I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:"

Transkript

1 Kendelse af 3. september Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer i lånenes værdi. Tilsynet havde ikke haft hjemmel til at påbyde instituttet at henvende sig til skattemyndighederne vedr. lånenes skattemæssige forhold. Bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2 og 1, stk. 6. Regnskabsbekendtgørelsens 53, 1. pkt. (Kjelde Mors, Peter Erling Nielsen og Jan Uffe Rasmussen) Advokat A har ved skrivelse af 21. juni 2000 på vegne af B Andelskasse klaget over, at Finanstilsynet ved skrivelse af 24. maj 2000 har udtalt, at nogle nærmere bestemte lån, kaldet investeringslån, der var ydet til 3 medlemmer af Andelskassens bestyrelse, var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, at forholdet skulle lovliggøres, at Andelskassen skulle anmode skattemyndighederne om godkendelse af investeringslåns-konstruktionen med henblik på at sikre, at udbydelsen af lånene ikke var i strid med bank- og sparekasselovens 1, stk. 6, og at lånene ikke var bogført korrekt. Sagens omstændigheder: I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: " Lånet består i, at en kunde belåner nogle værdipapirer, vedkommende i forvejen er i besiddelse af. Værdipapirerne er herefter lagt i et depot til sikkerhed for lånet. I samtlige 8 investeringslån, Finanstilsynet fik kendskab til på undersøgelsen, bestod en stor del af værdipapirerne af obligationer udstedt af B Andelskasse selv. Derudover oprettes en sikringskonto, hvorpå kunden indbetaler 3% af lånets hovedstol ved oprettelsen og 1% af hovedstolen hvert halve år. Kunden hæfter kun med indeståendet på sikringskontoen samt kursværdien af værdipapirerne. Lånet er afdragsfrit og har en fast rente på 10,5 % p.a. Renten forfalder hvert halve år, og andelskassen trækker beløbet fra sikringskontoen. Da der ikke på sikringskontoen løbende indbetales midler nok til at dække de påløbne renter på lånet, sælger andelskassen en del af værdipapirerne, således at renteudgiften bliver dækket." Klageren har herefter den 26. september 2000 udtalt, at der ikke nødvendigvis, som beskrevet af Finanstilsynet, har skullet indbetales 3 % af lånets hovedstol ved oprettelsen, men at der ved oprettelsen eller fornyelse fra 1994 er blevet krævet, at sikkerhedsstillelsens værdi mindst har skullet svare til 103 %, og at lånets løbetid har skullet være på mindst 1 år og maksimum 2 år med mulighed for forlængelse. Den påklagede afgørelse, der er truffet i forlængelse af en ordinær undersøgelse i andelskassen den marts 2000, lyder således: "

2 Investeringslån: Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen gennemgået andelskassens lånekonstruktion kaldet investeringslån. Det følger af bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, at engagementer til bestyrelsesmedlemmer og direktører skal bevilges på instituttets sædvanlige forretningsbetingelser, hvilket vil sige på samme vilkår, som det i almindelighed ydes til kunder i pengeinstituttet med samme erhverv og samme indtægts- og formueforhold. Det er endvidere et krav, at engagementet ydes på samme vilkår, som generelt findes på markedet for personer med samme erhverv og indtægts- og formueforhold. Finanstilsynet finder ikke, at investeringslånene opfylder kravene om generelt at kunne findes på markedet. Det er således i strid med bank og sparekasselovens 19 a, stk. 2 at yde investeringslån til medlemmer af andelskassens bestyrelse. Da der i forbindelse med indførelsen af 19 a, stk. 2, i bank- og sparekasseloven ikke er vedtaget en overgangsordning, gælder 19 a, stk. 2, både for lån, der er bevilget før og efter lovens ikrafttræden. Finanstilsynet skal herudover pålægge andelskassen at anmode skattemyndighederne om godkendelse af investeringslånskonstruktionen med henblik på at sikre, at udbydelsen af lånene ikke er i strid med bank- og sparekasselovens 1, stk. 6. Finanstilsynet skal endeligt meddele, at risikoen på investeringslånene ikke er bogført korrekt. Andelskassen skal på baggrund af den til enhver tid gældende kursværdi af værdipapirerne, der er stillet til sikkerhed, løbende vurdere værdien af udlånet og foretage eventuelle fornødne hensættelser eller tilbageførsler af hensættelser og om nødvendigt regulere renteindtægtsførslen i henhold til regnskabsbekendtgørelsens almindelige regler herfor. Orientering fra B Andelskasse om, hvordan lovliggørelsen forventes gennemført samt andelskassens konsultation af skattemyndighederne, skal være Finanstilsynet i hænde senest den 17. juli " Klagen af 21. juni I klagen af 21. juni 2000 har klageren blandt andet anført: "De af Finanstilsynet omtalte investeringslån er i perioden ydet over for ca. 15 af B Andelskasses privatkunder. Der er også i perioden forud for 1995 ydet lån på disse vilkår. Tre af Andelskassens bestyrelsesmedlemmer har opnået investeringslån på tilsvarende vilkår som øvrige kunder. I dag er der ydet i alt 9 lån på disse vilkår, heraf tre til bestyrelsesmedlemmer.

3 2. Det retlige grundlag. a. Bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2. Finanstilsynet har som begrundelse for, at de af B Andelskasse i ydede lån nu skulle være ulovlige, henvist til bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2. Finanstilsynet har helt i tråd med en af Tilsynet tidligere truffet afgørelse af 28. maj 1999 opstillet to kriterier, som skulle fremgå af bankog sparekasselovens 19 a, stk. 2, nemlig for det første, at engagementer til bestyrelsesmedlemmer og direktører skal bevilges på instituttets sædvanlige forretningsbetingelser og for det andet, at engagementet ydes på samme vilkår, som generelt findes på markedet for personer med samme erhverv og indtægts- og formueforhold. Det følger af bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2's ordlyd, at "De i stk. 1 nævnte engagementer m.v. skal bevilges i henhold til pengeinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår". Fra forarbejderne til bestemmelsen fremhæves følgende: "Forslaget i stk. 2 foreskriver, at der kun må ydes lån m.v. til bestyrelsesmedlemmer og direktører i henhold til instituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Dette indebærer bl.a., at den i stk. 1 omfattede personkreds ikke kan få andel i personalebegunstigende ordninger... Bestemmelsen om indførelse af revisorerklæringer er ny og giver pengeinstituttets valgte revision pligt til at vurdere instituttets engagementer med den i stk. 1 angivne personkreds, herunder om engagementer er ydet på pengeinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. I almindelighed vil engagementer ydet på instituttets sædvanlige forretningsbetingelser også være ydet på markedsbaserede vilkår. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor det klart fremgår af omstændighederne, at dette ikke er tilfældet. I så fald skal der gøres anmærkning herom." Efter lovens ordlyd sammenholdt med dennes forarbejder, må bestemmelsen forstås således, at et engagement, der er ydet over for medlemmer af bestyrelsen på instituttets sædvanlige forretningsbetingelser, også er ydet på markedsbaserede vilkår, jf. de nævnte forarbejder. Der er netop tale om, at de lån, som er ydet bestyrelsen, er ydet på instituttets sædvanlige forretningsbetingelser, og der er derfor også tale om markedsbaserede vilkår. Det fremgår ikke af omstændighederne, at dette ikke skulle være tilfældet. Det kriterium, som Finanstilsynet opstiller, hvorefter det skulle være et krav, at investeringslånene findes generelt på markedet for personer med samme erhverv og indtægts- og formueforhold, og som også er anvendt i den ovenfor nævnte afgørelse, er en udvidelse i forhold til det, der fremgår af lovens ordlyd og forarbejder. En sådan udvidelse af de kriterier, der fremgår af lovens direkte ordlyd, og som er uden støtte i forarbejderne, kan selvsagt ikke med rette anlægges af Finanstilsynet. Det bestrides, at der gælder et sådant kriterium. Ved markedsbaserede vilkår kan alene forstås instituttets vilkår, som instituttet anvender over for uafhængig tredjemand, og der kan ikke heri indlægges et krav om, at lånene generelt skal findes på markedet, og således også udbydes af andre institutter. Lånene er ydet på Andelskassens sædvanlige vilkår, der også anvendtes over for

4 uafhængig tredjemand og er således markedsbaserede. Det gøres således gældende, at lånene, der er bevilget til medlemmerne af bestyrelsen, er ydet i henhold til Andelskassens sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Efter Andelskassens opfattelse er de ydede lån ikke i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2. Det gøres således gældende, at den af Finanstilsynet anlagte fortolkning af bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, er en udvidet fortolkning i forhold til lovens ordlyd og forarbejder. Finanstilsynet har, som det er fremgået, øjensynlig heller ikke i 1999 været af den opfattelse, at lånene var i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2. Allerede i december 1998 foretog Finanstilsynet en gennemgang, herunder af bestyrelsens engagementer. Uanset, at Finanstilsynet har foretaget en positiv gennemgang, har dette ikke givet Finanstilsynet anledning til at fremkomme med bemærkninger i Den af Finanstilsynet nu trufne afgørelse harmonerer således ikke med den tidligere afgørelse fra Finanstilsynet af 3. februar Da Andelskassen således er uenig i, at der skulle foreligge et ulovligt forhold, mener Andelskassen herefter heller ikke, at der er baggrund for et pålæg om at lovliggøre forholdet ved de af Finanstilsynet anviste fremgangsmåder. Endvidere bemærkes, at Andelskassen selvsagt er retligt bundet af de indgåede aftaler og kan ikke ensidigt ændre vilkårene. b. Bank- og sparekasselovens 1, stk. 6. Finanstilsynet har ikke nærmere præciseret, hvorved engagementet skulle kunne være i strid med bank- og sparekasselovens 1, stk. 6. Det bemærkes i den forbindelse, at Andelskassen ikke er enig i, at der skulle foreligge en investeringslånskonstruktion. Finanstilsynet har ikke nærmere oplyst, hvorved engagementerne kunne stride imod 1, stk. 6 om redelig forretningsskik og god pengeinstitutpraksis. Efter Andelskassens opfattelse er der intet som helst grundlag for at antage, at engagementet ikke skulle være i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god pengeinstitutpraksis. Finanstilsynets afgørelse er ikke nærmere begrundet. Der er således ikke en redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som Finanstilsynet har tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Der er ingen forklaring på, hvorfor Finanstilsynet er af den opfattelse, at engagementerne skulle være i strid med bank- og sparekasselovens 1, stk. 6. Jeg gør gældende, at afgørelsen ikke opfylder de krav, der er stillet i forvaltningslovens 24 til en begrundelse. Finanstilsynet pålægger endvidere Andelskassen at anmode skattemyndighederne om godkendelse af lånene. Der er ikke nærmere oplysninger om, hvad det er, skattemyndighederne skulle godkende, og derudover er det ikke nærmere præciseret, hvorledes Finanstilsynet forestiller sig en sådan godkendelse. Det retlige grundlag for at få en godkendelse fra skattemyndighederne findes i skattestyrelseslovens regler om bindende forhåndsbesked. Uanset, at B Andelskasse måtte kunne indhente en bindende forhåndsbesked om de skattemæssige virkninger for andre, så afgives der i almindelighed alene bindende forhåndsbeskeder om påtænkte dispositioner og derimod ikke om de skattemæssige virkninger af dispositioner, der allerede er gennemført, jf. skattestyrelseslovens 20 A. Da dispositionerne for længst er gennemført, kan der således ikke indhentes bindende forhåndsbesked fra skattemyndighederne. Hertil kommer, at en sådan fremgangsmåde uden kundernes accept ville stride imod ledelsens tavshedspligt. Endelig finder Andelskassen ikke, at der er en sådan tvivl om de skattemæssige konsekvenser, at der skulle være grundlag for en sådan

5 henvendelse. c. Bogføring Når Finanstilsynet har fundet, at der ikke er sket en korrekt bogføring, kan dette bero på en misforståelse. Andelskassen har bogført værdien af disse udlån til kursværdi, idet der er bogført et urealiseret kurstab på disse aktiver, der fuldt ud svarer til mindste værdi ved indfrielse efter en førtidig opsigelse opgjort efter lånekontraktens bestemmelser på basis af den løbende værdi af det pantsatte. Der har været foretaget en jævnlig regulering heraf. Det er Andelskassens opfattelse, at dette er en korrekt fremgangsmåde. Selvom en anden bogføring også er mulig, er vi af den opfattelse, at det vil være mest korrekt at afslutte efter samme princip som anvendt i lånenes løbetid, idet alle lånene forventes opført inden udgangen af året." Klagen har været tillagt opsættende virkning for så vidt angår den del af afgørelsen, der pålægger klageren at lovliggøre de omhandlede lån til de tre bestyrelsesmedlemmer. Finanstilsynets udtalelse af 25. juli 2000 i anledning af klagen. I anledning af klagen har Finanstilsynet blandt andet udtalt den 25. juli 2000: "Afgørelsen vedrørende bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2. Bestemmelsen i bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, kom ind i loven ved lov nr. 475 af 10. juni 1997 og trådte i kraft 1. januar I henhold til bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, skal engagementer til bestyrelsesmedlemmer og direktører bevilges i henhold til pengeinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Finanstilsynet har ved afgørelse af 28. maj 1999 præciseret begreberne forretningsbetingelser og markedsbaserede vilkår således: Engagementet skal bevilges på instituttets sædvanlige forretningsbetingelser, hvilket vil sige på samme vilkår, som det i almindelighed ydes til kunder i pengeinstituttet med samme erhverv og samme indtægts- og formueforhold. Det er endvidere et krav, at engagementet ydes på samme vilkår, som generelt findes på markedet for personer med samme erhverv og indtægts- og formueforhold. Denne afgørelse er at finde på Finanstilsynets hjemmeside, hvor den blev lagt ud i november Andelskassen har i klagen side 5 anført, at de lån, som er ydet til bestyrelsen, er ydet på instituttets sædvanlige forretningsbetingelser, og der er derfor også tale om markedsbaserede vilkår. Hertil skal Finanstilsynet bemærke, at der i loven er opstillet to forskellige kriterier. Man kan ikke

6 slutte, at det ene kriterium er opfyldt, fordi det andet er. Det er korrekt, som angivet i klagen, at lovens forarbejder indeholder følgende afsnit: Forslaget i stk. 2 foreskriver, at der kun må ydes lån m.v. til bestyrelsesmedlemmer og direktører i henhold til instituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Dette indebærer bl.a. at den i stk. 1 omfattede personkreds ikke kan få andel i personalebegunstigende ordninger. Det er udtrykkeligt angivet, at bestemmelsen blandt andet indebærer et forbud mod at få andel i personalebegunstigende ordninger. Der er ikke tale om en udtømmende opregning, men et eksempel på et konkret tilfælde, der vil falde inden for bestemmelsens anvendelsesområde. Herudover skal Finanstilsynet bemærke, at forbudet mod at få personalevilkår netop relaterer sig til kravet om, at lånet skal være givet på pengeinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser. I overensstemmelse med Finanstilsynets afgørelse af 28. maj 1999, skal sædvanlige forretningsbetingelser forstås således, at potentielle kunder skal kunne få lånet på samme vilkår som bestyrelsesmedlemmerne. Det er oplyst, at investeringslånene også er givet til andelskassens kunder, der ikke er bestyrelsesmedlemmer, på samme vilkår som bestyrelsesmedlemmerne, og at alle kunder og folk udefra principielt kan få lånet, hvis de efter en konkret kreditvurdering bliver anset for at være kreditværdige og er i besiddelse af værdipapirer til at lægge til sikkerhed. Betingelsen om, at lånet skal være givet på pengeinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser, synes derfor at være opfyldt, selv om lånet i praksis kun er givet til ganske få kunder uden for bestyrelsen. Kriteriet markedsbaserede vilkår medfører, at der ikke må være tale om et ganske særlig fordelagtigt lån, der kun eksisterer i det pågældende institut. Det er ikke et krav, at nøjagtig samme produkt findes på markedet. Derimod må kravet efter Finanstilsynets opfattelse indebære, at vilkårene er sådanne, at man kan forvente, at bestyrelsesmedlemmet eller direktøren vil kunne opnå tilnærmelsesvist sammenlignelige vilkår i andre institutter. Eftersom kunden kun betaler 3% af hovedstolen ved oprettelsen samt 1% af hovedstolen hvert halve år, selv om lånet nominelt lyder på 10,5 % i rente, er der efter Finanstilsynets opfattelse stor risiko for, at sikkerheden efterhånden mindskes væsentligt, således at der tilbage står et lån uden personlig hæftelse, og et tab for andelskassen, når lånet forfalder, enten ved periodens udløb eller ved overførsel til en anden bank. Andelskassen har oplyst, at 2 ud af de i alt 15 bevilgede investeringslån er blevet indfriet med overskud og dermed uden tab for andelskassen. Finanstilsynet har imidlertid på undersøgelsen alene fået kendskab til 8 investeringslån, der alle ville give tab for andelskassen, hvis de skulle opgøres på undersøgelsestidspunktet. Et af de 8 engagementer var netop blevet opsagt på undersøgelsestidspunktet og medførte et anslået

7 tab på kr. for andelskassen. Andelskassen har oplyst, at man i regnskabet for 1999 har angivet kursregulering af fastforrentede lån på kr. Dette svarer, efter andelskassens oplysninger på undersøgelsen, til det anslåede tab ved årsskiftet, hvis de 8 investeringslån skulle opgøres. Der er efter Finanstilsynets opfattelse tale om et betydeligt beløb, set i forhold til, at andelskassens regnskabsmæssige resultat i 1999 var kr. Bestyrelsesformanden har selv udformet lånekonstruktionen, og Finanstilsynet har ikke kendskab til en lignende lånetype på pengeinstitutmarkedet. På det foreliggende grundlag finder Finanstilsynet, at investeringslånene ikke kan betragtes som udbudt på markedsvilkår. Det overordnede formål med ledelsesreglerne er ifølge forarbejderne at sikre, at der ikke sker stillingsmisbrug eller sammenblanding af interesser mellem instituttet og direktionen/bestyrelsen. Der må ikke tilkomme bestyrelsesmedlemmer fordele ved, at de er bestyrelsesmedlemmer i det pågældende pengeinstitut, udover hvad de pågældende personer ville kunne opnå, hvis de skulle ønske at optage lån i andre pengeinstitutter, hvortil de ikke havde samme tilknytning. Som følge af, at lånet er særdeles gunstigt for kunden, og som følge af, at investeringslånene i næsten alle tilfælde medfører tab for andelskassen, finder Finanstilsynet, at ikke instituttets, men bestyrelsesmedlemmernes privatøkonomiske interesser bliver varetaget, når et bestyrelsesmedlem har et sådant lån. Det er endvidere Finanstilsynets opfattelse, at det ikke er i overensstemmelse med en varetagelse af andelskassens interesser, at udforme et lån, der i 13 ud af 15 tilfælde vil give andelskassen et tab, der, ifølge andels-kassens oplysninger, vil overstige kr. pr. lån, såfremt de skulle opgøres på undersøgelsestidspunktet. Eftersom lånene er bevilget af bestyrelsen selv, dog naturligvis uden deltagelse af den pågældende ansøger, ser Finanstilsynet en risiko for stillingsmisbrug, idet bestyrelsesmedlemmerne har en bredere interesse i at bevilge de enkelte investeringslån. Andelskassen angiver, at der ikke er støtte for fortolkningen i forarbejderne. Finanstilsynet skal hertil anføre, at der intet er i forarbejderne, der taler imod den af Finanstilsynet foretagne fortolkning, og at lovforarbejder ikke tager udtømmende stilling til alle tilfælde, der kan opstå efter lovens vedtagelse. Forholdet i B Andelskasse falder efter Finanstilsynets opfattelse direkte ind under lovens formål, og der er således ikke tale om en udvidende fortolkning. Andelskassen har anført, at bestyrelsen, ved bevilling af den omtalte type lån, ikke har haft forventning om, at det ville påføre andelskassen et tab. Det er efter Finanstilsynets opfattelse åbenlyst, at lånet med stor sandsynlighed vil medføre et tab, idet kun meget store kursgevinster vil opveje værdien af de solgte værdipapirer. Andelskassen har anført i anken, at andelskassens valgte revisorer ikke har foretaget anmærkning om lånene med bestyrelsesmedlemmerne i henhold til bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2. Det er korrekt, at 19 a, stk. 2, indeholder en bestemmelse om, at den valgte revision skal erklære,

8 om lånene er givet på markedsvilkår. Dette fratager dog ikke Finanstilsynet retten til at foretage en selvstændig vurdering af, om der er tale om markedsvilkår. Det er bestyrelsens overordnede ansvar, at lånene er i overensstemmelse med loven. Bestyrelsen har, jf. den offentliggjorte afgørelse af 28. maj 1999, haft mulighed for at gøre sig bekendt med Finanstilsynets holdning. Andelskassen har anført, at Finanstilsynet ikke har haft bemærkninger til investeringslånene ved forrige undersøgelse, der fandt sted efter lovens ikrafttræden. Dertil skal Finanstilsynet bemærke, at det ikke er et udtryk for lånenes lovlighed, at Finanstilsynet ikke har været opmærksom på forholdet ved forrige undersøgelse, der fandt sted i december Finanstilsynet skal endvidere bemærke, at 19 a, stk. 2, gælder både for nye og eksisterende låneaftaler, og der blev ikke i forbindelse med lovens vedtagelse indsat overgangsbestemmelser for at undtage allerede indgåede aftaler. Herudover har andelskassen anført, at lånene har fast løbetid på ca. 1½ år, hvorefter der kan ske forlængelse. For så vidt angår lån, der er bevilget før lovens ikrafttræden, må disse således være blevet forlænget/genbevilget på et tidspunkt efter lovens ikrafttræden. Endeligt har andelskassen anført, at andelskassen er bundet af de indgåede aftaler og ikke kan ændre vilkårene. Til dette skal Finanstilsynet bemærke, at idet aftalen er indgået på ulovlige vilkår, er det andelskassens pligt at sørge for lovliggørelse. Finanstilsynet har derfor pålagt andelskassen at lovliggøre forholdet. Derved er valgt den mindst indgribende sanktionsform. 19 a er strafsanktioneret, og Finanstilsynet kunne derfor have valgt politianmeldelse frem for et pålæg om lovliggørelse. Dette ville efter Finanstilsynets opfattelse have haft større konsekvenser. Bank- og sparekasselovens 1, stk. 6. Ved undersøgelsen bemærkede Finanstilsynet de særligt gunstige lånevilkår for investeringslånene, og på forespørgsel oplyste andelskassen både ved undersøgelsen samt ved det afsluttende møde, at der kun er tale om et teknisk tab for andelskassen og ikke et reelt tab. Det er oplyst ved undersøgelsen, at renteindtægterne i lånets løbetid som hovedregel overstiger andelskassens tab på forfaldstidspunktet, forudsat at lånet løber i en længere årrække. Andelskassens fordel består i, at man har fuld fradragsret for tabet, således at kun nettogevinsten fra renteindtægten beskattes. B Andelskasse oplyste, at lånet ikke var godkendt af skattemyndighederne. Finanstilsynet blev således opmærksom på, at kunden får rentefradrag for renterne på et lån uden personlig hæftelse. Herudover bliver der jævnligt solgt ud af værdipapirerne. Især henset til en dom trykt i UfR 2000 side 879, hvorefter renter af lån uden personlig hæftelse ikke er fradragsberettigede, finder Finanstilsynet det sandsynligt, at der kan være et problem i

9 forhold til skattelovgivningen. Endelig kan der i andelskassens egne forhold være elementer, der strider mod skattelovgivningen, fx i relation til, at det urealiserede tab i 1999 på på lånene er oplyst til i virkeligheden kun at være et teknisk tab og derfor måske skulle være beskattet anderledes. Det er oplyst ved undersøgelsen, at B Andelskasse tidligere har kontaktet en advokat med henblik på en redegørelse om de skattemæssige spørgsmål. Der foreligger imidlertid ingen skriftlig juridisk udtalelse om den skattemæssige behandling af lånene. Det er på den baggrund Finanstilsynets opfattelse, at andelskassen har haft mistanke om, at lånene ikke var i overensstemmelse med skattelovgivningen. Det er derfor Finanstilsynets opfattelse, at B Andelskasse har holdt sig i bevidst uvidenhed om, hvorvidt lånene var lovlige. Dertil kommer, at bestyrelsesformanden i forbindelse med det afsluttende møde oplyste til en af undersøgerne, at de eneste, der taber på lånet, er skattevæsenet. Det er ikke Finanstilsynets opgave på undersøgelserne eksplicit at påse overholdelsen af skattelovgivningen. Såfremt et forhold åbenbart strider mod gældende skatteregler, har Finanstilsynet dog pligt til, jf. bank- og sparekasselovens 1, stk. 6, at henlede pengeinstituttets opmærksomhed derpå og bede instituttet sikre, at forholdet er lovligt. Finanstilsynet pålagde derfor B Andelskasse at anmode skattemyndighederne om en godkendelse af lånene i deres helhed, dvs. en udtalelse om, at lånekonstruktionen ikke strider mod skattelovgivningen. En sådan anmodning kan foretages i generelle vendinger, hvorved andelskassen ikke vil overtræde reglerne om tavshedspligt. Finanstilsynet har ikke kendskab til, at skattemyndighederne, som anført af andelskassen, kun vil svare på en sådan henvendelse i form af en bindende forhåndsbesked. Pålægget er en del af Finanstilsynets overvejelser i forbindelse med en vurdering af, om der er sket overtrædelse af god pengeinstitutpraksis i henhold til bank- og sparekasselovens 1, stk. 6, såfremt andelskassen udbyder lån, som er i strid med skattelovgivningen. En eventuel overtrædelse af bank- og sparekasseloven ville kun kunne komme på tale, hvis andelskassen ikke ved oprettelsen af lånet oplyste kunderne om, at der kunne være tvivl om skattefradragets lovlighed. Det er Finanstilsynets opfattelse, at en sådan oplysning ikke er givet. Det er ikke Finanstilsynets opfattelse at der er tale om en afgørelse i henhold til forvaltningslovens 22, men derimod et pålæg om at undersøge et forhold til brug for en afgørelse. Begrundelsen for pålægget fremgår af rapporten, idet begrundelsen er, at der er mulighed for, at forholdet kan stride imod bank- og sparekasselovens 1, stk. 6. Dette er efter Finanstilsynets opfattelse tilstrækkelig begrundelse for pålægget. Skattemyndighedernes udtalelse vil kunne lægges til grund for Finanstilsynets senere afgørelse om, hvorvidt forholdet strider mod bank- og sparekasselovens 1, stk. 6.

10 Bogføring. Finanstilsynet har i rapporten af 24. maj 2000 meddelt Andelskassen, at risikoen på investeringslånene ikke er bogført korrekt. Andelskassen skal på baggrund af den til enhver tid gældende kursværdi af værdipapirerne, der er stillet til sikkerhed, løbende vurdere værdien af udlånet og foretage eventuelle fornødne hensættelser eller tilbageførsler af hensættelser og om nødvendigt regulere renteindtægtsførslen i henhold til regnskabsbekendtgørelsens almindelige regler herfor. Andelskassen har gjort gældende, at værdien af investeringslånene er bogført til kursværdi, idet der er bogført et urealiseret kurstab på disse aktiver, der fuldt ud svarer til mindste værdi ved indfrielse efter en førtidig opsigelse opgjort efter lånekontraktens bestemmelser på basis af den løbende værdi af det pantsatte. Såfremt debitorerne overholder deres indbetalingsforpligtelse vil Andelskassen i henhold til lånedokumentet ikke ved indfrielse kræve supplerende indbetaling til dækning af gælden udover saldoen af sikringskontoen og et beløb, der modsvarer værdierne omfattet af håndpantsætningserklæringen. Andelskassen vil derfor lide et tab, medmindre kursværdien af værdipapirerne stiger over tid. Andelskassen har hidtil bogført ændringer i investeringslånenes værdi under resultatopgørelsens post "Kursreguleringer", idet Andelskassen løbende har reguleret værdien på baggrund af en beregning af kursværdien af de bagvedliggende sikkerheder. Finanstilsynet skal vedrørende posteringen af ændringer i investeringslånenes værdi henvise til regnskabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter m.fl., hvoraf det vedrørende resultatopgørelsens post "Tab og hensættelser på debitorer" fremgår, at posten omfatter tab og hensættelser (nedskrivninger) på udlån, tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker, og øvrige aktivposter, der kan indebære en kreditrisiko (regnskabsbekendtgørelsens 53, 1. pkt). B Andelskasse har således ført sine hensættelser (nedskrivninger) på investeringslånene under resultatopgørelsens post "Kursreguleringer" uagtet, at hensættelserne (nedskrivningerne) i henhold til regnskabsbekendtgørelsens almindelige regler herfor rettelig skulle være ført under resultatopgørelsens post "Tab og hensættelser på debitorer". Finanstilsynet skal vedrørende opgørelsen af et eventuelt hensættelsesbehov på investeringslånene og vedrørende vurderingen af renteindtægternes erholdelighed på disse lån, anføre, at såfremt låneaftalen indebærer, at debitor ikke er forpligtet til at tilbagebetale lånet, udover hvad der er dækning for ved realisation af de værdipapirer, der er stillet som sikkerhed, så må en vurdering af, om der skal foretages hensættelse (nedskrivning) på lånet og en vurdering af erholdeligheden af renteindtægterne (regnskabsbekendtgørelsens 43, stk. 7-9) bero på kursværdien af de værdipapirer, der er stillet til sikkerhed.

11 Andelskassen skal på baggrund af den til enhver tid gældende kursværdi af de til sikkerhed stillede værdipapirer løbende vurdere værdien af udlånet og foretage eventuelle fornødne hensættelser (nedskrivninger) eller tilbageførsler af hensættelser og om nødvendigt regulere renteindtægtsførslen i henhold til regnskabsbekendtgørelsens regler herfor." Klageren er herefter fremkommet med et supplerende indlæg af 26. september 2000, hvor klageren har uddybet sin klage og kommenteret tilsynets udtalelse. Klageren har endvidere gjort opmærksom på, at samtlige investeringslån er opsagt til indfrielse den 9. december 2000, efter at de har været opsagt af låntagerne med det for lånene gældende opsigelsesvarsel på 6 måneder. Klageren mener fortsat, at bogføringen er sket korrekt, men andelskassen har taget tilsynets opfattelse til efterretning og har ændret bogføringen for regnskabsåret Finanstilsynet har yderligere udtalt sig ved skrivelse af 1. november 2000, herunder udtalt, at opsigelsen af lånene fra bestyrelsesmedlemmernes side ikke opfylder betingelserne for lovliggørelse i henhold til afgørelsen af 24. maj I et afsluttende indlæg af 19. december 2000 har klageren om investeringslånene blandt andet bemærket, at andelskassen i sin tid vurderede, at der var en for andelskassen god begrundelse for at yde de omhandlede lån. På tidspunktet for lånenes etablering havde andelskassen store indlån og samtidig var mulighederne for udlån meget begrænsede, idet andelskassen ikke kunne yde almindelige udlån. Set i lyset heraf, var investeringslånene en sund økonomisk forretning, der skal ses over en periode, og ikke isoleret ved udløb, som Finanstilsynet har gjort det. Andelskassen har løbende oppebåret en forrentning på 10,5 %, og dermed fået sin overskudslikviditet placeret til en særdeles fordelagtig rente, som alternativt til at placere midlerne i obligationer eller indskud i Nationalbanken med et langt mindre afkast. Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at imødekomme klagerens anmodning om mundtlig forhandling. Ankenævnet udtaler: Efter bank-og sparekasselovens 19 a, stk. 2, skal lån til medlemmer af et pengeinstituts bestyrelse bevilges i henhold til pengeinstituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Bestemmelsen, der blev indført ved lov nr. 475 af 10. juni 1997, trådte i kraft den 1. januar 1998 og gælder, uden samtidig indførelse af overgangsordning, også for allerede eksisterende lån. Ankenævnet kan tiltræde, at bestemmelsen indebærer, at lån til medlemmer af et pengeinstituts bestyrelse skal bevilges på samme vilkår, som lån i almindelighed ydes til kunder i instituttet med samme erhverv og samme indtægts- og formueforhold, og på samme vilkår, som generelt findes på

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000.

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000. Kendelse af 14. december 2001. 01-128.543. Andelskasse skulle have foretaget individuelle hensættelser i stedet for generelle hensættelser på landbrugsengagementer. Bank- og sparekasselovens 31, stk. 2

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 24. september 2001. 00-155.134. Der forelå løfter om pension, der skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Ellen Andersen, Holger Dock, Lise Høgh

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler.

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Kendelse af 7. januar 1993. 91-73.262 Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Fondsbørslovens 46. Børsetiske reglers 7. (Børge Dahl, Kåre

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Finanstilsynet har gennemgået revisionsprotokollat for årsregnskabet for 2004 for Investeringsforeningen K1.

Finanstilsynet har gennemgået revisionsprotokollat for årsregnskabet for 2004 for Investeringsforeningen K1. Kendelse af 25. april 2006 (J.nr. 2005-0002781) Negative saldi på enkelte bankkonti udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag.

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag. Selskab S S.M.B.A. 18. april 2013 Sag 2013-0034047 Påbud til S S.M.B.A, CVR-nr. (udeladt), i henhold til hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere