Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov"

Transkript

1 5. maj Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende for Skanderborg Kommune. Skanderborgmodellen bygger på en kultur omkring det decentrale element og har markant fokus på en flad struktur, hvor kompetence og ansvar delegeres ud. Skanderborgmodellen er i dag suppleret med Kommune 3.0. Med det mener vi det værdigrundlag, hvor kommunen ses som et fællesskab af ansvarlige, aktive samfundsborgere, og hvor de ansatte er optaget af at finde ressourcerne hos alle og bringe mennesker sammen i meningsfulde fællesskaber. Erhvervslivet er i vækst og understøttes af en aktiv erhvervsindsats og den centrale placering i Østjylland. Skanderborg vokser både i form af talrige byggeprojekter (heriblandt et nyt administrationscenter) og gennem en betydelig årlig nettotilflytning. Det er kort og godt en kommune, der er præget af overskud og udvikling. I Skanderborg Kommune bor der borgere og vi er medarbejdere, der hver dag løser vigtige opgaver i samarbejde borgerne og virksomhederne. I Skanderborg Kommune arbejder vi værdibaseret. De seks værdier er: Engagement Mod Åbenhed Fællesskab Ordentlighed Mangfoldighed Ældre & Handicap Ældre & Handicap tager sig af de kommunale opgaver i forhold til ældre borgere samt borgere med fysiske og psykiske handicap. Ældre og Handicap ønsker en høj faglighed og er i fuld gang med at udvikle og implementere Det Nære Sundhedsvæsen i samarbejde med de øvrige administrative områder samt den rehabiliterende indsats i et koordineret og sammenhængende forløb for den enkelte borger.

2 Vi mener, at alle har noget at bidrage med. Derfor starter vores indsats med at tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og motivation. Gennem dialogen med borgeren og de tværfaglige samarbejdspartnere sættes fælles retningsgivende mål, der fremmer en helhedsorienteret tilgang til borgeren. Ældre & Handicap består af en myndighedsfunktion og en udførefunktion. Udførefunktionen er opdelt i fem plejedistrikter, Aktivitet og Træning samt Vores Køkken. Hvert plejedistrikt ledes af en plejedistriktschef (kontraktholder). Organiseringen er nærmere beskrevet i vedlagte organisationsplan. Vi er optaget af konsolideringen af den daglige drift, fokus på borgere og pårørende og ikke mindst selve kerneopgaven. Udførefunktionen styres gennem en BUM model, hvor bestillerfunktionen, som er Myndighedsfunktionen i Ældre & Handicap, bestiller opgaverne hos plejedistrikterne. Ældre & Handicaps organisationsplan er vedlagt som bilag. Plejedistrikt Bøgeskov Plejedistrikt Bøgeskov er ét af de fem plejedistrikter i Skanderborg Kommune. Plejedistrikt Bøgeskov dækker Skanderborg midtby og Tebstrup. Plejedistriktet omfatter: Plejecenter Møllehjørnet beliggende i Skanderborg med 36 boliger. Plejecenter Dagmargården, der er et nybygget plejecenter beliggende i Skanderborg midtby med 54 boliger. Plejecenter Baunegården beliggende i Tebstrup med 25 boliger. I tilknytning til Plejecenter Baunegården er Væksthuset, der er et bo-, dags- og udredningstilbud - primært til borgere under 65 år. 2 udegrupper på P B Lundsvej, hvor kerneydelsen er pleje og praktisk bistand i eget hjem. Her er ligeledes placeret en sygeplejegruppe, der dækker hele distriktet. Der er udarbejdet kvalitetsstander for hhv. pleje og praktisk bistand samt for sygeplejen. De er vedlagt som bilag. I plejedistriktet er der også en uddannelsesopgave, der omfatter elever, der uddannes til social- og sundhedsassistenter og hjælpere samt sygeplejestuderende. De tre plejecentre og de to udegrupper ledes af hver sin teamleder? Der er ca. 160 medarbejdere i alt i plejedistriktet. Plejedistrikt Bøgeskov har et samlet budget i 2015 på 88,5 mill. kr. Der er netop i byrådet vedtaget et plejeboligforlig, der bl.a. omfatter, at der pt er overvejelse om anden anvendelse af plejecenter Baunegården.

3 Der er tale om et velfungerende distrikt med en god økonomi, der dog hele tiden udfordres af vedvarende effektiviseringskrav. Jobprofil Stillingsbetegnelse Plejedistriktschef Formål med stillingen Formålet med stillingen er at have det overordnede ledelsesmæssige ansvar for hele plejedistriktet. Plejedistriktschefen skal sikre, at der er fokus på kerneydelsen overalt i distriktet, så borgerne får den rigtige hjælp til at klare sig længst muligt i eget liv og er trygge ved det. Plejedistriktschefen skal endvidere sikre, at der er en løbende dialog med borgeren og de tværfaglige samarbejdspartnere. Formålet med stillingen er endvidere at kunne føre tanken om fremtidens plejecenter ud i livet overalt i distriktet. Ansvarsområder Den strategiske ledelse af distriktet Kerneydelsen herunder fastlæggelse af faglighed og kvalitet Den overordnede personaleledelse Personaleledelse for teamlederne Den overordnede økonomistyring Ressourcestyring og -fordeling Arbejdsopgaver Fastlæggelse af det strategiske ledelsesgrundlag for distriktet Formand for ledergruppen Sparring til teamlederne Overordnet personaleledelse Formand for LokalMED Kompetenceudvikling Implementering af beslutninger Ledelsestilsyn Opfølgning på embedslægens rapport og det kommunale tilsyn Budgetopfølgning Trivselsmålinger Formidling Borgerkontakt Pårørendekontakt

4 Relationer til eksterne samarbejdspartnere Plejedistriktschefen indgår som kontraktholder en kontrakt med direktøren. Opgaver og ansvarsområder for plejedistriktschefen er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag, hvor også kontraktholderrollen indgår. Succeskriterier Succeskriterier i jobbet efter de første 100 dage er: Tilegnet sig tænkningen og tilgangen til opgaveløsningen i Skanderborg Kommune og Ældre & Handicap Blevet kendt med og i alle grupperne Skabt et overblik over udfordringerne og mulighederne Tilkendegivet en tydelig retning for distriktets udvikling Udarbejdet en plan for den ledelsesmæssige indsats det kommende år Succeskriterier i jobbet efter det første år er: Udvikling og implementering af den rehabiliterende tilgang både lokalt og på tværs i Skanderborg Kommune Udarbejdet en overordnet tidsplan for implementeringen af de dele af plejeboligforliget, der vedr. distrikt Bøgeskov Drøftelse og fastlæggelse af det strategiske ledelsesgrundlag for distriktet Opfølgning på tilfredshedsmålingen Udvikling af ledergruppen Vigtige samarbejdspartnere Direktionen Fagchefen for Ældre & Handicap og fagsekretariatet Teamlederne i distriktet Distriktets administration (på Kildegården) Borgerne Pårørende Distriktscheferne i de øvrige distrikter Aktivitet og træning Vores Køkken FTR og TR Embedslægen Regionen herunder sygehuset Praktiserende læger Boligselskaberne Faste møder Chefmøde for Ældre & Handicaps kontraktholdere (en gang pr. måned) Driftsmøde for Ældreområdets kontraktholdere (5-6 gange pr. år) Ledergruppen for teamledere i distriktet (en gang pr. uge) LMU (lokalt MEDudvalg) (4 gange pr. år)

5 Bruger/pårørenderåd Ansættelsesvilkår Stillingen besættes på overenskomstvilkår og er indplaceret på Løntrin 50 med mulighed for forhandling af tillæg. Organisatorisk indplacering Plejedistriktschefen referer til fagchefen for Ældre & Handicap. Teamlederne i distriktet refererer til plejedistriktschefen. Personprofil Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag Minimum en mellemlang, videregående uddannelse Kendskab til fagområdet Grundlæggende indsigt i og forståelse for økonomistyring i en politisk ledet organisation Gerne kendskab til IT-systemer på fagområder (KMD vagtplan, journal og opus) Gode kommunikationsevner Ledelsesmæssige kompetencer og erfaringer Ledelseserfaring gerne med ledelse af ledere Lederuddannelse Forståelse for ledelsesopgaven i et politisk ledet system Personlige egenskaber Handlekraftig Troværdig Udadvendt Empatisk Humor Robust Imødekommende Motiverende Respekt for andre Inddragende Generelt Personprofilen beskriver en synlig og rummelig leder, der er tydelig og klar i sin kommunikation og gennem inddragelse og lydhørhed sætter en fast linje for drift og udvikling i distriktet, der tager sit udgangspunkt i kerneydelsen. Du trives i et omskifteligt miljø, og ser det som en spændende opgave at tage fat om udfordringerne og sikre, at de løses.

6 Du skaber arbejdsglæde og trivsel omkring dig og understøtter medarbejdere i at udvikle sig både fagligt og menneskeligt. Du er et socialt og ansvarligt mennesker, der er nysgerrig, har lyst til at prøve af og lære nyt. Du skaber dig et overblik, er struktureret og produktiv og giver konstruktiv kritik til andre. Øvrige oplysninger Ansættelsesforløbet Ansøgningsfrist: 4. juni interviewrunde: 18. og 19. juni Eventuel test juni Evt. 2. interview: 26. juni Beslutning om ansættelse: Uge 27. Tiltræden: 1. august 2015 eller snarest derefter Ansøgere vil som led i ansættelsesforløbet under 1. samtale blive bedt om at forholde sig til en konkret opgave, der forud for 1. samtale fremsendes til de indkaldte ansøgere. Der vil ligeledes ved første samtalerunde indgå en case. Kontakt vedr. stillingen Interesserede er velkommen til at rette henvendelse til fagchef Jan Møller Iversen, tlf / eller chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard, tlf / , hvor yderligere information om stillingen kan fås. Alle henvendelser behandles fortroligt. Ansøgning Ansøgning bilagt CV med relevante oplysninger og dokumentation sendes elektronisk til konsulentfirmaet H.C.Vestergaard på mailadressen så den er konsulentfirmaet i hænde senest torsdag den 4. juni Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget, der deltager i samtalerne med ansøgerne og udarbejder indstilling består af fagchefen, en plejedistriktschef, to teamledere og to medarbejderrepræsentanter (FTR og TR). Job- og personprofilen er udarbejdet på baggrund af interview med deltagere i ansættelsesudvalget. Vurdering af ansøgere Ansøgere vurderes ud fra de faglige og personlige egenskaber. Vurderingen sker ud fra følgende kriterier: - Uddannelsesmæssig baggrund - Faglige kompetencer og erfaringer - Ledelsesmæssige kompetencer og erfaringer - Personlige egenskaber

7 Herudover indgår som led i vurderingen: - Ansøgningen - Den personlige fremtræden ved ansættelsessamtalerne - Ansøgerens præsentation af den stillede opgave - Ansøgerens tilgang til den stillede case - Resultatet af en eventuel test - Indhentede referencer Bilag til job- og personprofilen Organisationsdiagram Skanderborgmodellen: https://www.skanderborg.dk/om-os/omkommunen/administrativ-organisation/skanderborgmodellen.aspx Kommune 3.0, foredrag ved kommunaldirektør Lisbeth Binderup: https://www.youtube.com/watch?v=v6etsnwped4 Kommune 3.0, film om Kommune 3.0: De tre innovationsspor Udviklingskontrakt for plejedistriktschefen i plejedistrikt Bøgeskov (Midt/Syd) Stærk ledelse 6 lederprofiler Bilagene findes som link eller filer sammen med job- og personprofilen.

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere