden med ansatte. København har ansatte og Bornholm har 80 ansatte. Ca. 75% af de ansatte er politiuddannet. Samtlige politikredse har døgnbetjente politistationer (hovedstationer) og understationer, hvor nogle kun er åbne i dagtimerne. I tyndere beboede landområder er der desuden landbetjente. Kredsene har hver især politistationer og kontorlokaler mv. på forskellige lokationer undtagen Bornholm med blot to. Politiet havde i 2009 i alt ansatte, hvoraf var politiuddannede. Størstedelen af politiets personaleressourcer anvendes til løsningen af traditio-

8 nelle politiopgaver, men politiet anvender også knap årsværk på administrative funktioner såsom HR, økonomi, indkøb og IT mv. Side 8 Det er ikke på nuværende tidspunkt afklaret i hvilket omfang Rigsadvokaten og Statsadvokaterne samt politiet på Færøerne og Grønland skal dækkes af en fremtidig facility management løsning. Afgørende for denne beslutning vil bl.a. være hvilke synergier der kan opnås ved inddragelsen af disse embeder i en samlet facility managementløsning. 4 Facility management i politiet Ved facility management forstås i politiet alle opgaver relateret til drift og vedligeholdelse af bygninger, generelle services såsom postfordeling, intern service / pedelopgaver (herunder f.eks. udskiftning af pærer, håndtering af affald, lettere service af køretøjer), kørsel, adgangskontrol og overvågning, rengøring, kantinedrift mv. Herudover ønsker Rigspolitiet at undersøge om områderne trykkeri og depot med fordel også kan inddrages under facility managementområdet, hvorfor disse opgaveområder også er behandlet her. Politiets behov på facility management området dækkes i dag dels via egne medarbejdere og dels via eksterne leverandører. Facility management (FM) i politiet er opdelt i en række områder, som er nærmere beskrevet nedenfor. Organisationen minder på mange måder om en FM organisation, der kendes fra andre organisationer. Organisationen er karakteriseret ved at tyngden af ydelserne ligger i Rigspolitiet og Københavns Politi, hvorfor den interne FM-organisation på det område er bredere i forhold til udførelse af opgaver. I de øvrige kredse er antallet af opgaver mindre, og der er derfor en relativt smal FM-organisation, der i højere grad anvender eksterne ressourcer til at løse opgaverne. Nedenfor beskrives områderne indenfor FM i politiet overordnet. Tabel 1 Det samlede forbrug på hovedområder (mio. DKK) Omkostninger pr. år jf. budgetanalysen Heraf lønomkostninger Heraf øvrige udgifter Interne årsværk Intern service og bygningsvedligehold (interne ÅV) 110,7 110,7 295* Rengøring 74,8 3,5 71,3 9,3 Intern håndværkerservice 9,9 8,8 1,1** 18,5 Eksternt køb af håndværkere 38,6 38,6 Trykkeri 6,1 2,8 3,3 7,4 Depot 8,8 5,8 2,9 15,0 SUM 248,9 131,6 117,2 345,2 *Det bemærkes at der indgår ca. 30 årsværk til service og administration af køretøjer **Disse omkostninger dækker pluklager, el, afskrivninger på maskiner og udgifter til køretøjer

9 Side 9 Tabel 2 FM-services leveres til følgende lokationer i politiet Politikredse Kontor (m2) Små- bygninger Kælder & arkiv Total m2 (m2) (m2) Beredskab Bornholm Fyn København Københavns Vestegn Midt - og Vestsjælland Midt- og Vestjylland Nordjylland Nordsjælland Ca. 960 Rigspolitiet Ca Syd og Sønderjylland Sydsjælland & Lol./Falster Sydøstjylland Østjylland Grand Total Note: Slots og Ejendomsstyrelsen definition af kontor (Areal over jordhøjde); Små bygninger (Omfatter primært garage og pavillon); Kælder og Arkiv (Areal under jordhøjde). Politiet er omfattet af den statslige huslejeordning, hvor politiet lejer de fleste af de ovenfor anførte lokationer af Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES), der således optræder som udlejer. En mindre del af politiets lokaler ejes af private og udlejes til politiet på markedsvilkår. Administrationen af politiets private lejemål varetages af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Som led i overdragelsen af politiets bygninger til Slots- og Ejendomsstyrelsen i 2007/2008 er der aftalt en særlig overgangsordning for håndteringen af den udvendige bygningsvedligeholdelse (bygningsdrift) på de lokationer, hvor politiet historisk har haft egne medarbejdere, der varetager de udvendige bygningsvedligeholdelsesopgaver. Det indgår som et element i overvejelsen af en fremtidig facility managementløsning for politiet, at fastlægge det fremtidig snit mellem, hvilke opgaver udlejer (SES) varetager, og hvilke opgaver politiet varetager enten via intern medarbejdere eller via outsourcing. Øvrigt perso-total perso- nale nale

10 Side 10 Tabel 3 Oversigt over funktioner, lokationer inden for hovedfunktionen og kvadratmeter hørende hertil Overordnet funktion Antal lokationer Total m2 Hoved Politistation Lokal Politistation Politikontor Træningsfaciliteter Garage/depot Areal Grand Total Intern Service Intern service er den praktiske udførelse af serviceopgaver og skal forstås som services, der kræver daglig tilstedeværelse i bygningerne. Intern service omfatter pedel/betjentopgaver, sortering og fordeling af post, overvågning og adgangskontrol, service og administration af køretøjer og chauffør/kørsel. Nedenfor angives de informationer Rigspolitiet indtil videre har kortlagt om Intern Service Ydelser Intern service omfatter følgende ydelser Infrastruktur Infrastruktur dækker over nedenstående opgaveområder: Pedel/betjent opgaver Overvågning og adgangskontrol Reception Interne flytninger Opfyldning af kontorartikler mv. Opstilling til møder Indstilling, justering, kabling, reparation af inventar Affaldshåndtering Affaldshåndtering dækker over nedenstående opgaveområder: Sortering og bortskaffelse af affald (herunder farligt) Papirindsamling og -makulering

11 Kørsel Kørsel omfatter udveksling af udstyr og varer og chaufførkørsel Side Posthåndtering Affaldshåndtering dækker over nedenstående opgaveområder: Fordeling og sortering af post og pakker Kørsel af post mellem lokal stationer Frankering og forsendelse Vognparkservice Vognparkservice omfatter administration, rengøring og lettere servicering af køretøjer Administration og udlån af køretøjer Ind- og udvendig vask Udskiftning af pærer mv Hittegods Afhentning Registrering og klargøring Nuværende løsning Facility management inklusiv intern service er i dag organiseret under hver kreds - ofte ned på flere underafdelinger i kredsene og i mange afdelinger i Rigspolitiet. Den lokale organisering af medarbejderne varierer, men de enkelte lokationer/afdelinger arbejder ofte forholdsvis autonomt med begrænset central koordinering og dermed begrænset udnyttelse af ressourcerne på tværs. Opgaven bliver primært varetaget af interne ressourcer både i Rigspolitiet og i kredsene: Generel infrastruktur: Opgaver relateret til den generelle infrastruktur varetages i dag af lokalansatte med begrænset tværgående koordination. Overvågning og adgangskontrol: Rigspolitiets postafdeling varetager overvågning og adgangskontrol i Rigspolitiets lokaler på Polititorvet. Kørsel varetages ofte af servicemedarbejderne. Vognpark service varetages ofte lokalt af servicemedarbejdere og/eller eksterne leverandører.

12 4.1.3 Omfang Der anvendes i dag 215 ÅV/81 mio. kr. på intern service. Heraf er ca. 30 ÅV beskæftiget med administration og service af køretøjer. Der er ofte en del ledelseslag forbundet med intern service i de enkelte kredse, idet Logistikafdelingen, hvor intern service typisk er placeret, er fordelt på op til 4 niveauer (logistikchef, bygningsafsnitsleder, serviceafdeling og servicemedarbejdere). Side Forventninger/Krav til ny løsning Intern sammenligning på tværs af kredsene af ressourceforbruget på de interne service opgaver i forhold til areal viser en variation fra ca til ca kr. pr m 2 (i 2009). Samme mønster gør sig gældende, hvis der foretages en sammenligning med antal anvendte årsværk. Rigspolitiet ønsker at forbedre arbejdstilrettelæggelsen og ressourceudnyttelsen på tværs af enheder og standardisere arbejdsgangene, således at området effektiviseres, og der opnås et ensartet serviceniveau. Endeligt er det målsætningen at intern service bliver udført med stor viden om Politiet, professionel tilgang, faglig viden og høflighed inden for rammerne af den økonomi som Politiet stiller til rådighed. 4.2 Bygningsvedligehold Bygningsvedligehold og -administration består af lettere vedligeholdelse af bygninger og mindre håndværkeropgaver samt af udvendig vedligeholdelse (udvendig bygningsdrift). Opgaverne varetages gennem hyppige besøg af bygningerne, og er fysisk orienteret omkring bygningerne i sig selv og påkræver teknisk kompetence. Nedenfor angives de informationer Rigspolitiet indtil videre har kortlagt om bygningsvedligehold Ydelser Bygningsvedligehold omfatter følgende services: Lettere vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligehold omfatter f.eks. fejning og snerydning, pasning af grønne arealer mv. Der indgår ikke udvendig vedligehold af bygninger Mindre håndværkeropgaver Nuværende løsning Lettere bygningsvedligehold og mindre håndværksopgaver varetages hovedsageligt af intern service medarbejdere på lokationerne. På en del af lokationerne

13 foretages også udvendigt vedligehold efter aftale med Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES). På de øvrige lokationer foretages det udvendige vedligehold af udlejer (enten SES eller anden privat udlejer). Side Omfang I dag anvendes ca. 80 årsværk på disse opgaver. Omfanget af udvendig vedligehold, der varetages af politiet ved interne medarbejdere, blev i 2008 vurderet til kr. 10 mio. (2008 niveau). Vurderingen er et estimat af omkostningerne ved at lade en ekstern leverandør udføre opgaverne. Det er ikke verificeret, om forbruget af interne ressourcer stemmer overens med dette beløb Forventninger/Krav til ny løsning Ressourceforbruget til bygningsvedligehold varierer meget mellem kredsene. Politiet ønsker at forbedre arbejdstilrettelæggelsen og ressourceudnyttelsen på tværs af enheder og standardisere arbejdsgangene således, at området effektiviseres, og der opnås et ens serviceniveau. Endeligt er det Rigspolitiets målsætning for bygningsvedligehold og teknik at sikre, at Rigspolitiets bygninger og teknik, indvendigt og udvendigt er vedligeholdt og funktionsdygtige. Rigspolitiet overvejer at overdrage opgaverne vedrørende udvendigt vedligehold til Slots- og Ejendomsstyrelsen i forbindelse med den igangværende effektiviseringsproces, men ønsker at få belyst alternative muligheder på området. 4.3 Håndværkerservice Håndværkerservice omfatter reparation, vedligehold af bygninger og tekniske anlæg udført af faglærte håndværkere. Nedenfor angives de informationer Rigspolitiet indtil videre har kortlagt om håndværkerservice Ydelser Håndværkerydelser omfatter eksempelvis malerarbejde, el- og vvs-arbejde mm Nuværende løsning Håndværkerservice varetages i Rigspolitiet af enheden Bygningsservice, der også delvist forestår vedligeholdelsesopgaverne for Københavns Politi. I de øvrige kredse anvendes primært eksterne leverandører til håndværksservice.

14 Arbejdet planlægges lokalt uden samlet koordinering på tværs af organisationerne eller kredse. Side Omfang I Rigspolitiet er der i dag er der ansat 18 håndværkere (herunder elektrikere, malere, bygningssnedkere mv.), 2 administrative medarbejdere samt 0,5 lederressource i Bygningsservice. Samlet giver det 18,5 ÅV. Lønomkostninger hertil er kr. 8,8 mio. Køb af ydelser fra eksterne håndværkere for politiet som helhed udgør kr. 38,8 mio. Materialeindkøb og drift af Rigspolitiets håndværkerservice udgør samlet kr.1,1 mio Forventninger/krav til ny løsning Omkostninger ved bygningsvedligehold på tværs af kredsene varierer meget. Rigspolitiet ønsker at effektivisere området og samtidig sikre en ensartet vedligehold af bygningerne samt mulighed for at prioritere opgaverne. I en fremtidig løsning skal der være fokus på, at de tekniske installationers funktionalitet er opretholdt, og at der ved funktionssvigt i installationer, der har beredskabsmæssig betydning, er en teknikker til rådighed døgnet rundt. Rigspolitiet ønsker, at der skal være mulighed for at få foretaget en gennemgang af alle bygningerne, for at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan herfor. Endeligt er det Rigspolitiets målsætning for bygningsvedligehold og teknik at sikre, at Rigspolitiets bygninger og teknik, indvendigt og udvendigt er vedligeholdt og funktionsdygtige. 4.4 Rengøring Rengøringsydelser omfatter almindelig standard rengøring af politiets lokaler, herunder bl.a. gulvrengøring, inventarrengøring, rengøring af sanitære områder, trapperengøring, vinduespolering mv. Endvidere er der områder, der kræver særlig rengøring, fx områder hvor der behandles DNA, ligesom der findes træningsfaciliteter på bl.a. politiskolen og afluk til hunde på Hundeskolen. En række småopgaver varetages af brugerne selv herunder afrydning af borde og gulvarealer mm. Rigspolitiet har på rengøringsområdet detaljeret information om omfang og indhold i de nuværende ydelser Ydelser Rengøringsydelserne omfatter:

15 Almindelig standard rengøring Særlig rengøring omfatter blandt andet rengøring af træningsfaciliteter, afluk til hunde mv. Side Nuværende løsning Der er indgået individuelle kontrakter mellem de enkelte politikredse og ekstern rengøringsudbydere. På nuværende tidspunkt er der ca. 70 individuelle rengøringskontrakter på landsplan. Der er stor forskel på antallet af rengøringskontrakter i de enkelte kredse (fra 1 til 18) og leverandører (fra 1 til 3). Umiddelbart er der ikke indikatorer på væsentlige forskelle i serviceniveauet for rengøring, idet der ofte benyttes en standard aktivitetsbaseret kravspecifikation for de forskellige typer lokaler. Ca. 3/4 af de eksisterende rengøringskontrakter udløber inden udgangen af 2012 Den resterende del af kontrakterne udløber i 2013 og Omfang Ressourceforbruget til rengøring er i alt 74,8 mio. kr. (2008) Forventninger/Krav til ny løsning Rigspolitiet ønsker at konsolidere rengøringsvolumenerne hos en eller et mindre antal leverandører for herved at effektivisere og professionalisere indkøbet af ydelser samt sikre ensartede rengøringsstandarder. Den lokale tilstedeværelse er nødvendig for udførsel af opgaver, men den optimale organisering er central/regional koordinering med stor fleksibilitet i udnyttelse af ressourcer på tværs af fysiske lokationer. Det er Rigspolitiets målsætning for rengøringen, at der indvendigt og udvendigt i bygninger opretholdes et acceptabelt hygiejnisk, brugsmæssigt og visuelt kvalitetsniveau. 4.5 Kantine I en del af Politiets lokationer er der i dag kantiner, hvor personalet bespises. Det er endvidere kantinerne, der står for mødeforplejning. Medarbejderne betaler selv for deres mad. Kantinerne i Rigspolitiet er udliciteret af Rigspolitiet, mens en del af kantinerne i kredsene er drevet af lokale personaleforeninger. Nedenfor angives de informationer Rigspolitiet indtil videre har kortlagt om kantiner.

16 4.5.1 Ydelser Tilberedning/levering og salg af morgenmad og frokost Tilberedning/levering og salg af forplejning til møder Side Nuværende løsning og omfang Rigspolitiet Rigspolitiet har i dag seks kantiner heraf to på politiskolen, der alle er udliciteret. Tabel 4 Rigspolitiet kantiner Ca. antal ansatte Ca. omsætning (ex. moms) Landlystvej, Hvidovre PET, Søborg Politiskolen, Brøndby elever Polititorvet, København Ejby Industri, Glostrup Ny kantine pr Sortimentet i de enkelte kantiner varierer, men dækker almindeligvis en salatbuffet, en varm og/eller en lun ret, en kold buffet eller smurt smørebrød/sandwich og diverse drikkevarer. Det er tilladt for medarbejderne selv at medbringe mad og drikke. Kantinerne har endvidere til opgave at levere mødeforplejning med alt fra kaffemøder til bespisning. Disse aktiviteter udgør gennemsnitlig ca. 20 % af omsætningen. Politikredsene Driften af kantinerne i politikredsene forstås almindeligvis af lokale personaleforeninger, dvs. brugerne. Undtaget herfra er kantinen på Københavns politigård. Disse foreninger ansætter selv de nødvendige personaleressourcer eller foretager en udlicitering. Kredsen stiller de nødvendige faciliteter til rådighed Forventninger/Krav til ny løsning Rigspolitiets brugere skal tilbydes velsmagende, ernæringsrigtig og varieret mad af høj kvalitet. Spisestederne skal drives effektivt og kontinuerligt overholde de økonomiske rammer, som Rigspolitiet stiller til rådighed. Spisestederne skal være et sted, der giver medarbejderne et åndehul for dagligdagens arbejde med mulighed for at købe spændende og varierende madretter. Rigspolitiets medarbejdere skal opleve at føle sig godt behandlet. Det er Rigspolitiets målsætning, at personalet har en oplevelse af at standarden i Rigspolitiets kantiner er ensartet på tværs af lokationer uanset, at udbuddet af mad og drikkevarer kan variere.

17 4.6 Trykkeri Rigspolitiet har et internt trykkeri, der er placeret sammen med Rigspolitiets depot. Trykkeriet varetager lettere grafiske opgaver samt trykning af diverse materialer og blanketter til Rigspolitiet (herunder særligt til Politiskolen), Anklagemyndigheden, kommunerne samt kredsene. Opgaverne er forholdsvis simple grafiske opgaver i A4/A5-format, hvoraf en andel samles i kompendier/foldere. Side 17 Nedenfor angives de informationer Rigspolitiet indtil videre har kortlagt om trykkeriet Ydelser Forberedelse af trykkeriopgaver samt opgaver til print og kopi Trykning af blanketter, foldere, og øvrige print og kopi opgaver Efterbehandling af opgaver hæftning, falsning, indbinding mv. Afsendelse af opgaver Nuværende løsning Trykkeriet håndterer en række bestillinger fra organisationen, der trykkes f.eks. en lang række blanketter enten efter bestilling eller til lager, visitkort på bestilling og pjecer. Herudover foretages større kopieringsopgaver f.eks. for anklagemyndigheden i forhold til mangfoldiggørelse af sagsakter til brug for behandling af straffesager ved domstolene. Varetagelsen af en række af disse opgaver fordre, at produktionen gennemføres med et vist sikkerhedsniveau, samt at personale og lokaler kan opnå sikkerhedsgodkendelse. Endvidere producerer trykkeriet uddannelsesmateriale til Politiskolen. Trykkeriet råder over ældre og delvist forældede maskiner til egen produktion, men sender som hovedregel trykkeriopgaver på over 5000 eksemplarer ud til eksterne trykkerier. De enkelte kredse og afdelinger udfører lokalt en række kopierings- og mangfoldiggørelsesopgaver via dedikerede kopimaskiner eller almindelige multifunktionsmaskiner. Ressourceforbruget hertil er ikke opgjort Omfang Der er beskæftiget 4-5 ÅV i trykkeriet. I 2008 var produktion som anført nedenfor (stk.): Tabel 5 Trykkeriopgaver Produktion I alt i 2008 (stk.) S/H Farve

18 Visitkort Blanketter Side Forventninger/Krav til ny løsning Rigspolitiet ønsker at trykkeriopgaverne bliver håndteret sikkert og professionelt, samt at den enkelte bruger nemt og enkelt kan bestille opgaver. Der ønskes endvidere synlighed i omkostningerne til de enkelte opgaver, således at der er mulighed for at fakturere opgaverne enkeltvis. Det er Rigspolitiets målsætning at trykkeriopgaverne og øvrige opgaver med mangfoldiggørelse af materiale i kredse og afdelinger, tilrettelægges på den samlet set mest effektive måde, og således at ressourcer og materiel udnyttes optimalt samtidig med at brugerne oplever en enkel og smidig opgaveløsning. 4.7 Depot Rigspolitiet har et centralt depot, der opbevarer en lang række varer herunder uniformsgenstande, kriminalteknisk udstyr, trykkerivarer, plastikservice, våbenreservedele, ammunition, skudsikre veste mv. Nedenfor angives de informationer Rigspolitiet indtil videre har kortlagt om depotet Ydelser Modtagelse og opbevaring af varer Modtagelse og ekspedition af ordre Nuværende løsning Depotet varetager opgaver som at modtage og ekspedere ordrer fra kredsene og Rigspolitiet samt servicere specielle personalegrupper herunder politiskoleelever, MC-betjente, FN-udsendte samt reparation og vedligeholdelse af f.eks. MCudstyr og mobiltaktisk udstyr, der udlånes til politiskoleelever. I den nuværende medarbejderstab er der en del specialviden om de varer, der findes på depotet fx viden om opmåling til MC-tøj, håndtering af ammunition mv. Opbevaring og håndtering af bl.a. våben og ammunition stiller særlige krav til uddannelse og sikkerhed i relation til personale og bygninger. Depotet har diverse materiel til håndtering af varer (truck, stabler mv.) Omfang Der er beskæftiget 15 ÅV i depotet. Depotet råder i dag over ca m2 lager og administrationslokaler. Antallet af varenumre er pt. ukendt.

19 4.7.4 Forventninger/Krav til ny løsning Det er Rigspolitiets målsætning, at der etableres og drives en professionel og effektiv lagerfunktion, hvor varer opbevares under håndhævelse af relevant sikkerhedsniveau, og hvor der er et klar overblik over beholdning, varernes værdi og forsatte aktualitet, lagerflow, bestilling til lager, håndtering af ordre og intern fakturering mv. Samtidig ønskes specialviden om udstyr mv. bevaret i politiet. Side 19 Rigspolitiet ønsker, at lagerstyringen og leveringen af ledelsesinformation understøttes it-mæssigt eventuelt via et logistiksystem, der stilles til rådighed af en ekstern samarbejdspartner.

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

Workshop om indkøb, vedligeholdelse og styring af Politiets vognpark

Workshop om indkøb, vedligeholdelse og styring af Politiets vognpark 15. februar 2011 J.nr.: TK101 / TK 102 Sagsbehandler: Trine Kostechy KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 2171 0821 E-mail: Web: TKO011@politi.dk www.politi.dk Workshop om indkøb, vedligeholdelse

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Workshop 2 med leverandører om facility management i politiet

Workshop 2 med leverandører om facility management i politiet Workshop 2 med leverandører om facility management i politiet 4. februar 2011 J.nr.: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Afviklingen af workshoppen... 2 3. Præciseringer af til materiale fra workshop

Læs mere

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER

OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER OFFENTLIGE PRIVATE PARTNERSKABER - PÅ IKKE PATIENTNÆRE OMRÅDER - SET FRA STRATEGISK INDKØB .. TRE CENTRALE BUDSKABER.. TÆNK I LEVERANDØR KONKURRENCEN BUNDLING AF SERVICES/- YDELSER BRUG UDLICIERING SOM

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2016 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2016. Statistikken

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2012 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2012. Statistikken

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner

Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner Definitioner og ordforklaring Offentligt-Privat Samspil (OPS) Samlebetegnelse

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Informationsmøde om facility management

Informationsmøde om facility management Informationsmøde om facility management - Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 Velkommen til informationsmøde om statens facility managementløsning Dagsorden Hvorfor fælles facility managementløsning i staten?

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Miljøledelse i Albertslund kommune

Miljøledelse i Albertslund kommune Miljøledelse i Albertslund kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Miljøledelse i Albertslund Kommune Et nyt

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE I POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN

LEADERSHIP PIPELINE I POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN LEADERSHI IELINE I OLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN Grønlands oliti Færøernes oliti Ansatte oliti: 10.700. Jurister: 1.200 Øvrige: 3.100 I alt: 15.000 (Ledere:1.600) Nordjyllands oliti 1 Kerneopgaven olitiet

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole HK LANDSKLUBBEN DANMARKS DOMSTOLE J O B P R O F I L E R for Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole Procesbevillingsnævnet December 2015 - 2 Jobprofiler for kontorfunktionærer ved Procesbevillingsnævnet

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet

Læs mere

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

FRA VICEVÆRT TIL INNOVATOR UDVIKLINGSERFARINGER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER

FRA VICEVÆRT TIL INNOVATOR UDVIKLINGSERFARINGER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER FRA VICEVÆRT TIL INNOVATOR UDVIKLINGSERFARINGER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER Indhold Præsentation af Poul, Petrine og Preben DR og FM historisk DR og FM: Seneste udbudsproces DR og FM de næste 3-5 år 2 Hvem

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Begrænset udbud af uniformsgenstande til Dansk Politi. Rigspolitiet. Offentliggjort den 4.

Prækvalifikationsbetingelser. Begrænset udbud af uniformsgenstande til Dansk Politi. Rigspolitiet. Offentliggjort den 4. Prækvalifikationsbetingelser Begrænset udbud af uniformsgenstande til Dansk Politi Rigspolitiet Offentliggjort den 4. april 2011 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 2.1 Kontakt under udbudsforretningen...

Læs mere

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt RIGSADVOKATEN RIGSET September 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 Nøgletalsoversigt 00:10:56 00:10:23 00:09:39 00:09:10 00:09:06 00:08:23 00:08:34 00:12:15 00:12:12

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 1220 KØBENHAVN K TELEFON: 7268 9000 FAX: 7268 9004 E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK

Læs mere

Benchmark Greve HTK Facility Management

Benchmark Greve HTK Facility Management Benchmark Greve HTK Facility Management 2012 Hvad har vi undersøgt? Teknisk service Organisering Opgavefelt Økonomi Drift og vedligeholdelse af ejendomme Opgaveportefølje Organisering Pris per kvadratmeter

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 15. september 2015

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE MÅL- OG RESULTATPLAN FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 2.1. Strategiske pejlemærker... 4 2.1.1 Kundefokus... 5 2.1.2 Omkostningsfokus...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften.

Rapporten er tænkt som inspiration til regionernes videre arbejde med at optimere driften. N O T A T Benchmarking af udvalgte støttefunktioner Kredsen af regionsdirektører vedtog ultimo januar 2011 at iværksætte en benchmarking af udvalgte støttefunktioner. Målet med arbejdet har været at støtte

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017

SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017 Opdateret: 18. maj 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR maj 2017 Udbud af kantinedrift på Spørgsmål nr. Spørgsmål 1. Er de angivne maksimumspriser med eller uden moms? De angivne maksimumspriser på dagens varme måltid,

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 6. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6640 Jour. nr.: 2005/00069-001 Ref.: Henning

Læs mere

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak November 2015 ØSY Indledning I denne vejledning beskrives hvorledes de enkelte varekøb håndteres med udgangspunkt i hhv. type og varetype. Med udgangspunkt

Læs mere

Hvorfor outsource serviceydelser? Ved Torben Jarlholm-Jensen / Teknisk Chef Coor Service Management A/S

Hvorfor outsource serviceydelser? Ved Torben Jarlholm-Jensen / Teknisk Chef Coor Service Management A/S Hvorfor outsource serviceydelser? Ved Torben Jarlholm-Jensen / Teknisk Chef Coor Service Management A/S 1 Indhold Kort om Coor Service Management A/S Hvorfor outsource? Hvordan og hvad kan outsources?

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012. Case: Politiets Analyseenhed

Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012. Case: Politiets Analyseenhed Public Analytics Netværksmøde den 26. april 2012 Case: Politiets Analyseenhed Henrik Bech, Centerleder Center for Statistik og Analyse Rigspolitiet Dagsorden 1. Politiets organisation 2. Politiets produktion

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejemålet Mimersgade 39-43 2200 København N Sagsnr. 7-21.457 Flot, centralt beliggende, domicilejendom i hjertet af Nørrebro. Ejendommen

Læs mere

Mulighederne for etablering af en facility management-enhed i Viborg Kommune

Mulighederne for etablering af en facility management-enhed i Viborg Kommune Mulighederne for etablering af en facility management-enhed i Viborg Kommune Juni 2013 Indhold Indledning... 3 Hvilke af nuværende afdelinger og funktioner kan indgå i Facility Management?... 3 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Lektor og vicecenterleder Susanne Balslev Nielsen CFM s 2. nordiske konference 29-30 august 2016 I gennemsnit ejer

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen beskriver de minimumskrav og ønsker, der gælder for den udbudte opgave, der skal leveres på adresserne, Værkmestergade 15 & 3-5, 8000 Aarhus C Grøndalsvej

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse

Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

Bygherreforeningen den 1. okt Kommunernes ejendomme udfordres

Bygherreforeningen den 1. okt Kommunernes ejendomme udfordres Bygherreforeningen den 1. okt. 2013 Kommunernes ejendomme udfordres Fire modeller Fire kommuner Der er oplagte fordele i at samle ejendomsdriften i en professionel organisation. Jeg tror egentlig ikke,

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere