Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s"

Transkript

1 Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser og gælder sammen med Særlige Abonnementsbetingelser for netop den tjeneste, som du har bestilt hos Dansk Bredbånd. De Særlige Abonnementsbetingelser er trykt efter de Almindelige Abonnementsbetingelser. Begge dokumenter er udleveret sammen med den Abonnementsaftale, som du har underskrevet i forbindelse med du bestilte vores produkt. Aftaledokumenterne har prioritet i følgende orden: 1. Abonnementsaftale 2. Særlige Abonnementsbetingelser og 3. Almindelige Abonnementsbetingelser Samlet gælder disse aftalevilkår sammen med din fremsendte Abonnementsaftale på tjenesten som grundlaget for aftalen mellem dig som abonnent og Dansk Bredbånd som udbyder. Visse af Dansk Bredbånds tjenester udbydes af et datterselskab i Dansk Bredbånd koncernen. For nemhedens skyld er såvel Dansk Bredbånd som vores datterselskaber i denne aftale omtalt som Dansk Bredbånd. Rigtigt god fornøjelse med vores bredbåndsprodukter vi er glade for, at du har valgt Dansk Bredbånd som udbyder, og vi ser frem til at levere Danmarks bedste bredbåndsprodukter til dig. DANSK BREDBÅNDS ALMINDELIGE ABONNEMENTSBETINGELSER PRIVAT ABONNEMENT Abonnementsbetingelser for alle tjenester til privatpersoner udbudt af Dansk Bredbånd a/s, datterselskaber samt samarbejdspartnere Dansk Bredbånds Almindelige Abo.betingelser gælder for alle tjenester udbudt til private husstande forsynet med lyslederkabler fra Dansk Bredbånd og Dansk Bredbånds regionale samarbejdspartnere, hvor Dansk Bredbånd eller Dansk Bredbånds datterselskaber fungerer som Internet Service Provider (ISP) eller anden form for leverandør af bredbåndstjenster. Det er en forudsætning for Dansk Bredbånds levering af tjenester, at husstanden er forsynet med lysledere og forbundet med internettet af Dansk Bredbånd eller en regional samarbejdspartner til Dansk Bredbånd. Der gøres opmærksom på, at lyslederkabler grundet den optiske opbygning er følsomme overfor mekanisk overlast. Et lyslederkabel må derfor ikke bukkes skarpt, overkøres af køretøjer, trækkes med et større moment eller i øvrigt belastes unødigt. Der gøres opmærksom på, at der på grund af usynligt laser lys er risiko for alvorlige øjenskader, hvis der opstår brud på et fiberkabel med lys i, eller en konverteringsboks eller andet udstyr skilles ad og åbnes.

2 1. Aftalens parter og generelt om abonnementsaftalen 1.1 Disse Almindelige abonnementsbetingelser for abonnement på tjenester udbudt af Dansk Bredbånd og datterselskaber/samarbejdspartnere gælder mellem Dansk Bredbånd eller Dansk Bredbånds datterselskaber ( Dansk Bredbånd ) og en privatperson ( Abonnenten ) med status som privat forbruger. For erhvervsvirksomheder skal indgås særlig abonnementsaftale. 1.2 Dansk Bredbånd vil udbyde forskellige typer tjenester til Abonnenten, og alle sådanne tjenesteydelser er i det følgende hver for sig og samlet beskrevet som en Tjeneste. Disse Almindelige abonnementsbetingelser gælder alle Tjenester udbudt af Dansk Bredbånd og Dansk Bredbånds datterselskaber samt Dansk Bredbånds samarbejdspartnere. 1.3 Som grundlag for et kundeforhold til Dansk Bredbånd, skal der foreligge en underskrevet tilmeldingsblanket ( Abonnementsaftale ). Aftalen udgøres af Abonnementsaftalen, disse Almindelige abonnementsbetingelser og Særlige abonnementsbetingelser for bestilte Tjenester (samlet betegnet Aftalen ). Aftaledokumenterne er prioriteret i følgende orden: 1. Abonnementsaftale 2. Særlige Abonnementsbetingelser 3. Almindelige Abonnementsbetingelser 1.4 For at kunne indgå en gyldig bindende aftale med Dansk Bredbånd eller et af Dansk Bredbånds datterselskaber skal Abonnenten være myndig og habil, i modsat fald er forældres/værges underskrift påkrævet. Aftale mellem Dansk Bredbånd og Abonnenten anses ikke for indgået, før Dansk Bredbånd har modtaget Abonnentens bestilling og afgivet ordrebekræftelse. 1.5 Dansk Bredbånd og Abonnenten (samlet betegnet Parterne ) har en række rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen. Parterne hæfter hver især for de ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalens vilkår. Abonnenten er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af abonnementsvilkårene. Uanset om tredjemand er angivet som debitor i aftaleforholdet, og fakturaer fra Dansk Bredbånd tilsendes sådan tredjemand, hæfter Abonnenten som kunde og modtager af Tjenester for alle betalinger til Dansk Bredbånd. Der kan i følgende tilfælde registreres en bruger forskellig fra Abonnenten: 1. Hvis der mellem Abonnent og bruger eksisterer et vedvarende ansættelsesforhold 2. Hvis Abonnent og bruger er nærtstående (ægtefælle, samlever, familie eller lignende). 1.6 Abonnenten skal ved Aftalens indgåelse give Dansk Bredbånd oplysning om sin adresse, herunder evt. installationsadresse og andre særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser om Tjenesten skal sendes til samt aktuel -adresse. Abonnenten skal inden Aftalens indgåelse afgive oplysninger til brug for behørig identifikation af Abonnenten og på Dansk Bredbånds forlangende dokumentere samtlige oplysningers rigtighed. 1.7 Dansk Bredbånd forbeholder sig ret til ud fra saglige hensyn at nægte at indgå aftale med Abonnenten (samt indhente kreditoplysninger om Abonnenten til brug for ikke-diskriminerende kreditvurdering). Abonnenten giver hermed sit samtykke til, at Dansk Bredbånd til enhver tid kan indhente kreditoplysninger om Abonnenten. Dansk Bredbånd kan kræve, at Abonnenten stiller sikkerhed for sine forpligtelser over for Dansk Bredbånd i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i pengeinstitut eller forsikringsselskab godkendt af Dansk Bredbånd. Beløbet forrentes ikke, og Abonnenten er pligtig til at afholde udgifter forbundet med sikkerhedsstillelse. Krav om garantistillelse, varighed for opretholdelse samt størrelse af sådan afgøres af Dansk Bredbånd. 1.8 Tjenesten tilkobles hurtigst muligt efter at Aftalen er indgået, og eventuelt nødvendigt udstyr er installeret. Leveringstiden oplyses normalt ved ordrebekræftelse sendt via brev eller . Overholdelse af den opgivne leveringstid forudsætter, at fornødne tilladelser, herunder eventuelle gravetilladelser m.v., foreligger, og at arbejdet i øvrigt kan udføres uhindret. Leveringstiden er altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for Dansk Bredbånds kontrol. 1.9 Hvis Abonnenten bestiller abonnement på en Tjeneste via internettet, pr. telefon eller i øvrigt udenfor Dansk Bredbånds sædvanlige forretningssted, har Abonnenten 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret gælder ikke, hvis Abonnenten har taget pågældende Tjeneste eller udstyr i brug indenfor fortrydelsesfristen. Bestilling af en Tjeneste anses for accepteret af Abonnenten efter udløb af ovenfornævnte 14-dages periode efter modtagelse af ordrebekræftelse, hvorefter denne hæfter for betaling for Tjenesten. Fortrydelse af bestilling af abonnement bedes venligst sendt til Dansk Bredbånds kundeservice (adresse fremgår af Dansk Bredbånds hjemmeside). Ved fortrydelse af indgåelse af aftale, skal eventuelt startpakke fremsendt af Dansk Bredbånd til Abonnenten samt eventuelt andet udstyr tilhørende Dansk Bredbånd returneres, og Abonnenten afholder alle udgifter i forbindelse hermed. I modsat fald kan separat erstatningskrav fremsættes Abonnentens erhvervelse af varer og tjenester udbudt af Dansk Bredbånd, Dansk Bredbånds datterselskaber eller tredjemand sker på vilkår angivet i disse Almindelige abonnementsbetingelser og Særlige abonnementsbetingelser for Tjenesten. Abonnentens benyttelse af Dansk Bredbånds hjemmesider samt tjenester udbudt via sådanne hjemmesider er omfattet af disse Almindelige abonnementsbetingelser. 2. Udstyr og tilslutning 2.1 Dansk Bredbånds udbud af Tjenester forudsætter, at Boligen er tilsluttet Dansk Bredbånds bredbåndsnetværk, og at Abonnenten har eventuelt nødvendigt udstyr installeret i Boligen. Tekniske krav til udstyr fremgår af brugervejledning mv. udleveret af Dansk Bredbånd. Udstyr betales og installeres af Abonnenten medmindre andet er aftalt. 2.2 Abonnenten må kun tilslutte udstyr anvist af eller godkendt af Dansk Bredbånd til Dansk Bredbånds bredbåndsnet, og som i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Ved eventuelle afbrydelser, forstyrrelser eller lignende uregelmæssigheder, skal Abonnenten straks koble det forstyrrende udstyr fra og i øvrigt træffe eventuelle andre relevante modforanstaltninger. Forskriftmæssig elforsyning samt eventuelle reparationer som følge af opsætning af udstyr, udtag mv. i Abonnentens bolig foretages af Abonnenten, som afholder eventuelle udgifter forbundet hermed. 2.3 Udstyr (konverteringsboks, settop boks, ATA-telefoniboks mv.) stilles af Dansk Bredbånd til rådighed for Abonnenten. Dansk Bredbånd har ejendomsretten til dette udstyr, og Abonnenten må ikke disponere over udstyr (sælge, pantsætte, udleje eller udlåne) eller foretage indgreb i dette. Abonnenten skal følge råd og instruktioner om behandling, anvendelse og vedligeholdelse af udstyret. Fra det tidspunkt, hvor udstyr leveres til Abonnenten, og til dette er tilbageleveret og i Dansk Bredbånds varetægt, bærer Abonnenten risikoen for eventuelt tab af eller skade på udstyr. Udstyr opsat hos Abonnenten skal være omfattet af Abonnentens indboforsikring ved indbrud, skader mv. 2.4 Udstyr skal returneres til Dansk Bredbånd, hvis udstyret er defekt eller senest 14 dage efter Aftalens ophør (lukning af tjeneste). Hvis udstyret ikke leveres tilbage, er Dansk Bredbånd berettiget til at kræve en erstatning, der modsvarer indkøbsprisen for nyt tilsvarende udstyr på tidspunktet for Aftalens ophør. Udstyret skal for Abonnentens regning pakkes forsvarligt og sendes med pakkepost til Dansk Bredbånds adresse. Abonnenten bør kræve kvittering som dokumentation for sådan forsendelse.

3 2.5 Dansk Bredbånd forbeholder sig ret til at forbedre eller i øvrigt gennemføre ændringer med hensyn til Tjenester eller det af Dansk Bredbånd tilsluttede udstyr. Dansk Bredbånd skal informere Abonnenten om forestående ændringer i rimelig tid inden ændring gennemføres. Abonnenten er indforstået med og accepterer, at sådan forbedring eller ændring af Dansk Bredbånds Tjenester, udstyr og/eller installationer kan medføre, at tekniske krav for Abonnentens udstyr ændres, for at Abonnenten kan udnytte de forbedringer, som sådan ændring indebærer. 3. Adgang til bolig og installation til brug for Tjeneste 3.1 I den udstrækning dette kræves, skal Abonnenten give Dansk Bredbånd adgang til boligen. Abonnent og Dansk Bredbånd aftaler tid med henblik herpå. Gives der ikke adgang på det aftalte tidspunkt, er Dansk Bredbånd berettiget til at fakturere Abonnenten et rimeligt gebyr for forgæves tid og kørsel. 3.2 Hvis Abonnenten har andre ønsker eller krav til en installations gennemførelse, end hvad der følger af almindelig praksis og aftalen med ejendommen, hvori Abonnenten bor, skal der særskilt betales et ekstra rimeligt gebyr herfor. 3.3 Evt. bygningsreparationer, som f.eks. maling el.lign., som følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, er ikke inkluderet i prisen og betales af Abonnenten selv. 3.4 Inden en installation gennemføres, er det en forudsætning, at Dansk Bredbånd har en skriftlig tilladelse fra ejer/administrator af ejendommen. 4. Regning, erstatning og betaling 4.1 Parterne i denne aftale om abonnement på Tjenesten er kunden (Abonnenten) og Dansk Bredbånd a/s (teleoperatøren). Faktura sendes til det navn og den adresse, som er oplyst ved tegning af abonnement på Tjenesten. Abonnenten er juridisk ansvarlig for abonnementet i henhold til disse abonnementsbetingelser, herunder ansvarlig for at faktura betales rettidigt. Abonnenten hæfter for betaling for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en betaler, eller en bruger, som er forskellig fra kunden. Abonnenten hæfter ikke for betaling for ydelser, der er en følge af fejl i eller misbrug af teleoperatørens net og installationer (til og med nettermineringspunktet), medmindre Abonnenten er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Abonnenten hæfter ikke for betaling for ydelser, der måtte opstå som følge af fejl eller misbrug af Abonnentens eget net, udstyr eller tilbehør (efter nettermineringspunktet), såfremt det godtgøres, at fejlen eller misbruget kan henføres til forhold, som teleoperatøren kendte eller burde kende, og som teleoperatøren ikke har orienteret om og/eller stillet rimelige og mulige foranstaltninger til rådighed for at forhindre eller begrænse, og når det efter en samlet vurdering vil være urimeligt, at teleoperatøren gør krav gældende. 4.2 Dansk Bredbånd fastsætter priser og intervaller for betaling for de udbudte Tjenester. Abonnenten skal til Dansk Bredbånd betale for Tjenesten i overensstemmelse med Dansk Bredbånds til enhver tid gældende prisliste og betalingsterminer. Større ændringer i priser eller vilkår til væsentlig gene for Abonnenten, varsles overfor Abonnenten med mindst en måneds varsel før ikrafttræden. Abonnenten anses altid for at have accepteret ændringen, hvis Tjenesten bruges efter ændringens ikrafttrædelse, jf. også Aftalens pkt nedenfor. 4.3 Dansk Bredbånd kan i særlige tilfælde kræve betaling straks, hvis Dansk Bredbånd har særlig begrundet anledning til at antage, at Abonnentens betaling ellers ikke vil blive opfyldt, herunder hvis Abonnenten gentagne gange har misligholdt betalingsforpligtelse overfor Dansk Bredbånd, hvis Abonnentens forbrug af Tjenesten skønnes væsentligt at overstige almindelige kunders forbrug af pågældende Tjeneste, hvis Abonnenten ikke har hjemstedsadresse i Danmark eller hvis Abonnenten er registreret i uafhængigt kreditoplysningsbureau eller lign. register. 4.4 Opkrævninger i henhold til Aftalen sker ved Dansk Bredbånds fremsendelse af faktura med betalingsfrist. Betaling sker i danske kroner. Dansk Bredbånd er berettiget til uden forudgående varsel at opkræve et rimeligt fastsat faktureringsgebyr af Abonnenten. Dansk Bredbånd kræver betaling af et ekstra gebyr, hvis Abonnenten ikke er tilmeldt BetalingsService. Abonnementsafgift opkræves normalt månedsvis forud, mens en eventuel forbrugsafgift opkræves bagud, ligeledes månedsvis. Dansk Bredbånd er berettiget til at ændre i betalingsintervaller. Abonnentens faktura vil som regel rumme angivelse af samtlige de Tjenester, som Abonnenten abonnerer på samt eventuelt forbrug. Visse specifikke afgifter kan dog forekomme på separat og/eller senere afregning af forbrug. I visse tilfælde kan opkrævning af tekniske eller driftmæssige årsager forekomme på senere faktura, herunder tilfælde som følge af fejl eller forstyrrelser i afregningssystem. 4.5 Hvis betaling ikke er Dansk Bredbånd i hænde senest på forfaldsdag angivet på fakturaen, har Dansk Bredbånd ret til at opkræve morarente i henhold til rentelovens bestemmelser herom fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Endvidere er Dansk Bredbånd berettiget til at tillægge rykkergebyr ved udsendelse af rykkerbreve/ s samt inkassosalær og andre eventuelle gebyrer, hvis dette nødvendiggøres. Dansk Bredbånd har ret til at lukke for Tjenester, indtil fuld betaling er sket og ved efterfølgende åbning kræve genåbningsgebyr herfor. 4.6 Abonnenten skal altid og tidligst muligt underrette Dansk Bredbånd skriftligt ved ændring af adresse til hvilken faktura skal udstedes, jf. også Aftalens pkt. 6.1 nedenfor. 4.7 Hvis Abonnenten mener, at fakturaen er behæftet med fejl, skal denne give Dansk Bredbånd meddelelse herom indenfor rimelig tid efter modtagelse af fakturaen. Hvis dette ikke sker, anses Abonnentens ret til at gøre indvending i reglen for at være endeligt bortfaldet. 5. Generelle og personlige oplysninger 5.1 Abonnenten afgiver en række oplysninger til Dansk Bredbånd og/eller Dansk Bredbånds samarbejdspartnere. Dansk Bredbånd er ansvarlig for abonnentregisteret og håndtering af dette. Oplysningerne om Abonnenten registreres udelukkende som grundlag for drift af Tjeneste, fakturering af Abonnenten, overholdelse af forpligtelser i gældende lovgivning, tilslutning, administration, kundeprofilering og markedsanalyse i forbindelse med forretningsmæssig og produktmæssig udvikling, markedsføringsformål samt optagelse i navneregistre og lignende databaser. Behandling af oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og god databehandlingsskik. 5.2 Dansk Bredbånd gør opmærksom på, at Dansk Bredbånd som udbyder af elektroniske kommunikationsnet og tjenester med tildeling af abonnentnumre er forpligtet til at afgive såkaldte nummeroplysningsdata til alle, der ønsker det. Ved sådanne data forstås navn, adresse, eventuelle oplysninger om stilling, abonnentnummeret og den kategori af tjeneste, abonnentnummeret anvendes til. Dansk Bredbånd er således forpligtet til at videregive nummeroplysningsdata registreret i selskabets database til alle, der fremsætter ønske herom, herunder adressebureauer samt udbydere af oplysningstjenester og telefonbøger mv. Nummeroplysningsdata som Abonnenten i forbindelse med etablering af telefonitjeneste har krævet hemmeligholdt, videregives ikke af Dansk Bredbånd til tredjemand. 5.3 Abonnenten har ret til at få indsat markering i CPR-registret om, at Abonnenten frabeder sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Abonnenten kan give Dansk Bredbånd besked om, at vedkommende ikke ønsker at modtage direkte markedsføringsmateriale. Medmindre Abonnenten har meddelt Dansk Bredbånd eller CPR-registret, at sådanne henvendelser ikke ønskes, forbeholder Dansk Bredbånd sig ret til via adresseret markedsføringsmateriale at kontakte Abonnenten om nye produkter, tjenesteydelser, tilbud mv. for derved at gøre Dansk Bredbånds produkt til Abonnenten så optimalt og individuelt tilpasset som muligt. Dansk Bredbånd foretager ikke markedsføring via , medmindre at Abonnenten har givet samtykke hertil. Såfremt Abonnenten efter den 25. juli 2003 overfor Dansk Bredbånd har oplyst -adresse, telefonnummer mv. og indvilliget i

4 modtagelse af reklamer fra Dansk Bredbånd, kan markedsføring af Dansk Bredbånds Tjenester og produkter via disse medier ligeledes finde sted i overensstemmelse med markedsføringslovens regler herom. 6. Overdragelse og flytning 6.1 Abonnenten er forpligtet til skriftligt at meddele Dansk Bredbånd om adresseændring. Dansk Bredbånds modtagelse af adresseændring bekræftes skriftligt (via brev eller ) overfor Abonnenten og anses ikke for registreret hos Dansk Bredbånd før sådan bekræftelse er afgivet. 6.2 En Abonnent, som flytter fra boligen kan flytte sit abonnement til en anden bopæl, der er tilsluttet Dansk Bredbånds bredbåndsnetværk. Ved flytning af abonnement har Dansk Bredbånd ret til at pålægge Abonnenten et administrationsgebyr samt ny installationsafgift. Ved flytning fra boligen til en anden bopæl, der ikke er tilsluttet Dansk Bredbånds bredbåndsnet, skal Abonnenten skriftligt opsige abonnementet til Dansk Bredbånds kundeservice. Uanset om en ny beboer måtte overtage abonnementet og tiltræde denne Aftale i stedet for Abonnenten, hæfter Abonnenten for abonnementet, indtil dette er behørigt opsagt. Denne hæftelse gælder uanset om Abonnenten er fraflyttet boligen, da Abonnenten i en sådan situation fortsat har adgang til -konti, eventuel hjemmeside mv. Abonnenten skal snarest muligt og senest 30 dage før flytning meddele Dansk Bredbånd herom og efterlade tilstrækkelige oplysninger til, at Dansk Bredbånd kan administrere flytning af Abonnentens abonnement. Abonnenten er altid bundet i 6 måneder ved tegning af abonnement på en Tjeneste fra Dansk Bredbånd. Bindingsperioden er gældende fra abonnementets start. 6.3 Abonnenten kan ikke overdrage Aftalen til tredjemand uden Dansk Bredbånds forudgående skriftlige godkendelse. Parterne aftaler et tidspunkt, hvor Abonnentens hæftelse overfor Dansk Bredbånd ophører, hvorefter denne overtages af tredjemand, der herefter hæfter for alle betalingsforpligtelser i henhold til Aftalen. I forbindelse med sådan overdragelse af Aftalen, kan Dansk Bredbånd opkræve et administrationsgebyr. Dansk Bredbånd har uden forudgående varsel og til enhver tid ret til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder efter denne aftale til såvel et koncernforbundet selskab som en tredjemand, herunder et selskab, som selv eller gennem andre med rimelighed kan forventes at opfylde Dansk Bredbånds forpligtelser på en for Abonnenten tilfredsstillende måde. 6.4 Abonnenten kan ikke stille abonnement på Tjenesten i bero i kortere eller længere perioder. 6.5 Ved Abonnentens død ophører abonnementet på dagen for skriftlig orientering om dødsfaldet til Dansk Bredbånd. 7. Afbrydelser m.v. 7.1 Hvis der opstår afbrydelser i Tjenesten, skal Dansk Bredbånd afhjælpe afbrydelsen på bedst mulig vis inden for rimelig tid og hurtigst muligt fra det tidspunkt, hvor Abonnenten har anmeldt fejlen. Dansk Bredbånd påbegynder normalt afhjælpning af fejl inden for 4 timer fra anmeldelse af fejl, men garanterer ikke dette. Dansk Bredbånd er kun ansvarlig for udbedring af fejl og mangler i eget bredbåndsnet, medmindre der er indgået serviceaftale med Dansk Bredbånd om servicering af LAN og ejendomsnetværk fremført til Abonnentens Bolig. Abonnenten skal i forbindelse med søgning på fejl give Dansk Bredbånd uhindret adgang til installationer og anlæg i Boligen. 7.2 Dansk Bredbånd er ikke forpligtet til at udbedre afbrydelser, som skyldes omstændigheder udenfor Dansk Bredbånds kontrol. Hvis Dansk Bredbånd efter modtagelse af fejlanmeldelse fra Abonnenten udbedrer en fejl, som skyldes Abonnenten eller et forhold fra dennes side, skal Abonnenten erstatte Dansk Bredbånds rimelige arbejdsudgifter forbundet hermed. 7.3 Dansk Bredbånd har mulighed for at yde Abonnenten et forholdsmæssigt afslag i månedlig abonnementsafgift, hvis Dansk Bredbånd forsømmer at leve op til sin udbedringspligt. I sådanne tilfælde har Dansk Bredbånd mulighed for at fradrage et forholdsmæssigt beløb fra Abonnentens næste fakturaopkrævning, dog kun hvis beløbet overstiger kr. 20,00. Afbrydelser som følge af vedligeholdelse, sikkerhedstjek og lignende former for midlertidige afbrydelser berettiger aldrig Abonnenten til forholdsmæssigt afslag eller refundering af abonnementsafgift. 8. Vedligeholdelse 8.1 Dansk Bredbånd tilbyder support af sine Tjenester via sin kundeservice. Nærmere oplysninger vedrørende åbningstider fremgår af Dansk Bredbånds hjemmeside og informationsmaterialer i øvrigt. 8.2 Dansk Bredbånd og Dansk Bredbånds datterselskaber samt Dansk Bredbånds samarbejdspartnere udfører nødvendig vedligeholdelse og service af sit bredbåndsnet og dertil hørende udstyr. Vedligeholdelse og service udføres i videst muligt omfang om natten. I sådanne tilfælde forbeholder Dansk Bredbånd sig ret til midlertidigt at foretage afbrydelse af Tjenester. Afbrydelse på grund af vedligeholdelse/service, som påregnes at vare mere end 5 timer forsøges altid meddelt Abonnenten på Dansk Bredbånds online kundeservice under Driftsstatus eller via . Sådan afbrydelse berettiger ikke til et forholdsmæssigt afslag i den månedlige abonnementsafgift, jf. pkt. 7.3 ovenfor, eller nogen form for kompensation i øvrigt. 8.3 Dansk Bredbånd kan i tilfælde af vedligeholdelse og/eller reparation mv. skaffe sig adgang til Abonnentens brugerdata, og i sådanne tilfælde er Dansk Bredbånds medarbejdere underlagt tavshedspligt. Adgang til Abonnentens brugerdata i situationer udover, hvor dette ikke er begrundet i drifts- og sikkerhedsmæssige årsager, kræver samtykke hertil fra Abonnenten eller en retskendelse, jf. dog punkt 9.7 nedenfor. Dansk Bredbånd er ikke berettiget til at videregive Abonnentens brugerdata vedrørende elektronisk post til tredjemand, associerede selskaber eller samarbejdspartnere, medmindre denne måtte arbejde for Dansk Bredbånd. Myndighedshenvendelser vil kun blive efterkommet på baggrund af retskendelse, jf. dog punkt 9.7 nedenfor. 9. Anvendelse af Tjeneste 9.1 Abonnenten har selv ansvaret for alle informationer, som Abonnenten stiller til rådighed for andre via Tjenesten. 9.2 Abonnenten må kun anvende Tjenesten i privat øjemed. Abonnentens eventuelle hjemmeside som er hostet af Dansk Bredbånd mv. må ikke bære præg af kommerciel virksomhed eller andre aktiviteter af forretningsmæssig karakter. Abonnenten må ikke viderebefordre Tjenesten til eller videregive Tjenesten til andre. 9.3 Abonnenten er eneansvarlig overfor Dansk Bredbånd for brug af tjenesten. Abonnenten hæfter overfor Dansk Bredbånd, når en anden person anvender Tjenesten, og når der i forbindelse med abonnementet og/eller Tjenesten er registreret en anden person end Abonnenten. 9.4 Abonnenten har pligt til at iagttage gældende lovgivning, Dansk Bredbånds instruktioner og almindeligt accepterede etiske og moralske vurderinger og må ikke bruge Tjenesten på en måde, så Dansk Bredbånd rammes af gene og/eller skade samt sættes i et dårligt lys i offentligheden. Hvis Abonnenten får kendskab til, at Tjenesten bruges i strid hermed, skal Abonnenten sørge for, at en sådan brug straks ophører samt informere Dansk Bredbånd. 9.5 Abonnenten har ikke lov til at skaffe sig utilbørlig adkomst eller anden form for uberettiget adgang til tilsluttede net eller dataressourcer, såvel Dansk Bredbånds som andres, eller ubehørigt tage del i, anvende, forstyrre, forvanske eller videregive information fra nævnte kilder. Abonnenten gøres opmærksom på, at sådan lovovertrædelse vil blive påtalt efter den til enhver tid gældende straffelovgivning og/eller andre relevante regelsæt.

5 9.6 Abonnenten skal erstatte Dansk Bredbånd og/eller tredjemand for den skade, som Abonnenten eller en anden, som Abonnenten er ansvarlig for, påfører Dansk Bredbånd og/eller tredjemand. 9.7 Måtte Dansk Bredbånd få begrundet mistanke om, at der hos Abonnenten foregår overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af lovgivningen, denne Aftale eller anden gældende aftale eller alment accepterede etiske og moralske værdier og regelsæt, er Dansk Bredbånd uden forudgående varsel herom berettiget til enten fysisk eller via netværkskobling at skaffe sig selv og/eller relevante myndigheder adgang til data, oplysninger og information af enhver slags, som lagres, behandles og/eller distribueres af Dansk Bredbånd eller Abonnenten under anvendelse af Tjenesten, hvilket Abonnenten hermed accepterer. Dansk Bredbånds ret til indtrængen i sådanne tilfælde omfatter endvidere ret til uden at et eventuelt erstatningsansvar kan ifaldes herfor at forsøge at spore og/eller hindre spredning og/eller slette sådanne oplysninger eller informationer, som indehaves og/eller anvendes af Abonnenten på ulovlig og på anden måde utilladelig vis. 9.8 Abonnenten er eneansvarlig for al information, som Abonnenten kommunikerer eller publicerer via Dansk Bredbånds Tjeneste. Abonnenten påtager sig særskilt ikke at kommunikere eller publicere information, som kan anses som en indtrængen i andres rettigheder, være krænkende, vække forargelse, opfordre til forbrydelse eller anses for at udgøre børnepornografi, hetz mod befolkningsgrupper eller ulovligt voldsmateriale. 9.9 Abonnenten kan gennem visse af Dansk Bredbånds Tjenester opnå tilladelse til på de vilkår som angives i tilslutning til den pågældende Tjeneste at linke til hjemmesider indehavet af Dansk Bredbånd og/eller Dansk Bredbånds samarbejdspartnere. Abonnenten indestår i så tilfælde for ikke at linke til hjemmesider, der indeholder information, som kan anses som en indtrængen i andres rettigheder, eller som kan anses for at være krænkende, vække forargelse, opfordre til forbrydelse eller indeholde materiale, som kan anses for at udgøre børnepornografi, hetz mod befolkningsgrupper eller ulovligt voldsmateriale og holder i sådant tilfælde Dansk Bredbånd skadesløs. 10. Rettigheder til hjemmeside og produkter i øvrigt 10.1 Indholdet på Dansk Bredbånds hjemmesider, Tjenester, produkter og varemærker i øvrigt er beskyttet af gældende lovgivning. Enhver form for eksemplarfremstilling og/eller tilgængeliggørelse heraf, såsom kopiering af hele eller dele heraf ovennævnte rettighedsbeskyttede produkter, er forbudt og vil blive retsforfulgt. Samtlige immaterielle, designmæssige, markedsføringsmæssige og alle andre brugsrelaterede rettigheder til Dansk Bredbånds hjemmesider, Tjenester og produkter i øvrigt, herunder men ikke begrænset til software, tekster, produktnavne, billeder, lyd og musik, fotografier, video og grafik mv. tilhører Dansk Bredbånd og evt. samarbejdspartnere Yderligere forhold om rettigheder og juridiske forhold vedrørende brug af Dansk Bredbånds hjemmeside samt produkter i øvrigt fremgår af de til enhver tid publicerede retningslinier herfor, der findes på Dansk Bredbånds hjemmeside. Abonnenten er bundet af de til enhver tid gældende retningslinier herfor. 11. Ansvar og ansvarsbegrænsning 11.1 Abonnenten er ansvarlig for at yde erstatning efter dansk rets almindelige regler for skader, der påføres installationen eller Dansk Bredbånds udstyr. Dansk Bredbånd er tilsvarende erstatningsansvarlig efter dansk ret, idet Dansk Bredbånd dog aldrig er erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Grænsen for Dansk Bredbånds ansvar er første udtag i Abonnentens Bolig. Hvis fejlen stammer fra fjernsyn, radio, settop boks eller andet efter det første udtag i Boligen vil Dansk Bredbånd i forbindelse med et evt. servicebesøg opkræve et beløb, der svarer til normaltaksten for denne service Dansk Bredbånd er i besiddelse af de nødvendige rettigheder og tilladelser til at udbyde Tjenesterne. Udover pligt til afhjælpning i punkt 7 ovenfor kan Dansk Bredbånd ikke ifalde erstatningsansvar eller andet ansvar for fejl eller brist i Tjenesten, herunder ikke i tilfælde, hvor fejl eller brist i Tjenesten skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos Dansk Bredbånd og/eller tredjemand. Dansk Bredbånd har intet ansvar for Tjenestens fuldstændighed og rigtighed mv. og har heller intet ansvar for skade eller tab som følge af fejl eller brist i sådan information, som Abonnenten måtte modtage eller afgive. Abonnentens brug af Dansk Bredbånds Tjenester sker således i enhver henseende på eget ansvar Dansk Bredbånd er ikke erstatningspligtig for indtrængen i Abonnentens eller nogen andens computer, telefon eller andre kilder/medier, hvorved udenforstående får adgang til, forstyrrer eller forvansker data og/eller information. Dansk Bredbånd er heller ikke i nogen anden henseende ansvarlig for tab af data og/eller information, herunder ikke for direkte eller indirekte tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Abonnenten eller som følge af Abonnentens tab af personlige/kommercielle data eller installeret software Dansk Bredbånd er erstatningsansvarlig for tingskader, som forårsages ved grov uagtsomhed fra Dansk Bredbånds eller Dansk Bredbånds ansattes side. Dog er Dansk Bredbånd i intet tilfælde erstatningspligtig i henseende til indirekte tab eller tab i næringsvirksomhed, herunder avancetab, produktionstab, tab af data o. lign. som følge af manglende adgang til internettet, intranet, telefon, TV samt andre forstyrrelser. Endvidere er Dansk Bredbånd aldrig erstatningsansvarlig for tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort, misligholdes eller lignende. Dansk Bredbånds maksimale skadesansvar for alle typer skader under Aftalen er til enhver tid begrænset til 1 (et) års afgift for Tjenesten, som vedrører skaden Krav mod Dansk Bredbånd i henhold til denne Aftale skal fremsættes inden for rimelig tid efter at skade blev opdaget eller burde have været opdaget. Hvis dette ikke sker, anses retten til at gøre kravet gældende for at være bortfaldet. Rimelig tid anses for at være 4 uger Dansk Bredbånd har ikke ansvar for brud på Aftalen, som skyldes hændelser uden for Dansk Bredbånd kontrol, såsom f.eks. fejl i Abonnentens udstyr, brug af uautoriseret udstyr, fejl som beror på Abonnenten eller noget forhold fra dennes side samt udefra kommende begivenheder udenfor Dansk Bredbånds kontrol (force majeure), herunder men ikke begrænset til - ulykkestilfælde, eksplosion, krig, terrorangreb, opløb, arbejdskonflikt, brand, foranstaltninger eller forsømmelser fra offentlige myndigheders side, strejke og lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelse, samt strømafbrydelse, afbrydelse eller forsinkelser i eksternt net eller telefonforbindelser. I sådanne tilfælde er Dansk Bredbånd ikke forpligtet til at yde et forholdsmæssigt afslag i eller refundere abonnementsafgift, medmindre Dansk Bredbånd har forsømt at begrænse skaderne forårsaget f.eks. ved ikke at have taget højde herfor ved denne Aftales indgåelse eller ved at have forsømt at forsøge at overvinde sådanne hindringer, hvis disse kunne være undgået uden urimelige omkostninger for Dansk Bredbånd Dansk Bredbånd hæfter ikke for varer/tjenesteydelser udbudt af andre end Dansk Bredbånd eller Dansk Bredbånds datterselskaber. Dansk Bredbånd garanterer ikke i nogen henseende tilbud, varer og tjenesteydelser udbudt via internettet. Dansk Bredbånd linker i visse tilfælde til andre hjemmesider, og Dansk Bredbånd er ikke ansvarlig for at undersøge eller vurdere indholdet på sådanne hjemmesider. Endvidere kan Dansk Bredbånd ikke i nogen henseende drages til ansvar for tredjemands virusspredning og lignende digitale angreb foretaget via Dansk Bredbånds netværk. 12. Aftalens løbetid og opsigelse 12.1 Abonnementsaftalen er uopsigelig i 6 måneder fra Aftalens indgåelse. Abonnenten kan med et varsel på mindst 1 måned opsige Aftalen til udgangen af uopsigelighedsperioden, medmindre andet gælder i Særlige abonnementsbetingelser for Tjenesten. Dansk Bredbånd har ikke pligt til at tilbagebetale installationsafgift eller andre afgifter, når Aftalen ophører. Hvis Abonnenten indenfor uopsigelighedsperioden på 6 måneder ønsker at opsige Aftalen, kan Dansk Bredbånd ved en konkret vurdering af forholdet i visse tilfælde tillade sådan opsigelse og forlange et rimeligt gebyr herfor.

6 12.2 Selvom Abonnentens Tjeneste er omfattet af en uopsigelighedsperiode på 6 måneder, kan Abonnenten ved Dansk Bredbånds varsling af ændring af vilkår og priser for Tjenester opsige Aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde opsigelse i en uopsigelighedsperiode Dansk Bredbånd kan opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med tre måneders varsel, hvis Dansk Bredbånd ophører med at udbyde den Tjeneste, som der opsiges. For tillægstjenester gælder et varsel på en måned Opsigelse af Aftalen fra Dansk Bredbånds side skal ske skriftligt. Opsigelse fra Abonnentens side skal ske skriftligt Hvis Dansk Bredbånds aftale med ejeren af den ejendom, hvori Boligen befinder sig, ophører (uanset af hvilken grund), ophører Aftalen med Abonnenten automatisk med umiddelbar virkning på samme tidspunkt. Dansk Bredbånd kan i sådant tilfælde vælge at tilbagebetale forskudsindbetalt abonnementsbeløb (dog ikke installationsafgift, startgebyr eller andre engangsafgifter). 13. Opsigelse før tiden, væsentlig misligholdelse m.v Dansk Bredbånd har uden forudgående varsel ret til med umiddelbar virkning at ophæve Aftalen og/eller at lukke Tjenesten, hvis Abonnenten har handlet i strid med de regler, som angives i punkt 9 Anvendelse af Tjeneste ovenfor eller i øvrigt på åbenbar måde har misbrugt Tjenesten. Abonnenten er ikke fritaget for sin betalingsforpligtelse i den måned, hvor lukning sker, når nedlukning af Tjenesten skyldes Abonnentens væsentlige misligholdelse. Dansk Bredbånd er berettiget til omgående at lukke Tjenesten og opsige Abonnentens kundeforhold hos Dansk Bredbånd, hvis Dansk Bredbånd eller tredjemand rammes af forstyrrelser, uforholdsmæssige udgifter, abnorme mængder af datatrafik eller ulejlighed i øvrigt som følge af Abonnentens brug af Tjenesten Ved anden overtrædelse af Aftalen, har Dansk Bredbånd ret til at opsige Aftalen med umiddelbar virkning og uden yderligere varsel afbryde Abonnentens Tjenester, herunder Abonnentens forbindelse til Dansk Bredbånds portal og internettet samt eventuelt intranet.. Hvis Abonnenten inden 1 måned ændrer og udbedrer det forhold, som er skyld i afbrydelsen af Tjenesten, herunder betaler eventuelt forfaldne beløb til Dansk Bredbånd, kan Dansk Bredbånd vurdere, om Tjenesten bør genåbnes mod betaling af et rimeligt gebyr. Dansk Bredbånd er dog ikke er forpligtet til at genåbne Tjenesten ved Abonnentens væsentlige misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet undladelse af opfyldelse af krav om sikkerhedsstillelse; manglende betaling af afgifter efter fremsendelse af rykkerbrev med angivelse af endelig betalingsfrist og varsel om lukning; undladelse af ophør af brug af forstyrrende udstyr; brug af ikke-godkendt udstyr med skadelig virkning for Dansk Bredbånds udstyr og/eller installation; undladelse af meddelelse af adresseændring samt i øvrigt lovstridig/kontraktstridig adfærd, der krænker Dansk Bredbånds rettigheder i henhold til Aftalen. Hvad angår betaling, som Abonnenten skylder at betale i henhold til Aftalen gælder, at betaling skal ske inden 5 dage fra den dag, hvor Dansk Bredbånd har fremsendt betalingspåmindelse til den adresse, som Abonnenten har angivet i sin bestilling, medmindre andet måtte være anført i rykkerskrivelsen Abonnenten har ret til at opsige Aftalen med umiddelbar virkning, hvis Dansk Bredbånd ikke inden for rimelig tid udbedrer afbrydelser, som Dansk Bredbånd i henhold til punkt 7 har pligt til at udbedre Hver part har ret til at ophæve Aftalen med omgående virkning, hvis den anden part indstiller sine betalinger, går i betalingsstandsning, indleder forhandlinger om akkord, træder i likvidation, går konkurs, eller hvis partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde Aftalen og betale forpligtelser efterhånden, som de forfalder. Hvis Dansk Bredbånd lukker, afvikler sine aktiviteter eller går konkurs, bortfalder Aftalen automatisk. Ved ophævelse af Aftalen skal der gives skriftlig meddelelse til den anden part herom. 14. Ændring af vilkår og priser 14.1 Dansk Bredbånd har ret til uden forudgående meddelelse til Abonnenten at forandre Tjenesten for at sikre optimal drift af bredbåndsnet og/eller andre netværk under forudsætning af, at ændringen ikke i væsentlig grad påvirker indholdet i Tjenesten og/eller ydelser fra Dansk Bredbånd. Dansk Bredbånd forbeholder sig ret til at begrænse mulighederne for anvendelse af en Tjeneste på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold Dansk Bredbånd har altid ret til uden forudgående meddelelse til Abonnenten at fortage nødvendige ændringer og reguleringer af Tjenesten for at imødekomme krav stillet hertil af offentlige myndigheder og organisationer Dansk Bredbånd kan ændre disse Almindelige abonnementsbetingelser, Særlige abonnementsbetingelser samt Abonnementsaftalen med et varsel på 1 måned. Ændringer af særlige gebyrer og afgifter mv. kan ske uden varsel. Ændringer, som er til fordel for Abonnenten eller som sker til opfyldelse af den til enhver tid gældende lovgivning, gennemføres af Dansk Bredbånd uden forudgående varsel Meddelelse om ændringer af væsentlig betydning for Abonnenten kan ske via Dansk Bredbånds hjemmeside og/eller i landsdækkende dagblade og/eller særskilt skriftlig meddelelse på faktura, ved brev eller via fremsendt til den af Abonnenten senest opgivne adresse eller adresse. Hvis en ændring i henhold til indebærer en afgiftsforhøjelse eller er til væsentlig ulempe for Abonnenten, varsles en sådan ændring med mindst en måneds varsel, således at Abonnenten har mulighed for at opsige Tjenesten senest med virkning fra det tidspunkt, hvor sådan ændring træder i kraft, jf. pkt. 4.1 ovenfor. 15. Meddelelser 15.1 Til Abonnentens køb af Tjenester og produkter under Aftalen kan der med tiden blive tilknyttet en særskilt -adresse. Dansk Bredbånd angiver på sin hjemmeside en -adresse til og fra hvilken kommunikation mellem Dansk Bredbånd og Abonnenten skal ske Med forbehold for hvad der måtte følge af til enhver tid gældende lovgivning, er Dansk Bredbånd og Abonnenten enige om, at meddelelser mellem Parterne i videst mulig udstrækning skal foregå via samt at meddelelse, der afsendes fra en ID-adresse, som angivet i punkt 15.1 ovenfor i videst muligt omfang anses for at udgøre bindende viljeserklæring fra den afsendende person En afsendt fra en ID-adresse, som angivet i punkt 15.1, skal anses for at være den modtagende person i hænde senest 7 dage efter afsendelse. Det samme gælder for et brev, som afsendes til den af modparten senest opgivne adresse for den aktuelle type af meddelelse Opsigelse skal ske via brev, fax eller , medmindre andet fremgår af disse Almindelige abonnementsbetingelser. 16. Anvendelig lov og værneting i tilfælde af tvist 16.1 Aftalen er omfattet af dansk lov I tilfælde af tvist mellem Dansk Bredbånd og Abonnenten om forhold, der udspringer fra Aftalen, kan Abonnenten klage til Dansk Bredbånd, der ved klager over fejl eller mangler kan yde kompensation til Abonnenten.

7 16.3 Abonnenten kan anke Dansk Bredbånds afgørelse til Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48 st., 1358 København K, telefon: , hjemmeside: der behandler klager over alle teleudbydere i Danmark. Dette forudsætter, at ankenævnet er kompetent til at behandle tvisten, og at denne egner sig til ankenævnets afgørelse. Dansk Bredbånd påtager sig i sådant tilfælde at følge henstillingen fra Teleankenævnet Hvis Teleankenævnet ikke afgør tvisten kan en uoverensstemmelse mellem Parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 17. Ikrafttrædelse 17.1 Disse Almindelige abonnementsbetingelser afløser tidligere aftalevilkår og træder i kraft den 1. maj Såfremt en bestemmelse i disse Almindelige abonnementsbetingelser ikke opretholdes, kendes for ulovlig eller på anden vis bortfalder, får dette kun indflydelse på denne bestemmelse, idet resten af de Almindelige abonnementsbetingelser opretholdes.

8 INTERNET SÆRLIGE ABONNEMENTSBETINGELSER PRIVAT ABONNEMENT 1. Generelt 1.1 Disse Særlige abonnementsbetingelser gælder mellem Dansk Bredbånd a/s ( Dansk Bredbånd ) og en privatperson ( Abonnenten ) for Dansk Bredbånds udbud af internetadgang via bredbånd ( Tjenesten ). Aftalen mellem Dansk Bredbånd og Abonnenten består udover disse Særlige abonnementsbetingelser af Almindelige abonnementsbetingelser gældende for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd og en abonnementsaftale for denne Tjeneste. Aftaledokumenterne har prioritet i følgende orden: 1. Abonnementsaftale, 2. Særlige abonnementsbetingelser og 3. Almindelige abonnementsbetingelser. 1.2 Abonnementsaftalen ( Aftalen ) træder i kraft ved underskrivelse eller ved accept af tilbud. 2. Tjenesten 2.1 Et internetabonnement fra Dansk Bredbånd omfatter opkobling til internettet med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter for Tjenesten samt adgang til at abonnere på eventuelle tillægstjenester hertil. Endvidere får Abonnenten adgang til og plads til lagring af egne hjemmesider hostet af Dansk bredbånd. Dansk Bredbånd tildeler en IP-adresse til Abonnenten. En IP-adresse tilhører Dansk Bredbånd og stilles kun til Abonnentens rådighed, indtil abonnementsaftalen ophører. Dansk Bredbånd afgør tildeling af IP-adresse. Dansk Bredbånd har ret til at ændre en fast IP-adresse, når dette er påkrævet af hensyn til trafik, drift eller tekniske forhold, herunder ved eventuel flytning af abonnementet. Dansk Bredbånd informerer Abonnenten om sådanne ændringer med et passende varsel. Abonnenten afholder selv alle udgifter i forbindelse med nødvendige tilpasninger i Abonnentens udstyr mv. 2.2 Det nærmere omfang og indhold af Tjenesten fremgår af Dansk Bredbånds ordrebekræftelse og beskrivelse af Tjenesterne på Dansk Bredbånds hjemmeside samt evt. produktbeskrivelse. Abonnenten må i sin brug af Tjenesten kun benytte den maksimale hastighed, som Tjenesten tillader. Maksimalhastighed for Tjenesten garanteres aldrig af Dansk Bredbånd, da software, firewalls og digitale netværks beskaffenhed kan vanskeliggøre og hastighedsnedsætte transmissioner. 2.3 Abonnenten modtager personlig og abonnementsspecifik information, f.eks. kode til at logge på internettet. Sådan information skal opbevares på et betryggende sted og må ikke anvendes af eller afsløres over for nogen uvedkommende. Har Abonnenten mistanke om, at sådan information er kommet til uvedkommendes kendskab, skal Abonnenten straks give meddelelse herom til Dansk Bredbånd. Abonnenten er ansvarlig for både egen og uvedkommendes brug af Tjenesten. 2.4 Hver adresse, som indgår i Tjenesten er personlig. Dansk Bredbånd har ret til at nægte og/eller at fjerne stødende, navnekrænkende og ikke formålstjenlige e- mail adresser samt allerede registrerede adresser. Dansk Bredbånd har også ret til at ændre tildelte -adresser, hvis det er begrundet i tekniske, juridiske eller kommercielle årsager eller lignende saglige begrundelser. 2.5 Abonnenten har ansvar for løbende at tømme tilsluttede -postkasser. Dansk Bredbånd har ret til at spærre konto for indkommende post, hvis der mangler tilgængelig lagerplads. Endvidere er Dansk Bredbånd berettiget til uden forudgående varsel at slette elektronisk post, der efter 3 måneder fortsat befinder sig uafhentet på mailserveren samt i øvrigt post, der måtte krænke juridiske rettigheder. 2.6 Abonnenten gives adgang til en vis plads til personlige hjemmesider hostet af Dansk Bredbånd. Abonnenten har selv ansvar for oprettelse af hjemmesider og Dansk Bredbånd stiller ingen information eller support til rådighed ved udformningen af Abonnentens personlige hjemmesider. 2.7 Dansk Bredbånd har ikke ansvaret for sikkerhedskopiering af Abonnentens hjemmesider eller andet materiale, der tilhører Abonnenten. 2.8 Abonnenten bærer det fulde ansvar ved anvendelse af sit abonnement og hjemmeside, mv., herunder hvis tredjemand misbruger Abonnentens navn og password. Abonnentens abonnement må ikke anvendes til at opnå uautoriseret adgang til Dansk Bredbånds eller tredjemands systemer. 2.9 Dansk Bredbånd gør Abonnenten opmærksom på, at download af materiale fra digitale netværk og åbning af vedhæftede materialer i s medfører en risiko for virusinficering af hardware og software. Dansk Bredbånd kan aldrig drages til ansvar for skader og tab som følge heraf Eventuelle tillægstjenester bestilles via Dansk Bredbånds portal eller pr. telefon. For hver Tillægstjeneste gælder hvad som foreskrives for Tjenesten i disse Særlige abonnementsbetingelser samt evt. yderligere vilkår. 3. Ansvar for indhold m.v. 3.1 Abonnenten har selv ansvaret for alle informationer, som Abonnenten stiller til rådighed for andre via Tjenesten. Dansk Bredbånd påtager sig ikke at kontrollere, hvilken information, der stilles til Abonnentens rådighed ved adgang til internettet, og Dansk Bredbånd har ikke på nogen måde ansvar for den passerer gennem tilslutningen til eller fra internettet. Med information menes alle former for digital information, herunder men ikke begrænset til lyd og musik, billede, tekst, data, video, komprimerede filer og links til andre internet sider. Abonnenten gøres udtrykkeligt opmærksom på, at det er ulovligt at skaffe sig adgang til, kopiere, offentliggøre eller på anden vis mangfoldiggøre juridisk beskyttede materialer i digital form såsom film, lyd, billeder og tekst uden rettighedshavers forudgående samtykke sådan mangfoldiggørelse foregår på Abonnentens egen risiko og erstatningsansvar. 3.2 Abonnenten må ikke anvende hjemmesider i kommerciel henseende, medmindre abonnementet ændres til et erhvervsabonnement. Abonnenten har eneansvar for den information, som overføres via internettet og som offentliggøres på Abonnentens hjemmeside. Abonnenten er ansvarlig for at have nødvendig tilladelse til at sprede, modtage eller lagre information. Abonnenten er eneansvarlig for al korrespondance, indlæg i diskussionsgrupper og andre online aktiviteter, som Abonnenten måtte deltage i. 3.3 Dansk Bredbånd har ret til straks at slette, modificere og/eller lukke hjemmesider og internet-forbindelser, som ikke overholder gældende lovgivning, såvel dansk som international, og kravene til god offentlig skik og brug i både intranet og internettet, eller hvis indholdet kan anses for at være ulovligt, kompromitterende, stødende eller på anden måde upassende. Det er ikke tilladt Abonnenten at anvende sin hjemmeside i forbindelse med pornografisk, stødende eller ulovligt materiale. Brud på dette forbud medfører øjeblikkelig sletning af materialet og en advarsel til Abonnenten. Gentagne brud medfører lukning af hjemmesiden, og eventuel resterende abonnementsperiode vil ikke blive godtgjort. Dansk Bredbånd afgør om og hvilket materiale, der hører under ovenstående kategorier. Abonnenten er til enhver tid berettiget til at kontakte Dansk Bredbånd for en vurdering heraf. 3.4 Abonnenten gøres opmærksom på, at port 25 er spærret på Dansk Bredbånds aktive udstyr. Det er dog muligt at tilslutte en mailserver gennem en Back Up- MX. Abonnenten er privat forbruger, jf. pkt. 1.1, og gøres i den forbindelse opmærksom på, at tilslutning af dataenheder, som f.eks. en server ikke må anvendes i kommerciel henseende. Det anses som en væsentlig misligholdelse af Aftalen, såfremt Abonnenten bruger serveren til kommerciel brug. Det anses endvidere som en væsentlig misligholdelse af Aftalen, såfremt en af Abonnentens opsatte servere, dataressourcer el.lign. forestår massedristibution af s til brugere, der ikke selv har bedt om sådan distribution (Spam) og massedistribution af nyhedsindlæg til et større antal nyhedsgrupper ( News Spam ). Det er Abonnenten strengt forbudt at postscanne andre computere og lignende redskaber på internettet eller i Dansk Bredbånds bredbåndsnetværk eller skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet eller i Dansk Bredbånds bredbåndsnetværk. Dansk Bredbånd er berettiget til med omgående virkning at lukke Tjenesten ned, hvis Abonnenten medvirker til spredning af virus, krænker tredjemands immaterielle rettigheder, sletter, eller

9 forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header-information samt i øvrigt måtte overtræde gældende lovgivning eller skrevne/uskrevne regler for god skik på internettet. 3.5 Dansk Bredbånd forbeholder sig ret til; 1) at teste for åbne porte - herunder proxies - samt åbne servere på Abonnentens udstyr, der kan give anledning til misbrug. 2) at tilføje afsenderen af Spam i Dansk Bredbånds obligatoriske filter. 3) at blokere afsendere af virus i det obligatoriske filter. 4) at spærre for udgående s fra Abonnenten, hvis Abonnenten er listet i RBL ( Realtime Blocking List ) - hvilket er de offentlige lister over afsendere af Spam. 5) at bestemme indholdet af filtret, bygget på bl.a. RBL. Forbeholdet medfører ikke, at Dansk Bredbånd nødvendigvis benytter sig af denne ret. 3.6 Dansk Bredbånd forbeholder sig yderligere ret til omgående og uden yderligere varsel at lukke Tjenesten, såfremt Abonnenten i strid med pkt. 3.4 ovenfor har tilsluttet server eller anden applikation. Dansk Bredbånd eller tredjemand må aldrig rammes af forstyrrelser eller ulejligheder i øvrigt som følge af Abonnentens tilslutning og/eller brug af dataressourcer. Abonnenten påtager sig at holde Dansk Bredbånd skadesløs for skader eller forstyrrelser, som måtte være forårsaget af en applikation såsom en server eller andet udstyr. 3.7 Abonnementsaftale med Abonnenten indgås med en husstand. Hvis der sker videredistribution af datasignalet mellem forskellige husstande udenom Dansk Bredbånds fordelingsnet, betragtes dette som en væsentlig misligholdelse af Aftalen. Endvidere forbeholder Dansk Bredbånd sig ret til i sådant tilfælde at fremsætte erstatningskrav mod og anmelde Abonnenten til Politiet med påstand om tyveri af et abonnementsbelagt datasignal. 4. Opsigelse og ophævelse (Dansk Bredbånds lukkeret). 4.1 Abonnenten har ret til at opsige Tjenesten til udløbet af en kalendermåned til ophør tidligst seks (6) måneder fra den første dag, hvor Tjenesten står til rådighed. Derefter gælder en (1) måneds skriftlig opsigelsesfrist til udløbet af en kalendermåned. 4.2 Hvis der sker brud på Almindelige- eller Særlige abonnementsbetingelser, er Dansk Bredbånd berettiget til at ophæve abonnementet med øjeblikkelig virkning. 4.3 Eventuelt forudbetalt abonnementsafgift og tilslutningsafgift vil ikke blive refunderet til Abonnenten i forbindelse med lukning af dennes konto, medmindre abonnementet er blevet opsagt af Dansk Bredbånd, og der ikke er sket brud på Almindelige- eller Særlige abonnementsbetingelser. 4.4 Abonnementet kan ændres til et større abonnement med flere Tjenester mod betaling af prisforskellen. Abonnementet kan ligeledes ændres til et abonnement til en lavere pris, idet prisforskellen ved ændringen dog ikke godtgøres Abonnenten. Ny lavere pris vil blive opkrævet ved påbegyndelse på ny abonnementsperiode Ved abonnementets ophør, vil Abonnentens adresse med indhold og Abonnentens hjemmeside med indhold uden yderligere varsel blive slettet senest 30 dage efter opsigelse af abonnementet. Denne sletning vil blive effektueret, hvad enten abonnementet opsiges af Abonnenten eller Dansk Bredbånd, og i ethvert tilfælde er det Abonnentens ansvar at tage eventuelle sikkerhedskopier af indholdet inden nedlukning af tjenesten. 5.I krafttrædelse 5.1 Disse Særlige abonnementsbetingelser afløser tidligere vilkår for Tjenesten og træder i kraft den 1. maj

10 IP-TELEFONI SÆRLIGE ABONNEMENTSBETINGELSER PRIVAT ABONNEMENT 1. Generelt 1.1 Disse Særlige abonnementsbetingelser gælder mellem Dansk Bredbånd a/s ( Dansk Bredbånd ) og en privatperson ( Abonnenten ) for Dansk Bredbånds udbud af IP- telefoni ( Tjenesten ). Denne Aftale mellem Dansk Bredbånd og Abonnenten består udover disse Særlige abonnementsbetingelser også af Dansk Bredbånds Almindelige abonnementsbetingelser for alle Dansk Bredbånds tjenester, og en Abo.aftale. Aftaledokumenterne har prioritet i følgende orden: 1. Abo.aftale, 2. Særlige abonnementsbetingelser og 3. Dansk Bredbånds Almindelige abonnementsbetingelser. 1.2 Denne Aftale træder i kraft ved underskrivelse eller ved accept af tilbud. 2. Tjenesten 2.1 Dansk Bredbånd samarbejder med en af IT- og Telestyrelsen anerkendt teleoperatør ( Samarbejdspartneren ) omkring udbud af telefonitjenester. Ved at indgå nærværende Aftale giver Abonnenten sit samtykke til, at Dansk Bredbånd direkte eller indirekte ved fuldmagt angiver Samarbejdspartneren som Abonnentens forvalgoperatør til relevant accessnetværksoperatør. 2.2 Tjenesten indebærer, at Abonnenten kan ringe fra og tilringes sin fastnet telefon via netværk stillet til rådighed af Dansk Bredbånd og Samarbejdspartneren. Abonnenten kan ved brug af Tjenesten foretage opkald til fastnet og mobilnet både i Danmark og udlandet. Tjenesten tillader Abonnenten at erhverve op til to telefonnumre. Anvendelse af Tjenesten forudsætter, at Abonnenten har tegnet abonnementsaftale samt at Abonnenten har en fungerende telefon tilsluttet Dansk Bredbånds bredbåndsnetværk. Endvidere forudsætter anvendelse af Tjenesten, at Abonnenten er i besiddelse af en ATA-telefoniboks, som af Dansk Bredbånd stilles til Abonnentens rådighed. Sådan ATA-boks fungerer almindeligvis med 2 3 almindelige analoge telefoner (afhængigt af strømforbrug for hver enkelt telefon). Der må kun tilsluttes ATA-boks udbudt af Dansk Bredbånd. 2.3 Hvis Abonnenten ønsker sit nuværende telefonnummer fra anden udbyder overført til denne Tjeneste, opsiger Dansk Bredbånd på vegne af Abonnenten aftale med anden udbyder og gennemfører overførsel ( portering ) af nummeret. Hvis Abonnenten ønsker nyt telefonnummer, skal Abonnenten selv opsige sin abonnementsaftale med anden telefoniudbyder. 2.4 Personlig og abonnementsspecifik information i forbindelse med benyttelse af Tjenesten, skal opbevares på et betryggende sted og må ikke anvendes af eller afsløres over for nogen uvedkommende. Abonnenten skal straks kontakte Dansk Bredbånd, hvis sådan information er kommet til uvedkommendes kendskab. Abonnenten hæfter for brug af Tjenesten, indtil Dansk Bredbånd har spærret denne. 2.5 I Almindelige abonnementsbetingelser er Abonnenten blevet gjort opmærksom på Dansk Bredbånds politik omkring håndtering og behandling af personlige oplysninger om Abonnenten. I forbindelse med etablering af Tjenesten samtykker Abonnenten herved til, at samtlige de oplysninger om sig selv, som Abonnenten overgiver til Dansk Bredbånd, videregives til Samarbejdspartneren til grundlag for etablering og vedligeholdelse af Tjenesten. Oplysningerne behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik, idet Dansk Bredbånd dog ikke hæfter for Samarbejdspartnerens og/eller tredjemands håndtering af oplysninger. 2.6 Dansk Bredbånd tilbyder en række tillægstjenester, funktioner og faciliteter, der fremgår af pkt nedenfor. Tillægstjenester kræver tegning af specielt abonnement, og Dansk Bredbånd kan opkræve betaling for disse services. Ved udbud af tillægstjenester ( Tillægstjenester ) kan gælde særlige vilkår ( Tillægsvilkår ). Disse Særlige abonnementsbetingelser og Almindelige abonnementsbetingelser for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd vil også gælde for Tillægstjenester. 2.7 Dansk Bredbånds ansvar gælder til netskillepunktet, der udgøres af ATA-boksen. Således afholder Abonnenten alle omkostninger forbundet med fejlretning som følge af forkert brug af udstyr tilsluttet ATA-boksen mv. jf. også Almindelige abonnementsbetingelser om brug af udstyr. 2.8 Med denne Tjeneste kan Abonnenten ikke anvende frit operatørvalg. 3. Betaling, saldooplysning og specificeret regning 3.1 Parterne i denne aftale om abonnement på telefonitjenesten er kunden (Abonnenten) og Dansk Bredbånd a/s (teleoperatøren). Faktura sendes til det navn og den adresse, som er oplyst ved tegning af abonnement på Tjenesten. Abonnenten er juridisk ansvarlig for abonnementet i henhold til disse abonnementsbetingelser, herunder ansvarlig for at faktura betales rettidigt. Abonnenten hæfter for betaling for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en betaler, eller en bruger, som er forskellig fra kunden. Abonnenten hæfter ikke for betaling for ydelser, der er en følge af fejl i eller misbrug af teleoperatørens net og installationer (til og med nettermineringspunktet), medmindre Abonnenten er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Abonnenten hæfter ikke for betaling for ydelser, der måtte opstå som følge af fejl eller misbrug af Abonnentens eget net, udstyr eller tilbehør (efter nettermineringspunktet), såfremt det godtgøres, at fejlen eller misbruget kan henføres til forhold, som teleoperatøren kendte eller burde kende, og som teleoperatøren ikke har orienteret om og/eller stillet rimelige og mulige foranstaltninger til rådighed for at forhindre eller begrænse, og når det efter en samlet vurdering vil være urimeligt, at teleoperatøren gør krav gældende. 3.2 Abonnenten betaler til Dansk Bredbånd nærmere fastsatte priser for samtaler i overensstemmelse med det til enhver tid gældende prisblad. Herudover betaler Abonnenten til Dansk Bredbånd en abonnementsafgift enten via et internetabonnement eller selvstændigt etableret abonnement på IP-telefoni. 3.3 Abonnenten betaler Dansk Bredbånd for sin telefoni efter forbrug og kan hos Dansk Bredbånd rekvirere oplysning om status for sit forbrug. Oplysninger om forbrug relateret til Abonnentens telefoni foretaget via fastnet opdateres en gang i døgnet. Det koster almindelig forbrugstakst at få oplyst sådan status for forbrug. 3.4 Dansk Bredbånd fremsender til Abonnenten en regning opdelt i indenrigsopkald, mobilopkald, udlandsopkald samt øvrige specificerede ydelser (takstopdelt regning). Abonnenten kan ved virkning fra førstkommende regning anmode om i stedet for takstopdelt regning at modtage specificeret regning, og Dansk Bredbånd opkræver et rimeligt gebyr for sådan. Abonnenten vil herefter sammen med den månedlige regning få tilsendt en specifikation, der oplyser om forbrug ved hver enkelt samtale, kaldte numre og dato, klokkeslæt og varighed herfor. Endvidere vil specifikationen rumme prisen for hvert opkald. 3.5 Abonnenten kan ved henvendelse til Dansk Bredbånd få oplysning om pris for opkald til andre danske telefonnumre, dog ikke overtakserede informations- og indholdstjenester (via service 900-numre). 4. Anvendelse af Tjenesten og nummeroplysningsdata 4.1 Abonnenten må ikke anvende telefonnummeret og -linien i kommerciel henseende, da der er tale om et privat abonnement, hvor Abonnenten har status som forbruger. 4.2 Dansk Bredbånd har ret til straks at lukke for en telefonforbindelse, der ikke opfylder krav til gældende lovgivning, såvel dansk som international, og krav til god offentlig skik og brug. Det er ikke tilladt Abonnenten at anvende telefonlinien til udbud af erotisk, pornografisk, stødende eller ulovligt materiale. Abonnenten er til enhver tid berettiget til at kontakte Dansk Bredbånd for en vurdering heraf.

11 4.3 Abonnementsaftale med Abonnenten indgås med en husstand og Abonnenten hæfter for al brug af Tjenesten, herunder tredjemands og andres brug. Hvis der sker videredistribution af telefonsignalet direkte mellem forskellige husstande udenom Dansk Bredbånds fordelingsnet, betragtes dette som en grov væsentlig misligholdelse af denne Aftale. Dansk Bredbånd forbeholder sig i sådant tilfælde ret til fremsættelse af erstatningskrav mod Abonnenten og anmeldelse af Abonnenten til Politiet med påstand om tyveri af et abonnementsbelagt telefonsignal. 4.4 Dansk Bredbånd gør opmærksom på, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester skal afgive såkaldte nummeroplysningsdata til alle, der ønsker det. Ved sådanne data forstås navn, adresse, eventuelle oplysninger om stilling, abonnentnummeret og den kategori af tjeneste, abonnentnummeret anvendes til. Dansk Bredbånd er således forpligtet til at videregive nummeroplysningsdata registreret i selskabets database til alle, der fremsætter ønske herom, herunder adressebureauer samt udbydere af oplysningstjenester og telefonbøger mv. Dansk Bredbånd videregiver ikke andre nummeroplysningsdata end navn, stilling, adresse og telefonnummer (rådata), medmindre Abonnenten udtrykkeligt har givet samtykke til videregivelse af yderligere data (forædlet data). 4.5 Nummeroplysningsdata som Abonnenten har krævet hemmeligholdt, videregives ikke af Dansk Bredbånd til tredjemand. Dog vil Abonnentens data altid blive videregivet til brug for offentlige alarmtjeneste eller politiet samt eventuelt anden udbyder af telenet/teletjenester med signaleringsformål. 4.6 Abonnenten har ret til at få indsat markering i CPR-registret om, at Abonnenten frabeder sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Sådan markering vil give Abonnenten beskyttelse mod markedsføring fra tredjemand, der har indhentet oplysninger fra Dansk Bredbånds nummeroplysningsdatabase. 4.7 Abonnenter, som ønsker information om behandling af deres personlige oplysninger, eller som ønsker at få rettet i sådanne oplysninger, kan rette henvendelse til Dansk Bredbånd. 5.Flytning eller ændring af telefonnummer 5.1 Flytter Abonnenten i abonnementsperioden, kan Abonnenten tage Tjenesten med sig til ny bopæl, hvis denne er omfattet af Dansk Bredbånds udbud af Tjenesten og tilkoblet Dansk Bredbånds bredbåndsnetværk. Ved sådan flytning af Tjenesten, er Dansk Bredbånd berettiget til at pålægge Abonnenten et nærmere fastsat administrationsgebyr for flytning af Tjenesten. 5.2 Kan Abonnenten ikke medtage Tjenesten til ny adresse, har Abonnenten dog mulighed for at overføre sit telefonnummer til ny operatør. 5.3 Hvis Abonnenten flytter til en bopæl, der ikke er omfattet af Dansk Bredbånds udbud af Tjenesten, er Abonnenten ikke berettiget til at medtage Tjenesten til sin nye bopæl, og Tjenesten ophører med at gælde fra den dag, Abonnenten fraflytter sin bolig, jf. om opsigelse pkt. 14 nedenfor. Samtidig skal ATA-boks og eventuelt andet udstyr stillet til rådighed af Dansk Bredbånd returneres. Abonnenten hæfter for betaling af Tjenesten og sådant udstyr, indtil Dansk Bredbånd har modtaget underretning om Abonnentens flytning og modtaget udstyr.. 6.Sikkerhed 6.1 Dansk Bredbånd påtager sig ikke i nogen henseende ansvaret for sikkerhed ved samtaler, herunder men ikke begrænset til sikkerhed mod tredjemands aflytning af Abonnentens telefonlinie, optagelse af samtaler mv. Dansk Bredbånd gør endvidere opmærksom på, at det er strafbart at aflytte andres telefonsamtaler. 6.2 Abonnenten gøres opmærksom på, at der ved trådløs telefoni er en risiko for, at uvedkommende personer kan aflytte samtaler, hvilket Dansk Bredbånd ikke er i stand til at afhjælpe teknologisk. Derfor anbefales brug af digitale trådløse telefoner baseret på teknologier, der vanskeliggør aflytning af telefonen. 7. Tillægstjeneste: Henvisning til nyt nummer og viderestilling af samtale til nyt nummer 7.1 Ved Abonnentens nummerskift tilbyder Dansk Bredbånd gratis henvisning til Abonnentens nye nummer i 3 måneder. Denne service kan mod betaling opretholdes i yderligere 3 måneder. 7.2 Ved Abonnentens nummerskift tilbyder Dansk Bredbånd mod betaling, at Abonnenten får viderestillet samtaler fra det gamle til det nye nummer. Denne service indebærer, at et opkald foretaget til Abonnentens tidligere telefonnummer viderestilles til Abonnentens nye telefonnummer. Denne service kræver tegning af specielt abonnement, og Dansk Bredbånd kan opkræve betaling herfor. 7.3 Dansk Bredbånd kan standse en konkret viderestilling etableret til Abonnentens telefonnummer. Dette sker efter anmodning fra Abonnenten, som skal tilmelde sig denne service. 8.Tillægstjeneste: Saldokontrol 8.1 Abonnenten kan som tillægstjeneste abonnere på saldokontrol, hvorefter Abonnentens telefon spærres umiddelbart efter, at forbruget har overskredet et beløb, der på forhånd er aftalt mellem Abonnenten og Dansk Bredbånd. Eventuelt forudbetalt forbrug medregnes ikke i beløbet. Sådan spærring hindrer ikke opkald til alarmtjeneste Oplysninger til brug for sådan saldokontrol opdateres med interval på 24 timer. Dog kan oplysninger fra visse særtjenester forekomme med forsinkelser ud over 24 timer. 8.3 Spærring kan af Abonnenten ophæves ved benyttelse af særlig kode. 8.4 Sådan kontrolordning kræver tegning af specielt abonnement og Dansk Bredbånd kan opkræve betaling herfor. 9.Tillægstjeneste: Spærring af funktion og spærring af informations- og indholdstjenester 9.1 Dansk Bredbånd kan som en service tilbyde Abonnenten, at denne ved anvendelse af en kode kan hindre brug af hele eller dele af Tjenesten. Abonnenten kan således mod betaling anmode om af telefonforbindelsen, herunder spærring for udgående opkald generelt eller opkald til udlandet. Spærring hindrer ikke opkald til alarmtjeneste Sådan spærring kan af Abonnenten etableres og ophæves ved brug af en kode, som tildeles Abonnenten. Abonnenten skal tilmelde sig denne service, og Abonnenten vil modtage underretning fra Dansk Bredbånd, når servicen tilbydes selskabets abonnenter. 9.3 Dansk Bredbånd kan som en service tilbyde Abonnenten en spærring for visse overtakserede informations- og indholdstjenester (via service 900-numre). Denne service kræver tegning af specielt abonnement og Dansk Bredbånd kan opkræve betaling herfor. 10.Tillægstjeneste: Udsvingskontrol og nummervisning 10.1 Der kan abonneres på udsvingskontrol, så Abonnenten underrettes, når der i forbruget konstateres ekstraordinære udsving. Sådan advisering af Abonnenten foretages kun, når forbrug af Tjenesten i løbet af en kalendermåned er 100% større end Abonnentens hidtidige normale månedlige forbrug, dog minimum kr. 250,00 inkl. moms.

12 10.2 Forbrug i en faktureringsperiode med gennemsnitligt forbrug beregnes på grundlag af det registrerede forbrug de seneste forudgående 12 måneder. Har Abonnenten være kunde hos Dansk Bredbånd i mindre end 12 måneder, beregnes det gennemsnitlige forbrug på grundlag af hidtidige faktureringsperioder, dog minimum 3 måneder. Abonnenten skal tilmelde sig denne service Abonnenten kan endvidere vælge at blokere for nummervisning, så telefonnummeret ikke vises hos den kaldte. Hvis Abonnenten har hemmeligt eller udeladt nummer, etablerer Dansk Bredbånd permanent blokering for visning af Abonnentens nummer, medmindre andet aftales mellem Dansk Bredbånd og Abonnenten Abonnenten gøres opmærksom på, at der ved opkald til alarmtjeneste 112 aldrig kan blokeres for visning af Abonnentens nummer. 11. Fejlsøgning og fejlretning 11.1 Ved fejlmelding fra Abonnenten vil Dansk Bredbånd forsøge at sikre eventuel fejlsøgning og/eller -retning hurtigst muligt. Sådan fejlsøgning og/eller -retning vil almindeligvis ske indenfor fire timer efter konstatering, men kan ikke garanteres og kan kræve Abonnentens aktive medvirken, herunder på Abonnentens installationsadresse Abonnenten skal sikre, at Dansk Bredbånd eller en af Dansk Bredbånd udpeget tredjemand får adgang til installationer hos Abonnenten Måtte Abonnenten vise sig at anmelde en fejl, der viser sig ikke at være en fejl i det offentlige telenet eller den offentlige teletjeneste, er Dansk Bredbånd berettiget til at opkræve et rimeligt geybr for forgæves fejlretning og/eller -søgning. 12.Force Majeure og ansvarsbegrænsning 12.1 Udover hvad der i Almindelige abonnementsbetingelser angives om Dansk Bredbånds ansvar for mangler, kan Dansk Bredbånd aldrig ifalde ansvar for manglende tilrådighedsstillelse eller kvalitetstab i Tjenesten, herunder hvis Samarbejdspartneren eller anden operatør ikke opfylder sine forpligtelser overfor Dansk Bredbånd og/eller Abonnenten Dansk Bredbånd har pligt til afhjælpning ved mangler, funktionsfejl mv. som angivet i Almindelige abonnementsbetingelser. Abonnenten gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Dansk Bredbånd herudover aldrig heller ikke ved egen forsømmelse kan ifalde erstatningsansvar for fejl eller brist i Tjenesten, hvis denne ikke måtte virke som forudsat. Dansk Bredbånd har intet ansvar for Tjenestens fuldstændighed og rigtighed og har ej heller noget ansvar for skade og/eller tab, herunder men ikke begrænset til ikke indirekte tab som avance-, produkt- og driftstab, som følge af fejl eller brist i Tjenesten, ligesom Dansk Bredbånd aldrig kan ifalde ansvar for tab af data. Endvidere kan Dansk Bredbånd aldrig ifalde ansvar for, at Abonnentens aftale med tredjemand bortfalder eller misligholdes som følge af Abonnentens og/eller tredjemands manglende adgang til Tjenesten. 13. Opsigelse og væsentlig misligholdelse 13.1 Abonnenten har ret til at opsige Tjenesten til udløbet af en kalendermåned til ophør tidligst seks (6) måneder fra den første dag, hvor Tjenesten står til rådighed. Derefter gælder en (1) måneds skriftlig opsigelsesfrist til udløbet af en kalendermåned. Abonnementet vil automatisk blive fornyet ved udløb Hvis der af Abonnenten sker brud på Almindelige- eller Særlige abonnementsbetingelser, er Dansk Bredbånd berettiget til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. Ved parternes væsentlige misligholdelse henvises til bestemmelser herom i Almindelige abonnementsbetingelser. Måtte Abonnenten ønske at få Tjenesten genåbnet efter endt væsentlig misligholdelse, kan Tjenesten genåbnes mod betaling af særskilt gebyr herfor. Åbning kan ske med forbrugsrestriktion. Abonnenten har ikke krav på at få tildelt det fastnetnummer, som denne havde inden lukning af Tjenesten, hvis lukning har varet over 6 måneder Dansk Bredbånd har ret til uden varsel at afbryde Abonnentens adgang til at kunne foretage udgående opkald og i visse tilfælde hæve Aftalen såfremt: a) Abonnenten ikke betaler forfaldne beløb efter at have modtaget rykkerbrev via eller via almindelig post med angivelse af endelig betalingsfrist og varsling om lukning ved fortsat manglende betaling, b) Abonnenten standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser, c) Abonnenten undlader at opfylde Dansk Bredbånds krav om betryggende sikkerhed. d) En efterfølgende kreditvurdering viser, at der er eller kan være berettiget tvivl om kundens vilje eller evne til at betale. Dansk Bredbånd er endvidere berettiget til uden varsel at afbryde kundens adgang til at kunne foretage udgående opkald, hvis det aftalte kreditmaksimum overskrides. e) Abonnenten gensælger Dansk Bredbånds teletjenester, tilhørende og supplerende tjenester til tredjemand. Såfremt Abonnenten inden 1 uge efter modtagelse af meddelelse om ophævelse af Aftalen bringer det forhold, der gav anledning til ophævelsen, i orden, genåbner Dansk Bredbånd snarest for Abonnentens adgang til at kunne foretage udgående opkald. Har Abonnenten ikke betalt forfalden gæld, kan der ikke indgåes en ny kundeaftale, før det skyldige beløb er betalt. Dansk Bredbånd er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage indberetning til kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre Endvidere er Dansk Bredbånd til enhver tid berettiget til med minimum tre måneders forudgående varsel at opsige abonnementet og lukke for Tjenesten, hvis: Dansk Bredbånds aftale med Samarbejdspartneren uanset årsag ophører eller Abonnentens udnyttelse af Tjenesten medfører åbenbar ulempe, miskreditering, væsentlige tab eller lignende gener for Dansk Bredbånd Eventuelt forudbetalt abonnementsafgift og tilslutningsafgift vil ikke blive refunderet til Abonnenten i forbindelse med lukning af Tjenesten, medmindre abonnementet er blevet opsagt af Dansk Bredbånd, og der ikke er sket brud på Almindelige- eller Særlige abonnementsbetingelser Abonnementet kan ændres til et andet abonnement med flere Tjenester, hvis et sådant findes, ved betaling af prisforskellen til det større produkt. Abonnementet kan efter bindingsperioden jf. pkt ligeledes ændres til et abonnement til en lavere pris, hvis et sådant findes, dog vil prisforskellen ved ændringen ikke blive godtgjort Abonnenten. Den lavere pris vil blive opkrævet ved påbegyndelse på ny abonnementsperiode. 14.Ikrafttræden 14.1 Disse Særlige abonnementsbetingelser afløser tidligere vilkår for Tjenesten og træder i kraft den 1. maj. 2006

13 IP-tv SÆRLIGE ABONNEMENTSBETINGELSER PRIVAT ABONNEMENT 1. Generelt 1.1 Disse Særlige abonnementsbetingelser gælder mellem Dansk Bredbånd a/s ( Dansk Bredbånd ) og en privatperson ( Abonnenten ) for Dansk Bredbånds udbud af IP-tv ( Tjenesten ) i henhold til det som fremgår nedenfor. Aftalen mellem Dansk Bredbånd og Abonnenten består udover disse Særlige abonnementsbetingelser også af Dansk Bredbånds Almindelige abonnementsbetingelser gældende for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd og en Abo.aftale for denne Tjeneste. Ved eventuel uoverensstemmelse imellem aftaledokumenter har de forrang i følgende orden: 1. Abo.aftale, 2. Særlige abonnementsbetingelser og 3. Almindelige abonnementsbetingelser. 1.2 Abonnementsaftalen ( Aftalen ) træder i kraft ved underskrivelse eller ved accept af tilbud. 2. Tjenesten 2.1 Dansk Bredbånd samarbejder med en anerkendt operatør omkring udbud af IP-tv ( Samarbejdspartneren ). Abonnenten samtykker ved at indgå nærværende abonnementsaftale til, at Dansk Bredbånd udveksler relevante data om Abonnenten med Samarbejdspartneren. I Almindelige abonnementsbetingelser er gjort opmærksom på Dansk Bredbånds politik omkring håndtering og behandling af personlige oplysninger. I forbindelse med etablering af Tjenesten samtykker Abonnenten herved til, at oplysninger som Abonnenten overgiver til Dansk Bredbånd, videregives til Samarbejdspartneren til grundlag for etablering, drift og vedligeholdelse af Tjenesten. Oplysningerne behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik, idet Dansk Bredbånd dog ikke hæfter for Samarbejdspartnerens og/eller tredjemands håndtering af oplysninger. 2.2 Tjenesten indebærer, at Abonnenten kan modtage IP-tv signaler via bredbånd. Anvendelse af Tjenesten forudsætter, at Abonnenten har tegnet abonnementsaftale med Dansk Bredbånd, eller et af Dansk Bredbånds datterselskaber, herunder udfyldt og underskrevet Aftaleformularen, samt at Abonnentens bopæl er tilsluttet Dansk Bredbånds bredbåndsnetværk. 2.3 Hvis Abonnenten modtager personlig og abonnementsspecifik information som f.eks. PIN-kode, password el.lign. i forbindelse med sin benyttelse af Tjenesten, skal sådan information opbevares på et betryggende sted og må ikke anvendes af eller afsløres over for nogen uvedkommende. Har Abonnenten mistanke om, at sådan information er kommet til uvedkommendes kendskab, skal Abonnenten straks give meddelelse herom til Dansk Bredbånd. Abonnenten er ansvarlig for eventuel brug af Tjenesten, indtil Dansk Bredbånd har spærret Tjenesten. Glemmes PIN-koden, kan Abonnenten ved at rette henvendelse til Dansk Bredbånd få udstedt en ny kode. For udstedelse af ny PIN-kode, kan Dansk Bredbånd opkræve et rimeligt gebyr. 2.4 Abonnenten gøres opmærksom på, at Dansk Bredbånd ikke er ansvarlig for kunderådgivning relateret til installation, vedligeholdelse, tilslutning og andre spørgsmål vedrørende Abonnentens TV, video-/dvd afspiller, og andet teknisk udstyr relateret til Tjenesten, undtagen settop boks(e) leveret af Dansk Bredbånd. 3. Programlevering 3.1 Abonnementet omfatter en ret for én privat husstand til gennem anvendelse af programmet og/eller eksternt modul at modtage programmer, der administreres af Dansk Bredbånd og Samarbejdspartneren. 3.2 Abonnenten har endvidere mulighed for via sin internetforbindelse at tegne abonnement på andre tv-tjenester udbudt på internettet til formidling via settop boks. Sådant udbud er omfattet af selvstændig aftale med den pågældende udbyder og Dansk Bredbånd yder ingen kundeservice eller anden form for rådgivning i forbindelse hermed. 3.3 Dansk Bredbånd kan aldrig overfor Abonnenten garantere et bestemt udbud af programmer. Dansk Bredbånd kan til enhver tid ændre i portal, skærmdesign, sammensætning af eller udbud af enkelte programmer og programpakker samt i de enkelte programdeles rækkefølge uden at Abonnenten kompenseres herfor. Dansk Bredbånd er endvidere berettiget til i kortere perioder at distribuere de af abonnementsaftalen omfattede programmer vederlagsfrit, ukodet o.lign. således, at disse uden omkostninger kan modtages af ikke-abonnenter, uden at dette giver Abonnenten ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende eller forlange abonnementsafgiften reduceret eller refunderet. 3.4 Abonnenten kan skriftligt anmode om at skifte programpakke der kan skiftes programpakke én gang pr. måned. Abonnenten faktureres et rimeligt administrationsgebyr for sådant skift af programpakke, jf. også pkt. 6.8 nedenfor. 3.5 Der tages forbehold for ændringer i pris, kanaludbud og pakke sammensætning 4. Anvendelse af Tjenesten 4.1 Abonnenten må ikke anvende Tjenesten i kommerciel henseende, da der er tale om et privat abonnement, hvor Abonnenten har status som forbruger. Offentlig forevisning eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede radio- og tv-programmer er ikke tilladt. Væsentlig misligholdelse berettiger Dansk Bredbånd til øjeblikkeligt at afbryde programforsyningen og rette erstatningskrav mod Abonnenten. 4.2 Dansk Bredbånd leverer mod en nærmere fastsat betaling en settop boks, som er en forudsætning for at modtage IP-tv programmerne på en fjernsynsskærm. Dansk Bredbånd garanterer ikke modtagelse af Tjenester ved brug af uautoriserede settop bokse, som ikke udbydes af Dansk Bredbånd. Det påhviler Abonnenten for egen regning og risiko at erhverve fjernsyn og eventuel andet apparat til modtagelse af programsignalet fra settop boksen. Abonnenter, som anvender bestemt udstyr til modtagelse af tv-programmer, ydes i forbindelse med eventuel ændring til ny kodningsteknik ingen tilbagekøbsgaranti vedrørende udstyr, som Abonnenten måtte have anskaffet til brug for modtagelsen. Som standard leveres der settop boks og signal til max. et fjernsyn. Ønsker man at tilkoble flere fjernsyn kræver dette oftest indkøb af ekstra udstyr for at garantere ordentlig signalkvalitet. 4.3 Abonnementsaftale med Abonnenten indgås med en husstand og Abonnenten hæfter for al brug af Tjenesten, herunder tredjemands og andres brug. Hvis der sker videredistribution af programsignalet direkte mellem forskellige husstande udenom Dansk Bredbånds fordelingsnet, betragtes dette som en grov og væsentlig misligholdelse af Aftalen. Dansk Bredbånd forbeholder sig i sådant tilfælde ret til fremsættelse af erstatningskrav mod Abonnenten og anmeldelse af Abonnenten til Politiet med påstand om tyveri af et abonnementsbelagt programsignal. 4.4 Abonnenten kan ikke overdrage Aftalen til tredjemand uden Dansk Bredbånds skriftlige godkendelse. 5.Flytning 5.1 Abonnenten er forpligtet til omgående skriftligt at meddele flytning til Dansk Bredbånd. Hvis det som følge af manglende flyttemeddelelse bliver nødvendigt at søge korrekt adresse via Folkeregistret, opkræves Abonnenten et rimeligt gebyr herfor.

14 5.2 Flytter Abonnenten i abonnementsperioden, kan Abonnenten tage Tjenesten med sig til ny bopæl, hvis denne er omfattet af Dansk Bredbånds udbud af Tjenesten og tilkoblet Dansk Bredbånds bredbåndsnetværk. Ved sådan flytning af Tjenesten, er Dansk Bredbånd berettiget til at pålægge Abonnenten et rimeligt administrationsgebyr. 5.3 Hvis Abonnenten flytter til en bopæl, der ikke er omfattet af Dansk Bredbånds udbud af Tjenesten, er Abonnenten ikke berettiget til at medtage Tjenesten til sin nye bopæl. 6. Afgifter og gebyrer 6.1For Tjenesten og settop boks(e) betaler Abonnenten en løbende månedlig afgift i overensstemmelse med det til enhver tid gældende prisblad herfor. 6.2 Ved Abonnementsaftalens indgåelse kan Dansk Bredbånd af Abonnenten kræve betaling af et depositum. Størrelsen på sådant depositum fastsættes til enhver tid af Dansk Bredbånd. 6.3 Oprettelsesgebyr og andre gebyrer kan aldrig kræves tilbagebetalt ved Aftalens ophør. Der henvises i øvrigt til Almindelige abonnementsbetingelser for tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. 6.4 Abonnementsafgift beregnes fra dagen for Aftalens indgåelse. Med mindre andet er aftalt, betales der månedsvis forud. 6.5 Alle indbetalinger skal af Abonnenten foretages korrekt og rettidigt. Dansk Bredbånd kræver betaling af et ekstra gebyr, hvis Abonnenten ikke er tilmeldt BetalingsService. 6.6 Ved for sen betaling eller udeblivelse med betaling, opkræves et gebyr sammen med næste opkrævning af næste periodes abonnementsafgift. Udebliver betaling herefter, er Dansk Bredbånd berettiget til uden varsel i øvrigt at afbryde Abonnentens modtagelse af TV-signaler og gøre øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende. 6.7 Abonnenten vil blive pålagt et rimeligt gebyr ved lukning af Tjenesten som følge af manglende betaling og lignende væsentlig misligholdelse samt et rimeligt genåbningsgebyr ved eventuel genåbning af Tjenesten. Abonnenten gøres opmærksom på, at der ved sådan genåbning kan forekomme ventetid på op til flere uger, der tæller som abonnementsperiode. Der henvises i øvrigt til Almindelige abonnementsbetingelser for tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. 6.8 Abonnenten vil blive pålagt et rimeligt administrationsgebyr ved skift af programpakke. 6.9 Såfremt der sker stigning i offentlige afgifter o.lign. vederlagsopkrævninger udenfor Dansk Bredbånds kontrol, er Dansk Bredbånd berettiget til med omgående virkning at forhøje sine afgifter tilsvarende Gældende priser og gebyrer fremgår af Dansk Bredbånds prisliste. Dansk Bredbånd er berettiget til med en måneds varsel at ændre afgifter og gebyrer for Tjenesten og andre tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. 7. Opsigelse, ændring af abonnement mv. 7.1 Abonnement kan opsiges med én (1) måneds skriftlig varsel til udløbet af abonnementsperioden på seks (6) måneder. Abonnementsperioden begynder den førstkommende 1. i en måned. Efter udløb af abonnementsperiode gælder (1) måneds skriftlig opsigelsesfrist til udløbet af en kalendermåned. Såfremt Abonnenten vælger at opsige sit abonnement på Tjenesten inden udløbet af abonnementsperioden på seks (6) måneder, forbeholder Dansk Bredbånd sig ret til at opkræve afgift for resten af abonnementsperioden. 7.2 Abonnementet kan ikke stilles i bero i kortere eller længere perioder. 7.3 Hvis der af Abonnenten sker brud på Almindelige- eller Særlige abonnementsbetingelser, er Dansk Bredbånd berettiget til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. Ved væsentlig misligholdelse henvises til bestemmelser herom i Almindelige abonnementsbetingelser. Måtte Abonnenten ønske at få Tjenesten genåbnet efter endt væsentlig misligholdelse, kan Tjenesten efter Dansk Bredbånds vurdering - genåbnes mod betaling af særskilt gebyr herfor. Abonnenten har ikke krav på at få tildelt det fastnetnummer, som denne havde inden lukning af Tjenesten og åbning kan ske med forbrugsrestriktion. 7.4 Endvidere er Dansk Bredbånd til enhver tid berettiget til med umiddelbar virkning at opsige abonnementet og lukke for Tjenesten, hvis: Dansk Bredbånds aftale med Samarbejdspartneren uanset årsag ophører eller Abonnentens brug af Tjenesten medfører åbenbar ulempe, miskreditering, væsentlige tab eller lignende gener for Dansk Bredbånd. 7.5 Eventuelt forudbetalt abonnementsafgift og tilslutningsafgift vil ikke blive refunderet til Abonnenten i forbindelse med lukning af Tjenesten, medmindre abonnementet er blevet opsagt af Dansk Bredbånd, og der ikke er sket brud på Almindelige- eller Særlige abonnementsbetingelser. 7.6 Abonnementet kan ændres til et andet abonnement med flere Tjenester, hvis et sådant findes, ved betaling af prisforskellen til det større produkt. Abonnementet kan efter bindingsperioden jf. pkt. 7.1 ligeledes ændres til et abonnement til en lavere pris, hvis et sådant findes, dog vil prisforskellen ved ændringen ikke blive godtgjort Abonnenten. Den lavere pris vil blive opkrævet ved påbegyndelse på ny abonnementsperiode. 7.7 Udstyr såsom settop boks(e) stillet til rådighed for Abonnenten, skal omgående returneres til Dansk Bredbånd ved Aftalens ophør. Såfremt sådant udstyr er gået tabt, blevet beskadiget eller lignende, er Abonnenten forpligtet til at betale Dansk Bredbånd et erstatningsbeløb svarende til Dansk Bredbånds tab i denne forbindelse. Erstatningsbeløbet skal erlægges, uanset om Abonnementsaftalen er ophørt. Eventuelt betalt depositum tilbagebetales af Dansk Bredbånd til Abonnenten ved returnering af udstyr, såfremt udstyret ikke har taget skade. Dansk Bredbånd forbeholder sig ret til at modregne ethvert udestående krav i medfør af Abonnementsaftalen i Abonnentens depositum. 8. Fejlsøgning og fejlretning 8.1 Ved fejlmelding fra Abonnenten vil Dansk Bredbånd forsøge at sikre eventuel fejlsøgning og/eller -retning hurtigst muligt. Sådan fejlsøgning og/eller -retning vil almindeligvis ske indenfor almindelige arbejdstider og kan kræve Abonnentens aktive medvirken, herunder på Abonnentens installationsadresse. 8.2 Abonnenten skal sikre, at Dansk Bredbånd eller en af Dansk Bredbånd udpeget tredjemand får adgang til installationer hos Abonnenten. 8.3 Måtte Abonnenten vise sig at anmelde en fejl, der viser sig at bero på Abonnentens forkerte installation, forkert brug af Tjenesten/ settop boks(e) eller anvendelse af ikke autoriseret udstyr el.lign. elementer udenfor Dansk Bredbånds kontrol, er Dansk Bredbånd berettiget til at opkræve Abonnenten et rimeligt gebyr for forgæves fejlretning og/eller -søgning. 9. Force Majeure og ansvarsbegrænsning 9.1 Dansk Bredbånd og Samarbejdspartneren er ikke ansvarlig for indholdet af de udbudte programmer.

15 9.2 Udover hvad der i Almindelige abonnementsbetingelser for tjenester udbudt af Dansk Bredbånd angives om Dansk Bredbånds ansvar for mangler i Tjenesten, kan Dansk Bredbånd ikke ifalde ansvar for manglende tilrådighedsstillelse eller kvalitetstab i Tjenesten, hvis Samarbejdspartneren og/eller anden tredjemand ikke opfylder sine forpligtelser overfor Dansk Bredbånd og/eller Abonnenten. 9.3 Dansk Bredbånd har pligt til afhjælpning ved mangler, funktionsfejl mv. som angivet i Almindelige abonnementsbetingelser for tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Abonnenten gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Dansk Bredbånd herudover aldrig heller ikke ved egen forsømmelse kan ifalde erstatningsansvar for fejl eller brist i Tjenesten eller settop boks(e), hvis denne ikke måtte virke som forudsat. Dansk Bredbånd har herunder intet ansvar for Tjenestens fuldstændighed og rigtighed og har ej heller noget ansvar for skade og/eller tab, herunder men ikke begrænset til ikke indirekte tab som avance-, produkt- og driftstab, som følge af fejl eller brist i Tjenesten, ligesom Dansk Bredbånd aldrig kan ifalde ansvar for tab af data. Endvidere kan Dansk Bredbånd aldrig ifalde ansvar for, at Abonnentens aftale med tredjemand bortfalder eller misligholdes som følge af Abonnentens og/eller tredjemands manglende adgang til Tjenesten. 10. Værneting samt overdragelse 10.1 Alle tvister, der måtte opstå mellem parterne med udspring i Abonnementsaftalen, afgøres ved værneting bestemt af debitors bopæl Dansk Bredbånd har til enhver tid ret til at overdrage denne Aftale eller dele heraf til tredjemand. 11. Ikrafttræden 11.1 Disse Særlige abonnementsbetingelser træder i kraft den 1. maj

16 Kabel-tv Særlige Abonnementsbetingelser - privat abonnement Gældende fra marts Aftalen 1.1 Disse Særlige Abonnementsbetingelser (SB) gælder mellem Dansk Bredbånd A/S ( Dansk Bredbånd ) og en abonnent ( Abonnenten ) om abonnement på coax kabel-tv ( Tjenesten ). 1.2 Udover SB består Aftalen af Almindelige Abonnementsbetingelser ( AB ) samt en Abonnementsaftale med oplysninger om bl.a. Abonnentens adresse, valg af tv-pakke og Minimumsperiode. Abonnementsaftalen, SB og AB udgør tilsammen Aftalen ( Aftalen ) i prioriteret rækkefølge ved forskelle. 1.3 Abonnenten kan indgå Aftale og/eller aftale ændringer i Aftalen med Dansk Bredbånd på anden måde end ved underskrift af Abonnementsaftalen. Det vil i så fald fremgå af Dansk Bredbånds ordrebekræftelse, hvad Aftalen omfatter. 1.4 Tjenesten må kun anvendes til privat brug i Abonnentens husstand i Danmark. Offentlig forevisning eller erhvervsmæssig udnyttelse af Tjenesten er således ikke tilladt. 1.5 Dansk Bredbånd kan uden Abonnentens samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser efter Aftalen til et andet selskab. Abonnenten kan kun overdrage sine rettigheder eller forpligtelser efter Aftalen med Dansk Bredbånds forudgående skriftlige samtykke. 2. Aftalens periode og ophør 2.1 Aftalen løber fra datoen på ordrebekræftelsen. 2.2 Aftalen kan opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned, dog tidligst med virkning fra udløbet af den i Abonnementsaftalen angivne Minimumsperiode. Eksempel: Abonnentens Aftale løber fra den 1. maj 2006 og har en Minimumsperiode på 6 måneder. Minimumsperioden udløber den 31. oktober Dansk Bredbånd skal have modtaget Abonnentens opsigelse senest den 31. juli 2007, hvis opsigelsen skal have virkning fra Minimumsperiodens udløb. 2.3 Tegner Abonnenten et abonnement på en tillægspakke (f.eks. TV1000 tillægspakke) med Minimumsperiode, omfattes alle TV-pakker, som der abonneres på, af denne Minimumsperiode. Eksempel: Abonnenten har abonnement på Mellem TV-pakke med 3 måneders opsigelse. Tegner Abonnenten abonnement på en TV1000 tillægspakke med Minimumsperiode på 6 måneder, er både Mellem TV-pakke og TV1000 tillægspakken omfattet af Minimumsperioden på 6 måneder. Kundens abonnement på den pågældende TV-pakke skal i så fald være uopsigeligt i 6 eller 12 måneder fra datoen for indgåelsen af aftalen om tillægspakken. 2.4 Abonnenten opfordres til at sende opsigelsen anbefalet. 2.5 Minimumsperioden og det i pkt. 2.2 angivne opsigelsesvarsel forlænges forholdsmæssigt, hvis Abonnentens betalinger for hele eller dele af Minimumsperioden udebliver. Er Minimumsperioden på 6 måneder, skal der således betales for 6 måneder. 3. Dansk Bredbånds leveringspligt 3.1 Dansk Bredbånd skal i aftaleperioden, jf. pkt. 2, levere de tv-kanaler, som Abonnenten har valgt. Dansk Bredbånd kan dog gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder stoppe leverancen, hvis Abonnenten væsentligt misligholder Aftalen, fx ved ikke at opfylde sin betalingsforpligtelse. 3.2 Afbrydes Dansk Bredbånds leverance af tv-kanaler i mere end 48 timer i træk, har Abonnenten ret til forholdsmæssig forlængelse af aftaleperioden, hvis afbrydelse kan henføres til forhold, Dansk Bredbånd er ansvarlig for. 4. Abonnentens betalingspligt 4.1 Abonnenten skal betale for Tjenesten fra Dansk Bredbånd i aftaleperioden, jf. pkt. 2. Abonnentens manglende betaling bringer ikke Aftalen til ophør. Prisen for Tjenesten er de til enhver tid gældende normalpriser, som de er anført på Dansk Bredbånds prisliste, medmindre prisen er fastsat i Abonnementsaftalen. Dansk Bredbånds prisliste findes på Dansk Bredbånds hjemmeside 4.2 Betaling opkræves månedligt forud ved udsendelse af regning med angivelse af betalingsfrist. Betaling kan foretages via Pengeinstitutternes BetalingsService ( BS ). Hvis Abonnenten ikke ønsker at betale via BS, skal der betales via fremsendte girokort. Dansk Bredbånd opkræver et faktureringsgebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste (marts 2006: kr. 25 pr. girokort). Ved tilmelding til BS opkræves dette gebyr, indtil Tjenesten fremgår af BS-oversigten. 4.3 Dansk Bredbånd kan til enhver tid foretage kreditvurdering af Abonnenten og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Har Dansk Bredbånd grund til at antage, at Abonnentens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Dansk Bredbånd berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse. Stiller Abonnenten ikke sikkerhed inden 21 dage efter Dansk Bredbånds fremsendelse af krav herom, betragtes dette som en væsentlig misligholdelse af Aftalen. Abonnentens forpligtelse til at stille sikkerhed ophører, når begrundelsen for Dansk Bredbånds krav herom bortfalder. 5. Dansk Bredbånds ændring i tv-pakkerne

17 5.1 Dansk Bredbånd kan ændre sammensætningen af tv-pakkerne. Ændringerne medfører ikke, at Abonnenten ekstraordinært kan opsige Aftalen, jf. dog pkt Udgår TV3 eller TV3+ af Abonnentens tv-pakke, skal dette skriftligt meddeles Abonnenten med mindst 30 dages varsel. Abonnenten kan i så fald skriftligt opsige Aftalen inden datoen for ændringens ikrafttræden med virkning fra denne dato. Opsigelsen bør sendes anbefalet. Forudbetalt abonnementsafgift tilbagetales uden renter. Andre afgifter og/eller gebyrer tilbagebetales ikke. 6. Dansk Bredbånds ændring af abonnementsafgift 6.1 Dansk Bredbånd kan løbende ændre abonnementsafgiften. Ændringer vil blive meddelt på Dansk Bredbånds hjemmeside Ændringerne medfører ikke, at Abonnenten ekstraordinært kan opsige Aftalen, jf. dog pkt Gennemfører Dansk Bredbånd en stigning i abonnementsafgiften på over 10% i forhold til størrelsen på ændringstidspunktet, skal dette skriftligt meddeles Abonnenten med mindst 60 dages varsel. Abonnenten kan i så fald skriftligt opsige Aftalen med mindst 30 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Forudbetalt abonnementsafgift tilbagetales uden renter. Andre afgifter og/eller gebyrer tilbagebetales ikke. 7. Dansk Bredbånds ændring af gebyrer 7.1 Dansk Bredbånd kan løbende ændre faktureringsgebyret, jf. pkt. 4.2, gebyr for ændring af tv-pakke, jf. pkt. 8.3, gebyr for manglende oplysning om adresseændring, jf. pkt. 9.1 samt administrationsgebyret i forbindelse med flytning af Aftalen, jf. pkt Sådanne ændringer vil forudgående blive meddelt på Dansk Bredbånds hjemmeside Ændringerne medfører ikke, at Abonnenten ekstraordinært kan opsige Aftalen. De til enhver tid gældende gebyrer fremgår af Dansk Bredbånds prisliste, som er tilgængelig på Dansk Bredbånds hjemmeside og som kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Bredbånds Kundeservice på telefon Abonnentens ændring af tv-pakker 8.1 Ønsker Abonnenten at ændre Aftalen til en tv-pakke med færre tv-kanaler, sidestilles dette med en opsigelse af Aftalen, jf. pkt. 2. Abonnenten skal derfor opsige Aftalen i henhold til pkt. 2. Medmindre andet aftales, finder SB og AB fortsat anvendelse efter ændringen af valg af tv-pakke. 8.2 Abonnenten kan med øjeblikkelig virkning ændre tv-pakke til en pakke med flere tv-kanaler. Abonnentens valg af en tv-pakke med flere kanaler medfører, at der løber en ny Minimumsperiode angivet i ordrebekræftelsen. Minimumsperioden løber fra datoen på ordrebekræftelsen. Medmindre andet aftales, finder SB og AB fortsat anvendelse efter ændringen af valg af tv-pakke. 8.3 Ved Abonnenten skift af programpakke opkræver Dansk Bredbånd et administrationsgebyr i henhold til den enhver tid gældende prisliste (marts 2006: kr. 200,-). 9. Abonnentens ændring af adresse 9.1 Regninger sendes til adressen angivet i Abonnementsaftalen henholdsvis ordrebekræftelsen. Abonnenten skal senest 5 dage efter flytning oplyse Dansk Bredbånd om adresseændringer. Overskrides denne frist, kan Dansk bredbånd opkræve et gebyr i henhold til den enhver tid gældende prisliste (marts 2006: kr. 200,-). 9.2 Flytter Abonnenten i aftaleperioden til en ny bopæl, der er tilkoblet Dansk Bredbånds bredbåndsnetværk og udbydes Abonnentens Tjeneste i dette netværk, kan Abonnenten fortsætte Aftalen. Dansk Bredbånd kan i forbindelse med flytningen opkræve et administrationsgebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste (januar 2006: kr. 200,-). 9.3 Flytter Abonnenten i aftaleperioden til en ny bopæl, der ikke er tilkoblet Dansk Bredbånds bredbåndsnetværk, hæfter Abonnenten fortsat for betaling i henhold til Aftalen, indtil denne er ophørt, jf. pkt. 2.

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere