Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsreform i den offentlige sektor"

Transkript

1 Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007

2 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær, tidlig tilbagetrækning, problemer med at fastholde og rekruttere medarbejdere og krav om høj kvalitet og effektivitet. Desuden ligger der en stor udfordring i at få skabt en større anerkendelse og respekt om det arbejde, der bliver gjort i den offentlige sektor. Den offentligt ansatte leder har en afgørende rolle i den fornyelsesproces, der er sat i gang i den offentlige sektor. Det gælder både lederne øverst i kommuner og departementer, men også navnlig de mange ledere på den enkelte institutioner, der står i spidsen for den service der leveres til borgerne. God ledelse har betydning for ikke blot overskud og effektivitet, men også medarbejdertrivsel, sygefravær og medarbejdergennemstrømning. Virksomheder, hvor der er god dialog og godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, hvor medarbejderne føler, at ledelsesstilen er motiverende og udføres med gensidig respekt og, hvor ledelsen bygger på holdninger og værdier har mere tilfredse medarbejdere, mindre medarbejdergennemstrømning og et lavere sygefravær end virksomheder, hvor der er en regelbaseret ledelsesstil. Dette bliver bekræftet af en ny rapport fra Nationaløkonomisk Institut fra Aarhus Universitet 1. Det viser, at de fleste medarbejdere vil gerne have en god leder, der kan sparre og udstikke retningslinjerne i arbejdet. En leder, der kan prioritere og motivere med respekt for den enkelte medarbejder. Denne undersøgelse sætter fokus på offentligt ansatte lederes vurdering af de ledelsesmæssige udfordringer, der ligge i en kvalitetsreform af den offentlige sektor. Resultaterne bygger på svar fra 308 ledere i den offentlige sektor. Offentlige lederes tidforbrug Styring og planlægning er væsentlige dele af den offentlige sektor, men mange vil hævde, at et for stort fokus herpå kan være hæmmende for fornyelse og udvikling af service og kvalitet. Der kan dermed være fare for at selve lederskabet nedprioriteres i forhold til administrative opgaver. Tabel 1: Tidsforbrug for offentligt ansatte ledere Topledere Mellemledere Alle Faglig ledelse 16% 18% 17% Personaleledelse 22% 26% 25% Dokumentation og rapportering af måltal, budgetter mm. 16% 16% 16% Andre administrative opgaver 15% 17% 17% Strategisk ledelse 20% 9% 11% Ikke ledelsesmæssige opgaver 9% 11% 10% Andet 2% 3% 3% I alt 100% 100% 100% I gennemsnit bruger lederne i den offentlige sektor 17 procent af deres arbejdstid på faglig ledelse og 25 procent på ledelse af personalet. De adminstrative opgaver udfylder en tredjedel af tiden, mens strategisk ledelse i gennemsnit lægger beslag på 11 procent af de offentligt ansattes arbejdstid. Der er dog en ikke så overraskende forskel mellem topleder og mellemledere, når det gælder tidsforbruget til strategisk ledelse. Mens den øverste ledelse bruger 20 procent af tiden på 1 Ledelse og performance hvad betaler sig? Nationaløkonomisk Institut, Århus Universitet. Tor Eriksson, Erik Strøjer Madsen og Valdemar Smith

3 strategiarbejde og lignende, er det kun 9 procent af tiden blandt institutionsleder, afdelingsledere og sektorens mange øvrige mellemledere. Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, svarer mere end halvdelen af alle ledere i sektoren, at de ofte må nedprioritere ledelsesmæssige opgaver for at løse driftsopgaver. Der har været meget diskussion af offentlige lederes tidsforbrug til dokumentation og rapportering af måltal og budgetter, hvor en række ledere har udtalt at graden af regulering og behov for målinger har taget overhånd. Det er naturligvis vanskeligt at afgøre om 16 procent af en leders tid til rappoptering af mål og budgetter er for meget eller for lidt, men måske skal modstanden snarere ses som en reaktion mod en stadig større central indblanding, hvor den enkelte leder mener, at ledelsesrummet bliver unødigt indskrænket. I hvert tilfælde svarer lederne, at en af de væsentligste indsatser for at hæve kvaliteten af den offentlige service, er en større frihedsgrad for den enkelte institution til at tilrettelægge arbejdet for at nå de opstillede mål. Når lederne i undersøgelsen svarer, at de ønsker en styrkelse af lederrollen og mere plads til lederskab stiller det derfor krav til topledelsen i kommunerne og politikerne, at de udvider deres syn på god ledelse og ikke blot sætter lighedstegn mellem orden i budgetterne, nul fejl og god ledelse. For at lederne i den offentlige sektor kan udøve god ledelse skal der være plads til lederskab. Lederen skal udvikle missioner, visioner, værdier og etik samt identificerer og gå i spidsen for organisatoriske forandringer og forstærke en god kultur blandt medarbejderne. Barrierer for at løse ledelsesopgaven Lederne i undersøgelsen er blevet spurgt, hvilke r de betragter som væsentlige i forhold til at løfte deres ledelsesmæssige opgaver. Den største er ifølge de offentlige ledere, at politikerne ikke er tilstrækkeligt ansvarlige i forhold til de beslutninger de træffer. Således fremhæver et flertal af lederne, at politikerne på nationalt og kommunalt niveau må vedkende sig deres arbejdsgiveransvar og påtage sig ansvaret for de mål og rammer der udstikkes. Hvis ikke det sker, risikerer de offentlige ledere at stå som prügelknabe for borgere, der er utilfredse med de politiske og budgetmæssige prioriteringer. Svarene viser, at de offentligt ansatte ledere savner opbakning fra deres politiske ledere, når der opstår problemer med de beslutninger, der er truffet. Det må derfor også være en væsentilg del af de politiske lederes arbejdsgiveransvar at forklare, hvorfor man arbejder, som man gør inden for kerneområderne i forhold til borgere og brugere. Samtidig peger mere end hver tredje leder på, at de savner opfølgning på sin indsats oppe fra i systemet. Der er mange eksempler på, at institutioner pålægges at udarbejde handlingsplaner, som der ikke følges op på fra den overordnede ledelse. Det betyder, at de decentrale ledere og medarbejdere oplever den proces som tidsspilde. Klare mål for ens arbejde er motiverende og effektivitetsfremmende. og gør, at den enkelte leder og medarbejder ved, hvad der arbejdes hen imod, og hvor ressourcerne skal lægges. De er samtidig med til at ansvarliggøre og engagere ledere og medarbejdere i at nå målene, men det kræver også, at der sker en opfølgning på målene. Svarene fra undersøgelsen viser, at næsten fire 3

4 ud af fem ledere mener, at målene for deres arbejde er rimelig klare. Sker der imidlertid ikke en systematisk opfølgning og evaluering af lederens og institutionens arbejde, er der en risiko for, at ledere og medarbejdere ikke føler sig ansvarlige for at nå de aftalte mål, lige som de kan miste vigtigt input til at forbedre resultaterne. I den modsatte ende af skalaen finder man spøgsmålet om, hvorvidt lederne i den offentlige sektor Føler, at de har opbakning fra deres medarbejdere. Her er det kun 7 procent, der mener, at manglende opbakning er et problem, som udgør en for at løse deres ledelsesmæssige opgaver. Tabel 2: Hvordan vurderer du følgende r for at løse dine ledelsesmæssige opgaver? Meget Ikke en Lille Stor stor I alt Politikere på landspolitisk niveau tager ikke ansvar for deres beslutninger 16% 26% 27% 31% 100% Politikere på kommunalt/regionalt niveau tager ikke ansvar for deres beslutninger 21% 30% 27% 22% 100% Jeg må ofte nedprioritere ledelsesmæssige opgaver for at løse driftsopgaver 12% 37% 36% 15% 100% Jeg mangler opfølgning og feedback på min indsats oppe fra i systemet 24% 40% 23% 13% 100% Der er for lille forskel på lønnen mellem mig og mine medarbejdere 40% 29% 20% 11% 100% Jeg har utilstrækkelig opbakning fra den øverste ledelse 44% 34% 12% 10% 100% Der er også andre, der træffer beslutninger at betydning inden for mit ansvarsområde 27% 36% 26% 10% 100% Der er uklare mål for mit job 42% 35% 14% 8% 100% Jeg savner sparring om ledelsesmæssige problemer 35% 39% 18% 8% 100% Jeg har utilstrækkelig opbakning fra min nærmeste chef 59% 25% 9% 7% 100% Den enkelte leder har et for lille ledelsesrum 43% 32% 19% 6% 100% Jeg mangler efteruddannelse i ledelse 50% 34% 13% 3% 100% Jeg mangler efteruddannelse inden for mit eget fag 62% 30% 6% 2% 100% Jeg har utilstrækkelig opbakning fra mine medarbejdere 57% 36% 6% 1% 100% Barrierer for at levere en god service Ud over selve ledelsesopgaven kan den enkelte leder stå over for en lang række r for at kunne levere en god service til brugerne. To tredjedele af lederne mener, at manglende ressourcer er en stor eller meget stor for at levere en god service, mens 54 procent peger på at arbejdspresset er for stort. Der tegner sig altså et billede af en sektor, der føler sig under et betydeligt ressourcemæssigt pres. Samtidig har 40 procent af lederne vanskeligt ved at rekruttere nye medarbejdere, mens 30 procent svarer, at de har for få kompetente medarbejdere. Ud over egentlige ressourcemæssige begrænsninger i deres arbejde svarer en betydelig del af de offentlige ledere, at de har vanskeligt ved at tiltrække nye 4

5 medarbejdere allerede i dag. I undersøgelsen er det især ledere i sundhedssektoren, der fremhæver dette problem. Barrieren med at rekruttere nye velkvalificerede medarbejdere må forventes at blive forstærket i de kommende år, hvor en stor gruppe offentligt ansatte vil forlade arbejdsmarkedet til fordel for efterløn og pension. Det skal kombineres med, at de årgange, der træder ind på arbejdsmarkedet som erstatning, er væsentlig mindre. Svarene kan altså ses som et behov for at gøre det mere attraktivt end i dag at arbejde med offentlig service. Det er væsentligt at være opmærksom på, at det langt fra er entydigt, hvad der opfattes som god kvalitet i den offentlige sektor. Udgangspunktet er derfor forventningsafstemning og gennemsigtighed. Det kræver, at de overordnede mål, rammer og resultater bliver synliggjort og kommunikeret til borgere og brugere, så de ved, hvilket kvalitetsniveau de kan forvente. Dermed kan den enkelte leders prioriteringer og beslutninger holdes op i forhold hertil. På trods af forskelle forventninger og de ganske mange enkeltsager der dukker op i medierne med fejl, dårlig eller manglende service fra de offentlige serviceinstitutioner, er det en begrænset del af lederne i undersøgelsen, der mener, at borgerne har for høje forventninge til den offentlige service. Der opleves altså en rimelig forståelse fra borgernes side for kvaliteten af den service, der leveres med den givne ressourcer. Hvordan vurderer du følgende r for at levere en god service på din institution? Meget Ikke en Lille Stor stor I alt Der mangler ressourcer til at løse alle opgaver 9% 25% 45% 21% 100% Arbejdspresset er for stort 9% 36% 38% 16% 100% Det er vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere 22% 38% 26% 14% 100% Der er for mange politiske indgreb 15% 42% 30% 14% 100% Der sker for mange forandringer 22% 41% 26% 11% 100% Jeg har for få kompetente medarbejdere 28% 42% 21% 9% 100% Der er utilstrækkeligt samarbejde i ledergruppen 43% 33% 15% 8% 100% Sygefraværet er for højt 42% 34% 18% 7% 100% Der er for lidt forandringsvilje i sektoren 26% 41% 26% 7% 100% Der er stor medarbejdergennemstrømning 50% 33% 11% 6% 100% Der for lidt forandringsvilje i institutionen 31% 44% 20% 5% 100% Der er for krævende brugere 49% 39% 8% 3% 100% Løn som ledelsesinstrument Løn kan betragtes som et vigtigt ledelsesinstrument både som motivation og belønning for en god indsats og som instrument til at fastholde nuværende og tiltrække nye medarbejdere. Der er imidlertid kun ringe tradition for individuel aflønning og tildeling af bonus i den offentlige sektor. Der er ganske vist taget et forsigtigt skridt med indførelse af Ny løn, men i forhold til den private sektor må lønnen i den offentlige stadig ses som et ledelsesinstrument, der kun anvendes forsigtigt. 5

6 Lederne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvordan du forholder sig til en mere udbredt brug af individuel aflønning. Svarene viser en ret entydig opbakning til en lønsystemer der belønner gode resultater, og hvor man i højere grad aflønnes efter kvalifikationer Ønsket om et større individuelt element i aflønningen af såvel ledere som medarbejdere i sektoren afspejler sig i svarene på spørgsmålet om, hvordan lederne synes den samlede lønsum skal fordeles. Her svarer lederne, at selv om der ikke bliver tildelt flere lønkroner til de offentligt ansatte, vil de foretrække at en større del af den nuværende lønsum bruges til individuelle tillæg. Svarene må ses som et opgør med tankegangen om lønnen udelukkende fastsættes efter kollektiver aftaler og at alle med samme funktion aflønnes ens, når der ses bort fra anciennitetsbestemte forskelle. Er du enig eller uenig i følgende udsagn om aflønning i den offentlige sektor? Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig I alt Der skal være bedre muligheder for den enkelte leder for at belønne dygtige medarbejdere 4% 5% 21% 70% 100% En større del af lønsummen bør gives til individuelle tillæg, som kan forhandles på de decentrale 6% 6% 37% 52% 100% niveauer Ledere skal i hørere grad aflønnes efter kvalifikationer og i mindre grad automatisk blive indplaceret 4% 4% 27% 65% 100% i en lønramme Der bør være bedre muligheder for at belønne ledere, der opnår gode resultater 3% 2% 24% 70% 100% Der bør indføres et teambonussystem, der gør det nemmere at belønne teams eller hele institutioner, der har opnået gode resultater 7% 5% 36% 52% 100% Kodeks for god ledelse Et kodeks for god ledelse i det offentlige vil typisk kunne synliggøre, hvad god ledelse og godt lederskab er og hvad det betyder. Et kodeks vil desuden bidrage til en fælles forståelse af, hvad god ledelse og godt lederskab er for både medarbejdere, ledere og det politiske niveau. Et kodeks for god ledelse vil kunne danne inspiration til en lokal ledelsespolitik i den enkelte institution eller forvaltning. Lederne i undersøgelsen er blevet spurgt, om de arbejder ud fra et ledelsesgrundlag i form af for eksempel et kodeks, værdisæt eller lignende, og om dette grundlag er nedskrevet. En betydelig del af lederne arbejder allerede i dag ud fra et værdisæt for ledelse. Kun 21 procent af lederne i undersøgelsen har ikke en eller anden form for ledelsesgrundlag at tage afsæt i. Arbejder ud fra et nedskrevet ledelsesgrundlag 67% Arbejder ud fra et ikke-nedskrevet ledelsesgrundlag 12% Arbejder uden egentligt arbejdsgrundlag 21% I alt 100% En samlet prioritering En samlet kvalitetsreform af den offentlige sektor må nødvendigvis indeholde mange elementer, der hver især vil bidrage forskelligt til det samlede resultat. Nogle vil bidrage meget til en kvalitets- 6

7 forbedring, andre vil kun have ringe effekt, mens andre igen i højere grad skal ses som politiske indsatser med høj symbolværdi. En række af indsatserne vil hænge snævert sammen og vil, hvis de står alene, ikke kunne bidrage væsentligt til en bedre borgerservice, mens de i samspil med andre indsatser vil være vigtige bidragsydere til det samlede resultat. Det kan derfor i nogle tilfælde være svært at isolere effekten af den enkelte indsats. Alligevel er lederne i undersøgelsen blevet bedt om, at rangordne 19 forskellige indsatser efter hvor vigtige de er for at kunne gennemføre en succesfuld kvalitetsreform. Spørgsmålet er stillet således, at det gælder om at forbedre kvaliteten inden for de nuværende rammer, hvorfor tilførsel af flere ressourcer ikke er en af mulighederne. Øverst på dagsorden står en styrkelse af ledelsesopgaven. Og de 5 øverste indsatser på listen kan også samles under et tema, der kan kaldes ledelsesrum, hvor lederne ønsker klare mål for deres arbejde, større frihed til at tilrettelægge arbejdet i deres enhed, så de opstillede mål nås, uden at man fra centralt hold detailregulerer arbejdet. Dertil kommer ønsket om at lønsystemerne i sektoren i højere grad gør det muligt at belønne dem, der gør deres arbejde godt, hvilket også vil bidrage til at fastholde de dygtige medarbejdere. Først herefter følger to udsagn om befolkningens holdning til det arbejde, der udføres i sektoren. Her ønsker lederne større respekt om det arbejde, der udføres af offentligt ansatte, samt at der en god forventningsafstemning mellem borgerne serviceønsker og den service institutionerne har mulighed for at tilbyde med inden for de givne rammer. Offentlige lederes rangordning af vigtigheden af forskellige forhold, når det gælder om at gennemføre en succesfuld kvalitetsreform i den offentlige sektor, så brugerne får højere kvalitet for de samme ressourcer 1 Styrkelse af ledelsesopgaven 2 Bedre muligheder for at belønne gode resultater 3 Klare mål til den enkelte institution 4 Større frihed for den enkelte institution til at tilrettelægge arbejdet for at nå de opstillede mål 5 Bedre muligheder for at fastholde dygtige medarbejdere 6 Større respekt omkring det arbejde, der udføres af offentligt ansatte 7 Bedre afstemning af forventninger i forhold til brugere/borgere 8 De enkelte institutioner skal have større indflydelse på fastsættelse af mål 9 Mere uddelegering af ansvar til den enkelte institutions leder 10 Færre administrative byrder 11 Systematisk arbejde med innovation 12 Bedre erfaringsudveksling og spredning af bedste praksis 13 En længere periode uden politiske indgreb 14 Mere fokus på forebyggelse af problemer 15 Bedre samarbejde mellem forskellige offentlige institutioner/myndigheder 16 Bedre muligheder for at rekruttere nye medarbejdere 17 Bedre udnyttelse af mulighederne i IT 18 Større konkurrence mellem offentlige institutioner og private virksomheder 19 Styrkelse af borgernes frie valg Kilde: Ledernes Hovedorganisation 7

8 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse april Resultaterne bygger på svar fra 308 ledere i den offentlige sektor. 8

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Baggrundsartikel København 24. juni 2003

Baggrundsartikel København 24. juni 2003 Baggrundsartikel København 24. juni 2003 Ledelse på kryds og tværs En undersøgelse af ledernes ændrede rolle i krydsfeltet mellem topledelsen og medarbejderne på de sociale institutioner og sygehuse i

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategi 2016 1 Indledning Greve Kommune skaber sammen med borgere og virksomheder rammer for et attraktivt og udviklende fællesskab. Denne overordnede kerneopgave danner rammen for arbejdet

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Resultater af Forums e-survey 4

Resultater af Forums e-survey 4 Resultater af Forums e-survey 4 Resultater af Forums e-survey 4 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2006 Forums bestyrelse: Departementschef Christian Kettel Thomsen, Finansministeriet (formand)

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater Februar 2007 Klare mål og ansvar for resultater Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 8. februar 2007 1 Klare mål og ansvar for resultater Regeringen vil sætte fokus på mål og resultater

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Kompetencer. Nr.

Opdateret Lederskab. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Kompetencer. Nr. Nr. 5 2009 Tema: Individuel kompetenceudvikling, et tigerspring. Når kompetenceudviklingen for alvor rykker Det er et must, at man som leder skal arbejde med individuel kompetenceudvikling for sine medarbejdere.

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Balanceret ledelse i myndigheden? Trivsel og arbejdsglæde Effektivitet i opgaveløsningen Kvalitet i opgaveløsningen Balanceret

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... Kodeks til eftertanke Kodeks for god skoleledelse er et udviklingsarbejde, der sætter ramme om det samlede ledelsesmæssige ansvar

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Jobprofil for sektionsleder for Sygedagpenge på Jobcenter Thisted

Jobprofil for sektionsleder for Sygedagpenge på Jobcenter Thisted Jobprofil for sektionsleder for Sygedagpenge på Jobcenter Thisted Jobprofil for Område Refererer til Ansvarsområde Sektionsleder for Sygedagpenge Beskæftigelsesafdelingen, Beskæftigelses- Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Spørgeskema til gruppen af andre ledere

Spørgeskema til gruppen af andre ledere INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB SYDDANSK UNIVERSITET KURT KLAUDI KLAUSEN JOHANNES MICHELSEN DAN MICHAEL NIELSEN Spørgeskema til gruppen af andre ledere Introduktion Kære [navn] Kommunale ledere holder nøglen

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK I Udbetaling Danmark arbejder man systematisk med præstationsledelse, hvilket har bidraget til en gennemgribende effektivisering af virksomheden. I 2015

Læs mere

At lede frivillige. V/ Rie Frilund Skårhøj. Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

At lede frivillige. V/ Rie Frilund Skårhøj. Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. At lede frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO En social opgave Vær opmærksom på de frivilliges

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Frivillighed og. motivation

Frivillighed og. motivation Frivillighed og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation DSR d. 27. marts 2014 V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2016 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Spillebane for ledelse ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. - udmøntning af Region Sjællands ledelsesværdier

Spillebane for ledelse ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. - udmøntning af Region Sjællands ledelsesværdier Spillebane for ledelse ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse - udmøntning af Region Sjællands ledelsesværdier Klarhed Fornyelse Sammenhæng Resultater Indlevelse 1. Indledning Som del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

I takt med vejledningens anvendelse og dialogen med medlemsvirksomhederne forventes vejledningen udbygget og forbedret.

I takt med vejledningens anvendelse og dialogen med medlemsvirksomhederne forventes vejledningen udbygget og forbedret. Lønpolitik i arkitektvirksomhederne En vejledning fra DANSKE ARK Indledning Denne vejledning er udarbejdet af DANSKE ARK. Den er skrevet som hjælp til virksomhederne i deres arbejde med at formulere en

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

E-survey 3. God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen

E-survey 3. God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen E-survey 3 God offentlig topledelse - en undersøgelse foretaget blandt offentlige ledere, der refererer til toplederen August 2004 E-survey 3 Indledning Denne undersøgelse fokuserer på, hvordan ledelsesniveauet

Læs mere

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Motivation for at skrive artiklen er at dele erfaringer med driftsledelse som ledelsesdisciplin og brug af visuelle

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015 Kultur og Stab HR og Jura Side 2/11 INDHOLD INDHOLD... 2 I. LØNPOLITIK... 4 FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER... 4 LØNDANNELSEN... 5 GRUNDLØN... 5 FUNKTIONSLØN...

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Ledelse af frivillige I Regen

Ledelse af frivillige I Regen Ledelse af frivillige I Regen Ledelse af frivillige I Regen V/ Esther Skov Rygaard Kandidat, konsulent i Ledfrivillige.dk, frivillig i RETRO, projektleder Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 239 kr. Ledelse

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER Kurset Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt i

Læs mere

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Ved Christian Ahlefeldt Laurvigen Netværksdag 2010 Medico Industrien Hvad er DJØF? Faglig organisation for nøglemedarbejdere og ledere Medlemmer

Læs mere

Hvorfor er ledelse vigtig for psykisk arbejdsmiljø?

Hvorfor er ledelse vigtig for psykisk arbejdsmiljø? Hvorfor er ledelse vigtig for psykisk arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø konference 2008 Anita Mac & Peter Hagedorn-Rasmussen Program Hvorfor er ledelse vigtigt? Ledelsesstrategier, det personlige lederskabs praksis

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere