TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR"

Transkript

1 TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

2 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3, KØBENHAVN V OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA MEDLEMMER ANSAT I STAT, KOMMUNER OG REGIONER

3 Hjørnesten til en ny styring af den offentlige sektor En velfungerende og effektiv offentlige sektor med øget kvalitet, service og trivsel er målet for en tillidsreform. Nøglen er at styrke tilliden til fagligheden, at fjerne unødig og skævvridende kontrol og understøtte innovation. Det fordrer en ny måde at styre, lede og samarbejde på. OAO anbefaler en tillidsreform, der sikrer øget kvalitet i den offentlige sektor. For at understøtte arbejdet med en tillidsreform har OAO udformet fem ledetråde. OAO giver desuden et bud på en konkret indsats, som understøtter målene om en velfungerende, effektiv offentlig sektor med fokus på trivsel og kvalitet. I det følgende beskrives Fem ledetråde for en tillidsreform Grundlaget for en tillidsreform Hjørnestene i en tillidsreform 1

4 Fem ledetråde for en tillidsreform Første ledetråd: Kvaliteten opstår i leveringen af den konkrete offentlige service Kvaliteten opstår ved leveringen af den konkrete opgave i mødet mellem borger og medarbejder eller indirekte gennem den service, der bliver produceret. Resultaterne skal vurderes i sin helhed. Det afgørende må være den samlede effekt for borgerne og ikke hvilke delelementer, der kan måles og vejes. Det betyder, at der skal fokus på de rammer, som leveringen af den konkrete opgave foregår i frem for på proceskrav og delresultater. Det er rammerne, der bliver skabt politisk. Kvaliteten bliver udviklet i hverdagen indenfor disse rammer. Anden ledetråd: En stærk faglighed er grundstenen for udviklingen af den offentlige sektor Som udgangspunkt har den enkelte medarbejder de faglige redskaber til at tilrettelægge og udføre det arbejde, som medarbejderne bliver sat til. En forudsætning for det er, at det er tydeligt, hvilket formål der er med opgaven, og at der måles på resultaterne frem for, hvordan man opnåede resultatet. Det er nødvendigt at slække på kontrollen af processer og arbejdsgange. I stedet skal medarbejdernes faglige kompetencer sikres og bringes i spil. Tredje ledetråd: Tillid giver tryghed og godt arbejdsklima, som er en forudsætning for god opgaveløsning Øget tillid til medarbejderne frigør ressourcer og skaber en kultur, der påskynder nytænkning, innovation og dermed forbedrer arbejdsklimaet. At vise tillid betyder at give medarbejderne frihed til at løse opgaverne ud fra et situationsbestemt fagligt skøn. Det betyder, at politikere og ledelse skal tro på medarbejdernes faglighed og ansvarlighed. Det indebærer et nyt syn på styring og kontrol. Kontrollen skal være vedkommende og understøttende. På nogle områder er det overvurderet, hvad kontrol, indberetninger og opbygning af store systemer kan. I sidste ende er det mennesker og ikke systemer, der skal løse opgaverne og levere velfærden. Fjerde ledetråd: Ledelse sætter rammer for god opgavevaretagelse Fladere organisationer og udbredt selvledelse i den offentlige sektor stiller nye krav til lederne. Lederne skal først og fremmest skabe et fagligt solidt, ansvarstagende og tillidsfuldt miljø. Det betyder især at skabe rammer, hvor medarbejderne har frihed og motivation til at yde faglige skøn og en faglig indsats af høj kvalitet. Femte ledetråd: Indflydelse og inddragelse af borgere og medarbejdere Kvalitet og den gode opgaveløsning skabes i gensidig forventning til hinanden og i dialog om forventninger og udfordringer. I dette krydsfelt udvikles den offentlige sektor. Tages patienten med i beslutningerne om behandling og forældre med i læreplanen for deres barn skabes bedre forståelse for handlinger og begrænsninger. En offentlig demokratisk debat er med til at skabe forståelse og medejeskab til de opgaver, den offentlige sektor varetager, og derfor skal de forskellige demokratiske fora som fx i skolebestyrelser og ældreråd i endnu højere grad tages med på råd, så dialogen mellem borgere og medarbejdere styrkes på alle niveauer. 2

5 Grundlaget for en tillidsreform OAO udgav i efteråret 2012 Tillid giver verdensklasse - ti anbefalinger til en reform, der kan styrke og udvikle den offentlige sektor. Anbefalingerne er efterfølgende konkretiseret i en række visionsark, og OAO har senest udgivet en række konkrete eksempler på arbejdet med en tillidsdagsorden fra forskellige offentlige arbejdspladser. Eksemplerne viser, hvordan ideer kan omsættes til praksis og give en positiv effekt i opgaveløsningen. Tillidsdagsordnen breder sig. Øget tillid til medarbejderne kan frigøre ressourcer, øge kvaliteten og servicen. Der er potentiale i at inddrage medarbejdere og borgere mere aktivt i udviklingen af den offentlige sektor. Der er bred enighed om at bruge færre ressourcer på kontrol, og at dokumentation skal bruges mere fokuseret på at understøtte kvalitetsudviklingen. Men der er stadig få konkrete svar på, hvordan vi i fællesskab ændrer den eksisterende styringsmodel til et nyt styringskoncept med fokus på tillid og faglighed. Flere offentlige organisationer er i gang med at gennemføre indsatser, der understøtter tillid, afbureaukratisering og innovation. Men bliver der ikke for alvor gjort op med den nuværende styring, vil de gode intentioner ikke få tilstrækkelig gennemslag. Vi trænger til en gennemgribende nytænkning på alle planer. Det viser erfaringerne. Skiftende regeringer har siden begyndelsen af 1980 eren ønsket en regelforenkling. Alligevel er der blevet produceret flere og flere regler. Det er der mange grunde til. Politikernes svar på uheldige mediesager er ofte nye regler. Ledere og medarbejdere, der i udgangspunktet er kritiske overfor de omfattende regelsæt, socialiseres ind i regeltænkningen og begynder at forsvare dem. Andre steder ser vi lokale udmøntninger af centralt fastsatte regelsæt, som unødigt besværliggør og mistænkeliggør arbejdets udførelse. Vi har alle ansvar for, at der fortsat produceres masser af regler. Skal vi gøre os håb om en ny styring i hele den offentlige sektor, skal der derfor tages fat både centralt og lokalt. Alle parter skal bidrage. Initiativerne skal ændre tænkning og adfærd på alle niveauer fra Folketinget og ministerier til styrelser, kommuner, regioner og på den enkelte arbejdsplads. Forandringerne skal komme både oppe fra og nede fra. Det viser erfaringerne fra de norske kvalitetskommuner. Her kom der for alvor skub i udviklingen, da den norske regering vedtog et nationalt program for partssamarbejde i kvalitetskommuner, som 138 kommuner tilsluttede sig. Tillid til fagligheden Det er et mål, at politikere og ledere øger tilliden til medarbejderne. Topledere skal have tillid til deres ledere og medarbejderne tillid til deres kolleger og andre faggrupper - tillid til, at de arbejder for de fælles mål. Tillid forudsætter, at der arbejdes med udgangspunkt i tydelige formål og succeskriterier. Det skal stå helt klart for alle politikere, ledere og medarbejdere, hvad der er formålet med indsatsen, og hvornår en indsats har givet den ønskede effekt. Den måde opgaven løses på metoden eller aktiviteterne skal derimod besluttes så tæt på opgaveløsningen som muligt. Det giver medarbejderne mulighed for at bruge deres faglighed, viden og erfaringer til at finde de bedste løsninger. Et sådant handlerum 3

6 giver mulighed for at lave skræddersyede løsninger og mulighed for at lære af det, der virker. For at sikre ens vilkår for borgerne, er der netop behov for forskellige løsninger tilpasset den enkelte borger. Afbureaukratisering Det er et mål at bruge væsentligt færre ressourcer på skævvridende kontrol, unødig dokumentation og målinger. De ressourcer skal i stedet bruges på de opgaver, der giver direkte effekt for borgerne. Der skal stadig dokumenteres, men det er væsentligt at indkredse og udpege de områder, hvor det vurderes, at det er absolut nødvendigt at dokumentere og kontrollere ud fra en faglig betragtning. Konsekvensen er, at der er områder, hvor politikerne eller lederne ikke får omfattende information om arbejdets udførelse. Med andre ord skal de have tillid til, at arbejdet bliver udført bedst muligt. Der sker fejl i dag, og uanset om kontrollen eller dokumentationen øges eller reduceres, vil der ske fejl. Det vigtige er, at der skabes en arbejdskultur, hvor medarbejderne og ledelse lærer af fejlene. Som fx sundhedsvæsnets systematiske arbejde med utilsigtede hændelser. Der skal også ske en deregulering. Alt for mange opgaver i den offentlige sektor er detailreguleret. Der er alt for mange standardløsninger. Det kvæler medarbejdernes initiativ til at finde den rigtige løsning i den konkrete situation og dermed medarbejdernes muligheder for at være innovative. Hvis medarbejdere frisættes, kan de bidrage til at effektivisere og kvalificere opgaverne. Omvendt skal der måles på effekten af indsatsen sat op imod formålet. Politikere, ledere og medarbejdere skal vide, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Dokumentation og evalueringer skal på den måde være med til at udvikle kvaliteten i opgaverne. Innovation Der er altid behov for innovation i den offentlige sektor for at løse opgaverne bedre og efterleve ændrede behov. Både som store projekter i større målestok og som hverdagsinnovation. Ledere og medarbejdere skal tilskyndes til og have mulighed for at afprøve og lære af nye tiltag. Der er både brug for at finde nye og bedre måder at løse opgaverne på, men også nye og bedre måder at lede og samarbejde på. De kommer ikke af sig selv og ikke uden at inddrage dem, der arbejder med opgaverne. Læring og innovation skal derfor være et anliggende for alle medarbejdere. Det forudsætter en innovativ kultur, og at idéudvikling understøttes og systematiseres. Som for eksempel i Vejle Kommune, hvor 100 arbejdspladser deltog i udpegningen af forslag til frikommuneforsøget. Eller i Region Nordjylland hvor der er etableret en Ideklinik, der opmuntrer medarbejderne til at tænke innovativt og hjælper dem med at udvikle deres idéer. 4

7 Hjørnesten i en tillidsreform Et centralt partnerskab Regeringen, KL, Danske Regioner, AC, FTF og OAO skal indgå en central aftale, hvor vi forpligter hinanden på i fællesskab at arbejde på at skabe en ny måde at udvikle den offentlige sektor på. En central partnerskabsaftale skal sætte rammen for det, vi vil i fællesskab. Den centrale aftale skal forpligte de centrale parter til at tage de nødvendige centrale initiativer og støtte op om de lokale partnerskaber og andre initiativer. det er hensigtsmæssigt. Det afgørende er, at parterne fastsætter klare mål, succeskriterier og forpligter sig på at måle effekten af indsatsen, så de og andre kan lære af den. Det indebærer blandt andet, at de lokale parter skal udvikle metoder, processer og værktøjer, der kan give den enkelte arbejdsplads mulighed for at dokumentere og evaluere egen praksis og sættes fokus på de udviklingsspor, man ønsker at forfølge. Dermed kan partnerskaberne også bidrage til at skabe innovation på alle niveauer i den offentlige sektor. Med en central aftale kan parterne give et tydeligt signal til statslige, regionale og kommunale arbejdspladser om, at der skal samarbejdes, og hvad de overordnede mål er. Parterne kan gå forrest i opgøret med regeltyranniet og unødig kontrol for at erstatte det med tillid til ledelse og faglighed. En central aftale kan suppleres med et partnerskab på sektorniveau. Der kan for eksempel indgås et partnerskab på sundhedsområdet mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner og de faglige organisationer, der har medlemmer på sundhedsområdet og suppleret med relevante patientforeninger. Lokale partnerskaber Der skal indgås lokale partnerskaber mellem politikere, ledere og faglige organisationer. Parterne kan aftale at inddrage relevante borgergrupper og interesseorganisationer. Lokale partnerskabsaftaler kan indgås på tværs af sektorer, forvaltninger eller styringsniveauer, hvis Der kan eksempelvis indgås partnerskaber på tværs af sociale tilbud i en kommune mellem forvaltningen, institutionslederen, ledelsen og de faglige organisationer suppleret med relevante borger- eller pårørende foreninger. Eller hovedsamarbejdsudvalget i en styrelse eller kommune kan udvikle eller udvide deres eksisterende samarbejde. Nationalt kraftcenter for offentlig innovation Der arbejdes med innovation mange steder i den offentlige sektor, og der eksisterer også centre, der understøtter innovative tiltag. Men den nye viden koordineres ikke, og der skabes ikke synergi på tværs af initiativerne. Det betyder, at ikke alle dele af den offentlige sektor har lige adgang til rådgivning og viden om innovation. Derfor er der brug for et nationalt kraftcenter. Det skal sørge for, at alle kan få sparring til at sætte initiativer i gang og indsamle og sprede de gode eksempler. Det nationale kraftcenter skal sikre, at der løbende sker en udvikling af den offentlige organisation. Centret skal sikre, at nye organisationsformer, 5

8 nye ledelsesformer og innovative kvalitetstiltag bliver udviklet i et stærkt samarbejde mellem relevante uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og praksis. For at omsætte ord til handling er der behov for at levere rådgivning og sparring til den enkelte arbejdsplads, eksempelvis i form af et rejsehold. Flere initiativer for at afbureaukratisere Produktionen af nye regler fortsætter trods de gode hensigter om regelforenkling. De gode hensigter er til stede, men det er som at svømme mod strømmen. Afbureaukratiseringen skal derfor angribes på flere niveauer. Lovgivningen skal gennemgås område for område med henblik på at fjerne unødige regler. I dag skal der foretages en vurdering af de økonomiske konsekvenser i relation til det lovforberedende arbejde. Fremover bør pågældende ministerium også forpligtes på at udarbejde en systematisk vurdering af de bureaukratiske konsekvenser, så de samlede effekter af lovgivningen bliver bedre belyst end i dag. Centralt skal der skabes bedre muligheder for at igangsætte og støtte op om forsøg i større målestok som frikommune- eller fristyrelsesforsøg. Der skal med andre ord være bedre mulighed for, at parterne i laboratorier har metodefrihed, og at de får mulighed for dispensation fra regler, så længe formålet med reglerne bliver opretholdt og resultaterne dokumenteret. Udfordringsretten giver allerede kommunale og regionale institutioner mulighed for at blive fritaget for de gældende regler og afprøve nye måde at gøre tingene på. Men udfordringsretten bør udvides, så alle medarbejdere i hele den offentlige sektor kan spille en aktiv rolle uden barrierer og stopklodser højere oppe i systemerne. Der bør indføres en forsvar eller fjern rettighed for medarbejderne. Det skal give den enkelte medarbejder mulighed for at få en god begrundelse for de regler, der hæmmer deres arbejde. En anden mulighed er at give medarbejderne mulighed for at ændre og udvikle arbejdsgange, så de bliver mere effektive. Dette sker bl.a. i dag i Jobcentret i Skelbækgade i København, hvor medarbejderne indflydelse på arbejdsgange har skabt bedre vilkår for unge ledige. Lokale politikere og ledere skal målrette deres indsats, når de uheldige mediehistorier dukker op. Hvis et plejehjem eksempelvis bliver hængt ud på grund af svigt over for beboerne, skal der sættes ind over for netop det ene plejehjem. Der skal ikke indføres ekstra kontrol med samtlige plejehjem. Der er behov for nye værktøjer til arbejdspladserne, der gør det lettere for ledere og medarbejdere at minimere unødig kontrol. Den enkelte medarbejder skal have reel mulighed for at udpege og indberette uhensigtsmæssige krav og regler til det ledelsesniveau, der har ret til at fjerne eller ændre reglerne. Ledelse og samarbejde Hvis lederne skal understøtte tillid og faglighed, skal de selv møde tillid og anerkendes for deres egen faglighed. Lederen skal derfor have et ledelsesrum med klare mål og stor handlefrihed til at planlægge, disponere og evaluere inden for deres ledelsesområde. Tillidsdagsordenen stiller store krav til lederne i 6

9 den offentlige sektor. De skal være i stand til at lede forandringer og innovationsprocesser. Lederne skal kunne motivere samt inddrage medarbejderne, så de bliver de aktive medspiller i udviklingsarbejdet, som lederne har brug for. Lederne skal også medvirke til, at der i højere grad bliver samarbejdet på tværs af områder og faggrupper, når det er nødvendigt for at kvalificere opgaverne og opnå den ønskede effekt. Lederne skal derfor fortsat have gode muligheder for kompetenceudvikling. Der skal især sættes fokus på at styrke ledernes kompetencer i forhold til at udvikle den stedlige faglighed og samtidigt være en strategisk aktør med øje for den langsigtede vision, at kunne lede på tværs af områder og faggrupper og at kunne understøtte inddragelse og samarbejde. 7

TILLID GIVER VERDENSKLASSE TI ANBEFALINGER TIL EN REFORM DER KAN UDVIKLE OG STYRKE DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE TI ANBEFALINGER TIL EN REFORM DER KAN UDVIKLE OG STYRKE DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE TI ANBEFALINGER TIL EN REFORM DER KAN UDVIKLE OG STYRKE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Oktober 2012 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser

Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser 1 Jobcenterchefseminar Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk Universitet 2

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE VISIONSARK

TILLID GIVER VERDENSKLASSE VISIONSARK TILLID GIVER VERDENSKLASSE VISIONSARK OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Oktober 2012 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Den Kommunale Kvalitetsmodel Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Balanceret ledelse i myndigheden? Trivsel og arbejdsglæde Effektivitet i opgaveløsningen Kvalitet i opgaveløsningen Balanceret

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater Februar 2007 Klare mål og ansvar for resultater Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 8. februar 2007 1 Klare mål og ansvar for resultater Regeringen vil sætte fokus på mål og resultater

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

TILLIDSDAGSORDEN I BIF TEMADRØFTELSE I BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET DEN 28. SEPTEMBER 2015

TILLIDSDAGSORDEN I BIF TEMADRØFTELSE I BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET DEN 28. SEPTEMBER 2015 TILLIDSDAGSORDEN I BIF TEMADRØFTELSE I BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET DEN 28. SEPTEMBER 2015 TEMADRØFTELSEN I BIU FORMÅL 1. Drøfte udvalgets rolle i forhold til tillidsdagsordenen i BIF - hvordan

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

2017 STRATEGISK RAMME

2017 STRATEGISK RAMME 2017 STRATEGISK RAMME FORMÅL Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der arbejder for øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation. COI samarbejder med

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... Kodeks til eftertanke Kodeks for god skoleledelse er et udviklingsarbejde, der sætter ramme om det samlede ledelsesmæssige ansvar

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Tillidsreformen: Staten skal op i gear

Tillidsreformen: Staten skal op i gear 05-12-2013 12/23/221 Tillidsreformen: Staten skal op i gear TNS Gallup lavede i oktober 2013 en undersøgelse for OAO blandt offentligt ansatte om tillidsreformen i den offentlige sektor 1. Undersøgelsen

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde Johs. Bertelsen Frivilligt Forum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligrådet Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu?

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse - fra en kommune der gerne vil kende sin besøgelsestid...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Videncentret bygger videre på og udnytter de medier, som allerede er udviklet i centrets første tre års virke

Videncentret bygger videre på og udnytter de medier, som allerede er udviklet i centrets første tre års virke NOTAT 21. maj 2008 J.nr. 2007-212-13 Pejlemærker for Videncenter for Arbejdsmiljø indsatser 2008-2010 til offentlige arbejdspladser Styrkelse af Videncenter for Arbejdsmiljø Som led i trepartsaftalen mellem

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 INDLEDNING Om centret Familiecentret er Aarhus Kommunes myndighedscenter for udsatte børn, unge og familier. Familiecentret er forankret i Socialforvaltningen/

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Rundt om kerneopgaven - set fra et borgerperspektiv. Herning Kommune MED-konference 11. maj 2017

Rundt om kerneopgaven - set fra et borgerperspektiv. Herning Kommune MED-konference 11. maj 2017 Rundt om kerneopgaven - set fra et borgerperspektiv Herning Kommune MED-konference 11. maj 2017 Kerneopgaven Borgerperspektiv = Organisationsperspektiv Kommunerne storleverandør af velfærdsydelser Den

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Dokument nr xx -11 Revision nr xx Udgivelsesdato xx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt xx

Læs mere

NATIONAL UDDANNELSE 2015-2016 SUBSTRATEGI

NATIONAL UDDANNELSE 2015-2016 SUBSTRATEGI NATIONAL UDDANNELSE 2015-2016 SUBSTRATEGI KOMPETENCER SK ABER F R EMTIDE N INTRO UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHEDER ET MÅL OG ET MIDDEL MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal fremme og beskytte

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Utilsigtede hændelser patientsikkerhed og risikostyring i almen praksis

Utilsigtede hændelser patientsikkerhed og risikostyring i almen praksis 540 PATIENTSIKKERHED Utilsigtede hændelser patientsikkerhed og risikostyring i almen praksis Martin Simonsen, Torben Hellebek & Peter Gaardbo Simonsen I løbet af 2010 forventes det, at primærsektoren,

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig:

Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig: INNOVATIONSSTRATEGI Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig: - Vækst & udvikling - Flere vil bo her - Alle får uddannelse. For at nå dertil skal

Læs mere

Kvalitet i regionerne

Kvalitet i regionerne Debat Kvalitet i regionerne Danske Regioner mener: Patienten som et aktiv den aktive patient En af regionernes store udfordringer er - i langt højere grad end hidtil - at involvere patienterne som brugere

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Forord I Undervisningsministeriet (UVM) arbejder vi for, at: Alle elever og kursister skal blive så dygtige, som de kan. Uddannelserne skal

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere