Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner Udvidelser Øvrige Udvalget for familie og institutioner: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for plan, udvikling og natur: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for job og erhverv: Reduktioner Anlæg

2 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type Økonomiudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Billeasing Teknisk T-2 Neutralisering af sparepulje fra genåbning af budget 2009 Teknisk T-3 Kompensation for ekstra prisstigning på IT-systemer Teknisk T-4 Lavere reguleringsordning Teknisk T-5 Faldende priser i forhold til skøn i foråret Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Stigning i byggesagsgebyrer Reduktion R-2 Levering af ydelser til Syddjurs Spildevand Reduktion???? 10-R-3 Administrativ organisation, lønsum Reduktion R-4 Erhvervsområdet Reduktion R-5 Turismefremme Reduktion R-6 Honorar til politikere Reduktion R-7 Ingen nye webbaserede selvbetjeningsløsninger i 2010 Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Neutralisering af dobbelt effektivisering Udvidelse U-2 Drift af administrationsbygninger Udvidelse U-3 Lederuddannelse Udvidelse U-4 Kontorinventar Udvidelse U-5 Supervision af rådgivere Udvidelse U-6 Opdatering af IT platform og basissystemer Udvidelse Øvrige (beløbet er IKKE indregnet i summen med samlede reduktionsforslag) I alt Ø-1 Lederløn ved fusion/strukturændringer Øvrige Ø-2 6. ferieuge - ingen udbetaling Øvrige Udvalget for familie og institutioner Tekniske korrektioner I alt T-1 Dagplejen - ændring af børntal Teknisk T-2 Daginstitutioner - ændring af børnetal Teknisk T-3 Særlige dyre enkeltsager Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Reduktion i tildeling af tidlig SFO Reduktion R-2 Højere forældrebetaling i SFO (takststigning med kr. 500 pr. md) Reduktion R-3 Ungdommens Uddannelsesvejledning Reduktion R-4 Ny skolestruktur Reduktion R-5 Behandlingstilbud - familiehusene Reduktion R-6 Halvering af støtte til småbørn Reduktion R-7 Dagplejen Reduktion Side 1 af 5

3 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type R-8 Integrerede institutioner og børnehaver Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Familieafdelingen - anbringelsesområdet Udvidelse U-2 Familieafdelingen - PPR Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Ud- og ombygningsplan for skolerne (borgernære områder) Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske korrektioner I alt T-1 Aktivitetsbestemt medfinansiering Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Rengøring hver 3. uge Reduktion R-2 Personlig pleje - hjemmeplejen Reduktion R-3 Personlig pleje - plejeboliger Reduktion R-4 Reduceret serviceniveau vedligeholdende træning Reduktion R-5 Nedlæggelse omsorgsaktiviteter Reduktion R-6 Øget brugerbetaling madservice Reduktion R-7 Øget brugerbetaling kørsel dagcentre Reduktion R-8 Ophør madproduktion levebomiljøer Reduktion R-9 Nedlæggelse demensteam Reduktion R-10 Træning og aktivitet - nedlæggelse døgngenoptræning Reduktion R-11 Sundhedsfremmende og forebyggende indsats Reduktion R-12 Forebyggende hjemmebesøg Reduktion R-13 Sundhedsteamet Reduktion R-14 Tandplejen - 5% besparelse Reduktion R-15 Serviceniveau til Bostøtte og Hjemmevejledning Reduktion R-16 Misbrugsindsatsen Reduktion R-17 Tandplejen - FKO Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Kørsel træning og aktivitet Udvidelse U-2 Pulje til kompensation af huslejetab Udvidelse U-3 Fiberrengøring Udvidelse U-4 Forløbskoordinator senhjerneskadeområdet Udvidelse U-5 Sundhedspulje Udvidelse U-6 Forankring projekt krop, mad og bevægelse Udvidelse U-7 Tandplejen (Ny struktur) 3,7% udvidelse Udvidelse U-8 ADHD området - fremtidig indsats Udvidelse U-9 Kørsel efter aktiviteter Udvidelse U-10 Bostøtte til særlige sager Udvidelse Side 2 af 5

4 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type U-11 Handicapindretning af offentlige mødelokaler og andre faciliteter Udvidelse U-12 Akutmidler til særligt dyre enkeltsager Udvidelse U-13 Tilgang af nye sager fra Børn- og Ungeområdet Udvidelse U-14 Tilbagekøb af hjælpemidler Udvidelse U-15 Ændret servicestandard på hjælpemiddelområdet Udvidelse U-16 Tandplejen - FKO Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Sektorplan ældreområdet (borgernære områder) Anlæg A-2 Søhusparken - træningsanlæg (borgernære områder) Anlæg A-3 Ombygning køkken Ringparken (borgernære områder) Anlæg A-4 Projektering og analyse af nybyggeri indenfor Voksen/Handicap Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske korrektioner I alt T-1 Vejbelysning - energiafgift ændring Teknisk T-2 Kollektiv trafik - ændring i budgetforudsætninger Teknisk T-3 Driftsbudget vedr. Slettehage fyr (el,vand,varme, udv. vedligehold) Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Grønne områder - mindre klipning Reduktion R-2 Grønne områder - særlige vedligeholdelseopgaver Reduktion R-3 Vejbelysning - natslukning Reduktion R-4 Vejbelægninger - slidlag Reduktion R-5 Kollektiv trafik - Ebeltoft rute 1 og 2 Reduktion R-6 Kollektiv trafik - hjemkørsel af skolebørn Reduktion R-7 Rammebesparelse på naturpleje Reduktion R-8 Rammebesparelse - Myndighedsbehandling Reduktion R-9 Team Ejendomme - generel besparelse Reduktion R-10 Team Ejendomme - huslejestigning Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Vejbelægninger - slidlag Udvidelse U-2 Kollektiv trafik - telebusordning Udvidelse U-3 Bygningsvedligeholdelse - klimaskærm/større tekniske anlæg Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Renovering af broer Anlæg A-2 Renovering af offentlige toiletter Anlæg A-3 Vejanlæg Galgebakken - forbedring og asfaltering Anlæg A-4 Vejbelysning - renovering Anlæg A-5 Ny tunnel under banen i Hornslet Anlæg A-6 P-plads ved Fregatmuseet - færdiggørelse Anlæg Side 3 af 5

5 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type A-7A Projektering og anlæg af fælles materielgård Anlæg A-8 Salg af materielpladser Anlæg A-9 Driftsoptimering (ved sammenlægning af materielgårde) Anlæg A-10 Havne - Ebeltoft Havn Anlæg A-11 Spildevand i det åbne land Anlæg A-12 Vandplanlægning i Syddjurs Anlæg A-13 Varmeplan Syddjurs Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske korrektioner I alt T-1 Ophør af tilskud fra Kulturministeriet Teknisk T-2 Driftsbudget vedr. Slettehage fyr (indvendig vedligeholdelse, rengøring) Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 LAG Puljen Reduktion R-2 Reduktion i tilskud til Filmhøjskolen og KOM-Bi Reduktion R-3 Reduktion i Aktivitetstilskud Reduktion R-4 Reduktion i tilskud til Fregatten Jylland Reduktion R-5 Kolind Svømmebad - lukning Reduktion R-6 18 puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde Reduktion R-7 Lukning af juniorklub Reduktion R-8 Forøgelse af forældrebetaling - juniorklub Reduktion R-9 Biblioteket - generel rammereduktion på 2% Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Planområdet - byforskønnelses-/udsmykningspulje Udvidelse U-2 Kommunale legepladser Udvidelse U-3 Anvendelse af private lokaler til folkeoplysning Udvidelse U-4 Museet for Syddjurs - forhøjelse af tilskud vedr. samarbejde Udvidelse U-5 Billedeskolen Udvidelse U-6 Kulturministeriet Udvidelse U-7 Ungdomsskolen - undervisning/aktivitet Udvidelse U-8 Ungdomsskolen - SSP Udvidelse U-9 Musikskolen - afvikling af venteliste Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Byfornyelse - Kolind Anlæg A-2 Kolind Friluftsbad - renovering Anlæg A-3 Anlægspuljer vedr. haller Anlæg A-4 Ungdomsskolen - vedligeholdelse / juniorklublokaler Anlæg A-5 Biblioteket - det ubemandet biblikotket Anlæg A-6 Bitingsstedet - færdiggørelse Anlæg Side 4 af 5

6 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2009 Forslag Tekst Type Udvalget for job og erhverv Reduktionsforslag I alt R-1 Aktivering via jobkonsulent Reduktion R-2 Aktivering via sundhedstilbud Reduktion R-3 Lavere antal over 52 uger sygedagpenge Reduktion R-4 Oprettelse af fleksjobpulje til midlertidige ansættelser Reduktion Anlægsønsker I alt A-1 Pavillon Anlæg Syddjurs Kommune Tekniske korrektioner I alt Reduktionsforslag I alt Udvidelsesforslag I alt Anlægsønsker I alt Heraf borgernære områder I alt Side 5 af 5

7 Økonomiudvalget - tekniske korrektioner 10-T-1 Økonomiudvalget Bil-leasing Teknisk I forbindelse med budgetlægningen for 2009 er der indarbejdet en besparelse på kr pr. år vedr. bil-leasing for hele organisationens biler. Syddjurs kommune har i samarbejde med Lease Plan foretaget analyse af Syddjurs kommunes bilpark bestående af i alt busser. Efterfølgende er busser udtaget af analysen. Efterfølgende er der besluttet, at der i 2009 sælges 51 biler i 2009 og 39 biler primo Der resterer herefter 30 biler med mulighed for inddragelse i ordningen når de anses udskiftningsmodne. Direktionen har den 1. juli 2007 iværksat denne fremgangsmåde. Med en forudsætning om salg af de sidste 30 biler primo 2011 kan der opstilles følgende, idet der i ved salg af de sidste 30 biler skønnes en besparelse og salgspris svarende til salgene i 2010: Driftsbesparelse salg 23 personbiler i Driftsbesparelse salg 28 varebiler i Salg 39 biler i Driftsbesparelse salg 28 varebiler i Salg 30 biler primo Driftsbesparelse salg 28 varebiler i I alt besparelse Besparelse ved budgetlægning 2009 (prisfremskrevet) Nettoregulering (afrundet) Se bilag til direktionsdagsorden den 1. juli 2009 (lease Plan af 16,juni 2009 og Malle Grimnitz af 23. juni 2009). Regulering til besparelse billeasing fra budget

8 10-T-2 Økonomiudvalget Neutralisering af sparepulje fra genåbning af budget 2009 vedr. strukturbesparelser Teknisk Ved en genåbning af budget 2009 besluttede byrådet på et møde den 4. februar 2009, at der i 2010 og overslagsårene indarbejdes en sparepulje på 2,25 mio. kr., der foregriber en del af det rationale, som må forventes at opstå ved de strukturændringer der drøftes i foråret 2009 og i forbindelse med budget Sparepuljen blev med de tekniske korrektioner til basisbudget 2010 reduceret med besparelsen på ledelsesstruktur i ungdomsskolen jf. byrådets sag på mødet den 28. maj Da det må forventes, at det resterende rationale udmøntes i forbindelse med de forslag fra budgetkataloget der indarbejdes i budget 2010, neutraliseres sparepuljen med en teknisk blok. Dette sikrer at rationalet ikke medregnes dobbelt i budgetforslaget. Neutralisering af sparepulje T-3 Økonomiudvalget Kompensation for ekstra prisstigning på ITsystemer Teknisk 1. Beskrivelse af forslagene. Digitalisering og automatisering af fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/ netværk og leasingomkostninger, udgør i alt 96,5 % af IT budgettet. og kan som udgangspunkt ikke reduceres uden det betyder et krav at erstatte de digitale processer med manuelle sagsbehandlingsprocesser. Det afsatte budget til IKT er for størstedelens vedkommende licenser, serviceafgifter og kontrakter indgået med eksterne leverandører. Budgettet udgør cirka 26 mio. kr. som er fremskrevet med 4,7% og 3,2% fra 2008 til IKT skønner at den reelle årlige prisstigning på fagsystemer og kontrakter i de to år er 7,5%. På den baggrund er der indarbejdet en priskorrektion på kr. til dækning af de kontrakter og licenser der ligger til grund for kommunens IKT

9 Meromkostninger på fagsystemomkostninger kr kr kr kr. 10-T-4 Økonomiudvalget (alle udvalg) Lavere reguleringsordning Teknisk 1. Beskrivelse af forslagene. I forbindelse med forhandlingerne i juni måned 2009 om kommunernes økonomi i 2010 har det indgået, at lønudviklingen på baggrund af reguleringsordningen pr. 1/ og pr. 1/ har ændret sig i forhold til de skøn der var i foråret. 1/ forventes en stigning på 0,48% mod tidligere forudsat 0,54%. 1/ forventes et fald på 1,06% mod tidligere forudsat 0,0% KL har pointeret, at det er vigtigt kommunerne tager hensyn til dette i forbindelse med budgetlægningen for 2010, således at kommunernes budgetter bygger på samme forudsætninger som aftalen mellem KL og regeringen. Helårsvirkningen af det forventede fald udgør i ,33% svarende til kr. ud fra en lønsum på cirka mio. kr. Skønnet for reguleringsordningen afhænger af lønudviklingen på det private og offentlige arbejdsmarked, og KL vurderer, at Finansministeriets skøn for den private lønudvikling er behæftet med større usikkerhed end vanligt som følge af den usikre konjunktursituation. Der er endvidere usikkerhed om, hvordan aftalen om reguleringsordningen mellem KL og KTO skal fortolkes. Spørgsmålet er, om de ansatte rent faktisk kan sættes ned i løn, eller om aftalen betyder, at der først kan ske en regulering for en negativ udmøntning, når der er øvrige generelle lønstigninger at nedsætte. Lavere reguleringsordning

10 10-T-5 Økonomiudvalget (alle udvalg) Faldende priser i forhold til skøn i foråret Teknisk 1. Beskrivelse af forslagene. I forbindelse med forhandlingerne i juni måned 2009 om kommunernes økonomi i 2010 har det indgået, at prisudviklingen fra 2008 til 2009 og forventningerne om prisudviklingen fra 2009 til 2010 har ændret sig i forhold til de skøn der var i foråret. KL har pointeret at det er vigtigt kommunerne tager hensyn til dette i forbindelse med budgetlægningen for 2010, således at kommunernes budgetter bygger på samme forudsætninger som aftalen mellem KL og regeringen. Ser man på de nye skøn for prisstigninger, så forventes stigningen fra 2009 til 2010 at være 0,4% for fødevarer, 5,5% for brændsel og drivmidler, 0,8% for øvrige varekøb, 2,8% for tjenesteydelser uden moms og 2,8% for øvrige tjenesteydelser. De fleste procenter er lavere end det er forudsat i det korrigerede basisbudget, men for brændsel og drivmidler er der tale om en stigning. Den økonomiske virkning af de ændrede forudsætninger fremgår af nedenstående tabel. 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser Brændsel og drivmidler Samlet priskorrektion Faldende priser

11 Økonomiudvalget - reduktioner 10-R-1 Økonomiudvalget Stigning i byggesagsgebyrer Reduktion Der ansættes på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning d. 11. august 2009 yderligere en byggesagsbehandler i en tidsbegrænset periode på 1 år med det formål at fjerne den oparbejdede pukkel af byggesager. Direktionen foreslår stillingen finansieret i 2010 af en stigning i byggesagsgebyrer på kr A: Stigning i byggesagsgebyrer B: Løn til byggesagsbehandler samt stigning i byggesagsgebyr R-2 Økonomiudvalget Levering af ydelser til Syddjurs Spildevand Reduktion Forsyningsområdet er udskilt til Syddjurs Spildevand A/S. Selskabet vil i en overgangsperiode fortsat benytte ydelser i form af lokaler, IT mm. Der forhandles i øjeblikket om hvilket honorar Syddjurs Kommune skal modtage for disse ydelser Ydelser til Syddjurs Spildevand????

12 10-R-3 Økonomiudvalget Administrativ organisation, lønsum Reduktion I basisbudgettet udgør 4% af den samlede lønsum for det administrative personale 6.2 mio kr. I dette beløb er der i basisbudgettet i lighed med de øvrige rammer fratrukket 1% ramme i effektiviseringsrationale. Derudover er der i basisbudgettet fratrukket kr som følge af aftrapningsordning vedr. chefstillinger i forbindelse med kommunesammenlægningen i udgangspunktet aftalt til kr fordelt med over 6 år. Der er i basisbudgettet fratrukket besparelser som følge af reduktionen af antallet af direktører og endelig er der ved tildelingen af en samlet lønsum på kr i 2008, besluttet i byrådet at som et led i effektiviseringen blev dette beløb aftrappet efter følgende model. 2008: 4,8 mio 2009: 3,5 mio 2010: 2 mio. kr. 2011: 1 mio. kr. 2012: 0 Der er i konsekvens heraf fratrukket ca mio. kr i fra den administrative lønsum i budgettet for 2010 Samlet er lønsummen på konto 6 fra 2009 til 2010 blevet reduceret med Effektivisering 1%: Chefstillinger efter kommunalreformen Aftrapning af tillægsbevilling I alt Omregnet i årsværk vil dette udgøre en tilpasning på ca stillinger på administrationen i I budgettet for 2009 blev der fjernet administrativ lønsum på 8.6 mio. kr svarende til 23 årsværk. Direktionen vil i lighed med tidligere iværksætte denne besparelse umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for Ved iværksættelsen vil der blive lagt vægt på at placere besparelserne, hvor der enten kan fjernes et samlet antal opgaver eller hvor en omlægning og effektivisering af arbejdsgange får mindst mulige konsekvenser. En yderligere % besparelse vil fordele sig med nedenstående beløb. Hver procents yderligere besparelse medfører en reduktion på ca. 4 stillinger

13 1 % reduktion % reduktion % reduktion % reduktion R-4 Økonomiudvalget Erhvervsområdet Reduktion Ved en gennemgang af budgettet for 2010 i lyset af hjemtagningen af erhvervsserviceopgaven fra Djursland Erhverv vil den samlede udgift til erhvervsserviceområdet kunne reduceres med kr Erhvervsområdet R-5 Økonomiudvalget Turismefremme Reduktion Norddjurs og Syddjurs kommune driver en fælles turismefremme organisation Destination Djursland. Syddjurs Kommunes bevilling til Destination Djursland udgør i 2010 kr Rammereduktion på bevillingen til Destination Djursland på 4%, ca. kr vil medføre en reduktion i medarbejderstaben/en reduktion i mulighederne for at markedsføre Djursland som turismedestination. Besparelsen vil medføre en tilsvarende reduktion i Norddjurs Kommunes bevilling til Destination Djursland. 4 % reduktion

14 10-R-6 Økonomiudvalget Honorar til politikere Reduktion Der udbetales honorar til politikere for deltagelse i byråds og udvalgsarbejde. I forbindelse med tidligere budgetforhandlinger er der fremsat forslag om reduktioner på formandsvederlag mm. En 4% reduktion svarer til kr. om året. Reduktion i honorar til politikere R-7 Økonomiudvalget Ingen nye webbaserede selvbetjeningsløsninger i Reduktion 1. Webløsninger intra- og internet. Prioriteringen af webservices i Syddjurs kommune er i dag prioriteret højt, og følger det vedtagne digitale mål for: Den digitale borger og medarbejderservice indføres i alle fagområder, i form af information, rådgivning og selvbetjening med udgangspunkt i borgernes og medarbejdernes behov for en effektiv, fleksibel og let tilgængelig service. Det har betydet at funktioner og løsninger hele tiden opdateres og nye funktioner etableres løbende i samklang med behov og rationel drift søges opnået. Eksempelvis - digitalsignatur og adgang for alle medarbejdere på intranet, - Sikker post- - Borgerens sag på nettet og automatisering af selvbetjeningsydelser til borgere m. v. Det har blandt andet betydet at vore borgerrettede webløsninger ved udgangen af 2008 blev vurderet af Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling til at være blandt de fire bedste af kommunale internetbaserede selvbetjeningsborgerservices i Danmark. Det foreslås nu en reduktionsblok og dermed at reducere indsatsen med ,- kr. som betyder et stop i 2010 for alle aktiviteter på webområdet. Konsekvenser af reduktion: Layout og funktionaliteter på samt digital kommunikation/ intranet for alle 4000 medarbejdere bliver ikke forbedret. Det er med reduktionen ikke muligt at kunne opfylde ministeriet krav til offentlige hjemmesiders funktionaliteter og indhold for 2010, samt løbende bestræbelserne på at klargøre til E dag

15 Der vil ikke være finansiel dækning for videreudvikling af webbaserede selvbetjeningsløsninger, dels borgerrettet selvbetjening, og dels automatiserede interne digitale webløsninger. Ingen nye webbaserede selvbetjeningsløsninger i

16 Økonomiudvalget udvidelser 10-U-1 Økonomiudvalget Neutralisering af dobbelt effektivisering Udvidelse Byrådet besluttede på sit møde den 31. januar 2008 at give økonomiudvalget en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. som udgjorde det beløb der var i difference mellem lønomkostningerne til administrativt personale overtaget fra kommunerne ved strukturreformen, og så den lønsum der i de tidligere kommuner var afsat til aflønning af samme medarbejdere. Beløbet blev efterfølgende indarbejdet i budget 2009 med 3,5 mio. kr. og med 2 mio. kr. i 2010 og 1 mio. kr. i 2011 samt udfaset til 0 kr. i Nedtrapningen blev begrundet med igangsættelsen af effektiviseringsprojekter. I basisbudget 2010 indgår nedtrapningen med et mindre budget på 1,5 mio. kr. i 2010 i forhold til lønsummen i For 2011 og efterfølgende år er der et mindre budget på henholdsvis 2,5 mio. kr., 3,5 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Samtidig er der som princip i basisbudgettet indarbejdet rationale ved effektivisering på 1% om året, hvilket for lønsummen på administrationen svarer til cirka 1,5 mio. kr. i 2010, 2,9 mio. kr. i 2011, 4,3 mio. kr. i 2012 og 5,7 mio. kr. i Der er således tale om besparelser der bygger på samme forudsætning, og det foreslås derfor, at den oprindelige nedtrapning på 3,5 mio. kr. fra 2009 til 2012 fremskrevet til 2010 priser neutraliseres som teknisk korrektion. Neutralisering af dobbelt effektiverings U-2 Økonomiudvalget Drift af administrationsbygninger Udvidelse Der er behov for yderligere ressourcer til driften af især administrationsbygningen i Rønde, da der fra starten har været afsat for få ressourcer. Det er forsøgt udlignet i de 2 foregående år, men der er ikke tilstrækkeligt ressourcer til de helt basale funktioner, som renovation, alarmanlæg mm. Der er i budgetopfølgningen i 2009 et merforbrug på administrationsbygninger på 0,3 mio. kr

17 Drift af administrationsbygninger U-3 Økonomiudvalget Lederuddannelse Udvidelse Hidtil har der ikke været afsat midler til lederuddannelse på det administrative område. Gennem de første 2 år har der samlet set været reduceret ekstern kursusvirksomhed, da tiden har været investeret i arbejdet med kommunesammenlægning, og derfor har det været muligt at afholde udgifterne indenfor den samlede kursus- og uddannelsesramme, hvor der årligt er afsat under 3000 kr. pr. medarbejder. Ud over de specifikke udfordringer Syddjurs Kommune står over for, stiller den generelle samfundsudvikling store krav til en løbende opdatering af de ledelsesmæssige kvalifikationer, og derfor er der behov for en budgetudvidelse på kr. Lederuddannelse U-4 Økonomiudvalget Kontorinventar Udvidelse Der er ikke afsat beløb til vedligeholdelse og nyindkøb af inventar til de godt 400 medarbejdere på de 4 administrationsbygninger. Der er løbende behov for indkøb af nedslidte kontorstole, ligesom der er behov for indkøb til medarbejdere ud fra arbejdsmiljømæssige hensyn. Der foreslås afsat et budgetbeløb på kr. Kontorinventar

18 10-U-5 Økonomiudvalget Supervision af rådgivere Udvidelse I forbindelse med det faglige arbejde, som især socialrådgivere udfører på familieområdet, jobcenter og voksenhandicapområdet, er medarbejderne ofte udsat for meget pressede situationer ift. de borgere der arbejdes med. Derfor er der et stort behov for at tilbyde supervision til disse medarbejdere, så de både fagligt og personligt kan håndtere dette pres. På grund af den meget lave deltagelse i kurser og uddannelse har det hidtil kunnet afholdes indenfor disse budgetter, men det er ikke muligt længere, hvorfor der er behov for at afsætte kr. i budgettet. Supervision af rådgivere U-6 Økonomiudvalget Opdatering af IT platform og basissystemer Udvidelse IKT organisationen i Syddjurs Kommune har ansvaret for at den administrative IT Platform og infrastruktur til alle tider er opdateret og opfylder organisationen krav til sikker IT drift og svartider, med tilstrækkelig server og datakapacitet som er bestykket med et hardwaremiljø, som opfylder de næste års krav til servermiljøer. Til enhver tid at sikre nødvendig sikkerheds- og backupmiljø både fysisk, på netværk og i adgangskontrol Den nuværende samlede administrative IT platform med servere, Citrix og nødvendige IT systemer og grundapplikationer, er etableret juni 2006, og skal successivt erstattes. Dels for at sikre tilfredsstillende svartider og erstatte forældede og kritiske systemer og hardware. Syddjurs Kommune IT platform blev i 2006 og 2007 etableres ved en anlægsbevilling på 41,5 mio. kr. Finansiering af IT anlægsbevillingen var et 5 års lån, der blev optaget Dvs. i 2013 bortfald afdrag og renter på dette lån. Afdrag og renter er tilrettet i budget. Dvs. der er således i budgettet tale om at flytte udgifter fra afdrag og rente til leasings ydelser. Datalagerne og databaser er udvidet drastisk fra 3 terrabyte i januar 2007 til 17 terrabyte juni 2009, som betyder at der er omkostninger til ekstra datastore, og dermed backup og restorekapacitet. Serviceaftaler i den eksisterende IT platform er på 4 år. Serviceaftalerne udløber sommeren 2010, og kan ikke forlænges

19 Udvidelsesblokken omfatter ikke udskiftning af brugerudstyr, herunder pc ere og citrixklienter/ Tynde klienter, m.v. Serviceniveau 1 Der anmodes om en udvidelsesblok kr. til udskiftning og opdatering af IT platformen, som foreslås finansieret som en 3 års leasingaftale. Leasingperioden er 3 år, da det er Syddjurs Kommune standard levetid på IT-udstyr i omkostningsregnskabet (svarende IM regler). Der er anvendt samme renteniveau (4%) i overslagsårene som i rentebudgettet. Udskiftningen og opdatering af datalager indeholder følgende områder: Servere, datalager, backupsystem, udskiftning af kommunens 2 fællesscannere, opdatering af administrativ kontorpakke fra Office 2003 til nyeste version, samt udskiftning af XP styresystem til Windows Investering på kr. foreslås som 3 år leasing med 1. ydelse primo 2011 Serviceniveau 2 Der anmodes om en udvidelsesblok på kr. til udskiftning og opdatering. som foreslås finansieret som en 3 års leasingaftale. Udskiftningen og opdatering af datalager indeholder følgende områder: Servere, datalager, backupsystem og opdatering af XP styresystem til Windows Leverandøren oplyser at der fra oktober 2009 ikke længere er support og opdatering på styresystemet XP. I serviceniveau 2 er der ikke midler til at opdatere, dels den administrativ kontorpakke fra Office 2003 til nyeste version, dels udskiftning af XP styresystem til Windows Investering på kr. foreslås som 3 år leasing med 1. ydelse primo 2011 Serviceniveau Serviceniveau

20 Økonomiudvalget øvrige 10-Ø-1 Økonomiudvalget Lederløn ved fusion/strukturændringer Øvrige - Reduktion Forslag stillet af økonomiudvalgsmedlem Hardy Vinter. Økonomiudvalget besluttede den 16.juni 2009 at henvise forslaget til budgetkataloget. I forbindelse med kommende fusioner og strukturændringer i Syddjurs kommunes organisation fortsætter nuværende ledere ikke med deres nuværende løn. Efter ny indplacering i organisationen tilpasses den fremtidige løn til den nye stillings indhold og opgaver. Provenu kan p.t. ikke opgøres, men der kan vedtages en principbeslutning. De eksisterende overenskomster har stor indflydelse på forslagets gennemførelse, da der f.eks. gælder særlige regler for tjenestemandsansatte. Principbeslutning om tilpasning af nuværende lederes løn ved ændring i struktur eller fusion Ø-2 Økonomiudvalget 6. ferieuge - ingen udbetaling Øvrige - Reduktion Forslag stillet af økonomiudvalgsmedlem Hardy Vinter. Økonomiudvalget besluttede den 16.juni 2009 at henvise forslaget til budgetkataloget. Syddjurs kommune har i regnskabsåret 2008 udbetalt kr. 10,9 mio. vedrører medarbejderes 6. ferieuge. Af beløbet udgør ca. kr. 6 mio. udbetaling ved stillingsskift. Den resterende andel på ca. kr. 5 mio. vedrører medarbejdere, som ikke har afholdt 6. ferieuge, og derfor har modtaget udbetaling i stedet. Lovgrundlag: Prg. 19 stk. 1 i aftale om ferie for personale ansat i kommuner. "Ønsker en månedslønnet ansat ikke at holde optjente ferietimer ud over 15,42 timer pr. måned (6. ferieuge) i ferieåret, har den ansatte ret til at få de resterende ferietimer udbetalt ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb, jf. dog prg. 19a."

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner

Budget 2013 - Tekniske budgetkorrektioner 1 of 18 2. Samlede tekniske korrektioner Bevilling Korrektion 2013 2014 2015 2016 10 Økonomiudvalget +462.498 +462.498 +462.498 +462.498 11 Udvalget for familie og institutioner +12.459.995 +12.108.079

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 31. august 2015 Kl. 14:00 Lokale R 2 Administrationsbygningen Rønde, Hovedgaden 77, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE SEPTEMBER 2013 CENTER FOR DAGTILBUD Center for dagtilbud består af kommunale dagtilbud, dagpleje, specialgrupper,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere