Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 22

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Botilbuddet Karen Marie/ Karen Maries Værksted Skovvej Sandved Tlf.: Hjemmeside: (beskyttet beskæftigelsestilbud) 104 (aktivitets- og samværstilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) Pladser i alt: 38 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lars Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 22

3 *Samlet vurdering: Der er gennemført et uanmeldt tilsyn med udgangspunkt i temaerne : Målgruppe, metoder og resultater, organisation og ledelse og kompetencer. Vurderingen, centrale anbefalinger og udviklingspunkter omhandler disse temaer og ikke alle syv temaer, som indgår i en samlet regodkendelse. Botilbuddet Karen Marie er et botilbud i henhold Lov om Social Service 107 for 38 beboere i alderen over 18 år. Målgruppen er: Voksne personaler med lettere nedsat psykisk funktionsevne samt psykosociale problemstillinger. Det er Socialtilsynet vurdering, at borgerne bliver set, hørt og anerkendt i tilbuddet ligesom det er vurderingen, at de generelt trives i tilbuddet. Det er endivdere Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus med borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder ud fra et fagligt fokus om at undgå magtanvendelse og overgreb på tilbuddet, samt at dette understøttes af struktur og systematik i forhold til indberetning og efterbearbejdning af eventuelle hændelser på tilbuddet i forhold til magtanvendelse og overgreb. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes fagligt kompetent, og at der er en klar målsætning for det pædagogiske arbejde. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere grundlæggende besidder relevante kompetencer til at løse opgaverne på tilbuddet, og at ledelsen har fokus på at opkvalificere særlige personalegrupper. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Side 3 af 22

4 Opmærksomhedspunkter: Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen og hjemmeside opdateres, så det fremgår, at personalegruppen modtager intern supervision og at der er tilknyttet stresscoach og psykolog til personalegruppen. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen og hjemmeside opdateres, så det fremgår, at der en gang årligt afholdes kursusdag for hele personalegruppen med den faglige tilgang som hovedtema. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse overvejer ekstern supervision til ledelsesgruppen i forhold til håndtering af forandringerne i organisationen. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen Værdigrundlag Beskrivelse af pædagogisk tilgang Tilsynsrapport 2013 Tilbuddets hjemmeside. Fonden Mariehjemmenes hjemmeside. Næstved Kommunes hjemmeside. Referater fra beboermøder Liste over afgående- og nye medarbejdere 2014 Beskrevet procedure vedr. magtanvendelse Indberetninger om magtanvendelse 2014 Bekrevet procedure vedr. dokumentation af daglig praksis Observation under selvstændigt ophold på tilbuddet Samspil mellem ledelse og medarbejdere Samspil mellem ledelse og borgere Samspil mellem borgere i ophold i spisestue - Interview med daglig ledelse under uanmeldt tilsyn - Semistrukturet individuelt interview med 2 medarbejdere Side 4 af 22

5 Interview Interviewkilder - Semistruktureret individuelt interview med 2 beboere - Tilbagemeldingsmøde med ledelse. Beboere Ledelse Medarbejdere 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Tilsynskonsulenter Start: Slut: Lars Thomsen Marianne Daugaard Jensen Afdelinger Karen Maries Værksted Botilbuddet Karen Marie Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Tema 3, kriterium 4-7 Tema 4, kriterium 8-9 Tema 5, kriterium 10a. Side 5 af 22

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 22

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Socialtilsynet påpeger, at dette tema ikke er fuldt undersøgt i forhold til kvalitetsmodellen i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn. Socialtilsynet vurderer på baggrund af det foreliggende, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdag i tilbuddet, ligesom det vurderes, at borgerne trives i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en konkret tilgang og et fagligt fokus på at undgå magtanvendelser og overgreb på tilbuddet. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet dokumenterer eventuelle magtanvendelser i forhold til gældende lovgivning på området, og Socialtilsynet vurderer, at der følges op på magtanvendelser og eksempler på overgreb til brug for læring og forbedring af den pædagogiske indsats. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 7 af 22

8 Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdage i tilbuddet, og dette viser sig ved at gøre borgeren til en aktiv medspiller i forhold til at opstille individuelle mål for opholdet på tilbudet. Det vurderes endvidere, at tilbuddet inddrager borgerne i tilrettelæggelsen af hverdagen på tilbuddet, og at der ikke opstilles regler, som fratager borgerens ret til med- og selvbestemmelse over eget liv. Socialtilsynet bygger denne vurdering på interview af ledelse, medarbejdere og borgere samt ved observation under tilsynsbesøget og dokumentgennemgang. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad opfyldt) Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt) i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Under interview udtaler medarbejderne, at den nye ledelse har indført ny pædagogisk tilgang, hvilket retter mere fokus på selvstændighed og medbestemmelse for borgerne end tidligere. Begge medarbejdere har arbejdet på tilbuddet igennem længere tid, og giver udtryk for, at der er en væsentlig forskel på den pædagogiske tilgang og den daglige pædagogik i dag sammenlignet med tidligere. Borgerne udtaler under interview, at de føler sig hørt, respekteret og anerkendt, og at der ikke er nogle ting på botilbuddet, som de ikke er med til at bestemme, når man ser bort fra meget dyre indkøb. Der er ikke regler for, hvordan man skal leve i hverdagen i forhold til f.eks. sengetider og lignende, man bor i sin egen lejlighed og gør som man ved. Socialtilsynet observerer ved ankomsten til tilbuddet, at der er stor aktivitet med en del borgere på kontorerne, og at borgerne frit går ind og ud som de har lyst til. Ledelse og medarbejdere fortæller under interview, at borgerne deltager i alle relevante møder i forhold til deres sag. Op til handleplansmøder er praksis, at personalet hjælper med at opstille spørgsmål til handleplanen og sagsbehandleren, og der opstilles konkrete mål for borgerens ophold på tilbuddet i handleplanen. Ledelse og medarbejdere fortæller, at der er beboermøder en gang om måneden, og at møderne er struktureret med fast dagsorden med plads til input og referat af mødet. Referatet gennemgås på næste møde med henblik på opsamling, ligesom referatet er opsat i beboernes fællesrum. Side 8 af 22

9 En borger giver under interview udtryk for, at han altid deltager i handleplansmøder, og har indflydelse på indholdet i mødet og den kommende handleplan. Der er møde omkring handleplanerne en gang om året. Som eksempel nævner borgeren et mål om at tabe sig, og hvordan han og personalet i fællesskab skal arbejde hen mod målet. Borgerne fortæller under interview, at der er beboermøder en gang om måneden, og alle beboerne deltager, hvis de er klar til det og har lyst til det. Der er dagsorden til møderne, som også refereres. Som eksempel på, hvad der drøftes på beboermøderne, nævner en borger, at det er beboerne, som har foreslået en fælles ferietur til Nordfyn, og at denne bliver gennemført senere på sommeren. En borger giver udtryk for, at det kan være lidt kedeligt at bo på tilbuddet en gang i mellem,han mener, der mangler nogle aktiviteter. Det nævnes, at der tidligere var mulighed for at spille billard, men det er der ikke mere. Socialtilsynet har gennemgået 2 referater fra beboermøder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet påpeger, at dette kriterium, i forhold til kvalitetsmodellen, ikke er fuldt undersøgt i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn. Socialtilsynet vurderer ud fra det foreliggende, at borgerne trives i tilbuddet. Socialtilsynet lægger i denne vurdering især vægt på borgernes udsagn om, at der er et godt kammeratskab mellem borgerne, og at Socialtilsynet under tilsynsbesøget observerer en rolig og tryg stemning blandt borgerne på tilbuddet. Side 9 af 22

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejder giver under interview udtryk for, at borgerne efter deres mening trives i tilbuddet, og at dette især skyldes, at der implimenteret ny pædagogisk tilgang til opgaverne på tilbuddet. Det betyder, at der er opsat konkrete individuelle mål for borgerne, og at der er meget fokus på borgernes selv- og medbestemmelse i hverdagen. Medarbejderne giver udtryk for, at de vurderer det som mere tilfredsstillende for borgerne at have meget indflydelse og selvstændighed. Det beskrives, at der er en kultur, hvor borgerne hjælper hinanden i dagligdagen og ikke længere i så høj grad involverer personalet. Borgerne beskriver under interview. at der er et godt kammeratskab mellem borgerne og også tættere venskaber mellem nogle. En borger fortæller, at der også er nogen beboere, som skriger lidt ind i mellem, men så hjælper personalet med at få dem til at falde til ro. Socialtilsynet observerer under tilsynsbesøget, at der er en rolig og tryg stemning blandt borgerne på tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser, således at lovgivningen på området overholdes. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Socialtilsynet kan under tilsynsbesøget konstatere, at tilbuddet dokumenterer magtanvendelser og Socialtilsynet vurderer, at der følges på eventuelle magtanvendelser med henblik på læring og forbedring af indsatsen i forhold til magtanvendelser. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt 5 (i meget høj grad opfyldt) Ved interview udtaler ledelsen, at der er gennemført en kursusrække for alle medarbejdere, som omhandler den personrettede pædagogik. Dette skal give fokus på, at alle mennesker har grænser, som skal respekteres. Side 10 af 22

11 undgås Ledelsen har udmeldt og ønsker grundlæggende, at personalet altid trækker sig i situationer, der kan udvikle sig til magtanvendelser. Dette bygger på en antagelse om, at ingen begynder at udøve vold, med mindre man er i en situation, hvor man ikke føler sig forstået og/eller anerkendt. Ledelsen beskriver, at alle magtanvendelser bliver gennemgået ved førstkommende personalemøde, hvor situationen drøftes igennem for læring. Alle medarbejdere har fået udleveret Socialstyrelsens materiale Brug af magtanvendelser og der er lavet internt notat vedr. magtanvendelser til supplement. Medarbejderen skriver under på, at man har læst og forstået indholdet. Ledelser udtaler, at det er medarbejderne, som udleverer medicin, og hvis borgeren ikke ønsker at tage den ordinerede medicin, vil der blive arbejdet pædagogisk med dette. Ledelsen er ikke bekendt med, at borgerne ikke ønsker at tage deres medicin. Medarbejderne udtaler under interview, at der er en nedskrevet praksis omkring magtanvendelser på tilbuddet. Det beskrives, at der står en mappe på kontoret, som personalet altid kan finde relevante oplysninger i. Der er fokus på, at den daglige pædagogik skal understøtte, at der ikke forekommer magtanvendelser. Det er f.eks. med udgangspunkt i, at man anerkender, at borgerne ikke ønsker at udøve vold. Personalet giver udtryk for at have modtaget kurser i, hvordan man arbejder med borgerne, så vold undgås. Borgerne udtaler, at de ikke har oplevet magtanvelser på tilbuddet. De fortæller, at personalet har nøgle til deres lejlighed, og at det er ok. Borgerne giver udtryk for, at de føler tryghed ved, at personalet kan komme ind i lejligheden, hvis der er brug for det. I nogle situationer lukker personalet sig selv ind, men de banker altid på først. Hvis borgerne frasiger sig besøg, så kommer personalet ikke ind i lejligheden. En borger nævner, at personalet i løbet af natten kigger ind for at sikre sig, at alt er i orden, men at personalet respekterer, hvis borgerne ikke ønsker dette tjeck. Borgerne giver udtryk for, at der er ikke nogle særlige regler på botilbuddet om, hvad borgerne må og ikke må, når man ser bort fra at stjæle og slå. Socialtilsynet observerer ved tilsynsbesøget, at procedurer for magtanvendelse, indberettede Side 11 af 22

12 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad opfyldt) magtanvendelse samt materiale til at arbejde pædagogisk med magtanvendelse, er opstillet i reol på lederens kontor og tilgængeligt for alle. Ledelsen udtaler, at der er foretaget 2 magtanvendelser i 2014 og 4 i Magtanvendelser samles i mappe og indberettes til Næstved Kommune af forstander. Ledelse og medarbejdere giver udtryk for, at magtanvendelser altid behandles på førstkommende personalemøde med hele teamet for at lære af situationen og tage en faglig diskussion omkring andre handlemuligheder i en tilsvarende situation. Medarbejderne beskriver, at de er instrueret om procedure for, hvordan magtanvendelser skal indberettes. De er indvidere instrueret i, at magtanvendelser altid skal indberettes, samt at ledelsen altid skal orienteres i tilfælde af magtanvendelse på tilbuddet. Som opfølgning på tilsynet oplyser forstanderen i mail til Socialtilsynet, at han er ansvarlig for at inddrage borgeren i forløbet omkring magtanvendelser, således at borgerens rettigheder varetages. Det forklares, at forstanderen sikrer borgerens forklaring til magtanvendelsen, samt at afgørelsen på magtanvendelsen efterfølgende drøftes med borgeren. Afgørelser på magtanvendelser formidles endvidere på personalemøder samt til bestyrelsen. Såfremt der fra forstanderes side vurderes at være fortsat konflikt mellem borgern og medarbejder efter magtanvendelse, vil forstanderen intervenere i sagen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets faglige tilgang har fokus mod at understøtte, at der ikke forekommer overgreb på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at der fra ledelse og medarbejderes side er et beredskab til at forebygge overgreb gennem en fælles forståelse af, at målgruppen er i risiko for at blive udsat for overgreb, samt at borgernes udsagn om overgreb tages alvorligt. Socialtilsynets vurdering bygger især på udsagn fra borgerne om, at de ikke føler sig udsat for overgreb, samt at de er klar over deres handlemuligheder, hvis de skulle blive udsat for overgreb. Side 12 af 22

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen giver i interview udtryk for opmærksomhed omkring, at der i princippet kan være tale om forskellige typer af overgreb på tilbuddet. Ledelsen beskriver, at for at understøtte, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet, er der udarbejdet en systematisk metode til samtale med en række punkter, som personalet bruger som rettesnor i dialogen med borgerne. Dette bruges også til at rette beboerens fokus mod, hvilke emner i livet, man selv kan være med til at være bestemmende på, idet erfaringerne fra det pædagogiske arbejde på tilbuddet viser, at det ofte er med dette omdrejningspunkt, at der kan være risisko for overgreb borgerne imellem. Ledelsen giver udtryk for, at den kontinuerligt arbejder på at skabe et miljø på tilbuddet, som sikrer at den enkelte borger vil henvende sig til personalet, hvis man føler sig truet. Ledelsen giver udtryk for, at borgerne gerne kommer til ledelsen for at fortælle om, hvad de oplever. Socialtilsynet observerer ved ankomsten til tilbuddet i forbindelse med tilsynsbesøget, at borgerne er på ledelsens kontorer og i gang med samtaler. Ledelsen beskriver under interview, at den agerer, hvis en borger føler overgreb fra personalets side. Eksempelvis har en borger henvendt sig til ledelsen med oplysninger om en medarbejder, som mod borgerens ønske involverede borgeren i personaleforhold på tilbuddet. I den situation greb ledelsen ind ved at instruere medarbejderen om forventningerne til personalet omkring information til borgerne. Medarbejderne giver i interview udtryk for en forståelse af overgreb som personalets overgreb mod beboeren. Personalet giver udtryk for, at man arbejder bevidst mod at undgå ord som skal. I stedet arbejdes pædagogisk med at motivere borgerne for at opnå en fælles forståelse for, hvad der skal forventes i de konkrete situationer. Personalet giver udtryk for at være opmærksomme på, at lovgivningen giver den enkelte borger ret til selv at bestemme over deres liv, og at personalet skal hjælpe dem med dette. Borgerne fortæller i interview, at de ikke har oplevet overgreb, hverken fra personalet eller beboerne Side 13 af 22

14 Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) i mellem. Beboerne giver udtryk for, at de oplever at blive passet på i hverdagen, og at borgerne ved, at de kan gå til personalet eller ledelsen, hvis de oplever overgreb, men at der ikke har været overgreb. Ledelsen beskriver i interveiw, at der er udarbejdet et beredskab i tilfælde af overgreb fra borgere mod personalet, f.eks. ambulancetjeneste og psykologbistand fra Help Care. I forhold til overgreb borgerne imellem er der pt ikke nedskrevet noget, men ledelsen giver udtryk for, at man i alle tilfælde sammen med den enkelte borger vil tage initiativ til støtte til tilfælde af, at borgeren føler sig udsat for overgreb. Medarbejdere giver i interview udtryk for, at der fra personalets side er fokus på, at borgernes samvær også kan medføre overgreb beboerne imellem. Det kan være meget vanskeligt at standse, men der arbejdes via samtaler med at støtte borgerne til at tage nogle hensigtsmæssige beslutninger omkring deres samvær med andre mennesker. Medarbejderne udtaler, at de ikke kender til overgreb fra personalet mod beboerne. Borgerne udtaler i interview,. at de vil henvende sig til ledelsen, hvis de bliver udsat for overgreb. En borger fortæller, at hun forventer, at ledelsen vil agere i den slags situationer. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,4 Socialtilsynet påpeger, at dette tema, ikke er fuldt undersøgt i forhold til kvalitetsmodellen i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn. Socialtilsynet vurderer på baggrund af det foreliggende, at tilbuddet ledes fagligt kompetent, og at personalet udtrykker tillid til ledelsen og den faglige tilgang på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent og understøtter borgernes mulighed for trivsel og udvikling. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen og hjemmeside opdateres, så det fremgår, at personalegruppen modtager intern supervision og at der er tilknyttet stresscoach og psykolog til personalegruppen. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen og hjemmeside opdateres, så det fremgår, at der en gang årligt afholdes kursusdag for hele personalegruppen med den faglige tilgang som Side 14 af 22

15 hovedtema. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse overvejer ekstern supervision til ledelsesgruppen i forhold til håndtering af forandringerne i organisationen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes fagligt kompetent, og at tilbuddets ledelse har fokus på at tilknytte relevant faglig ekspertise til udvikling af personalets trivsel og fagligheden. Socialtilsynet er opmærksom på, at medarbejderne tilbydes intern supervision, og at dette er besluttet af ledelsen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets bestyrelse er en aktiv medspiller i tilbuddets drift og udvikling. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig 4 (i høj grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet har forud for tilsynsbesøget via dokumentgennemgang kunne konstatere, at der er tale om en forholdsvis ny ledelse på tilbuddet. Den ny ledelse er konstitutieret med forstander, stedfortræder og pædagogisk leder. Medarbejderne giver under interveiw udtryk for en opfattelse af, at ledelsens dør altid er åben. Ledelsesstilen er åbenhed i dagligdagen og tydelighed på de områder, som ikke er til diskussion. Medarbejderne mener, at der er god information fra ledelsen til medarbejderne, således er der på teammøde hver 14. dag et fast punkt om information fra ledelsen. Medarbejder nævner, at der efter deres mening er et velfungerende medudvalg på tilbuddet. Medarbejderne udtaler, at ledelsesstilen er blevet mere anderkendende i forhold til tilbuddets tidligere ledelse, og ledelsen har en ambition om at ændre den pædagogiske tilgang på tilbuddet, så det understøtter borgernes selvstændighed og medbestemmelse. Dette er godt på vej, hvilket medarbejderne udtrykker tilfredshed med. Medarbejderne giver udtryk for, at de 3 personer i ledelsen supplerer hinanden godt, fagligt og menneskeligt. Det fremgår ikke af tilbuddet oplysninger på Tilbudsportalen eller hjemmeside, om der ydes eksterne faglig supervision eller anden for for sparring for ledelse og medarbejdere. Socialtilsynet er under Side 15 af 22

16 supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 4 (i høj grad opfyldt) opfølgning af tilsynsbesøget orienteret af forstander om, at han indgår i et fagligt netværk med andre forstandere. Supervision af medarbejderne foretages af forstander og pædagogisk leder samt at der er tilknyttet ekstern stresscoach og psykolog til tilbuddet i forhold til individuelle, personalerettede ydelser. Der er endvidere et årligt kursus for alle medarbejdere vedrørende den faglige tilgang på tilbuddet med ekstern konsulent. Medarbejderne udtaler, at der ikke er ekstern faglig supervision til medarbejderne. En medarbejders erfaring er, at supervision under den tidligere ledelse var en ikke særlig tillidsfuld situation. Derfor ville det efter medarbejderens mening være optimalt, at man fik tilbudt individuel supervision. Ledelsen er efter medarbejderens mening meget fokuseret på, at man skal være åben og ærlig medarbejderne i mellem, og medarbejderen giver udtryk for at være tryg ved ledelsens opbakning til dette. Medarbejderne giver udtryk for, at hvis man oplever særlige udfordringer, kan man altid få faglig sparring af ledelsen, og at der er en kultur blandt personalet for at kollegial sparring og støtte. Ledelsen udtaler i interview, at der efter deres mening er tale om en meget engageret bestyrelse, som i de seneste 2 år har understøttet udviklingsprocesserne på tilbuddet og givet ledelse stor støtte. Det nævnes i interview, at især formanden er yderst engageret i tilbuddets daglige drift, og dette især viser sig igennem tæt dialog mellem forstander og bestyrelsesformand. Bestyrelse er meget bevidst om dens ansvar for tilbuddets drift og udvikling, og ønsker derfor at grundigt informeret om tilbuddets daglige praksis. Ledelsen giver et eksempel herpå ved at nævne, at bestyrelsen har deltaget i undervisning af personalegruppen i pædagogik for på den måde at danne sig et billede af, hvordan den daglige pædagogik fungerer. Ledelsen nævner også, at der er taget initiativ til at selvstændiggøre tilbuddet pr. 1. januar 2014, således at det ikke længere skal være en del af Fonden Mariehjemmene. Ledelsen giver udtryk for, at denne proces sker i et tæt samarbejde mellem ledelse og bestyrelse. Side 16 af 22

17 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet påpeger, at dette kriterium, i forhold til kvalitetsmodellen, ikke er fuldt undersøgt i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn. På det foreliggende vurderer socialtilsynet, at der i forbindelse med udskiftning af ledelsen på tilbuddet, er sket en del ændringer i personalegruppen. Socialtilsynet vurderer, at udskiftningen er en naturlig reaktion på, at der fra ledelsens side er blevet udtrykt forventninger til en anden pædagogisk praksis end tidligere. Socialtilsynet bygger især vurderingen på udsagn fra medarbejderne om, at de føler sig trygge ved ændringerne og at ledelsen har håndteret skiftet godt. Socialtilsynet er opmærksom på, at der er tilknyttet ekstern stresscoach og psykolog til personalegruppen. Side 17 af 22

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) Ledelsen udtaler i opfølgning på tilsynsbesøget, at personalegennemstrømningen i 2013 var 21,73 %, mens den i 2014 er faldet til 5,72, hvilket er lidt højere end sammenlignelige tilbud. Ledelsen udtaler i interview, at der er sket en del ændringer i personalegruppen efter at den nye ledelse er trådt til. Det har været ledelsens ønske at indføre en ny kultur, og det har afstedkommet, at nogle af de tidligere medarbejdere har ønsket at søge væk. Ledelsen giver udtryk for at se dette som en naturlig reaktion på forandring. Medarbejderne giver i interview udtryk for, at der er sket en del udskiftning i personalegruppen efter den nye ledelse er trådt til. Nogle medarbejdere er stoppet på tilbuddet på grund af alder, en er fratrådt efter eget ønske, og nogle medarbejdere er blevet sagt op. En medarbejder giver udtryk for, at selv om det har været en hård proces, så er det rart at vide, at den nuværende personalegruppe gerne vil arbejde med det faglige og kulturelle udgangspunkt, som ledelsen afstikker. Medarbejderne mener, at der er et godt samarbejde medarbejdere og ledelse imellem, og ledelsen er meget opmærksom på, at nogle medarbejdere kan være i risiko for at udvikle stress i en omstillingsproces. Medarbejderne fortæller, at der er en fast praksis med samtaler mellem ledelse og medarbejder, hvis en medarbejder har flere sygdomfraværsperioder. TIlbuddet kan også i nogle situationer tilbyde hjælp til den enkelte medarbejder i form af psykolog eller stresscoach. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Socialtilsynet påpeger, at dette tema ikke er fuldt undersøgt i forhold til kvalitetsmodellen i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn. På det foranliggende vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets medarbejdere grundlæggende besidder Side 18 af 22

19 relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder, samt at ledelsen har taget initiativ til opkvalificering af særlige personalegrupper i samarbejde med medarbejderne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet påpeger, at dette kriterie ikke er fuldt undersøgt i forhold til kvalitetsmodellen i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn. På det foranliggende vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets medarbejdere grundlæggende besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder, samt at ledelsen har taget initiativ til opkvalificering af særlige personalegrupper i samarbejde med medarbejderne. Side 19 af 22

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad opfyldt) På tilbudsportalen og tilbuddets hjemmeside er medarbejdergruppen beskrevet som personer med relevant uddannelses- og erfaringsmæssige baggrund som socialpædagoger, sosu-assistenter, sosuhjælpere, omsorgsmedhjælpere, økonoma, kontoruddannede og medarbejdere med en håndværksmæssig uddannelse. Ledelsen giver udtryk for en holdning til, at medarbejderne grundlæggende har de nødvendige kompetencer, men at det ikke er uden grund, at ledelsen har taget initiativ til en fælles uddannelse for hele personalegruppen til at sikre et tydeligt fagligt ståsted og forståelse for tilbuddets metoder, og hvordan de forventes omsat i daglig pædagogisk praksis. Ledelsen beskriver et særlig fokus fra ledelsens side med opkvalificere en gruppe af sosumedhjælpere til de pædagogiske opgaver på tilbuddet, hvilket sker i en proces med de pågældende medarbejdere. Ledelsen giver udtryk for, at der er umiddelbart ikke de store udfordringer i at få ansat fagligt kvalificerede medarbejdere på tilbuddet, hvilket den begrunder med, at tilbuddet er anerkendt i lokalområdet. Medarbejderne giver i interview udtryk for, at de grundlæggende føler sig godt klædt på til at arbejde professionelt, og at der altid er mulighed for kompetenceudvikling i form af kurser eller andet. Det nævnes også, at ledelsen har sørget for kurser for hele personalegruppen, så den er opmærksom på kompetenceudvikling. Medarbejderne nævner, at kulturen på tilbuddet understøtter, at man kan spørge kollegerne til råds, og det virker rigtigt godt i de situationer, hvor man selv kan være i tvivl om, hvordan tilgangen til den enkelte borger kan være. Side 20 af 22

21 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 21 af 22

22 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad 39,00 Overskud 1,70 Ejendomsudgifter 14,20 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 62,80 Lønomkostninger, fast personale 1,13 3,20 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 5,72 Sygefravær 50,97 0,42-25,44 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 22 af 22

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere