Modeller for reduktioner og omstrukturering af virksomheder under Center for Børne og Unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modeller for reduktioner og omstrukturering af virksomheder under Center for Børne og Unge"

Transkript

1 Sagsnr.: Dato: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Thomas Carlsen Modeller for reduktioner og omstrukturering af virksomheder under Center for Børne og Unge Reduktion Med vedtagelsen af budgettet for 2013 er det besluttet, at udgifter til ledelse, administration, konsulenter, koordinatorer, teknisk service og lignende skal reduceres. Der vil være tale om en reduktion i personaleudgifter til arbejdsopgaver, der ikke er i direkte kontakt med brugerne. Reduktionen skal give en samlet besparelse på 2 mio. kr. netto om året. Reduktionen træder i kraft per 1. april Da flere af virksomhederne i Center for Børn og Unge (CBU) sælger en del af deres ydelser til andre kommuner, skal den reelle reduktion være større. Eksempelvis sælger Hollænderhusene 42 % af deres ydelser til andre kommuner. Det vil således kun være 58 % af deres samlede bruttoreduktion, der kommer Næstved Kommune til gode. Bruttoreduktionen for det samlede område vil være mellem 3 og 4 mio. kr. alt efter fordelingen. Reduktionen svarer til ca. 2 % af virksomhederne bruttobudgetter og ca. 14 % af virksomhedernes udgifter til ledelse administration og lignende. Omstrukturering For at optimere forholdene for ledelse, administration og lignende sker en omstrukturering, der sigter mod at effektivisere de administrative forhold og optimere forholdene for ledelse af virksomhederne. Omstruktureringen har således til formål at skabe mere økonomisk optimale forhold for virksomhedernes drift, men vil også sigte mod en optimering af virksomhedernes mulighed for at supplere hinanden med specielle faglige kompetencer, fremme fleksibiliteten i at kunne etablere individuelt målrettede indsatser og udnytte kapaciteten såvel kvantitativt som kvalitativt bedst muligt. Der er brug for mere og mere individuelt tilpassede indsatser overfor konkrete børn og unge. Når indsatserne er samlet på færre virksomheder vil ressourcerne lettere kunne tilpasses den enkelte indsats. Med forandringsprogrammet vil der også løbende være behov for tilpasninger af virksomhedernes tilbud. Flere af CBUs virksomheder har meget små og meget sårbare administrative enheder, hvor specialisering ikke er mulig. Sammenlægninger til større administrative enheder vil kunne modvirke dette. Proces Der er valgt en proces, hvor der først lægges op til en afgørelse af, hvilken model, der skal arbejdes på. Modellerne er derfor ikke detaljerede forslag til nye organiseringer, men overordnede rammer for de nye virksomheder, som senere vil skulle konkretiseres af ledelsen i disse i samarbejde med centrets ledelse. Det er derfor forventningen, at høringsprocessen vil føre til væsentlige bidrag, der på en gang vil kunne påvirke vedtagelsen af modellerne og samtidig vil kunne påvirke den senere konkretisering. Det er vigtigt, at høringssvar ikke kun bliver argumenter for eller imod konkrete modeller, men også bidrag til, hvordan de forskellige modeller kan udmøntes. Side 1 af 11

2 Materialet indeholder kun i meget begrænset omfang argumenter for og/eller imod de stillede modeller. Fordele og ulemper ved de forskellige modeller søges først og fremmest belyst gennem høringssvarene. Tildelingsmodeller Virksomhederne under CBU er meget forskellige. Det er derfor ikke muligt at lave ens tildelingsmodeller for de forskellige virksomheder, som vi eksempelvis kender det for skoler og daginstitutioner. Den nuværende tildeling af ressourcer til de enkelte virksomheder har ikke en specifik udmåling af ressourcer til de opgaver, som reduktionerne skal findes blandt. Man kan således ikke sige, at der i dag er tildelt et bestemt antal timer eller kroner til administration eller ledelse. Der er i dag et konkret forbrug, som er opstået gennem tiden. I modellerne er derfor kun beskrevet en ny organisation samt reduktionen i tildeling. Hvordan disse reduktioner konkret skal udmøntes vil følge i konkretiseringsfasen. Berørte opgaver Reduktioner må ikke få effekt for de mest brugernære opgaver. De må således ikke udmøntes gennem reduktioner af bemanding i vagtplaner på daginstitutioner eller døgninstitutioner. Eller i reduktioner af antallet af familiebehandlinger eller besøg af sundhedsplejersken. De opgaver, der skal effektiveres blandt i reduceres i, er opgaver, som vedrører interne og administrative processer. Der vil til næste fase, hvor reduktionerne skal konkretiseres bliver formuleret nærmere retningslinjer for dette. Virksomheder Omstruktureringen omhandler følgende virksomheder: Psykologfagligt team Børnesundhedstjenesten Familienetværket Ungenetværket Specialnetværket Specialinstitutionen Tumlingen Hollænderhusene Elvergården Den Matrikelløse Døgninstitution Som udgangspunkt indeholder virksomhederne se samme opgaver som i dag, men følgende enheder er taget ud af deres nuværende virksomheder for at blive bragt i spil i sammenlægninger med andre: Ladbyhus o Ladbyhus er i dag en del af Ungenetværket af historiske årsager. Der er imidlertid tale om en yngre målgruppe. Kanalhuset o Kanalhuset har i tidligere rette sig mod en målgruppe, som i dag hjælpes gennem andre tilbud. Kanlahuset har derfor været ude for et skifte i opgaver væk fra børn med handicap, til mere socialt udsatte børn og unge. De vil derfor i model 2.1 være en del af en anden organisering end i dag. Dertil kommer to enheder, som skal indarbejdes i den nye struktur: Familieplejeenhed Børnehus Side 2 af 11

3 Udgangspunkter I modelforslagene er taget udgangspunkt i følgende forhold: Praktiske forhold. Eks. fælles lokaler. Produktionsforhold. Virksomhedernes ensartethed i arbejdsform. Eks. døgninstitutioner. Målgrupper. Eks. børn med handicap, unge eller andet. Samarbejdsrelationer. Relationer indbyrdes mellem virksomhederne, men også relationer til andre udenfor CBU. Modeller Virksomheder og de fire løse enheder er opdelt i tre gruppe: Gruppe 1: Børnesundhedstjenesten Psykologfagligt team Familienetværket Gruppe 2: Specialnetværket Specialinstitutionen Tumlingen Hollænderhusene Elvergården Ladbyhus Kanalhuset Familieplejeenhed Børnehus Gruppe 3: Ungenetværket Den Matrikelløse Døgninstitution Gruppe 1 vil efter årsskiftet være fælles om lokaler på det tidligere Herlufsholmhjem. Der vil derfor blive opstillet muligheder for en samorganisering af disse virksomheder under forskellige former. Der er tale om virksomheder, der har fælles træk men også klare forskelle. Gruppe 2 er døgntilbud og dagtilbud. Der er altdominerende tale om tilbud, som man skal visiteres til. Der vil blive foreslået to grundlæggende forskellige modeller for samorganisering med udgangspunkt i henholdsvis produktionsforhold og i målgruppe. Gruppe 3 er to virksomheder, som er kendetegnet ved at have unge som målgruppe. Der er imidlertid ikke sammenfald mellem de unge, de hjælper. Begge virksomheder har til gengæld meget store samarbejdsforpligtelser ud af CBU. Forslagene vil derfor være, at begge centre reduceres i deres budget til ledelse, administration og lignende, men at de ikke indgår i samorganisering med andre virksomheder i CBU. Side 3 af 11

4 Modelforslag gruppe 1: De tre virksomheder bruger i dag knap 10 årsværk til ledelse, administration og andet tilsammen. Udover dette får Psykologfagligt team løst administrative opgaver af den kommunale administration (på konto 06) De tre virksomheder udgør tilsammen godt en tredjedel af CBUs samlede nettobudget til virksomheder. Der er et begrænset sammenfald af opgaver imellem familiebehandling i Familienetværk og samme i Psykologfagligt team. Der er en oplagt mulighed i at samle de mere administrative funktioner mellem de tre virksomheder. Det nuværende forbrug til lønninger indenfor området er ca. 5,2 mio. kr. Reduktionsmålet sættes til kr. for modellerne. Udover de to foreslåede modeller vil der være muligheden for ikke at lave samorganisering, men blot reducere tildelingen til de enkelte virksomheder. Model1.1 Alle tre virksomheder sammenlægges til en virksomhed med fælles overordnet ledelse og administration. De underliggende enheder har meget forskellig størrelse og det vil derfor være et forskellig behov for ledelsestid til disse. Virksomheden vil rumme over 100 medarbejdere og personaleledelsen vil ikke alene kunne påhvile den overordnede leder. Med en fastholdelse af den nuværende administration og en tildeling af ledelsestid til de største af enhederne på 37 timer og det halve til de mindre, vil der samlet være reduceret med over årsværk i ledelsen, hvilket vil kunne indfri reduktionsmålet. Overordnet ledelse Administration Psykologer Familiebehandling Tale-/høre Sundhedsplejersker Børneterapeuter Side 4 af 11

5 Model 1.2 Model 2 sammenlægger Psykologfagligt team og Familienetværket, mens Børnesundhedstjenesten forbliver en selvstændig virksomhed. Børnesundhedstjenesten varetager administrationen for begge virksomheder. Denne model vil med samme tildeling af ledelsestid som i model 1.1 ikke give samme reduktion i ledelsestiden. Reduktionsmålet vil primært skulle indfris af den sammenlagte virksomhed mellem Familienetværket og Psykologfagligt område. Der kan derfor ikke være helt samme tildeling af ledelsestid, eller der må reduceres i administrationen. Børnesundhedstjenesten Familienetværk/psykologfagligt Børneterapeuter Psykologer Børnesundhedsplejersker Administration fælles for begge virksomheder Familiebehandling Tale/høre Side 5 af 11

6 Modelforslag gruppe 2: Specialnetværket Specialinstitutionen Tumlingen Hollænderhusene Elvergården Ladbyhus Kanalhuset Familieplejeenhed Børnehus Ovenstående virksomheder udgør tilsammen knap halvdelen af CBUs nettobudget til virksomheder. Men en krone sparet i gruppe 1, også var en krone sparet for Næstved Kommune er forholdene anderledes her. Udover at en del af virksomhederne sælger deres ydelser til andre kommuner indgår hovedparten af udgifterne til Specialnetværket og Specialinstitutionen Tumlingen i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. En del af de sparede penge, vil derfor komme forældrene og andre kommuner til gode. I alt vil ca. 69 % af reduktionen tilfalde Næstved Kommune. Virksomhederne skal med andre ord i praksis spare ca. 146 % af den besparelse, som Næstved Kommune skal indhente. Reduktionsmålet sættes til kr. netto svarende til godt 1,3 mio. kr. alt efter fordelingen. Det svarer til godt 14 % af de samlede udgifter til området. Der bruges på disse virksomheder en væsentlig højere andel på ledelse, administration og lignende, end på virksomhederne i gruppe 1. Det dækker imidlertid over meget forskellige kulturer. En del af de medarbejdere, der er medtaget i beregningen af dette område har endog meget brugernære opgaver. Det drejer sig eksempelvis om pedeller og madlavning. Model2.1 : Målgruppemodel I målgruppemodellen er virksomhederne opdelt i de virksomheder, der hovedsageligt henvender sig til børn og unge med handicap, og i de virksomheder, der hovedsageligt henvender sig til børn og unge, der har brug for en mere socialpædagogisk indsats. Der er ikke tale om en præcis opdeling, ligesom der ikke i praksis er tale om to klart adskilte grupper af børn og unge. De fire nuværende virksomheder og de fire løse enheder samles i to nye virksomheder: Børnehandicap: Specialnetværket Specialinstitutionen Tumlingen Hollænderhusene Socialpædagogisk virksomhed Elvergården Ladbyhus Kanalhuset Familieplejeenhed Børnehus Side 6 af 11

7 Børnehandicap Overordnet ledelse Tumlingen Poppelhuset Egehuset Træskohuset Tulipanhuset Møllehuset Specialpædagogiske vejledere Administration Der vil være tale om en virksomhed med et brutto-budget på ca. 50 mio. kr. og væsentligt over 100 medarbejdere. Udover drift af egne tilbud har virksomheden en stor rådgivningsforpligtelse overfor såvel de almene tilbud i kommunen som overfor forældre til børn med handicap. Det har i CBU over en periode været talt om mulighederne for at lade disse virksomheder indgå i et samarbejde med de relevante faguddannelser, såsom sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut og SOSU i et Børnehandicampus. Reduktionsmålet for virksomheden vil være netto kr. som brutto vil udgøre ca kr. Reduktionen vil kunne opnås såvel ved en reduktion i ledelsen som i administrationen. Såfremt enhedernes fysiske rammer kunne samles yderligere, ville nogle af reduktionerne i ledelsen være særdeles overkommelig. Side 7 af 11

8 Socialpædagogisk virksomhed Overordnet ledelse Elvergården Dagbehandling/skole Ladbyhus Kanalhuset Børnehus Familiepleje Administration, teknik Virksomheden vil rette sig mod børn, unge og deres familier, der har brug for hjælp til barnets trivsel og udvikling. Virksomheden vil have såvel døgntilbud som dagtilbud og vil i samarbejde med familienetværket og psykologområdet kunne arbejde målrette med såvel børnene som deres familier. Virksomheden vil som udgangspunkt have under 100 medarbejdere, men også over 100 plejefamilier. Virksomheden vil løbende blive mødt med krav om udvikling og omstilling, da der overfor denne målgruppe specielt søges nye løsninger. Reduktionsmålet er kr. netto som vil svare til ca kr. Dette kunne indfris ved såvel reduktion i ledelse og administration som i teknisk personale og konsulentlignende funktioner. Samtidig med reduktionskravet vil virksomheden uden ekstra ressourcer til ledelse og administration skulle etablere nye enheder som familieplejeenhed og Børnehus. Model 2.2: Produktionsmodel Produktionsmodeller tager udgangspunkt i virksomhedernes arbejdsforhold og metoder. Den konkrete opdeling organiserer de nuværende virksomheder i to ny virksomheder: Døgntilbud og dagtilbud: Døgntilbud: Hollænderhusene Elvergården Ladbyhus Kanalhuset Familieplejeenhed Dagtilbud: Børnehus Specialnetværket Specialinstitutionen Tumlingen Side 8 af 11

9 Døgntilbud Overordnet ledelse Træskohuset Møllehuset Tulipanhuset Kanalhuset Elvergården Dagbehanding/skole Ladbyhus Familiepleje Administration, teknik Elvergårdens dagbehandling/skoletilbud burde efter modellen være i den anden virksomhed, men tilbuddene er i dag så integrerede, at adskillelsen vil være næsten umulig. Der vil være tale om en virksomhed med over 100 medarbejdere. Reduktionsmålet er sat til netto kr. hvilket vil svare til knap 1 mio. kr. brutto. Dagtilbud Overordnet ledelse Tumlingen Poppelhuset Egehuset Specialpædagogiske vejledere Administration Børnehus Reduktionsmålet er sat til netto kr. som i praksis vil udgøre godt kr. Side 9 af 11

10 Modelforslag gruppe 3: Gruppe 3 består af Ungenetværket og Den Matrikelløse Døgninstitution. Som tidligere nævnt går forslaget ud på, at ingen af de to virksomheder skal sammenlægges med andre virksomheder i CBU. Den fælles begrundelse er, at begge virksomheder har mange og meget væsentlige samarbejdspartnere udenfor CBU. Der er imidlertid tale om meget forskellige samarbejdspartnere de to virksomheder imellem. Model 3.1 Den Matrikelløse Døgninstitution (DMD) er CBUs største virksomhed med et bruttobudget på ca. 33 mio. kr. Ikke desto mindre påvirker deres budget kun i mindre omfang Næstved Kommune, da den kun udgør knap 5 % af CBUs nettobudget til virksomheder. DMD har ikke et grundbudget, men har kun de midler, som de kan få ved at indgå aftaler med kommuner om opgaver. DMD er en regional og national aktør med samarbejdsrelationer i det meste af Region Sjælland og Region Hovedstaden. Næstved Kommunes brug af DMD er svingende. Aktuelt køber Næstved Kommune 10 % af deres pladser. En reduktion i udgifterne vil altså kun gavne Næstved Kommunes budget med 10 %. DMD har igennem de sidste år reduceret væsentligt i deres priser. Der vil fortsat være behov for at reducere priserne betydeligt for at sikre, at DMD også i fremtiden er konkurrencedygtig både på indhold og pris. Reduktionsmålet sættes til netto svarende til 1,5 mio. kr. brutto Ungenetværket udgør godt 15 % af CBUs nettodriftsbudget. Det ændrer sig en del, eftersom ungesagsbehandlerne nu er en del af Socialfagligt team og når Ladbyhus jævnfør dette forslag ikke længere er en del af Ungenetværket. Ungenetværket står dermed tilbage som en af de mindre virksomheder i CBU med et buget på omkring 15 mio. kr. Ungenetværket er kun leverandør til Næstved Kommune. En besparelse her, vil komme budgettet til gavn med samme effekt. Ungenetværket er Næstved Kommunes samling af tilbud til unge mellem 15 og 18 år (i efterværn op til og med 22 år). Rådgivning, dagtilbud, døgntilbud og SSP. I praksis bruges også andre leverandører, men i forbindelse med ambitionerne i forandringsprogrammet spiller Ungenetværket en afgørende rolle som udvikler af nye tilbud som alternativ til eksisterende tilbud til Unge. Når Ungenetværket ikke foreslås sammenlagt med andre, skyldes det Næstved Kommunes behov for at koordinere indsatserne overfor unge med særlige behov. Der er behov for en koordinering henover det fyldte 18. år med blandt andet CPH, men også en øget koordinering med Jobcenter, UU, Ungdomsuddannelser og andre af de mange væsentlige aktører overfor unge, der har brug for ekstra til overgangen til voksenlivet. Denne indsats indgår i direktionen forslag til strategiplan som et særligt fokusområde. Det er for at sikre, at Ungenetværket har opmærksomheden rettet mod dette samarbejde, at det ikke foreslås, at de skal rette deres fokus på en intern sammenlægning i CBU. Ungenetværkets reduktionsmål er sat til kr. såvel netto som brutto. Model 3.2 Som alternativ til ovenstående sammenlægges virksomhederne med de relevante virksomheder efter model 2.1 og 2.2. Reduktionerne i model 3.1 tages med over i disse virksomheder. Side 10 af 11

11 Oversigt Model Beskrivelse Netto reduktionsmål 1.1 Børnesundhedstjenesten, psykologfagligt team og Familienetværket slås sammen 1.2 Psykologfagligt team og Familienetværket slås sammen med fælles administration med Børnesundhedstjenesten. Administrationen drives af Børnesundhedstjenesten 2.1 Børnehandicampus med Tumlingen, Specialnetværket og Hollænderhusene undtaget Kanalhuset Socialpædagogisk virksomhed med Elvergården, Ladbyhus, Kanalhuset, Familiepleje og Børnehus 2.2 Døgntilbud med Elvergården, Hollænderhusene, Ladbyhus og Familieplejen Dagtilbud med Tumlingen, Specialnetværket og Børnehuset 3.1 Den Matrikelløse Døgninstitution Ungenetværket Side 11 af 11

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Referat. Mødeforum MED-Områdeudvalg Børn og Unge. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 26. august 2013

Referat. Mødeforum MED-Områdeudvalg Børn og Unge. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 26. august 2013 Referat Mødeforum MED-Områdeudvalg Børn og Unge Sagsnr. 2013-2985 Dokumentnr. 2013-205406 Mødedato 26. august 2013 Tid Kl. 8.30-9.30 (formøde, medarbejdere) Kl. 9.00-9.30 (formøde, ledere) Kl. 9.30-11.30

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling

Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : Børn og Unge Basisbudget fra sidste års budgetlægning 253.643 253.694 253.701 253.701 + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) 55 55 55 55

Læs mere

Børne- og skoleudvalget

Børne- og skoleudvalget Børne- og skoleudvalget Mandag den 12. januar 2015 CBUs Administration CBU CBU s Administration: FrontTeamet Sagsbehandlere 8 heraf 2 i vagt i Rådmandshaven Forebyggende rådgivere 2 på skolerne Teamchef

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 246.453 249.362 249.362

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge

2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge 2. Udgave: spareforslag og udvidelsesønsker, børn og unge Udvalg: Børneudvalget - politikområdet Børn og Unge Dato: 10. juni 2013 Udfyldt af: Thomas Carlsen I 2014-priser i hele tusinder -=mindredugifter,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 253.643 253.694 253.701

Læs mere

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 11. juni 2013

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 11. juni 2013 Referat Mødeforum MED-Områdeudvalg Børn og Unge Sagsnr. 2013-2985 Dokumentnr. 2013-124802 Mødedato 11. juni 2013 Tid Kl. 12.00-13.00 (formøde, medarbejdere) Kl. 12.30-13.00 (formøde, ledere) Kl. 13.00-15.30

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 247.350 247.256 247.256 243.971

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende: Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget ved, vedr. rapport om analyse af særlige tilbud indenfor dagtilbudsområdet DATO 8. oktober 2012 SAGSNR. Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for

Læs mere

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling

Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Forslag til organisationsmodel for ny Socialafdeling Socialafdelingen Socialafdelingen varetager opgaver med rådgivning, vejledning og støtte til voksne med handicap, psykisk sygdom eller sårbarhed, misbrugsproblemer

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 247.350 247.256 247.256 243.971

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 246.453 249.362 249.362

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 16-2-2015 Sagsbehdler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

Fusion. Børne- og Familiecenter Herning

Fusion. Børne- og Familiecenter Herning Fusion Børne- og Familiecenter Herning Navn på nuværende tilbud Ydelser Familiebehandlingen Herning, Smedegade 2, 7400 Herning (incl. Nordlys, Nørrevænget 4, 7480 Vildbjerg) Familiecentret: Lov om social

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Optimeringer i Job & Borgercenter

Optimeringer i Job & Borgercenter Job og Borgercenter Optimeringer i Job & Borgercenter Indhold Øget virksomhedsindsats nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud rekruttering af medarbejdere indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen 3. C-BUR 19. december 2013 Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen Sektorudvalget for Center for Børne- og ungerådgivningen ønsker generelt investeringer i

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Staben Budget, Sundhed og Omsorg Dato: 30. januar 2012, rev. 13. marts 2012 Sagsbehandler: WN Sagsnr.: 11/2001 Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn og Familieafdelingen er organiseret under Børn og Ungeforvaltningen i Odense

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Sagsnr. 00.01.00-A00-32-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato August 2017 Revideret Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1 Omlægning af Børnecenter København (BCK) Baggrund Inklusion har været en vigtig politisk dagsorden

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 14. april 2011

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 14. april 2011 Referat Mødeforum OmrådeMED for Børn og Unge Sagsnr. 2010-83012 Dokumentnr. 2011-103322 Mødedato 14. april 2011 Tid Kl. 12.00 13.00 (formøde, medarbejdere) Kl. 12.30 13.00 (formøde ledere) Kl. 13.00 15.00

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Sagsnr. 00.01.00-A00-45-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Oktober 2017 Revideret Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

En udfordring for MED-hovedudvalg 2016. Bent Gravesen

En udfordring for MED-hovedudvalg 2016. Bent Gravesen En udfordring for MED-hovedudvalg 2016 Bent Gravesen Hvad er omprioriteringsbidrag? At flytte penge fra borgernær service og direkte over i statskassen F.eks. færre hænder til vores børn i daginstitutioner

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Oversigt over score på de syv temaer. Sagsnr K Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen

Oversigt over score på de syv temaer. Sagsnr K Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Sagsnr. 27.03.00-K09-1-16 Cpr. Nr. Dato 8-1-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Oversigt over tilsynsrapporter 2015 for CBUs døgntilbud Tilsynet opdeles i syv forskellige temaer: Uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Redegørelse for økonomiske og organisatoriske forudsætninger forbundet med områdeledelsesstrukturen samt fordele og ulemper ved øvrige

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015

EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 EN INNOVATIV VEJ TIL EFFEKTIV DRIFT WORKSHOP BOLIGKONFERENCEN 2015 Effektiv drift betaler sig PROGRAM Hvad er vores udgangspunkt? Hvordan kan man effektivisere? Hvad med nærværet? Case gruppearbejde og

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter.

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. På vegne af alle medarbejderne i Børnehuset ved Skoven, har MED-udvalget følgende kommentarer til forslaget om dagtilbuddene

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Allerød Kommunes organisationsstruktur Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19.

Læs mere

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for,

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for, Multikorps Formål Formålet med multikorpset er, at aktivt fremme den forebyggende indsats ved en tidligere indsats rettet mod det enkelte barn og den enkelte familie. Hvilket behov hos familien skal tilbuddet

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Projektet vil afprøve en fleksibel anvendelse af ressourcer mellem magistratsafdelingerne til gavn for det enkelte barn.

Projektet vil afprøve en fleksibel anvendelse af ressourcer mellem magistratsafdelingerne til gavn for det enkelte barn. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 3. september 2015 ABA som Investeringsprojekt for

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde 13. maj 2014 Vi arbejdede i de samme 3 grupper som sidst, ud fra så vidt muligt at diskutere alle de 5 temaer som nævnt nedenfor: 1. En indgang

Læs mere

Investering i tidlig og sammenhængende indsats til udsatte børn er god forebyggelse og en økonomisk gevinst

Investering i tidlig og sammenhængende indsats til udsatte børn er god forebyggelse og en økonomisk gevinst Notat Dato 24. maj 2017 HEN Side 1 af 6 Investering i tidlig og sammenhængende indsats til udsatte børn er god forebyggelse og en økonomisk gevinst Alle vinder ved, at kommunerne omstiller indsatsen til

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spørgeskema Status pr. 1.august 2007 1. Kommunenavn Antal indbyggere_ A. ORGANISERING 2. Under hvilken forvaltning /afdeling henhører PPR? Skole-/kultur Børn og unge

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere