NR. 4 oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 4 oktober 2014 23. årgang"

Transkript

1 NR. 4 oktober årgang

2 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard Flemming Lassen Ole Kjær Poulsen Ulrik Mosekjær Nye negative nøgletal i Europa sætter forventninger til Europæriske Central Bank (ECB) om udspil til nye vækstfremmende tiltag. Da den korte rente allerede ligger på et meget lavt niveau, må ECB finde andre alternativer, hvis væksten i Europa skal stimuleres. Forventningerne går i retning af forsøg på at sænke den lange rente yderligere. Udspil fra ECB følges derfor nøje, da det vil påvirke fondsmarkederne og herved afkastet. Fra flere sider nævnes dog også den mulighed, at de økonomisk værst ramte lande indfører reformer for at øge beskæftigelse og vækst. Da væksten ikke forventes at stige markant, er der ikke den store efterspørgsel efter penge til nye investeringer. Kombineret med bankernes naturlige forsigtighed efter store tab er følgen, at likviditeten er så rigelig, at bankerne må betale for at sætte penge i Nationalbanken. Den ekstremt lave korte rente afstedkommer, at investorer jagter afkast. Det har medvirket til, at den lange obligationsrente også er faldet. Disse rentefald har gjort, at efterspørgslen efter aktier er steget, med stigende kurser til følge. Renten på såvel lange danske statsobligationer som korte obligationer og realkreditobligationer er i 3. kvartal af 2014 igen faldet med 0,25 % 0,50 %. Danske aktier har siden årsskiftet givet et afkast på ca. 23 %, mens aktier globalt set har givet et afkast på omkring 13 %, målt i danske kr. Fondens afkast for har siden årsskiftet på danske aktier været et afkast på 18 % og på udenlandske ca. 13 %. Afkastet på obligationer har været på godt 5 % og på indeksobligationer knapt 6 %. Opgørelse over fondenes resultater Med venlig hilsen Claus Uttrup Formand og formuesammensætning bringes inde i bladet. Renten er faldet meget indenfor de sidste mange år. I den anledning bringes artiklen Lavrentesamfundet af professor Michael Møller for at belyse nogle forhold, som rentefaldet påvirker for den enkelte, for pensionsopsparing generelt og for samfundet. Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i pensionsfonden den 11. oktober 2014 og vi bringer et kort resume heraf. Se tillige artiklerne CS Fonde overgår til E-Boks, og Ekspedition og udbetaling fra CS fonde ved årskiftet , og Status konvertering af kapitalpension til aldersopsparing sidste udkald i bladet. Næste nummer af nyhedsbladet bliver udsendt ultimo januar måned 2015.

3 Formuens sammensætning og afkast Almen Investeringsafdeling Obligationer + kontanter 48,3 % 48,6 % Indeksobligationer 6,2 % 5,4 % Danske aktier 16,7 % 15,9 % Udenlandske aktier 26,8 % 28,2 % Ejendomme 2,0 % 1,9 % I alt 100,0 % 100,0 % Resultat for ,19 % eller 12,3 % p.a. Under forudsætning af uændret formue, rente- og kursniveau, vil resultatet for år 2014 blive 9,7 % p.a. Kortfristet afdeling Kontanter 44,1 % 32,6 % Obligationer 55,9 % 67,4 % I alt 100,0 % 100,0 % Resultat for ,66 % eller 0,9 % p.a. Opsparingsafdelingen Resultat for ,77 % eller 1,0 % p.a. 3

4 4 Lavrentesamfund Af professor Michael Møller Renten er i dag lav. Den er så lav, at bankerne skal betale Nationalbanken for at have indskud i Nationalbanken. Men hvad der er nok så vigtigt er, at også den lange obligationsrente er meget lav. Renten på 10-årige statsobligationer er omkring 1 %, og renten på 30-årige statsobligationer omkring 2 %. Det er udtryk for, at investorerne tror, den lave rente er kommet for at blive. De næste mange år forventer investorerne lave renter. Den lave lange rente har en række konsekvenser. Her skal kun nævnes tre mulige (om end ikke sikre) konsekvenser: Lavere pensioner: Det kan blive nødvendigt at øge den andel af lønnen, der indbetales til pension, hvis de unge ikke skal risikere relativt dårlige pensionsforhold, når de går på pension. Pensionsinvestorer har haft gode afkast de senere år. Både aktier og obligationer er steget i pris. Men det skyldes et fald i renten. De forventede afkast i fremtiden er langt lavere end det, vi har haft historisk. Historisk har der i fondens 43-årige levetid kun været 3 år med negativt afkast. Men det skyldes den gennemsnitligt høje rente de forløbne år. Negative afkast vil blive ganske normale de kommende år. Endnu mere svingende huspriser: Huspriserne har svinget meget historisk. Men de kan sagtens blive endnu mere svingende. Når renten er tæt på 0, bliver den årlige udgift ved at bo i ejerbolig meget lille. Mange danskere tager flexlån med 1-5 års løbetid, og her er selve obligationsrenten tæt på 0, og kun takket være rentemarginalen (bidraget) til realkreditinstituttet kommer lånerenten op på omkring 1 %, vel at mærke før skat. Med den rente kan man købe hus til meget høje priser og alligevel klare ydelserne. Men mindre skift i renter og forventninger vil kunne føre til store skift i huspriserne. I mange byer i landet

5 kan forventningerne f.eks. hurtigt skifte fra, at befolkningen vokser, til at befolkningen falder. Og i fraflytningsområder kan prisen falde drastisk og hurtigt. Endnu mere svingende aktiekurser: De fleste kender vitsen om den 100-årige, der blev spurgt om, hvordan det var at blive 100 år, og som irriteret svarede: Det er OK set i forhold til alternativet. På samme måde er det med aktieinvestering: Mange synes at aktier virker forfærdeligt dyre, og det er da sandt, at de er steget meget uden at udsigterne til fremtidig indtjening er blevet så forfærdeligt meget bedre. Men problemet er, at alternativet nemlig obligationer er blevet så rædselsfuldt som følge af rentefaldet. Det er ikke sjovt at få under 1 % i rente på en 10-årig obligation. Så fonden har masser af aktier, selv om man da kan frygte alverdens ulykker. For at afslutte positivt: Den lave rente er måske en anledning til, at folk overvejer, om de ikke har sparet for meget op, og så begynder at nyde tilværelsen her og nu. Der er faktisk en del, der sparer for meget op uden at tænke på, at penge er til for at bruges. 5

6 Status konvertering af kapitalpension til aldersopsparing sidste udkald måske? Pensionfonden har i 2013 og 2014 udsendt information til medlemmer med mere end kr i saldo om mulighed for at spare 2,7 % i engangsafgift ved konvertere fra kapitalpension til aldersopsparing. Årsagen til, at der kun er skrevet til medlemmer med mere end kr i saldo, er, at besparelsen ved konvertering vil være marginal eller direkte underskudsgivende. Det skyldes, at staten på en kapitalpension også betaler en del af det kontogebyr på ca. kr. 115 årligt, som fonden opkræver hos opsparerne, og besparelsen på 2,7 % vil være spist op af, at ved omlægning til aldersopsparing bærer medlemmet alle omkostningerne. Hvis du har under kr i saldo og vil have din konto konverteret, så gør pensionsfonden naturligvis gerne dette for dig du skal bare meddele fonden dette pr. brev eller mail inden d. 15/ Hvis du har en kapitalpensions-/ aldersopsparings konto i CS Fonde, kan du få overført/sammenlagt lignende konti fra andre pensionsinstitutter til CS Fonde. Vi kan så samle ordningerne på en konto, og evt. konvertere dem til aldersopsparing. Du skal være opmærksom på, at alle ordninger, der kommer ind i CS Fonde, vil indgå på den konto, du har i forvejen, og derved også omfattes af betingelserne herfor. Du kan finde formularen til dette på fondens hjemmeside under formularer og overførsel af pension til CS Fonde. Hvis du ikke længere er ansat i forsvaret, kan du også overføre din kapitalpension til dit eget pengeinstitut. Bemærk, at den vil blive overført som en hvilende ordning og derfor ikke kan lægges sammen med en af dine øvrige kapitalpensions/alderopsparingsordninger. Ordningen kan tidligst hæves, når du bliver 60 år. Regeringen planlægger at forlænge fristen til udgangen af Da du intet tjener ved at vente, så få det ordnet nu. Så du glemmer du det ikke. 6 Repræsentantskabsmøde i CS Pensionsfond d. 11. oktober 2014 På repræsentantskabsmødet blev behandlet vedtægtsændring foreslået af bestyrelsen. Forslaget blev vedtaget, og de nye vedtægter kan ses på fondens hjemmeside, når de er godkendt af FMN og SKAT. Valg til bestyrelse: CS Formand Jesper Korsgaard Hansen blev genvalgt til næstformand Ulrik Mosekjær, redningsberedskabet blev genvalgt til bestyrelsesmedlem Flemming Lassen, Flyvevåbenet, nyvalgt til bestyrelsen Lars Dalsgaard, Søværnet, nyvalgt til bestyrelsen Ole Kjær Poulsen, Hæren, nyvalgt til bestyrelsen

7 CS Fonde overgår til E-Boks Som tidligere annonceret overgår CS Fonde til E-boks. I første omgang vil det komme til at gælde for kontoudskrifter og meddelelser om konvertering af kapitalpensioner til aldersopsparinger. Senere vil også andre meddelelser fra fonden blive tilknyttet E-boks. Det vil de fleste medlemmer først rigtig erfare ved udsendelse af årskontoudskrifter for 2014, som udsendes ultimo januar Hvis du fortsat ønsker at få din post fra CS Fonde i papirformat, skal du meddele dette til fonden inden d. 1/ pr. brev eller mail til Ekspedition og udbetaling fra CS Fonde ved årskfitet CS Fonde holder lukket mellem jul og nytår (mandag d. 22/12-14 til fredag d. 2/1-15 begge dage incl.), og ligesom tidligere år vil der ikke kunne finde udbetalinger sted i januar, før årets resultat og pensionsafkastbeskatningen er opgjort og tilskrevet medlemmernes konti. Det betyder, at der ikke vil ske nogen udbetalinger fra fredag d. 19. december 2014 indtil ca. torsdag den 22. januar Så hvis du planlægger hel eller deludbetaling af pension eller bonus i december eller januar, så husk at gøre det inden midten af december måned

8 Frivilligt pensionsbidrag Undertegnede der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at IDNR: der udfærdiges overenskomst om Navn: Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Postnr. og by: Tjenestested: Frivilligt Ønsker frivillig pensionsbidrag indbetaling på: Undertegnede Kapitalpension der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at der 1/12 udfærdiges af lovens til overenskomst enhver tid fastsatte om maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Navn: eller kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Arbejdsmarkeds-/Tillægspension (Max. Indskud på ,00 i 2010) Postnr. og by: Tjenestested: kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Med Ønsker virkning frivillig fra indbetaling / på: Kapitalpension Dato: 1/12 af lovens til Underskrift: enhver tid fastsatte maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Denne eller talon kr. sendes til CS pr. Fonde. md. engangsbidrag på kr. Ønsker Udgiver: du at indbetale, CS ændre FONDE eller Snorresgade ophøre med 15, frivillig indbetaling København på en eksisterende S Tlf ordning, 4141 Fax. kan du 3385 anvende 4140 formular fra fondens hjemmeside, Arbejdsmarkeds-/Tillægspension som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. (Max. Informationerner Indskud på om ,00 Pensions og i Bonusfonden 2010) kan findes på nedenstående hjemmeside. Hjemmeside: CS kr. Fonde, Trommesalen pr. md. 3,1 engangsbidrag 1614 København på V kr. tlf Fax Produktion: Cebra 2 ApS Toftebæksvej 60A 2800 Lyngby Tlf Hjemmeside Med virkning fra / / / Grafisk produktion: Rosendahls A/S Dato: Underskrift: Denne talon sendes til CS Fonde. Ønsker du at indbetale, ændre eller ophøre med frivillig indbetaling på en eksisterende ordning, kan du anvende formular fra fondens hjemmeside, som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. Informationerner om Pensions og Bonusfonden kan findes på nedenstående hjemmeside. CS Fonde, Trommesalen 3, København V tlf Fax Hjemmeside 10/

NR. 3 juli 2013 22. årgang

NR. 3 juli 2013 22. årgang NR. 3 juli 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 4 oktober 2012 21. årgang

NR. 4 oktober 2012 21. årgang NR. 4 oktober 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr

Læs mere

NR. 2 april 2012 21. årgang

NR. 2 april 2012 21. årgang NR. 2 april 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

NR. 3 juli 2015 24. årgang

NR. 3 juli 2015 24. årgang NR. 3 juli 2015 24. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 3 juli 2012 21. årgang

NR. 3 juli 2012 21. årgang NR. 3 juli 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Kritisk Sygdom hedder nu VKS

Kritisk Sygdom hedder nu VKS d - n y t n r. 3 s e p t e m b e r 2 0 0 8 Kritisk Sygdom hedder nu VKS n Side 2 Debat om zoneterapi n Side 3 Nye grænser for medicintilskud n Side 4 Information fra Sygeforsikringen " danmark" "danmark"

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne Aktionærmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2014 // 28. årgang Formue 10 realistiske bud på et godt 2014 Russiske aktier kan forgylde investorerne Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer?

værdi Der er mere mellem himmel og jord end penge nyt fra Alm. Brand Invest LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? værdi nyt fra Alm. Brand Invest Der er mere mellem himmel og jord end penge Kickstart dansk økonomi med LD-milliarderne Overvads Overblik Er du rationel, når du investerer? Flere kvinder i bestyrelserne

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere