NR. 1 januar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 januar 2013 22. årgang"

Transkript

1 NR. 1 januar årgang

2 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson Bjarne Kehr Ulrik Mosekjær Året 2012 har været præget af de mange reformer, der skulle implementeres og som har krævet meget informationsarbejde for organisationer og institutter. Det er bl.a. efterlønsreformen, nye be grænsninger for indbetaling på pensionsordninger (med virkning i 2012) og sidst men ikke mindst hele ændringen af kapitalpensionsordningen. CS Fonde og CS har været travlt beskæftiget med at informere om disse forhold. Det er sket dels ved mange særdeles godt besøgte møder rundt i landet i foråret, dels gennem direkte information til medlemmerne. Vi har informeret om efterlønsreformen og tilbuddet om skattefri udbetaling af de indbetalte efterlønsbidrag. Vi har informeret om, at indskud på kapitalpension ikke fremover giver fradrag, og om hvordan SKAT håndterer dette ved at påføre medlemmernes forskudsregistrering for 2013 en ekstra indkomst til beskatning. Vi har endelig informeret om regeringens tilbud om lempeligere beskatning af kapitalpension ved straksbetaling med rabat af engangsafgiften i 2013, som jo er et godt tilbud. Man kan selvfølgelig ønske sig mere stabilitet i lovgivningen om pensionsvilkår og tilbagetrækninsvilkår. Omvendt er der også i en foranderlig verden behov for at ændre på disse forhold. Men uanset hvilken holdning man har til ændrede regler, er det et faktum, at der sker ændringer. Medlemmerne er derfor bedst tjent med at følge udviklingen på disse områder, således at den enkelte løbende holder sig underrettet om sin forventede situation som pensionist, og indretter sine handlinger, herunder sin opsparing, herefter. Adskillige europæiske lande har fortsat problemer med store underskud på de offentlige finanser. Der er dog stigende tiltro til, at situationen er ved at komme i bedre kontrol. Statslånerenten er generelt faldet i de hårdest ramte lande. Danmark er stadig duks i klassen. Den effektive rente på den længste danske statsobligation, der først tilbagebetales i 2039, er faldet yderligere en smule og ligger på et næsten utroligt lavt niveau, lige over 2%. Aktiemarkederne, i såvel indland som udland, er steget ganske pænt. Det danske marked steg dog næsten dobbelt så meget som det udenlandske marked, målt på Morgan Stanleys World indeks, opgjort i danske kroner. Det danske aktiemarked har i 2012 givet et afkast på ca. 27%. Fondens resultat på danske aktier har været et afkast på knapt 25%. Morgan Stanleys World indeks har givet et afkast på 14,5%. Fondens resultat opgjort i danske kroner, har på udenlandske aktier været en gevinst på 14%. Afkastet på Almen investeringsafdelings obligationer har været ca. 6% og for indeksobligationerne ca. 8%. Formuesammensætning og resultaterne af de enkelte afdelinger fremgår inde i bladet. Den lave rente giver pensionskasser, der har de såkaldte ren

3 tegarantirenter, visse udfordinger. Nogle kan få svært ved at opfylde de lovede afkast. De lovede renter, bevirker tillige, at de må føre en investeringspolitik med meget store investeringer i lange, fast forrentede obligationer. Det er en politik, de næppe ville føre frivilligt, hvis løfterne ikke tvang dem til det. For at belyse dette område, bringes en artikel af professor Michael Møller, om rentegarantier og om Luthers udtalelser om præsters kyskhedsløfter. I nyhedsbladet bringes tillige informationer om forsikringsordningen tilknyttet pensionsopsparinger, information om pensionsafkastbeskatning (PAL), ændringer for indbetalinger på Kapitalpension/Aldersopsparing samt arbejdsmarkedspension, ny overløbsordning (livrenteordning) for indbetalinger, som overstiger den skattemæssige grænse for indskud på Arbejds-markeds-/ tillægspension, oversigt over omkostninger, samt plan for pensionist- og seniormøderne i år Nyhedsbladet udsendes som en forløber for 2012 kontoudskrifterne. Kontoudskrifterne vil blive udsendt ultimo januar 2013, straks efter at resultatet for år 2012 er tilskrevet. Af kontoudskrifterne vil resultatet for år 2012 blive oplyst som et Puljeafkast, og specifikationen af resultatet fremgår af resultatoversigten inde i bladet. Alle medlemmer og deres familier ønskes et Godt Nytår. Med venlig hilsen Claus Uttrup Formand Udviklingen på værdipapirmarkederne 2012 Udviklingen i 2012 har været præget af rimelig ro. Optimisterne har troet på opsving i 2012, pessimisterne på en stærkt forøget krise, og den aktuelle udvikling i verdensøkonomien har ligget nogenlunde midt imellem, om end væksten har været mindre end det forventede. Der er ikke sket den store afklaring på ret meget. Der er de næsten samme problemer som for et år siden med store statsunderskud i mange lande, og der arbejdes stadig på bankunioner, europæisk finanstilsyn osv. De lange danske obligationsrenter er faldet yderligere i løbet af 2012, men faldet har ikke været dramatisk og udsvingene heller ikke. Renten på lange danske statsobligationer (løbetid til 2039) er i løbet af året faldet fra omkring 2,1% til 2,0%. Det svarer til en forventet realrente på omkring 0. Dvs. staten låner til en realrente på omkring 0. Denne lave rente af 3

4 spejler forventningen om en meget lang periode med lave renter. Det afspejler igen, at kun få forventer, at der vil komme så meget gang i beskæftigelsen, at den europæiske centralbank vil føle et behov for at træde på bremsen ved at hæve renten. Der forventes simpelt hen en lang periode med lave renter, lav inflation og en arbejdsløshed, der er så stor, at lønningerne ikke vokser ret meget. For de lande, som investorerne har basal tillid til, som Tyskland, USA og Danmark, betyder det, at det er stort set gratis at have statsgæld; man låner til en realrente på 0 også på lidt længere sigt. Kun for lande, som man ikke har tillid til, er renten på statsgælden et reelt problem. På aktiemarkederne er kurserne generelt steget, selv om vækstudsigterne ikke er blevet bedre. Der er dog ikke tale om virkelig dramatiske ændringer. Det danske aktiemarked har givet et afkast på omkring 27 %, dog godt hjulpet af Novo. Denne ene aktie spiller en afgørende udvikling for det danske indeks, fordi selskabet er så værdifuldt. Det globale aktiemarked har givet et afkast på omkring 14%. 14% kan virke som et højt afkast, men det er ikke ret meget over, hvad man i gennemsnit ville forvente, selv ved dagens renteniveau. Man skal huske, at i gennemsnit giver aktier et væsentligt højere afkast end obligationer, fordi aktier er mere risikable. Så alt i alt må man betegne det forløbne år som et relativt sløvt år, hvor der ikke skete ret meget, hverken på aktiemarkedet eller obligationsmarkedet. En vis arbejdsløshed er blevet The New Normal både i Danmark og udlandet. Der er ikke længere en tro på, at det normale er en meget lav arbejdsløshed, som i Pensionsfondens resultat: Regnskabsprincipper Principperne for Almen afdeling og den Kortfristede Afdeling er uændrede fra tidligere år: 1. Børsnoterede obligationer og aktier er opført til fondsbørsens kurser ultimo året. 2. Unoterede aktier er opført til skønnet handelsværdi efter indtjeningsevne, samt øvrige markedsmæssige forhold. 3. Pante- og gældsbreve er opført til skønnede handelsværdier. Skønnet foretages i samråd med bank og revisor. 4. Udenlandske aktier er opført til skattekurser og officiel valutakurs pr Faste ejendomme er opført til skønnede handelsværdier, som er fastsat i samråd med ejendomsmægler og fondens revisor.

5 2012 Pensionsfonden Almen afdeling Kortfristet afdeling Opsparingsafdelingen i kr. Pct. i kr. Pct. i kr. Pct. Rente og udbytte , , ,40 Kursresultat , ,09 0 0,00 Resultat før omkostninger *) , , ,40 Administrationsudgifter **) , , ,15 Resultat , , ,25 PAL skat ***) , , ,18 Resultat efter PAL Skat , , ,07 *) Den anførte Pensionsafkastprocent er gennemsnit for pgl. afdeling. De enkelte medlemmer har deres egen saldo og indbetalings- samt afdelingsvalg. Afkastet er derfor beregnet på kontoudtoget specifikt for den enkelte konto. **) Udover procentsatsen i administrationsomkostninger er der opkrævet et kontogebyr på kr. 111,-. Fondens gns. omkostningsprocentsats er 0,24%. ***) Den anførte Pensionsafkastskatteprocent er beregnet med udgangspunkt i brutto PAL skattesatsen på 15,3%. De enkelte medlemmer har deres egen friholdelsesbrøk (1982 saldo), og PAL beregningen sker for hvert enkelt medlem, hvorved det sikres, at afgiftsreduktionen kommer netop de medlemmer til gode, der er berettiget hertil. Resultat for perioden Almen afdeling Kortfristet afdeling Opsparingsafdelingen År Netto PAL-AFG Netto PAL-AFG Netto PAL-AFG ,54% -2,13% 4,05% 0,59% 4,33% 0,62% ,21% 2,50% 5,22% 0,75% 3,06% 0,44% ,03% 1,80% 2,28% 0,34% 1,24% 0,18% ,47% 0,22% 1,74% 0,26% 1,47% 0,22% ,01% 1,50% 1,44% 0,20% 1,25% 0,18% 5

6 Gennemsnit for 5 års perioden før og efter PALafgift Almen afdeling Kortfristet afdeling Opsparingsafdeling Gennemsnit over 5 år 4,61 2,94 2,26 Gennemsnit over 5 år efter PAL skat 4,00 2,51 1,94 Formuens sammensætning Almen Investeringsafdeling Obligationer + kontant 51,9% 51,0% Indeksobligationer 8,8% 7,1% Danske aktier 14,9% 16,8% Udenlandske aktier 21,3% 22,6% Ejendomme 3,1% 2,5% I alt 100,0% 100,0% Kortfristet afdeling Kontanter 14,0% 56,7% Obligationer 86,0% 43,3% I alt 100,0% 100,0% 6 Årsregnskab Fondens årsregnskab med status vil blive indrykket i CS-Bladet i marts/april Regnskab med noter og værdipapirregnskab kan ses på fondens hjemmeside fra marts 2013.

7 Pensionsafkastbeskatning (PAL) PAL skattesatsen udgør 15,3%. Der betales ikke PAL skat af indbetalte bidrag fra før Beregningen af PAL skatten er blevet mere overskuelig, så den enkelte (næsten) selv kan beregne denne skat. Der er dog fortsat et forhold, som gør det lidt kompliceret, nemlig 1982 saldoen. Det er alle medlemmets PAL pligtige ordninger i CS Fonde der beregnes samlet. For medlemmer uden 1982 saldo er reglen stort set 15,3% skat af resultatet. Der kan dog komme en lille afvigelse afhængig af den ikke fradragsberettigede omkostning som udgør ca. 20% af omkostningerne. Grænser for indbetaling til 2013 Kapitalpension kr (Arbejdsgiverordning) Det er KUN indbetalinger fra kollektiv overenskomst der kan indbetales på kapitalpenion i CS Fonde, og dette kun til og med Der kan fra 2013 ikke indbetales frivilligt til CS Pensionsfond på kapitalpensionen. Aldersopsparing kr uden fradrags-/bortseelsesret. Der kan ikke indbetale til aldersopsparing i CS Fonde. Arbejdsmarkedspension-/Tillægspension (AMP/TIP) (rateordning) Kr (kr gælder kun for kollektive overenskomstaftalt bidrag og kun i 2013.) Eller Privattegnet rateordning... kr Livsrenteordninger... Ingen loft Forskellen mellem indbetalingsgrænserne på AMP/TIP svarer til den bruttoskat (i 2013: 8%), som arbejdsgiver/-pensionsinstitutter skal trække i indbetalingerne. CS-Pensionsfond administrerer en arbejdsgiverordning. Arbejdsgiverpligtige og administrerede ordninger går forud for privat tegnede ordninger, så du bør sikre dig, at du ikke indbetaler for meget på din privat tegnede ordning. CS Fonde kan modtage dine frivillige bidrag, løbende hver måned igennem FPT eller Beredskabsstyrelsen, herved opnås overblik over indbetalinger. Mere herom i artiklen om Overløbsordningen. Hvis det totale loft for indskud på Arbejdsmarkedspension på i alt kr og overgangsordningen for kollektive overenskomstaftalte bidrag på indtil i 2013 overskrides, overføres det overskydende beløb til overløbsordningen = livrente ordning. Se artikel om Overløbsordningen. 7

8 8 Fakta boks for Kapitalpension (KAP) og Aldersopsparing: Alle medlemmer med kapitalpension har fået brev tilsendt. Vi har fået mange henvendelser og finder derfor anledning til nedenstående faktabox som er gældende ved overgang af hele din kapitalpension: Ved afgiftsberigtigelsen skifter din konto navn til en Aldersopsparing Afkast og PAL beskatning er det samme som gjorde sig gældende for din kapitalpension, som er 15,3% i Oprettelsesdato forbliver den samme Pensionsdatoen forbliver den samme Kontonummeret forbliver det samme Din Aldersopsparing forbliver i den afdeling som din kapitalpension stod i. Den reducerede engangsafgift ved konverteringen fra kapitalpension til Aldersopsparing trækkes fra din pensionskonto. Begunstigelsesreglerne er de samme som var gældende for din kapitalpension Har du lavet særlig begunstigelse på din kapitalpension gælder det samme for Aldersopsparingen Aldersopsparingen er kreditor beskyttet på samme måde som din kapitalpension. Aldersopsparing medfører modregning i efterlønnen som det kendes fra kapital og ratepensionskonti. Teknisk sker dette ved en bruttofisering = tilføres som før afgift var betalt. Udbetaling fra en Aldersopsparing sker uden anden afgift når pensionsalderen er nået. Du kan fortsat både hel og delhæve af din Aldersopsparing samme forhold som for Kapitalpensionen o Delhævning uden opsigelse: Alderspension indtil kr Kapitalpension ,- før engangsafgift Skal du bruge større beløb eller hele pensionen, er der ved begge ordninger 15 dage varsel til den 1. i en kalender måned. Hvis du har bedt om at få din kapitalpension lavet om til en aldersopsparing, mod betaling af 37,3%. 23,31% og 0% i afgift, fremgår dette ikke af kontoudskriftet. Ændringen kan ikke ske, før årsafslutnigen og kontoudskrifterne er udsendt. Du modtager besked når din kapitalpension er ændret til en aldersopsparing.

9 Om rentegarantier Af professor Michael Møller Det er rart at have en lønindekseret pension som f.eks. en tjenestemandspension, for med den ved man ret præcist, hvad man har at leve af i al fremtid. Sådanne pensioner kaldes også tilsagnsordninger. Men antallet af arbejdsgivere, der vil bære risikoen ved at love folk en indekseret pension, er faldende. Alternativet til tilsagnspensionsordninger er de såkaldte fundede pensionsordninger. Her er groft sagt tale om, at man som erhvervsaktiv indbetaler penge til en pensionskasse, der investerer pengene bedst muligt, og så får man udbetalt en pension. Hvad der kan udbetales, vil bl.a. afhænge af, hvor stort afkast pensionskassen har fået af de investerede penge og hvor stor dødeligheden er blandt medlemmerne. Hvis medlemmerne lever sundt og derfor lever længe, bliver pensionerne mindre. Hvis pengene bliver investeret dårligt, får medlemmerne også mindre i pension. Nogle pensionskasser og livsforsikringsselskaber har fra gammel tid såkaldte rentegarantier. De består i, at de har lovet medlemmerne en vis minimumsforrentning af deres opsparing. Det lyder umiddelbart som en god idé for medlemmerne, at de er garanteret en vis minimumsrente af deres opsparing. Situationen er dog mere kompliceret. Der er to problemer med sådanne rentegarantier. Problem 1 er, at i en pensionskasse er der jo kun medlemmernes penge. Der er ikke nogen udenforstående, der kan garantere noget. Så i virkeligheden er der tale om, at 9

10 pensionskassens medlemmer pålægger sig selv nogle investeringsbegrænsninger. Den eneste måde, en pensionskasse kan garantere noget, er ved at føre en bestemt investeringspolitik. Jo større del af formuen, der investeres i lange, fastforrentede obligationer, desto højere rente kan man garantere medlemmerne, at de får. Men sikkerhed koster penge. Det forventede afkast er større, hvis man spreder formuen og ikke kun køber obligationer, men også danske og udenlandske aktier og fast ejendom. Nogle pensionskasser må på grund af rentegarantierne investere praktisk talt alle medlemmernes 10

11 penge i obligationer. Men hvorfor dog pålægge sig selv en så tåbelig begrænsning? Og hvis det går virkelig galt, så kan pensionskassen ikke holde sine løfter, uanset om alle pengene investeres i obligationer. Det er vanskeligt at garantere noget mange år ud i fremtiden i en usikker verden. Luther sagde i forbindelse med de katolske præsters kyskhedsløfte, som han fandt umuligt at holde, at man skulle love, at man ikke bed sig selv i næsen, for det løfte kunne man holde. Det andet problem ved sådanne løfter er, at man ikke engang får den sikkerhed, som man tragter efter. For det relevante sikkerhedsbegreb i forbindelse med investering er ikke sikkerhed for det nominelle afkast, men derimod for realafkastet. Det var ikke meget værd for tyskerne i 1920 erne, at de var garanteret en given rente på 5%, hvis inflationen var 50% eller 5000%. Den sikreste investering er ikke en investering i lange obligationer, for en stigning i inflationen vil være en katastrofe med en sådan investeringsstrategi. I den situation er faste ejendomme og aktier en bedre sikkerhed mod inflation. Vi ved ikke, hvad der sker i fremtiden. Vi kan ende i et japansk scenario, hvor lønningerne står stille og priserne falder år efter år. Vi kan også risikere, at den store pengemængde resulterer i inflation. Så det gælder generelt, at man skal være forsigtig med at pålægge investeringspolitikken alt for snævre rammer, og specielt da rammer, som er tilpasset en verden med stabile priser. Udviklingen går i disse år i retning af at afvikle eller mindske rentegarantierne de steder, hvor man har dem. Mange pensionskasser, der tidligere garanterede et afkast på 4,5%, garanterer nu kun et afkast på 1% eller 0%. Det er en sund udvikling. CS Fonde er i den heldige situation, at fonden aldrig har lovet medlemmerne et bestemt afkast. Det er let at holde sine løfter, når man ikke har lovet noget. Til gengæld giver det fonden frihed til på et hvert tidspunkt at gøre det, som fondens ledelse finder er bedst for fondens medlemmer. Information om omkostninger og beregning/betaling for CS Pensionsfond Omkostninger Sats Administrationsgebyr, som tages af det gennemsnitlige indestående Variabel men ligger normalt på 0,15 0,20% af gennemsnitsaldoen. Kontogebyret I 2012 blev opkrævet 111,- pr. konto. I 2013 bliver satsen kr. 113,- pr. konto. 11

12 12 Overløbsordning (livrente) og bedre muligheder ved frivillige indbetalinger: Folketinget har truffet beslutning om bortfald af indbetaling til kapitalpension, og om reduktion af indskud på ratepensionsordninger, hvor under arbejdsmarkeds-/ tillægspensionen (AMP/TIP) i CS Fonde hører.cs Pensionsfond har derfor etableret en overløbsordning for indskud, der overstiger de grænser for ordninger som CS Pensionsfond må have. Det bevirker, at såvel medlemmerns pligtige som evt. frivillige bidrag placeres først på medlemmets AMP/TIP konto, herefter overføres evt. beløb der overstiger hvad der må indgå på denne til overløbsordningen. Overløbsordningen er en livrente, således at medlemmet fortsat opnår bortseelsesret/fradrag for de indbetalte beløb. Samarbejdet er etableret med AP Pension. Medlemmets indbetalinger indplaceres i AP Basic Udløbsfond livcyklus som indeksforvaltet. Oplysninger om omkostninger, valg af anden investeringsprofil fremgår af AP Pensions hjemmeside Medlemmer der har fået etableret en Overløbsordning kan følge egen ordningen ved login med NEMid via AP Pensions hjemmeside eller på Pensioninfo. For medlemmer, der fra 2013 og fremefter indbetaler pligtige eller frivillige bidrag, der overstiger gældende grænser (kr eller særlig overgangregel kr i 2013), vil der ske en automatisk overførsel til den nye Overløbsordning i AP Pension. Alle medlemmer som i 2012 er blevet berørt af de ændrede grænser for pensionsindbetaling har fået direkte brev om de nye muligheder. Hvis du indbetaler til en ratepension andre steder end i CS Fonde, skal du selv være opmærksom på, at du ikke overstiger ,- kr. på alle rate og AMP/TIP konti tilsammen. Beløb derover vil ikke give fradrag. Du har mulighed for at foretage dine frivillige indbetalinger tili CS Fonde. Fordelen vil være, at vi kan hjælpe med at indplacere de eventuelle overskydende beløb til Overløbsordningen, så du er sikret fradrag for al pensionsindbetaling. Alle indbetalte beløb, frivillige som pligtige, vil indgå i betingelserne på din AMP/TIP. Disse kan du læse mere om på vores hjemmeside under Pension Arbejdsmarkedspension. Du kan benytte formularen på vores hjemmeside Frivillig indbetaling på eksisterende ordning hvis du ønsker at indbetale til ordningen.

13 13

14 Mødedatoer for afvikling af pensionist- og seniormøder 2013 Pensionistmøder 1 år før 60 år (Årgang 1954) Sted Dato Kl. CS Huset, Trommesalen 3, København V uge CS Huset, Trommesalen 3, København V uge Flyvestation Ålborg Limfjordssalen uge CS Huset, Trommesalen 3, København V uge Flyvestation Skrydstrup Stampersonelmessen uge Flyvestation Karup, Blå sal uge CS Huset, Trommesalen 3, København V uge Seniormøder 3 år før 60 år (årgang 1956) Sted Dato Kl. Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Åbybro uge Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Åbybro uge Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Åbybro uge Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov uge Agerskov Kro, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov uge Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, Menstrup, 4700 Næstved uge Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, Menstrup, 4700 Næstved uge Hotel Præstekilde, Klintevej 116, Keldby, 4780 Stege uge Hotel Præstekilde, Klintevej 116, Keldby, 4780 Stege uge Medlemmer der har mulighed for at deltage i ovennævnte møder vil blive indbudt. For pensionistmøderne vil dette ske i januar/februar måned og for seniormøderne vil det ske i april/ maj måned. Vi gør opmærksom på, at transport og rejse udgifter er for egen regning.

15 Pensionsforsikring Pr. 1. januar 2013 er den samlede månedlige præmie på pensionsforsikringen kr. 224,78. Præmien på invaliderenten er steget ekstraordinært fra Forenede Gruppeliv. Hvor imod præmien på livsforsikringen stort set er uændret. Ud over nævnte, fastsættes præmien endvidere ud fra indeksering antal - og alderssammensætning. Vi har ligeledes anvendt bonus fra 2012 for at reducere opkrævningen i 2013, således at der reelt kun opkræves ca. 40% af præmien. Forsikring med liv- og invalidedækning omfatter ansatte i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, hvortil der sker pligtigt indbetaling til den obligatoriske arbejdsmarkedspension eller kapi talpension. Et af følgende lønkoderne vil fremgå af lønsedlen 7200/8271/9051 for livsforsikring og 7210/8272/9052 for invaliderente og børnerente. Dette indikerer hvorvidt man er omfattet af pensionsforsikringen. Forsikringsdækningen for 2013 udgør: ved medlemmets død udbetales kr en løbende rente for hvert barn under 21 år på kr årligt er medlemmets erhvervsudygtighed efter lægelig vurdering nedsat med 2/3 før det fyldte 62. år, udbetales en løbende rente kr årligt, så længe erhvervsevnen er nedsat, dog længst til det 62. år. Renten udbetales med 1/12 hver måned efter afskedigelsesdatoen ved ægtefælle/samlevers* død udbetales kr Samlever *Ved samlever forstås, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, venter barn eller har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet. Anmeldelse Ved dødsfald eller afskedigelse på grund af erhvervsudygtighed anmeldes dette til CS Fonde og CS forsikringsadministration. 15

16 Bonusfonden Bonusfondens resultat Regnskabsprincipper: Værdiansættelse af fondens værdier er foretaget ud fra følgende principper, som er uændret fra tidligere år: 1. Børsnoterede obligationer er opført til fondsbørsens skattekurser pr. ultimo. 2. Pantebreve er opført til skønnede handelsværdier. Skønnet foretages i samråd med bank og revisor. Bonusfonden 2012 Investeringsafdelingen Opsparingsafdelingen i kr. Pct. i kr. Pct. Rente ,77 1 0,20 Kursregulering -60-0,09 0 0,00 Resultat før omkostninger 2,68 0,20 adm. udgifter , ,35 Resultat , ,15 16 Resultaterne for perioden Investeringsafdelingen Opsparingsafdelingen Rente Kursregulering Netto rente Rente ,63 2,11 5,74 4, ,95 1,58 5,53 1, ,61-3,61 0, ,63 2,61 5,24 0, ,41-0,09 2,32-0,15 Gennemsnit over 5 år 4,48 1,10

17 Overgang fra bonusordning til arbejdsmarkedspension Hvis du allerede er ansat på bonusvilkår Pr. 31. marts 2013 overføres alle til arbejdsmarkedspensionsvilkår. I forbindelse med overenskomsten har CS og Forsvarets Personeltjeneste aftalt, at bonusordningen henover overenskomstperioden erstattes med arbejdsmarkedspension. I den nye overenskomst er det aftalt, at der fra 1. juli 2011 og frem sker ansættelse på arbejdsmarkedspensionsvilkår. Det betyder, at der efter 18 måneder, regnet fra den første dag man møder i forsvaret, indbetales et pensionsbeløb svarende til 10% af basislønnen på en arbejdsmarkedspensionskonto i CS Fonde. Det er også aftalt, at personel, der ansættes efter 1. juli 2011, ikke oppebærer arbejdsmarkedspensionstillæg eller retten til særlig bonus efter 54 måneders tjeneste. Efter den 1/ kan du henvende dig i CS Fonde, såfremt du ønsker bonusindestående overført til din NEM konto. Gerne via mail. NB. Se afsnittet, regler for udbetaling af frigivne bonuskonti. Generel orientering om CS-Bonusfond Fondens navn er Centralforeningen for Stampersonels Bonusfond. Fonden er en selvejende institution for hvis forpligtelser medlemmerne ikke hæfter personligt. Fonden har til formål at forvalte de bonusbeløb, der tilkommer fondens medlemmer i forbindelse med deres kontraktansættelse i det danske forsvar. Medlemmer Fondens medlemmer er ansat personel, der er omfattet af Centralforeningen for Stampersonels forhandlingskompetence jf FPTBST LA A Stk. 1 Fra det tidspunkt, hvor personellet, regnet fra mødet ved Forsvaret, har forrettet tjeneste på stampersonelområdet i sammenlagt 18 måneder, ydes der den kontraktansatte en bonus med et beløb svarende til 10% af den til enhver tid fastsatte pensionsgivende løn. Eventuelle personlige tillæg medtages ikke ved beregningen. A Stk. 2. Ovennævnte bonus opgøres og overføres ved hver kalendermåneds udgang til Centralforeningen for Stampersonels Bonusfond. A Stk. 3 Bonus frigives ved hjemsendelse fra Forsvaret eller ved overgang til en aflønning, der ikke giver adgang til bonus. (Bonusopsparing i CS-Bonusfond frigives ved overgang til arbejdsmarkedspensionsordningen, når sidste bonusindbetaling fra arbejdsgiver er foretaget. NB Bonuskontoen henstår, indtil medlemmet selv retter henvendelse til CS-Fonde om instruktion for udbetaling. Se i øvrigt afsnittet om regler for udbetaling af frigivne Bonuskonti.) 17

18 B stk. 1 Særlig bonusbeløb. Arbejdsgiver udbetaler en særlig bonus med et engangsbeløb på kr til personel efter 54 måneders uafbrudt tjeneste (inkl. Evt. pligtig tjeneste). Det særlige bonusbeløb vil ikke kunne udbetales til den enkelte mere end én gang. (Engangsbonusbeløbet indbetales ikke til Bonusfonden, men overføres efter fradrag af skat til medlemmets lønkonto). Opsparingsformer Medlemmet kan vælge imellem fondens 2 afdelinger: 1. Investeringsafdelingen, hvor midlerne samles i en fællespulje, hvorfra der indkøbes værdipapirer. Afdelingens mulighed for køb af værdipapirer følger stort set Justitsministeriets bekendtgørelse om anbringelse af umyndiges midler. Dog kan fondens midler placeres i pantebreve i fast ejendom op til 100 % af offentlig ejendomsvurdering. Investeringsafdelingens rente og kursregulering er således afhængig af afkastet fra de indkøbte værdipapirer. 2. Opsparingsafdelingen, hvor midlerne er anbragt på almindelige bankvilkår. Kontoudskrift En gang årligt vil der blive tilskrevet afkast (puljeafkast = renter og kursresultat) på de enkelte bonuskonti. Hvert medlem vil modtage kontoudskrift senest d. 1. februar det efterfølgende år. 18 Årsregnskab Fondens årsregnskab med status vil blive indrykket i CS-bladet i marts/april Regnskab med noter kan ses på fondens hjemmeside fra marts Beskatning og selvangivelse: Renter og puljeafkast på bonuskontoen er skattepligtig kapitalindkomst. Saldo og puljeafkastet indberettes til SKAT og kan ses på hjemmesiden Ved udbetaling sker der ingen beskatning af udbetalingen, idet almindelig kildeskat er fratrukket, forinden bonusbeløbet er indsat på bonuskontoen, men renteindtægten beskattes og vil blive indberettet til SKAT.

19 Overflytning mellem afdelingerne: Overførsel af opsparing mellem fondens afdelinger kan kun finde sted med 15 dages varsel til den første i en måned. Overførslen vil ske primo måneden (fra d. 1-10). Anmodning om overførsel skal altid ske skriftligt. Forhold ved skilsmisse/separation: Ved skilsmisse/separation skal indestående på bonuskontoen indgå i boets deling på tilsvarende måde, som øvrige bank/sparekonti indgår i ægtefællernes fælleseje. Medlemmet bedes rette henvendelse til CS-Bonusfond i tilfælde af skilsmisse/separation. Regler for udbetaling af frigivne bonuskonti: Frigivelse af bonuskonto fra arbejdsgiver bevirker ikke automatisk, at bonuskontoen bliver opgjort og udbetalt. Medlemmet skal selv rette henvendelse til fonden med anmodning om opgørelse eller acontoudbetaling af bonuskontoen, der kan ske udbetaling efter følgende retningslinier: 1. Der kræves ikke opsigelsesvarsel for udbetaling og overførsel af bonuskonti med saldo indtil kr ,00. Ophævelse foretages snarest muligt, indenfor 2-5 bankdage. 2. For bonuskonti med et indestående over kr ,00 er der 15 dages opsigelse til den første i en måned. 3. Der kan acconto udbetales fra bonuskontiene med min. kr ,00 og max. kr ,00. Acontoudbetalingen foretages snarest muligt indenfor 2-5 bankdage. Af hensyn til årsafslutning, beregning af årets resultat og rentetilskrivning m.m. vil udbetaling fra bonuskonti ikke kunne finde sted fra ultimo december til ca. 20. januar. Bestyrelsen for Bonusfonden: Claus Uttrup Jesper Korsgaard Hansen Lene Larsen Finn Bæk Karlsson Bjarne Kehr (formand udpeget af FMN) (næstformand, udpeget af CS) (udpeget af FMN) (udpeget af CS) (udpeget af CS) Alle henvendelser fra medlemmer og arbejdsgiver vedrørende bonuskonti skal ske til: CS-Fonde. 19

20 Frivilligt pensionsbidrag Undertegnede der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at IDNR: der udfærdiges overenskomst om Navn: Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Postnr. og by: Tjenestested: Frivilligt Ønsker frivillig pensionsbidrag indbetaling på: Undertegnede Kapitalpension der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at der 1/12 udfærdiges af lovens til overenskomst enhver tid fastsatte om maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Navn: eller kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Arbejdsmarkeds-/Tillægspension (Max. Indskud på ,00 i 2010) Postnr. og by: Tjenestested: kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Med Ønsker virkning frivillig fra indbetaling / på: Kapitalpension Dato: 1/12 af lovens til Underskrift: enhver tid fastsatte maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Denne eller talon kr. sendes til CS pr. Fonde. md. engangsbidrag på kr. Ønsker Udgiver: du at indbetale, CS ændre Fonde eller Trommesalen ophøre med frivillig 3, 1. indbetaling 1614 København på en eksisterende V Tlf ordning, 4141 Fax. kan du 3385 anvende 4140 formular fra fondens hjemmeside, Arbejdsmarkeds-/Tillægspension som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. (Max. Informationerner Indskud på om ,00 Pensions og i Bonusfonden 2010) kan findes på nedenstående hjemmeside. Hjemmeside: CS kr. Fonde, Trommesalen pr. md. 3,1 engangsbidrag 1614 København på V kr. tlf Fax Produktion: Cebra 2 ApS Toftebæksvej 60A 2800 Lyngby Tlf Hjemmeside Med virkning fra / / / Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Dato: Underskrift: Denne talon sendes til CS Fonde. Ønsker du at indbetale, ændre eller ophøre med frivillig indbetaling på en eksisterende ordning, kan du anvende formular fra fondens hjemmeside, som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. Informationerner om Pensions og Bonusfonden kan findes på nedenstående hjemmeside. CS Fonde, Trommesalen 3, København V tlf Fax Hjemmeside /

NR. 2 april 2012 21. årgang

NR. 2 april 2012 21. årgang NR. 2 april 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

NR. 4 oktober 2013 22. årgang

NR. 4 oktober 2013 22. årgang NR. 4 oktober 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 4 oktober 2012 21. årgang

NR. 4 oktober 2012 21. årgang NR. 4 oktober 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr

Læs mere

NR. 1 januar 2015 24. årgang

NR. 1 januar 2015 24. årgang NR. 1 januar 2015 24. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 1 januar 2014 23. årgang

NR. 1 januar 2014 23. årgang NR. 1 januar 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 4 oktober 2014 23. årgang

NR. 4 oktober 2014 23. årgang NR. 4 oktober 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 1 januar 2012 21. årgang

NR. 1 januar 2012 21. årgang NR. 1 januar 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Peter W. Christensen

Læs mere

NR. 3 juli 2014 23. årgang

NR. 3 juli 2014 23. årgang NR. 3 juli 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 2 april 2015 24. årgang

NR. 2 april 2015 24. årgang NR. 2 april 2015 24. årgang 2 Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard Flemming Lassen

Læs mere

NR. 3 juli 2015 24. årgang

NR. 3 juli 2015 24. årgang NR. 3 juli 2015 24. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 3 juli 2013 22. årgang

NR. 3 juli 2013 22. årgang NR. 3 juli 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 1 januar 2016 25.årgang

NR. 1 januar 2016 25.årgang NR. 1 januar 2016 25.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Michael R. Bygholm, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 3 juli 2012 21. årgang

NR. 3 juli 2012 21. årgang NR. 3 juli 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

NR. 2 april 2013 22. årgang

NR. 2 april 2013 22. årgang NR. 2 april 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 4 oktober 2015 24.årgang

NR. 4 oktober 2015 24.årgang NR. 4 oktober 2015 24.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

NR. 2 april 2014 23. årgang

NR. 2 april 2014 23. årgang NR. 2 april 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

NR. 2 april 2016 25.årgang

NR. 2 april 2016 25.årgang NR. 2 april 2016 25.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Michael R. Bygholm, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

NR. 1 januar årgang

NR. 1 januar årgang NR. 1 januar 2017 26. årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Michael R. Bygholm, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1. Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond. Dens hjemsted er København. Fonden er en selvejende

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Seniormøder del 2 Pensionsplanlægning. Seniormøder 2017

Seniormøder del 2 Pensionsplanlægning. Seniormøder 2017 Seniormøder del 2 Pensionsplanlægning Seniormøder 2017 Pensionsprognoser Pensionsplan - beregningsskemaer Udbetaling af ordninger Økonomiplan ATP og Livrenter Frie midler/pension/lån Prioriteret udbetaling

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

NR. 4. OKTOBER årgang

NR. 4. OKTOBER årgang NR. 4 OKTOBER 2017 26. årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Michael R. Bygholm, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 79 Offentligt J.nr. 2005-318-0450 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 79 af 28. november 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

NR. 3 juli årgang

NR. 3 juli årgang NR. 3 juli 2016 25.årgang 1 2 Kære medlem Betyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Michael R. Bygholm, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere