Kvalitetsundersøgelse af ørelægers drænbehandling i Region Syddanmark. Svarrapport 24 ørelæger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsundersøgelse af ørelægers drænbehandling i Region Syddanmark. Svarrapport 24 ørelæger"

Transkript

1 Kvalitetsundersøgelse af ørelægers drænbehandling i Region Syddanmark Svarrapport 24 ørelæger 1

2 Kvalitetsundersøgelse af ørelægers drænbehandling i Region Syddanmark Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis J.B.Winsløws Vej 9 5 Odense Forfattere: Eva Charlotte Jung Johansen, Berit Svenstrup og Ulf Schønsted-Madsen og Anders Munck Lay-out: Susanne Berntsen Trykt: Februar 9 2

3 Dræn- projekt i ørelægepraksis i region Syddanmark 8 Et kvalitetsudviklingsstudie af drænbehandling i ørelægepraksis Indledning: Drænbehandling af børn med mellemøreproblemer er omdiskuteret. De praktiserende øre-, næse-, halslæger behandler langt størstedelen af disse børn med mellemøreproblemer. Der er rejst tvivl om antallet af drænbehanlinger er korrekt, er der for mange børn der får behandlingen og er det de rigtige børn der bliver behandlet? Vi vil med denne undersøgelse se på om de praktiserende øre-, næse-, halslæger fulgte de af Dansk Selskab for Otolaryngologi - Hoved og Halskirurgi (DSOHH), optrukne retningslinjer for første gangs drænbehandling. Endvidere vil vi belyse hvordan forældrene oplevede drænbehandling af deres barn, bestemt ud fra lidt mere bløde værdier, der normalt ikke måles på. Indhold: Side Baggrund... 4 Formål, materiale og metode... 5 Resultater... 8 Før operationen... 9 Efter operationen Diskussion Resume og konklusion Referencer...28 Bilag

4 Baggrund: Moderne drænbehandling blev introduceret af Armstrong i Indførelsen af tympanometri i klinikken i 196 ern har ført til talrige screeningsundersøgelser, der viste at sekretorisk otitis media er den hyppigst forekommende sygdom i børnealderen. Behandlingen af denne sygdom med dræn foregår for langt størsteparten i ørelægepraksis og var i 1987 emne for en Konsensus-konference 1. Omkring. børn blev drænbehandlet om året og i lægmandspanelet konkluderede man, at man ikke var sikker på, om det var de rigtige børn der fik dræn. Dette førte i 199 erne til indførelse af tympanometri i almen praksis. Her flere år senere viser statistik fra regionerne at antallet af drænbehandlede børn er øget til ca. 3. per år. Dette svarer til 56 drænbørn pr. 1. indbyggere eller 3 drænbørn pr. 1 børn. Til sammenligning har Holland ca. drænbørn pr. 1 børn. Der kan være flere grunde til at Danmark ligger højt i forhold til de lande vi normalt sammenligner os med. Dels kan der være socioøkonomiske årsager. Danmark har den højeste beskæftigelsesprocent af kvinder i verden. Vores børn er som følge heraf længst tid i daginstitution (i gennemsnit 1. timer pr. barn). Dette giver et høj eksponering for infektion. Formentlig pga. ovennævnte er antallet af børn med recidiverende akutte mellemørebetændelser steget betydeligt. Der kan også være organisatoriske grunde til en øget drænbehandling. De gængse indikationer for dræn er sekretorisk otitis media med hørenedsættelse i mere end 3 måneder eller hyppigt recidiverende akut otitis media. Disse vejledende retningslinjer blev besluttet på konsensus konferencen i Der kan også være organisatorisk grunde til øget drænbehandling. I forhold til udlandet er de praktiserende ørelæger i Danmark meget tæt på børnene og familierne. Især betyder den frie henvendelsesret meget. De danske praktiserende ørelæger har nærmest familielægestatus hvad angår øvre luftvejsinfektioner. Vi fandt det således ønskeligt at få undersøgt om indikationerne for drænindsættelse er opfyldt og endvidere at få fastlagt kvalitetsparametre for drænindsættelse. Endelig fandt vi det ønskeligt at få en vurdering af barnets adfærdsændring i forbindelse med drænindlæggelse belyst vha. eventuelle ændringer af en række subjektive symptomer. Projektets tilblivelse: En gruppe praktiserende øre-, næse-, halslæger på Fyn har været tovholdere for dette projekt. De praktiserende ørelæger på Fyn har et godt netværk i en organisation Fyns Praktiserende Otologer (FPO), der også tidligere har gennemført lignende projekter. Der blev først udført et pilot projekt i denne gruppe. Resultaterne blev så forevist hele regionens ørelæger, som derefter blev inviteret til at deltage i selve projektet. 4

5 Formål: A: At beskrive omstændighederne ved drænbehandling af børn i førskolealderen baseret på 1. Den praktiserende øre-, næse-, halslæges anamnese og objektive fund før- og 3 måneder efter drænanlæggelse 2. forældrenes vurdering af børnenes symptomer og trivsel før og 3 måneder efter dræn anlæggelse B: Om den praktiserende øre-, næse-, halslæge følger gængse vejledende retningslinjer for drænanlæggelse hos børn. Der opstilles følgende hypoteser: 1. Den praktiserende øre-, næse-, halslæges indikation for drænanlæggelse er i overensstemmelse med de gængse retningslinjer udarbejdet af danske speciallæger. Standard: 8 % af børnene behandles indenfor de vejledende retningslinjer. Indikator: Observationstiden af SOM inden drænanlæggelse. 2. Børnenes sociale trivsel bedres. Barnets sociale trivsel vurderes ud fra resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse til forældrene inden og 3 måneder efter drænbehandling. 3. Der kan objektivt måles en forbedring af barnets hørelse fra før til efter opration. Der måles mellemøretryk vha. tympanometer samt Oto-Acustiske Emissioner (OAE) hvis muligt, før og efter drænbehandling. Metode og materiale: Design: Observerende forløbsundersøgelse med fremadrettet årsagssøgning, med det enkelte barn som observationsenhed for patientdata. Der er ikke nogen kontrol gruppe. Speciallægen fremstilles som en fælles observationsenhed for lægeadfærd. Dataindsamling: En spørgeskemaundersøgelse for det enkelte barn udfyldt henholdsvis af den praktiserende øre-, næse-, halslæge og forældrene, umiddelbart før og 3 måneder efter operationen/drænindlæggelsen. Den praktiserende øre-, næse-, halslæge fulgte sine normale rutiner og skulle ved forundersøgelsen til drænanlæggelse inkludere patienten i undersøgelsen. Herefter så den praktiserende øre-, næse-, halslæge patienten tre måne- 5

6 der efter drænanlæggelse. De rutiner den praktiserende øre-, næse-, halslæge ellers havde måtte der ikke ændres på. Ved forundersøgelsen udfyldte den praktiserende øre-, næse-, halslæge Lægeskema 1 (se bilag 1) og forældrene udfyldte Forældreskema 1 (se bilag 3). Tre måneder efter drænanlæggelse så man barnet igen i speciallægepraksis. Her udfyldte den praktiserende øre-, næse-, halslæge Lægeskema 2 (se bilag 2) og forældrene udfyldte Forældreskema 2 (se bilag 4). Inklusions kriterier. Patienter: Børn mellem og 6 år, der skulle have dræn i speciallæge praksis for første gang. Børnene blev inkluderet i perioden 1. januar til 31. marts 8. Forældrene blev spurgt om deltagelse ved forundersøgelsen og de fik udleveret skriftligt informations materiale. Der blev inkluderet i alt 426 børn. Udover de 426 børn havde de deltagende ørelæger registreret 4 børn, der var ældre en 6 år på operationstidspunktet. Disse er ikke medtaget i resultatopgørelsen. Speciallægerne: Alle praktiserende øre-, næse-, halslæger i Region Syddanmark. Ved problemer kunne projektdeltagerne henvende sig til en af projektgruppens læger og blive vejledt. Hver enkelt læge i projektet havde ansvar for at hans egne skemaer var udfyldt korrekt og skulle instruere sit personale i at hjælpe forældrene til udfyldelse af deres skemaer. Der blev inviteret 35 ørelæger, hvoraf 3 var på vej ud af specialet. 24 deltog, således var deltagelsesprocenten 75% - og deltagelsen var jævnt spredt ud over hele regionen. Projektets videre forløb Efter dataindsamlingen og bearbejdelse af data samles de deltagende læger, hvor resultaterne gennemgås og man opnår konsensus om hvilken konsekvens data skal have. Projektet vil blive rapporteret til landets øre-, næse-, halslæger ved foredrag og publikationer. I De praktiserende øre-, næse-, halslægers faglige organisation (DØNHO) vil man opfordre til at udvide undersøgelsen til en landsundersøgelse i alle speciallægepraksis i Danmark. Projektet vil være af stor værdi for samspillet mellem børnefamilier og de alment praktiserende læger og praktiserende øre-, næse-, halslæger. Desuden vil resultaterne være af værdi for Sundhedsstyrelsen og Regionerne til verificering af kvaliteten af arbejdet i speciallægepraksis. 6

7 Projketgruppen bag undersøgelsen: Projektet er styret af en projektgruppe, der har selve ansvaret for projektet. Speciallægerne: Ulf Schönsted Madsen Berit Svendstrup Lotte Jung Johansen Projektet er udført i tæt samarbejde med Audit Projekt Odense, (APO). Databearbejdelsen og dataindtastning er foregået hos APO. Anders Munck, leder af APO og Susanne Døssing Berntsen, sekretariatsleder hos APO, har begge fungeret som rådgivere og konsulenter på projektet. Professor, dr. med. Karsten Jørgensen har været ekstern konsulent. Databearbejdelse: Data et blevet behandlet og analyseret i SPSS hos Audit Projekt Odense ved Forskningsenheden for almen Praksis, Syddansk Universitet. 7

8 Resultater 35 ørelæger i Region Syddanmark blev inviteret til undersøgelsen og 24 deltog. De 24 deltagende ørelæger inkluderede i alt 426 børn, svarende til gennemsnitligt 18 pr. læge. Køns- og aldersfordeling af materialet ses på nederste figur. Der var 35 % flere drenge end piger. Hos 3 af de 426 børn var der ingen oplysning om køn. Antal inkluderede patienter pr. læge 35 3 Antal Deltager nr. Barnets alder og køn Antal (n=423) <1 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år pige 8 dreng

9 Spørgeskema til forældrene før operationen Egen læge var den, der hyppigst foranledigede kontakten til ørelægen (45 %). De hyppigste præoperative symptomer var øresmerter og urolig nattesøvn begge til stede hos 2/3. 56% af forældrene havde haft fri fra arbejde pga. barnets øresygdom % (n=425) 32,9 Hvem anbefalede at du/i kontaktede en ørelæge 44,5 4,2 Jeg/os selv Egen læge Sundhedsplejerske 5,6 Institution/ dagpleje 7,5 Andre 5,2 Flere afkrydset Hvilke gener har dit barn haft i perioden op til operationen (n=426) Dårlig hørelse 33,7 Øresmerter Urolig nattesøvn 67,5 68,2 Hæmmet sprogudvikling 22,6 Balanceproblemer 16 Humørsvinginger hos barn 36,1 Feberepisoder 44,6 Andet Ingen 1,8 1, % 9

10 Spørgeskema til forældrene før operationen 12 % af børnene havde været til anden behandler p.g.a. øresygdom. Øreproblemerne har givet betydelig påvirkning af både barnets og familiens hverdag. I 15 % af tilfældene angav forældrene, at de selv havde haft en væsentlig indflydelse på, at der blev opereret. Har barnet været hos anden behandler pga. øresygdom 6 % hvis ja, hvor Nej 88% Ja 12% 3 25,5 Ved ikke % 1 17,6 5,9 kiropraktor zoneterapeut anden flere 25 % Hvor meget påvirker øreproblemerne barnets og familiens hverdag? 17,1 17, ,8 13,5 14, ,3 2,6 3,6 5,5 5,5 8,8 9 7,3 8,8 7,4 1,9 1,2 7,6 6,6 2,8 1, barnets hverdag (n=4) familiens hverdag (n=422) 1

11 Spørgeskema til ørelægen inden operationen Lidt over halvdelen af børnene blev henvist fra egen læge, hyppigst mundtligt. Kun 26% havde med sikkerhed fået foretaget tympanometri hos egen læge % (n=422) Henvist af egen læge 45,5 42,9 11,6 Ja, mundtligt Ja, skriftligt Nej Har egen læge foretaget tympanometri? % (n=41) 45,1 28,5 26,3 Ja Nej Ved ikke 11

12 Spørgeskema til ørelægen inden operationen Egen læges observationstid er usikker, men synes hyppigst at være 2-3 måneder. Den behandlende ørelæge registrerede øresmerter, urolig nattesøvn og mellemørebetændelse som de hyppigste præoperative symptomer. Hvor længe havde egen læge obs. barnet 35 % (n=417) 32, ,7 12,5 1,6 7,2 8,9 8,6 5 1, mdr 2,9 3,9 1,2 > 12 mdr Egen læge ikke obs. Ved ikke Hvilke problemer havde barnet frembrudt før første konsultation hos dig (n=424) Hørenedsættelse 32,9 % Øresmerter 58,4 Urolig nattesøvn 63,1 Sprogproblemer 17,3 Balanceproblemer 11,4 Trivselsproblemer 26,4 Mellemørebetændelse 57,2 Andet 7,

13 Spørgeskema til ørelægen inden operationen Knapt 9 % havde flade kurver ved tympanometri. Ca. 4% havde retraktion/adhæsion ved otomikroskopi. Kun få fik foretaget audiometri. Tympanogram: flad kurve % (n=424) 85,8 87,2 6,4 5,2 7,8 7,6 ja nej ej udført højre øre venstre øre 13

14 Spørgeskema til ørelægen inden operationen Den samlede lægelige observationstid inden operation varierede fra mindre end 1 til mere end 13 måneder med et gennemsnit på knap 4 måneder. I 15 % af tilfældene angav ørelægen pres fra forældrene med hensyn til operation. I 14 % af tilfældene blev der også foretaget adenotomi % (n=422) Hvor lang var den samlede lægelige observationstid inden operationen 19 13, ,4 1,4 7,6 5,7 5 4,3 2,4 2,1 2,4 1,4 1,4 < > 13 Antal måneder Pres fra forældre vdr. operation % (n=423) 83 14,9 2,1 Ja Nej Ved ikke 14

15 Spørgeskema til forældrene 3 måneder efter operation Forældrene angav en markant forbedring af børnenes hørelse efter operation, specielt hvis der forud var gener. Virkningen blev registreret straks eller efter få dage 1 8 % Forældrenes vurdering efter operation Dårlig hørelse 85, ,9 27,9,8 4,4 9,4 17 4,4 5,8 Forværret Uændret Bedre Ved ikke Var ikke tilstede Hvis gener (n=137) Hvis ikke gener (n=265) 6 % Hvornår kom virkningen Dårlig hørelse (n=139) 5 47, ,3 1 11,8 8,8 7,4 Straks Efter nogle dage efter nogle uger,7 Efter nogle måneder Ved ikke Var ikke et problem 15

16 Spørgeskema til forældrene 3 måneder efter operation Også med hensyn til øresmerter blev der rapporteret en markant bedring, som indtrådte straks eller efter nogle dage. 1 8 % Forældrenes vurdering efter operation Øresmerter 84, ,6 37,2 1,1,8 4 9,3 1,1 3,3 3,6 Forværret Uændret Bedre Ved ikke Var ikke tilstede Hvis gener (n=275) Hvis ikke gener (n=129) % 36,6 Straks Hvornår kom virkningen Øresmerter (n=264) 33,6 Efter nogle dage 7,6 efter nogle uger 3,8 Efter nogle måneder 8,8 9,5 Ved ikke Var ikke et problem 16

17 Spørgeskema til forældrene 3 måneder efter operation Hvis nattesøvnen havde været urolig, bedredes den hos 8% - hos de fleste straks eller efter nogle dage. 1 8 % Forældrenes vurdering efter operation Urolig nattesøvn 77,9 6 51,2 4 32,3,7 14,1 15 Forværret Uændret Bedre Ved ikke Var ikke tilstede 1,4 1,6 5,8 Hvis gener (n=276) Hvis ikke gener (n=127) 4 % Hvornår kom virkningen Nattesøvn (n=261) 3 29, ,9 1 4,2 1 8,8 Straks Efter nogle dage efter nogle uger Efter nogle måneder Ved ikke Var ikke et problem 17

18 Spørgeskema til forældrene 3 måneder efter operation 27% oplevede en forbedring af familiens livskvalitet straks, 24% efter nogle dage, 15% efter nogle uger. Godt 4% angav at barnet havde haft behandlingskrævende flåd efter operationen. 4 % (n=386) Hvornår kom virkningen Familiens livskvalitet 3 27,2 24,2 15,3 15,5 1 3,3 5,2 Straks Efter nogle dage efter nogle uger Efter nogle måneder Ved ikke Var ikke et problem Har dit barn haft flåd fra ørene, der krævede behandling, siden operationen? 7 % (n=41) 6 57, ,4 3 1 Ja Nej 18

19 Spørgeskema til forældrene 3 måneder efter operation 31% af børnene har haft øresmerter efter operationen, og 96% af forældrene angiver tilfredshed med, at barnet fik dræn. Har dit barn haft haft øresmerter siden operationen? % (n=398) 68, ,2 Ja Nej Er du/i tilfreds med at barnet fik dræn? 1 % (n=48) 1 95, ,7 2,5 Ja Nej Ved ikke 19

20 Spørgeskema til forældrene 3 måneder efter operation Forældrene angav, at indgrebet havde haft en overvejende positiv effekt både på barnets og familiens hverdag. Postoperativt flåd fra ørene ses hyppigst hos de mindste. Hvor meget mener du/i at drænbehandlingen har betydet for barnets og familiens hverdag 35 3 % (n=412) 32,3 3,2 25,6 18,2 21,6, ,3 11,2 8 6,8 5 3,4,2,71,2,7 1 1,21,5,2, barnets hverdag familiens hverdag % Flåd fra ørene siden operationen 72,2 52,2 27,5,8 1,5 1 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år barnets alder

21 Spørgeskema til ørelægen 3 måneder efter operationen Ørelægerne angiver, at 93% af drænene efter 3 måneder både er in situ og fungerer godt. Dræn in situ 1 % (n=4) 1 93,5 93, ,5 6,3 1,5 Ja Nej Ikke dræn dette øre Højre øre Venstre øre Ørelægen fandt velfungerende dræn i mere end 9% af de behandlede ører. 1 % Dræn fungerende 1 93, ,7 2,5 2,2 Ja Nej Ikke dræn dette øre Højre øre (n=398) Venstre øre (n=42) 21

22 Spørgeskema til ørelægen 3 måneder efter operationen Knapt 9% af de børn, der kunne måles på, havde otoakustisk emission efter operationen mod kun ca. 1% før. Dette indicerer at operationen har medført en betydelig høreforbedring. OAE-højre øre 6 % 56, ,5 36, ,1 17,3 13 8,5 6,1 1,2 1,2 pass refer ej mulig ej målt intet apparat Før (n=411) 3 mdr. efter opr. (n=47) OAE-venstre øre 6 % 56, ,5 33,2 3 17,1 21,9 1 6,6 6,7 9,6 4,6 4,9 pass refer ej mulig ej målt intet apparat Før (n=41) 3 mdr. efter opr. (n=46) 22

23 Diskussion: Studiedesign Studiet er designet som et kvalitetsudviklingsstudie i speciallægepraksis. Fokus har været på forælderens oplevelse af barnets symptomer med øreproblemer, samt hvordan de har vægtet problemstillingen i barnets og familiens hverdag før og efter drænbehandling. Vi har valgt en registrering af forældrenes umiddelbare opfattelse af symptomer og indvirkning på barnets og familiens hverdag. Projektet er foregået i den almindelige hverdag i speciallægepraksis og der har ikke været afsat ekstra tid. Dette er valgt af resursemæssige årsager, men har haft den fordel at konsultationerne for barn og forældre ikke har været anderledes end hvis de ikke var inkluderet i projektet. Projekt-konsultationen afspejlede således en hverdagskonsultation. Skemaerne er udfyldt af den praktiserende øre-, næse-, halslæge og vi forudsætter at de er udfyldt korrekt. Observations-tiden oplyst af den praktiserende øre-, næse-, halslæge var i overensstemmelse med forældrenes udsagn. Forældrene har udfyldt deres skemaer uden hjælp fra den praktiserende øre-, næse-, halslæge, for at han/hun ikke skulle kunne påvirke deres svar. Forældrene kunne få hjælp til forståelse af spørgsmålene fra personalet i klinikken. Skemaerne blev afleveret til klinikpersonalet, som kontrollerede at alle punkter var udfyldt, så vi bedst muligt undgik manglende udfyldning af skemaerne. Vi har ikke nogen vished for at den praktiserende øre-, næse-, halslæge ikke ændrede adfærd i forbindelse med projektet, men vi har dog ingen observationer, der tyder herpå. Det er primært forældrenes oplevelse af barnets sociale trivsel og sygelighed, der ligger til grund for studiet og ikke faktiske objektive mål. Det kan have medført forældrebias. Spørgeskemaets reliabilitet (pålidelighed) kunne være vurderet ved en test-retest metode men det har ligget udenfor undersøgelsens rammer og muligheder 2. Fund og resultater Antal deltagende praktiserende øre-, næse-, halslæger og antal inkluderede børn pr. læge svarede til det forventede. Det er en frivillig undersøgelse som den praktiserende øre-, næse-, halslæger ikke får ekstra honorar for, men derimod ekstra arbejde med udfyldningen af spørgeskema og information til forældrene og inklusion af patienterne. Der var 35 % flere drenge end piger inkluderet i undersøgelsen, hvilke stemmer overens med andre kliniske studier, hvor drenge syntes at have tilbøjelighed til højere sygelighed 23

24 mht. mellemøreproblemer Hovedparten af børnene var 2 år (49%), hvilke også er i overensstemmelse med andre opgørelser 1. Inkluderede børn og læger er således repræsentative. Kun knap halvdelen af patienterne var henvist af egen læge, da der ikke er henvisningspligt til praktiserende øre-, næse-, halslæger. Derved går der en del oplysninger tabt for den praktiserende øre-, næse-, halslæge mht. observationstiden for øreproblemet foretaget hos egen læge. Dette stemmer overens med at den praktiserende øre-, næse-, halslæge ikke ved om barnet har fået foretaget tympanometri hos egen læge for knapt 5 % af børnene. Nogle af forældrene er også i tvivl om egen læge har målt mellemøretrykket. Det illustrerer at informationen mellem primærsektoren og den praktiserende øre-, næse-, halslæge kunne være bedre. Forældrene er ikke altid i stand til at komme med referat af de observationer egen læge har gjort. Man kunne derfor foreslå en ørejournal der følger barnet på lignende vis som barnets bog. Dette set i relation til at 1/3 af børn med feber, der ses af praktiserende læge, har akut otitis media, og at incidensen af sekretorisk otitis media for småbørn ligger mellem 26 % og 41 %. En sådan vandrejoulnal kunne fremme en bedre kommunikation mellem speciallægepraksis og egen læge. Langt de hyppigste klager over barnet fra forældrenes side var indtryk af øresmerter og dårlig nattesøvn. Derimod var dårlig hørelse og balanceproblemer ikke så hyppige klager. Det er ikke underligt at forstyrret nattesøvn og øresmerter er de symptomer forældrene hurtigst bliver klar over og søger læge for, fordi det påvirker både barnets og familiens livskvalitet markant. Fra andre studier er det kendt at mellemøreproblemer og depriveret nattesøvn er en klar faktor til nedsat livskvalitet 3, 4. Det er også vist, at livskvaliteten stiger markant og prompte når symptomerne ophører ved behandling. Dette kunne vi genfinde i forældrenes vurdering af betydningen af drænbehandling for barnets og familiens hverdag. Dette kan dels forklares med bedre nattesøvn i familien, dels med færre tilfælde med øresmerter. Disse virkninger kom også umiddelbart efter (fra dage til uger) drænanlæggelsen 5, 6. En del af forældrene havde ikke bemærket dårlig hørelse som et problem, til trods for at der var markant stigning i Oto-Akustiske Emmisioner fra før- til efter drænbehandlingen. En del børn fik ikke målt Oto-Akustiske Emmisioner, hvilke hænger sammen med, at det er en undersøgelse, der kræver at barnet er helt stille under målingen. Projektet rummede ikke mulighed for ekstra konsultationer for at få en større succesrate med målingen af Oto- Akustiske Emmisioner. Derimod lagde 45 % af forældrene mærke til bedre hørelse efter 24

25 operationen, hvor de ikke havde lagt mærke til hørenedsættelsen inden. Det stemmer overens med studier der viser at hørenedsættelse først opdages relativt sent, hvor det giver sig til udtryk i manglende sprogudvikling 7-9. Noget overraskende oplyste forældrene at der havde været behandlingskrævende øreflåd hos 42 % af børnene, og 31 % havde haft øresmerter. Trods dette var 96 % af forældrene tilfredse med operationen. Vi kan ikke ud fra vores spørgeskema se om flåddet er umiddelbart postoperativt eller skyldes senere infektion, ej heller om det er kombineret med smerter. Barnet bliver sjældent alment påvirket af flåd ved fungerende dræn. Oftest går det over af sig selv uden behandling, men hvis behandling er indiceret, kan det oftest klares med antibiotika dråber lokalt. Tærsklen for behandling af øreflåd varierer fra ørelæge til ørelæge. Godt halvdelen af forældrene havde fravær fra arbejde pga. barnets mellemøreproblemer. Set i lyset af incidensen af mellemøreproblemer kan man formode at denne sygdoms kategori har betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser. Hos 15 % oplevede lægen et pres fra forældrene for at få barnet drænbehandlet. Dette stemmer overens med at 15 % af forældrene syntes at de havde haft den største indflydelse på om deres barn skulle drænbehandles. Der kan være forskellige årsager til pres fra forældrene. Hos speciallægen oplever man ofte forældre der har haft andre børn med mellemøreproblemer. Hovedparten af børn (85 %) bliver dog behandlet i dialog mellem ørelægen og forældrene. Lægerne overholdt de vejledende retningslinjer med minimums 3 mdr. observation inden kirurgisk intervention for 79 % af børnene. Dette stemmer overens med den opstillede standard med at 8 % efterlever de opstillede retningslinjer. Indikatorene målepunktet, for om retningslinjerne er overholdt, er simplificeret til observations tiden inden drænbehandling Der er ikke vurderet andre parametre, som f.eks. komplikationer til OME, som fagligt begrundet kan fremskynde dræn behandling. Over 9 % af drænene var in situ og velfungerende ved 3 måneders kontrollen. 25

26 Perspektiv/konklusion Speciallægerne fulgte de opstillede retningslinier for drænbehandling af børn i speciallægepraksis. (Retningslinierne er dog fra 1987 og kunne med fordel moderniseres). Studiet er en simpel registrering i speciallægepraksis. Tendenserne i resultaterne rummer perspektiver for yderligere undersøgelser. Vores projekt anskueliggør at der kunne foregå en bedre kommunikation mellem almen praksis og speciallægepraksis. Det ville være relevant med undersøgelser, der kan belyse hvordan denne kommunikation bedres. Vi kan forhåbentlig optimere de vigtige resurser, der er i almen praksis til at varetage dele af observationstiden af mellemørebørn specielt efter indførelsen af tympanometri i almen praksis. Vores resultater peger på at livskvaliteten er betydelig påvirket både for barnet og familiens hverdag. Det kunne være ønskeligt med et dansk studie om livskvalitet på ørebørn gennemført med validerede QOL (Quality Of Life) metoder og man kunne foreslå en oversættelse af den Amerikansk QOL (OM-6) 4, 5 som er specielt designet til børn med otitis media. Studier, der kan belyse omfanget af de sundhedsøkonomiske resurser der bruges på børn med mellemøreproblemer, vil også være relevante og sætte vores behandlingsregimer i et nyt perspektiv. Studiet er lavet af praktiserende øre-, næse-, halslæger i Region SydDanmark. En tilsvarende landsdækkende undersøgelse ville belyse problemstillingen på landsplan. Endvidere ville man kunne se på regionale forskelle, hvilke ville være interessant, da fordelingen af praktiserende ørelæger er skæv med hovedparten placeret på Sjælland. En forlængelse af studiet med follow-up af projekt patienterne i længere tid kunne anskueliggøre dele af den langsigtede effekt af dræn behandling. 26

27 Resume og konklusion 1. Forældre til ørebørn vurderer, at mellemøreproblemer påvirker såvel barnets som familiens hverdag negativt i betydelig grad. Indlæggelse af dræn har en markant positiv effekt på barnets og familiens trivsel, og effekten indtræder straks eller i løbet af få dage. 2. Ørelægernes oplysninger viser, at der foreligger sikre objektive fund som baggrund for drænindlæggelse og at en observationstid på mere end 3 måneder, som Dansk Selskab for Otolaryngologi-Hoved og Halskirurgi (DSOHH) anbefaler, overvejende respekteres måneder efter operationen er drænene på plads og velfungerende hos mere end 9 %, og det skønnes, at også 9 % af børnene har fået bedre hørelse. 4. Undersøgelsen er deskriptiv og udsiger intet om langtidsresultater ved drænbehandling versus ikke drænbehandling. 5. Undersøgelsens resultater fremstår umiddelbart overbevisende, men yderligere undersøgelser bør iværksættes evt. inkluderende en landsdækkende undersøgelse. 27

28 Reference List (1) Danish approach to the treatment of secretory otitis media. Report of The Danish Consensus Conference. Copenhagen, Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 199 April;146:1-28. (2) Olsen F, Mainz J. Krav til spørgeskema 1. Månedsskrift Praktisk Lægegerning, (3) Kubba H, Swan IR, Gatehouse S. Measuring quality of life in preschool children with sore throats and otitis media using the TAPQOL questionnaire. Otolaryngol Head Neck Surg 5 April;132(4): (4) Kubba H, Swan IR, Gatehouse S. How appropriate is the OM6 as a discriminative instrument in children with otitis media? Arch Otolaryngol Head Neck Surg 4 June;13(6):75-9. (5) Rosenfeld RM, Goldsmith AJ, Tetlus L, Balzano A. Quality of life for children with otitis media. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997 October;123(1): (6) Rosenfeld RM, Bhaya MH, Bower CM et al. Impact of tympanostomy tubes on child quality of life. Arch Otolaryngol Head Neck Surg May;126(5): (7) Rosenfeld RM, Goldsmith AJ, Madell JR. How accurate is parent rating of hearing for children with otitis media? Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998 September;124(9): (8) Timmerman AA, Anteunis LJ, Meesters CM. Response-shift bias and parent-reported quality of life in children with otitis media. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 3 September;129(9): (9) Brody R, Rosenfeld RM, Goldsmith AJ, Madell JR. Parents cannot detect mild hearing loss in children. First place--resident Clinical Science Award Otolaryngol Head Neck Surg 1999 December;121(6): (1) Evidence Based Otitis Media : Rosenfeld and Bluestone ISBnr:

29 Bilag 1 - Spørgeskema 1- til forældrene før operationen Deltagernr. xx Barnets fødselsdag: Køn pige dreng D D M M Å Å 1. Hvem anbefalede at du/i kontaktede en ørelæge? Kun 1 kryds 2. Hvilke gener har barnet haft i perioden op til den operation, der nu skal finde sted? Sæt gerne flere kryds 1 Jeg/os selv 2 Egen læge 3 Sundhedsplejerske 4 Institution/dagpleje 5 Andre 1 Dårlig hørelse 2 Øresmerter 3 Urolig nattesøvn 4 Hæmmet sprogudvikling 5 Balanceproblemer 6 Humørsvingninger hos barnet 7 Feberepisoder 8 Andet 9 Ingen 3. Er familiens livskvalitet påvirket pga. dette? ja nej ved ikke 4. Har du/i haft fri fra arbejde pga. barnets øresygdom? ja nej hvis ja, hvor mange dage ca. tilsammen de sidste 3 mdr. 5. Hvor længe havde barnet et eller flere af ovenstående symptomer før I kontaktede en læge? Antal dage: Antal uger: 6. Konsulterede I egen læge inden I gik til ørelæge? ja nej hvis ja, hvor mange måneder er det siden? målte egen læge trykket i ørerne 7. Hvor mange måneder er det siden, at I først konsulterede ørelægen pga. et af ovennævnte symptomer? 8. Hvor mange måneder er det siden, at du/i første gang talte om operation? 9. Har dit barn været hos anden behandler pga. øresygdom hvis ja, hvor? 1. Hvem havde den største indflydelse på beslutningen om operation? Antal måneder: ja nej ved ikke Antal måneder: Antal måneder: ja nej ved ikke 1 kiropraktor 2 zoneterapeut 3 anden 1 Os selv 2 Ørelægen 3 Begge parter 11. Hvor meget påvirker øreproblemerne barnets hverdag? Angiv med X på skalaen 12. Hvor meget påvirker øreproblemerne familiens hverdag? Angiv med X på skalaen

30 Bilag 2 - Spørgeskema 2 - til forældrene 3 måneder efter operationen Deltagernr. xx Barnets fødselsdag: D D M M Å Å 1. Hvilken virkning vurderer I, jeres barns operation har haft på nedenstående? Forværret Uændret Bedre Ved Var ikke ikke et problem 1. Dårlig hørelse 2. Øresmerter 3. Urolig nattesøvn 4. Sprogudviklingen 5. Balancen 6. Barnets humør 7. Feberepisoder 2. Hvis I har registreret en eller flere virkninger af operationen hvornår kom den da? Straks Efter nogle Efter nogle Efter nogle Ved Var ikke dage uger måneder ikke et probl. 1. Hørelsen 2. Øresmerter 3. Nattesøvn 4. Sprogudvikling 5. Balancen 6. Barnets humør 7. Feberepisoder 8. Familiens livskvalitet 3. Har dit barn haft flåd fra ørene, der krævede behandling, siden operationen? ja nej hvis ja, antal gange 4. Har dit barn haft øresmerter siden operationen? ja nej 5. Er du/i tilfreds med at dit/jeres barn fik dræn? ja nej ved ikke 6. Hvor mange børn har I? 7. Hvad nr. i søskendeflokken er barnet? 8. Hvor mange andre søskende har fået dræn? 9. Hvor meget mener du/i at drænbehand-lingen har betydet for barnets hverdag? Angiv med X på skalaen 1. Hvor meget mener du/i at drænbe-handlingen har betydet for familiens hverdag? Angiv med X på skalaen 1 1 3

31 Bilag 3 - Spørgeskema 1 - til ørelægen præoperativt Udfyldes den dato beslutningen om drænbehandling tages Deltagernr. xx Barnets fødselsdag: D D M M Å Å Operationsdato: 1. Var patienten henvist via egen læge? 1 ja, mundtligt 2 ja, skriftligt 3 nej 2. Hvor længe havde egen læge observeret barnet? antal måneder: egen læge har ikke observeret barn ved ikke 3. Har egen læge foretaget tympanometri? ja nej ved ikke 4. Hvilke problemer havde barnet frembrudt før første konsultation hos dig? (sæt evt. flere kryds) 5. Tympanogram: flad kurve(r)? Højre øre Venstre øre 1 Hørenedsættelse 2 Øresmerter 3 Urolig nattesøvn 4 Sprogproblemer 5 Balanceproblemer 6 Trivselsproblemer 7 Mellemørebetændelser, antal: 8 Andet ja nej ej udført ja nej ej udført Otomik. Retraktion/adhæsion OAE Audiometri - hørelsen Højre øre Venstre øre Højre øre Venstre øre Højre øre Venstre øre ja nej ej udført ja nej ej udført pass refer ej mulig pass refer ej mulig ej målt intet apparat normal nedsat ej udført normal nedsat ej udført 6. Hvor lang var den samlede lægelige observationstid (dig + evt. egen læge) inden operationen? Antal måneder: 7. Oplevede du et pres fra forældrene vedr. beslutning om operationen? 8. Er der planlagt andet indgreb i samme narkose? ja ja nej ved ikke nej Hvis ja, hvilket 1 adenotomi 2 tonsillektomi 3 andet 31

32 Bilag 4 - Spørgeskema 2-til ørelægen- postoperativt Deltagernr. xx Barnets fødselsdag: D D M M Å Å 1. Otomik. Retraktion/adhæsion Højre øre Venstre øre Dato: ja nej ej udført ja nej ej udført OAE Audiometri - hørelsen Højre øre Venstre øre Højre øre Venstre øre pass refer ej mulig pass refer ej mulig ej målt intet apparat normal nedsat ej udført normal nedsat ej udført 2. Dræn udstødt? Højre øre Venstre øre ja nej ikke dræn dette øre ja nej ikke dræn dette øre Dræn in situ? Dræn fungerende? Højre øre Venstre øre Højre øre Venstre øre ja nej ikke dræn dette øre ja nej ikke dræn dette øre ja nej ikke dræn dette øre ja nej ikke dræn dette øre 32

33

34

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Tympanometri 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Typanometri 67 år, speciallæge i oto-, rhino-laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Delepraksis fra 2012. Klinisk uddannet i Sønderborg,

Læs mere

Tympanometri. 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter

Tympanometri. 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter Tympanometri 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter Typanometri 65år, speciallæge i oto, rhino laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Ass. speciallæge ansat 2009. Klinisk uddannet

Læs mere

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Tympanometri Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Typanometri U. S-M, Nørregade16, 3. th, 67år, speciallæge i oto-, rhino, -laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989.

Læs mere

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study.

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Kære læge/sygeplejerske/sundhedsplejerske/sundhedspersonale Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Der findes to

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn Baggrund og formål Mellemørebetændelse kaldes også otitis media. Akut otitis

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Region Sjælland Svarprocent: 59 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Svarprocent: 64 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater for undersøgelsen

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Audit efter APO-metoden om

Audit efter APO-metoden om Audit efter APO-metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i Region Syddanmark 21/211 Projektrapport Audit efter APO metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i november 211 Forfattere:

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning 2009 Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM SOM, AOM OG Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) SOM SYGEHISTORIE Andreas Philip, 5 år. Sund og rask, godt sprog Han hører ikke efter (skole) Han skruer op for fjernsynet (familie, venner)

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark STarT - Screeningsredskab til LBP Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark Hvad kan vi anvende STarT til? STarT er en del af rygundersøgelsen Tre dele i undersøgelsen Guide

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Samlet resultat for 394 praktiserende læger Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI 2017 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk FORORD ekvis har i samarbejde med Rambøll Management Consulting

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn Patientvejledning Væske i mellemøret Dræn Rigtigt mange forældre har oplevet, at deres børn får ørepine. Det kan skyldes forskellige sygdomme i øret. Den hyppigste årsag er det, man kalder mellemørekatar,

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Fokuserede spørgsmål [NKR 31] Tonsillektomi Version 14, 15. december 2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål [NKR 31] Tonsillektomi Version 14, 15. december 2015 Indhold Fokuserede spørgsmål [NKR 31] Tonsillektomi Version 14, 15. december 2015 Indhold PICO 1 2 Bør man tilbyde tonsillektomi/tonsillotomi eller ingen kirurgi til børn med søvnforstyrrende vejrtrækning samt

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Vejledning til forældre, dagplejere og pædagoger om hvordan mellemøreproblemer bedst kan afhjælpes.

Vejledning til forældre, dagplejere og pædagoger om hvordan mellemøreproblemer bedst kan afhjælpes. Vejledning til forældre, dagplejere og pædagoger om hvordan mellemøreproblemer bedst kan afhjælpes. Dette er en vejledning til forældre, dagplejere og pædagoger om hvordan mellemøreproblemer bedst kan

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Ørelidelser i praksis

Ørelidelser i praksis Ørelidelser i praksis Jesper Lillesø Spec. læge Almen medicin Formål Gennemgå de lidelse som er relevante for sygeplejersker ved selvstændige konsultationer+ telefonvisitation i almen praksis Praktisk

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 OM DIG 1. Hvem udfylder skemaet? Patient Pårørende Patient og pårørende Hvis du er pårørende: Når vi i de følgende spørgsmål spørger

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

skoleårene 2004/05 og 2005/06

skoleårene 2004/05 og 2005/06 Rapport Forsøg i den kommunale sundhedstjeneste i Høje-Taastrup Kommune skoleårene 2004/05 og 2005/06 19 i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Høje-Taastrup Kommune Januar 2007 Børne-

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere