Workshop med leverandører om facility management i politiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop med leverandører om facility management i politiet"

Transkript

1 6. december 2010 / MT 4448 KONCERNSERVICE Sekretariatet Workshop med leverandører om facility management i politiet

2 Indhold 1 Formål Afviklingen af inspirationsworkshop Overblik over politiet Facility Management i politiet Intern Service Ydelser Nuværende løsning Omfang Forventninger/Krav til ny løsning Bygningsvedligehold Ydelser Nuværende løsning Omfang Forventninger/Krav til ny løsning Håndværkerservice Ydelser Nuværende løsning Omfang Forventninger/krav til ny løsning Rengøring Ydelser Nuværende løsning Omfang Forventninger/Krav til ny løsning Kantine Ydelser Nuværende løsning og omfang Forventninger/Krav til ny løsning Trykkeri Ydelser Nuværende løsning Omfang Forventninger/Krav til ny løsning Depot Ydelser Nuværende løsning Omfang Forventninger/Krav til ny løsning Side 2

3 Side 3 Liste over figurer Figur 1 Politiets og anklagemyndighedens overordnede organisering Figur 2 Kredsenes typiske organisering... 7 Figur 3 Det samlede forbrug på hovedområder (mio. DKK)... 8 Liste over tabeller Tabel 1 Det samlede forbrug på hovedområder (mio. DKK)... 8 Tabel 2 FM-services leveres til følgende lokationer i politiet... 9 Tabel 3 Oversigt over lokations funktion og kvadratmeter Tabel 4 Rigspolitiet kantiner Tabel 5 Trykkeriopgaver... 17

4 1 Formål Side 4 Politiets behov på facility management området dækkes i dag dels via egne medarbejdere og dels via eksterne leverandører. Som en del af et større effektiviseringsprogram for politiet ønsker Rigspolitiet at søge inspiration fra markedet om mulige serviceløsninger på udvalgte serviceydelser. Ydelserne omfatter bygningsvedligehold, intern service (post, reception mv.), håndværkerydelser, rengøring, kantinedrift, arealpleje, depotlogistik og trykkeri. For et opnå en indsigt i markedsforhold, der gør det muligt at vurdere, hvilke services der med fordel kan udbydes, og hvilken udbudsstrategi og proces, der mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en række inspirationsworkshops med relevante markedsaktører. Disse workshops skal samtidig danne grundlag for tilrettelæggelsen af en samlet servicestrategi for politiet, som skal rammesætte, hvilke serviceniveauer der fremover skal leveres i politiets faciliteter, for at leve op til politiets behov og brugernes adfærd. Inspirationen skal ligeledes give indblik i muligheden for at udvikle og/eller effektivisere politiets nuværende serviceydelser og ikke mindst fastlægge det kommende sourcingsnit. 2 Afviklingen af inspirationsworkshop Inspirationsworkshoppen tager udgangspunkt i en præsentation forberedt og gennemført af leverandøren bl.a. på baggrund af de informationer, der er givet i det følgende. Det er Rigspolitiets forventning, at leverandøren i sin tilgang sammenligner Rigspolitiet med andre relevante kunder (hvis nogen) og på denne baggrund uddrager de erfaringer, leverandøren har gjort sig, samt at leverandøren sætter disse erfaringer i forhold til de generelle tendenser i markedet. Præsentationen bedes tilrettelagt efter nedenstående struktur. Gennemgang af hvordan leverandøren tænker sig, kreativt og konceptuelt, at løfte opgaverne i politiet med fokus på følgende fire hovedscenarier: 1. Alle serviceopgaver udliciteres 2. Kun håndværkerydelser (indvendig bygningsvedligeholdelse) og rengøring udliciteres, mens udvendig vedligehold (udvendig bygningsdrift) overdrages til Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) svarende til sædvanlig ansvarsfordeling mellem lejer og udlejer

5 3. Alle serviceopgaver udliciteres med undtagelse af forretningskritiske og ledelsesnære områder visse typer af chaufførkørsel, drift af kritiske installationer samt overvågning Side 5 4. Evt. et yderligere scenarium, som leverandøren vil foreslå med henblik på at realisere en effektivisering af facilitiy managementområdet i politiet I gennemgangen af de enkelte scenarier ønskes: 1. Beskrivelse af fordele, ulemper og konsekvenser herunder bud på en central styringsorganisation i Rigspolitiet 2. Beskrivelse af hvor synergierne findes i udbuddet 3. Beskrivelse af, hvilken konsekvens det vil have for synergier, besparelser og håndtering, hvis Rigspolitiet overdrager indvendig bygningsvedligehold til Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) 4. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser det vil have for synergier, besparelser og håndtering, hvis Rigspolitiets depot og trykkeri udliciteres 5. Bud på besparelsesprocent/effektiviseringsprocent, som Rigspolitiet kan opnå på basis af leverandørens erfaringer fra andre kunder 6. Samt tre konkrete eksempler fra andre kunder (i lav, mellem og høj prisklasse) 7. Ved referencer til andre kunder, bedes dette dokumenteres i form af kundereferencer, som Rigspolitiet kan kontakte (dvs. firma, navn, mailadresse og telefonnummer) 8. Bud på hvordan opbygning af udbudsmaterialet bør være, for at Rigspolitiet kan få valide tilbud ind. Herunder med fokus på det datagrundlag, som Rigspolitiet skal sikre er til stede i forbindelse med udbuddet (vurderingen skal ske på basis af det materiale, som Rigspolitiet har angivet nedenfor) 9. Bud på yderligere behov leverandøren har for indsigt i organisationen, bygningsmasse mv. inden udbuddet går i gang (eksempelvis behov for rundvisninger, behov for yderligere dialog etc.) Det understreges, at Rigspolitiet ikke ønsker en generel præsentation af leverandørens virksomhed, forretningskoncept mv. Rigspolitiet ønsker, at workshoppen i det hele fokuseres om den inspiration I som leverandør kan give til en fremtidig strategi for varetagelsen af facility managementområdet i politiet. Efter præsentationen ønsker Rigspolitiet at sidde tilbage med en oplevelse af, hvor og i hvilken kontekst I som leverandør har udviklet/skabt unikke løsninger til andre kunder. Rigspolitiet ønsker desuden at blive klogere omkring, hvad der er

6 muligt, og hvad som ikke er, med henblik på at kunne beslutte, hvilken servicestrategi Rigspolitiet skal vælge. Side 6 Rigspolitiet vil med udgangspunkt i besvarelserne vurdere, hvorvidt der skal sættes en yderligere runde af inspirationsworkshops op, forinden strategivalg og udbudsproces. Præsentationen skal kunne udleveres til Rigspolitiet i elektronisk form den dag, workshoppen finder sted. 3 Overblik over politiet Politiet i Danmark, på Færøerne og i Grønland udgør et fælles korps. Justitsministeren er politiets øverste chef. Politiet er overordnet organiseret i Rigspolitiet og 12 kredse samt Politiet på Færøerne og i Grønland. Rigspolitiet fungerer som en overordnet styrelse for politiet i hele landet, der ledes af rigspolitichefen. Rigspolitiet er organiseret i to hovedområder: Politiområdet og Administrationsområdet. Politiets Efterretningstjeneste (PET ) hører også under Rigspolitiet. Under Justitsministeriet hører tillige anklagemyndigheden. Det øverste organ i anklagemyndigheden er Rigsadvokaten. De 6 regionale statsadvokater samt statsadvokaten for Særlige Internationale straffesager (SAIS) og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) referer til Rigsadvokaten. Figur 1 Politiets og anklagemyndighedens overordnede organisering.

7 Side 7 De 12 politikredse er typisk organiseret i overensstemmelse med nedenstående model. Figur 2 Kredsenes typiske organisering Landet er inddelt i følgende 12 politikredse: Nordjylland Østjylland Midt- og Vestjylland Sydøstjylland Syd og Sønderjylland Fyn Sydsjælland Midt- og Vestsjælland Nordsjælland Københavns Vestegn København Bornholm Hertil kommer politiet på Færøerne og i Grønland. De første 10 af de ovenstående politikredse ligner organisatorisk hinanden med ansatte. København har ansatte og Bornholm har 80 ansatte. Ca. 75% af de ansatte er politiuddannet. Samtlige politikredse har døgnbetjente politistationer (hovedstationer) og understationer, hvor nogle kun er åbne i dagtimerne. I tyndere beboede landområder er der desuden landbetjente. Kredsene har hver især politistationer og kontorlokaler mv. på forskellige lokationer undtagen Bornholm med blot to. Politiet havde i 2009 i alt ansatte, hvoraf var politiuddannede. Størstedelen af politiets personaleressourcer anvendes til løsningen af traditio-

8 nelle politiopgaver, men politiet anvender også knap årsværk på administrative funktioner såsom HR, økonomi, indkøb og IT mv. Side 8 Det er ikke på nuværende tidspunkt afklaret i hvilket omfang Rigsadvokaten og Statsadvokaterne samt politiet på Færøerne og Grønland skal dækkes af en fremtidig facility management løsning. Afgørende for denne beslutning vil bl.a. være hvilke synergier der kan opnås ved inddragelsen af disse embeder i en samlet facility managementløsning. 4 Facility management i politiet Ved facility management forstås i politiet alle opgaver relateret til drift og vedligeholdelse af bygninger, generelle services såsom postfordeling, intern service / pedelopgaver (herunder f.eks. udskiftning af pærer, håndtering af affald, lettere service af køretøjer), kørsel, adgangskontrol og overvågning, rengøring, kantinedrift mv. Herudover ønsker Rigspolitiet at undersøge om områderne trykkeri og depot med fordel også kan inddrages under facility managementområdet, hvorfor disse opgaveområder også er behandlet her. Politiets behov på facility management området dækkes i dag dels via egne medarbejdere og dels via eksterne leverandører. Facility management (FM) i politiet er opdelt i en række områder, som er nærmere beskrevet nedenfor. Organisationen minder på mange måder om en FM organisation, der kendes fra andre organisationer. Organisationen er karakteriseret ved at tyngden af ydelserne ligger i Rigspolitiet og Københavns Politi, hvorfor den interne FM-organisation på det område er bredere i forhold til udførelse af opgaver. I de øvrige kredse er antallet af opgaver mindre, og der er derfor en relativt smal FM-organisation, der i højere grad anvender eksterne ressourcer til at løse opgaverne. Nedenfor beskrives områderne indenfor FM i politiet overordnet. Tabel 1 Det samlede forbrug på hovedområder (mio. DKK) Omkostninger pr. år jf. budgetanalysen Heraf lønomkostninger Heraf øvrige udgifter Interne årsværk Intern service og bygningsvedligehold (interne ÅV) 110,7 110,7 295* Rengøring 74,8 3,5 71,3 9,3 Intern håndværkerservice 9,9 8,8 1,1** 18,5 Eksternt køb af håndværkere 38,6 38,6 Trykkeri 6,1 2,8 3,3 7,4 Depot 8,8 5,8 2,9 15,0 SUM 248,9 131,6 117,2 345,2 *Det bemærkes at der indgår ca. 30 årsværk til service og administration af køretøjer **Disse omkostninger dækker pluklager, el, afskrivninger på maskiner og udgifter til køretøjer

9 Side 9 Tabel 2 FM-services leveres til følgende lokationer i politiet Politikredse Kontor (m2) Små- bygninger Kælder & arkiv Total m2 (m2) (m2) Beredskab Bornholm Fyn København Københavns Vestegn Midt - og Vestsjælland Midt- og Vestjylland Nordjylland Nordsjælland Ca. 960 Rigspolitiet Ca Syd og Sønderjylland Sydsjælland & Lol./Falster Sydøstjylland Østjylland Grand Total Note: Slots og Ejendomsstyrelsen definition af kontor (Areal over jordhøjde); Små bygninger (Omfatter primært garage og pavillon); Kælder og Arkiv (Areal under jordhøjde). Politiet er omfattet af den statslige huslejeordning, hvor politiet lejer de fleste af de ovenfor anførte lokationer af Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES), der således optræder som udlejer. En mindre del af politiets lokaler ejes af private og udlejes til politiet på markedsvilkår. Administrationen af politiets private lejemål varetages af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Som led i overdragelsen af politiets bygninger til Slots- og Ejendomsstyrelsen i 2007/2008 er der aftalt en særlig overgangsordning for håndteringen af den udvendige bygningsvedligeholdelse (bygningsdrift) på de lokationer, hvor politiet historisk har haft egne medarbejdere, der varetager de udvendige bygningsvedligeholdelsesopgaver. Det indgår som et element i overvejelsen af en fremtidig facility managementløsning for politiet, at fastlægge det fremtidig snit mellem, hvilke opgaver udlejer (SES) varetager, og hvilke opgaver politiet varetager enten via intern medarbejdere eller via outsourcing. Øvrigt perso-total perso- nale nale

10 Side 10 Tabel 3 Oversigt over funktioner, lokationer inden for hovedfunktionen og kvadratmeter hørende hertil Overordnet funktion Antal lokationer Total m2 Hoved Politistation Lokal Politistation Politikontor Træningsfaciliteter Garage/depot Areal Grand Total Intern Service Intern service er den praktiske udførelse af serviceopgaver og skal forstås som services, der kræver daglig tilstedeværelse i bygningerne. Intern service omfatter pedel/betjentopgaver, sortering og fordeling af post, overvågning og adgangskontrol, service og administration af køretøjer og chauffør/kørsel. Nedenfor angives de informationer Rigspolitiet indtil videre har kortlagt om Intern Service Ydelser Intern service omfatter følgende ydelser Infrastruktur Infrastruktur dækker over nedenstående opgaveområder: Pedel/betjent opgaver Overvågning og adgangskontrol Reception Interne flytninger Opfyldning af kontorartikler mv. Opstilling til møder Indstilling, justering, kabling, reparation af inventar Affaldshåndtering Affaldshåndtering dækker over nedenstående opgaveområder: Sortering og bortskaffelse af affald (herunder farligt) Papirindsamling og -makulering

11 Kørsel Kørsel omfatter udveksling af udstyr og varer og chaufførkørsel Side Posthåndtering Affaldshåndtering dækker over nedenstående opgaveområder: Fordeling og sortering af post og pakker Kørsel af post mellem lokal stationer Frankering og forsendelse Vognparkservice Vognparkservice omfatter administration, rengøring og lettere servicering af køretøjer Administration og udlån af køretøjer Ind- og udvendig vask Udskiftning af pærer mv Hittegods Afhentning Registrering og klargøring Nuværende løsning Facility management inklusiv intern service er i dag organiseret under hver kreds - ofte ned på flere underafdelinger i kredsene og i mange afdelinger i Rigspolitiet. Den lokale organisering af medarbejderne varierer, men de enkelte lokationer/afdelinger arbejder ofte forholdsvis autonomt med begrænset central koordinering og dermed begrænset udnyttelse af ressourcerne på tværs. Opgaven bliver primært varetaget af interne ressourcer både i Rigspolitiet og i kredsene: Generel infrastruktur: Opgaver relateret til den generelle infrastruktur varetages i dag af lokalansatte med begrænset tværgående koordination. Overvågning og adgangskontrol: Rigspolitiets postafdeling varetager overvågning og adgangskontrol i Rigspolitiets lokaler på Polititorvet. Kørsel varetages ofte af servicemedarbejderne. Vognpark service varetages ofte lokalt af servicemedarbejdere og/eller eksterne leverandører.

12 4.1.3 Omfang Der anvendes i dag 215 ÅV/81 mio. kr. på intern service. Heraf er ca. 30 ÅV beskæftiget med administration og service af køretøjer. Der er ofte en del ledelseslag forbundet med intern service i de enkelte kredse, idet Logistikafdelingen, hvor intern service typisk er placeret, er fordelt på op til 4 niveauer (logistikchef, bygningsafsnitsleder, serviceafdeling og servicemedarbejdere). Side Forventninger/Krav til ny løsning Intern sammenligning på tværs af kredsene af ressourceforbruget på de interne service opgaver i forhold til areal viser en variation fra ca til ca kr. pr m 2 (i 2009). Samme mønster gør sig gældende, hvis der foretages en sammenligning med antal anvendte årsværk. Rigspolitiet ønsker at forbedre arbejdstilrettelæggelsen og ressourceudnyttelsen på tværs af enheder og standardisere arbejdsgangene, således at området effektiviseres, og der opnås et ensartet serviceniveau. Endeligt er det målsætningen at intern service bliver udført med stor viden om Politiet, professionel tilgang, faglig viden og høflighed inden for rammerne af den økonomi som Politiet stiller til rådighed. 4.2 Bygningsvedligehold Bygningsvedligehold og -administration består af lettere vedligeholdelse af bygninger og mindre håndværkeropgaver samt af udvendig vedligeholdelse (udvendig bygningsdrift). Opgaverne varetages gennem hyppige besøg af bygningerne, og er fysisk orienteret omkring bygningerne i sig selv og påkræver teknisk kompetence. Nedenfor angives de informationer Rigspolitiet indtil videre har kortlagt om bygningsvedligehold Ydelser Bygningsvedligehold omfatter følgende services: Lettere vedligeholdelse af bygninger Udvendig vedligehold omfatter f.eks. fejning og snerydning, pasning af grønne arealer mv. Der indgår ikke udvendig vedligehold af bygninger Mindre håndværkeropgaver Nuværende løsning Lettere bygningsvedligehold og mindre håndværksopgaver varetages hovedsageligt af intern service medarbejdere på lokationerne. På en del af lokationerne

13 foretages også udvendigt vedligehold efter aftale med Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES). På de øvrige lokationer foretages det udvendige vedligehold af udlejer (enten SES eller anden privat udlejer). Side Omfang I dag anvendes ca. 80 årsværk på disse opgaver. Omfanget af udvendig vedligehold, der varetages af politiet ved interne medarbejdere, blev i 2008 vurderet til kr. 10 mio. (2008 niveau). Vurderingen er et estimat af omkostningerne ved at lade en ekstern leverandør udføre opgaverne. Det er ikke verificeret, om forbruget af interne ressourcer stemmer overens med dette beløb Forventninger/Krav til ny løsning Ressourceforbruget til bygningsvedligehold varierer meget mellem kredsene. Politiet ønsker at forbedre arbejdstilrettelæggelsen og ressourceudnyttelsen på tværs af enheder og standardisere arbejdsgangene således, at området effektiviseres, og der opnås et ens serviceniveau. Endeligt er det Rigspolitiets målsætning for bygningsvedligehold og teknik at sikre, at Rigspolitiets bygninger og teknik, indvendigt og udvendigt er vedligeholdt og funktionsdygtige. Rigspolitiet overvejer at overdrage opgaverne vedrørende udvendigt vedligehold til Slots- og Ejendomsstyrelsen i forbindelse med den igangværende effektiviseringsproces, men ønsker at få belyst alternative muligheder på området. 4.3 Håndværkerservice Håndværkerservice omfatter reparation, vedligehold af bygninger og tekniske anlæg udført af faglærte håndværkere. Nedenfor angives de informationer Rigspolitiet indtil videre har kortlagt om håndværkerservice Ydelser Håndværkerydelser omfatter eksempelvis malerarbejde, el- og vvs-arbejde mm Nuværende løsning Håndværkerservice varetages i Rigspolitiet af enheden Bygningsservice, der også delvist forestår vedligeholdelsesopgaverne for Københavns Politi. I de øvrige kredse anvendes primært eksterne leverandører til håndværksservice.

14 Arbejdet planlægges lokalt uden samlet koordinering på tværs af organisationerne eller kredse. Side Omfang I Rigspolitiet er der i dag er der ansat 18 håndværkere (herunder elektrikere, malere, bygningssnedkere mv.), 2 administrative medarbejdere samt 0,5 lederressource i Bygningsservice. Samlet giver det 18,5 ÅV. Lønomkostninger hertil er kr. 8,8 mio. Køb af ydelser fra eksterne håndværkere for politiet som helhed udgør kr. 38,8 mio. Materialeindkøb og drift af Rigspolitiets håndværkerservice udgør samlet kr.1,1 mio Forventninger/krav til ny løsning Omkostninger ved bygningsvedligehold på tværs af kredsene varierer meget. Rigspolitiet ønsker at effektivisere området og samtidig sikre en ensartet vedligehold af bygningerne samt mulighed for at prioritere opgaverne. I en fremtidig løsning skal der være fokus på, at de tekniske installationers funktionalitet er opretholdt, og at der ved funktionssvigt i installationer, der har beredskabsmæssig betydning, er en teknikker til rådighed døgnet rundt. Rigspolitiet ønsker, at der skal være mulighed for at få foretaget en gennemgang af alle bygningerne, for at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan herfor. Endeligt er det Rigspolitiets målsætning for bygningsvedligehold og teknik at sikre, at Rigspolitiets bygninger og teknik, indvendigt og udvendigt er vedligeholdt og funktionsdygtige. 4.4 Rengøring Rengøringsydelser omfatter almindelig standard rengøring af politiets lokaler, herunder bl.a. gulvrengøring, inventarrengøring, rengøring af sanitære områder, trapperengøring, vinduespolering mv. Endvidere er der områder, der kræver særlig rengøring, fx områder hvor der behandles DNA, ligesom der findes træningsfaciliteter på bl.a. politiskolen og afluk til hunde på Hundeskolen. En række småopgaver varetages af brugerne selv herunder afrydning af borde og gulvarealer mm. Rigspolitiet har på rengøringsområdet detaljeret information om omfang og indhold i de nuværende ydelser Ydelser Rengøringsydelserne omfatter:

15 Almindelig standard rengøring Særlig rengøring omfatter blandt andet rengøring af træningsfaciliteter, afluk til hunde mv. Side Nuværende løsning Der er indgået individuelle kontrakter mellem de enkelte politikredse og ekstern rengøringsudbydere. På nuværende tidspunkt er der ca. 70 individuelle rengøringskontrakter på landsplan. Der er stor forskel på antallet af rengøringskontrakter i de enkelte kredse (fra 1 til 18) og leverandører (fra 1 til 3). Umiddelbart er der ikke indikatorer på væsentlige forskelle i serviceniveauet for rengøring, idet der ofte benyttes en standard aktivitetsbaseret kravspecifikation for de forskellige typer lokaler. Ca. 3/4 af de eksisterende rengøringskontrakter udløber inden udgangen af 2012 Den resterende del af kontrakterne udløber i 2013 og Omfang Ressourceforbruget til rengøring er i alt 74,8 mio. kr. (2008) Forventninger/Krav til ny løsning Rigspolitiet ønsker at konsolidere rengøringsvolumenerne hos en eller et mindre antal leverandører for herved at effektivisere og professionalisere indkøbet af ydelser samt sikre ensartede rengøringsstandarder. Den lokale tilstedeværelse er nødvendig for udførsel af opgaver, men den optimale organisering er central/regional koordinering med stor fleksibilitet i udnyttelse af ressourcer på tværs af fysiske lokationer. Det er Rigspolitiets målsætning for rengøringen, at der indvendigt og udvendigt i bygninger opretholdes et acceptabelt hygiejnisk, brugsmæssigt og visuelt kvalitetsniveau. 4.5 Kantine I en del af Politiets lokationer er der i dag kantiner, hvor personalet bespises. Det er endvidere kantinerne, der står for mødeforplejning. Medarbejderne betaler selv for deres mad. Kantinerne i Rigspolitiet er udliciteret af Rigspolitiet, mens en del af kantinerne i kredsene er drevet af lokale personaleforeninger. Nedenfor angives de informationer Rigspolitiet indtil videre har kortlagt om kantiner.

16 4.5.1 Ydelser Tilberedning/levering og salg af morgenmad og frokost Tilberedning/levering og salg af forplejning til møder Side Nuværende løsning og omfang Rigspolitiet Rigspolitiet har i dag seks kantiner heraf to på politiskolen, der alle er udliciteret. Tabel 4 Rigspolitiet kantiner Ca. antal ansatte Ca. omsætning (ex. moms) Landlystvej, Hvidovre PET, Søborg Politiskolen, Brøndby elever Polititorvet, København Ejby Industri, Glostrup Ny kantine pr Sortimentet i de enkelte kantiner varierer, men dækker almindeligvis en salatbuffet, en varm og/eller en lun ret, en kold buffet eller smurt smørebrød/sandwich og diverse drikkevarer. Det er tilladt for medarbejderne selv at medbringe mad og drikke. Kantinerne har endvidere til opgave at levere mødeforplejning med alt fra kaffemøder til bespisning. Disse aktiviteter udgør gennemsnitlig ca. 20 % af omsætningen. Politikredsene Driften af kantinerne i politikredsene forstås almindeligvis af lokale personaleforeninger, dvs. brugerne. Undtaget herfra er kantinen på Københavns politigård. Disse foreninger ansætter selv de nødvendige personaleressourcer eller foretager en udlicitering. Kredsen stiller de nødvendige faciliteter til rådighed Forventninger/Krav til ny løsning Rigspolitiets brugere skal tilbydes velsmagende, ernæringsrigtig og varieret mad af høj kvalitet. Spisestederne skal drives effektivt og kontinuerligt overholde de økonomiske rammer, som Rigspolitiet stiller til rådighed. Spisestederne skal være et sted, der giver medarbejderne et åndehul for dagligdagens arbejde med mulighed for at købe spændende og varierende madretter. Rigspolitiets medarbejdere skal opleve at føle sig godt behandlet. Det er Rigspolitiets målsætning, at personalet har en oplevelse af at standarden i Rigspolitiets kantiner er ensartet på tværs af lokationer uanset, at udbuddet af mad og drikkevarer kan variere.

17 4.6 Trykkeri Rigspolitiet har et internt trykkeri, der er placeret sammen med Rigspolitiets depot. Trykkeriet varetager lettere grafiske opgaver samt trykning af diverse materialer og blanketter til Rigspolitiet (herunder særligt til Politiskolen), Anklagemyndigheden, kommunerne samt kredsene. Opgaverne er forholdsvis simple grafiske opgaver i A4/A5-format, hvoraf en andel samles i kompendier/foldere. Side 17 Nedenfor angives de informationer Rigspolitiet indtil videre har kortlagt om trykkeriet Ydelser Forberedelse af trykkeriopgaver samt opgaver til print og kopi Trykning af blanketter, foldere, og øvrige print og kopi opgaver Efterbehandling af opgaver hæftning, falsning, indbinding mv. Afsendelse af opgaver Nuværende løsning Trykkeriet håndterer en række bestillinger fra organisationen, der trykkes f.eks. en lang række blanketter enten efter bestilling eller til lager, visitkort på bestilling og pjecer. Herudover foretages større kopieringsopgaver f.eks. for anklagemyndigheden i forhold til mangfoldiggørelse af sagsakter til brug for behandling af straffesager ved domstolene. Varetagelsen af en række af disse opgaver fordre, at produktionen gennemføres med et vist sikkerhedsniveau, samt at personale og lokaler kan opnå sikkerhedsgodkendelse. Endvidere producerer trykkeriet uddannelsesmateriale til Politiskolen. Trykkeriet råder over ældre og delvist forældede maskiner til egen produktion, men sender som hovedregel trykkeriopgaver på over 5000 eksemplarer ud til eksterne trykkerier. De enkelte kredse og afdelinger udfører lokalt en række kopierings- og mangfoldiggørelsesopgaver via dedikerede kopimaskiner eller almindelige multifunktionsmaskiner. Ressourceforbruget hertil er ikke opgjort Omfang Der er beskæftiget 4-5 ÅV i trykkeriet. I 2008 var produktion som anført nedenfor (stk.): Tabel 5 Trykkeriopgaver Produktion I alt i 2008 (stk.) S/H Farve

18 Visitkort Blanketter Side Forventninger/Krav til ny løsning Rigspolitiet ønsker at trykkeriopgaverne bliver håndteret sikkert og professionelt, samt at den enkelte bruger nemt og enkelt kan bestille opgaver. Der ønskes endvidere synlighed i omkostningerne til de enkelte opgaver, således at der er mulighed for at fakturere opgaverne enkeltvis. Det er Rigspolitiets målsætning at trykkeriopgaverne og øvrige opgaver med mangfoldiggørelse af materiale i kredse og afdelinger, tilrettelægges på den samlet set mest effektive måde, og således at ressourcer og materiel udnyttes optimalt samtidig med at brugerne oplever en enkel og smidig opgaveløsning. 4.7 Depot Rigspolitiet har et centralt depot, der opbevarer en lang række varer herunder uniformsgenstande, kriminalteknisk udstyr, trykkerivarer, plastikservice, våbenreservedele, ammunition, skudsikre veste mv. Nedenfor angives de informationer Rigspolitiet indtil videre har kortlagt om depotet Ydelser Modtagelse og opbevaring af varer Modtagelse og ekspedition af ordre Nuværende løsning Depotet varetager opgaver som at modtage og ekspedere ordrer fra kredsene og Rigspolitiet samt servicere specielle personalegrupper herunder politiskoleelever, MC-betjente, FN-udsendte samt reparation og vedligeholdelse af f.eks. MCudstyr og mobiltaktisk udstyr, der udlånes til politiskoleelever. I den nuværende medarbejderstab er der en del specialviden om de varer, der findes på depotet fx viden om opmåling til MC-tøj, håndtering af ammunition mv. Opbevaring og håndtering af bl.a. våben og ammunition stiller særlige krav til uddannelse og sikkerhed i relation til personale og bygninger. Depotet har diverse materiel til håndtering af varer (truck, stabler mv.) Omfang Der er beskæftiget 15 ÅV i depotet. Depotet råder i dag over ca m2 lager og administrationslokaler. Antallet af varenumre er pt. ukendt.

19 4.7.4 Forventninger/Krav til ny løsning Det er Rigspolitiets målsætning, at der etableres og drives en professionel og effektiv lagerfunktion, hvor varer opbevares under håndhævelse af relevant sikkerhedsniveau, og hvor der er et klar overblik over beholdning, varernes værdi og forsatte aktualitet, lagerflow, bestilling til lager, håndtering af ordre og intern fakturering mv. Samtidig ønskes specialviden om udstyr mv. bevaret i politiet. Side 19 Rigspolitiet ønsker, at lagerstyringen og leveringen af ledelsesinformation understøttes it-mæssigt eventuelt via et logistiksystem, der stilles til rådighed af en ekstern samarbejdspartner.

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

Workshop om indkøb, vedligeholdelse og styring af Politiets vognpark

Workshop om indkøb, vedligeholdelse og styring af Politiets vognpark 15. februar 2011 J.nr.: TK101 / TK 102 Sagsbehandler: Trine Kostechy KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 2171 0821 E-mail: Web: TKO011@politi.dk www.politi.dk Workshop om indkøb, vedligeholdelse

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Begrænset udbud af uniformsgenstande til Dansk Politi. Rigspolitiet. Offentliggjort den 4.

Prækvalifikationsbetingelser. Begrænset udbud af uniformsgenstande til Dansk Politi. Rigspolitiet. Offentliggjort den 4. Prækvalifikationsbetingelser Begrænset udbud af uniformsgenstande til Dansk Politi Rigspolitiet Offentliggjort den 4. april 2011 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 2.1 Kontakt under udbudsforretningen...

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene.

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 10. marts 2009. Nr. 183. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd

Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd Ved Niels Anker Jørgensen SKATTEMINISTERIET, Koncerncentret Juni 2011 SKAT Hvorfor optræder SKAT her? Side 2 17. juni 2011 Indkøberens

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab. Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne

Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab. Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne Erfaringer med Offentligt Privat Partnerskab Mia Bastrup Digital Chef Koldingbibliotekerne Agenda OPP cases OPP mål, proces og kontrakt OPP - udfordringer og gevinster 3 Facts Kolding Kommune = 86.000

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Gentoftes kommentarer og overvejelser. Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune

Gentoftes kommentarer og overvejelser. Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune Gentoftes kommentarer og overvejelser Bygningschef ark maa Peter Hauch Gentofte Kommune Bygningsforvaltning eller FM? Gentofte Kommunes bygninger i tørre tal 296 +/- bygninger eller bebyggelser Ca. 500.000

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar

Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar Version 3.0-6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Markedsanalyse

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering

Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At

Læs mere

Analyse af serviceassistenter

Analyse af serviceassistenter Brevid.: 1454574 Analyse af serviceassistenter Indledning Med afsæt i budget 2011 er det besluttet at se nærmere på serviceassistenter i Region Sjælland: Serviceassistenter Opgaverne inden for serviceassistenter

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Flot og effektivt kontordomicil med fordele for alle Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og hurtig adgang

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold

Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold Lidt historik SKI koordinerede i 2011, på vegne af en række skoler, udbud på byggesyn og vedligeholdelsesplaner. Flere end 20 skoler indgik samme

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

I regnskabsåret 2006/2007 realiserede Recall et overskud før skat på 10,5 mio. kr. og har en solid balance med en egenkapital på 22,9 mio. kr.

I regnskabsåret 2006/2007 realiserede Recall et overskud før skat på 10,5 mio. kr. og har en solid balance med en egenkapital på 22,9 mio. kr. Beskrivelse af Recall A/S Recall (Recall) er et datterselskab i den internationale koncern Recall Corp., med næsten 300 repræsentationer i 23 lande, fordelt på 5 kontinenter. Recall har flere end 4.500

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj 7. marts 2014 1 Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj Christian Lunding, udbudsdirektør, SKI Anja Piening, chef for afdelingen for jura og CSR, SKI 7. marts 2014 2 Jura som forretningsunderstøttende

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Rengøringsservice Kantineservice 18.01 Rengøringsservice 2 3 Hvem kan bruge aftalen Frivillig aftale Målrettet kommuner, regioner, selvejende institutioner og halvoffentlige

Læs mere

3.1 Udvikling i udgifter til strafferetsplejen

3.1 Udvikling i udgifter til strafferetsplejen Uddrag af Budgetanalyse af politiet 2009-2010 - Afrapportering af økonomistyringsdelen mv. afgivet af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers ( Styregruppen for budgetanalyse af politiet ) den 8. april

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere