JOBKVALIFICERING. 3F s forslag til en opkvalificerende beskæftigelsesindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOBKVALIFICERING. 3F s forslag til en opkvalificerende beskæftigelsesindsats"

Transkript

1 JOBKVALIFICERING 3F s forslag til en opkvalificerende beskæftigelsesindsats

2 Udgivet af 3F Kampmannsgade København V

3 JOBKVALIFICERING Regeringen ønsker at reformere beskæftigelsesindsatsen. Målet er en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der hjælper de ledige med at finde et nyt job og som hjælper dem, der har for få kvalifikationer, med at få de rigtige og relevante uddannelsestilbud. 3F ser frem til reformen, som gerne skulle sikre en arbejdsmarkedspolitik, der bidrager til at løse de ubalancer på arbejdsmarkedet, der i dag gør det svært for mange at opretholde varig beskæftigelse. Vi ønsker at mindske det uddannelsesmæssige efterslæb, som holder mange af vore medlemmer på kanten af arbejdsmarkedet. En stor gruppe af 3F ere tilbringer en del tid i ledighedskøen, fordi der simpelthen ikke er jobs at få. De er ramt af, at det primært er de ufaglærte jobs, der forsvinder til udlandet. De er ramt af, at det primært er ufaglærte stillinger, der bliver nedlagt, når vi har lavkonjunktur. En ny arbejdsmarkedspolitik skal derfor have både et kort og et langt sigte. På kort sigt er det afgørende, at arbejdsmarkedspolitikken bidrager til, at ledige jobs hurtigt og effektivt besættes af kvalificerede ansøgere. Men for at sikre varig beskæftigelse er der dog også behov for, at politikken har et langt sigte. Det handler blandt andet om at anerkende, at for nogle grupper er uddannelse vejen til at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet. En uddannelsesindsats i beskæftigelsessystemet skal tage udgangspunkt i både de arbejdsløses behov og forudsætninger og i arbejdsmarkedets behov og sigte mod et reelt kompetenceløft. Den enkelte arbejdsløse skal stå stærkere og være en mere kompetent medarbejder efter et ledighedsforløb. Det kræver en arbejdsmarkedspolitik, der tager højde for at arbejdsløse er forskellige og som giver særlige tilbud og rettigheder til de, som er i størst risiko for langtidsledighed. Det kræver en differentieret og individuel tilgang. 3F kommer her med konkrete forslag til, hvordan uddannelse kan være et redskab til at hjælpe dem, der har for få kvalifikationer, med at få de rigtige og relevante tilbud. Forslagene skal ses som nye initiativer, der kan supplere de eksisterende uddannelsestilbud, såsom voksenlærlingeordningen, opkvalificeringsjobs og jobrotation. At sikre en kompetent arbejdsstyrke er alles ansvar. Arbejdsmarkedets parter løfter en stor del af ansvaret ved via overenskomsterne at give medarbejdere mulighed for løbende at blive efteruddannet. Samme muligheder har de arbejdsløse ikke. 3F vil med dette udspil opfordre regeringen og folketingets partier til at modernisere beskæftigelsesindsatsen, så den bidrager til at mindske det uddannelsesmæssige efterslæb, der holder mange af 3F s medlemmer på kanten af arbejdsmarkedet. Søren Heisel Forbundssekretær i 3F 3

4 Ret og pligt til kompetenceafklaring og uddannelsesplan Beskæftigelsesindsatsen skal i langt højere grad end i dag tilrettelægges ud fra den enkeltes behov. Et bedre match mellem de arbejdsløses kompetencer og virksomhedernes behov for arbejdskraft kræver en differentieret indsats, der tager udgangspunkt i, hvad den enkelte allerede kan og eventuelt mangler af kvalifikationer for at kunne bestride fremtidens jobs. Derfor er det helt afgørende, at arbejdsløse får ret til at få deres realkompetencer vurderet. Af to grunde: For det første fordi den kortuddannede kan bruge realkompetencevurderingen som dokumentation for en kommende arbejdsgiver og dermed styrke sine chancer på jobmarkedet. For det andet fordi en realkompetenceafklaring er nødvendig i arbejdet med at skrue et målrettet opkvalificeringsforløb sammen. 3F foreslår: Kompetenceafklaring bør være fundamentet for uddannelsesindsatsen for arbejdsløse. Derudover er det nødvendigt, at den arbejdsløse får udarbejdet en uddannelsesplan, således at det står klart, hvilken type af opkvalificering, som vil kunne forbedre den arbejdsløses stilling på arbejdsmarkedet. Der skal arbejdes på en klarere opgave- og ansvarsfordeling, så a-kasser og faglige organisationer påtager sig opgaven med at sørge for, at den enkelte person bliver opmærksom på og guides til en kompetencevurdering hos fx VEU-centre, ligesom det er ganske naturligt, at de faglige organisationer sikrer, at medlemmerne har kendskab til de muligheder, der ligger i overenskomster og andre aftaler. Arbejdsløse får ret og pligt til afklaring af erfaring, merit og uddannelsesbehov, herunder læse-/ stave-/regneproblemer og IT-kompetencer. Realkompetencevurderingen udmøntes i en uddannelsesplan, som danner grundlag for den efterfølgende aktivering. Uddannelsesplanen skal også kunne bringes i spil, når man er i arbejde. Uddannelsesplanen indeholder to dele: 1. Første del er en beskrivelse af allerede opnåede kompetencer, herunder både formelle kompetencer (kurser, uddannelsesforløb, certifikater) og arbejdsrelaterede kompetencer, dvs. arbejdserfaring som kan sidestilles med kompetencer opnået på skolebænken. 2. Anden del er fremadrettet og sætter fokus på de nødvendige kompetencer, den ledige skal besidde for at kunne genvinde/fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det skal således fremgå, hvordan uddannelse vil bidrage til, at borgeren opnår varig beskæftigelse.

5 Ret til uddannelsesløft Under den økonomiske krise er der forsvundet mange ufaglærte arbejdspladser, og vi ved at mange aldrig kommer tilbage. I de kommende år vil der være flere ufaglærte på arbejdsmarkedet end der er behov for. Blandt andet fordi alt for mange unge igennem de seneste årtier ikke har fået en uddannelse. Ca danskere mellem 30 og 60 år har grundskolen som højest fuldførte uddannelse. Blandt disse var den gennemsnitlige ledighed i 2011 et stykke over 10 pct. og dermed næsten dobbelt så høj, som de øvrige uddannelsesgrupper under et. Derudover viser diverse undersøgelser, at det især er de kortuddannede arbejdsløse, som styrker deres arbejdsmarkedstilknytning ved at bruge uddannelse som led i deres aktivering. Der vil derfor være en vis rimelighed i at øremærke en del af uddannelsesmidlerne til de, der har trukket suverænt mindst på den samfundsmæssige uddannelseskonto. 3F foreslår: Der skal indføres uddannelsesret til ufaglærte arbejdløse. Man kan benytte retten, hvis man ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse er mellem 30 og 60 år er arbejdsløs eller opsagt fra sit arbejde har været i beskæftigelse i 2 ud af de sidste 3 år er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring har fået lavet en realkompetenceafklaring/meritvurdering og en uddannelsesplan Uddannelsesforløbet skal være målrettet områder med gode beskæftigelsesmuligheder og skal sigte mod et reelt løft i kompetenceniveau. Uddannelsen skal være offentligt godkendt, svare til min. 20 timer pr. uge og man skal dokumentere aktiv deltagelse. Uddannelsesretten kan bruges til at færdiggøre tidligere ikke færdiggjort uddannelse og gives maksimalt til kortere videregående uddannelser. Uddannelsestilbuddene skal foregå i det ordinære uddannelsessystem og kurserne skal være umiddelbart tilgængelige for både beskæftigede og ledige. Tilbuddene kan bl.a. være: Forbedret GVU og voksenlærlingeordning, Uddannelsespakker (en samling af kortere erhvervsrettede kurser, der kan stykkes sammen for at opnå uddannelse på faglært niveau 1 ), EUD-enkeltfag, Forbere- FAKTA Fald i antallet af ufaglærte på arbejdsmarkedet Under krisen er beskæftigelsen faldet for ufaglærte. I perioden fra første halvår 2008 til 3. kvartal 2012 er antallet af ufaglærte lønmodtagere (med grundskole som højeste fuldførte uddannelse) faldet med omkring fuldtidspersoner, mens der er blevet omkring færre faglærte lønmodtagere, og der har været en stigning på omkring fuldtidspersoner med videregående uddannelser (AE analyse fra 16. december 2013) dende Voksenuddannelse og Almen Voksenuddannelse. Jobcentret kan fravige fra kravet om, at de ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis jobcentret vurderer, at uddannelsestilbuddet medvirker til, at personen kan opnå fast beskæftigelse. Finansiering: Der etableres en særlig uddannelsespulje, der skal anvendes til uddannelsesløftet af ufaglærte forsikrede ledige. Puljen udmøntes regionalt og administreres af beskæftigelsesregionerne. Jobcentrene kan via uddannelsespuljen få finansieret uddannelsestilbud til ufaglærte ledige. Puljen finansieres gennem omprioriteringer på beskæftigelsesområdet i form af en reduktion i de kommunale aktiveringsudgifter til blandt andet vejledning og opkvalificering til forsikrede ledige. FAKTA Der kan være god samfundsøkonomisk grund til at målrette uddannelsesaktivering. Kraka har påvist, at det mistede nettobidrag til de offentlige finanser ved at trække forskellige grupper ud af arbejdsmarkedet kan nedbringes ved at målrette uddannelsespolitiske tiltag. F.eks. kan omkostningen reduceres med knap 60 pct. ved at målrette indsatsen mod en ufaglært mellem 30 og 39 år, som har været ledig i mere end 3 måneder frem for en gennemsnitlig dagpengemodtager. Blandt ufaglærte dagpengemodtagere (som har været ledige i 3 måneder) kan omkostningen ved at mindske arbejdsudbuddet altså reduceres ved at målrette politiktiltag mod de årige. Dette er ikke tilfældet, når der ses på dagpengemodtagere med videregående uddannelse. ( Omkostning ved lavere arbejdsudbud, Kraka januar 2014) 1) De fremtidige erhvervsuddannelsestilbud til voksne udvikles og aftales i forbindelse med den forestående reform af erhvervsuddannelserne. 2) De faglige efteruddannelsesudvalg er allerede i gang med at udvikle denne slags pakker, men skal forpligtes på systematisk at udvikle og synliggøre kompetencepakker, som også kan bruges af ledige. 5

6 Jobrettet efteruddannelse Målrettet uddannelse er nødvendig for, at virksomheder kan få velkvalificeret arbejdskraft og for at få nogle arbejdsløse hurtigt tilbage i job igen. Det skal fortsat være muligt at tage opkvalificerende uddannelse i begyndelsen af ledighedsperioden. Virkeligheden er desuden, at hvis ledige ikke har ret til uddannelse, så får de den heller ikke. En analyse udarbejdet af 3F har nemlig vist, at kommunerne ikke af sig selv prioriterer ordinær uddannelse - heller ikke selv om den ledige har lovning på et job efterfølgende. Jobcentrene bruger således kun fem pct. af deres aktiveringsudgifter på ordinær uddannelse til forsikrede ledige. Til sammenligning bruger jobcentrene over 30 pct. på vejledning og afklaringskurser, som beviseligt er aktiveringsredskabet med den laveste effekt. 3F foreslår: 6 Da den fremtidige arbejdsmarkedspolitik i langt højere grad skal fokusere på ordinær uddannelse og reel opkvalificering, målrettes ordningen 6 ugers selvvalgt uddannelse til en ret til op til 12 ugers arbejdsmarkedsrettede kurser eller uddannelse for forsikrede arbejdsløse. Retten skal gælde fra første ledighedsdag og kan kombineres med uddannelse iværksat i opsigelsesperioden. De arbejdsmarkedsrettede uddannelsesforløb skal vælges ud fra en positivliste over arbejdsmarkedsrettede kurser på regionalt niveau. Listen kan tage udgangspunkt i prognoser for arbejdskraftbehov regionalt. FAKTA I 2011 viste en Rambøll-evaluering af ordningen med seks ugers selvvalgt uddannelse, at det er de ikke-faglærte og en del af de faglærte deltagere, som realiserer en opkvalificeringseffekt af 6 ugers selvvalgt i form af bedre beskæftigelseschancer på sigt. Mit liv er total forandret, siger 41 årige Sabina Jørgensen, der var fabriksarbejder i 8 år. På et år tog hun en uddannelse til faglært, fik hævet lønnen og styrket selvtilliden. Sabina føler at hun sidder mere sikkert i jobbet: Jeg har også bedre chancer for at finde et nyt job, hvis virksomheden lukkede. (Fagbladet 11. maj 2013)

7 Uddannelsespakker Hvis man ønsker at uddanne sig fra ufaglært til faglært som voksen med udgangspunkt i de kompetencer, man allerede har opnået - er det ofte op til en selv at stykke en uddannelse sammen. Der er behov for at gøre de mange voksen- og efteruddannelsesmuligheder overskuelige og efterspørgselsstyrede. Det skal være lettere at gå fra ufaglært til faglært i trin, så det kan hænge sammen med arbejdslivet eller arbejdsløshedsperioder. FAKTA Eksempel på uddannelsespakke: Bygge- og anlægsuddannelse i Himmerland I samarbejde med 3F Mariager Fjord og jobcentrene Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord udbyder AMU-Nordjylland en kompetencegivende uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet. Betonuddannelsen er en samling af 15 AMU-kurser, der tilsammen varer 50 dage, og der er samtidig koblet virksomhedspraktik på 23 dage på, så de ledige samtidig får prøvet færdighederne af i praksis. Uddannelsesforløbet giver mulighed for at få job i byggebranchen. Udover de faglige kompetencer som armering, forskalling og beton, lærer man også om arbejdsmiljø, byggepladslogistik og affaldshåndtering. 3F afholder informationsmøder og finder motiverede ledige medlemmer til forløbet. Jobcentrene finder virksomheder, der vil give virksomhedspraktik og AMU udbyder kurserne. 3F foreslår: Uddannelsespakker skal være et centralt uddannelsestilbud til arbejdsløse både i forbindelse med uddannelsesløft og efteruddannelse. For at udnytte aktuelle og fremtidige jobåbninger inden for allerede kendte brancher (for eksempel inden for de store kommende infrastrukturprojekter) bør AMU/VEU bruges systematisk til at give ledige en grundlæggende erhvervsrettet kompetence, der sikrer et relevant fagligt niveau og som eventuelt senere kan udbygges til en fuld erhvervsuddannelse. Her vil der med fordel kunne tages udgangspunkt i de sammenhængende uddannelsespakker, som efteruddannelsesudvalgene har udarbejdet (og er i gang med at udvikle) inden for forskellige brancher. Kompetencepakkerne kan gives i kombination med virksomhedsrettede forløb. Målgruppen for dette tilbud vil være ledige unge, der ikke har fået en erhvervsuddannelse, og ledige voksne ufaglærte og faglærte, der ønsker eller er tvunget til at skifte til et nyt beskæftigelsesområde, men for hvem det vil være for uoverskueligt at gå i gang med en fuld faglært uddannelse. Det kræver, at uddannelsessystemet forpligtes på at formulere og tilbyde uddannelsespakker, der kan tages af såvel beskæftigede som arbejdsløse. FAKTA At give voksne ufaglærte en erhvervsfaglig uddannelse er en god samfundsmæssig investering, fastslår AE Rådet i en ny analyse. Både beskæftigelse og erhvervsindkomst stiger efter uddannelsesløftet både for beskæftigede og især for ufaglærte med lavere beskæftigelse. (AE Rådet, januar 2014). 7

8 Regionalt samarbejde om kompetencematch 8 Beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitik koordineres ikke i tilstrækkelig grad i Danmark. Det aktualiseres af de kompetencebehov, som de store planlagte infrastrukturinvesteringer i en meget nær fremtid vil stille til den ufaglærte og faglærte del af arbejdsstyrken. Den nuværende indsats er utilfredsstillende. De to vigtigste forklaringer er, at de arbejdsmarkeder, som jobcentrene opererer inden for, er for små, og at systemerne ikke taler sammen. Hvis kompetencerne skal matche efterspørgslen, kræver det, at uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsessystem, vækstfora og arbejdsmarkedets parter arbejder sammen om fælles mål. I dag arbejdes der ud fra egne logikker og mål, og incitamenterne peger i forskellige retninger. Det resulterer i silotænkning og begrænset lokalt udsyn til skade for såvel virksomhederne som arbejdstagerne. Dertil kommer, at jobcentrene har begrænset viden om, hvordan uddannelse og efteruddannelse virker inden for 3F s fagområder. Samtidig er jobcentrene af økonomiske årsager tilbageholdende med at give arbejdsløse uddannelsesaktivering. Der bør aktuelt gøres noget for at rekruttere og omskole ledige til jobåbninger inden for bygge- og anlægsbranchen. Men også på den længere bane er der brug for en koordineret og systematisk kompetenceudviklingsstrategi. Indsatsen skal være virksomhedsrettet og sikre, at arbejdstagerne modtager de rette uddannelsestilbud. Det er til gavn for den ledige og for dansk vækst og produktivitet. FAKTA Eksempel på regional koordinering om omskoling: Projekt Kvalificering til nye job er et nordjysk EU-socialfondsprojekt, som involverer samtlige jobcentre, erhvervsskoler og VUC i Nordjylland. Målgruppen er langtidsledige visiteret af jobcentret. De gennemfører strategisk kompetenceafklaring og udarbejdelse af uddannelsesplan (2-4 uger) efterfulgt af individuelle kursusforløb på uger (AMU, VUC, EUD-enkeltfag, FVU). Dette er et eksempel på en regional indsats, og hvordan beskæftigelsessystemet og uddannelsesinstitutioner samarbejder om at sikre arbejdskraft inden for regionens styrkepositioner og til erhverv med gode beskæftigelsesmuligheder. 3F foreslår: Den arbejdsmarkedspolitiske uddannelsesindsats regionaliseres. Der prioriteres på regionalt niveau særskilte midler til opkvalificering og omskoling af arbejdsløse. Midlerne administreres af beskæftigelsesregionerne efter drøftelse med de regionale beskæftigelsesråd og målrettes indsatser, der nedbringer den strukturelle arbejdsløshed, fx behovet for opkvalificering i forbindelse med større infrastrukturprojekter, områder med mangel på arbejdskraft, arbejdsløses behov for brancheskift og opkvalificering af konkrete job. Arbejdsløse med behov for opkvalificering henvises på baggrund af en job- og uddannelsesplan. De regionale uddannelsespuljer skal øge jobcentrenes tilskyndelse til at give tilbud om målrettet uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, så flere ufaglærte ledige, der er motiverede til et uddannelsesløft, kan få de konkrete kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. At der i forhold til at håndtere arbejdskraftbehovet til infrastrukturprojekterne nedsættes task forces, hvor arbejdsmarkedets parter, beskæftigelsessystemet og uddannelsesinstitutioner forpligtes til at overvåge arbejdskraftbehovet og samordne beskæftigelsesog uddannelsesindsatsen for ledige. EU-strukturmidler skal understøtte større kompetencemæssige omstillinger (fx i forbindelse med infrastrukturinvesteringerne, jf. Ekspertgruppen vedr. infrastrukturinvesteringer). Jobcentre skal dække et større arbejdskraftopland. 3F foreslår, at man øger kravet om et befolkningsgrundlag til eller at jobcentrene betjener et naturligt geografisk afgrænset arbejdsmarked. Behovet for uddannelser og kompetencepakker til og med EUD-niveauet koordineres med de 13 VEU-centre, der udpeger repræsentanter, der kan indgå i forpligtende samarbejde og en progressiv dialog med regionale beskæftigelsesråd, beskæftigelsesregioner og vækstfora. Der skal desuden være en øget partsindflydelse på VEU-centrene.

9 FAKTA Leo Larsen-udvalget anbefalede i 2013 en øget regional koordinering og målretning af uddannelsesmidler i beskæftigelsesregionerne til ikke-faglærte ledige: at der sker en øget regional samordning af uddannelses - og beskæftigelsesindsatsen for ledige mellem beskæftigelsesregionerne, vækstfora/regioner og VEU-centre gennem et udbygget sekretariatssamarbejde i forhold til konkrete projekter. at der etableres en pulje til opkvalificering af ikkefaglærte ledige, som administreres og udmøntes af beskæftigelsesregionerne efter drøftelse med de regionale beskæftigelsesråd og fx de regionale vækstfora. Puljen målrettes ledige ikke-faglærte med henblik på, at de ledige ved hjælp af et uddannelsesløft kan tage de jobåbninger, der opstår som følge af infrastrukturprojekterne. Det er ligeledes vigtigt, at der i beskæftigelsessystemet er fokus på at motivere ledige til at gennemføre jobrettet opkvalificering og sikre, at de ledige har de basale læse- og skrivefærdigheder etc. til at påbegynde og gennemføre en sådan opkvalificering. FALD I KOMMUNERNES UDGIFTER TIL UDDANNELSESAKTIVERING 9

10 Tidlig indsats Med en toårig dagpengeperiode giver det ikke mening at vente til ni måneders arbejdsløshed, før man har ret til aktivering. Konkret betyder det, at der skal sikres en intens og kvalificeret rådgivning og hjælp fra start af. 3F foreslår: Som en nyskabelse i arbejdsmarkedspolitikken bør tankerne bag den aktive indsats udvides til selve opsigelsesperioden. De faglige organisationer har erfaringer med vejledning og jobformidling, der kan kvalificere de opsagtes jobsøgning. Dette vil være et generelt supplement til den indsats, der fortsat bør udgøres af en varslingsindsats i regi af beskæftigelsessystemet. Lovgivningen skal sikre, at uddannelse og andre initiativer, der er igangsat i opsigelsesperioden, kan fortsætte ind i arbejdsløshedsperioden, som det i dag gælder for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Det bør i den forbindelse undersøges om reglerne for varslingspuljerne kan udvides, så de kan hjælpe flere opsagte over i jobområder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Har den arbejdsløse en uddannelsesplan, kan denne bringes i spil i starten af ledighedsperioden og indgå i jobplanen. 10

11 For yderligere information kontakt: Søren Heisel, forbundssekretær i 3F og politisk ansvarlig for arbejdsmarkeds-, uddannelses- og integrationspolitik. mail: tlf.: Mette Lyshøj, arbejdsmarkedspolitisk konsulent, 3F mail: tlf.:

12 JOBKVALIFICERING 3F s forslag til en opkvalificerende beskæftigelsesindsats

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag

6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag 89 6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag Det fremgår af kommissoriet, at Ekspertudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan uddannelsesindsatsen over for ledige inden for den afsatte økonomiske

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Netværk om beskæftigelsesreformen

Netværk om beskæftigelsesreformen Netværk om beskæftigelsesreformen 1. November 2016 i Aalborg Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Trepartsaftalen Forebyggelse af rekrutteringsudfordringen Flere praktikpladser Voksen- og efteruddannelse Voksen-

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Organisering Dok. Dato: nr.: 14. 180045/14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Sagsnr. 14-1229 Vores ref. MBS/DHA/lgy Den 1.juli 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, havde som sine to hovedspor et øget antal af samtaler mellem de

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Dette notat er en forkortet udgave, af ekspertudvalgets analyse, omhandlende de områder, der har med Middelfart

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Uddannelse som dagpengemodtager

Uddannelse som dagpengemodtager Uddannelse som dagpengemodtager Seks ugers jobrettet uddannelse Den regionale uddannelsespulje Pulje til uddannelsesløft September 2017 Uddannelse eller opkvalificering giver flere jobmuligheder Mange

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15.

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. marts 2017 March 24, 2017 3-partsaftalen og uddannelsesordningerne Pulje

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk JOBCENTERCHEFSEMINAR Den 4. og 5. marts 2014 Hotel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere