Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning"

Transkript

1 Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter benævnt Jaynet A/S ), der benyttes af privatpersoner (herefter benævnt kunden ) med status som privat forbruger. Aftalen gælder ikke for erhverv som udføres fra kundens privatadresse. For erhvervsvirksomheder skal indgås særlig abonnementsaftale henvendelse heromkring skal ske til Jaynet A/S på Jaynet A/S udbyder forskellige typer for tjenester til kunden og alle tjenester er i det følgende hver for sig og samlet beskrevet som en tjeneste. Disse abonnementsbetingelser er gældende for, men ikke begrænset til, nuværende tjenester såvel som fremtidige tjenester, udbudt afjaynet A/S. 3. Som grundlag for et juridisk bindende kundeforhold til Jaynet A/S skal kunden være myndig. Er kunden ikke myndig kræves forældres/værges underskrift. 4. Kundeforholdet træder i kraft og anses som gyldigt ved ibrugtagning af tjenesten og/eller underskrivelse eller ved accept af tilbud, dog med undtagelse af pkt Jaynet A/S kan påkræve dokumentation for kundeforholdets gyldighed herunder, men ikke begrænset til, bevis for kundens alder. 6. Kunden skal ved indgåelse af aftale eller ibrugtagning af tjenester, oplyse Jaynet A/S om navn, adresse, CPR-nummer samt evt. andre særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. Kunden er endvidere påkrævet at oplyse evt. aktuel adresse såfremt denne findes. 7. Kunden skal, såfremt påkrævet, afgive oplysninger til brug for behørig identifikation af kunden på Jaynet A/S forlangende samt kunne dokumentere samtlige oplysningers rigtighed. Kunden skal ligeledes oplyse Jaynet A/S ved flytning af adresse eller andre forhold der kunne gøre sig gældende for abonnementet. 8. Jaynet A/S benytter CPR-nummer registrering med henblik på, men ikke begrænset til, bekræftelse af kunden, kreditoplysninger samt løbende validering. 9. CPR-nummer vil ikke blive videregivet til anden part udover Jaynet A/S og samarbejdspartnere. 10. Kunden som privatperson kan fortryde bestillingen i 14 dage efter afgivelse af bestillingen. Dette gælder dog ikke såfremt tjenesten er taget i brug eller udstyr er tilsluttet indenfor disse 14 dage, hvis bestillingen er sket ved kundens fremmøde på Jaynet A/S forretningssted eller hos forhandlere af Jaynet A/S tjenester. 11. Forbindelsen ses som taget i brug såfremt der har været en væsentlig mængde trafik til/fra kunden. Kunden skal inden disse 14 dage, og inden ibrugtagning af tjenesten, gøre Jaynet A/S skriftligt opmærksom på at fortrydelsesretten tages i brug. Evt. udstyr m.v. leveret af Jaynet A/S skal returneres i forsvarlig stand og kunden afholder alle udgifter i forbindelse hermed. Såfremt returnering ikke sker, kan separat erstatningskrav fremsættes. 12. Såfremt kunden benytter sig af opsigelsesfristen, og der allerede er igangsat procedurer for overførelse af telefon nummer, bestilling af TV pakker mv. samt afsendelse af udstyr, kan kunden forvente at betale et gebyr herfor. 13. Kundens bindingsperiode er 6 måneder fra tilmeldingsdato og/eller ibrugtagningsdato. Kunden har opsigelsesvarsel på løbende måned + en måned. Opsigelse skal ske skriftligt med underskrift fra kunden samt andre forhold der måtte vedrøre opsigelsen. 14. Jaynet A/S forbeholder sig retten til, ud fra saglige hensyn, at nægte at indgå aftaler til eller levere tjenester til kunden. Jaynet A/S forbeholder sig retten til at indhente kreditoplysninger om kunden (til brug for en ikke-diskrimenerende kreditvurdering). Kunden giver hermed sit samtykke til, at Jaynet A/S til enhver tid kan indhente disse kreditoplysninger om kunden. 15. Jaynet A/S kan kræve at kunden stiller sikkerhed for tjenester eller forpligtelser overfor Jaynet A/S i form af kontant depot, depot på tjeneste portaler eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i pengeinstitut eller forsikringsselskab godkendt af Jaynet A/S. 16. Beløb deponeret forrentes ikke og kunden er forpligtiget til at afholde alle udgifter forbundet med sikkerhedsstillelse. Påkrav om garantistillelse, varighed for opretholdelse samt størrelse afgøres af Jaynet A/S. Alle beløb deponeret på Jaynet A/S tjenester eller portaler forrentes ikke og tilbagebetales kun til kunden imod et gebyr herfor, der dækker administration samt udgifter. Gebyret fastsættes af Jaynet A/S som værende 50,- danske kroner. Beløb under 50,- danske kroner tilbagebetales ikke. 17. Bestilte tjenester tilkobles hurtigst muligt efter at aftalen er indgået. Evt. udstyr nødvendigt for tjenesten leveres hurtigst muligt. Leveringstiden er altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold udenfor Jaynet A/S kontrol. 18. Kundens erhvervelse af varer samt tjenester udbudt af Jaynet A/S, sker på vilkår angivet i disse almindelige abonnementsvilkår samt evt. særlige abonnementsvilkår for tjenesten. Kundens benyttelse af Jaynet A/S hjemmesider samt tjenester udbudt via sådanne hjemmesider er omfattet af disse almindelige abonnements betingelser. Kunden tilkendegiver ligeledes at overholde dansk lovgivning ved brug af tjenester eller varer udbudt af Jaynet A/S. 19. Abonnementet må ikke deles med andre husstande / andre installationssteder. 20. Denne aftale inddrager for så vidt også evt. betingelser med mere som påskrevet i Jaynet A/S gældende produkt materiale og kampagnetilbud. Udstyr samt tilslutning 21. Jaynet A/S tjenester forudsætter at ibrugtagningsstedet er tilsluttet Jaynet A/S netværk og at kunden har eventuelt nødvendigt udstyr installeret på ibrugtagningsstedet. Tekniske krav til udstyr fremgår af brugervejledning mv. udleveret af Jaynet A/S. Udstyr betales og installeres af kunden medmindre andet er aftalt særskilt. 22. Kunden må kun tilslutte udstyr anvist eller godkendt af Jaynet A/S, til brug i netværk hvor Jaynet A/S udbyder tjenesten til kunden. Tilsluttet udstyr skal til enhver tid opfylde den gældende lovgivning. 23. Ved eventuelle afbrydelser, forstyrrelser eller lignende uregelmæssigheder, skal kunden, på Jaynet A/S opfordring, straks koble det forstyrrende udstyr fra og i øvrigt træffe eventuelt andre relevante modforanstaltninger. Såfremt kunden har tilsluttet udstyr tilkoblet Jaynet A/S tjenester, der ikke er udbudt af Jaynet A/S, ydes der ikke kundesupport på disse. Forsikringsmæssig elforsyning samt eventuelle reparationer som følge af opsætning af udstyr, udtag mv. i kundens bolig foretages af kunden, som afholder alle eventuelle afgifter forbundet hermed. 24. Udstyr stillet til rådighed af Jaynet A/S i forbindelse med kundens tjenester forbliver Jaynet A/S ejendom. Kunden må ikke disponere over udstyr (sælge, pantsætte, udlåne, udleje mv.) eller foretage indgreb i disse, hvor Jaynet A/S har ejendomsretten. Kunden skal følge råd og instruktioner om behandling, anvendelse og

2 vedligeholdelse af udstyret. Fra tidspunktet hvor udstyret leveres til kunden, og dette er tilbageleveret og i Jaynet A/S varetægt, bærer kunden risikoen for tab af eller skade på udstyr. Udstyr opsat hos kunden skal være dækket af kundens indboforsikring ved indbrud, skader mv. 25. Udstyr skal returneres til Jaynet A/S, hvis udstyret er defekt eller senest 7 dage efter aftalens ophør (lukning af tjeneste). Såfremt udstyret ikke leveres tilbage, er Jaynet A/S berettiget til at kræve en erstatning der modsvarer indkøbsprisen samt eventuel tidsforbrug forbundet hermed, for nyt tilsvarende udstyr på tidspunktet for aftalens ophør. Udstyret skal for kundens regning pakkes forsvarligt og sendes med pakkepost til Jaynet A/S hovedadresse. Kunden bør kræve kvittering som dokumentation for sådanne forsendelser. 26. Jaynet A/S forbeholder sig retten til at forbedre eller i øvrigt gennemføre ændringer med hensyn til tjenester eller af det af Jaynet A/S tilsluttede udstyr. 27. Jaynet A/S skal så vidt som muligt informere kunden om forestående ændringer i rimelig tid inden ændringen gennemføres. Kunden er indforstået med og accepterer, at sådanne forbedringer eller ændringer af Jaynet A/S tjenester, udstyr og/eller installationer kan medføre, at tekniske krav for kundens udstyr ændres, for at kundens kan udnytte de forbedringer som sådan ændringer indebærer. Jaynet A/S teknikerbesøg 28. Såfremt en fejlretning på kundens adresse kræver en tekniker, faktureres kunden efter gældende takster. Kunden faktureres ikke såfremt fejlen skyldes forhold Jaynet A/S er ansvarlig for. 29. Teknikerbesøg (installation af udstyr og/eller fejlretning på tjenester) foretages på kundens adresse af en Jaynet A/S tekniker. Et bestilt teknikerbesøg er bindende. 30. Såfremt et bestilt teknikerbesøg afbestilles efter tidspunkt er aftalt med teknikeren betales fuld pris for teknikerbesøget. Såfremt et bestilt teknikerbesøg afbestilles før tidspunktet er aftalt med teknikeren betales 50 % af de gældende priser for tekniker besøget. 31. Prisen for teknikerbesøg er pt. fastlagt til 995,- danske kroner indenfor normal arbejdstid (hverdage 9-17) og 1495,- danske kroner udenfor normal åbningstid samt weekend. Alle priser er i danske kroner og inklusiv moms. 32. Kørsel til kundens adresse takseres efter statens regler og takster for kørsel. Taksering beregnes fra Jaynet A/S hovedadresse til kundens adresse. Evt. andre tillæg såsom broafgift med mere faktureres kunden. 33. Gældende priser kan ses på Jaynet A/S hjemmeside. Regning, erstatning og betaling 34. Parterne i denne aftale om abonnement på tjenesten er kunden og Jaynet A/S. Faktura for abonnementet udskrives via kundens online portal. Kunden kan, imod et oprettelses gebyr samt fast månedlig abonnement, vælge at få tilsendt faktura udskrift samt girokort. 35. Ønskes særskilt udskrift af faktura og/eller anden udskrift fra kundens tjeneste, kan Jaynet A/S gøre dette imod gebyr. Kunden skal oplyse fakturerings adresse ved start af tjeneste, såfremt denne afviger fra installationsadressen. 36. Kunden er juridisk ansvarlig for abonnementet samt brugen af tjenester i henhold til disse abonnementsbetingelser, herunder at faktura betales rettidigt. Kunden hæfter for betaling for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en betaler, en bruger, eller en fakturerings adresse som er forskellig fra kunden. Kunden hæfter ikke for betaling for ydelser, der er følge af fejl eller misbrug af Jaynet A/S eget netværk og installationer (til og med nettermineringspunktet), medmindre kunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 37. Jaynet A/S fastsætter priser og intervaller for betaling for de udbudte tjenester. Kunden skal til Jaynet A/S betale for tjenesten i overensstemmelse med Jaynet A/S til enhver tid gældende prisliste og betalingsterminer. Større ændringer i priser eller vilkår til væsentlig gene for kunden, varsles overfor kunden med mindst en måneds varsel før ikrafttræden. Kunden anses altid for at have accepteret ændringen, hvis tjenesten bruges efter ikrafttrædelse, jf. også aftalens pkt. 38 nedenfor. 38. Jaynet A/S kan i særlige tilfælde kræve betaling straks, hvis Jaynet A/S har særlig begrundet anledning til at antage, at kundens betaling ellers ikke vil blive opfyldt, herunder hvis kunden gentagne gange har misligholdt betalingsforpligtelse overfor Jaynet A/S, hvis kundens brug af tjenesten skønnes væsentligt at overstige almindelige kunders forbrug af pågældende tjeneste, hvis kunden ikke har hjemstedsadresse i Danmark eller hvis kunden er registreret i uafhængigt kreditoplysningsbureau eller lignende register. 39. Såfremt der sker en stigning i offentlige afgifter o.lign. vederlagsopkrævninger udenfor Jaynet A/S kontrol, er Jaynet A/S berettiget til uden varsel og med omgående virkning, at forhøje sine afgifter tilsvarende. 40. Betaling sker som standard online via kundens online portal. Betaling sker i danske kroner. Jaynet A/S har ret til at opkræve et gebyr for dankort transaktioner. Jaynet A/S kan kræve betaling af ekstra gebyr, hvis kunden er tilmeldt betalingsservice, såfremt og når Jaynet A/S tilbyder dette. 41. Abonnementsafgift opkræves normalt månedsvis forud, forbrug af tjenesten opkræves normalt dagligt bagud. Jaynet A/S er berettiget til at ændre i betalingsintervaller. Kundens faktura vil som regel indeholde angivelse af samtlige tjenester samt evt. forbrug af de tjenester, som kunden abonnerer på, såfremt kunden abonnerer på tjenester hvor forbrug måles og afregnes. Visse specifikke afgifter kan dog forekomme på separat og/eller senere afregning af forbrug. 42. I visse tilfælde kan opkrævning af tekniske eller driftmæssige årsager forekomme på senere faktura, herunder tilfælde som følge af fejl eller forstyrrelser i afregningssystem. 43. Hvis betaling ikke er Jaynet A/S i hænde senest på forfaldsdag angivet på fakturaen, har Jaynet A/S ret til at opkræve morarente i henhold til rentelovens bestemmelser herom fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Endvidere er Jaynet A/S berettiget til at tillægge rykkergebyr ved udsendelse af rykkerbreve/ s samt inkassosalær og andre eventuelle gebyrer, hvis dette nødvendiggøres. Jaynet A/S har ret til at lukke for tjenester, indtil fuld betaling er sket og ved efterfølgende åbning kræve genåbningsgebyr herfor. 44. Jaynet A/S forbeholder sig ret til at fremsende en rykkerskrivelse på skyldigt beløb, selvom faktura ikke skulle være blevet modtaget af kunden, idet det påhviler kunden at underrette Jaynet A/S om at faktura ikke er modtaget. 45. Kunden skal altid og tidligst muligt underrette Jaynet A/S skriftligt ved ændring af adresse til hvilken faktura skal udstedes. 46. Hvis kunden mener, at fakturaen er behæftet med fejl, skal denne give Jaynet A/S meddelelse herom, senest 5 dage før fakturaens forfaldsdato. Hvis dette ikke sker, anses kundens ret til at gøre indvending i reglen for at være endeligt bortfaldet. 47. Skønt kunden har en negativ saldo til Jaynet A/S, ophører kundens abonnement og forpligtelser ikke, såfremt der ikke foreligger en gyldig opsigelse. 48. De til enhver tid gældende priser for aftalen samt tjenester fremgår af Jaynet A/S hjemmeside.

3 Generelle og personlige oplysninger 49. Kunden afgiver en række oplysninger til Jaynet A/S jf. bl.a. pkt Jaynet A/S er ansvarlig for abonnentregisteret og håndtering af dette. Oplysningerne om kunden registreres udelukkende som grundlag for drift af tjeneste, fakturering af kunden, overholdelse af forpligtelser i gældende lovgivning, tilslutning, administration, kundeprofilering, validering og markedsanalyse i forbindelse med forretningsmæssig og produktmæssig udvikling, markedsføringsformål samt optagelse i navneregistre og lignende databaser. Behandling af oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og god databehandlingsskik. 50. Kunden modtager personlig og abonnementsspecifik information, f.eks. kode til at logge på internettet og eller online portaler. Sådan information skal opbevares på et betryggende sted og må ikke anvendes af eller afsløres over for nogen uvedkommende. Har kunden mistanke om, at sådan information er kommet til uvedkommendes kendskab, skal kunden straks give meddelelse herom til Jaynet A/S. Kunden er ansvarlig for både egen og uvedkommendes brug af tjenesten. Glemmes sådanne personlig og abonnementsspecifik information, kan kunden ved at rette henvendelse til Jaynet A/S få udstedt ny personlig og abonnementsspecifik information. Jaynet A/S kan opkræve et rimeligt gebyr herfor. 51. Jaynet A/S gør opmærksom på, at Jaynet A/S som udbyder af elektroniske kommunikationsnet og tjenester med tildeling af abonnentnumre er forpligtet til at afgive såkaldte nummeroplysningsdata til alle, der ønsker det. Ved sådanne data forstås navn, adresse, eventuelle oplysninger om stilling, abonnentnummeret og den kategori af tjeneste, abonnentnummeret anvendes til. Jaynet A/S er således forpligtet til at videregive nummeroplysningsdata registreret i selskabets database til alle, der fremsætter ønske herom, herunder adressebureauer samt udbydere af oplysningstjenester og telefonbøger mv. Nummeroplysningsdata som kunden i forbindelse med etablering af telefonitjeneste har krævet hemmeligholdt, videregives ikke af Jaynet A/S til tredjemand. 52. Kunden har ret til at få indsat markering i CPR-registret om, at kunden frabeder sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Kunden kan give Jaynet A/S besked om, at vedkommende ikke ønsker at modtage direkte markedsføringsmateriale. Medmindre kunden har meddelt Jaynet A/S eller CPR-registret, at sådanne henvendelser ikke ønskes, forbeholder Jaynet A/S sig ret til via adresseret markedsføringsmateriale at kontakte kunden om nye produkter, tjenesteydelser, tilbud mv. for derved at gøre Jaynet A/S produkt til kunden så optimalt og individuelt tilpasset som muligt. Såfremt kunden efter den 1. august 2003 overfor Jaynet A/S har oplyst -adresse, telefonnummer mv., kan markedsføring af Jaynet A/S tjenester og produkter via disse medier ligeledes finde sted i overensstemmelse med markedsføringslovens regler herom. Overdragelse og flytning 53. Kunden er forpligtet til skriftligt at meddele Jaynet A/S om adresseændring. Jaynet A/S modtagelse af adresseændring bekræftes skriftligt (via brev eller ) overfor kunden og anses ikke for registreret hos Jaynet A/S før sådan bekræftelse er afgivet. 54. En kunde, som flytter fra installationsadressen kan flytte sit abonnement til en anden bopæl, der er tilsluttet Jaynet A/S netværk. Ved flytning af abonnement har Jaynet A/S ret til at pålægge kunden et administrationsgebyr samt ny installationsafgift. Ved flytning fra installationsadressen til en anden bopæl, der ikke er tilsluttet Jaynet A/S netværk, skal kunden skriftligt opsige abonnementet til Jaynet A/S kundeservice, med angivelse af kundenummer, underskrift samt anden relevant information relevant for opsigelsen. 55. Uanset om en ny beboer måtte overtage abonnementet og tiltræde denne aftale i stedet for kunden, hæfter kunden for abonnementet, indtil dette er behørigt opsagt. Denne hæftelse gælder uanset om kunden er fraflyttet installationsadressen, da kunden i en sådan situation fortsat har adgang til -konti, eventuel hjemmeside mv. 56. Kunden skal snarest muligt og senest 30 dage før flytning meddele Jaynet A/S herom og efterlade tilstrækkelige oplysninger til, at Jaynet A/S kan administrere flytning af kundens abonnement. 57. Kundens bindingsperiode er 6 måneder fra tilmeldingsdato og/eller ibrugtagningsdato. Kunden har opsigelsesvarsel på løbende måned + en måned. Opsigelse skal ske skriftligt med underskrift fra kunden samt andre forhold der måtte vedrøre opsigelsen. 58. Kunden kan ikke overdrage aftalen til tredjemand uden Jaynet A/S forudgående skriftlige godkendelse. Parterne aftaler et tidspunkt, hvor kundens juridiske og økonomiske hæftelse overfor Jaynet A/S ophører, hvorefter denne overtages af tredjemand, der herefter hæfter for alle betalingsforpligtelser i henhold til aftalen. I forbindelse med sådan overdragelse af aftalen, kan Jaynet A/S opkræve et administrationsgebyr. 59. Jaynet A/S har uden forudgående varsel og til enhver tid, ret til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder efter denne aftale til såvel et koncernforbundet selskab som en tredjemand, herunder et selskab, som selv eller gennem andre med rimelighed kan forventes at opfylde Jaynet A/S forpligtelser på en for kunden tilfredsstillende måde. 60. Kunden kan ikke stille abonnement på tjenesten i bero i kortere eller længere perioder. 61. Ved kundens død ophører abonnementet på dagen for skriftlig orientering om dødsfaldet til Jaynet A/S. Afbrydelser, vedligeholdelse m.v. 62. Hvis der opstår afbrydelser i tjenesten, skal Jaynet A/S afhjælpe afbrydelsen på bedst mulig vis inden for rimelig tid og hurtigst muligt fra det tidspunkt, hvor kunden har anmeldt fejlen til Jaynet A/S enten via kundeservice eller Jaynet A/S er ikke ansvarlig for, at kunden opnår den ønskede forbindelse til tjenesten som følge af installations- eller opsætningshjælp fra Jaynet A/S. 64. Jaynet A/S påbegynder normalt afhjælpning af fejl inden for ½ time fra telefonisk anmeldelse af fejl til Jaynet A/S kundeservice, men garanterer ikke dette. Jaynet A/S er kun ansvarlig for udbedring af fejl og mangler i eget netværk, medmindre der er indgået særlig serviceaftale med Jaynet A/S om servicering af LAN og ejendomsnetværk fremført til kundens installationssted. 65. Kunden skal i forbindelse med søgning på fejl give Jaynet A/S uhindret adgang til installationer og anlæg på installationsstedet. 66. Jaynet A/S er ikke forpligtet til at udbedre afbrydelser, som skyldes omstændigheder udenfor Jaynet A/S kontrol. Hvis Jaynet A/S efter modtagelse af fejlanmeldelse fra kunden udbedrer en fejl, som skyldes kunden eller et forhold fra dennes side, skal kunden erstatte Jaynet A/S arbejdsudgifter forbundet hermed, med priser nævnt i pkt. 30 og Jaynet A/S har mulighed for at yde kunden et forholdsmæssigt afslag i månedlig abonnementsafgift, hvis Jaynet A/S forsømmer at leve op til sin udbedringspligt. I sådanne tilfælde har Jaynet A/S mulighed for at fradrage et forholdsmæssigt beløb fra kundens næste fakturaopkrævning, dog kun hvis beløbet

4 overstiger kr. 45, Afbrydelser som følge af vedligeholdelse, sikkerhedstjek og lignende former for midlertidige afbrydelser berettiger aldrig kunden til forholdsmæssigt afslag eller refundering af abonnementsafgift. 69. Jaynet A/S tilbyder support af sine tjenester via sin kundeservice. Nærmere oplysninger vedrørende åbningstider fremgår af Jaynet A/S hjemmeside og informationsmaterialer i øvrigt. 70. Jaynet A/S udfører nødvendig vedligeholdelse og service af sit netværk og dertil hørende udstyr. Vedligeholdelse og service udføres i videst muligt omfang om natten. I sådanne tilfælde forbeholder Jaynet A/S sig ret til midlertidigt at foretage afbrydelse af tjenester. Afbrydelse på grund af vedligeholdelse/service, som påregnes at vare mere end 6 timer forsøges altid meddelt kunden på Jaynet A/S online portal eller via . Sådan afbrydelse berettiger ikke til et forholdsmæssigt afslag i den månedlige abonnementsafgift, jf. pkt. 7.3 ovenfor, eller nogen form for kompensation i øvrigt. 71. Jaynet A/S kan i tilfælde af vedligeholdelse og/eller reparation mv. skaffe sig adgang til kundens brugerdata, og i sådanne tilfælde er Jaynet A/S medarbejdere underlagt tavshedspligt. Adgang til kundens brugerdata i situationer udover, hvor dette ikke er begrundet i driftsog sikkerhedsmæssige årsager, kræver samtykke hertil fra kunden eller en retskendelse, jf. dog punkt 9.7 nedenfor. Jaynet A/S er ikke berettiget til at videregive kundens brugerdata vedrørende elektronisk post til tredjemand, associerede selskaber eller samarbejdspartnere, medmindre denne måtte arbejde for Jaynet A/S. Myndighedshenvendelser vil kun blive efterkommet på baggrund af retskendelse, jf. dog punkt 9.7 nedenfor. Anvendelse af Tjeneste 72. Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til rådighed for andre via tjenesten. Kunden må kun anvende tjenesten i privat øjemed. Kunden må ikke viderebefordre til eller videregive tjenesten til andre. 73. Kunden er eneansvarlig overfor Jaynet A/S for brug af tjenesten. Kunden hæfter overfor Jaynet A/S, når en anden person anvender tjenesten, og når der i forbindelse med abonnementet og/eller tjenesten er registreret en anden person end kunden. Herunder, men ikke begrænset til, ægtefælle eller samlever. 74. Kunden har pligt til at iagttage gældende lovgivning, Jaynet A/S instruktioner og almindeligt accepterede etiske og moralske vurderinger og må ikke bruge tjenesten på en måde, så Jaynet A/S rammes af gene og/eller skade samt sættes i et dårligt lys i offentligheden. Hvis kunden får kendskab til, at tjenesten bruges i strid hermed, skal kunden sørge for, at en sådan brug straks ophører samt informere Jaynet A/S. 75. Kunden har ikke lov til at skaffe sig utilbørlig adkomst eller anden form for uberettiget adgang til tilsluttede net eller dataressourcer, såvel Jaynet A/S som andres, eller ubehørigt tage del i, anvende, forstyrre, forvanske eller videregive information fra nævnte kilder. Kunden gøres opmærksom på, at sådan lovovertrædelse vil blive påtalt efter den til enhver tid gældende straffelovgivning og/eller andre relevante regelsæt. 76. Kunden skal erstatte Jaynet A/S og/eller tredjemand for den skade, som kunden eller en anden, som kunden er ansvarlig for, påfører Jaynet A/S og/eller tredjemand. 77. Måtte Jaynet A/S få begrundet mistanke om, at der hos kunden foregår overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af lovgivningen, af denne aftale eller anden gældende aftale eller alment accepterede etiske og moralske værdier og regelsæt, er Jaynet A/S uden forudgående varsel herom berettiget til enten fysisk eller via netværkskobling at skaffe sig selv og/eller relevante myndigheder adgang til data, oplysninger og information af enhver slags, som lagres, behandles og/eller distribueres af Jaynet A/S eller kunden under anvendelse af tjenesten, hvilket kunden hermed accepterer. Jaynet A/S ret til indtrængen i sådanne tilfælde omfatter endvidere ret til uden at et eventuelt erstatningsansvar kan ifaldes herfor at forsøge at spore og/eller hindre spredning og/eller slette sådanne oplysninger eller informationer, som indehaves og/eller anvendes af kunden på ulovlig og på anden måde utilladelig vis. Jaynet A/S kan i øvrigt fakturere kunden for forbrug af timer i forbindelse hermed efter timepriser i pkt. 30 og Kunden er eneansvarlig for al information, som kunden kommunikerer eller publicerer via Jaynet A/S tjeneste. Kunden påtager sig særskilt ikke at kommunikere eller publicere information, som kan anses som en indtrængen i andres rettigheder, være krænkende, vække forargelse, opfordre til forbrydelse eller anses for at udgøre børnepornografi, hetz mod befolkningsgrupper eller ulovligt voldsmateriale. 79. Kunden kan gennem visse af Jaynet A/S tjenester opnå tilladelse til på de vilkår som angives i tilslutning til den pågældende tjeneste at linke til hjemmesider indehavet af Jaynet A/S. Kunden indestår i så tilfælde for ikke at linke til hjemmesider, der indeholder information, som kan anses som en indtrængen i andres rettigheder, eller som kan anses for at være krænkende, vække forargelse, opfordre til forbrydelse eller indeholde materiale, som kan anses for at udgøre børnepornografi, hetz mod befolkningsgrupper eller ulovligt voldsmateriale og holder i sådant tilfælde Jaynet A/S skadesløs. 80. Jaynet A/S har ikke ansvaret for sikkerhedskopiering af kundens evt. lagrede materiale, der tilhører kunden. 81. Kunden må som udgangspunkt udnytte tjenestens, herunder internettets, fulde kapacitet og generelt overføre ubegrænsede datamængder jvf. kundens tjeneste. Dette gælder både up og download. Såfremt at kunden dog generelt set måtte udnytte sin tjenestes fulde kapacitet, i en grad der er væsentligt større end den gennemsnitlige udnyttelse observeret for andre kunder, eller som følge af gene for andre kunder, der har en tilsvarende tjeneste, forbeholder Jaynet A/S sig retten til at ophæve aftalen med kunden. Rettigheder til hjemmeside og produkter i øvrigt 82. Indholdet på Jaynet A/S hjemmesider, tjenester, produkter og varemærker i øvrigt er beskyttet af gældende lovgivning. Enhver form for eksemplarfremstilling og/eller tilgængeliggørelse heraf, såsom kopiering af hele eller dele heraf ovennævnte rettighedsbeskyttede produkter, er forbudt og vil blive retsforfulgt. Samtlige immaterielle, designmæssige, markedsføringsmæssige og alle andre brugsrelaterede rettigheder til Jaynet A/S hjemmesider, tjenester og produkter i øvrigt, herunder men ikke begrænset til software, tekster, produktnavne, billeder, lyd og musik, fotografier, video og grafik mv. tilhører Jaynet A/S og evt. samarbejdspartnere. 83. Yderligere forhold om rettigheder og juridiske forhold vedrørende brug af Jaynet A/S hjemmeside samt produkter i øvrigt fremgår af de til enhver tid publicerede retningslinjer herfor, der findes på Jaynet A/S hjemmeside. Kunden er bundet af de til enhver tid gældende retningslinjer herfor. Ansvar og ansvarsbegrænsning 84. Kunden er ansvarlig for at yde erstatning efter dansk rets almindelige regler for skader, der påføres installationen eller Jaynet A/S udstyr. Jaynet A/S er tilsvarende erstatningsansvarlig efter dansk ret, idet Jaynet A/S dog aldrig er erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance

5 eller andet indirekte tab. Grænsen for Jaynet A/S ansvar er første udtag på kundens installationssted såfremt Jaynet A/S ejer netværket frem til dette. Hvis fejlen stammer fra fjernsyn, radio, settop boks eller andet efter det første udtag på installationsstedet vil Jaynet A/S i forbindelse med et evt. servicebesøg opkræve et beløb, der svarer til normaltaksten for denne service. 85. Jaynet A/S er i besiddelse af de nødvendige rettigheder og tilladelser til at udbyde tjenesterne. Udover pligt til afhjælpning i punkt 7 ovenfor kan Jaynet A/S ikke ifalde erstatningsansvar eller andet ansvar for fejl eller brist i tjenesten, herunder ikke i tilfælde, hvor fejl eller brist i tjenesten skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos Jaynet A/S og/eller tredjemand. Jaynet A/S har intet ansvar for tjenestens fuldstændighed og rigtighed mv. og har heller intet ansvar for skade eller tab som følge af fejl eller brist i sådan information, som kunden måtte modtage eller afgive. 86. Kundens brug af Jaynet A/S tjenester sker således i enhver henseende på eget ansvar. 87. Jaynet A/S er ikke erstatningspligtig for indtrængen i kundens eller nogen andens computer, telefon eller andre kilder/medier, hvorved udenforstående får adgang til, forstyrrer eller forvansker data og/eller information. 88. Jaynet A/S er heller ikke i nogen anden henseende ansvarlig for tab af data og/eller information, herunder ikke for direkte eller indirekte tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige/kommercielle data eller installeret software. 89. Jaynet A/S er erstatningsansvarlig for tingskader, som forårsages ved grov uagtsomhed fra Jaynet A/S. Dog er Jaynet A/S i intet tilfælde erstatningspligtig i henseende til indirekte tab eller tab i næringsvirksomhed, herunder avance tab, produktionstab, tab af data o. lign. som følge af manglende adgang til internettet, intranet, telefon, TV, fremtidige tjenester samt andre forstyrrelser. Endvidere er Jaynet A/S aldrig erstatningsansvarlig for tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort, misligholdes eller lignende. Jaynet A/S maksimale skadesansvar for alle typer skader under aftalen er til enhver tid begrænset til 6 (seks) måneders afgift for tjenesten, som vedrører skaden. 90. Krav mod Jaynet A/S i henhold til denne aftale skal fremsættes inden for rimelig tid efter at skade blev opdaget eller burde have været opdaget. Hvis dette ikke sker, anses retten til at gøre kravet gældende for at være bortfaldet. Rimelig tid anses for at være 2 uger. 91. Jaynet A/S har ikke ansvar for brud på aftalen, som skyldes hændelser uden for Jaynet A/S kontrol, såsom f.eks. fejl i kundens udstyr, brug af uautoriseret udstyr, fejl som beror på kunden eller noget forhold fra dennes side samt udefra kommende begivenheder udenfor Jaynet A/S kontrol (force majeure), herunder men ikke begrænset til - ulykkestilfælde, eksplosion, krig, terrorangreb, opløb, arbejdskonflikt, brand, foranstaltninger eller forsømmelser fra offentlige myndigheders side, strejke og lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelse, samt strømafbrydelse, afbrydelse eller forsinkelser i eksternt net eller telefonforbindelser. I sådanne tilfælde er Jaynet A/S ikke forpligtet til at yde et forholdsmæssigt afslag i eller refundere abonnementsafgift, medmindre Jaynet A/S har forsømt at begrænse skaderne forårsaget f.eks. ved ikke at have taget højde herfor ved denne aftales indgåelse eller ved at have forsømt at forsøge at overvinde sådanne hindringer, hvis disse kunne være undgået uden urimelige omkostninger for Jaynet A/S. 92. Jaynet A/S har ret til straks at slette, modificere og/eller lukke tjenester og internet-forbindelser, som ikke overholder gældende lovgivning, såvel dansk som international, og kravene til god offentlig skik og brug i både intranet og internettet, eller hvis indholdet kan anses for at være ulovligt, kompromitterende, stødende eller på anden måde upassende. Det er ikke tilladt kunden at anvende sin tjeneste i forbindelse med pornografisk, stødende eller ulovligt materiale. Brud på dette forbud medfører øjeblikkelig suspendering af tjenesten og en advarsel til kunden. Gentagne brud medfører lukning af tjenesten, og eventuel resterende abonnementsperiode vil ikke blive godtgjort. 93. Jaynet A/S afgør om og hvilket materiale, der hører under ovenstående kategorier. Kunden er til enhver tid berettiget til at kontakte Jaynet A/S for en vurdering heraf 94. Udover hvad der i almindelige abonnementsbetingelser angives om Jaynet A/S ansvar for mangler, kan Jaynet A/S aldrig ifalde ansvar for manglende tilrådighedsstillelse eller kvalitetstab i tjenesten, herunder hvis samarbejdspartneren eller anden operatør ikke opfylder sine forpligtelser overfor Jaynet A/S og/eller kunden. 95. Jaynet A/S har pligt til afhjælpning ved mangler, funktionsfejl mv. som angivet i almindelige abonnementsbetingelser. Kunden gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Jaynet A/S herudover aldrig heller ikke ved egen forsømmelse kan ifalde erstatningsansvar for fejl eller brist i tjenesten, hvis denne ikke måtte virke som forudsat. Jaynet A/S har intet ansvar for tjenestens fuldstændighed og rigtighed og har ej heller noget ansvar for skade og/eller tab, herunder men ikke begrænset til ikke indirekte tab som avance-, produktog driftstab, som følge af fejl eller brist i tjenesten, ligesom Jaynet A/S aldrig kan ifalde ansvar for tab af data. 96. Endvidere kan Jaynet A/S aldrig ifalde ansvar for, at kundens aftale med tredjemand bortfalder eller misligholdes som følge af kundens og/eller tredjemands manglende adgang til tjenesten. 97. Jaynet A/S har ret til uden varsel at afbryde kundens adgang til at kunne benytte tjenesten og i visse tilfælde hæve aftalen såfremt: Kunden ikke betaler forfaldne beløb efter at have modtaget rykkerbrev via eller via almindelig post med angivelse af endelig betalingsfrist og varsling om lukning ved fortsat manglende betaling, bemærk dog punkt Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser Kunden undlader at opfylde Jaynet A/S krav om betryggende sikkerhed En efterfølgende kreditvurdering viser, at der er eller kan være berettiget tvivl om kundens vilje eller evne til at betale. Jaynet A/S er endvidere berettiget til uden varsel at afbryde kundens adgang til at kunne foretage udgående opkald, hvis det aftalte kreditmaksimum overskrides Kunden gensælger Jaynet A/S tjenester, tilhørende og supplerende tjenester til tredjemand Kunden har negativ saldo til Jaynet A/S. Bemærk dog punkt Såfremt kunden inden 1 uge efter modtagelse af meddelelse om ophævelse af aftalen bringer det forhold, der gav anledning til ophævelsen, i orden, genåbner Jaynet A/S snarest for kundens adgang til at kunne foretage udgående opkald. Har kunden ikke betalt forfalden gæld, kan der ikke indgås en ny kundeaftale, før det skyldige beløb er betalt. Jaynet A/S er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at foretage

6 indberetning til kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre. 99. Endvidere er Jaynet A/S til enhver tid berettiget til med minimum 1 måneds forudgående varsel at opsige abonnementet og lukke for tjenesten, hvis: Jaynet A/S aftale med samarbejdspartneren uanset årsag ophører eller Kundens udnyttelse af tjenesten medfører åbenbar ulempe, miskreditering, væsentlige tab eller lignende gener for Jaynet A/S Eventuelt forudbetalt abonnementsafgift og tilslutningsafgift vil ikke blive refunderet til kunden i forbindelse med lukning af dennes konto, såfremt abonnementet er blevet opsagt af Jaynet A/S, og/eller der er sket brud på almindelige eller særlige abonnementsbetingelser Abonnementet kan ændres til et andet abonnement med flere tjenester, hvis et sådant findes, ved betaling af prisforskellen til det større produkt. Abonnementet kan efter bindingsperioden jf. pkt ligeledes ændres til et abonnement til en lavere pris, hvis et sådant findes, dog vil prisforskellen ved ændringen ikke blive godtgjort kunden. Den lavere pris vil blive opkrævet ved påbegyndelse på ny abonnementsperiode. Pris for opgradering og nedgradering af tjenester fremgår af Jaynet A/S hjemmeside 102. Jaynet A/S hæfter ikke for varer/tjenesteydelser udbudt af andre end Jaynet A/S eller Jaynet A/S datterselskaber. Jaynet A/S garanterer ikke i nogen henseende tilbud, varer og tjenesteydelser udbudt via internettet. Jaynet A/S linker i visse tilfælde til andre hjemmesider, men Jaynet A/S er ikke ansvarlig for at undersøge eller vurdere indholdet på sådanne hjemmesider. Endvidere kan Jaynet A/S ikke i nogen henseende drages til ansvar for tredjemands virusspredning og lignende digitale angreb foretaget via Jaynet A/S netværk. Aftalens løbetid og opsigelse 103. Kundens bindingsperiode er 6 måneder fra tilmeldingsdato og/eller ibrugtagningsdato. Kunden har opsigelsesvarsel på løbende måned + en måned. Opsigelse skal ske skriftligt med underskrift fra kunden samt andre forhold der måtte vedrøre opsigelsen, medmindre andet gælder i de særlige abonnementsbetingelser for tjenesten. Jaynet A/S har ikke pligt til at tilbagebetale installationsafgift eller andre afgifter, når aftalen ophører. Hvis kunden indenfor uopsigelighedsperioden på 6 måneder ønsker at opsige aftalen, kan Jaynet A/S ved en konkret vurdering af forholdet i visse tilfælde tillade sådan opsigelse og forlange et rimeligt gebyr herfor Hvis der sker brud på almindelige eller særlige abonnementsbetingelser, er Jaynet A/S berettiget til at ophæve abonnementet med øjeblikkelig virkning Eventuelt forudbetalt abonnementsafgift og tilslutningsafgift vil ikke blive refunderet til kunden i forbindelse med lukning af dennes konto, såfremt abonnementet er blevet opsagt af Jaynet A/S, og/eller der er sket brud på almindelige eller særlige abonnementsbetingelser Selvom kundens tjeneste er omfattet af en uopsigelighedsperiode på 6 måneder, kan kunden ved Jaynet A/S varsling af ændring af vilkår og priser for specifikke tjenester opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 30 dage. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde opsigelse i en uopsigelighedsperiode Jaynet A/S kan opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med 3 måneders varsel, hvis Jaynet A/S ophører med at udbyde den tjeneste, som der opsiges. For tillægstjenester gælder et varsel på en måned. Dog undtaget TV pakker, hvor opsigelsen kan ske med 14 dages varsel Opsigelse af aftalen fra Jaynet A/S side skal ske skriftligt. Opsigelse fra kundens side skal ske skriftligt med behørig underskrift fra kunden Hvis Jaynet A/S aftale med ejeren af den ejendom, hvori installationsstedet befinder sig, ophører (uanset af hvilken grund), aftalen med kunden automatisk med umiddelbar virkning på samme tidspunkt. Jaynet A/S kan i sådant tilfælde vælge at tilbagebetale forskudsindbetalt abonnementsbeløb (dog ikke installationsafgift, startgebyr eller andre engangsafgifter). Opsigelse før tiden, væsentlig misligholdelse m.v Jaynet A/S har uden forudgående varsel ret til, med umiddelbar virkning at ophæve aftalen og/eller at lukke tjenesten, hvis kunden har handlet i strid med de regler, som angives i Anvendelse af Tjeneste ovenfor eller i øvrigt på åbenbar måde har misbrugt tjenesten. Kunden er ikke fritaget for sin betalingsforpligtelse i den periode, hvor lukning sker, når nedlukning af tjenesten skyldes kundens væsentlige misligholdelse Jaynet A/S er berettiget til omgående at lukke tjenesten og opsige kundens kundeforhold hos Jaynet A/S, hvis Jaynet A/S eller tredjemand rammes af forstyrrelser, uforholdsmæssige udgifter, abnorme mængder af datatrafik eller ulejlighed i øvrigt som følge af kundens brug af tjenesten Ved anden overtrædelse af aftalen, har Jaynet A/S ret til at opsige aftalen med umiddelbar virkning og uden yderligere varsel afbryde kundens tjenester, herunder kundens forbindelse til Jaynet A/S portal og internettet samt eventuelt andre tjenester. Hvis kunden inden 1 måned ændrer og udbedrer det forhold, som er skyld i afbrydelsen af tjenesten, herunder betaler eventuelt forfaldne beløb til Jaynet A/S, kan Jaynet A/S vurdere, om tjenesten bør genåbnes mod betaling af et rimeligt gebyr Jaynet A/S er dog ikke er forpligtet til at genåbne tjenesten ved kundens væsentlige misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet undladelse af opfyldelse af krav om sikkerhedsstillelse, manglende betaling af afgifter efter fremsendelse af rykkerbrev med angivelse af endelig betalingsfrist og varsel om lukning, undladelse af ophør af brug af forstyrrende udstyr, brug af ikke-godkendt udstyr med skadelig virkning for Jaynet A/S udstyr og/eller installation, undladelse af meddelelse af adresseændring samt i øvrigt overstridig/kontraktstridig adfærd, der krænker Jaynet A/S rettigheder i henhold til aftalen Hvad angår betaling, som kunden skylder at betale i henhold til aftalen gælder, at betaling skal ske inden 8 dage fra den dag, hvor Jaynet A/S har fremsendt betalingspåmindelse til den adresse, som kunden har angivet i sin bestilling, medmindre andet måtte være anført i rykkerskrivelsen Kunden har ret til at opsige aftalen med umiddelbar virkning, hvis Jaynet A/S ikke inden for rimelig tid udbedrer afbrydelser, som Jaynet A/S i henhold til aftalen har pligt til at udbedre Hver part har ret til at ophæve aftalen med omgående virkning, hvis den anden part indstiller sine betalinger, går i betalingsstandsning, indleder forhandlinger om akkord, træder i likvidation, går konkurs, eller hvis partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde aftalen og betale forpligtelser efterhånden, som de forfalder. Hvis Jaynet A/S lukker, afvikler sine aktiviteter eller går konkurs, bortfalder aftalen automatisk. Ved ophævelse af aftalen skal der gives skriftlig meddelelse til den anden part herom. Ændring af vilkår og priser 117. Jaynet A/S har ret til uden forudgående meddelelse til kunden at forandre tjenesten for at sikre optimal drift af

7 bredbåndsnet og/eller andre netværk under forudsætning af, at ændringen ikke i væsentlig grad påvirker indholdet i tjenesten og/eller ydelser fra Jaynet A/S. Jaynet A/S forbeholder sig ret til at begrænse mulighederne for anvendelse af en tjeneste på grund af drifts og sikkerhedsmæssige forhold Jaynet A/S har altid ret til uden forudgående meddelelse til kunden at fortage nødvendige ændringer og reguleringer af tjenesten for at imødekomme krav stillet hertil af offentlige myndigheder og organisationer Jaynet A/S kan ændre disse almindelige abonnementsbetingelser, særlige abonnementsbetingelser samt abonnementsaftalen med et varsel på 1 måned. Ændringer af særlige gebyrer og afgifter mv. kan ske uden varsel. Ændringer, som er til fordel for kunden eller som sker til opfyldelse af den til enhver tid gældende lovgivning, gennemføres af Jaynet A/S uden forudgående varsel Meddelelse om ændringer af væsentlig betydning for kunden kan ske via Jaynet A/S hjemmeside og/eller i landsdækkende dagblade og/eller særskilt skriftlig meddelelse på faktura, ved brev eller via fremsendt til den af kunden senest opgivne adresse eller evt. tildelte Jaynet A/S adresse Hvis en ændring i henhold til punkt 117 indebærer en afgiftsforhøjelse eller er til væsentlig ulempe for kunden, varsles en sådan ændring med mindst en måneds varsel, således at kunden har mulighed for at opsige tjenesten senest med virkning fra det tidspunkt, hvor sådan ændring træder i kraft. Meddelelser 122. Til kundens køb af tjenester og produkter under aftalen kan der med tiden blive tilknyttet en særskilt adresse udleveret af Jaynet A/S. Jaynet A/S angiver på sin hjemmeside en -adresse til og fra hvilken kommunikation mellem Jaynet A/S og kunden skal ske Med forbehold for hvad der måtte følge af til enhver tid gældende lovgivning, er Jaynet A/S og kunden enige om, at meddelelser mellem parterne i videst mulig udstrækning skal foregå via samt at meddelelse, der afsendes fra en , som angivet i punkt 120 i videst muligt omfang anses for at udgøre bindende viljeserklæring fra den afsendende person En afsendt fra en , som angivet i punkt 120, skal anses for at være den modtagende person i hænde senest 5 dage efter afsendelse. Det samme gælder for et brev, som afsendes til den af modparten senest opgivne adresse for den aktuelle type af meddelelse Opsigelse skal ske via brev eller fax, medmindre andet fremgår af disse almindelige abonnementsbetingelser. Anvendelig lov og værneting i tilfælde af tvist 126. Aftalen er omfattet af dansk lov I tilfælde af tvist mellem Jaynet A/S og kunden om forhold, der udspringer fra aftalen, kan kunden klage til Jaynet A/S, der ved klager over fejl eller mangler kan yde kompensation til kunden Kunden kan anke Jaynet A/S afgørelse til Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48 st., 1358 København K, telefon: , hjemmeside: der behandler klager over alle teleudbydere i Danmark. Dette forudsætter, at ankenævnet er kompetent til at behandle tvisten, og at denne egner sig til ankenævnets afgørelse. Jaynet A/S påtager sig i sådant tilfælde at følge henstillingen fra Teleankenævnet i videst muligt omfang Hvis Teleankenævnet ikke afgør tvisten kan en uoverensstemmelse mellem parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. Ikrafttrædelse 130. Disse Almindelige abonnementsbetingelser og særlige abonnementsbetingelser afløser tidligere aftalevilkår og træder i kraft den 1. oktober Såfremt en bestemmelse i disse almindelige abonnementsbetingelser ikke opretholdes, kendes for ulovlig eller på anden vis bortfalder, får dette kun indflydelse på denne bestemmelse, idet resten af de almindelige abonnementsbetingelser opretholdes. SÆRLIGE ABONNEMENTSBETINGELSER IP-telefoni, VoIP Ikrafttræden 1. Disse særlige abonnementsbetingelser afløser tidligere aftalevilkår og træder i kraft den 1. oktober Tjenesten 2. Jaynet A/S samarbejder med en af IT- og Telestyrelsen anerkendt teleoperatør omkring udbud af telefonitjenester. Ved at indgå nærværende aftale giver kunden sit samtykke til, at Jaynet A/S direkte eller indirekte ved fuldmagt angiver samarbejdspartneren som kundens forvalgoperatør til relevant accessnetværksoperatør. 3. Tjenesten indebærer, at kunden kan ringe fra og til sin fastnet telefon via Jaynet A/S. Kunden kan ved brug af tjenesten foretage opkald til fastnet og mobilnet både i Danmark og udlandet. Anvendelse af tjenesten forudsætter, at kunden har tegnet abonnementsaftale samt at kunden har en fungerende telefon tilsluttet Jaynet A/S netværk. 4. Endvidere forudsætter anvendelse af tjenesten, at kunden er i besiddelse af en ATA-telefoniboks, som Jaynet A/S stiller til kundens rådighed. Sådan ATA-boks fungerer almindeligvis med 2 3 almindelige analoge telefoner (afhængigt af strømforbrug for hver enkelt telefon). 5. Der må kun tilsluttes ATA-boks udbudt af Jaynet A/S. 6. Hvis kunden ønsker sit nuværende telefonnummer fra anden udbyder overført til denne tjeneste, opsiger Jaynet A/S på vegne af kunden aftale med anden udbyder og gennemfører overførsel ( portering ) af nummeret. Hvis kunden ønsker nyt telefonnummer, skal kunden selv opsige sin abonnementsaftale med anden telefoniudbyder. 7. Personlig og abonnementsspecifik information i forbindelse med benyttelse af tjenesten, skal opbevares på et betryggende sted og må ikke anvendes af eller afsløres over for nogen uvedkommende. Kunden skal straks kontakte Jaynet A/S, hvis sådan information er kommet til uvedkommendes kendskab. Kunden hæfter for brug af tjenesten, indtil Jaynet A/S har spærret denne. 8. Jaynet A/S tilbyder en række tillægstjenester, funktioner og faciliteter. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter beskrevet på Jaynet A/S hjemmeside er til enhver tid gældende. Tillægstjenester kan kræve tegning af specielt abonnement, og Jaynet A/S kan opkræve betaling for disse services. Ved udbud af tillægstjenester kan gælde særlige vilkår. Disse særlige abonnementsbetingelser og almindelige abonnementsbetingelser for alle tjenester udbudt af Jaynet A/S vil også gælde for tillægstjenester. 9. Jaynet A/S ansvar gælder til netskillepunktet, der udgøres af ATA-boksen. Således afholder kunden alle omkostninger forbundet med fejlretning som følge af forkert brug af udstyr tilsluttet ATA-boksen mv. jf. også almindelige abonnementsbetingelser om brug af udstyr. 10. Med denne tjeneste kan kunden ikke anvende frit operatørvalg. Betaling, saldooplysning og specificeret regning 11. Kunden betaler til Jaynet A/S nærmere fastsatte priser for samtaler i overensstemmelse med de til enhver tid gældende priser som ses på Jaynet A/S hjemmeside. Herudover betaler kunden til Jaynet A/S en abonnementsafgift via et internetabonnement eller selvstændigt etableret abonnement på IP-telefoni.

8 12. Kunden betaler Jaynet A/S for sin telefoni efter forbrug og kan se status for sit forbrug via kundens online portal. Oplysninger om forbrug relateret til kundens telefoni foretaget via fastnet opdateres en gang i døgnet. Ønsker kunden at Jaynet A/S udspecificerer status over kundens forbrug, bliver kunden faktureret for dette. 13. Kunden kan via online portalen få oplyst forbrug ved hver enkelt samtale, kaldte numre samt dato, klokkeslæt og varighed herfor. Endvidere vil specifikationen rumme prisen for hvert opkald. Kunden kan på Jaynet A/S hjemmeside få oplysning om pris for opkald til andre danske telefonnumre, dog ikke overtakserede informations- og indholdstjenester (via service 900-numre). 14. Såfremt kunden har en negativ saldo til Jaynet A/S, kan Jaynet A/S vælge at suspendere kundens telefoni indtil denne resistance er udbedret. Dog spærres der ikke for opkald til Alarm 112. Anvendelse af tjenesten og nummeroplysningsdata 15. Jaynet A/S har ret til straks at lukke for en telefonforbindelse, der ikke opfylder krav til gældende lovgivning, såvel dansk som international, og krav til god offentlig skik og brug. Det er ikke tilladt kunden at anvende telefonlinjen til udbud af erotisk, pornografisk, stødende eller ulovligt materiale herunder markedsføring. Kunden er til enhver tid berettiget til at kontakte Jaynet A/S for en vurdering heraf. 16. Jaynet A/S gør opmærksom på, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet og tjenester skal afgive såkaldte nummeroplysningsdata til alle, der ønsker det. Ved sådanne data forstås navn, adresse, eventuelle oplysninger om stilling, abonnentnummeret og den kategori af tjeneste, abonnentnummeret anvendes til. Jaynet A/S er således forpligtet til at videregive nummeroplysningsdata registreret i selskabets database til alle, der fremsætter ønske herom, herunder adressebureauer samt udbydere af oplysningstjenester og telefonbøger mv. Jaynet A/S videregiver ikke andre nummeroplysningsdata end navn, stilling, adresse og telefonnummer (rådata), medmindre kunden udtrykkeligt har givet samtykke til videregivelse af yderligere data (forædlet data). 17. Nummeroplysningsdata som kunden har krævet hemmeligholdt, videregives ikke af Jaynet A/S til tredjemand. Dog vil kundens data altid blive videregivet til brug for offentlige alarmtjeneste eller politiet samt eventuelt anden udbyder af telenet/teletjenester med signaleringsformål. 18. Kunden har ret til at få indsat markering i CPR-registret om, at kunden frabeder sig henvendelser i markedsføringsøjemed. Sådan markering vil give kunden beskyttelse mod markedsføring fra tredjemand, der har indhentet oplysninger fra Jaynet A/S nummeroplysningsdatabase. 19. Kunder, som ønsker information om behandling af deres personlige oplysninger, eller som ønsker at få rettet i sådanne oplysninger, kan rette henvendelse til Jaynet A/S. Flytning eller ændring af telefonnummer 20. Flytter kunden i abonnementsperioden, kan kunden tage tjenesten med sig til ny bopæl, hvis denne er omfattet af Jaynet A/S udbud af tjenesten og tilkoblet Jaynet A/S netværk. Ved sådan flytning af tjenesten, er Jaynet A/S berettiget til at pålægge kunden et administrationsgebyr for flytning af tjenesten. 21. Kan kunden ikke medtage tjenesten til ny adresse, har kunden dog mulighed for at overføre sit telefonnummer til ny operatør. 22. Hvis kunden flytter til en bopæl, der ikke er omfattet af Jaynet A/S udbud af tjenesten, er kunden ikke berettiget til at medtage tjenesten til sin nye bopæl, og tjenesten ophører med at gælde fra den dag, kunden fraflytter sin bolig, jf. om opsigelse pkt. 14 nedenfor. Samtidig skal ATA-boks og eventuelt andet udstyr stillet til rådighed af Jaynet A/S returneres. Kunden hæfter for betaling af tjenesten og sådant udstyr, indtil Jaynet A/S har modtaget underretning om kundens flytning og modtaget udstyr. Evt. udstyr m.v. leveret af Jaynet A/S skal returneres i forsvarlig stand og kunden afholder alle udgifter i forbindelse hermed. Såfremt returnering ikke sker, kan separat erstatningskrav fremsættes. Sikkerhed 23. Jaynet A/S påtager sig ikke i nogen henseende ansvaret for sikkerhed ved samtaler, herunder men ikke begrænset til sikkerhed mod tredjemands aflytning af kundens telefonlinje, optagelse af samtaler mv. Jaynet A/S gør endvidere opmærksom på, at det er strafbart at aflytte andres telefonsamtaler. 24. Kunden gøres opmærksom på, at der ved trådløs telefoni er en risiko for, at uvedkommende personer kan aflytte samtaler, hvilket Jaynet A/S ikke er i stand til at afhjælpe teknologisk. Derfor anbefales brug af digitale trådløse telefoner baseret på teknologier, der vanskeliggør aflytning af telefonen. Fejlsøgning og fejlretning 25. Ved fejlmelding fra kunden vil Jaynet A/S forsøge at sikre eventuel fejlsøgning og/eller -retning hurtigst muligt. Sådan fejlsøgning og/eller -retning vil almindeligvis ske indenfor de gældende vilkår skrevet i de almindelige abonnementsvilkår. Dog garanteres dette ikke da det kan kræve kundens aktive medvirken, herunder på kundens installationsadresse. Opsigelse og væsentlig misligholdelse 26. Måtte kunden ønske at få tjenesten genåbnet efter endt væsentlig misligholdelse, kan tjenesten genåbnes mod betaling af særskilt gebyr herfor. Åbning kan ske med forbrugsrestriktion. Kunden har ikke krav på at få tildelt det fastnetnummer, som denne havde inden lukning af tjenesten, hvis lukning har varet over 1 måned. 27. Hvis nummerportering af telefon er iværksat inden opsigelse eller brug af fortrydelsesret, gælder det at denne ikke kan fortrydes uden at der opkræves at gebyr for øget administration. SÆRLIGE ABONNEMENTSBETINGELSER Internet Ikrafttræden 1. Disse særlige abonnementsbetingelser afløser tidligere aftalevilkår og træder i kraft den 1. oktober Tjenesten 2. Jaynet A/S tildeler en IP-adresse til kunden. En IPadresse tilhører Jaynet A/S og stilles kun til kundens rådighed, indtil abonnementsaftalen ophører. Jaynet A/S afgør tildeling af IP-adresse. Jaynet A/S har ret til at ændre en fast IP-adresse, når dette er påkrævet af hensyn til trafik, drift eller tekniske forhold, herunder ved eventuel flytning af abonnementet. Jaynet A/S informerer kunden om sådanne ændringer med et passende varsel. Kunden afholder selv alle udgifter i forbindelse med nødvendige tilpasninger i kundens udstyr mv. 3. Det nærmere omfang, indhold af og beskrivelse af tjenesterne fremgår på Jaynet A/S hjemmeside samt evt. produktbeskrivelse. Maksimalhastighed for tjenesten garanteres aldrig af Jaynet A/S, da software, firewalls og digitale netværks beskaffenhed kan vanskeliggøre og hastighedsnedsætte transmissioner. 4. Hver adresse, som indgår i tjenesten er personlig. Jaynet A/S har ret til at nægte og/eller at fjerne stødende, navnekrænkende og ikke formålstjenlige adresser samt allerede registrerede adresser. Jaynet A/S har også ret til at ændre tildelte adresser, hvis det er begrundet i tekniske, juridiske eller kommercielle årsager eller lignende saglige begrundelser.

9 5. Jaynet A/S beholder ejendomsretten over tildelte adresser. 6. Kunden har ansvar for løbende at tømme tilsluttede postkasser. Jaynet A/S har ret til at spærre konto for indkommende post, såfremt der mangler tilgængelig lagerplads. Endvidere er Jaynet A/S berettiget til uden forudgående varsel at slette elektronisk post, der efter 3 måneder fortsat befinder sig uafhentet på mailserveren samt i øvrigt post, der måtte krænke juridiske rettigheder. Endvidere forbeholder Jaynet A/S sig retten til at fjerne s fra kunder, der ikke længere er tilknyttet Jaynet A/S tjenester. 7. Jaynet A/S gør kunden opmærksom på, at download af materiale fra digitale netværk og åbning af vedhæftede materialer i s medfører en risiko for virusinficering af hardware og software. Jaynet A/S kan aldrig drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Ansvar for indhold m.v. 8. Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til rådighed for andre via tjenesten. Jaynet A/S påtager sig ikke at kontrollere, hvilken information, der stilles til kundens rådighed ved adgang til internettet, og Jaynet A/S har ikke på nogen måde ansvar for den passerer gennem tilslutningen til eller fra internettet. Med information menes alle former for digital information, herunder men ikke begrænset til lyd og musik, billede, tekst, data, video, komprimerede filer og links til andre internet sider. Kunden gøres udtrykkeligt opmærksom på, at det er ulovligt at skaffe sig adgang til, kopiere, offentliggøre eller på anden vis mangfoldiggøre juridisk beskyttet materialer i digital form såsom film, lyd, billeder og tekst uden rettighedshavers forudgående samtykke sådan mangfoldiggørelse foregår på kundens egen risiko og erstatningsansvar. 9. Kunden er ansvarlig for at have nødvendig tilladelse til at sprede, modtage eller lagre information. Kunden er eneansvarlig for al korrespondance, indlæg i diskussionsgrupper og andre online aktiviteter, som kunden måtte deltage i. 10. Kunden er privat forbruger, jf. pkt. 1, og gøres i den forbindelse opmærksom på, at tilslutning af dataenheder, som f.eks. en server ikke må anvendes i kommerciel henseende. Det anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen, såfremt kunden bruger serveren til kommerciel brug. Det anses endvidere som en væsentlig misligholdelse af aftalen, såfremt en af kundens opsatte servere, dataressourcer el.lign. forestår massedistribution af s til brugere, der ikke selv har bedt om sådan distribution (Spam) og massedistribution af nyhedsindlæg til et større antal nyhedsgrupper ( NewsSpam ). Det er kunden strengt forbudt at postscanne andre computere og lignende redskaber på internettet eller i Jaynet A/S netværk eller skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet eller i Jaynet A/S netværk. 11. Jaynet A/S er berettiget til med omgående virkning at lukke tjenesten ned, hvis kunden medvirker til spredning af virus, krænker tredjemands immaterielle rettigheder, sletter, eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header-information samt i øvrigt måtte overtræde gældende lovgivning eller skrevne/uskrevne regler for god skik på internettet. 12. Jaynet A/S forbeholder sig ret til; at teste for åbne porte - herunder proxies - samt åbne servere på kundens udstyr, der kan give anledning til misbrug at tilføje afsenderen af Spam i Jaynet A/S obligatoriske filter at blokere afsendere af virus i det obligatoriske filter at spærre for udgående s fra kunden, hvis kunden er listet i RBL ( Realtime Blocking List ) - hvilket er de offentlige lister over afsendere af Spam at bestemme indholdet af filtret, bygget på bl.a. RBL. Forbeholdet medfører ikke, at Jaynet A/S nødvendigvis benytter sig af denne ret. Opsigelse og ophævelse 13. Ved abonnementets ophør, vil kundens adresse med indhold og kundens evt. tjeneste med indhold uden yderligere varsel blive slettet senest 30 dage efter opsigelse af abonnementet. Denne sletning vil blive effektueret, hvad enten abonnementet opsiges af kunden eller Jaynet A/S, og i ethvert tilfælde er det kundens ansvar at tage eventuelle sikkerhedskopier af indholdet inden nedlukning af tjenesten. SÆRLIGE ABONNEMENTSBETINGELSER TV, IPTV Ikrafttræden 1. Disse særlige abonnementsbetingelser træder i kraft den 1. oktober Tjenesten 2. Jaynet A/S har indgået samarbejde med ComX Networks A/S (ComX) med henblik på salg og distribution af ComX bredbånds-tv (IPTV) til Jaynet A/S nuværende og nye kunder. 3. ComX har givet Jaynet A/S tilladelse til at foretage retransmission af ComX tjeneste med henblik på fremførelse af tjenesten til de kunder som måtte vælge at indgå aftale med Jaynet A/S og subsidiært ComX. 4. Som led i samarbejdsaftalen mellem Jaynet A/S og ComX er det aftalt at ComX administrer indberetninger til Copydan og Koda vedrørende registrering af antal kunder som modtager Jaynet A/S tjeneste. Kunden samtykker ved indgåelse af tjenesten, at Jaynet A/S udveksler data om kunden med ComX Networks A/S. 5. ComX IPTV og VOD leveres direkte til kunden af ComX Networks A/S. Dog betegnes tjenesten som værende en Jaynet A/S tjeneste. Jaynet A/S og ComX Networks A/S har aftalt, at Jaynet A/S forestår fakturering på vegne af ComX Networks A/S. 6. Aftalen omkring tjenesten træder som minimum i kraft 7 dage efter afsendelse af settop boks fra Jaynet A/S, såfremt tjenesten ikke er aktiveret før. 7. En tjeneste hos Jaynet A/S giver adgang til at modtage et nærmere antal TV- og radio kanaler. Jaynet A/S kan aldrig garantere et bestemt udbud af kanaler overfor kunden. Kunden kan blive pålagt et rimeligt administrationsgebyr ved skift af programpakke og/eller tilvalgspakke. 8. Der kan for udvalgte Jaynet A/S tjenester, TV-pakker og tilvalgspakker gælde specielle betingelser, som definerer en længere abonnementsperiode, herunder kampagner og tilbud. Bokse, udstyr med mere 9. Det er en forudsætning, at kunden har det nødvendige udstyr, såsom fjernsyn og evt. modtager. Abonnement på tjenesten kræver altid digital settop boks, som leveres af Jaynet A/S. 10. Boksen kan lejes efter gældende priser. Boksen forbliver Jaynet A/S ejendom og skal tilbage leveres til Jaynet A/S ved tjenestens ophør. 11. Ønsker kunden adgang til tjenesten fra forskellige fjernsyn, skal der tilknyttes en Jaynet A/S settop boks til hvert fjernsyn. Grundet tekniske begrænsninger, kan Jaynet A/S ikke altid tilbyde flere settop bokse til et givent installationssted/husstand. 12. Settop bokse leveret fra andre udbydere, understøttes ikke af tjenesten fra Jaynet A/S og adgang til tjenesten omfatter kun anvendelse af Jaynet A/S settop bokse. 13. Det bemærkes, at der i manualen er anført at Jaynet A/S settop bokse skal stå frit, da der kan opstå varmeudladning, hvorfor Jaynet A/S ikke

10 erstatter/ombytter settop nokse, såfremt boksen måtte være brændt sammen af den årsag. Kanaler 14. Antallet af TV kanaler afhænger af abonnementet på den valgte tjeneste, eller evt. senere ændringer foretaget ifølge aftale med Jaynet A/S. 15. Jaynet A/S kan ændre indholdet af de enkelte TVpakker, tilvalgspakker og tjenester med 1 måneds varsel, dog uden kunden af denne årsag alene kan tilsidesætte bindingsperioden og opsigelsesvarsel. Tjenesten løber indtil normal bindingsperiode ophør, på trods af ændret indhold. 16. Kunden må ikke anvende tjenesten i kommerciel henseende, offentlig fremvisning eller erhvervsmæssig udnyttelse. Kunden må således heller ikke kopiere, videresælge eller på anden måde anvende de af tjenestens omfattede TV- og radio programmer, eller på andre måder krænke 2 parts rettigheder, herunder ophavsrettigheder og andre immaterialle rettigheder. 17. Kunden hæfter for al brug af tjenesten, herunder Video- On-Demand. Video-On-Demand 18. Video-On-Demands særlige egenskab, leje af en eller flere filmtitler i et vist antal timer/dage bevirker, at kunden ikke kan fortryde en leje fra Jaynet A/S udbud af filmtitler fra tjenesten. Eventuelle yderligere betingelser, herunder men ikke begrænset til, priser og varighed for anvendelse af tjenesten vil fremgå af prislisten og i forbindelse med den enkelte transaktion. Vedligeholdelse, ændringer med mere 19. Jaynet A/S, subsidiært ComX forbeholder sig ret til at forbedre eller i øvrigt at gennemføre ændringer af de tilsluttede settop bokse. Kunden er forpligtet til at acceptere, at sådanne ændringer foretages med et varsel på 1 måned, medmindre ændringerne foretages således, at der alene er tale om en forbedring for kunden f.eks. en opgradering. 20. Kunden er indforstået med og accepterer forbedringer/eller ændringer af Jaynet A/S tjenester og/eller andet udstyr, selvom ændringer kan medføre at de tekniske krav, der stilles til kundens udstyr, ændres, for at kunden kan udnytte de forbedringer som en given ændring indebærer. Rettigheder 21. Alle rettigheder, herunder ophavsret, ejendomsret og andre materielle og immaterielle rettigheder vedrørende TV-programmer, Vide-On-Demand titler og hertil relaterede tjenester, tilhører Jaynet A/S, ComX Networks A/S og/eller leverandører, licensgivere eller andre aftaleparter og samarbejdsparter. 22. Varemærker og andre logotyper, kendetegn eller billeder, som findes på Jaynet A/S portal, hjemmeside, produkthæfte med mere, tilhører Jaynet A/S, ComX Networks A/S og/eller leverandører, licensgivere eller andre aftaleparter og samarbejdsparter. SÆRLIGE ABONNEMENTSBETINGELSER TV, IPTV - CANAL+ Ikrafttræden 1. Disse særlige abonnementsbetingelser træder i kraft den 1. oktober Bindingsperiode 1. Bindingsperioden for CANAL+ produkter er 6 måneder med et opsigelsesvarsel på en løbende måned plus 1 måned, medmindre kunden har tegnet CANAL+ abonnement i forbindelse med at kampagnetilbud, hvor bindingsperiode og opsigelsesvarsel kan være længere. Se i så fald kampagnens specifikke betingelser. Opkrævning med mere 1. Prisen for CANAL+ produkter gælder ved visning på 1 Jaynet A/S settop boks. Der kan opkræves ekstra betaling, såfremt kunden har flere settop bokse. Se Jaynet A/S hjemmeside for gældende priser.

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere