Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 27

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Fonden Åstedet Erholmvej 4, Fyn 5560 Aarup Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) *Målgrupper: 13 til 23 år (angst, tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt) Pladser i alt: 9 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Tina Kjørup Andersen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet fortsat samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. Lov om socialtilsyn 5, stk. 1, jf. 6 og og at tilbuddet fortsat er godkendt til at modtage borgere jf. Lov om social service 66, stk. Side 2 af 27

3 *Samlet vurdering: 1, nr. 5 og 107 *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Re-godkendelsesrapport Tilbudsportalen Hjemmeside Oplysningsskema til driftorienteret tilsyn: sociale tilbud Budget og regnskab Vedtægter 2 handleplaner 2 statusrapporter Oversigt over borgere Oversigt over medarbejder Dokumentation for ledelses kompetencer Resultatdokumentation Nyhedsbrev til bestyrelsen Redegørelse for hændelse på tilbuddet om magtanvendelse Side 3 af 27

4 Observation Interview Interviewkilder Interview med ledelsen ved tilsynsbesøget Interview med medarbejder ved tilsynsbesøget Telefoninterview med bestyrelsesformand Skriftlig udtalelse fra anbringende kommune Anbringende kommune Bestyrelse Ledelse Medarbejdere Side 4 af 27

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Erholmvej 4, Fyn, 5560 Aarup : 5560 Tina Kjørup Andersen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 27

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 27

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,8 Tilbuddets målgruppe er borgere, som er kendetegnet ved ofte at have vanskeligt ved at begå sig såvel socialt som fagligt, og i mange tilfælde har de problemfyldte skoleforløb bag sig. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet yder en tilfredsstillende indsats i forhold til at motiverer og støtte i forhold til skolegang/beskæftigelse ud fra borgernes individuelle forudsætninger, behov og ønsker. Tilbuddet har et tæt samarbejde med borgernes skoletilbud og det vurderes, at tilbuddets indsats har stor betydning for, at samarbejdet med skolerne fungere godt samt at borgerne har et stabilt fremmøde i skolen. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet bør have øget fokus på at opstille konkrete mål ift. borgernes uddannelse/beskæftigelse, samt systematisk opfølgning heraf. Socialtilsynet anbefaler videre, at tilbuddet i forhold til at opstille konkrete mål, tydeliggøre dette i statusbeskrivelse. Det er dog samtidig tilsynets vurdering, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad fastsætter konkrete mål for de enkelte borgeres uddannelse/beskæftigelse samt opfølgning Side 7 af 27

8 heraf. Socialtilsynet vurdere, at der bør være fokus på øget systematik og skriftlighed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppen, arbejder relevant og aktivt i forhold til borgernes skolegang/uddannelse. Tilbuddet angiver, at der er et tæt samarbejde med de skoler, som borgerne går i, men tilbuddet er til tider udfordret i at få borgerne af sted til skole. Tilbuddets indsats vurderes dog, at have stor betydning for, at samarbejdet med skolerne fungere godt samt at borgerne i perioder har et stabilt fremmøde i skolen. Socialtilsynet vurderer dog samtidig, at tilbuddet bør have øget fokus på at opstille konkrete mål i forhold til borgenes skolegang/uddannelse. Se bedømmelsen af indikator 1.a for uddybning af denne vurdering. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 3 (i middel opstiller i samarbejde med grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikator 01.c: Børnene/de unge 4 (i Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i middel grad at være opfyldt. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at såvel ledelsen som medarbejder redegør for, hvordan der er mål for borgernes skolegang. Der lægges i samme forbindelse vægt på, at der løbende følges op på målene sammen med borgeren og anbringende kommune. Ved bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at der ved to statusbeskrivelser, som Socialtilsynet har gennemgået, ikke fremgår at være opstillet konkrete mål for borgernes skolegang og uddannelse. Indikatoren bedømmes til fortsat at være opfyldet i, idet borgerne i tilbuddet er i undervisningstilbud eller uddannelse. Det er tillagt vægt, at både ledelsen og medarbejder bekræfter, at samtlige borgere er i undervisningstilbud. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved dette driftorienteret tilsynsbesøg. Side 8 af 27

9 i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 3 (i middel grad Med henvisning til 1.b vurderes indikatoren i at være opfyldt idet borgerne er i undervisningstilbud. Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i middel grad. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at ved tilsyn oplyses det af ledelsen og medarbejder, at tilbuddet pt. er udfordret på at få flere af borgerne stabilt i skole. Tilbuddet samarbejder med skolerne ift. at borgerne har et stabilt fremmøde i skole. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med, og har fokus på udviklingen af de unges selvstændighed og sociale kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet inddrager det relevante netværk de unge har, og at tilbuddet har fokus på, at imødekomme de unges individuelle ønsker og behov så vidt dette er muligt. Side 9 af 27

10 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Kriteriet er ikke nærmere belyst ved dette driftorienteret tilsynsbesøg Med henvisning til rapport af den er det fortsat Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet fortsat arbejder målrette med at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet 4 (i 4 (i 4 (i Indikator 02.e: Børnene/de unge Indikatoren er ikke nærmere belyst ved dette driftorienteret tilsynsbesøg, hvorfor scoren af indikatoren er uændret fra seneste tilsyn. Temaet vil blive belyst ved næste tilsyn. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved dette driftorienteret tilsynsbesøg, hvorfor scoren af indikatoren er uændret fra seneste tilsyn. Temaet vil blive belyst ved næste tilsyn. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved dette driftorienteret tilsynsbesøg, hvorfor scoren af indikatoren er uændret fra seneste tilsyn. Temaet vil blive belyst ved næste tilsyn. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved dette driftorienteret tilsynsbesøg, hvorfor scoren af indikatoren er uændret fra seneste tilsyn. Temaet vil blive belyst ved næste tilsyn. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved dette driftorienteret tilsynsbesøg, hvorfor scoren af Side 10 af 27

11 har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 4 (i indikatoren er uændret fra seneste tilsyn. Temaet vil blive belyst ved næste tilsyn. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved dette driftorienteret tilsynsbesøg, hvorfor scoren af indikatoren er uændret fra seneste tilsyn. Temaet vil blive belyst ved næste tilsyn. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,9 Det er fortsat socialtilsynets vurdering, at tilbuddet tager afsæt i og arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse. Det vurderes endvidere, at tilbuddets ledelse og medarbejdere fortsat arbejder ud fra en fælles faglig forståelse og tilgang til borgerne. Tilbuddet har iværksat en ny form for resultatdokumentation, som skal synliggøre tilbuddets faglige tilgange og metoder, og tydeliggøre hvordan dette omsættes i arbejdet med borgerne. Endvidere har dokumentationen til formål at tilbuddet ønsker at udvikle tilbuddets faglige tilgange og metoder ift. målgruppen, samt til brug ved egen læring og bedring af indsatsen. Det er endviderer socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse, og at borgerne trives og udvikler sig på stedet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet fortsat tager afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og at tilbuddet har Side 11 af 27

12 med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne fokus på visiteringen af borgere til tilbuddet. Det vurderes endvidere, at tilbuddets ledelse og medarbejdere fortsat arbejder ud fra en fælles faglig forståelse og tilgang tilborgerne. For at synliggøre tilbuddets faglige tilgange og metoder, og tydeliggøre hvordan dette omsættes i arbejdet med borgerne, har tilbuddet iværksat en ny form for resultatdokumentation. Det vurderes, at tilbuddet dermed også forsøger at udvikle tilbuddets faglige tilgange og metoder ift. målgruppen, samt til brug ved egen læring og bedring af indsatsen. Det vurderes, at tilbuddet er udfordret i at have borgere indskrevet med misbrugsproblematikker. Tilbuddet er opmærksom på dette og forsøger via samarbejde med Misbrugscenter at bedre indsatsen for borgere med misbrugsproblematikker. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at de faglige tilgange og metoder, som tilbuddet har beskrevet på Tilbudsportalen, på hjemmesiden og ved interview, er relevant ift. tilbuddets målsætning og målgruppe. Ved bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at ved interview med ledelsen og personale, beskrives det, at en ny form for resultatdokumentation er under udarbejdelse (dokumentation for dette er udleveret til tilsynet). Formået med dette er bl.a. synliggøre tilbuddets faglige tilgange og metoder, og tydeliggøre hvordan dette omsættes i arbejdet med borgerne. Tilbuddet er pt. udfordret ift. borger med forbrug/misbrug og tilbuddet er opmærksom på, hvilken faglig tilgang og metode dette fordre ift. målgruppen. Tilbuddet henter støtte/sparring ved Misbrugscenter og misbrugskonsulent, som kommer på tilbuddet. Tilbuddet overvejer at en medarbejder skal have en misbrugsbehandler uddannelse. Tilbuddet vil dog fastholde, at stedet ikke tilbyder misbrugsbehandling, men at en uddannet medarbejder har indgående kendskab til misbrugsbehandling, og at dette vil kunne skabe anden sammenhæng i tilbuddets behandlingsarbejdet med borgerne. Side 12 af 27

13 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Denne indikator bedømmes til fortsat at være opfyldt i meget. Ud fra interview med ledelsen og medarbejder samt gennemlæsning af skriftlig dokumentation fremgår det, at tilbuddet kan beskrive og dokumenterer hvordan de arbejder ud fra konkrete og klare mål for borgerne, som også løbende bliver brugt til egen læring og bedring af indsatsen. Ved bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at ledelsen og medarbejder beskriver, hvordan tilbuddet og borgeren udarbejder Rammeaftale med 2 punkter (overført fra anbringende kommunes handleplan) som den borgeren skal arbejde med, - i samarbejdet med tilbuddet, og at der løbende sker evaluering heraf og min. en gang om måneden. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Som tidligere omtalt i indikator 3.a er tilbuddet i gang med at udarbejde en ny form for resultatdokumentation, som skal være med til at synliggøre tilbuddets faglige tilgange og metoder, og tydeliggøre hvordan dette omsættes i arbejdet med borgerne, samt synliggøre positive resultater. Socialtilsynet vurdere, at denne indikator forsat er opfyldt i meget. Ved bedømmelsen er lagt vægt på, at tilbuddet via statusbeskrivelser kan dokumenterer en sammenhæng og positive resultater ift. opfyldelsen af de mål, som anbringende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Kriteriet er ikke nærmere belyst ved dette driftorienteret tilsynsbesøg Med henvisning til rapport af den er det fortsat Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet fortsat understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og i hverdagen. Side 13 af 27

14 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Denne indikator vurderes fortsat at være opfyldt i meget. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på oplysningerne fra tidligere rapport af den samt at ledelsen og medarbejder ved interview redegøre for, hvordan tilbuddet fortsat har meget fokus på at inddrage, anerkende, respektere og tager udgangspunkt i den enkelte borger. Da det ikke var muligt på dette tilsynsbesøg at tale med en borger om denne indikator, følges der op på dette ved næste tilsynsbesøg. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved dette driftorienteret tilsynsbesøg, idet det ikke var muligt at tale med en borger. Det fremgår af seneste rapport, at borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og derved bedømmes indikatoren fortsat at være opfyldt i meget. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Dette kriterie er delvist belyst ved dette driftorienteret tilsynsbesøg og ud fra indikator 5.b og 5.c vurdere socialtilsynet, at tilbuddet fortsat understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Ud fra interview vurderes det, at ledelse og personale er meget opmærksomme på borgernes trivsel og sundhed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikatoren er ikke nærmere belyst ved dette driftorienteret tilsynsbesøg, da det ikke har været muligt at interviewe en borger. Med henvisning til rapport af den er det fortsat Socialtilsyn Syds vurdering, at indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. Det vurderes at denne indikator fortsat er opfyldt i meget. Medarbejder og ledelse oplyser, at de støtter borgerne, hvis de har tid hos fx tandlæge, praktiserende læge, OUH, psykiater, psykolog og lign., og med borgerens samtykke, deltager tilbuddet gerne ved samtale/undersøgelse. Medarbejderne hjælper også gerne borgerne med at bestille tid, hvis der er behov for dette. Side 14 af 27

15 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Socialtilsynet vurdere, at denne indikator fortsat er opfyldt i meget. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet tilkendegiver, at der i den pædagogiske indsats er fokus på borgerens fysiske sundhed, når borgeren udtrykker behov for dette. I forhold til den mentale sundhed, er der samtaler med borgeren om det der er aktuelt for den enkelte, både på individ og samfunds niveau. Ved interview tilkendegiver tilbuddet, at det er vigtigt, at tilbuddet i deres pædagogiske indsats er opmærksomme på borgerne mentale sundhed og trivsel, da dette bl.a. er afgørende for om de kan tage imod behandlingsindsatsen samt udvikle sig. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i deres pædagogiske tilgang er bevidst om at forsøge at forebygge magtanvendelser ved at agerer konfliktnedtrappende, samt at anvise, at der er andre måder at håndterer konflikter. Tilbuddet har siden sidste rapport haft enkelte magtanvendelser og det vurderes at håndtering af disse magtanvendelser er behandlet efter gældende regler og på korrekt vis. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på Socialtilsynet bedømmer denne indikator til i meget at være opfyldt. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet er bevidst om at forsøge at forebygge magtanvendelser ved at agerer konfliktnedtrappende, samt at anvise, at der er andre måder at håndterer konflikter. Ved interview af ledelsen og medarbejder oplyses det, at der er konflikter i huset, men at det også er tilbuddets oplevelse, at der efterfølgende sker udvikling og læring af, at håndteringen af konflikterne. Ledelsen og medarbejder oplyste ved interview, at der er udarbejdet procedurebeskrivelse ift. magtanvendelse og at denne procedure står i personalemappen. Når ny medarbejder ansættes, bliver magtanvendelses bekendtgørelsen udleveret og skal læses. På personalemøder bliver magtanvendelses bekendtgørelsen med mellemrum genopfrisket. Denne indikator bedømmes til at være opfyldt i meget. Se begrundelsen inder indikator 06.a. Side 15 af 27

16 eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurdere, at tilbuddet er opmærksomme på at forebygge overgreb blandt borgerene, og tilbuddet arbejder ud fra et "Bekymringsbarometer" ift. overgreb borgere imellem. Tilbuddet har dog ikke udarbejdet skriftlig procedure, hvori det beskrives, hvorledes overgreb håndteres og dokumenteres, såfremt der sker overgreb. Socialtilsynet vurdere fortsat, at det kan være udviklende for tilbuddet at italesætte i medarbejdergruppen, hvilke pædagogiske metoder og tilgange der vil være fokus på i forbindelse med forebyggelse af overgreb. Derudover vurderes det af Socialtilsynet, at det vil være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes skriftlig procedurer, hvori det beskrives, hvorledes overgreb håndteres og dokumenteres, såfremt der sker overgreb. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 4 (i Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i. Tilbuddet har oplyst, at personalet i det daglige er tæt på borgerne og derved har en god fornemmelse af alle. Ledelsen oplyste ved interview, at der arbejdes ud fra et "Bekymringsbarometer" ift. overgreb borgere imellem. En medarbejder har desuden efteruddannelse ift. seksualitet og seksuelle overgreb og har derved skærpet fokus på dette ift. borgerne. Tilbuddet tilkendegiver, at der fokus på, at medarbejderne i tilbuddet via dialog vil forebygge, at en overgrebslignende situation mellem borgerne ikke udvikler sig. Det er Socialtilsynets vurdering, at denne indikator er opfyldt i meget. Ved bedømmelsen er der lagt til grund, at tilbuddet har nedskrevne procedure for, hvorledes beredskab i forbindelse med overgreb håndteres. Side 16 af 27

17 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,9 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med den nye ledelse har en faglig kompetent ledelse samt en aktiv bestyrelse. Det er ligeledes vurderingen, at den daglige drift varetages på en kompetent og faglig forsvarlig måde, så der både er fokus på den daglige drift at tilbuddet, men samtidig også på kerneopgaven i forhold til varetagelsen af borgernes særlige behov, deres udvikling og trivsel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, der både har fokus på driften af tilbuddet, på varetagelsen af de unges behov samt på udviklingen af en fælles faglighed. Ledelsen har siden sidste tilsyn iværksat ekstern supervision. Det vurderes, at tilbuddet har en faglig kompetent og aktiv bestyrelse, som ved interview redegør for strategier og visioner for tilbuddet. Side 17 af 27

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse Socialtilsynet bedømmer indikatoren til i meget at være opfyldt. Med baggrund i fremsendt dokumentation for ledelsens uddannelse og kompetencer, samt ud fra interview med ledelsen, medarbejder og bestyrelsesformand vurdere Socialtilsynet, at ledelsesteamet har relevante kompetencer og erfaring i at lede tilbuddet. Ved interview med medarbejder oplyses det, at ledelsen er kompetente til at lede tilbuddet, at ledelsen altid er tilgængelig, tager ansvar og giver informationer videre, som er vigtige. Ved interview med bestyrelsesformanden tilkendegives det, at Åstedet ledes kompetent, ansvarligt og i tråd med bestyrelsens visioner, strategier og målsætning. Denne indikator bedømmes til at være opfyldt i meget. Ved interview tilkendegives det, at tilbuddet (medarbejder og ledelse) modtager ekstern supervision ca. hver 8. uge. Såfremt der opstår yderligere behov for supervision (f.eks. i forbindelse med en voldsom situation) gøres der brug af en terapeut fra Odense. Denne indikator bedømmes til i meget at være opfyldt. Ledelsen vurdere, at bestyrelsen er en kompetent og aktiv bestyrelse, som er medinddraget ift. udfordringen omkring periodevis nedgang i indskrevet borgere i tilbuddet. Ved telefoninterview med bestyrelsesformanden tilkendegives hvilke strategier og visioner bestyrelsen har for tilbuddet, samt hvordan der arbejdes med dette. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det vurderes at tilbuddet fortsat opfylder kriteriet. I vurderingen lægges til grund, at det af dokumenter og samtale med ledelsen, medarbejder og bestyrelsesformand fremgår, at den daglige drift på tilbuddet varetages af en kompetent ledelse og fagligt velfungerende medarbejdergruppe. Af sidste tilsynsrapport fremgår, at det i forbindelse med uro i borgergruppen burde overvejes om der skal være to Side 18 af 27

19 medarbejdere på arbejde i stedet for at have en bagvagt til rådighed i tidsrummer kl Tilbuddet har tilkendegivet, at der er to på arbejde i dette tidsrum, samt at der er en bagvagt som kan tilkaldes. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 4 (i Socialtilsynet bedømmer, at denne indikator i meget er opfyldt. Ved bedømmelsen er lagt vægt på, at personalet som er omkring borgerne, er uddannet personale som har de grundlæggende pædagogiske kompetencer samt anden relevant faglig uddannelse. Vikarer, som tilbuddet benytter, er alle pædagogisk uddannet og har været tilknyttet tilbuddet en årrække. Socialtilsynet bedømmer, at denne indikator er opfyldt i. I henhold til personaleoversigten for det sidste års tid, har der været udskiftning i ledelse- og medarbejdergruppen. Den nye ledelse har ved interview tilkendegivet, at der er fokus på fastholdelse af medarbejdere. Ved bedømmelse tillægges det vægt, at der i tilbuddet benyttes et fast vikar korps, som har været tilknyttet tilbuddet igennem en årrække. Denne indikator bedømmes til at være opfyldt i meget. Ved bedømmelsen er lagt vægt på, at ledelsen og medarbejder oplyser samstemmende, at der er et meget lavt sygefravær på tilbuddet. Adspurgt oplyses det, at det er en arbejdsplads, som man ikke har lyst til at melde sig syg på samt at personale føler et stort ansvar pga. den samhørighed, som der er i medarbejdergruppen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring, som modsvarer målgruppens behov og tilbuddets metoder. Tilbuddet har en personalegruppe som er bredt repræsenteret med forskellige faggrupper og kompetencer i forhold til målgruppen. Side 19 af 27

20 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring, der modsvarer målgruppens behov og tilbuddets metoder. Tilbuddet har en personalegruppe som er bredt repræsenteret med forskellige faggrupper og kompetencer i forhold til målgruppen. Tilbuddet har tilkendegivet, at der i det kommende år vil blive afholdt temadage eller anden form for opkvalificering af medarbejdergruppen i forhold til de udfordringer tilbuddet har med målgruppen af behandlingskrævende borgere, hvor nogle af borgerne også har et begyndende misbrug. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i. Af den fremsendte dokumentation og ud fra interview fremgår det, at medarbejdergruppen samlet set har relevant pædagogisk uddannelse og i besidder viden og erfaring omkring målgruppen og tilbuddets anvendte metoder. Ved bedømmelsen er endvidere lagt vægt på, at ved interview tilkendegives det, at der ikke har været så meget fokus på at blive opdateret på nyeste viden indenfor tilbuddets målgruppe og metoder, men at det er intentionen, at der i den kommende tid skal være mere fokus på dette samt at medarbejder skal af sted på flere kursus/temadage. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med 4 (i I forbindelse med at tilbuddet er udfordret ift. borgere med begyndende misbrug/forbrug af hash, er tilbuddet i overvejelser omkring af en medarbejder skal i gang med misbrugsbehandler uddannelse. Tilbuddet vurdere, at viden inden for dette område vil kunne opkvalificerer faglig metode og tilgange til borgerne i tilbuddet, uden at der skal tilbydes decideret misbrugsbehandling. Indikatoren er ikke nærmere belyst ved dette driftorienteret tilsynsbesøg Med henvisning til rapport af den er det fortsat Socialtilsyn Syds vurdering, at indikatoren Side 20 af 27

21 borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse bedømmes til i at være opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er bæredygtigt, og at tilbuddet har tilstrækkelig likviditet til at sikre driften i det kommende år. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Med baggrund i besvarelsen af indikatorerne i 11.a, 11.b samt 11.c vurderes det, at tilbuddets økonomi er bæredygtig. Tilbuddet har en god egenkapital og en tilstrækkelig likviditet til at sikre driften i det kommende år. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den Socialtilsynet bedømmer denne indikator til at være opfyldt i meget. Ved bedømmelsen er lagt vægt på, at revisor ikke har anført noget forbehold i hverken årsregnskabet og revisionsprotokollatet. Tilbuddet har i 2013 foretaget vedligeholdelse/ny-investeringer, Der er også i budget 2015 afsat midler hertil. Der er således et rimeligt forhold og indikator bedømmes derved til at være opfyldt i meget. Side 21 af 27

22 ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad Denne indikator bedømmes til at være opfyldt i meget. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets soliditetsgrad udgør 25,8. Der er således et rimeligt forhold jf. tilbuddets alder og specialiseringsgrad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Med baggrund i besvarelsen af indikator 12.a vurderes det fortsat, at fonden er velkonsolideret og med en god økonomi, der giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Denne indikator bedømmes til at være opfyldt i meget, idet der er i budget 2015 er afsat kr. til kompetenceudvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de Med baggrund i besvarelsen af indikator 13.a vurderes det, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig. Side 22 af 27

23 visiterende kommuner Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse Socialtilsynet bedømmer, at denne indikator er opfyldt i meget, idet tilbuddets nøgletal er i overensstemmelse med regnskabet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddets fysiske rammer er med til at understøtte borgernes udvikling og trivsel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet vurderer, at dette kriterium fortsat er opfyldt. Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel, hvor borgerne bl.a. har rummelige værelser, som de selv er med til at indrette. Der er nogle fællesarealer som lægger op til fælles spil, samvær og snak, hvilket ofte vurderes at være omdrejningspunktet for borgerne Side 23 af 27

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Denne indikator bedømmes at være opfyldt i meget. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen og medarbejder oplyser ved interview, at borgerne er med til at indrette eget værelse og fælles rum, og at dette gør, at borgerne trives i de fysiske rammer. Det er endvidere ledelsens opfattelse, at idet borgerne benytter de fysiske faciliteter og rammer, som der i tilbuddet, viser også, at borgerne trives. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem Da det ikke var muligt at interview en borgere, vil der ved næste tilsyn være opmærksom på at få borgernes tilkendegivelse ift. denne indikator. Ved bedømmelsen tillægges det dog vægt, at ved forrige tilsyn tilkendegav borgeren at trives i tilbuddet. Denne indikator bedømmes i meget at være opfyldt. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets fysiske rammer og faciliteter i imødekommer borgernes behov. Tilbuddet er et mindre opholdssted med overskuelige fysiske rammer, som vurderes at tilgodese de indskrevne borgers behov. Ud fra interview med ledelsen, medarbejder, bestyrelsen og anbringende kommune, samt rundvisning på stedet, bedømmes denne indikator til at være opfyldt i meget. Ledelsen og medarbejdere respekterer, at det er borgernes hjem ved at borgerne har indflydelse på hvordan der skal se ud i fælles arealer og på eget værelse. Endvidere respekteres, at forinden man går ind på borgerens værelse, at der skal bankes på og at det er borgeren der bestemmer om man må komme ind. Andet eksempel er, at borgeren er medbestemmende om rengøring af eget værelse og at der samarbejdes omkring oprydning og rengøringsdage. Ved bedømmelsen er endvidere lagt vægt på, at ved rundvisning fremgik det, at de fysiske rammerne afspejlede, at det er borgernes eget hjem. Side 24 af 27

25 Side 25 af 27

26 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Formand Tommy Lykkegaard, kommerciel chef Annette Wilhelmsen, folketingsmedlem Bente Nielsen, terapeut Erik Olsen, pædagog Gitte Bak Rios, leder Åstedet *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad 19,40 Overskud (3,90) Ejendomsudgifter 3,60 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 75,30 Lønomkostninger, fast personale - 13,80 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 18,00 Sygefravær 61,50 2, Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Side 26 af 27

27 Takster Tilbudstype: 107. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 0,00 Tilbudstype: 66, stk. 1, nr. 5. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk behandling ,00 Niveau 2 socialpædagogisk behandling 0,00 Side 27 af 27

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 06-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere