NR. 1 januar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 januar 2015 24. årgang"

Transkript

1 NR. 1 januar årgang

2 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard Flemming Lassen Ole Kjær Poulsen Ulrik Mosekjær Igen i 2014 opnår pensionsopsparere et ganske fint afkast. Som det fremgår af artiklen om værdipapirmarked i 2014, er renten igen faldet og aktiekurserne steget. Renten er lav boligejerne er glade pensionsopsparerne mindre glade, på grund af et forventet lavere fremtidigt afkast. Aktiekurserne er steget meget de kan stige mere men det vil kræve, at der sker en bedring af det økonomiske klima ikke kun i USA, men også i Europa. Pensionsopsparerne må nok se i øjenene, at afkastene i de kommende år vil være noget mere beskedne, end de har været forvænt med de forgående år. Dette er ikke et signal om, at medlemmerne bør skifte til en af fondens øvrige afdelinger, da udsigterne til afkast for henholdsvis kontantindstående eller investering i korte obligationer forventes at være endnu lavere, mellem 0 og 1%. Medlemmer, som er villig til at acceptere en vis risiko og tåle udsving i enkelte års afkast, vil alt andet lige opnå et merafkast eller præmie for at påtage sig denne risiko. Fondens resultat i 2014 har på danske aktier været et afkast på 20,2%. Fondens resultat opgjort i danske kroner, har på udenlandske aktier givet et afkast på 19,8%. Afkastet på Almen Investeringsafdelings obligationer har været ca. 5,5% og for indeksobligationerne et afkast på ca. 5,7%. Formuesammensætning og resultaterne af de enkelte afdelinger fremgår inde i bladet. I 2014 har der igen været god aktivitet med at konvertere kapitalpension til aldersopsparing, med baggrund i den lempeligere beskatning. Der er konverteret ca. 368 konti og betalt en engangsafgift på ca. 50 mio. kr. Pensionfonden har udsendt reminder til alle medlemmer 2 gange og betragter derfor sagen som slut. Alle vil jo gerne spare op til alderdommen, men samtidigt også have mulighed for forbrug her og nu, og udtalelserne fra politikere og økonomer er mange og kan godt forvirre. Vi bringer i den anledning en artikel af professor Michael Møller, om Spar eller brug?, som giver vore opsparere lidt input til deres overvejelser. I nyhedsbladet bringes tillige informationer om forsikringsordningen tilknyttet pensionsopsparing, information om pensionsafkastbeskatning (PAL), ændringer for indbetalinger på kapitalpension /aldersopsparing samt arbejdsmarkedspension, overløbsordning (livrenteordning) for indbetalinger, som overstiger den skattemæssige grænse for indskud på arbejdsmarkeds-/tillægspension, oversigt over omkostninger, samt information om plan for pensionistmøderne i år 2015 og opstart af nyt udbetalingssystem af Ar-

3 bejdsmarkeds-/tillægspensionskonti. Nyhedsbladet udsendes som en forløber for 2014-kontoudskrifterne. Kontoudskrifterne vil blive udsendt ultimo januar 2015, for første gang via E-boks, straks efter at resultatet for år 2014 er tilskrevet. Af kontoudskrifterne vil resultatet for år 2014 blive oplyst som et Puljeafkast, og specifikationen af resultatet fremgår af resultatoversigten inde i bladet. Alle medlemmer og deres familier ønskes et Godt Nytår. Med venlig hilsen Claus Uttrup Formand Udviklingen på værdipapirmarkederne 2014 Udviklingen i 2014 har været forholdsvis begivenhedsløs, set i det store billede. Det er let at påpege overraskende begivenheder, herunder det ret kraftige fald i oliepriserne, som var en medvirkende årsag til den overraskende fallit i OW Bunkers, udviklingen i Syrien samt sanktionerne mod Rusland, som har ramt de danske landmænd ganske hårdt, men det er ikke, hvad man vil kalde spektakulære begivenheder. Realøkonomisk er der nogen usikkerhed om den danske vækst. Tallene for den realøkonomiske vækst fra år til år er imidlertid af ret dårlig kvalitet, og de korrigeres ofte med flere års forsinkelse, så man bør ikke lægge så stor vægt på, om væksten er 0,5% eller 1% i den seneste opgørelse eller prognose. Det ser imidlertid ud til, at det går fremad med beskæftigelsen, og at arbejdsløsheden falder stille og roligt i Danmark. Internationalt har bl.a. situationen i Rusland og Syrien ført til en vis afdæmpning i væksten og vækstforentningerne i Europa, mens det går noget bedre i USA. Danske aktier har, målt ved KAX-indekset, givet et afkast på 19,7%, mens en global aktieportefølje, målt ved en portefølje af internationale store aktier (Morgan Stanley-indeks) har givet et afkast på 19,1 procent, målt i danske kr. Begge dele er mindre end i de to 3

4 foregående år, men disse afkast er dog ganske høje, målt i forhold til, hvad man kunne forvente ved et så lavt renteniveau, som vi har, både nationalt og internationalt, i dag. Med et renteniveau på 0-2% ligger det forventede aktieafkast kun på 5-7%, altså langt under det afkast, investorerne har fået i De korte renter er overalt næsten tæt på 0, og den lange rente er også ekstremt lav i historisk lys. F.eks. giver 10-årige danske statsobligationer kun en rente på omkring 1%, dvs. under den forventede langsigtede inflation. Den lange rente er faldet i Det afspejler, at centralbankerne fortsat søger at holde en lav rente for at få gang i investeringerne og for at få gang i inflationen, der p.t. anses for at være lavere end det ønskede niveau. Det alternative middel til at få gang i beskæftigelsen og inflation finanspolitik bliver ikke brugt i større omfang, fordi så mange stater har problemer med statsfinanserne og derfor enten ikke tør eller ikke må øge underskuddet på statsbudgettet. En stor del af EU-landene har som bekendt svært ved at holde underskuddet under 3% af BNP, den tilladte grænse. Den lave rente gør værdifastsættelsen af realaktiver med lang levetid (aktier og fast ejendom) 4 Grafen: 1,75% Dansk Stats 2025 St. lån.

5 meget usikker. Næsten et hvilken som helst niveau kan retfærdiggøres, når den lange realrente er let negativ. Grafen viser udviklingen i renten på 10-årige danske statsobligationer i Niveauet er historisk lavt. Det er et renteniveau, som man for ret få år siden kun troede var mulige i Japan. Pensionsfondens resultat Regnskabsprincipper Principperne for Almen Afdeling og den Kortfristede Afdeling er uændrede fra tidligere år: 1. Børsnoterede obligationer og aktier er opført til fondsbørsens kurser ultimo året. 2. Unoterede aktier er opført til skønnet handelsværdi efter indtjeningsevne, samt øvrige markedsmæssige forhold. 3. Pante- og gældsbreve er opført til skønnede handelsværdier. Skønnet foretages i samråd med bank og revisor. 4. Udenlandske aktier er opført til skattekurser og officiel valutakurs pr Faste ejendomme er opført til skønnede handelsværdier, som er fastsat i samråd med ejendomsmægler og fondens revisor Pensionsfonden Almen afdeling Kortfristet afdeling Opsparingsafdelingen i kr. Pct. i kr. Pct. i kr. Pct. Rente og udbytte , , ,00 Kursresultat , ,31 0 0,00 Resultat før omkostninger *) , , ,00 Administrationsudgifter **) , , ,14 Resultat , , ,86 PAL skat ***) , , ,12 Resultat efter PAL Skat , , ,74 *) Den anførte Pensionsafkastprocent er gennemsnit for pgl. afdeling. De enkelte medlemmer har deres egen saldo og indbetalings- samt afdelingsvalg. Afkastet er derfor beregnet på kontoudtoget specifikt for den enkelte konto. **) Udover procentsatsen i administrationsomkostninger er der opkrævet et kontogebyr på kr. 114,-. Fondens gns. omkostningsprocentsats er 0,24%. ***) Den anførte Pensionsafkastskatteprocent er beregnet med udgangspunkt i brutto PAL skattesatsen på 15,3%. De enkelte medlemmer har deres egen friholdelsesbrøk (1982 saldo), og PAL beregningen sker for hvert enkelt medlem, hvorved det sikres, at afgiftsreduktionen kommer netop de medlemmer til gode, der er berettiget hertil. 5

6 Resultat for perioden Almen afdeling Kortfristet afdeling Opsparingsafdelingen År Netto PAL-AFG Netto PAL-AFG Netto PAL-AFG ,03% 1,80% 2,28% 0,34% 1,24% 0,18% ,47% 0,22% 1,74% 0,26% 1,47% 0,22% ,01% 1,50% 1,44% 0,20% 1,25% 0,18% ,70% 1,76% 0,64% 0,10% 1,02% 0,14% ,05% 1,67% 0,51% 0,07% 0,86% 0,12% Gennemsnit for 5 års perioden før og efter PALafgift Almen afdeling Kortfristet afdeling Opsparingsafdeling Gennemsnit over 5 år 9,18 1,32 1,17 Gennemsnit over 5 år efter PAL skat 7,81 1,13 1,00 6 Formuens sammensætning Almen Investeringsafdeling Obligationer + kontant 48,3% 48,6% Indeksobligationer 6,2% 5,3% Danske aktier 16,7% 14,8% Udenlandske aktier 26,8% 29,4% Ejendomme 2,0% 1,9% I alt 100,0% 100,0% Kortfristet afdeling Kontanter 44,1% 30,1% Obligationer 55,9% 69,9% I alt 100,0% 100,0%

7 Årsregnskab Fondens årsregnskab med status vil blive indrykket i CS-Bladet i marts/april Regnskab med noter og værdipapirregnskab kan ses på fondens hjemmeside fra marts Der kan dog komme en lille afvigelse afhængig af den ikke fradragsberettigede omkostning som udgør ca. 20% af omkostningerne. Pensionsafkastbeskatning (PAL) PAL skattesatsen udgør 15,3%. Der betales ikke PAL skat af indbetalte bidrag fra før Beregningen af PAL skatten er blevet mere overskuelig, så den enkelte (næsten) selv kan beregne denne skat. Der er dog fortsat et forhold, som gør det lidt kompliceret, nemlig 1982 saldoen. Det er alle medlemmets PAL pligtige ordninger i CS Fonde, der beregnes samlet. For medlemmer uden 1982 saldo er reglen stort set 15,3% skat af resultatet. 7

8 8 Spar eller brug Af professor Michael Møller Det er ikke let at være til, og det bliver ikke lettere, hvis man søger at lytte til gode råd. Enhver af os kender problemet: Skal jeg spare mere eller skal jeg bruge mere? Det kan også udtrykkes som: Skal jeg bruge mere eller mindre?, men meningen er den samme. Større forbrug er det samme som mindre opsparing. Med korte mellemrum skrives der artikler om, at danskerne skal se at svinge kreditkortet noget mere, så vi kan få gang i hjulene. Så det synes oplagt, at det er en god danskers pligt at bruge noget mere. Man bør have dårlig samvittighed, hvis man ikke gør sin samfundspligt. Ikke at bruge er næsten lige så slemt som at smide affald på gaden. På den anden side skrives der også med korte mellemrum artikler om, at danskerne er Europas mest forgældede folk, at det gør økonomien ustabil, at vi risikerer krak i banksektoren, fordi gældsatte folk ikke kan betale deres gæld, hvis konjunkturerne bliver dårligere, og at vi alle derfor bør nedbringe vores gæld. Det ligner umiddelbart en umulighed: vi skal både bruge mere end vi gør, af hensyn til beskæftigelsen, og vi skal nedbringe vores gæld af hensyn til bankernes sikkerhed, hvilket lettest sker ved at bruge mindre. Der er selvfølgelig visse muligheder for, at dette kunststykke kan lade sig gøre. Man kan nedbringe sin gæld ved at sælge ud af sine aktiver, uden at sætte forbruget ned. Nu er det imidlertid de færreste af os, der har de helt store aktiver ud over eventuel ejerbolig og sommerhus. Og hvis vi sælger vores sommerhuse

9 til nogle andre, stiger deres gæld, så det nationale problem i form af for høj gæld er uændret. En løsning er selvfølgelig at sælge sommerhusene til tyskerne, men de må ikke købe dem. En anden løsning er at sælge sommerhusene til pensionskasserne, men de har ikke brug for dem. Så det er vanskeligt at se, hvad man skal gøre, hvis man vil opføre sig patriotisk. Så mit råd er simpelt. Det er: Spar op eller forbrug, alt efter hvad du synes er bedst for dig selv. Det er dig, der skal afgøre, om det er bedst for dig at bruge penge nu eller senere. Du skal tænke på dig selv og ingen andre. Lad være med at søge at gøre finansministre og økonomiministre glade ved at øge eller sænke dit forbrug. For det første er det umuligt at finde ud af, hvad de egentlig gerne vil have, du skal gøre, og formodentlig er de uenige. For det andet skylder du dem ikke så meget, at dit mål her i tilværelsen skal være at gøre disse udmærkede mennesker glade og tilfredse. Så søg at være et godt menneske, når du går på offentlige områder: lad være med at smide affald. Søg at være et godt menneske, når du kører bil, giv folk en chance for at slippe ud og kør hensynsfuldt. Men når du skal vælge mellem mere forbrug eller mere opsparing, så tænk på dig selv. 9

10 Grænser for indbetaling i 2015 Kapitalpension Der kan ikke indbetales på kapitalpensionen. Aldersopsparing kr ,00 kr. (2015) uden fradrags-/bortseelsesret. Der kan p.t. ikke indbetales til aldersopsparing i CS Fonde. Arbejdsmarkedspension-/Tillægspension (AMP/TIP) (rateordning) Kr ,65 (2015). Eller Privattegnet rateordning... kr Livsrenteordninger... Ingen loft 10 Forskellen mellem indbetalingsgrænserne på AMP/TIP svarer til den bruttoskat (i 2015: 8%), som arbejdsgiver/-pensionsinstitutter skal trække i indbetalingerne. CS-Pensionsfond administrerer en arbejdsgiverordning(ratepens ion). Arbejdsgiverpligtige og administrerede ordninger går forud for privat tegnede rateordninger, så du bør sikre dig, at du ikke indbetaler for meget på din privat tegnede ordning. CS Fonde kan modtage dine frivillige bidrag, løbende hver måned igennem Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) eller Beredskabsstyrelsen, herved opnås overblik over indbetalinger. Hvis det totale loft for indskud på Arbejdsmarkedspension på i alt kr ,65 overskrides, overføres det overskydende beløb til overløbsordningen = livrente ordning. Se artikel om Overløbsordningen.

11 Kapitalpension I 2013 og 2014 er der givet mulighed for at få afgiftsberigtiget sin kapitalpension til reduceret afgift. Engangsafgiften er nedsat til fra 40% til 37,3% og fra 25% til 23,31. Denne mulighed fortsætter i 2015 for dem som endnu ikke har gjort brug af den. Pensionsfonden har tilskrevet medlemmer 2 gange i den anledning og gør ikke flere tiltag. Information om omkostninger og beregning/betaling for CS Pensionsfond Omkostninger Sats Administrationsgebyr, som tages af det gennemsnitlige indestående Variabel men ligger normalt på 0,15 0,25% af gennemsnitsaldoen. Kontogebyret I 2014 blev opkrævet 114,- pr. konto. I 2015 bliver satsen kr. 115,- pr. konto. Overløbsordning (livrente) og bedre muligheder ved frivillige indbetalinger CS Pensionsfond har etableret en overløbsordning for indskud, der overstiger de grænser for ordninger, som CS Pensionsfond må have. Det bevirker, at såvel medlemmerns pligtige som evt. frivillige bidrag placeres først på medlemmets AMP/TIP konto, herefter overføres evt. beløb, der overstiger, hvad der må indgå på denne, til overløbsordningen. Overløbsordningen er en livrente, således at medlemmet fortsat opnår bortseelsesret/fradrag for de indbetalte beløb. Samarbejdet er etableret med AP Pension. Medlemmets indbetalinger indplaceres i AP Basic Udløbsfond livcyklus som indeksforvaltet. Oplysninger om omkostninger, valg af anden investeringsprofil fremgår af AP Pensions hjemmeside Medlemmer, der har fået etableret en Overløbsordning, kan følge egen ordning ved login med NemID via AP Pensions hjemmeside eller på Pensioninfo. For medlemmer, der fra 2014 (fortsættes) 11

12 (fortsat) og fremefter indbetaler pligtige eller frivillige bidrag, der overstiger gældende grænse på kr ,08 (arbejdsgiverordning i 2014) kr ,65 (arbejdsgiverordning i 2015), vil automatisk få overført til Overløbsordningen i AP Pension. Hvis du indbetaler til en ratepension andre steder end i CS Fonde, skal du selv være opmærksom på, at du ikke overstiger ,- kr. (2014 sats) og ,- kr. (2015 sats) på alle rate og AMP/TIP konti tilsammen. Beløb derover vil ikke give fradrag. Du har mulighed for at foretage dine frivillige indbetalinger til CS Fonde. Fordelen vil være, at vi kan hjælpe med at indplacere de eventuelle overskydende beløb til Overløbsordningen, så du er sikret fradrag for al pensionsindbetaling. Alle indbetalte beløb i CS Fonde, frivillige som pligtige, vil indgå i betingelserne på din AMP/TIP. Disse kan du læse mere om på vores hjemmeside under Pension Arbejdsmarkedspension Du kan benytte formularen på vores hjemmeside Frivillig indbetaling på eksisterende ordning, hvis du ønsker at indbetale til ordningen. 12

13 CS Fonde overgået til E-boks Du modtager for året 2014 dit kontoudtog fra CS Fonde til din E-boks. Senere vil også andre meddelelser fra fonden blive tilknyttet E-boks. Hvis du fortsat ønsker at få din post fra CS Fonde i papirformat, skal du meddele dette til fonden pr. brev eller mail til csfonde.dk. Pensionist- og Seniormøder Mødedatoer for afvikling af pensionistmøder 2015 Pensionistmøder 1 år før afgangs år (Årgang 1956) Sted Dato Kl. CS Fonde, Snorresgade 15, København S Mødelokale Nordpolen uge Flyvestation Ålborg, Thisted Landevej 73, 9430 Vadum uge CS Fonde, Snorresgade 15, København S Mødelokale Nordpolen uge Flyvestation Skrydstrup, Lilholtvej 2, Skrydstrup, 6500 Vojens uge CS Fonde, Snorresgade 15, København S Mødelokale Nordpolen uge Flyvestation Karup, Herningvej 1, 7470 Karup uge Møder for medlemmer født i 1. halvår af 1957, er endnu ikke fastlagt. De vil komme til at ligge i perioden fra oktober december 2015 med 2 møder i Jylland og 2 møder på Sjælland. Medlemmer, der har mulighed for at deltage i ovennævnte møder, vil blive indbudt direkte i løbet af foråret Vi gør opmærksom på, at transport og rejseudgifter er for egen regning.

14 Møderne for årgang 1957 afvikles efter ny skabelon Møderne vil fortsat være med overnatning, og ægtefælle eller samlever vil blive inviteret med, så man kan hjælpe hinanden med at huske på alt det, der bliver fortalt. På disse møder, vil CS, CS Fonde, FTF-A og en ekstern foredragsholder orientere om forhold, som er relevante fra afgangsalder til folkepensionist. Emner er: Ledighed, dagpenge, efterløn, lønsikring, jobmuligheder, jobsøgning mm. Tjenestemandspension Pensionsordninger i Fonden og øvrige ordninger Forsikringsforhold efter pensionstidspunktet Sammendrag af alle økonomiske aspekter Forhold om de fysiske og psykiske ændringer som sker omkring denne alder og situation. Vores mål er, at vi på denne måde kan klæde vores kommende seniorer/pensionister på til at få en god og fornuftig afgang fra forsvaret og overgang til noget nyt og senere til pensionstilværelsen. 14 Løbende udbetaling af Arbejdsmarkeds-/ tillægspension Siden starten af 1990 erne har medlemmerne indbetalt overenskomstmæssige eller frivillige bidrag til først arbejdsmarkedspension og fra 1997 også til deres tillægspension, som nu er samlet på én konto. Nu nærmer tiden sig, hvor de første, som fik etableret en arbejdsmarkedspension, når pensionsalderen. Arbejdsmarkeds-/tillægspensionskonto skal udbetales som en løbende ordning over minimum 10 år. Der er dog visse undtagelser for, at en del af ordningen kan udbetales som sum med fradrag af gældende engangsafgift, som normalt er 60%. CS Pensionsfond har i 2014 løbende udbetalt kr. 1,3 mio. fordelt på 20 ordninger. I de kommende år forventes en pæn stigning i såvel antal som i beløb. Derfor klares udbetalingerne fra CS Pensionsfond pr. 1. januar 2015 af BEC (Bankernes Edb Central), som står for udbetaling af pensionsordninger for alle pensionsinstitutter i Danmark. For de medlemmer, som allerede er begyndt udbetaling, vil der være små tilpasninger som primært drejer sig om terminerne, hvor der kan finde udbetaling sted. De berørte medlemmer har fået direkte besked om ændringerne. Der er ingen omkostninger for medlemmet ved den løbende udbetaling fra CS Pensionsfond.

15 Pensionsforsikring Forsikring med liv og invalidedækning omfatter ansatte i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, hvortil der sker pligtigt indbetaling til den obligatoriske arbejdsmarkedspension. Pr. 1. januar 2015 er den samlede månedlige præmie på pensionsforsikringen kr. 298,26 inkl. AM bidrag. Præmien fremgår af lønsedlen og fordeles som følger: dækning ved dødsfald (skattekode 5 uden fradrag) kr. 70,- pr. mdr. invalide og børnerente (skat tekode 1 med fradrag) kr. 210,- pr. mdr. + 8% AM bidrag kr. 18,26 = kr. 228,26. Fastsættelse af forsikringspræmien for 2015 er udregnet på baggrund af indeksering antal forsikrede antal skader og alderssammensætning. Endvidere har vi anvendt bonus for 2014 til reducering af den faktiske præmie fra Forenede Gruppeliv. Der er samtidig taget højde for (jfr. kapitalkrav til finansielle institutioner) den hensættelse, vi ekstra er blevet pålagt, over de næste 3-4 år, til IBNR-reserve vedr. de løbende ydelser (invalide- og børnerente). Den samlede præmie kan alligevel fastholdes uden præmiestigning i 2015, således at der reelt kun opkræves ca. halvdelen af den faktiske præmie. Forsikringsdækningen for 2015 udgør: ved medlemmets død udbetales kr en løbende rente for hvert barn under 21 år på kr årligt er medlemmets erhvervsudygtighed efter lægelig vurdering nedsat med 2/3 før det fyldte 62. år, udbetales en løbende rente kr årligt, så længe erhvervsevnen er nedsat, dog længst til det 62. år. Efter afskedigelsesdatoen udbetales renten, minus skat, med 1/12 hver måned ved ægtefælle/samlevers* død udbetales kr Samlever *Ved samlever forudsættes det, at man bor sammen og har/har haft barn sammen, venter barn eller har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet. Anmeldelse Ved dødsfald eller afskedigelse på grund af erhvervsudygtighed anmeldes dette til CS Fonde og CS forsikring. 15

16 Bonusfondens resultat Bonusfonden Regnskabsprincipper: Værdiansættelse af fondens værdier er foretaget ud fra følgende princip, som er uændret fra tidligere år: Børsnoterede obligationer er opført til fondsbørsens skattekurser pr. ultimo. Bonusfonden 2014 Investeringsafdelingen Opsparingsafdelingen i kr. Pct. i kr. Pct. Rente ,86 2 0,34 Kursregulering ,26 0 0,00 Resultat for omkostninger 2,60 0,34 Adm. udgifter , ,33 Resultat ,26 0 0,01 16 Resultaterne for perioden År Investeringsafdelingen Opsparingsafdelingen Rente Kursregulering Netto rente Rente ,61 3,61 0, ,63 2,61 5,24 0, ,41 (0,09) 2,32 (0,15) ,39 (0,74) 1,65 (0,13) ,86 (0,26) 2,60 0,01 Gennemsnit over 5 år 3,08 0,05

17 Generel orientering om CS-Bonusfond Fondens navn er Centralforeningen for Stampersonels Bonusfond. Fonden er en selvejende institution, for hvis forpligtelser medlemmerne ikke hæfter personligt. Fonden har til formål at forvalte de bonusbeløb, der tilkommer fondens medlemmer i forbindelse med deres kontraktansættelse i det danske forsvar. Medlemmer Fondens medlemmer er ansat personel, der har været omfattet af Centralforeningen for Stampersonels forhandlingskompetence jf FPTBST LA Bonusopsparing i CS-Bonusfond er frigivet. NB Bonuskontoen henstår, indtil medlemmet selv retter henvendelse til CS-Fonde om instruktion for udbetaling. Se i øvrigt afsnittet om regler for udbetaling af frigivne Bonuskonti. Opsparingsformer Medlemmet kan vælge imellem fondens 2 afdelinger: 1. Investeringsafdelingen, hvor midlerne samles i en fællespulje, hvorfra der indkøbes værdipapirer. Afdelingens mulighed for køb af værdipapirer følger stort set Justitsministeriets bekendtgørelse om anbringelse af umyndiges midler. Dog kan fondens midler placeres i pantebreve i fast ejendom op til 100% af offentlig ejendomsvurdering. Investeringsafdelingens rente og kursregulering er således afhængig af afkastet fra de indkøbte værdipapirer. 2. Opsparingsafdelingen, hvor midlerne er anbragt på almindelige bankvilkår. Kontoudskrift En gang årligt vil der blive tilskrevet afkast (puljeafkast = renter og kursresultat) på de enkelte bonuskonti. Hvert medlem vil modtage kontoudskrift senest d. 1. februar det efterfølgende år. 17 Årsregnskab Fondens årsregnskab med status vil blive indrykket i CS-bladet i marts/april Regnskab med noter kan ses på fondens hjemmeside fra marts 2015.

18 Beskatning og selvangivelse: Renter og puljeafkast på bonuskontoen er skattepligtig kapitalindkomst. Saldo og puljeafkastet indberettes til SKAT og kan ses på hjemmesiden Ved udbetaling sker der ingen beskatning af udbetalingen, idet almindelig kildeskat er fratrukket, forinden bonusbeløbet er indsat på bonuskontoen, men renteindtægten beskattes og vil blive indberettet til SKAT. Overflytning mellem afdelingerne: Overførsel af opsparing mellem fondens afdelinger kan kun finde sted med 15 dages varsel til den første i en måned. Overførslen vil ske primo måneden (fra d. 1-10). Anmodning om overførsel skal altid ske skriftligt. Forhold ved skilsmisse/separation: Ved skilsmisse/separation skal indestående på bonuskontoen indgå i boets deling på tilsvarende måde, som øvrige bank/sparekonti indgår i ægtefællernes fælleseje. Medlemmet bedes rette henvendelse til CS-Bonusfond i tilfælde af skilsmisse/separation. 18 Regler for udbetaling af frigivne bonuskonti: Frigivelse af bonuskonto fra arbejdsgiver bevirker ikke automatisk, at bonuskontoen bliver opgjort og udbetalt. Medlemmet skal selv rette henvendelse til fonden med anmodning om opgørelse eller acontoudbetaling af bonuskontoen, der kan ske udbetaling efter følgende retningslinier: 1. Der kræves ikke opsigelsesvarsel for udbetaling og overførsel af bonuskonti med saldo indtil kr ,00. Ophævelse foretages snarest muligt, indenfor 2-5 bankdage og netto beløbet overføres på din NEM konto. 2. For bonuskonti med et indestående over kr ,00 er der 15 dages opsigelse til den første i en måned. 3. Der kan acconto udbetales fra bonuskontiene med min. kr ,00 og max. kr ,00. Acontoudbetalingen foretages snarest muligt indenfor 2-5 bankdage. Af hensyn til årsafslutning, beregning af årets resultat og rentetilskrivning m.m. vil udbetaling fra bonuskonti ikke kunne finde sted fra ultimo december til ca. 20. januar. Bestyrelsen for Bonusfonden: Claus Uttrup Jesper Korsgaard Hansen Lene Larsen Flemming Lassen Lars Dalsgaard (formand udpeget af FMN) (næstformand, udpeget af CS) (udpeget af FMN) (udpeget af CS) (udpeget af CS) Alle henvendelser fra medlemmer og arbejdsgiver vedrørende bonuskonti skal ske til CS-Fonde, via mail eller telefonisk.

19

20 Frivilligt pensionsbidrag Undertegnede der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at IDNR: der udfærdiges overenskomst om Navn: Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Postnr. og by: Tjenestested: Frivilligt Ønsker frivillig pensionsbidrag indbetaling på: Undertegnede Kapitalpension der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at der 1/12 udfærdiges af lovens til overenskomst enhver tid fastsatte om maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Navn: eller kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Arbejdsmarkeds-/Tillægspension (Max. Indskud på ,00 i 2010) Postnr. og by: Tjenestested: kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Ønsker Med virkning frivillig fra indbetaling / på: Kapitalpension Dato: 1/12 af lovens til Underskrift: enhver tid fastsatte maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Denne eller talon kr. sendes til CS pr. Fonde. md. engangsbidrag på kr. Ønsker Udgiver: du at indbetale, CS ændre FONDE eller Snorresgade ophøre med 15, frivillig 7. indbetaling 2300 København på en eksisterende S Tlf ordning, 4141 Fax. kan du 3385 anvende 4140 formular fra fondens hjemmeside, Arbejdsmarkeds-/Tillægspension som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. (Max. Informationerner Indskud på om ,00 Pensions og i Bonusfonden 2010) kan findes på nedenstående hjemmeside. Hjemmeside: CS kr. Fonde, Trommesalen pr. md. 3,1 engangsbidrag 1614 København på V kr. tlf Fax Produktion: Cebra 2 ApS Toftebæksvej 60A 2800 Lyngby Tlf Hjemmeside Med virkning fra / / / Grafisk produktion: Rosendahls a/s Dato: Underskrift: Denne talon sendes til CS Fonde. Ønsker du at indbetale, ændre eller ophøre med frivillig indbetaling på en eksisterende ordning, kan du anvende formular fra fondens hjemmeside, som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. Informationerner om Pensions og Bonusfonden kan findes på nedenstående hjemmeside. CS Fonde, Trommesalen 3, København V tlf Fax Hjemmeside 10/

NR. 1 januar 2012 21. årgang

NR. 1 januar 2012 21. årgang NR. 1 januar 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Peter W. Christensen

Læs mere

NR. 4 oktober 2014 23. årgang

NR. 4 oktober 2014 23. årgang NR. 4 oktober 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014 BERETNING 2012-2013 Forord De sidste par år er udviklingen langsomt og ret usikkert gået i retning af spirende optimisme og bedre udsigter, både i Danmark og udlandet. Der er grund til at understrege

Læs mere

NR. 4 oktober 2012 21. årgang

NR. 4 oktober 2012 21. årgang NR. 4 oktober 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr

Læs mere

NR. 4 oktober 2013 22. årgang

NR. 4 oktober 2013 22. årgang NR. 4 oktober 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 3 juli 2012 21. årgang

NR. 3 juli 2012 21. årgang NR. 3 juli 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

NR. 3 juli 2013 22. årgang

NR. 3 juli 2013 22. årgang NR. 3 juli 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 3 juli 2015 24. årgang

NR. 3 juli 2015 24. årgang NR. 3 juli 2015 24. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 2 april 2012 21. årgang

NR. 2 april 2012 21. årgang NR. 2 april 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Dansk økonomisk rapport Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Michael Møller, Institut for Finansiering, Copenhagen Business School Claus Parum, Institut for Finansiering, Copenhagen Business

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere