WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser"

Transkript

1 WHITE PAPER Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

2 LEAN SAGSBEHANDLING GJORT ENKELT Flere undersøgelser viser, at a-kassernes top 5 udfordringer er og i lang tid har været: Øget omkostningsbevidsthed /faldende indtægter At takle den stigende mangfoldighed mellem medlemmer At unge medlemmer er vanskelige at tiltrække og fastholde Øget konkurrence mellem organisationerne Stagnerende eller faldende medlemstal Da udfordringerne ikke har ændret sig over de seneste år, er der brug for, at a-kasserne omstiller og udvikler sig. Brancheforeningen AK-Samvirke udtrykker fremtidens udfordringer for a-kasserne i følgende figur: Er det a-kassernes fem ledestjerner eller fem brændpunkter? Der kan vælges benævnelse efter temperament, men givet er, at mange a-kasser allerede arbejder målrettet på at nå stjernerne eller på at slukke bålene. Vejen kan synes lang og midlerne mangfoldige. Det er her, lean kommer ind i billedet som både et værktøj og en katalysator til at tackle alle fem udfordringer med. Artiklen ser på, hvorfor lean er et godt bud på, hvordan man kommer i gang med fremtiden, hvordan man kommer videre fra et godt udgangspunkt og hvordan det kan gøres enkelt. HVORFOR LEAN? Hvorfor lean sagsbehandling i a-kasser? A-kasser er kendetegnet ved en decentral organisation og en decentral beslutningsproces, hvilket gør dem svære at lede. Samtidig er sagsbehandlingen for mange a-kasser en black-box og derfor vanskelig at forbedre. Og opgaver, der løses i en afdeling, udføres ofte på en anden måde i en anden afdeling. Dette er blot nogle få eksempler på problemstillinger ledelse, optimering af sagsgange samt ensartede processer - som lean sagsbehandling løser. MENNESKET I CENTRUM Desuden spiller mennesker en helt central rolle i a-kasser på samme måde som mennesket er i centrum efter lean tankegangen. Lean uddelegerer således ansvar til medarbejderne, giver ledelsen effektive ledelsesværktøjer og åbner sagsbehandlingens sorte kasse ved at inddrage og motivere medarbejderne til en løbende forbedringsproces. Lean 2

3 skaber på den måde gennemsigtige arbejdsgange og fælles viden mellem kollegaer og ledere, så processerne bliver ensartede. Lean er ikke et nyt rationaliseringsværktøj, men en kultur for løbende forbedring, en måde at kommunikere på og en værktøjskasse baseret på sund fornuft, der fjerner stress i organisationen, frigør tid til bedre medlemsservice og leverer effektive arbejdsprocesser. Udgangspunktet for lean tankegangen er, at kun en mindre del af tiden og arbejdet i et forbund eller i en a-kasse overhovedet bliver brugt til at skabe værdi for medlemmerne. Der bliver brugt meget tid på det at organisere og drive a-kassen, på interne møder, på administration osv. tid, der ikke direkte kommer medlemmerne til gode og som ikke sætter medlemmet i centrum. Lean har et enkelt svar på denne problemstilling: find ud af, hvad der er vigtigt for medlemmerne; - det er de værdiskabende aktiviteter. Sæt derpå jagten ind på alle ikkeværdiskabende aktiviteter spildet og skyd dem ned en for en. Det er lean i en nøddeskal. Lean har bredt sig fra produktionsvirksomheder ind i servicesektoren som lean administration og service. Dette omfatter lean økonomistyring, lean indkøb, lean sagsbehandling osv. Grebet rigtigt an, kan der opnås dramatiske forbedringer af sagsbehandlingstider, produktivitet, kapacitetsudnyttelse, medarbejdertilfredshed, kvalitet, serviceniveau og medlemstilfredshed på en måde, der ikke øger arbejdstempoet og ikke kræver flere ressourcer. Årsagen til dette er, at lean tager udgangspunkt i medarbejdernes viden. Derved sikrer man sig dels, at denne viden bliver bedre udnyttet, dels springer man over hele den fase med forklaring og implementering, som skulle til, hvis initiativet til lean kom fra a- kassens ledelse. Lean bygger på medarbejdernes viden. HVAD ER LEAN SAGSBEHANDLING? Lean sagsbehandling bygger på fire grundlæggende principper: 1. eliminering af spild, 2. fokus på medarbejdere, der skaber værdi, 3. flow og gennemsigtighed i sagsbehandlingen samt 4. optimering på tværs af funktioner. Eliminering af spild Eliminering af spild betyder, at a-kassen skal forstå, hvad der har værdi for medlemmerne og forstå, hvilke aktiviteter og ressourcer, der er absolut nødvendige for at skabe denne værdi. Når dette er erkendt, er alt andet spild. Kan medlemmerne betjenes uden, er det spild. 3

4 I sagsbehandling er der syv spildfaktorer: 1. For grundigt arbejde 2. For mange uafsluttede sager, som kunne være afsluttet 3. Unødvendige arbejdstrin 4. Ansvars- og håndskift 5. Fejl i afgørelser 6. Ventetid 7. Transport af information Tag temperaturen på din egen organisation er der styr på disse spildfaktorer? Fokus på medarbejdere, der skaber værdi Efter lean tankegangen betyder dette fokus, at der skal dannes teams af sagsbehandlere, der får ansvar for udvikling af arbejdsprocesserne og ansvar for selv at træffe beslutninger i det daglige arbejde. Teams udstyres med en høj grad af egenkontrol, og en forudsætning for dette er målrettet uddannelse af sagsbehandlerne. Målet er, at teams råder over kompetencer, der gør, at 80 % af alle sager færdigbehandles helt og holdent i teamet. Hvert sagsbehandlerteam formulerer mål, der styres efter. Kvalitative mål, men ikke mindst håndfaste nøgletal, der kan måles og følges op på. Det gælder nøgletal for produktivitet, kvalitet og serviceniveau. Øvrige medarbejdere, herunder ledere, støtter sagsbehandlerne i deres arbejde. Ved at fjerne forhindringer, ved at hjælpe og ikke mindst ved at lede. Ledelse lean ledelse bliver pludselig mulig, bliver konkret og gennemføres på det praktiske plan på en dagtil-dag basis. Processer og arbejdsgange er blevet gennemsigtige den sorte boks er åbnet og der er produktionsmål at styre efter. Lean ledelse betyder derfor bl.a., at ledelsen støtter sagsbehandlerne ved at planlægge og styre produktionen. Sørger for, at bemandingen passer til sagsmængden, at sagerne prioriteres efter deadlines, at korrigere, hvis der opstår afvigelser fra målene, at de rigtige hjælpemidler og systemer er til stede osv. osv. Sørger kort sagt for, at arbejdsvilkårene er bedst mulige for sagsbehandlerne men kontrollerer ikke den enkelte sag. Nøglebegrebet er stadig medlemstilfredshed, og den skal måles for at effekten af forbedret sagsbehandling kan vurderes. Skab flow og gennemsigtighed i sagsbehandlingen Flow og gennemsigtighed betyder, at alle processer strømlines ansvarsskift skal reduceres, mængden af dokumenter og blanketter skal minimeres, intern ventetid skal nedbringes. Men flow og gennemsigtighed betyder også, at metoderne skal standardiseres. Her hjælper leans sunde fornuft med en række tommelfingerregler som: Nemme sager behandles før tunge sager Igangsatte sager færdiggøres, før nye startes Bunker, dvs. ubehandlede sager, synliggøres Sager i arbejde synliggøres 4

5 Gennemførte sager selve produktionen - synliggøres Sagsbehandlingsprocessen synliggøres Alle kan se alt Sagerne tilhører teamet, ikke den enkelte sagsbehandler. Kontormiljøet indrettes, så der ikke ligger bunker på skrivebordene på et skrivebord ligger i princippet kun den sag, der arbejdes på. I stedet sorteres og systematiseres bunkerne i et fælles reolsystem, der på den måde synliggør processen samt mængden af sager på lager. Eller reolsystemet oprettes i it-systemet, hvis sagsbehandlingen er papirløs. Uanset på hvilken måde, så gør disse styringsreoler, at alle kan se alt har vi travlt, er vi bag ud, skal der indkaldes ekstra mandskab et blik på reolen er nok til at besvare dette spørgsmål. Optimering på tværs af funktioner Optimering på tværs af funktioner betyder, at sagsbehandlingsprocessen skal ses som et hele, end-to-end. Fra et medlem ringer til udbetaling finder sted. Ikke kun den del af processen, som sagsbehandlerne tager sig af. Arbejdsgangene skal organiseres, synkroniseres og optimeres på tværs af afdelinger og funktioner. Telefonsystem, kontaktcenter, sagsmodtagelse, medlemsservice, sagsbehandling, økonomiafdeling, it-funktion, sekretariat alle funktioner og opgaver, der bidrager til medlemsbetjeningen, skal arbejde efter lean tankegangen. Udtrykt mere brutalt, så skal der være styr på underleverandørerne. Det gælder også institutioner og organisationer, der indgår i sagsbehandlingen udenfor a-kassen. Med dem skal samarbejde aftales til at styre hele processen, der skal sættes fælles forbedringsmål op og indgås formelle serviceniveauaftaler. Det hjælper ikke en effektiv a-kasse og har ikke værdi for medlemmerne at forsinkelser og ventetider optræder hos eksterne samarbejdsparter. LEAN SAGSBEHANDLING I PRAKSIS I praksis vil en a-kasse, der har indført og gennemført lean sagsbehandling, udvise en række karakteristika: Fordelingen af post er integreret med produktionsafdelingen, dvs. sager forbehandles og placeres, så alle direkte kan se sagerne, - sagerne tilhører teamet, ikke den enkelte. Forbehandlingen betyder bl.a., at manglende oplysninger fra medlemmet indsamles, før sagen reelt modtages og bringes videre. Rydelighed er sammen med ændring af arbejdspladsen med til at øge kvaliteten og medarbejdertilfredsheden. Lean bringer her 5S-begrebet i spil, nemlig 1. Sortér (smid ud) 2. Sæt i orden (arbejdspladsindretning) 3. Shine (gør rent) 4. Systematisér (hold ledelsesmæssigt fokus) 5. Standardisér (fasthold og kommunikér best practice) 5

6 Desuden vil ansvaret være tydeliggjort for ledelse og for de, der har ansvaret for de forskellige sagstyper (procesejere). Rollerne er defineret og krav til kompetence klarlagt, idet teams sammensættes ud fra kravet om, at der skal være kompetencer tilstede, så hele sagsbehandlingen dækkes. Det betyder fokus på videndeling og kompetenceudvikling indenfor teamet samt på målrettet undervisning. En sidegevinst ved denne tankegang er, at det er langt nemmere at optage nye medarbejdere i et team ved simpelthen at udpege coaches for de nye. Styring kapacitetsplanlægning og driftsstyring er en realitet på grund af synligheden, f.eks. via styringsreoler, elektronisk sagsbehandling og målstyring samt med resultattavler, hvor de faktiske tal for leveret produktion, kvalitet og service løbende offentliggøres for alle sammenholdt med de mål, der er sat op. Er vi på omgangshøjde eller sakker vi lidt bagud det kan alle følge med i. Og gøre noget ved i fællesskab. HVORNÅR SKAL LEAN OVERVEJES OG HVAD FÅR MAN UD AF DET? Lean bør overvejes, Når sagsbehandlingstiderne er lange Når bunkerne er store Når afdelingerne sagsbehandler forskelligt Når ledelsen savner indsigt i sagsforløbene og derfor mangler værktøjer til at lede og planlægge Når sagerne skal gennem flere specialister Når der er fejl og tilbageløb Når procesansvaret ikke er placeret Til gengæld vil seriøs og målrettet udvikling af lean i organisationen give a-kasserne en række sikre gevinster i form af Væsentlig øgning af produktivitet Væsentlig reduktion af sagsbehandlingstider Løft af kompetenceniveauet i sagsbehandlingen såvel som i ledelse Færre fejl, idet kvalitetssikring indbygges i processerne og ligger ikke længere hos den enkelte medarbejder Bedre overblik, planlægning og styring af produktionen Motiverede medarbejdere med medansvar, ejerskab og selvstyring En lærende og omstillingsparat organisation med forandring indbygget i kulturen Medarbejdere, der ikke er stressede Medlemmer, der oplever en bedre a-kasse HVORDAN KOMMER MAN I GANG? Forbedring efter lean tankegangen er en løbende proces hen mod en teoretisk tilstand, hvor der kun findes værdiskabende aktiviteter. Det er ikke et engangsprojekt. Løbende forbedring gennemføres ved at udvælge det område eller den/de processer, der skal forbedres, analysere dem og finde løsninger, der gennemføres som forbedringer. 6

7 Derpå gentages forløbet, på nye områder, men også ved hele tiden at forbedre den aktuelle proces endnu mere. Udvælgelse Start med at udpege de processer, der skal forbedres. Den mest effektive måde er at opstille a-kassens (eller forbundets) procesmodel og det kan faktisk gøres på to A4 sider. En for kerneprocesserne og en for støtteprocesserne. Med alle hovedprocesser og alle delprocesser se figur. Kerneprocesser Delproces med aktiviteter Støtteprocesser Med den rigtige bemanding af ledere og nøglemedarbejdere fra alle kerneprocesser henholdsvis støtteprocesser kan procesmodellen udarbejdes på få, effektive arbejdsmøder. Hovedprocesserne nedbrydes i delprocesser, der igen nedbrydes i arbejdsaktiviteter. Procesmodellen er alfa og omega for at forstå helheden og detaljen i den fælles a-kasse, for at få et fælles sprog, for at få et enkelt værktøj og en struktur, der bærer hele lean projektet igennem. Eksemplerne er mange: projektafgrænsningen bliver enkel (hvilke processer /delprocesser /aktiviteter er med), udnævnelse og udvikling af procesejere 7

8 bliver nemmere, ligesom komplette, fælles arbejdsgange og fælles begrebsapparat bliver muligt. Etc. Etc. Man tror det ikke, men en helikoptertur, der sætter spotlys på processerne, kan gennemføres på få dage og med stort udbytte for deltagerne, - det er en sjælden lejlighed til at samle alle ledere og nøglemedarbejdere i a-kassen i samme rum til drøftelse og forståelse af struktur og processer i den fælles organisation. Med a-kassernes decentrale organisation og den opbrydning og tilpasning, der finder sted i forbindelse med bl.a. strukturreformen og dennes krav om færre, men mere slagkraftige enheder, er det særlig vigtigt, at a-kasserne definerer deres struktur ud fra processerne. Arbejdet er det samme uanset det udføres centralt eller i decentrale afdelinger organisationsdiagrammer forgår, processer består. Når processerne er udpeget, nedsættes det eller de procesteams, der skal gennemføre lean projektet. Gør ikke teams for store! Derpå definerer ledelsen sammen med teams formålet med opgaven. Der skal fra starten sættes helt konkrete, målbare mål for forbedringerne. Hvilke forbedringer vil vi opnå, hvor store skal forbedringerne være? Det er en svær, men nødvendig øvelse og det skal tillades at korrigere disse mål i takt med, at man bliver klogere. Hvor ambitiøs skal man være? Dette er en vigtig overvejelse i forbindelse med formuleringen af projektets mål. Et godt udgangspunkt for disse overvejelser er at tage et køligt overblik over organisationens modenhed, f.eks. med støtte i den såkaldte CMMI modenhedsmodel for sagsbehandling. CMMI betyder Capability Maturity Model Index indeks for modenhed af formåen. Løbende forbedring 5. Optimeret Tal bruges til at opnå optimal proces Erfaring bruges til løbende forbedring Forandring er en del af kulturen Reducér variation i processen 4. Kvantitativt styret Processen måles, så der er tal på næsten alt Processen løses efter præcise forudsigelser Dato for sagens afslutning kan oplyses til medlemmet Definér fælles processer 3. Defineret Processen beskrevet og forstået på tværs af a-kassen Processen løses efter en standard Fjerner flaskehalse i sagsbehandlingen Indfør planlægning 2. Styret Processen kan styres for en bestemt sagstype og afd. Processen kan gentages 1. Initial Processen er uforudsigelig, dårligt kontrolleret og reaktiv Processen løses ad hoc Et godt råd er at være realistisk om organisationens modenhed og at sætte realistiske mål for organisationsudviklingen. Gå trinvis frem! Næste skridt er at forstå de nuværende arbejdsgange. Sagsgangene skal kortlægges trin for trin inkl. tidsdimensionen hvor lang tid bruger vi? Lean tilbyder til dette arbejde 8

9 såvel som til andre analyser i projektet en lang række enkle værktøjer. Lean er sund fornuft og ikke raketvidenskab. Der udarbejdes fra begyndelsen en samlet plan for hele projektet. Alle tre faser, udvælgelse, analyse og forbedring. Analyse Tankegangen bag lean er at være konkret, at basere sig på målbare facts og klart at kunne både rapportere og konstatere de forbedringer, projektet opnår. Derfor skal førsituationen måles, så den senere procesforbedring objektivt kan konstateres. Analysefasen går derfor ud på At udpege, hvad der skal måles, så procesforbedring senere kan konstateres At definere selve målepunkterne hvad forstår vi ved produktivitet, medlemstilfredshed, serviceniveau, sagsbehandlingstid osv. og hvordan måles det? Skal vi selv definere dette eller findes der en branchestandard? At gennemføre måling af før-situationen Måling af før-situationen kan være tricky regn ikke med, at de nuværende it-systemer kan levere denne måling! Det betyder i mange tilfælde, at der i analysefasen skal udvikles ekstra værktøjer til dette formål. Forbedring Gennemførelse af forbedringerne sker i følgende trin: 1. Få ideer til forbedring 2. Udvælg de bedste ideer og teknikker til forbedring 3. Udform og planlæg ændringerne 4. Implementér ændringerne 5. Mål succesen 6. Kommunikér resultatet Til at udvikle ideer til forbedring tilbyder lean en række systematiske teknikker, men husk også at anvende brainstorming. Sortér ideerne og udvælg de bedste til forbedring. Det kan f.eks. gøres ved at se på, hvad der giver et stort resultat med en begrænset indsats se figur. Procesmål og nøgletal også kaldet KPI, Key Performance Indicators skrives ind i procesejerdokumentet, som er et enkelt værktøj på 1 A4-side for hvert procesteam som grundlag for mål- og resultatstyring. 9

10 Ændringerne beskrives og planlægges derefter i proces-ejerdokumentets handlingsdel. Ændringerne implementeres efter projektplanen, forbedringerne måles i forhold til før og resultatet kommunikeres. Det er vigtigt, at både succeser og fiaskoer kommunikeres bredt, - kommunikeres fiaskoer ikke, dræbes kreativiteten i organisationen. ERFARINGER FRA LEAN PROJEKTER En opsummering af de vigtigste erfaringer fra lean projekter er: At få succes med lean kræver accept og involvering fra alle interessenter Der skal sættes klare mål og nøgletal fra begyndelsen, som succesen kan måles mod Succes kræver detaljeret viden om de nuværende processer Læg vægt på 80/20 reglen for at holde fokus på det væsentlige og for ikke at drukne i afvigelser og varianter i sagsbehandlingen En kommunikationsplan skal udarbejdes tidligt i projektet både gode og dårlige resultater skal kommunikeres Vær ærlig med, hvad produktivitetsgevinsten skal bruges til, f.eks. o Til at komme mere i kontakt med medlemmerne o Til at udvikle og levere nye services o Til på sigt at reducere administrationsomkostningerne Lean projekter giver samtidig anledning til en god debat ved at anvise klare svar ud fra sund fornuft på mange typiske spørgsmål som: Skal vi have et kontaktcenter (call center)? Hvordan organiseres og bemandes dette? Hvordan deltager afdelingerne? Skal vi kun have et, landsdækkende telefonnummer? Skal vi indføre 24-7? Hvordan bemandes et team? Skal vi opgive organiseringen efter datoer? Skal jeg give slip på mine medlemmer? Hvad siger medlemmerne til at få forskellige sagsbehandlere? Kræver lean tankegangen et sags- og dokumenthåndteringssystem? Skal alt scannes elektronisk? Skal vores systemer tilrettes som følge af lean? Skal posten åbne og journalisere sagerne eller skal sagsbehandlerne? Hvad vil videndeling sige i praksis? 10

11 Vi er selv godt i gang med processer og effektivisering hvordan bygger vi lean tankegangen ind? HVORDAN SER ET LEAN PROJEKT UD? Det er vigtigt, at lean projektet kan overdrages til organisationen, så der opnås ejerskab og motivation for den videre forbedringsproces. Lean projektet bør derfor planlægges ud fra et af tre følgende scenarier: Selv -implementering o Konsulenter bidrager med værktøjer og standardkurser Med -implementering o Konsulenter bidrager med værktøjer og coaching samt med workshops og projektledelse Total -implementering o Konsulenter driver projektet fra A til Z Afhængig af a-kassens organisatoriske modenhed og fortrolighed med lean kan der vælges mellem disse modeller, men en god idé er at starte med et lean initiativ, der ikke varer længere end tre måneder. Derved fokuseres på hurtig succes og på synlige forbedringer og a-kassen får en klar erfaring med, hvad lean indebærer og hvad næste mål skal være. Et godt udgangspunkt er at gennemføre en lean workshop, der på to dage afslører a- kassens lean potentiale og samtidig danner grundlag for udformningen af et konkret lean projekt. Deltagere i denne workshop er ledelse og nøglemedarbejdere og workshoppen kan stå alene, da den giver umiddelbar værdi for a-kassen. Vi løfter os over dagligdagen og ser fremad, men er hele tiden konkrete og løsningsorienterede. Vi arbejder først med de langsigtede mål og succesfaktorer, borer os ned i, hvor processer, teknologi og kultur kan forbedres for at slutte af med, hvor lean kan sættes ind og hvad kravene til udbytte er. Erik Buchwald Christensen Peter Trudslev Mob Mob

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

WHITE PAPER. Introduktion til ERPprojekter

WHITE PAPER. Introduktion til ERPprojekter WHITE PAPER Introduktion til ERPprojekter Hvad er ERP? ERP GJORT ENKELT ERP-projekter ser komplicerede ud, fordi de griber ind i mange forretningsprocesser, påvirker store dele af organisationen og består

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Indlæg på Kontaktcentret anno 2014. Mette Risom

Indlæg på Kontaktcentret anno 2014. Mette Risom Fremtidens Rådgivningscenter Indlæg på Kontaktcentret anno 2014 Mette Risom side 2 Hvorfor har vi haft et projekt? Projekt Rådgivningscenter - baggrund Kundeoplevelsen har været under stigende pres siden

Læs mere

Den gode samtale i FTF-A

Den gode samtale i FTF-A Den gode samtale i FTF-A Medarbejderkompetencer og ledelse 23. Oktober 2013 Teamleder Poul-Erik Jeppesen FTF-A og Den gode samtale 136.000 medlemmer fordelt på 59 brancher 26 vejledere og 6 ledere fordelt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer

Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer Giv kurven et knæk samarbejdet om de nye udfordringer I 2005 stod en stor del af Alfa Laval Koldings I flere år produktion ramte vi ikke til outsourcing. plet, vores Vores nøgletal egne var fabrikker ikke

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer,

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT Første del af bogen omhandler de væsentligste områder, der påvirker virk somhedens evne til at drive projekter. Anden del af bogen giver et forslag til, hvordan du i din virksomhed skaber de bedste rammer

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Nyhedsbrev for februar 2008

Nyhedsbrev for februar 2008 Nyhedsbrev for februar 2008 Indhold i denne udgave Når bare vi ligner hinanden 1 Situationsbestemt Ledelse med Wise Mind 1 Vi vil ha mere i løn, vil vi! 2 Enhver idiot med et pænt slips kan spare en 3

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

ERP Strategi. Hovedelementerne i implementering af virksomhedssystemer

ERP Strategi. Hovedelementerne i implementering af virksomhedssystemer ERP Strategi Hovedelementerne i implementering af virksomhedssystemer Hvem er vi? Vi effektiviserer forretningsprocesser og implementerer ERP-løsninger. Vi lægger vægt på resultater, der kan bruges, på

Læs mere

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund Projekt Sullissivik Om den politisk baggrund Nationalt projekt Projekt sullissivik er et nationalt projekt, på tværs af kommuner og Selvstyre, der skal give vores borgere den bedst tænkelige service når

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere