BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING"

Transkript

1 BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010

2 Detgte er en blank side

3 Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse... 9 Politiske ændringsforslag (30 mio.kr. besparelse) Økonomiudvalget (skema A) Social- og Sundhedsudvalget (skema B) Seniorudvalget (skema C) Børne- og Undervisningsudvalget (skema D) Kultur- og Fritidsudvalget (skema E) Teknik- og Miljøudvalget (skema F) Arbejdsmarkedsudvalget (skema G) Direktionens ændringsforslag (skema H) Tekniske ændringsforslag (skema I)... 91

4 Detgte er en blank side

5 GENERELT Budget forudsætninger Der henvises generelt til materialet udleveret til henholdsvis byrådets temadag den 25. august 2010 samt byrådets 1. behandling den 9. september De her anførte generelle forudsætninger er fortsat gældende. Der er nedenfor redegjort for forslag til ændringer på de respektive områder. I forbindelse med byrådets behandling af budgetopfølgningen pr. 30. april 2010 redegjorde direktionen for følgende ændringer der ikke var medtaget i budgetopfølgningen og som ikke var indarbejdet i budgetforslaget for 2011: Mio. Yderligere besparelser på sygedagpengeområdet Merudgifter til anbringelser af børn 8,0 Mindreindtægter/merudgifter vedr. hal 3 og Nykøbing 2.0 F. hallen Merudgifter på hjælpemiddelområdet 3.6 Merudgifter til ældreområdet 4.8 Udgifter til STU 2.4 Netto merudgifter 7.8 Det har efterfølgende vist sig, at det i 2011 ikke er muligt at bespare yderligere 13.0 på sygedagpengeområdet, idet området er reduceret med 14.0 som følge af besparelsesrunden på de mio. Nettomerudgifter udgør derfor 20.8 mio. kr. Derudover er der mindre tekniske ændringer, (netto merindtægt) på 1.2 mio., vedrørende: Mio. Kollektiv trafik, mindre udgifter til Movia -0.4 Forsikringsudbud, merudgifter 0.4 Merindtægter vedrørende beskæftigelsestilskud -1.2 Netto merindtægter -1.2 Yderligere besparelser på 30.0 mio. Ved 1. behandlingen af budgettet foreslog Økonomiudvalget, at der fra fagudvalgene til 2. behandlingen skulle fremsendes forslag til yderligere besparelser på samlet kr Fagudvalgenes forslag til besparelser er beskrevet og vedlagt. Fagudvalgene forslag er fordelt således: Mio Mio. Mio Økonomiudvalget Børne og Undervisningsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Teknik og Miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Seniorudvalget Social og Sundhedsudvalget Samlede besparelsesforslag

6 Tilskud som vanskeligt stillet kommune Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at Guldborgsund kommune vil modtage 17.0 mio. kr. i tilskud som vanskeligt stillet kommune. Tilskuddet er indarbejdet i budgetforslaget. Låneansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Der har været fremsendt ansøgning til ministeriet omhandlende lånepuljen vedrørende Kvalitetsfondens områder, således: Anlæg Mio. Folkeskoler 56.0 Idrætsfaciliteter 3.2 Dagtilbudsområdet 3.0 Ældreområdet nyt produktionskøkken I alt 90.1 Ministeriet den 27. august 2010 meddelt lånetilsagn således: Anlæg folkeskolen, 12.0 mio. svarende til 21,4% af det ansøgte. Anlæg øvrige kvalitetsområder, 13 mio. svarende til 38,1% af det ansøgte. Bloktilskud og serviceramme I de udmeldte bloktilskud til kommunerne indgår et betinget bloktilskud på 3 mia. kr. I Guldborgsund svarer det til ca mio. kr. Dette tilskud er betinget af, at kommunerne under et overholder den aftalte serviceramme for Guldborgsund kommune ligger under kommunens serviceramme for Af de foreløbige udmeldinger fra KL fremgår tillige, at landets kommuner som helhed ligger markant under den samlede serviceramme, der har været forudsætningen for aftalen mellem KL og Regeringen. I forhold til tidligere år er det imidlertid ikke nok at kommunerne overholder servicerammen ved budgetvedtagelsen. I aftalen for 2011 er det tillige indført, at såfremt kommunerne ikke overholder servicerammen ved regnskabsaflæggelsen for 2011, vil der blive gennemført en reduktion af bloktilskuddet i Dette er endnu en grund til at påpege vigtigheden i, at kommunen undgår ufinansierede tillægsbevillinger således at en eventuel sanktion undgås i Skatter I budgetforslaget anbefales det fortsat at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i år Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør kr mio. Kommunens egne forventninger til udskrivningsgrundlaget er pt. kr mio. 6

7 Der er i forslaget budgetteret med en udskrivningsprocent på 25,8, svarende til den procent Guldborgsund kommune opkræver i De afgiftspligtige grundværdier er budgetteret til kr mio. Grundskyldspromillerne er fastsat til 32 og som udgangspunkt 12,3 (for produktionsjord) svarende til de promiller Guldborgsund kommune opkræver i Vedrørende promillen for produktionsjord vedtog folketinget i juni 2010 en nedsættelse af promillen til max. 7,2. Det er meldt ud at kommunerne vil blive kompenseret individuelt for denne nedsættelse. For Guldborgsund kommune drejer det sig om 18.0 mio. kr. Promillen for produktionsjord bliver således 7,2 men provenuet vil svare til en promille på 12,3. Anlæg Ud fra de politiske drøftelser er der i den vedlagte resultatopgørelse sket en fordeling af anlægsråderummet på de respektive udvalg således: Mio. Økonomiudvalget 9.9 Social- og Sundhedsudvalget 0.2 Seniorudvalget 20.0 Børne og Undervisningsudvalget 45.1 Kultur og Fritidsudvalget 4,7 Teknik og Miljøudvalget incl byfornyelse 5.1 I alt anlæg 85.0 Den kirkelige ligning Vedrørende den kirkelige ligning er byrådets beslutning af 9. september 2010 vedr. kirkeskatteprocenten på 1,17% indregnet i forslaget, herunder budgetforslaget fra provstiudvalget, samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Resultatopgørelse. Til brug for en samlet vurdering er der udarbejdet en resultatopgørelse. 7

8 Detgte er en blank side 8

9 1.000 KR A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 INDTÆGTER - Skatter Generelle tilskud m.v Kvalitetsfondtilskud INDTÆGTER I ALT DRIFTSUDGIFTER (i faste priser) - Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalg Seniorudvalget Børne- og undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Erhverv og Turisme Arbejdsmarkedsudvalget Beredskabskommissionen Forudsætning af alle besparelser udmøntes RESULTATOPGØRELSE Ænd. vedr. forårsopfølgningen, direktionens forslag, netto Øvrige tekniske ændringer, netto indtægt Yderligere besparelser Driftsudgifter (i faste priser) RENTER Pris- og lønstigninger vedr. HVK Resultat af ordinær driftsvirksomhed ANLÆGSUDGIFTER - Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalg Seniorudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Udvalget for Teknik og Miljø Byfornyelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Beredskabskommissionen Anlægsudgifter (faste priser) Ekstraordinære poster (anlæg) Kvalitetsfondtilskud Tilskud som vanskeligt stillet '- Salg af ejendomme Jordforsyning - byggemodning Jordforsyning - salg Ekstraordinære poster i alt A. RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Afdrag på lån (langfristet gæld) B. SAMLET RESULTAT VEND

10 RESULTATOPGØRELSE KR Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Låneoptagelse byfornyelse Låneoptagelse nye Finansforskydninger - kirkelige ligning Forsyning tilbagebetaling af gæld Ændring af likvide aktiver = udgifter / + = indtægter

11 % & '() +$#!,$!-%..(//#01$23! " # $% & &'( % &) % * %" +&&&&,-, %# )&./& % &, %$ &01, % 1 ' & 2 %3 4 $ " " " " $ $ $ $ " " " " " " " " " " " " &% ) 1 &6 11

12 Detgte er en blank side 12

13 4 & /"--,$ '! 5 $% +!#$-#!-#$(5! % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " " " " " 6#!- (/ $)" $$) $,$ 02 &/). &'( ":/ ',-,7)$,$ 92 :;2') & 5 &. 8. #7!'$ 13

14 4 & /"--,$ '! 5 % +!#$-/)$$$ % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() 6#!- (/ $)" $$) $,$ 02 &/). 2 ) :/ ',-,7)$,$ 5& &2&) 5 &. 8. #7!'$ 14

15 4 & /"--,$ '! 5 % +!.9 % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() 6#!- (/ $)" $$) $,$ */ & /) '; : )&/ -&2 /& & ' " <' & & ",-,7)$,$ =';/2 :&)& 5 &. 8. #7!'$ 15

16 4 & /"--,$ '! 5 %" :#$!: % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() 6#!- (/ $)" $$) $,$ 0 ' & )&&&: '/& '; &)( ')& &&&&5 ' 2 & &( &: &&).: ;&&>/4,-,7)$,$ 5&.) 5 &. 8. #7!'$ 16

17 4 & /"--,$ '! 5 %# +!)-,$$7*- 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() % & $ $ $ $ 6#!- (/ $)" $$) $,$ 9 &&& >/4: ) ')&')&./&!)& && & /2; /&,-,7)$,$ /2; &';&/ 2 5 &. 8. #7!'$ 17

18 4 & /"--,$ '! 5 % +!#$-+6:#!$ % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " " " " " 6#!- (/ $)" $$) $,$ 02 &/). ":/',-,7)$,$ 5&.) 5 &. 8. #7!'$ 18

19 4 & /"--,$ '! 5 %$ +!#$-;:##$ % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " " " " " 6#!- (/ $)" $$) $,$ 0 )&&' 22 &/).01? ":/ ',-,7)$,$ 5&.) 5 &. 8. #7!'$ 19

20 4 & /"--,$ '! 5 % +!(#!-!$!'$ % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " " " 6#!- (/ $)" $$) $,$ 5 ' '( '( &&. / AB:/& '.",-,7)$,$ 5&.) 5 &. 8. #7!'$ 20

21 4 & /"--,$ '! 5 %3 + $!#$/.< % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " 6#!- (/ $)" $$) $,$ *2' ')& &2; ; /(/ &&&&'; : )3& &' & 5&2 /&&& & : '; '.,-,7)$,$ 2 2&& &'; 5 &. 8. #7!'$ 21

22 Detgte er en blank side 22

23 -.- / % & '() A3A3 $"$ "3 "3 74##!,$!-%..(//#01$23! " # %# =-C/2;'2 &) & '( %"# )&DAA # # # # #"" %#A 4;, ', #A3 #A3 % >; 2'1 2 2 %#3 ' /.& ' ' %#$ &-2 /; %"A &. ; % E+B 2;:( &' '/ % )&' D32 "F % 7$ '- / /' ')&- / 56 1 &6 789 &% ) #" #" #" #" 3# " " " " " " " " 23

24 Detgte er en blank side 24

25 -.- / -.0. "33=(')&D" % & %# '() # # # # 74##!,$!-%..(//#03 %#=-C/2;'2 &) &'( 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 25

26 -.- / -.0. "3" % & %"# '() #"" ##!,$!-%..(//#03 %"# )&DAA 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 26

27 -.- / %#A -.0. "3#=' & ).' % & '() #A3 #A3 74##!,$!-%..(//#03 %#A4;G 'G:/;& &'&/;' 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 27

28 / % & % '() ##!,$!-%..(//#03 >; 2' "' 789 &% ) 1 &6 0 28

29 / % & %#3 '() #" #" #" #" 74##!,$!-%..(//#03 ' ' ' ' H &' & &'' 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 29

30 -.- / %#$ -.0. "3#=' & ).' % & '() 3# 74##!,$!-%..(//#03 %#$ &-2 /; :# 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 30

31 -. / -.0. "3=' ) / % & %"A '() " " " " 74##!,$!-%..(//#03 %"A5. ;. ':$:" 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 31

32 '() $#!,! -. / % =# "3##"3#E&&/)/ B 2'/ & -&'+/' % & (/ =3$. / 6 -. / &"'6 >2& ''/ &&' /'/ &''/& 2'/ 5 &2: -'&%' 56 " 789 &% ) 1 &6 9 32

33 -. / =# AAB- / B&/ % & % '() " " " " =3$. / 6 -. / &"'6 )&' D32 "F$"#& -'&% 56 " 789 &% ) 1 &6 9 33

34 -. / %7$ =# #$33#$3- / /' % & '() =3$. / 6 -. / &"'6 '- / /' ')&- / : / -'&%$% 56 " 789 &% ) 1 &6 9 34

35 > - % & '() "3AA #" #" #" $#!,$!-%..(//#01$23! " # %# 0;&& 2 %# ='&''*=;2&2 & %#3 (& &- ' %#A + &;2&&/ ' &;. % 0;&2-2'-''2' $$ A A A $ $ $ $ # # # # 3A# 3A# 3A# 3A# &% ) 1 &6 35

36 Detgte er en blank side 36

37 4 & /"--,$ '! I'&) %# 4 J %""4; 0;&& 2 /;; 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() % & $$ A A A 6(#! -(/ $)" $$) $,$ 0;&& 2/;;5. #A& 2K &L 2' : #A:H'.$#A: H%>';2' / 2'3%:/& &)) & && & ): & 2') ) :/ /;;/ 37

38 ,-,7)$,$ &'6 5)')&/ ) )& 2'&/( '; '; ;2 H 2'&2 6 = && (& '; /;;: & & ; /;). -2 '; ). 5)&& 5 & "%3 5 38

39 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ I'K&) %# - %" -.D3"0;)2 /; H &2&''&''*=;2& 2 & % & $ $ $ $ 6(#! $ $ $ $ -(/ $)" $$) $,$ H &2&''&''*=;2&2 &&' :/ 2. 39

40 ,-,7)$,$ 5).)) ''*=;2'( && 3"H ''' & 2% '""" '' 5. 2;.:/ ' "& "$&2%H"#" K '/ *=;2 ' *2 &&9 *=;2 2A: : 2.": :$/ 2M$$ 5& ( :; &G&G &2.. 5 & 40

41 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() 5$$- /!#$- *,! (-!$6'$ 6(#! -(/ /"--,$ I'K&) J %#3 4 J %""4; % & # # # $)" $$) $,$ : : : # : 5$$-/!#$-*,!(-!$'$6!(? >$'$ H & : '; &(.% &2 41

42 ,-,7)$,$ $$ 5 & #3 E0 42

43 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() 5$$- /!#$- *,! (-!$6'$ 6(#! -(/ /"--,$ I'K&) J %#A 4 J %""4; % & 3A# 3A# 3A# 3A# $)" $$) : : : : $,$!-/0'$--*!6!(-#$ 43

44 ,-,7)$,$ A!$,#'(-7-4-!$$(,/!#7#!/ $$B$7$-($!!$!$/!#$. 5 & #3 E0 44

45 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() 5$$- /!#$- *,! (-!$6'$ 6(#! -(/ /"--,$ I'K&) J % 4 J %""4; % & $)" $$) $,$ ;0$-'$'($#(('($ 45

46 ,-,7)$,$ $$ 5 & #3 E0 46

47 =21 % & '() # # # # '$4$!,$$#!,$!-%..(//#01$23! " # $% B)& "$ &/; % )&& ( ' 3% & / ; # # # # # # # # &% ) 1 &6 47

48 Detgte er en blank side 48

49 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) $% $1 B)& % & "$ 6(#! -(/ $)" $$) $,$ =":$ 2 5&: '":$&' '; & & ) 1 // / & %' : &2 &&(:&:& & : & ': ' '2' 49

50 ,-,7)$,$ 5 & +*:52 50

51 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) %# 5%"#=2/ % & # # # # 6(#! -(/ " " " " $)" $$) $,$ $-*$!$-*#0$ 5 2/;- &:9/2=2/* /:/ /& '': /'( / &: /; 0''..: '( 2'&&''& ) )&/ '': /; & & 5 &) (' & &:'' /&/! ) ; 6 - &".'A6.3#" 9/2"'A6.&' 51

52 =2/* /".'36.3 > )'/ 2'.#A3 & 2 &&) 4 & 6 E#- & E"9/2 E"$=2/* / H &'. # &'/ & ( & & /$ -*)$ - $ $-*$!$!(($ -'(-$)!$!-)$)(#!/ 7.&B..,-,7)$,$3 /.)&'& 5 & "%3+* 52 52

53 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) % 5%#5 % & O#$ O#$ O#$ O#$ 6(#! $#$ $#$ $#$ $#$ -(/ $)" $$) $,$ O= && )!)--,$$-/!5$!(#! =)&'2' / &) : : &:H! (: ( 5&)&& ( &) &&2 (/ 0 ' ( &')&'. :''2''. '2' '2/''. ## 53

54 ,-,7)$,$3 > )&&& &( :/ ( / > )&&& ('( : &&2'; ( 0&;// (/: / & '2 2'). )'2' 5 & "%3+* 54

55 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) 3% 3=21%#3A / ; % & C.9D C.9D C.9D C.9D # # # # 6(#! 3" 3" 3" 3" -(/ $)" 4> 4> 4> 4> $$) $,$ 4> / ; ':34> 4&. / /2&:&) 2 /&'&2 55

56 ,-,7)$,$ /.& &'( / / ;&&'( / ;&/ '2& (&2 :'2 & / & &/ 5 & "3+*:52 56

57 % & '() # # # # 6##4!#!,$!-%..(//#01$23! " # %" & / &/ % 2 2/ " " " " &% ) 1 &6 57

58 Detgte er en blank side 58

59 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) %">K %""$# & / &/ % & (#! A A A A -(/ $)" $$) $,$!#$-,!*!$-$*#3 % &! ; / &/ & / A A A A

60 ,-,7)$,$ >.%" & / ; ; &/&&'( &/ /5 )/ &:&/2 O5'): ) F & "#$%& "#$%&' (")*+(") 5 & +*:52 60

61 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) %>K %"3 2 2/ % & < < < < " " " " 6(#! -(/ " " " " $)" $$) $,$ 2/22// &* / K 22/2/:-( &H )&-H: ' &: '/& )2 & ') ) /22/5 ' 5) /22//$ -&/2 &': '( : &)2 &" :.A 2 &&/"78"3 61

62 5 'A2 && ' /2/:K)2/: 0'(/:-''2'/0'/& 5 /2&& ' N & &'/&( ) &5' &A'': 5 &>; / /)2/ / / >; / '' 2,-,7)$,$ 2/'(-( & )&-H'/ ' :(: ' : 2& ' -H ': '(2/ & H )'(/3 / &-H5 '(/P 5 '(/& -&2/22/ )-H& /&' 5 &&:/'(&&2 & & &2 '; &' 2 : )2& &' 5&)&&2/ :& &2' : /2 /& &(H &// ).325 & ; ' &&/ /&' ) 5/;' -H2 & 5 & &/&2: & &2: /2 & 5) /2/) &&.& &/2;'5 ( 2 &) &&2 ; '; E&& & : -H& & - &2 &' &2/) &' -& & 2/. " 2&2& &' 62

63 5 & +*:52 63

64 Detgte er en blank side 64

65 !9;2 % & '() $ $ $ $ $4A0'#!,$!-%..(//#01$23! " # % &; $% :& / # # $% )&&& "% N&&/ # # # # &% ) 1 &6 65

66 Detgte er en blank side 66

67 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ H&K&) % 9;2%"3 &; % & 6(#! -(/ $)" $$) $,$ 5&A&2 &;$'( &2& =( / 39 :/ ' & : >2/ 2 67

68 ,-,7)$,$ 0.' &; ) ) : &( H ': &2;& :)&;'' : / &''(&/ ' ': / ' :'&2&&&:2 / &( + '. :/. & :&& / )&' )) / : ( &:/ &.' ) 2' / 0 ' )>1? ' '& / 9&>1: ' & '&;:':' ' 5 & A 5N 68

69 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ H&K&) K;Q4;%3;+& % $% & # # 6(#! -(/ $)" $$) $,$ &&' # 69

70 ,-,7)$,$ 9 ) ' &'; G'G: '/ &5' ' $:)&/') : &+ ; / '&/ ) ( / :/' )) '/ 5 & A E/& 70

71 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ H&K&) $% K;Q4;%N&& % & # # # # 6(#! -(/ $)" $$) $,$ & &' &&& :#5 ' &&'(:".3F 71

72 ,-,7)$,$ >)B.> &&& ' 9(&;5 :./ :# && & / & * / )& :// &2:&&&) G'2G 5 &#&; '(: ) > &&;&'( & G; G&&' / 5 & A E/& 72

73 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ H&K&) "% >; %"+ &; % & 6(#! -(/ $)" $$) $,$ N&&/ 73

74 ,-,7)$,$ &2 '&/ 2 &' (& 5( : &) &&: &&2/&'&/.- / &/ &)'&2& 0 '&2 &&& : '( :( & : '( '. 2&&& 2) ) %2:'') & 5 & #A

75 +; +'; % & '() " " " " (0!!#!,$!-%..(//#01$23! " # #3% &. " " " " &% ) 1 &6 75

76 Detgte er en blank side 76

77 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$!#$-#!- -$!,-,-'$!#!E& I'K&) #3% ##3+;!' ) :H % & " " " " 6(#! -(/ $)" $$) $,$ 4 &&. &2D#&: $: 22) 5( F& :'",-,7)$,$ H 5 & AA *=/ 77

78 Detgte er en blank side 78

79 % ; 5 % & '() ! " # % ->1 N &) '-. - / % ->1 1 &/;) / /2 %" ->1 &' &2&' % --1 N &) '&- % : )'/-!1 % =11 +' & % 1 (2'0' &2 "$ "$ "$ "$ #3 #3 #3 #3 # # # # &% ) 1 &6 79

80 Detgte er en blank side 80

81 '() - =!! "") ' % & $"# $"# $"# $"# N &) '-- 6 N&2& ' &) '=2( (-. / &; - &' $"# H )' % 56 " 789 &% ) 89 &% ) 1 &6 9 81

82 -.0. ""J ' -.- / % & % '() $"# $"# $"# $"# N&2& ' &) '=2( (&- & ; - &' $"# H )' 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 82

83 "-.) ' % & % '() # # # # * & ' ;& = &2"%# 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 83

84 J ""0;) 5 % & % '() "$ "$ "$ "$ 5) &'/ 6 = &/;) B: & &":$1 &( 2 &'/;) &/2& 2: &2 &&!&' '/ 0;) / /2 ":$ 56 1 &6 789 &% ) 84

85 5 J ""4;&) /. % & %" '() #3 #3 #3 #3 5) &'/ 6 H&' - '/ &' &2" &'#:3: '2' 5 ) &:' '/ H=( '2 ' & /( ' &252/ && J :( '/#:3 ;&' &2" 1 &( 2 ) : &' '/:& ( / &6 789 &% ) 85

86 ' =21 % & % '() $!$-/!4$($3 =21 '/ 2 ;$' &2 K 2 ' ;): &&'A: ' 5' &' 2)': & ) &'&7: & &&. 2 &''; &; >& '/ &' &2 =( 2 A' ''&2 3' =2' &2 ' &&2 =21 /2 ' '/ )' &2 :/ ''& ) &'/ &' B#3 - ' &2 / )&&': /)&' &2!:'):/ &2 &.:5( '/2; /2': &&)& - ):'&A &':: ' '; ' 5&: '; 3&&2 2 ' 86

87 &% ) 1 &6 87

88 0 1(,2 % & % '() $!$-/!!=5'($.;$;%3 (2'06 H ) H&' '/ &' &2A 3A:' =( 3A##:&/2; ) $3 A& (2'0/(: :;' ).: &' $ && K 2 ;&E&S (2'0' A:&&& $:: A$"3# -/&&2 )'/ =( : / && &' :/& ' ) & 5')& (2'0 $:":$"#&&2 0"6 H&' &' &"# ) 2 ; 1 I&=( ' "A: ')& ' &2& 88

89 5')&0" " 5&: '; &&2 2 (2'0 0" &% ) 1 &6 89

90 Detgte er en blank side 90

91 % + % & '() ## ## ##! " # +59% 1 ' && # # # # +59% = &:. &9 #$ +59%" =)& : $A $A $A $A &% ) 1 &6 91

92 Detgte er en blank side 92

93 BUDGET 2011 ÆNDRINGSFORSLAG (bogstav) Forslagsstiller Administrationen Politikområde/ Funktion (se talmaterialet) Diverse politikområder KR Beløbsmæssig ændring Forslagets indhold Forsikringsprogrammet har været i udbud, og Willis har udarbejdet og fremsendt beslutningsoplæg. Der henvises til sag på Økonomiudvalgets dagsorden af 4/ Udbuddet vil medføre en forventet forsikringsudgift for bygning, løsøre, entreprise, motorkøretøjer, arbejdsskade (katastrofe) samt de mindre forsikringer i det Nationale udbud på kr inkl. servicering bilag A bilag B og bilag D (eksklusiv udgifter til selvrisiko, skadebehandling og hensættelser til selvforsikringsområdet på arbejdsskadeområdet). Nuværende forsikringspræmie for Guldborgsund kommune er kr årligt. Her er altså tale om en merudgift på ca. kr årligt. Merudgiften kan tilskrives præmiestigning især på forsikring af kommunens bygninger som følge af de brande der i de senere år har været på kommunens institutioner. Dato: Underskrift: + = Merudgift / mindreindtægt - = Merindtægt / mindreudgift 93

94 BUDGET 2011 ÆNDRINGSFORSLAG (bogstav) Forslagsstiller Administrationen Politikområde/ Funktion (se talmaterialet) Kollektiv trafik KR Beløbsmæssig ændring -456 Forslagets indhold Guldborgsund Kommunes udgifter til busdrift justeret og bragt i overensstemmelse med Movias endelige budget for 2011, hvilket betyder, at driftsudgifter i 2011 til busdrift kan reduceres med Der henvises i øvrigt til Teknik og Miljøudvalgets dagsorden den 21/ pkt.239 Dato: Underskrift: + = Merudgift / mindreindtægt - = Merindtægt / mindreudgift 94

95 BUDGET 2011 ÆNDRINGSFORSLAG (bogstav) Forslagsstiller Administrationen Politikområde/ Funktion (se talmaterialet) Finans Tilskud og udligning KR Beløbsmæssig ændring Forslagets indhold Indenrigs- og Socialministeriet har udmeldt kommunens beskæftigelsestilskud Tilskuddet er på t. kr. I budgetforslaget til 1. beh. var udgiftssiden fremskrevet til 2011 p/l, mens indtægtssiden var fastholdt i 2010 p/l. Dette betyder, at indtægtssiden har været budgetteret lidt mindre end vi faktisk vil modtage. Guldborgsund kommune vil modtage t.kr. mere i beskæftigelsestilskud end budgetteret ved 1. beh. Dato: Underskrift: + = Merudgift / mindreindtægt - = Merindtægt / mindreudgift 95

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET Guldborgsund kommune Dato 6. august 2013 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2014 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT

BUDGET Guldborgsund kommune Dato 6. august 2013 cape FORELØBIG BUDGETOVER- SIGT 2014 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT BUDGET 20142017 Guldborgsund kommune Dato 6. august 2013 cape FORELØBIG BUDGETOVER SIGT 2014 SAMT NOTER TIL BUDGETOVERSIGT Generelt Budgetoversigten er en foreløbig oversigt over det forventede budgetoplæg

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

BUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2015 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET

BUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2015 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET BUDGET 2016-2019 Guldborgsund kommune Dato 7. september 2015 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG 2016-2019 SAMT NOTER TIL BUDGET- FORSLAGET Generelt Økonomiudvalget fremsender budgetforslag til byrådets

Læs mere

BUDGETFORSLAG

BUDGETFORSLAG SIDE 1/5 BUDGETFORSLAG 2013-2016 SAGSFREMSTILLING: Et enigt Økonomiudvalg fremsender budgetforslag til 1. behandling for årene 2013-2016. Skatter Der er i budgetforslaget budgetteret med det statsgaranterede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15.10 i F 6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere