Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner Udvidelser Øvrige Udvalget for familie og institutioner: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for plan, udvikling og natur: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for job og erhverv: Reduktioner Anlæg

2 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type Økonomiudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Billeasing Teknisk T-2 Neutralisering af sparepulje fra genåbning af budget 2009 Teknisk T-3 Kompensation for ekstra prisstigning på IT-systemer Teknisk T-4 Lavere reguleringsordning Teknisk T-5 Faldende priser i forhold til skøn i foråret Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Stigning i byggesagsgebyrer Reduktion R-2 Levering af ydelser til Syddjurs Spildevand Reduktion???? 10-R-3 Administrativ organisation, lønsum Reduktion R-4 Erhvervsområdet Reduktion R-5 Turismefremme Reduktion R-6 Honorar til politikere Reduktion R-7 Ingen nye webbaserede selvbetjeningsløsninger i 2010 Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Neutralisering af dobbelt effektivisering Udvidelse U-2 Drift af administrationsbygninger Udvidelse U-3 Lederuddannelse Udvidelse U-4 Kontorinventar Udvidelse U-5 Supervision af rådgivere Udvidelse U-6 Opdatering af IT platform og basissystemer Udvidelse Øvrige (beløbet er IKKE indregnet i summen med samlede reduktionsforslag) I alt Ø-1 Lederløn ved fusion/strukturændringer Øvrige Ø-2 6. ferieuge - ingen udbetaling Øvrige Udvalget for familie og institutioner Tekniske korrektioner I alt T-1 Dagplejen - ændring af børntal Teknisk T-2 Daginstitutioner - ændring af børnetal Teknisk T-3 Særlige dyre enkeltsager Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Reduktion i tildeling af tidlig SFO Reduktion R-2 Højere forældrebetaling i SFO (takststigning med kr. 500 pr. md) Reduktion R-3 Ungdommens Uddannelsesvejledning Reduktion R-4 Ny skolestruktur Reduktion R-5 Behandlingstilbud - familiehusene Reduktion R-6 Halvering af støtte til småbørn Reduktion R-7 Dagplejen Reduktion Side 1 af 5

3 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type R-8 Integrerede institutioner og børnehaver Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Familieafdelingen - anbringelsesområdet Udvidelse U-2 Familieafdelingen - PPR Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Ud- og ombygningsplan for skolerne (borgernære områder) Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske korrektioner I alt T-1 Aktivitetsbestemt medfinansiering Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Rengøring hver 3. uge Reduktion R-2 Personlig pleje - hjemmeplejen Reduktion R-3 Personlig pleje - plejeboliger Reduktion R-4 Reduceret serviceniveau vedligeholdende træning Reduktion R-5 Nedlæggelse omsorgsaktiviteter Reduktion R-6 Øget brugerbetaling madservice Reduktion R-7 Øget brugerbetaling kørsel dagcentre Reduktion R-8 Ophør madproduktion levebomiljøer Reduktion R-9 Nedlæggelse demensteam Reduktion R-10 Træning og aktivitet - nedlæggelse døgngenoptræning Reduktion R-11 Sundhedsfremmende og forebyggende indsats Reduktion R-12 Forebyggende hjemmebesøg Reduktion R-13 Sundhedsteamet Reduktion R-14 Tandplejen - 5% besparelse Reduktion R-15 Serviceniveau til Bostøtte og Hjemmevejledning Reduktion R-16 Misbrugsindsatsen Reduktion R-17 Tandplejen - FKO Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Kørsel træning og aktivitet Udvidelse U-2 Pulje til kompensation af huslejetab Udvidelse U-3 Fiberrengøring Udvidelse U-4 Forløbskoordinator senhjerneskadeområdet Udvidelse U-5 Sundhedspulje Udvidelse U-6 Forankring projekt krop, mad og bevægelse Udvidelse U-7 Tandplejen (Ny struktur) 3,7% udvidelse Udvidelse U-8 ADHD området - fremtidig indsats Udvidelse U-9 Kørsel efter aktiviteter Udvidelse U-10 Bostøtte til særlige sager Udvidelse Side 2 af 5

4 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type U-11 Handicapindretning af offentlige mødelokaler og andre faciliteter Udvidelse U-12 Akutmidler til særligt dyre enkeltsager Udvidelse U-13 Tilgang af nye sager fra Børn- og Ungeområdet Udvidelse U-14 Tilbagekøb af hjælpemidler Udvidelse U-15 Ændret servicestandard på hjælpemiddelområdet Udvidelse U-16 Tandplejen - FKO Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Sektorplan ældreområdet (borgernære områder) Anlæg A-2 Søhusparken - træningsanlæg (borgernære områder) Anlæg A-3 Ombygning køkken Ringparken (borgernære områder) Anlæg A-4 Projektering og analyse af nybyggeri indenfor Voksen/Handicap Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske korrektioner I alt T-1 Vejbelysning - energiafgift ændring Teknisk T-2 Kollektiv trafik - ændring i budgetforudsætninger Teknisk T-3 Driftsbudget vedr. Slettehage fyr (el,vand,varme, udv. vedligehold) Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Grønne områder - mindre klipning Reduktion R-2 Grønne områder - særlige vedligeholdelseopgaver Reduktion R-3 Vejbelysning - natslukning Reduktion R-4 Vejbelægninger - slidlag Reduktion R-5 Kollektiv trafik - Ebeltoft rute 1 og 2 Reduktion R-6 Kollektiv trafik - hjemkørsel af skolebørn Reduktion R-7 Rammebesparelse på naturpleje Reduktion R-8 Rammebesparelse - Myndighedsbehandling Reduktion R-9 Team Ejendomme - generel besparelse Reduktion R-10 Team Ejendomme - huslejestigning Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Vejbelægninger - slidlag Udvidelse U-2 Kollektiv trafik - telebusordning Udvidelse U-3 Bygningsvedligeholdelse - klimaskærm/større tekniske anlæg Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Renovering af broer Anlæg A-2 Renovering af offentlige toiletter Anlæg A-3 Vejanlæg Galgebakken - forbedring og asfaltering Anlæg A-4 Vejbelysning - renovering Anlæg A-5 Ny tunnel under banen i Hornslet Anlæg A-6 P-plads ved Fregatmuseet - færdiggørelse Anlæg Side 3 af 5

5 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type A-7A Projektering og anlæg af fælles materielgård Anlæg A-8 Salg af materielpladser Anlæg A-9 Driftsoptimering (ved sammenlægning af materielgårde) Anlæg A-10 Havne - Ebeltoft Havn Anlæg A-11 Spildevand i det åbne land Anlæg A-12 Vandplanlægning i Syddjurs Anlæg A-13 Varmeplan Syddjurs Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske korrektioner I alt T-1 Ophør af tilskud fra Kulturministeriet Teknisk T-2 Driftsbudget vedr. Slettehage fyr (indvendig vedligeholdelse, rengøring) Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 LAG Puljen Reduktion R-2 Reduktion i tilskud til Filmhøjskolen og KOM-Bi Reduktion R-3 Reduktion i Aktivitetstilskud Reduktion R-4 Reduktion i tilskud til Fregatten Jylland Reduktion R-5 Kolind Svømmebad - lukning Reduktion R-6 18 puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde Reduktion R-7 Lukning af juniorklub Reduktion R-8 Forøgelse af forældrebetaling - juniorklub Reduktion R-9 Biblioteket - generel rammereduktion på 2% Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Planområdet - byforskønnelses-/udsmykningspulje Udvidelse U-2 Kommunale legepladser Udvidelse U-3 Anvendelse af private lokaler til folkeoplysning Udvidelse U-4 Museet for Syddjurs - forhøjelse af tilskud vedr. samarbejde Udvidelse U-5 Billedeskolen Udvidelse U-6 Kulturministeriet Udvidelse U-7 Ungdomsskolen - undervisning/aktivitet Udvidelse U-8 Ungdomsskolen - SSP Udvidelse U-9 Musikskolen - afvikling af venteliste Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Byfornyelse - Kolind Anlæg A-2 Kolind Friluftsbad - renovering Anlæg A-3 Anlægspuljer vedr. haller Anlæg A-4 Ungdomsskolen - vedligeholdelse / juniorklublokaler Anlæg A-5 Biblioteket - det ubemandet biblikotket Anlæg A-6 Bitingsstedet - færdiggørelse Anlæg Side 4 af 5

6 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type Udvalget for job og erhverv Reduktionsforslag I alt R-1 Aktivering via jobkonsulent Reduktion R-2 Aktivering via sundhedstilbud Reduktion R-3 Lavere antal over 52 uger sygedagpenge Reduktion R-4 Oprettelse af fleksjobpulje til midlertidige ansættelser Reduktion Anlægsønsker I alt A-1 Pavillon Anlæg Syddjurs Kommune Tekniske korrektioner I alt Reduktionsforslag I alt Udvidelsesforslag I alt Anlægsønsker I alt Heraf borgernære områder I alt Side 5 af 5

7 Økonomiudvalget - tekniske korrektioner 10-T-1 Økonomiudvalget Bil-leasing Teknisk I forbindelse med budgetlægningen for 2009 er der indarbejdet en besparelse på kr pr. år vedr. bil-leasing for hele organisationens biler. Syddjurs kommune har i samarbejde med Lease Plan foretaget analyse af Syddjurs kommunes bilpark bestående af i alt busser. Efterfølgende er busser udtaget af analysen. Efterfølgende er der besluttet, at der i 2009 sælges 51 biler i 2009 og 39 biler primo Der resterer herefter 30 biler med mulighed for inddragelse i ordningen når de anses udskiftningsmodne. Direktionen har den 1. juli 2007 iværksat denne fremgangsmåde. Med en forudsætning om salg af de sidste 30 biler primo 2011 kan der opstilles følgende, idet der i ved salg af de sidste 30 biler skønnes en besparelse og salgspris svarende til salgene i 2010: Driftsbesparelse salg 23 personbiler i Driftsbesparelse salg 28 varebiler i Salg 39 biler i Driftsbesparelse salg 28 varebiler i Salg 30 biler primo Driftsbesparelse salg 28 varebiler i I alt besparelse Besparelse ved budgetlægning 2009 (prisfremskrevet) Nettoregulering (afrundet) Se bilag til direktionsdagsorden den 1. juli 2009 (lease Plan af 16,juni 2009 og Malle Grimnitz af 23. juni 2009). Regulering til besparelse billeasing fra budget

8 10-T-2 Økonomiudvalget Neutralisering af sparepulje fra genåbning af budget 2009 vedr. strukturbesparelser Teknisk Ved en genåbning af budget 2009 besluttede byrådet på et møde den 4. februar 2009, at der i 2010 og overslagsårene indarbejdes en sparepulje på 2,25 mio. kr., der foregriber en del af det rationale, som må forventes at opstå ved de strukturændringer der drøftes i foråret 2009 og i forbindelse med budget Sparepuljen blev med de tekniske korrektioner til basisbudget 2010 reduceret med besparelsen på ledelsesstruktur i ungdomsskolen jf. byrådets sag på mødet den 28. maj Da det må forventes, at det resterende rationale udmøntes i forbindelse med de forslag fra budgetkataloget der indarbejdes i budget 2010, neutraliseres sparepuljen med en teknisk blok. Dette sikrer at rationalet ikke medregnes dobbelt i budgetforslaget. Neutralisering af sparepulje T-3 Økonomiudvalget Kompensation for ekstra prisstigning på ITsystemer Teknisk 1. Beskrivelse af forslagene. Digitalisering og automatisering af fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/ netværk og leasingomkostninger, udgør i alt 96,5 % af IT budgettet. og kan som udgangspunkt ikke reduceres uden det betyder et krav at erstatte de digitale processer med manuelle sagsbehandlingsprocesser. Det afsatte budget til IKT er for størstedelens vedkommende licenser, serviceafgifter og kontrakter indgået med eksterne leverandører. Budgettet udgør cirka 26 mio. kr. som er fremskrevet med 4,7% og 3,2% fra 2008 til IKT skønner at den reelle årlige prisstigning på fagsystemer og kontrakter i de to år er 7,5%. På den baggrund er der indarbejdet en priskorrektion på kr. til dækning af de kontrakter og licenser der ligger til grund for kommunens IKT

9 Meromkostninger på fagsystemomkostninger kr kr kr kr. 10-T-4 Økonomiudvalget (alle udvalg) Lavere reguleringsordning Teknisk 1. Beskrivelse af forslagene. I forbindelse med forhandlingerne i juni måned 2009 om kommunernes økonomi i 2010 har det indgået, at lønudviklingen på baggrund af reguleringsordningen pr. 1/ og pr. 1/ har ændret sig i forhold til de skøn der var i foråret. 1/ forventes en stigning på 0,48% mod tidligere forudsat 0,54%. 1/ forventes et fald på 1,06% mod tidligere forudsat 0,0% KL har pointeret, at det er vigtigt kommunerne tager hensyn til dette i forbindelse med budgetlægningen for 2010, således at kommunernes budgetter bygger på samme forudsætninger som aftalen mellem KL og regeringen. Helårsvirkningen af det forventede fald udgør i ,33% svarende til kr. ud fra en lønsum på cirka mio. kr. Skønnet for reguleringsordningen afhænger af lønudviklingen på det private og offentlige arbejdsmarked, og KL vurderer, at Finansministeriets skøn for den private lønudvikling er behæftet med større usikkerhed end vanligt som følge af den usikre konjunktursituation. Der er endvidere usikkerhed om, hvordan aftalen om reguleringsordningen mellem KL og KTO skal fortolkes. Spørgsmålet er, om de ansatte rent faktisk kan sættes ned i løn, eller om aftalen betyder, at der først kan ske en regulering for en negativ udmøntning, når der er øvrige generelle lønstigninger at nedsætte. Lavere reguleringsordning

10 10-T-5 Økonomiudvalget (alle udvalg) Faldende priser i forhold til skøn i foråret Teknisk 1. Beskrivelse af forslagene. I forbindelse med forhandlingerne i juni måned 2009 om kommunernes økonomi i 2010 har det indgået, at prisudviklingen fra 2008 til 2009 og forventningerne om prisudviklingen fra 2009 til 2010 har ændret sig i forhold til de skøn der var i foråret. KL har pointeret at det er vigtigt kommunerne tager hensyn til dette i forbindelse med budgetlægningen for 2010, således at kommunernes budgetter bygger på samme forudsætninger som aftalen mellem KL og regeringen. Ser man på de nye skøn for prisstigninger, så forventes stigningen fra 2009 til 2010 at være 0,4% for fødevarer, 5,5% for brændsel og drivmidler, 0,8% for øvrige varekøb, 2,8% for tjenesteydelser uden moms og 2,8% for øvrige tjenesteydelser. De fleste procenter er lavere end det er forudsat i det korrigerede basisbudget, men for brændsel og drivmidler er der tale om en stigning. Den økonomiske virkning af de ændrede forudsætninger fremgår af nedenstående tabel. 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser Brændsel og drivmidler Samlet priskorrektion Faldende priser

11 Økonomiudvalget - reduktioner 10-R-1 Økonomiudvalget Stigning i byggesagsgebyrer Reduktion Der ansættes på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning d. 11. august 2009 yderligere en byggesagsbehandler i en tidsbegrænset periode på 1 år med det formål at fjerne den oparbejdede pukkel af byggesager. Direktionen foreslår stillingen finansieret i 2010 af en stigning i byggesagsgebyrer på kr A: Stigning i byggesagsgebyrer B: Løn til byggesagsbehandler samt stigning i byggesagsgebyr R-2 Økonomiudvalget Levering af ydelser til Syddjurs Spildevand Reduktion Forsyningsområdet er udskilt til Syddjurs Spildevand A/S. Selskabet vil i en overgangsperiode fortsat benytte ydelser i form af lokaler, IT mm. Der forhandles i øjeblikket om hvilket honorar Syddjurs Kommune skal modtage for disse ydelser Ydelser til Syddjurs Spildevand????

12 10-R-3 Økonomiudvalget Administrativ organisation, lønsum Reduktion I basisbudgettet udgør 4% af den samlede lønsum for det administrative personale 6.2 mio kr. I dette beløb er der i basisbudgettet i lighed med de øvrige rammer fratrukket 1% ramme i effektiviseringsrationale. Derudover er der i basisbudgettet fratrukket kr som følge af aftrapningsordning vedr. chefstillinger i forbindelse med kommunesammenlægningen i udgangspunktet aftalt til kr fordelt med over 6 år. Der er i basisbudgettet fratrukket besparelser som følge af reduktionen af antallet af direktører og endelig er der ved tildelingen af en samlet lønsum på kr i 2008, besluttet i byrådet at som et led i effektiviseringen blev dette beløb aftrappet efter følgende model. 2008: 4,8 mio 2009: 3,5 mio 2010: 2 mio. kr. 2011: 1 mio. kr. 2012: 0 Der er i konsekvens heraf fratrukket ca mio. kr i fra den administrative lønsum i budgettet for 2010 Samlet er lønsummen på konto 6 fra 2009 til 2010 blevet reduceret med Effektivisering 1%: Chefstillinger efter kommunalreformen Aftrapning af tillægsbevilling I alt Omregnet i årsværk vil dette udgøre en tilpasning på ca stillinger på administrationen i I budgettet for 2009 blev der fjernet administrativ lønsum på 8.6 mio. kr svarende til 23 årsværk. Direktionen vil i lighed med tidligere iværksætte denne besparelse umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for Ved iværksættelsen vil der blive lagt vægt på at placere besparelserne, hvor der enten kan fjernes et samlet antal opgaver eller hvor en omlægning og effektivisering af arbejdsgange får mindst mulige konsekvenser. En yderligere % besparelse vil fordele sig med nedenstående beløb. Hver procents yderligere besparelse medfører en reduktion på ca. 4 stillinger

13 1 % reduktion % reduktion % reduktion % reduktion R-4 Økonomiudvalget Erhvervsområdet Reduktion Ved en gennemgang af budgettet for 2010 i lyset af hjemtagningen af erhvervsserviceopgaven fra Djursland Erhverv vil den samlede udgift til erhvervsserviceområdet kunne reduceres med kr Erhvervsområdet R-5 Økonomiudvalget Turismefremme Reduktion Norddjurs og Syddjurs kommune driver en fælles turismefremme organisation Destination Djursland. Syddjurs Kommunes bevilling til Destination Djursland udgør i 2010 kr Rammereduktion på bevillingen til Destination Djursland på 4%, ca. kr vil medføre en reduktion i medarbejderstaben/en reduktion i mulighederne for at markedsføre Djursland som turismedestination. Besparelsen vil medføre en tilsvarende reduktion i Norddjurs Kommunes bevilling til Destination Djursland. 4 % reduktion

14 10-R-6 Økonomiudvalget Honorar til politikere Reduktion Der udbetales honorar til politikere for deltagelse i byråds og udvalgsarbejde. I forbindelse med tidligere budgetforhandlinger er der fremsat forslag om reduktioner på formandsvederlag mm. En 4% reduktion svarer til kr. om året. Reduktion i honorar til politikere R-7 Økonomiudvalget Ingen nye webbaserede selvbetjeningsløsninger i Reduktion 1. Webløsninger intra- og internet. Prioriteringen af webservices i Syddjurs kommune er i dag prioriteret højt, og følger det vedtagne digitale mål for: Den digitale borger og medarbejderservice indføres i alle fagområder, i form af information, rådgivning og selvbetjening med udgangspunkt i borgernes og medarbejdernes behov for en effektiv, fleksibel og let tilgængelig service. Det har betydet at funktioner og løsninger hele tiden opdateres og nye funktioner etableres løbende i samklang med behov og rationel drift søges opnået. Eksempelvis - digitalsignatur og adgang for alle medarbejdere på intranet, - Sikker post- - Borgerens sag på nettet og automatisering af selvbetjeningsydelser til borgere m. v. Det har blandt andet betydet at vore borgerrettede webløsninger ved udgangen af 2008 blev vurderet af Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling til at være blandt de fire bedste af kommunale internetbaserede selvbetjeningsborgerservices i Danmark. Det foreslås nu en reduktionsblok og dermed at reducere indsatsen med ,- kr. som betyder et stop i 2010 for alle aktiviteter på webområdet. Konsekvenser af reduktion: Layout og funktionaliteter på samt digital kommunikation/ intranet for alle 4000 medarbejdere bliver ikke forbedret. Det er med reduktionen ikke muligt at kunne opfylde ministeriet krav til offentlige hjemmesiders funktionaliteter og indhold for 2010, samt løbende bestræbelserne på at klargøre til E dag

15 Der vil ikke være finansiel dækning for videreudvikling af webbaserede selvbetjeningsløsninger, dels borgerrettet selvbetjening, og dels automatiserede interne digitale webløsninger. Ingen nye webbaserede selvbetjeningsløsninger i

16 Økonomiudvalget udvidelser 10-U-1 Økonomiudvalget Neutralisering af dobbelt effektivisering Udvidelse Byrådet besluttede på sit møde den 31. januar 2008 at give økonomiudvalget en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. som udgjorde det beløb der var i difference mellem lønomkostningerne til administrativt personale overtaget fra kommunerne ved strukturreformen, og så den lønsum der i de tidligere kommuner var afsat til aflønning af samme medarbejdere. Beløbet blev efterfølgende indarbejdet i budget 2009 med 3,5 mio. kr. og med 2 mio. kr. i 2010 og 1 mio. kr. i 2011 samt udfaset til 0 kr. i Nedtrapningen blev begrundet med igangsættelsen af effektiviseringsprojekter. I basisbudget 2010 indgår nedtrapningen med et mindre budget på 1,5 mio. kr. i 2010 i forhold til lønsummen i For 2011 og efterfølgende år er der et mindre budget på henholdsvis 2,5 mio. kr., 3,5 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Samtidig er der som princip i basisbudgettet indarbejdet rationale ved effektivisering på 1% om året, hvilket for lønsummen på administrationen svarer til cirka 1,5 mio. kr. i 2010, 2,9 mio. kr. i 2011, 4,3 mio. kr. i 2012 og 5,7 mio. kr. i Der er således tale om besparelser der bygger på samme forudsætning, og det foreslås derfor, at den oprindelige nedtrapning på 3,5 mio. kr. fra 2009 til 2012 fremskrevet til 2010 priser neutraliseres som teknisk korrektion. Neutralisering af dobbelt effektiverings U-2 Økonomiudvalget Drift af administrationsbygninger Udvidelse Der er behov for yderligere ressourcer til driften af især administrationsbygningen i Rønde, da der fra starten har været afsat for få ressourcer. Det er forsøgt udlignet i de 2 foregående år, men der er ikke tilstrækkeligt ressourcer til de helt basale funktioner, som renovation, alarmanlæg mm. Der er i budgetopfølgningen i 2009 et merforbrug på administrationsbygninger på 0,3 mio. kr

17 Drift af administrationsbygninger U-3 Økonomiudvalget Lederuddannelse Udvidelse Hidtil har der ikke været afsat midler til lederuddannelse på det administrative område. Gennem de første 2 år har der samlet set været reduceret ekstern kursusvirksomhed, da tiden har været investeret i arbejdet med kommunesammenlægning, og derfor har det været muligt at afholde udgifterne indenfor den samlede kursus- og uddannelsesramme, hvor der årligt er afsat under 3000 kr. pr. medarbejder. Ud over de specifikke udfordringer Syddjurs Kommune står over for, stiller den generelle samfundsudvikling store krav til en løbende opdatering af de ledelsesmæssige kvalifikationer, og derfor er der behov for en budgetudvidelse på kr. Lederuddannelse U-4 Økonomiudvalget Kontorinventar Udvidelse Der er ikke afsat beløb til vedligeholdelse og nyindkøb af inventar til de godt 400 medarbejdere på de 4 administrationsbygninger. Der er løbende behov for indkøb af nedslidte kontorstole, ligesom der er behov for indkøb til medarbejdere ud fra arbejdsmiljømæssige hensyn. Der foreslås afsat et budgetbeløb på kr. Kontorinventar

18 10-U-5 Økonomiudvalget Supervision af rådgivere Udvidelse I forbindelse med det faglige arbejde, som især socialrådgivere udfører på familieområdet, jobcenter og voksenhandicapområdet, er medarbejderne ofte udsat for meget pressede situationer ift. de borgere der arbejdes med. Derfor er der et stort behov for at tilbyde supervision til disse medarbejdere, så de både fagligt og personligt kan håndtere dette pres. På grund af den meget lave deltagelse i kurser og uddannelse har det hidtil kunnet afholdes indenfor disse budgetter, men det er ikke muligt længere, hvorfor der er behov for at afsætte kr. i budgettet. Supervision af rådgivere U-6 Økonomiudvalget Opdatering af IT platform og basissystemer Udvidelse IKT organisationen i Syddjurs Kommune har ansvaret for at den administrative IT Platform og infrastruktur til alle tider er opdateret og opfylder organisationen krav til sikker IT drift og svartider, med tilstrækkelig server og datakapacitet som er bestykket med et hardwaremiljø, som opfylder de næste års krav til servermiljøer. Til enhver tid at sikre nødvendig sikkerheds- og backupmiljø både fysisk, på netværk og i adgangskontrol Den nuværende samlede administrative IT platform med servere, Citrix og nødvendige IT systemer og grundapplikationer, er etableret juni 2006, og skal successivt erstattes. Dels for at sikre tilfredsstillende svartider og erstatte forældede og kritiske systemer og hardware. Syddjurs Kommune IT platform blev i 2006 og 2007 etableres ved en anlægsbevilling på 41,5 mio. kr. Finansiering af IT anlægsbevillingen var et 5 års lån, der blev optaget Dvs. i 2013 bortfald afdrag og renter på dette lån. Afdrag og renter er tilrettet i budget. Dvs. der er således i budgettet tale om at flytte udgifter fra afdrag og rente til leasings ydelser. Datalagerne og databaser er udvidet drastisk fra 3 terrabyte i januar 2007 til 17 terrabyte juni 2009, som betyder at der er omkostninger til ekstra datastore, og dermed backup og restorekapacitet. Serviceaftaler i den eksisterende IT platform er på 4 år. Serviceaftalerne udløber sommeren 2010, og kan ikke forlænges

19 Udvidelsesblokken omfatter ikke udskiftning af brugerudstyr, herunder pc ere og citrixklienter/ Tynde klienter, m.v. Serviceniveau 1 Der anmodes om en udvidelsesblok kr. til udskiftning og opdatering af IT platformen, som foreslås finansieret som en 3 års leasingaftale. Leasingperioden er 3 år, da det er Syddjurs Kommune standard levetid på IT-udstyr i omkostningsregnskabet (svarende IM regler). Der er anvendt samme renteniveau (4%) i overslagsårene som i rentebudgettet. Udskiftningen og opdatering af datalager indeholder følgende områder: Servere, datalager, backupsystem, udskiftning af kommunens 2 fællesscannere, opdatering af administrativ kontorpakke fra Office 2003 til nyeste version, samt udskiftning af XP styresystem til Windows Investering på kr. foreslås som 3 år leasing med 1. ydelse primo 2011 Serviceniveau 2 Der anmodes om en udvidelsesblok på kr. til udskiftning og opdatering. som foreslås finansieret som en 3 års leasingaftale. Udskiftningen og opdatering af datalager indeholder følgende områder: Servere, datalager, backupsystem og opdatering af XP styresystem til Windows Leverandøren oplyser at der fra oktober 2009 ikke længere er support og opdatering på styresystemet XP. I serviceniveau 2 er der ikke midler til at opdatere, dels den administrativ kontorpakke fra Office 2003 til nyeste version, dels udskiftning af XP styresystem til Windows Investering på kr. foreslås som 3 år leasing med 1. ydelse primo 2011 Serviceniveau Serviceniveau

20 Økonomiudvalget øvrige 10-Ø-1 Økonomiudvalget Lederløn ved fusion/strukturændringer Øvrige - Reduktion Forslag stillet af økonomiudvalgsmedlem Hardy Vinter. Økonomiudvalget besluttede den 16.juni 2009 at henvise forslaget til budgetkataloget. I forbindelse med kommende fusioner og strukturændringer i Syddjurs kommunes organisation fortsætter nuværende ledere ikke med deres nuværende løn. Efter ny indplacering i organisationen tilpasses den fremtidige løn til den nye stillings indhold og opgaver. Provenu kan p.t. ikke opgøres, men der kan vedtages en principbeslutning. De eksisterende overenskomster har stor indflydelse på forslagets gennemførelse, da der f.eks. gælder særlige regler for tjenestemandsansatte. Principbeslutning om tilpasning af nuværende lederes løn ved ændring i struktur eller fusion Ø-2 Økonomiudvalget 6. ferieuge - ingen udbetaling Øvrige - Reduktion Forslag stillet af økonomiudvalgsmedlem Hardy Vinter. Økonomiudvalget besluttede den 16.juni 2009 at henvise forslaget til budgetkataloget. Syddjurs kommune har i regnskabsåret 2008 udbetalt kr. 10,9 mio. vedrører medarbejderes 6. ferieuge. Af beløbet udgør ca. kr. 6 mio. udbetaling ved stillingsskift. Den resterende andel på ca. kr. 5 mio. vedrører medarbejdere, som ikke har afholdt 6. ferieuge, og derfor har modtaget udbetaling i stedet. Lovgrundlag: Prg. 19 stk. 1 i aftale om ferie for personale ansat i kommuner. "Ønsker en månedslønnet ansat ikke at holde optjente ferietimer ud over 15,42 timer pr. måned (6. ferieuge) i ferieåret, har den ansatte ret til at få de resterende ferietimer udbetalt ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb, jf. dog prg. 19a."

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere