WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser"

Transkript

1 WHITE PAPER Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

2 LEAN SAGSBEHANDLING GJORT ENKELT Flere undersøgelser viser, at a-kassernes top 5 udfordringer er og i lang tid har været: Øget omkostningsbevidsthed /faldende indtægter At takle den stigende mangfoldighed mellem medlemmer At unge medlemmer er vanskelige at tiltrække og fastholde Øget konkurrence mellem organisationerne Stagnerende eller faldende medlemstal Da udfordringerne ikke har ændret sig over de seneste år, er der brug for, at a-kasserne omstiller og udvikler sig. Brancheforeningen AK-Samvirke udtrykker fremtidens udfordringer for a-kasserne i følgende figur: Er det a-kassernes fem ledestjerner eller fem brændpunkter? Der kan vælges benævnelse efter temperament, men givet er, at mange a-kasser allerede arbejder målrettet på at nå stjernerne eller på at slukke bålene. Vejen kan synes lang og midlerne mangfoldige. Det er her, lean kommer ind i billedet som både et værktøj og en katalysator til at tackle alle fem udfordringer med. Artiklen ser på, hvorfor lean er et godt bud på, hvordan man kommer i gang med fremtiden, hvordan man kommer videre fra et godt udgangspunkt og hvordan det kan gøres enkelt. HVORFOR LEAN? Hvorfor lean sagsbehandling i a-kasser? A-kasser er kendetegnet ved en decentral organisation og en decentral beslutningsproces, hvilket gør dem svære at lede. Samtidig er sagsbehandlingen for mange a-kasser en black-box og derfor vanskelig at forbedre. Og opgaver, der løses i en afdeling, udføres ofte på en anden måde i en anden afdeling. Dette er blot nogle få eksempler på problemstillinger ledelse, optimering af sagsgange samt ensartede processer - som lean sagsbehandling løser. MENNESKET I CENTRUM Desuden spiller mennesker en helt central rolle i a-kasser på samme måde som mennesket er i centrum efter lean tankegangen. Lean uddelegerer således ansvar til medarbejderne, giver ledelsen effektive ledelsesværktøjer og åbner sagsbehandlingens sorte kasse ved at inddrage og motivere medarbejderne til en løbende forbedringsproces. Lean 2

3 skaber på den måde gennemsigtige arbejdsgange og fælles viden mellem kollegaer og ledere, så processerne bliver ensartede. Lean er ikke et nyt rationaliseringsværktøj, men en kultur for løbende forbedring, en måde at kommunikere på og en værktøjskasse baseret på sund fornuft, der fjerner stress i organisationen, frigør tid til bedre medlemsservice og leverer effektive arbejdsprocesser. Udgangspunktet for lean tankegangen er, at kun en mindre del af tiden og arbejdet i et forbund eller i en a-kasse overhovedet bliver brugt til at skabe værdi for medlemmerne. Der bliver brugt meget tid på det at organisere og drive a-kassen, på interne møder, på administration osv. tid, der ikke direkte kommer medlemmerne til gode og som ikke sætter medlemmet i centrum. Lean har et enkelt svar på denne problemstilling: find ud af, hvad der er vigtigt for medlemmerne; - det er de værdiskabende aktiviteter. Sæt derpå jagten ind på alle ikkeværdiskabende aktiviteter spildet og skyd dem ned en for en. Det er lean i en nøddeskal. Lean har bredt sig fra produktionsvirksomheder ind i servicesektoren som lean administration og service. Dette omfatter lean økonomistyring, lean indkøb, lean sagsbehandling osv. Grebet rigtigt an, kan der opnås dramatiske forbedringer af sagsbehandlingstider, produktivitet, kapacitetsudnyttelse, medarbejdertilfredshed, kvalitet, serviceniveau og medlemstilfredshed på en måde, der ikke øger arbejdstempoet og ikke kræver flere ressourcer. Årsagen til dette er, at lean tager udgangspunkt i medarbejdernes viden. Derved sikrer man sig dels, at denne viden bliver bedre udnyttet, dels springer man over hele den fase med forklaring og implementering, som skulle til, hvis initiativet til lean kom fra a- kassens ledelse. Lean bygger på medarbejdernes viden. HVAD ER LEAN SAGSBEHANDLING? Lean sagsbehandling bygger på fire grundlæggende principper: 1. eliminering af spild, 2. fokus på medarbejdere, der skaber værdi, 3. flow og gennemsigtighed i sagsbehandlingen samt 4. optimering på tværs af funktioner. Eliminering af spild Eliminering af spild betyder, at a-kassen skal forstå, hvad der har værdi for medlemmerne og forstå, hvilke aktiviteter og ressourcer, der er absolut nødvendige for at skabe denne værdi. Når dette er erkendt, er alt andet spild. Kan medlemmerne betjenes uden, er det spild. 3

4 I sagsbehandling er der syv spildfaktorer: 1. For grundigt arbejde 2. For mange uafsluttede sager, som kunne være afsluttet 3. Unødvendige arbejdstrin 4. Ansvars- og håndskift 5. Fejl i afgørelser 6. Ventetid 7. Transport af information Tag temperaturen på din egen organisation er der styr på disse spildfaktorer? Fokus på medarbejdere, der skaber værdi Efter lean tankegangen betyder dette fokus, at der skal dannes teams af sagsbehandlere, der får ansvar for udvikling af arbejdsprocesserne og ansvar for selv at træffe beslutninger i det daglige arbejde. Teams udstyres med en høj grad af egenkontrol, og en forudsætning for dette er målrettet uddannelse af sagsbehandlerne. Målet er, at teams råder over kompetencer, der gør, at 80 % af alle sager færdigbehandles helt og holdent i teamet. Hvert sagsbehandlerteam formulerer mål, der styres efter. Kvalitative mål, men ikke mindst håndfaste nøgletal, der kan måles og følges op på. Det gælder nøgletal for produktivitet, kvalitet og serviceniveau. Øvrige medarbejdere, herunder ledere, støtter sagsbehandlerne i deres arbejde. Ved at fjerne forhindringer, ved at hjælpe og ikke mindst ved at lede. Ledelse lean ledelse bliver pludselig mulig, bliver konkret og gennemføres på det praktiske plan på en dagtil-dag basis. Processer og arbejdsgange er blevet gennemsigtige den sorte boks er åbnet og der er produktionsmål at styre efter. Lean ledelse betyder derfor bl.a., at ledelsen støtter sagsbehandlerne ved at planlægge og styre produktionen. Sørger for, at bemandingen passer til sagsmængden, at sagerne prioriteres efter deadlines, at korrigere, hvis der opstår afvigelser fra målene, at de rigtige hjælpemidler og systemer er til stede osv. osv. Sørger kort sagt for, at arbejdsvilkårene er bedst mulige for sagsbehandlerne men kontrollerer ikke den enkelte sag. Nøglebegrebet er stadig medlemstilfredshed, og den skal måles for at effekten af forbedret sagsbehandling kan vurderes. Skab flow og gennemsigtighed i sagsbehandlingen Flow og gennemsigtighed betyder, at alle processer strømlines ansvarsskift skal reduceres, mængden af dokumenter og blanketter skal minimeres, intern ventetid skal nedbringes. Men flow og gennemsigtighed betyder også, at metoderne skal standardiseres. Her hjælper leans sunde fornuft med en række tommelfingerregler som: Nemme sager behandles før tunge sager Igangsatte sager færdiggøres, før nye startes Bunker, dvs. ubehandlede sager, synliggøres Sager i arbejde synliggøres 4

5 Gennemførte sager selve produktionen - synliggøres Sagsbehandlingsprocessen synliggøres Alle kan se alt Sagerne tilhører teamet, ikke den enkelte sagsbehandler. Kontormiljøet indrettes, så der ikke ligger bunker på skrivebordene på et skrivebord ligger i princippet kun den sag, der arbejdes på. I stedet sorteres og systematiseres bunkerne i et fælles reolsystem, der på den måde synliggør processen samt mængden af sager på lager. Eller reolsystemet oprettes i it-systemet, hvis sagsbehandlingen er papirløs. Uanset på hvilken måde, så gør disse styringsreoler, at alle kan se alt har vi travlt, er vi bag ud, skal der indkaldes ekstra mandskab et blik på reolen er nok til at besvare dette spørgsmål. Optimering på tværs af funktioner Optimering på tværs af funktioner betyder, at sagsbehandlingsprocessen skal ses som et hele, end-to-end. Fra et medlem ringer til udbetaling finder sted. Ikke kun den del af processen, som sagsbehandlerne tager sig af. Arbejdsgangene skal organiseres, synkroniseres og optimeres på tværs af afdelinger og funktioner. Telefonsystem, kontaktcenter, sagsmodtagelse, medlemsservice, sagsbehandling, økonomiafdeling, it-funktion, sekretariat alle funktioner og opgaver, der bidrager til medlemsbetjeningen, skal arbejde efter lean tankegangen. Udtrykt mere brutalt, så skal der være styr på underleverandørerne. Det gælder også institutioner og organisationer, der indgår i sagsbehandlingen udenfor a-kassen. Med dem skal samarbejde aftales til at styre hele processen, der skal sættes fælles forbedringsmål op og indgås formelle serviceniveauaftaler. Det hjælper ikke en effektiv a-kasse og har ikke værdi for medlemmerne at forsinkelser og ventetider optræder hos eksterne samarbejdsparter. LEAN SAGSBEHANDLING I PRAKSIS I praksis vil en a-kasse, der har indført og gennemført lean sagsbehandling, udvise en række karakteristika: Fordelingen af post er integreret med produktionsafdelingen, dvs. sager forbehandles og placeres, så alle direkte kan se sagerne, - sagerne tilhører teamet, ikke den enkelte. Forbehandlingen betyder bl.a., at manglende oplysninger fra medlemmet indsamles, før sagen reelt modtages og bringes videre. Rydelighed er sammen med ændring af arbejdspladsen med til at øge kvaliteten og medarbejdertilfredsheden. Lean bringer her 5S-begrebet i spil, nemlig 1. Sortér (smid ud) 2. Sæt i orden (arbejdspladsindretning) 3. Shine (gør rent) 4. Systematisér (hold ledelsesmæssigt fokus) 5. Standardisér (fasthold og kommunikér best practice) 5

6 Desuden vil ansvaret være tydeliggjort for ledelse og for de, der har ansvaret for de forskellige sagstyper (procesejere). Rollerne er defineret og krav til kompetence klarlagt, idet teams sammensættes ud fra kravet om, at der skal være kompetencer tilstede, så hele sagsbehandlingen dækkes. Det betyder fokus på videndeling og kompetenceudvikling indenfor teamet samt på målrettet undervisning. En sidegevinst ved denne tankegang er, at det er langt nemmere at optage nye medarbejdere i et team ved simpelthen at udpege coaches for de nye. Styring kapacitetsplanlægning og driftsstyring er en realitet på grund af synligheden, f.eks. via styringsreoler, elektronisk sagsbehandling og målstyring samt med resultattavler, hvor de faktiske tal for leveret produktion, kvalitet og service løbende offentliggøres for alle sammenholdt med de mål, der er sat op. Er vi på omgangshøjde eller sakker vi lidt bagud det kan alle følge med i. Og gøre noget ved i fællesskab. HVORNÅR SKAL LEAN OVERVEJES OG HVAD FÅR MAN UD AF DET? Lean bør overvejes, Når sagsbehandlingstiderne er lange Når bunkerne er store Når afdelingerne sagsbehandler forskelligt Når ledelsen savner indsigt i sagsforløbene og derfor mangler værktøjer til at lede og planlægge Når sagerne skal gennem flere specialister Når der er fejl og tilbageløb Når procesansvaret ikke er placeret Til gengæld vil seriøs og målrettet udvikling af lean i organisationen give a-kasserne en række sikre gevinster i form af Væsentlig øgning af produktivitet Væsentlig reduktion af sagsbehandlingstider Løft af kompetenceniveauet i sagsbehandlingen såvel som i ledelse Færre fejl, idet kvalitetssikring indbygges i processerne og ligger ikke længere hos den enkelte medarbejder Bedre overblik, planlægning og styring af produktionen Motiverede medarbejdere med medansvar, ejerskab og selvstyring En lærende og omstillingsparat organisation med forandring indbygget i kulturen Medarbejdere, der ikke er stressede Medlemmer, der oplever en bedre a-kasse HVORDAN KOMMER MAN I GANG? Forbedring efter lean tankegangen er en løbende proces hen mod en teoretisk tilstand, hvor der kun findes værdiskabende aktiviteter. Det er ikke et engangsprojekt. Løbende forbedring gennemføres ved at udvælge det område eller den/de processer, der skal forbedres, analysere dem og finde løsninger, der gennemføres som forbedringer. 6

7 Derpå gentages forløbet, på nye områder, men også ved hele tiden at forbedre den aktuelle proces endnu mere. Udvælgelse Start med at udpege de processer, der skal forbedres. Den mest effektive måde er at opstille a-kassens (eller forbundets) procesmodel og det kan faktisk gøres på to A4 sider. En for kerneprocesserne og en for støtteprocesserne. Med alle hovedprocesser og alle delprocesser se figur. Kerneprocesser Delproces med aktiviteter Støtteprocesser Med den rigtige bemanding af ledere og nøglemedarbejdere fra alle kerneprocesser henholdsvis støtteprocesser kan procesmodellen udarbejdes på få, effektive arbejdsmøder. Hovedprocesserne nedbrydes i delprocesser, der igen nedbrydes i arbejdsaktiviteter. Procesmodellen er alfa og omega for at forstå helheden og detaljen i den fælles a-kasse, for at få et fælles sprog, for at få et enkelt værktøj og en struktur, der bærer hele lean projektet igennem. Eksemplerne er mange: projektafgrænsningen bliver enkel (hvilke processer /delprocesser /aktiviteter er med), udnævnelse og udvikling af procesejere 7

8 bliver nemmere, ligesom komplette, fælles arbejdsgange og fælles begrebsapparat bliver muligt. Etc. Etc. Man tror det ikke, men en helikoptertur, der sætter spotlys på processerne, kan gennemføres på få dage og med stort udbytte for deltagerne, - det er en sjælden lejlighed til at samle alle ledere og nøglemedarbejdere i a-kassen i samme rum til drøftelse og forståelse af struktur og processer i den fælles organisation. Med a-kassernes decentrale organisation og den opbrydning og tilpasning, der finder sted i forbindelse med bl.a. strukturreformen og dennes krav om færre, men mere slagkraftige enheder, er det særlig vigtigt, at a-kasserne definerer deres struktur ud fra processerne. Arbejdet er det samme uanset det udføres centralt eller i decentrale afdelinger organisationsdiagrammer forgår, processer består. Når processerne er udpeget, nedsættes det eller de procesteams, der skal gennemføre lean projektet. Gør ikke teams for store! Derpå definerer ledelsen sammen med teams formålet med opgaven. Der skal fra starten sættes helt konkrete, målbare mål for forbedringerne. Hvilke forbedringer vil vi opnå, hvor store skal forbedringerne være? Det er en svær, men nødvendig øvelse og det skal tillades at korrigere disse mål i takt med, at man bliver klogere. Hvor ambitiøs skal man være? Dette er en vigtig overvejelse i forbindelse med formuleringen af projektets mål. Et godt udgangspunkt for disse overvejelser er at tage et køligt overblik over organisationens modenhed, f.eks. med støtte i den såkaldte CMMI modenhedsmodel for sagsbehandling. CMMI betyder Capability Maturity Model Index indeks for modenhed af formåen. Løbende forbedring 5. Optimeret Tal bruges til at opnå optimal proces Erfaring bruges til løbende forbedring Forandring er en del af kulturen Reducér variation i processen 4. Kvantitativt styret Processen måles, så der er tal på næsten alt Processen løses efter præcise forudsigelser Dato for sagens afslutning kan oplyses til medlemmet Definér fælles processer 3. Defineret Processen beskrevet og forstået på tværs af a-kassen Processen løses efter en standard Fjerner flaskehalse i sagsbehandlingen Indfør planlægning 2. Styret Processen kan styres for en bestemt sagstype og afd. Processen kan gentages 1. Initial Processen er uforudsigelig, dårligt kontrolleret og reaktiv Processen løses ad hoc Et godt råd er at være realistisk om organisationens modenhed og at sætte realistiske mål for organisationsudviklingen. Gå trinvis frem! Næste skridt er at forstå de nuværende arbejdsgange. Sagsgangene skal kortlægges trin for trin inkl. tidsdimensionen hvor lang tid bruger vi? Lean tilbyder til dette arbejde 8

9 såvel som til andre analyser i projektet en lang række enkle værktøjer. Lean er sund fornuft og ikke raketvidenskab. Der udarbejdes fra begyndelsen en samlet plan for hele projektet. Alle tre faser, udvælgelse, analyse og forbedring. Analyse Tankegangen bag lean er at være konkret, at basere sig på målbare facts og klart at kunne både rapportere og konstatere de forbedringer, projektet opnår. Derfor skal førsituationen måles, så den senere procesforbedring objektivt kan konstateres. Analysefasen går derfor ud på At udpege, hvad der skal måles, så procesforbedring senere kan konstateres At definere selve målepunkterne hvad forstår vi ved produktivitet, medlemstilfredshed, serviceniveau, sagsbehandlingstid osv. og hvordan måles det? Skal vi selv definere dette eller findes der en branchestandard? At gennemføre måling af før-situationen Måling af før-situationen kan være tricky regn ikke med, at de nuværende it-systemer kan levere denne måling! Det betyder i mange tilfælde, at der i analysefasen skal udvikles ekstra værktøjer til dette formål. Forbedring Gennemførelse af forbedringerne sker i følgende trin: 1. Få ideer til forbedring 2. Udvælg de bedste ideer og teknikker til forbedring 3. Udform og planlæg ændringerne 4. Implementér ændringerne 5. Mål succesen 6. Kommunikér resultatet Til at udvikle ideer til forbedring tilbyder lean en række systematiske teknikker, men husk også at anvende brainstorming. Sortér ideerne og udvælg de bedste til forbedring. Det kan f.eks. gøres ved at se på, hvad der giver et stort resultat med en begrænset indsats se figur. Procesmål og nøgletal også kaldet KPI, Key Performance Indicators skrives ind i procesejerdokumentet, som er et enkelt værktøj på 1 A4-side for hvert procesteam som grundlag for mål- og resultatstyring. 9

10 Ændringerne beskrives og planlægges derefter i proces-ejerdokumentets handlingsdel. Ændringerne implementeres efter projektplanen, forbedringerne måles i forhold til før og resultatet kommunikeres. Det er vigtigt, at både succeser og fiaskoer kommunikeres bredt, - kommunikeres fiaskoer ikke, dræbes kreativiteten i organisationen. ERFARINGER FRA LEAN PROJEKTER En opsummering af de vigtigste erfaringer fra lean projekter er: At få succes med lean kræver accept og involvering fra alle interessenter Der skal sættes klare mål og nøgletal fra begyndelsen, som succesen kan måles mod Succes kræver detaljeret viden om de nuværende processer Læg vægt på 80/20 reglen for at holde fokus på det væsentlige og for ikke at drukne i afvigelser og varianter i sagsbehandlingen En kommunikationsplan skal udarbejdes tidligt i projektet både gode og dårlige resultater skal kommunikeres Vær ærlig med, hvad produktivitetsgevinsten skal bruges til, f.eks. o Til at komme mere i kontakt med medlemmerne o Til at udvikle og levere nye services o Til på sigt at reducere administrationsomkostningerne Lean projekter giver samtidig anledning til en god debat ved at anvise klare svar ud fra sund fornuft på mange typiske spørgsmål som: Skal vi have et kontaktcenter (call center)? Hvordan organiseres og bemandes dette? Hvordan deltager afdelingerne? Skal vi kun have et, landsdækkende telefonnummer? Skal vi indføre 24-7? Hvordan bemandes et team? Skal vi opgive organiseringen efter datoer? Skal jeg give slip på mine medlemmer? Hvad siger medlemmerne til at få forskellige sagsbehandlere? Kræver lean tankegangen et sags- og dokumenthåndteringssystem? Skal alt scannes elektronisk? Skal vores systemer tilrettes som følge af lean? Skal posten åbne og journalisere sagerne eller skal sagsbehandlerne? Hvad vil videndeling sige i praksis? 10

11 Vi er selv godt i gang med processer og effektivisering hvordan bygger vi lean tankegangen ind? HVORDAN SER ET LEAN PROJEKT UD? Det er vigtigt, at lean projektet kan overdrages til organisationen, så der opnås ejerskab og motivation for den videre forbedringsproces. Lean projektet bør derfor planlægges ud fra et af tre følgende scenarier: Selv -implementering o Konsulenter bidrager med værktøjer og standardkurser Med -implementering o Konsulenter bidrager med værktøjer og coaching samt med workshops og projektledelse Total -implementering o Konsulenter driver projektet fra A til Z Afhængig af a-kassens organisatoriske modenhed og fortrolighed med lean kan der vælges mellem disse modeller, men en god idé er at starte med et lean initiativ, der ikke varer længere end tre måneder. Derved fokuseres på hurtig succes og på synlige forbedringer og a-kassen får en klar erfaring med, hvad lean indebærer og hvad næste mål skal være. Et godt udgangspunkt er at gennemføre en lean workshop, der på to dage afslører a- kassens lean potentiale og samtidig danner grundlag for udformningen af et konkret lean projekt. Deltagere i denne workshop er ledelse og nøglemedarbejdere og workshoppen kan stå alene, da den giver umiddelbar værdi for a-kassen. Vi løfter os over dagligdagen og ser fremad, men er hele tiden konkrete og løsningsorienterede. Vi arbejder først med de langsigtede mål og succesfaktorer, borer os ned i, hvor processer, teknologi og kultur kan forbedres for at slutte af med, hvor lean kan sættes ind og hvad kravene til udbytte er. Erik Buchwald Christensen Peter Trudslev Mob Mob

WHITE PAPER. Introduktion til ERPprojekter

WHITE PAPER. Introduktion til ERPprojekter WHITE PAPER Introduktion til ERPprojekter Hvad er ERP? ERP GJORT ENKELT ERP-projekter ser komplicerede ud, fordi de griber ind i mange forretningsprocesser, påvirker store dele af organisationen og består

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ASE tager Lean-medicin i succesfuld genfødsel fire artikler om Lean hos ASE

ASE tager Lean-medicin i succesfuld genfødsel fire artikler om Lean hos ASE ASE tager Lean-medicin i succesfuld genfødsel fire artikler om Lean hos ASE Fra monopol til markedsvilkår en a-kasse bliver genfødt ASE har rystet posen og gennemført et strategisk drej af dimensioner,

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister

Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister 22. marts 2010 1. Baggrund og ramme På baggrund af de konkrete BTP-niveauer fra projektets første fase, var der planlagt 2

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere