Resultatkontrakt 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2006"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2006

2 1. Indledning Formål, opgaver, mission og værdier Vision Strategi og resultatkrav/indsatsområder Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden: Formidling af viden ( via hjemmeside )...8 Resultatkrav vedr. formidling af viden Formidling af viden/efteruddannelse Resultatkrav vedr. udvikling af ny viden: Uddeling af forskningsmidler Kompetenceudbygning Forskningsnetværk Strategisk vægtning af kontrakt Kontraktperiode, afrapportering og mulighed for genforhandling...12 RESULTATKONTRAKT 2006/ VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 13

3 1. Indledning ViFAB blev i 2000 etableret for en tre-årig forsøgsperiode som en selvejende institution under det daværende Sundhedsministerium. Fra finansåret 2003 er centeret gjort permanent. Centeret ledes af en bestyrelse. Den daglige administrative og økonomiske ledelse af centeret varetages af centerchefen med ansvar over for bestyrelsen. Der henvises til for yderligere beskrivelse. Denne resultatkontrakt er indgået mellem VIFAB og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. VIFAB er i 2006 omfattet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncept for kontraktstyring, og kontrakten er udarbejdet i overensstemmelse med de af departementet fastsatte retningslinier herom. Det betyder, at kontrakten fra 2006 vil være rullende. Det er alene første års krav, der er bindende for centeret. De flerårige mål er initiativområder. Centeret har primo 2006 seks ansatte svarende til 5,7 årsværk. De knap 6 årsværk er fordelt på flg. stillinger/funktioner: 1 centerchef, 1 sekretær, 1,9 ACere/forskning, 1 ACer/vidensformidling og 0,8 ACer/administration. 2. Formål, opgaver, mission og værdier Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) har ifølge vedtægterne til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. Elementerne i ViFABs formål er i høj grad overlappende/integrerede. Når forskning igangsættes, skabes der løbende viden. Samtidig skaber den nuværende viden og dialog ny forskning. Det skaber en positiv spiral, hvor viden og forskning afføder hinanden. At skelne mellem forskning, viden og dialog i beskrivelsen af ViFABs nuværende og fremtidige aktiviteter skaber derfor et kunstigt skel, som ikke eksisterer i virkeligheden. Som en følge heraf har ViFAB valgt at arbejde med en integreret forståelse af forskning, viden og dialog i formuleringen ViFABs overordnede retning, dvs. ViFABs mission: ViFABs mission er at bidrage til skabelsen af en effektiv og tilgængelig Vidensmarkedsplads for alternativ behandling og naturmedicin. Med Vidensmarkedsplads forstås etablering af fora, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin forankres, udvikles og formidles. RESULTATKONTRAKT 2006/ VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3 / 13

4 For at synliggøre, hvordan ViFAB håndterer viden såvel internt som eksternt, har vi valgt at angive de tre værdier, der er grundlæggende og dermed styrende for medarbejdernes og bestyrelsens arbejde med at realisere ViFABs formål. De værdier, der ligger til grund for arbejdet i ViFAB er initiativ, redelighed og fordomsfrihed. Initiativ: - I ViFAB er vi igangsættende, vi ser muligheder frem for begrænsninger, og vi handler på baggrund af mulighederne. - I ViFAB er vi professionelt nysgerrige over for nye ideer og initiativer. Redelighed: - I ViFAB er vi saglige og pålidelige i vores handlinger og kommunikation. - I ViFAB vægter vi, at der er belæg for tolkningen og formidlingen af forskningsresultater. For eksempel formidler vi såvel positive som negative forskningsresultater. Fordomsfrihed: - I ViFAB er vi åbne og neutrale og har respekt for hinandens og vore interessenters forskelligheder. - I ViFAB respekterer vi hinandens og andres faglighed, og vi vægter at gøre brug af hinandens ressourcer. 3. Vision ViFABs vision illustrerer ViFABs nuværende udviklingsretning, og hvor ViFAB ønsker at bevæge sig hen i løbet af de nærmeste 5-7 år med henblik på opfyldelse af ViFABs mission. Elementerne i ViFABs vision komplementerer og understøtter hinanden med henblik på, at der via udnyttelse af synergieffekter kan opnås størst mulig kvalitet for færrest mulige ressourcer. ViFABs vision er illustreret grafisk ved figur 1: RESULTATKONTRAKT 2006/ VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4 / 13

5 RESULTATKONTRAKT 2006/ VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5 / 13

6 Vidensmarkedsplads: Gennem vidensforankring, vidensudvikling og vidensformidling vil ViFAB sikre, at den viden, der genereres i visionens øvrige delelementer, udvikles og forankres internt i ViFAB såvel som gøres tilgængelig, dvs. udvikles og formidles eksternt. Kompetenceudbygning til alternative behandlere: ViFAB vil fastholde og udvikle efteruddannelse, kurser og vejledning for alternative behandlere om forskning med henblik på at give alternative behandlere kvalifikationer, så de kan indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter, og gennemføre egne, mindre forskningsprojekter. Delelementerne Vidensmarkedsplads og Kompetenceudbygning vil være væsentlige videreudviklinger af allerede eksisterende aktiviteter i ViFAB. Herudover ønsker ViFAB i samarbejde med eksterne partnere at udvikle og realisere følgende aktiviteter: Etablering af et forskningsnetværk: ViFAB vil arbejde for etableringen af et forskningsnetværk, gerne med deltagelse af ph.d.-studerende inden for området alternativ behandling og naturmedicin. Det er hensigten, at forskerne skal være tilknyttet eksterne partnere, f.eks. universiteter og sygehuse. Forskningsnetværket skal således fungere som et tværinstitutionelt netværk, hvor der tilbydes forskningskurser og workshops om relevante, tværfaglige emner med centrale, internationalt anerkendte forskere. Desuden vil ViFAB tilbyde erfaringsudveksling, working paper-serie mv. Formålet med forskningsnetværket er at styrke og stimulere forskningen inden for området. Etablering af en efteruddannelse: ViFAB ønsker at være aktivt medvirkende til, at der på de relevante uddannelsesinstitutioner etableres efteruddannelse for sundhedsfagligt personale om alternativ behandling på kandidat-/efteruddannelsesniveau. Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at sundhedsfagligt personale har adgang til viden om alternativ behandling og naturmedicin på et højt fagligt og forskningsbaseret niveau. Etablering af en neutral, saglig og uafhængig rådgivning: ViFAB vil arbejde for etableringen af en neutral, saglig og uafhængig rådgivning om alternativ behandling og naturmedicin. Den primære målgruppe er brugere af alternativ behandling, den sekundære målgruppe er sundhedsfagligt personale. RESULTATKONTRAKT 2006/ VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6 / 13

7 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder Resultatkravene fungerer som en udmøntning af strategien altså som et udtryk for, hvad ViFAB på kort sigt skal opnå for at have de rette forudsætninger for at opfylde mål omkring visionen. Resultatkravene dækker kun et enkelt år (2006). I tabel 1 sammenkædes ViFABs mission og mål/resultatkrav. Tabel 1: Opgavehierarki Mission: ViFABs mission er at bidrage til skabelsen af en effektiv og tilgængelig Vidensmarkedsplads for alternativ behandling og naturmedicin. Med Vidensmarkedsplads forstås etablering af fora, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin forankres, udvikles og formidles. Mål/effekt Forankring og formidling af viden Udvikling af ny viden Produkt/ydelser Formidling af viden (via hjemmeside) Formidling af viden / Efteruddannelse Målgruppe Brugere Sundhedsfagligt personale Resultatkrav/ aktivitet 1.a Analyse af menupunktet Alternativ behandling 1.b Udarbejdelse af 4 nye tekster under menupunktet Naturmedicin 1.c Offentliggørelse af 8 nyheder/pressemeddelelser 1.d 4 opdateringer af produktresuméer, menupunktet Naturmedicin 2. Udarbejdelse af 3 artikler om alternativ behandling og naturmedicin målrettet praktiserende læger 3. Uddeling af forskningsmidler, 1 million kroner Alternative behandlere 4. Konsulenthjælp/ forskningsvejledning Uddeling af forskningsmidler Forskere Kompetenceudbygning Forskningsnetværk Alternative behandlere/ forskere 5. Afholdelse af 3 møder i forskningsnetværket Forskningsforum Kernen i ViFABs mission er skabelsen af en Vidensmarkedsplads. På Vidensmarkedspladsen samles og systematiseres viden om alternative behandlingsformer og deres effekt (forskning), som efterfølgende gøres tilgængelig for ViFABs interessenter (brugere, sundhedsfagligt personale, forskere og alternative behandlere). Vidensmarkedspladsen vil primært blive realiseret via ViFABs hjemmeside, men også andre formidlings- og kommunikationsaktiviteter, f.eks. kan publikationer og foredrag anvendes. Grundlaget for realiseringen af Vidensmarkedspladsen vil primært være: o At anvende interne ressourcer til forankring og formidling af viden inden for området både med hensyn til viden om behandlingsformer, deres filosofi, baggrund osv. og den allerede eksisterende forskning. Sekundært realiseres Vidensmarkedspladsen ved: RESULTATKONTRAKT 2006/ VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7 / 13

8 o Udviklingen af ny viden via uddeling af ViFABs forskningsmidler til eksterne forskningsprojekter. ViFAB fik på Finansloven for 2004 tilført en ekstrabevilling på 10 millioner kroner til forskning i alternativ behandling o.l. Midlerne blev uddelt i 2005 til to forskergrupper til anvendelse i perioden 31. december december ViFAB vil i 2006 og de efterfølgende år løbende følge op på forskergruppernes aktiviteter og delresultater. På Finansloven 2006 har ViFAB 1 million kroner til uddeling til forskning i alternativ behandling. o At indgå samarbejde med eksterne med det formål at udvikle ny viden. Desuden vil ViFAB systematisere og formidle allerede eksisterende viden, f.eks. Cochraneoversigter om alternativ behandling. For at sikre at ViFABs formidling og kommunikation er redelig og fordomsfri, vil formidling af viden via ViFAB altid ske via medarbejdere ansat i ViFAB. Som et led i strategien med skabelsen af en Vidensmarkedsplads vil ViFAB internt også arbejde med de processer, der skal sikre at viden inden for området genereres, opsamles, systematiseres og formidles, herunder sikre, at de nødvendige kompetencer hertil opbygges og videreudvikles internt i ViFAB. 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden Formidling af viden ( via hjemmeside ) ViFABs hjemmeside, er den kanal, som ViFAB primært benytter sig af i formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin. Resultatkrav vedrørende formidling af viden 1. Løbende opdatering af hjemmesiden: i forhold til aktuel viden og nyheder for området samt herudover: a. Analyse af menupunktet Alternativ behandling med henblik på revidering af denne. Analysen skal indeholde mål for færdiggørelse af tekster til menupunktet. Analysen er udarbejdet 2. oktober 2006 = 100% Analysen er udarbejdet 23. oktober 2006 = 75% Analysen er udarbejdet 6. november 2006 = 50% Analysen er udarbejdet 1. december 2006 = 25% b. Udarbejdelse af 4 nye tekster (jf. resultatkrav 1.a) under menupunktet Naturmedicin i Der er udarbejdet og offentliggjort 4 nye tekster i 2006 = 100% Der er udarbejdet og offentliggjort 3 nye tekster i 2006 = 75% Der er udarbejdet og offentliggjort 2 nye tekster i 2006 = 50% Der er udarbejdet og offentliggjort 1 nye tekster i 2006 = 25% c. Udarbejdelse/offentliggørelse af 8 nyheder eller pressemeddelelser i RESULTATKONTRAKT 2006/ VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8 / 13

9 Der er udarbejdet og offentliggjort 8 nyheder/pressemeddelelser i 2006 = 100% Der er udarbejdet og offentliggjort 6 nyheder/pressemeddelelser i 2006 = 75% Der er udarbejdet og offentliggjort 4 nyheder/pressemeddelelser i 2006 = 50% Der er udarbejdet og offentliggjort 2 nyheder/pressemeddelelser i 2006 = 25% d. Opdatering af produktresuméer (naturlægemidler) under menupunktet Naturmedicin 4 gange løbende over året (to gange i første halvdel af året og to gange i sidste halvdel af året). Produktresuméerne er opdateret 4 gange i 2006 = 100% Produktresuméerne er opdateret 3 gange i 2006 = 75% Produktresuméerne er opdateret 2 gange i 2006 = 50% Produktresuméerne er opdateret 1 gange i 2006 = 25% Formidling af viden/efteruddannelse Danskernes stigende brug af alternativ behandling afspejler sig i den praktiserende læges møde med patienten, da mange patienter supplerer eller ønsker at supplere den konventionelle behandling med alternativ behandling og ofte søger lægens råd og vejledning herom. På denne måde øges den praktiserende læges behov for information og viden om alternativ behandling. Men det kan være vanskeligt for den enkelte læge at danne sig et overblik over dette omfangsrige og komplekse område. Som et led i at imødekomme dette vidensbehov vil ViFAB udarbejde tre artikler om alternativ behandling og naturmedicin målrettet praktiserende læger. Formidlingen vil ske i en form, der kan fungere som efteruddannelse, f.eks. som artikel publiceret i et relevant tidsskrift. Resultatkrav vedr. formidling af viden/efteruddannelse 2. Udarbejdelse af 3 artikler i 2006 om alternativ behandling og naturmedicin målrettet praktiserende læger. Der er udarbejdet 3 artikler i 2006 = 100% Der er udarbejdet 2 artikler i 2006 = 66% Der er udarbejdet 1 artikler i 2006 = 33% RESULTATKONTRAKT 2006/ VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9 / 13

10 4.2 Resultatkrav vedr. udvikling af ny viden Uddeling af forskningsmidler I 2006 har ViFAB 1 million kroner til uddeling til eksterne forskningsprojekter vedrørende alternativ behandling. Forventet ansøgningsfrist er den 26. april Resultatkrav vedrørende uddeling af forskningsmidler 3. Uddeling af forskningsmidler, i alt 1 million kroner, forventet ansøgningsfrist den 26. april 2006; ligelig vægtning af 1) bekræftelse på modtagelse af ansøgningen senest 2 uger efter ansøgningsfristen, bl.a. med angivelse af hvornår ansøgeren kan forvente svar på ansøgningen, samt 2) svar til ansøgerne senest 2 uger efter bestyrelsens beslutning er godkendt, jf. forretningsordenen. Bekræftelse på modtagelse af ansøgningen udsendes til ansøger senest 2 uger efter ansøgningsfristen = 100%. Målopfyldelsen reduceres herefter med 25% for hver uge udsendelsen af bekræftelsen på modtagelsen af ansøgningen til ansøgeren udskydes. Svar til ansøgerne senest 2 uger efter bestyrelsens beslutning er godkendt = 100% Målopfyldelsen reduceres herefter med 25% for hver 2 uger som svar til ansøger udskydes Kompetenceudbygning ViFAB tilbyder Kompetenceudbygning for alternative behandlere vedrørende forskning i alternativ behandling i form af (telefonisk) konsulenthjælp til mindre forskningsprojekter samt temadage og workshops om forskningsrelaterede emner. Med aktiviteterne ønsker ViFAB at bidrage til at give alternative behandlere kvalifikationer, så de dels kan indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter, dels kan gennemføre mindre forskningsprojekter. Desuden har ViFAB opbygget et netværk omkring forskning i relation til de alternative behandlerorganisationer, jf. punkt Resultatkrav i relation til udmøntning af Kompetenceudbygning 4. Konsulenthjælp/forskningsvejledning på mindst 40 tirsdage kl samt løbende efter aftale. Der er konsulenthjælp tilgængelig på telefon mindst 40 tirsdage = 100% Målopfyldelsen reduceres herefter med 2,5% for hver dag mindre end de 40, som konsulenthjælpen er tilgængelig. RESULTATKONTRAKT 2006/ VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10 / 13

11 Forskningsnetværk ViFAB etablerede i 2005 et netværk, Forskningsforum, om forskning i alternativ behandling for alternative behandlerorganisationer. Med aktiviteterne i relation til Forskningsforum samt via ViFABs øvrige formidlings- og dialogskabende aktiviteter blandt andet i relation til uddeling af forskningsmidler til to større, tværgående forskergrupper i perioden 31. december december 2008 vil ViFAB søge at stimulere interessen for at igangsætte forskningsprojekter vedrørende alternativ behandling i eksterne forskningsmiljøer og bidrage aktivt til, at der skabes Forskningsnetværk for de forskere, alternative behandlere og organisationer, der arbejder inden for området. Resultatkrav i relation til udmøntning af Forskningsnetværk 5. Afholdelse af 3 møder i 2006 for repræsentanter for alternative behandlerorganisationer om forskningsrelaterede emner med henblik på at opbygge et mere formaliseret netværk omkring forskning i alternativ behandling. Der afholdes 3 møder i 2006 = 100% Målopfyldelsen reduceres herefter med 33% for hver møde, som ikke afholdes. På længere sigt er det også vigtigt, at forskere og ph.d.-studerende har adgang til et tværinstitutionelt netværk, som kan bidrage med inspiration og sparring til de forskningsmæssige emner, der er særegne inden for det alternative behandlingsområde. ViFAB ønsker at bidrage til, at der tilbydes forskningskurser og -workshops om relevante tværfaglige emner med centrale, internationalt anerkendte forskere i det omfang, det er muligt at finansiere aktiviteterne f.eks. via fondsmidler o.lign. Tilsvarende vil forskellige former for erfaringsudveksling, f.eks. via internettet, workshops i ViFABs regi mv. være mulige strategier til styrkelse af netværket og stimulering af forskningen inden for området. De konkrete tiltag vil afhænge af, hvad der kan aftales og findes finansiering til. 4.3 Øvrige resultatkrav/koncernmål Resultatkrav i relation til Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncernmål 6. ViFAB udarbejder i 2006 en overordnet handlingsplan, der jf. koncern-itstrategien beskriver, hvilke initiativer ViFAB vil iværksætte for at udvide udbuddet og forbedre kvaliteten af digitale ydelser, der bidrager til en bedre og mere sammenhængende service til borgere og virksomheder (strategiens trædesten 1), og effektivisere opgaveløsningen ved digitalisering og anvendelse af IT (strategiens trædesten 2). Handlingsplanen for 2006 indsendes senest den 1. april 2006 i hertil udarbejdet skabelon og godkendes efterfølgende af EDB-sekretariatet/Koncern-IT- RESULTATKONTRAKT 2006/ VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11 / 13

12 styregruppen. Afrapportering sker halvårligt og første gang den 1. oktober 2006 i hertil udarbejdet skabelon. Handlingsplan er udarbejdet og godkendt. Afrapporteringen viser, at initiativerne gennemføres i overensstemmelse med handlingsplanen = 100% Handlingsplan er udarbejdet og godkendt. Afrapporteringen viser, at initiativerne delvis (75%) gennemføres i overensstemmelse med handlingsplanen = 50% Handlingsplan er udarbejdet og godkendt, men afrapporteringen viser, at der ikke er fremdrift i de formulerede initiativer = 0% 7. ViFAB udarbejder beskrivelse for, hvilke effektiviseringsgevinster der forventes at kunne realiseres som følge af det fælles ESDH-projekt. Beskrivelse indsendes senest den 1. oktober 2006 i hertil udarbejdet skabelon og godkendes efterfølgende af EDB-sekretariatet/Koncern-IT-styregruppen. Beskrivelsen er udarbejdet i overensstemmelse med den udsendte skabelon og indsendt senest den 1. oktober 2006 = 100% Beskrivelsen er udarbejdet og indsendt senest den 1. oktober 2006, men lever ikke op til skabelon = 50% Beskrivelse er ikke modtaget inden den 1. oktober 2006 = 0% 5. Strategisk vægtning af kontrakt Nr. Resultatkrav Vægt i pct. Forankring og formidling af viden 60 1.a Analyse af menupunktet Alternativ behandling 10 1.b Udarbejdelse af 4 nye tekster under menupunktet Naturmedicin 15 1.c Offentliggørelse af 8 nyheder/pressemeddelelser 10 1.d 4 opdateringer af produktresuméer under menupunktet Naturmedicin 10 2 Udarbejdelse af 3 artikler om alternativ behandling & naturmedicin 15 Udvikling af ny viden 35 3 Vedrørende uddeling af forskningsmidler, 1 million kroner 15 4 Konsulenthjælp/forskningsvejledning 10 5 Forskningsnetværk, afholdelse af 3 møder 10 Øvrige resultatkrav/koncernmål 5 6 Udarbejdelse af IT-handlingsplan 2,5 7 Beskrivelse af eventuelle effektiviseringsgevinster, ESDH-projekt 2,5 I alt Kontraktperiode, afrapportering og mulighed for genforhandling RESULTATKONTRAKT 2006/ VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12 / 13

13 Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2006 og forudsættes at være 4-årig. Der er tale om en rullende kontrakt, hvor resultatkravene omfatter 2006 og flerårige mål er initiativområder. Ved den årlige genforhandling forlænges kontrakten med yderligere ét år, således at kontrakten til stadighed dækker en 4-årig periode. Afrapporteringen af resultatkravene finder sted primo april, august og november måned i forbindelse med ViFABs bidrag til rammeredegørelserne. Afrapportering omfatter en vurdering af målopfyldelsen af resultatkravene, opgjort i oversigtsform, eventuelt suppleret med uddybende bemærkninger. I den årlige rapportering i årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatkrav og initiativområder. Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted, såfremt der sker væsentlige ændringer i grundlaget for kontrakten, eller hvis de forudsætninger, der ligger til grund for ViFABs opfyldelse af de opstillede mål, ændres. Genforhandling eller justering kan finde sted, når parterne er enige herom. Forhandlinger om fornyelse af kontraktstyringsaftalen indledes i efteråret Christian Schønau Departementschef Helle Langhoff Lønroth Centerchef København, den. februar 2006 Århus, den 21. februar 2006 For Indenrigs- og Sundhedsministeriet For ViFAB RESULTATKONTRAKT 2006/ VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13 / 13

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatkontrakt

Resultatkontrakt Resultatkontrakt 2010-2011 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Resultatkontrakt 2007

Resultatkontrakt 2007 Resultatkontrakt 2007 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden...8

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 6 4.a Strategi og resultatkrav

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 ÅRSBERETNING 2006 INDHOLD 1. Indledning...2 2. ViFABs aktiviteter i 2006...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Udvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden...6 2.1.3 Artikelserie

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21 Årsberetning 2005 INDHOLD 1. Indledning...3 2. ViFABs aktiviteter i 2005...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Indholdsudvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Bedst på nettet...6 2.1.3 Brugen af

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund Kultur og Fritidscenter NOTAT 4. oktober 2011 Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 Email: jrk@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201101872 Dokument 1 - jrk Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4 7 Indhold 1. Indledning... 3 2. Om ViFAB... 4 2.1 Formål, opgaver og mission... 4 2.2 Vision... 5 2.3 Bestyrelse... 7 2.4 Centerets medarbejdere... 8 2.5 Økonomi... 9 3. ViFABs aktiviteter i 2004... 13

Læs mere

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Frivillig Strategi 2010-2015.indd 1 16/10/11 23:42:28 Foto: Joshua Tree Frivillig Strategi 2010-2015.indd 2 16/10/11 23:42:29 Indledning Red Barnet

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER I N T E R N A T I O N A L A N E R K E N D E L S E A F P R O B L E M - O G P R O J E K T B A S E R E T L Æ R I N G O G D E D O K U M E N T E R E D E R E S U L T

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

Omkodning af svar og svarkategorier

Omkodning af svar og svarkategorier Omkodning af svar og svarer I resultaterne er nogle spørgsmål opgjort anderledes, end de fremstår i spørgeskemaet. Det skyldes, at der er foretaget omkodninger, som vi her vil gøre rede for. Der findes

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2007 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2007... 4 2.1 Forankring og formidling af viden... 5 2.1.1 Udvikling af hjemmeside... 5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden... 7 2.1.3 Information

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

1) Hvordan stemmer meddelelsen fra direktionen på Herlev og Gentofte Hospital overens med den politiske beslutning?

1) Hvordan stemmer meddelelsen fra direktionen på Herlev og Gentofte Hospital overens med den politiske beslutning? Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 11. maj 2016 Spørgsmål nr.: 017-16 Dato: 2. februar

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Forsvarsministeriets departement

Forsvarsministeriets departement Forsvarsministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

TEKNIKIMIK ILINNIARFIK

TEKNIKIMIK ILINNIARFIK TEKNIKIMIK ILINNIARFIK 1. UDKAST TIL RESULTATKONTRAKT For perioden 2015-2018 Indledende bemærkninger fra bestyrelsen Bestyrelsen for Teknikimik Ilinniarfik ønsker indledningsvis at fremhæve sin højeste

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Resultatmål Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Benchmarking af regionernes ledelse og administration

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2. Regeringen Titel: Udgiver: Bedre mad til ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet Udgivelsesår: 2001 Udgave, oplag: Fotos: Sats: Tryk og bogbind: 1. udgave, 1. oplag, 1.000

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere