Beretning. Landsbyggefonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. Landsbyggefonden"

Transkript

1 Beretning Landsbyggefonden

2 Beretning Landsbyggefonden

3 Indhold Side 2 Landsbyggefondens administration 5 Nybyggeri 6 Byggeri af familieboliger almene boligorganisationer 9 Byggeri af ungdomsboliger almene boligorganisationer 10 Byggeri af ældreboliger almene boligorganisationer 12 Byggeri af ældreboliger - selvejende almene ældreboliginstitutioner, kommuner og amtskommuner 14 Pligtmæssige bidrag 15 Nye indbetalinger til Landsdispositionsfonden 17 Tilskud til forbedringsarbejder m.v. 20 Byggeskaderenovering m.v. 22 Behovsundersøgelse fysisk opretning og forbedring 26 Særlig driftsstøtte Omprioriteringsloven 33 -Omprioriteringsloven 34 Afløsning af tilbagekøbsrettigheder 36 Udlejningsstatistik 39 Regnskabskonsulenttjenesten 40 Almenboligloven m.m. 42 Ordforklaringer 46 Hovedtal fra fondens regnskab 48

4 Tabeloversigt Side Nybyggeri Tabel 1. Støttet nybyggeri 1995-, almene boligorganisationer samt støttet nybyggeri 1999-, selvejende ældrebolig-institutioner, kommuner og amtskommuner 6 Tabel 2. Fordeling af byggeri på amter og tilsagnsår Familieboliger almene boligorganisationer Tabel 3. Nybyggeri af familieboliger fordelt på tilsagnsår Tabel 4. Gennemsnitligt antal familieboliger pr. lånesag 9 Tabel 5. Geografisk/type fordeling (i procent) 9 Tabel 6. Anskaffelsessum/lån 9 Ungdomsboliger almene boligorganisationer Tabel 7. Gennemsnitligt antal ungdomsboliger pr. lånesag fordelt på tilsagnsår Tabel 8. Geografisk/type fordeling (i procent) 10 Tabel 9. Anskaffelsessum/lån 10 Ældreboliger almene boligorganisationer Tabel 10. Gennemsnitligt antal ældreboliger pr. lånesag fordelt på tilsagnsår Tabel 11. Geografisk/type fordeling (i procent) 12 Tabel 12. Anskaffelsessum/lån 12 Ældreboliger selvejende almene ældreboliginstitutioner, kommuner og amtskommuner Tabel 13. Antal ældreboliger Tabel 14. Gennemsnitligt antal ældreboliger pr. byggesag Tabel 15. Geografisk fordeling (i procent) Pligtmæssige bidrag Tabel 16. Udviklingen i de pligtmæssige bidrag for perioden Nye indbetalinger til landsdispositionsfonden Tabel 17. Prognose for de nye indbetalinger Forbedrings- og opretningsarbejder m.v. Tabel 18. Bevægelserne på trækningsretsmidlerne i perioden Tabel 19. Udviklingen i trækningsrettens anvendelse i årene Udbedring af byggeskader, miljøforbedringer og ombygning af boliger m.v Tabel 20. Tilsagn til boliger med byggeskadesager Tabel 21. Tilsagn til boliger med byggeskadesager Landsdispositionsfonden Tabel 22. Fordelingsmodel ved kapitaltilførsel 28 Tabel 23. Kapitaltilførsel m.v Tabel 24. Bevægelser i perioden Omprioriteringsloven Tabel 25. Årlige støttebeløb for Ledighedsstatistik Tabel 26. Samlet antal ledige boliger i alment byggeri i perioden

5 4

6 Landsbyggefondens administration Organisation Sekretariatet ledes af direktionen og er organiseret i tre afdelinger. Den administrative afdeling er bemandet med afdelingsleder og seks sekretariatsmedarbejdere. Afdelingen forestår grundkapitalforvaltning, opkrævning af pligtmæssige bidrag og nye indbetalinger til landsdispositionsfonden, trækningsretssager, ekspedition af låne- og garantisager vedrørende særlig driftsstøtte og byggeskaderenovering m.v., kapitalforvaltning, bogføring, regnskabsaflæggelse samt personaleadministration. Afdelingen for særlig driftsstøtte er bemandet med fondens sekretariatschef som afdelingsleder, én byggeteknisk konsulent, to regnskabskonsulenter og to sekretariatsmedarbejdere. Afdelingen forestår sagsbehandling vedrørende byggeskaderenovering m.v., særlig driftsstøtte, byudvalgsaktiviteter og yder sekretariatsmæssig bistand til bestyrelse og direktion. En ny tæt/lav afdeling i grønne områder. Humlebæk Boligselskab, afdeling Ravnsbjerg. Foto: Harry Nielsen Regnskabskonsulenttjenesten, som er genetableret som selvstændig afdeling fra 1. april, er bemandet med afdelingsleder, tre regnskabskonsulenter og to en halv regnskabsmedarbejdere. Afdelingen forestår garantiordning for afdelingsmidler, regnskabsindberetning på edb, regnskabsdatabasen, temaundersøgelser, foretager regnskabsgennemgang samt yder vejledning i regnskabsspørgsmål m.m. Sekretariatet har i henhold til samarbejdsaftaler mulighed for at trække på faglig viden inden for jura og økonomi m.v. Fonden er et forvaltningsorgan, som ikke driver indtægtsdækket virksomhed. Fonden ejer ved udgangen af året i henhold til samejeoverenskomst 35 % af»boligselskabernes Hus«, København, hvor sekretariatet er placeret. Efter fraflytning af Byfornyelse Danmark pr. 1. december 1999 er lokalerne i istandsat og inventar udskiftet. Et reserveareal er udlejet. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Byggeskadefonden og Landsbyggefonden. Landsbyggefondens sekretariat forestår placeringen af Byggeskadefondens midler, bogføring og regnskabsaflæggelse m.v. Byggeskadefondens juridiske afdeling yder Landsbyggefonden assistance i juridiske spørgsmål. Landsbyggefondens direktion indgår som del af direktionen for Byggeskadefonden. Der er ved udgangen af ansat tre medarbejdere i den fælles IT-funktion for Byggeskadefonden og Landsbyggefonden. IT-funktionen ledes af IT-chef og en medarbejder ansat i Byggeskadefonden, mens den anden IT-medarbejder er ansat i Landsbyggefonden. Der er endvidere indgået samarbejdsaftale mellem Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden om direktionsbistand samt udlån af medarbejdere m.v. Samarbejdsaftalerne er undergivet momsregistrering. Placeringen af fondens midler Landsbyggefondens midler er i henhold til beslutning i fondens bestyrelse placeret i danske børsnoterede stats- og realkreditobligationer samt indskud til aftalt forrentning i pengeinstitutter. Forvaltningen af fondsbeholdningen forestås efter bestyrelsesbeslutning ved indgåede aftaler om porteføljepleje hos pengeinstitutter. I har antallet af porteføljeplejeaftaler været fire. Afkastet i var præget af stabilisering af renter og obligationskurser. Det betyder, at afkastet totalt set udgør ca. 97 mill. kroner incl. netto kursavance m.v. Revisionen foretager særskilt rapportering af afkastresultater m.v., inden bestyrelsen beslutter kommende års porteføljeplejeaftaler. Hjemmeside Der er bevilget midler til omlægning af Landsbyggefondens hjemmeside, og Hjemmesiden vil fortsat primært være rettet mod aktører (valgte og ansatte) i boligorganisationer, kommuner, revisionsfirmaer m.fl., som på forhånd kender den grundlæggende virksomhed i den almene boligsektor. Hjemmesiden er dog selvsagt tilgængelig for alle. Omlægningen skal på sigt bl.a. muliggøre elektronisk blanketfremsendelse, modtagelse af edb-regnskabsindberetning og anden data-overførsel via internettet. Det skal endvidere være muligt at søge på registrerede data, f.eks. regnskabsdatabasen. 5

7 Nybyggeri 6 I alt Ældreboliger Ungdomsboliger Familieboliger Ældreboliger i selvej. inst., kommuner og amtskommuner Antal boliger Tabel 1. Støttet nybyggeri, almene boligorganisationer samt selvejende ældreboliginstitutioner, kommuner og amtskommuner I alt 7795 I alt I alt I alt I alt I alt Lån til nybyggeri m.v. Landsbyggefonden forestår grundkapitallån til offentligt støttet byggeri med almene boligorganisationer som bygherrer. Støttet boligbyggeri, som opføres af private andelsboligforeninger, falder uden for fondens forvaltningsområde og indgår derfor ikke i opgørelsen af nybyggeriets omfang. Fra 1. januar 1999 er selvejende institutioner, kommuner og amtskommuner med almene ældreboliger en del af fondens forvaltningsområde, idet fonden dog ikke ekspederer grundkapitallån til denne gruppe af bygherrer. Omfanget af alment boligbyggeri er reduceret fra 1999 til. Finansieringsændringer og kommunale låneregler har formentlig specielt påvirket ældreboligbyggeriets fordeling over de seneste år. Hjemfaldsklausuler Fonden har i en periode forelagt alle nye sager med hjemfald (tilbagekøbsdeklaration) for By- og Boligministeriet. Det har været en forudsætning for fondens ekspedition af grundkapital vedrørende boligafdelinger med hjemfald inden for år, at beliggenhedskommunen holder fonden skadesløs for eventuelle tab ved lånets ekspedition. Fra 1. juli er det ikke længere tilladt at opføre nybyggeri på ejendom med tilbagekøbsklausul. Afslutning af byggesager m.v. Bygherren er ansvarlig for rettidig fremsættelse af udbetalingsbegæringer o. lign. Eventuelle renteindtægter indtil udbetaling af grundkapital tilfalder Landsbyggefonden. Uanset årsagen er en boligorganisationen forpligtet til tilbagebetaling af et grundkapitallån, hvis det offentlige støttetilsagn bortfalder på grund af manglende skema B-godkendelse. På grund af de tre omgange af påbudte konverteringer og omprioritering har fonden efterfølgende skullet ekspedere et betydeligt antal rykningspåtegninger vedrørende ydede grundkapitallån m.v.

8 Tabel 2. Antal familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger fordelt på amter og tilsagnsår Københavns Kommune Frederiksbergs 1997 Kommune Københavns Amt Frederiksborg 1997 Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger I alt

9 8 Fyns Amt Sønderjyllands 1997 Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger I alt

10 Byggeri af familieboliger, almene boligorganisationer Siden 1994 er det de enkelte kommuner, som meddeler tilsagn om støtte ud fra en vurdering af de lokale boligbehov. De seneste år har der dog været en statslig styring af bygge- og anlægsvirksomhed på grund af frygt for overophedning af byggesektoren. Rammebeløbsordningen blev afskaffet pr. 1. januar 1998 og afløst af totaløkonomiske overvejelser. Anskaffelsessummen pr. bolig er afhængig af flere faktorer, bl.a. spiller boligstørrelser ind. Beløb er anført i løbende priser. Tabel 3. Nybyggeri af familieboliger fordelt på tilsagnsår Familieboliger Forsøgsbyggeri 1) 101 2) 183 3) 502 4) 80 5) 174 6) ) 54 på 17 lejligheder og 62a på 84 lejligheder 2) 54 på 159 lejligheder og 62a på 24 lejligheder 3) 144 ( 62a) på 9 familieboliger og 146 ( 54) på 493 familieboliger 4) 146 med 2 tilsagn på 20 og 60 familieboliger 5) 144 på 12 familieboliger og 146 på 162 familieboliger 6) 144 på 20 familieboliger og 146 på 206 familieboliger Tabel 4. Gennemsnitligt antal familieboliger pr. lånesag 1) Antal Antal lånesager Gnms. antal fam.boliger»rene«integrerede i alt fam.bol. pr. sag ) ) ) Excl. et tilsagn på 628 familieboliger til Ballerup Ejendomsselskab, afd. Lundegården I, ombygning/genopførelse af nedrevne boliger 2) Incl. 3 tilsagn på i alt 4 familieboliger (ombygninger) 3) Incl. 4 tilsagn på i alt 7 familieboliger 9 Geografisk fordeling af familieboliger Tabel 5. Geografisk/type fordeling (i procent) Antal Hovedstads- Øvrige Etage- Tæt-lavt fam.bol. området land byggeri byggeri Tabel 6. Anskaffelsessum/lån Lån Anskaf- Antal Anskaf- (grund- felsesfamilie- felses- kapital) sum pr. boliger sum fra LBF bolig Index mill. kr. - % t. kr

11 Byggeri af ungdomsboliger, almene boligorganisationer 10 Der er tale om store variationer i antallet af ungdomsboliger pr. sag, idet det varierer fra få ungdomsboliger i de integrerede byggerier til større kollegielignende bebyggelser. Anskaffelsessummen pr. ungdomsbolig er steget en del i år, dog ikke så meget som fra 1998 til Rammebeløbsordningen blev afskaffet pr. 1. januar 1998 og afløst af totaløkonomiske overvejelser. Anskaffelsessummen pr. bolig er afhængig af flere faktorer, bl.a. spiller boligstørrelser ind. Beløb er anført i løbende priser. Geografisk fordeling af ungdomsboliger Tabel 7. Gennemsnitligt antal ungdomsboliger pr. lånesag Antal Antal lånesager Gnms. antal ungungdomsb.»rene«integrerede i alt domsbol. pr. sag ) ) ) ) Incl. et forsøgsbyggeri 146 på 40 ungdomsboliger 2) Incl. 2 forsøgsbyggerier 146 på 39 ungdomsboliger og et mertilsagn på 1 bolig 3) Incl. et byggeri på 252 ungdomsboliger i Roskilde Tabel 8. Geografisk fordeling (i procent) Antal Hovedstads-- Øvrige ungdomsboliger området land ) ) 2 ungdomsboliger i Solrød Tabel 9. Anskaffelsessum/lån Antal Anskaf- Lån Anskafung- felses- (grund- felsesdomsb. sum kapital) sum pr. fra LBF bolig Index mill. kr. % t. kr nye ungdomsboliger opført efter nye byggemetoder. Haderslev Boligselskab, afdeling Grøften. Foto: Nils Rosenvold

12 11

13 Byggeri af ældreboliger, almene boligorganisationer 12 Omfanget af ældreboligbyggeri har i de seneste år været påvirket af finansieringsændringer. Rammebeløbsordningen blev afskaffet pr. 1. januar 1998 og afløst af totaløkonomiske overvejelser. Anskaffelsessummen pr. bolig er afhængig af flere faktorer, bl.a. spiller boligstørrelser ind. Beløb er anført i løbende priser. Tabel 10. Gennemsnitligt antal ældreboliger pr. lånesag Antal Antal lånesager Gnms. antal ældreældrebol.»rene«integrerede i alt boliger pr. sag ) ) ) ) ) Incl. et forsøgsbyggeri 54 på 50 ældreboliger 2) Incl. forsøgsbyggeri 144 med et tilsagn på 12 ældreboliger og 146 med et tilsagn på 72 ældreboliger 3) Incl. 2 tilsagn på i alt 3 ældreboliger 4) Incl. forsøgsbyggeri 146 på 54 ældreboliger Geografisk fordeling af ældreboliger Tabel 11. Geografisk/type fordeling (i procent) Antal Hovedstads- Øvrige Etage- Tæt-lavt ældreb. området land byggeri byggeri Tabel 12. Anskaffelsessum/lån Antal Anskaf- Lån Anskafældre- felses- (grund- felsesboliger sum kapital) sum pr. fra LBF bolig Index mill. kr. % t. kr

14 30 almene plejeboliger med lyse rum bygget som tre punkthuse. Boligselskabet Limfjorden, afdeling Danahøj. Foto: Jens Bach 13

15 Byggeri af ældreboliger, selvejende almene ældreboliginstitutioner, kommuner og amtskommuner 14 Tilsvarende, hvor bygherren er en almen boligorganisation, er der et fald i antal ældreboliger, der er givet tilsagn til i i forhold til Faldet her skyldes udelukkende en lavere byggeaktivitet i hovedstadsområdet. Det bemærkes, at Landsbyggefonden ikke ekspederer grundkapitallån til denne gruppe af bygherrer. Antal boliger 1500 Geografisk fordeling Tabel 13. Antal almene ældreboliger opført af selvejende institutioner, kommuner og amtskommuner i 1999 og Selvej. institution Kommune Amtskommune I alt Tabel 14. Gennemsnitligt antal ældreboliger pr. byggesag i 1999 og Gnms. antal Antal Antal ældreboliger Bygherretype År ældreboliger byggesager pr. sag Selvejende institution Kommune Amts kommune Tabel 15. Geografisk fordeling i 1999 og (i procent) Selvej. instit. Amtskommune Kommune 1999 Selvej. instit. Amtskommune Kommune Antal Hovedstads- Øvrige Bygherretype år ældreboliger området land Selvejende institution Kommune Amts kommune Øvrige land Hovedstadsområdet

16 Pligtmæssige bidrag Arealbidrag I henhold til 80 i Lov om almene boliger er arealbidrag (Gindskud) opkrævet med 42,20 kr. pr. m 2 for afdelinger, som er taget i brug før 1. januar 1965 og med 18,90 kr. pr. m 2 for afdelinger med kommunal fritagelse for bidrag samt for afdelinger, som er taget i brug i perioden 1. januar 1965 til 31. december Bidrag for afdelinger, som opfylder betingelserne i lovens 80, stk. 4, og som fonden derfor har bevilget fritagelse for forhøjet bidrag, vil fortsat være 12,30 kr. pr. m 2. G-indskud har herefter i alt andraget ca. 602 mill. kr. I perioden er der af de pligtmæssige bidrag overført ca mill. kr. til bidrags- Afdelingen indbetaler pligtmæssige bidrag. Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdeling Søndergårdspark. Foto: Landsbyggefonden 15

17 16 Tabel 16. Udviklingen i de pligtmæssige bidrag for perioden 1995-: I alt mill. kr. A-indskud G-indskud Anm.: Løbende priser. ydernes egen trækningsret og resten ca mill. kr. er overført til den fælles moderniseringsfond/landsdispositionsfonden. De samlede pligtmæssige bidrag i har andraget 670 mill. kr., hvoraf ca. 402 mill. kroner (60 %) er overført til konti med trækningsret, ca. 184 mill. kr. (27,5 %) er overført til den fælles moderniseringsfond (byggeskaderenovering m.v.), og ca. 84 mill. kroner (12,5 %) er overført til landsdispositionsfonden (særlig driftsstøtte). De stigende udgifter for fonden til dækning af ydelsesstøtte i forbindelse med byggeskaderenovering m.m. har medført, at bestyrelsen har varslet over for de almene boligorganisationer, at yderligere ændringer kan blive nødvendige fra 1. januar Der meddeles indtil videre ikke tilsagn til mere end 50 % af bidragene efter 1. januar For 2001 påregnes de samlede pligtmæssige bidrag efter regulering på basis af udviklingen i reguleringsindekset for boligbyggeri at andrage ca. 682 mill. kr., hvoraf ca. 409 mill. kr. (60 %) overføres til konti med trækningsret. Restbeløbet forventes fordelt med ca. 188 mill. kr. (27,5 %) til den fælles moderniseringsfond (byggeskaderenovering m.v.) og ca. 85 mill. kr. (12,5 %) til landsdispositionsfonden (særlig driftsstøtte). Ibrugtagelsesår Selvejende institutioner omdannet til afdelinger af almene boligorganisationer får ibrugtagelsesår registreret efter skæringsdato ved det offentlige støttetilsagn. I forbindelse med store renoveringer/ombygninger til»moderne«boliger af nybyggeri-standard kan der ansøges om ændring af ibrugtagelsesår til skæringsår for overgangen fra ombygning til ny drift.

18 Nye indbetalinger til Landsdispositionsfonden Siden 1. januar har en andel af indbetalinger til boligorganisationens dispositionsfond ved udamortisering af lån fra en afdelings oprindelige finansiering skulle videreindbetales til Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden). De nye regler om indbetalingerne vedrørende udamortiserede lån har krævet registrering af, hvornår hvilke lån udløber, og hvilken forpligtelse det medfører for boligorganisationerne til at indbetale til fonden. Forpligtelsen omfatter alle betalinger på udamortiserede lån efter 1. januar, uanset hvornår lånene er udamortiserede. Den gælder altså også for lån, som er udamortiseret før år. Pligten til at indbetale til Landsbyggefonden gælder også for almene ældreboliger ejet af en kommune, en amtskommune eller en selvejende institution. Til gengæld er de også blevet omfattet af Landsbyggefondens dækning i forhold til eventuelle opståede problemer. Regler I medfør af almenboligloven har Landsbyggefonden fastsat et regulativ om indbetalinger til landsdispositionsfonden fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner samt kommunale og amtskommunale ældreboliger. Regulativet omhandler kun de bebyggelser og deres lån vedrørende den oprindelige finansiering, hvor halvdelen af de likvide midler som fremkommer ved udamortisering, skal videreindbetales til Landsbyggefonden. Der vil om et antal år blive udarbejdet et andet regulativ om indbetalinger fra det byggeri, der bliver finansieret efter de nye regler efter finansieringsreformen (nybyggerifond, tredelingen af beboerbetalingen efter 35 år o.s.v.). Registrering og indberetning Den enkelte almene boligorganisation, selvejende ældreboliginstitution, kommune eller amtskommune, er selv ansvarlig for korrekt selvangivelse af lån, som udamortiseres. Landsbyggefonden vil i løbet af en periode få oplysninger til rådighed, som kan støtte boligorganisationernes, institutionernes og kommunernes indberetning til fonden. Fonden påtager sig dog ikke ansvaret for rigtigheden af en indberetning. Dette ansvar påhviler boligorganisationen, institutionen eller kommunen. Indberetningen attesteres i øvrigt af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens revision. Der foretages indberetning til fonden for en bebyggelse, hvis bebyggelsen inden for resten af pågældende eller de følgende fem år forventer udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering. Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skulle indberette efter samme regler som byggeri støttet efter nybyggerireglerne. Indbetalingspligten omfatter kun nettokapitaludgiften (beboerbetalingen) ved udamortiseringen af et lån. Finansstyrelsen nedsætter ved udamortisering af rentesikringsbærende lån statens rentesikringstilskud ekstraordinært svarende til ydelsen på de(t) udamortiserede lån. Der fremkommer således ikke nødvendigvis likvide midler ved en sådan udamortisering og der skal derfor ikke indbetales til boligorganisationens dispositionsfond/landsdispositionsfonden. Først når rentesikringen er endeligt aftrappet, vil udamortisering af lån medføre indbetaling til boligorganisationens dispositionsfond/ landsdispositionsfonden. By- og Boligministeriet gennemfører i og 2001 en konvertering af nominallån til rentetilpasningslån. Beboerbetalingen reguleres efter hidtidige regler, dog maksi- 17 Tabel 17. Prognose for de nye indbetalinger til landsdispositionsfonden mill. kr Anm.: Løbende priser. Indberetninger til Landsbyggefonden vedr By- og Boligministeriets beregninger vedrørende Der tages bl.a. forbehold for ændringer i forudsætningerne.

19 Afdelingen har i foretaget de nye indbetalinger til Landsbyggefonden. Foreningen Socialt Boligbyggeri, afdeling Bellahøj i København. Foto: Boligselskabernes Landsforening 18 malt til den laveste af enten ydelsen på det indfriede lån eller den ydelse, der på konverteringstidspunktet kan beregnes på et tilsvarende fastforrentet nominallån. For lån med støtte efter 1994-omprioriteringsloven gælder særlige regler. Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Der er ikke indbetalingspligt vedrørende realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v., men de indberettes

20 af hensyn til opbygning af låneregistreret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Finansstyrelsen og realkreditinstitutterne. Indbetalingspligten omfatter alene lån optaget til finansiering af anskaffelsessummen, (almene boligorganisationer). Den oprindelige anskaffelsessum skal kun tillægges yderligere beløb ved til- og påbygninger samt andre arbejder, der kan finansieres som nybyggeri. Anlægssummen for nybyggeriet tillægges anskaffelsessummen og lån optaget til finansiering heraf posteres på afdelingens balance (almene boligorganisationer). Beboerbetalingen på nye lån vil således ved udamortisering være omfattet af indbetalingspligten. Indbetaling Landsbyggefonden har indlæst de meddelte låneoplysninger m.v. i et elektronisk låneregister. Stikprøvevis er et antal indberetninger gennemgået og modtagne støtteoplysninger brugt til at opklare eventuelle misforståelser m.m. Fonden har ved udsendelse af indberetningen i søgt at»fortrykke«de allerede registrerede oplysninger om udamortiserede lån m.v., således at det kun er eventuelle korrektioner og nye udamortiseringer, der i praksis skal registreres af boligorganisationerne. Indbetaling sker i fire rater svarende til opkrævningstidspunkterne for de pligtmæssige bidrag. Med hensyn til fritagelse for indbetalingspligten er det muligt for Landsbyggefonden at videreføre en fritagelse for hele indbetalingen til dispositionsfonden, hvis kommunalbestyrelsen har meddelt denne fritagelse før den 20. oktober Sådanne fritagelser er f.eks. meddelt i alle landsdispositionsfondssager i perioden Efter lovændringens ikrafttræden og ændring af driftsbekendtgørelsen pr. 1. januar 1999 kan Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunalbestyrelsen alene meddele fritagelse for den del af dispositionsfondsindbetalingerne, som ikke skal videreindbetales til Landsdispositionsfonden. Beliggenhedskommunen kan dog uden Landsbyggefondens medvirken fritage vedrørende selvstændige institutionsafdelinger. Der indbetales ikke til Landsbyggefonden vedrørende selvstændige erhvervsog institutionsafdelinger samt sideaktivitetsafdelinger. Lån vedrørende erhvervsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til Landsbyggefonden. Der er fritagelse for afvikling af»den femte terminsydelse«, som er opstået i et antal afdelinger, hvor der er gennemført påbudt konvertering af realkreditlån. Indtil 1994 var der ikke periodiseringskrav vedrørende kapitaludgifter. Der kunne bogføres efter forfaldstidspunkter. I 1994 blev kravet om periodisering af kapitaludgifter gennemført i driftsbekendtgørelsen, dog således at eksisterende tilfælde af bogføring efter forfaldstidspunkt kunne videreføres indtil Uanset om man på nuværende tidspunkt har afviklet den femte termin eller ej, giver manglende periodisering ved tvangskonverteringerne adgang til udskydelse af indbetalingspligten med et kvartal. Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte. Særlige forhold Almene boligorganisationer med boligafdelinger støttet efter omprioriteringsloven skal være opmærksom på de særlige bestemmelser, der er gældende for disse bebyggelser. Ved hel eller delvis afståelse af (f.eks. erhvervsarealer i) boligafdelinger tilhørende almene boligorganisationer skal afdelingens kreditorer primært inddækkes af provenuet. Overskydende beløb overføres til boligorganisationen efter gældende bestemmelser. Ved afståelsen reduceres normalt fremtidige indbetalinger til Landsbyggefonden. Fonden vil derfor beregne en kapitaliseret nutidsværdi af disse indbetalinger i ejendommens restlevetid og anmelde et krav i nettoprovenuet efter afståelsen. Anvendes provenuet til nedbringelse af statslån eller statsgaranterede lån kan boligafdelingens låneydelser blive nedbragt så meget, at der opstår løbende likvide midler ved den ekstraordinære udamortisering af lån selv efter modregning af den bortfaldne huslejeindtægt ved afståelsen (af f.eks. erhvervsarealer). I denne situation skal der løbende foretages videreindbetaling af halvdelen af de fremkomne likvide midler til landsdispositionsfonden. 19

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid.

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid. Til: Socialministeriet. Boligfagligt Center Holmens Kanal 22 1060 København udredning@sm.dk Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. GÆLDENDE Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Nr. 1540 af 16. december 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44,

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold

UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI En vurdering af de bygningsmæssige forhold BETÆNKNING NR. 1013 MAJ 1984 trykt pé genbrugspapir ISBN

Læs mere

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE 7 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 8833 2211 WWW.BILLIGEBOLIGER.DK KEB/DBO-E-070201-KONCEPT-rev0 Side 2 af 48 Indhold / 1/ Sammenfatning...4

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Den almene boligsektors fremtid

Den almene boligsektors fremtid b o l i g Den almene boligsektors fremtid Den almene boligsektors fremtid Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor Socialministeriet 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Beretning Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Vinder af RENOVER prisen 2014 blev sportshallen Diamanten i byen Fyns Havn på Als. Med renoveringen har sportshallen fået flere brugere og mere liv. GI og

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt Velfærdsministeriet Evaluering af støttede private ungdomsboliger Endelig rapport Juli 2008 Indhold Rapportens overordnede kapitler Forord

Læs mere

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen Bygningstaxameter Taksteftersyn Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Taksteftersyn - Bygningstaxameter Forside: Controllerkontoret, Undervisningsministeriet 1. udgave, oktober 2000, elektronisk

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere