Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004"

Transkript

1 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiviteter 4. Budgetopfølgning pr. 30/ Budgetrevision på teknik og miljøområdet 6. Servicetjek den politiske og administrative organisation 7. Indretning af Råhuset ved Hvalsø-hallerne 8. Ansøgning fra biblioteket om fuld dispositionsret over bloktilskud 9. Billedlegimitationskort til unge 10. Sommerferieaktiviteter 11. Servicetjek af SFO 12. Etablering af ekstra pladser i Hvalsø SFO 13. Ændring af normeringen for sundhedsplejersker 14. Ansøgning om lokaletilskud fra FDF og De Grønne pigespejdere 15. Budgetrevision på det sociale område pr. 30/ Servicetjek trafik og infrastruktur 17. Nedlæggelse af del af Odinsvej 18. Færdigasfaltering af cykelsti langs Raunsbjergvej 19. Leasing af rendegraver 20. Færdiggørelse af Melissehaven 21. Ændring af vedtægter Grundejerforeningen Ebberup 22. Tilbud på ingeniørrådgivning for projektforslag for bassinløsning, Kirke Hvalsø, samt tilretning af spildevandsplanforslag 23. Lokalplan 85, Hvalsø Tømmerhandel og Kommuneplantillæg nr Suppleringsvalg til Hvalsø Skoles skolebestyrelse 25. Kommunegaranti for Andelsboligforeningen Timianhaven. 26. Juridisk og økonomisk konsulentbistand vedrørende finansiering af ombygning af det gamle demens afsnit Lukket dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Stillingen som forvaltningschef Afbud: Grethe Saabye

3 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Punkt 2 udsættes og korrekt indstilling fra økonomiudvalget indføres. Punkt 13 udgår. Side 3 af 41

4 2. Årsregnskab Skattecenter J.nr :S08 Der er udarbejder årsregnskab for Skattecenter Trekroner I/S for perioden 1. juli december Regnskabet er revideret af PricewaterhouseCoopers og konklusionen er, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Ingen at Regnskabet og revisionsprotokollatet tages til orientering udvalget den 22. juni 2004 Ved ansøgning om tillægsbevillinger skal fagudvalget fremlægge forslag til finansiering indenfor vedkommende resortområde. Ledigestillinger skal genvurderes inden genbesættelse. Kommunalbestyrelsen Udsættes Årsregnskab 2003, Skattecenter Trekroner I/S Revisionsprotokollat om årsregnskab Side 4 af 41

5 3. Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver J.nr :P00 I 2001 blev det obligatorisk for kommunerne af udarbejde en statusopgørelse over værdien af fysiske aktiver på de kommunale forsyningsområder. I henhold til kommuneaftalerne for 2003 og 2004 er det blevet obligatorisk for kommunerne at udarbejde en samlet statusbalance for samtlige aktiver i kommunen. Åbningsbalancen skal etableres pr. 1/1 2004, men kommunerne har fået frist til den 30/ til den endelige udarbejdede statusbalance for de fysiske aktiver. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udmeldt nogle generelle retningslinier for, efter hvilke principper denne statusopgørelse kunne udarbejdes. Da der på mange områder i reglerne udelukkende er tale om vejledende retningslinier og anbefalinger, skal den enkelte kommune fastlægge de nærmere retningslinier og principper, som lægges til grund ved opgørelsen af værdien af kommunens aktiver. sk afdeling har derfor udarbejdet et forslag til regnskabspraksis der beskriver principper og retningslinier for registreringen af kommunens fysiske aktiver. Ingen økonomiske konsekvenser. at forslag til regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver godkendes udvalget den 22. juni 2004 Godkendt. Kommunalbestyrelsen Godkendt. Forslag til regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver. Side 5 af 41

6 4. Budgetopfølgning pr. 30/ J.nr Ø02/ Budgetopfølgning pr. 30/ Børne- og Kulturområdet Med udgangspunkt i forbruget pr. 30/4-04, samt det forventede forbrug resten af året, har forvaltningen gennemgået områdets budget. Totalt set er der opgjort et behov for tilførsel af midler på i alt kr jfr. nedenstående: 1. Rammebudgetoverførsel for Folkebiblioteket Statstilskud til servicemedarbejder samt mellemkommunal betaling er fejlagtigt ikke medregnet i rammeopgørelsen dette betyder at den godkendte overførsel er kr , hvilket skulle have været kr Budgetomplacering af budget vedr. vidtgående specialundervisning Hele budgettet vedr. specialundervisning - både egne og andre skoler er i 2004 er flyttet til undervisning af børn m. vidtgående handicap. Specialundervisning vedr skulle ikke have været flyttet og flyttes derfor tilbage til Fællesudgifter, Folkeskolen. 3. Øgede pensionsudgifter Vedr. Skolernes fællesudgifter pensionsforpligtelser Budget Kendte udgifter pr : Øgede pensionsudgifter i alt Rev. Budget pr Forventet merudgift Tiendeklasse Center i Roskilde P.g.a. ændret skøn i elevtal samt ændret betalingsaftale med Roskilde Kommune (15% rabat) Budget /30 elever i hhv. 2. og 1. skolehalvår Forventet forbrug i /20 elever i hhv. 2. og 1. skolehalvår Forventet mindreforbrug Personalesitutionen i Abbetved Børnegård Abbetved Børnegård har en midlertidig nedgang i børnetallet til 16 i august stigende til 18 i december. 4 børn forventes indmeldt primo 2005 Side 6 af 41

7 Ifølge principperne om personaleregulering i administrationsgrundlaget skal personaletimerne fra august 2004 reduceres og det vil medføre et ekstraordinært stort underskud for institutionen. Forvaltningen foreslår at problemet løses ved en midlertidig tildeling af et timetillæg på 10 timer ugtl. fra august - december 2004 grundet særlige forhold, jf. administrationsgrundlaget til delvis finansiering af underskuddet. Timetillægget inddrages, hvis børnetallet stiger til 20 inden årets udgang. Udgiften kr finansieres ved en budgetomplacering fra funkt fælles formål dagpleje / daginstitutioner. 6. Rammebudgetoverførsel for Hvalsø Hallerne Manglende regulering i 2003 for Hvalsø Hallernes andel af rengøring på i alt 4 timer pr. uge, svarende til 208 timer i Den godkendte rammeoverførsel på kr bliver herefter på kr , svarende til en mindreudgift på kr Merudgiftsydelse 28 og tabt arbejdsfortjeneste 29 ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Budget på begge områder er skønsmæssigt fastsat ved fremskrivning af forbruget pr Merforbruget skyldes bl.a. en tilgang af ydelsesmodtagere. Endvidere at de enkelte ydelser har været større end forventet. Antallet og størrelsen af de enkelte ydelser er vanskelige at skønne. De bevilgede merudgifter er i det væsentlige lovbestemte. Merforbrug netto Kr Merforbruget er begrundet i en tilgang af modtagere, og at flere af de nye modtagere kompenseres med en relativ høj bruttoløn. Herudover er det vanskeligt ved budgetlægningen at skønne kommende modtageres lønniveau og evt. pensionsordning, som der skal kompenseres for. Merforbrug netto Kr Den samlede udgift udgør i alt kr , der fordeler sig som følger: Ad 1: Merudgift kr Ad 2: Ingen økonomiske konsekvenser. Ad 3: Merudgift kr Ad 4: Mindreforbrug kr Ad.5: Ingen økonomiske konsekvenser. Ad 6: Mindreforbrug kr Ad 7: Merforbrug kr Side 7 af 41

8 at den samlede udgift kr finansieres af kassebeholdningen. Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Anbefales. udvalget den 22. juni 2004 Anbefales. Der ønskes iværksat et servicetjek på administrationen af 28 og 29 ydelserne. Kommunalbestyrelsen udvalgets indstilling godkendt. Ingen Side 8 af 41

9 5. Budgetrevision på teknik og miljøområdet J.nr :Ø02 Der er foretaget budgetrevision på teknik og miljøområdet. Med baggrund i forbruget pr. 30/ og det forventede forbrug resten af året har forvaltningen ingen bemærkninger. Budgetrevision pr. 30/04 ligger i sagen. Ingen at ovenstående tages til orientering Social- og Miljøudvalget den 15. juni 2004 udvalget den 22. juni 2004 Taget til orientering. Kommunalbestyrelsen Orientering. ingen Side 9 af 41

10 6. Servicetjek den politiske og administrative organisation. J.nr :P05 Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. februar 2004 at gennemføre servicetjek på udvalgte områder, herunder den politiske og administrative organisation. Administrationen har derfor udarbejdet et servicetjek af den politisk og administrative organisation. Servicetjek foreligger til drøftelse. Ingen økonomiske konsekvenser. at servicetjekket drøftes udvalget den 22. juni 2004 Genoptages på mødet i august. Ledige stillinger skal genvurderes inden genbesættelse. Kommunalbestyrelsen Orientering. Servicetjek af den politiske og administrative organisation. Side 10 af 41

11 7. Indretning af Råhuset ved Hvalsø-Hallerne J.nr :P1600/ Kommunalbestyrelsen vedtog i sit møde den 3. marts 2004 revideret forslag til indretning af råhuset ved Hvalsø-Hallerne. Kommunalbestyrelsen ønskede samtidig snarest mulig fremlagt en sag om afledte udgifter til inventar m.v. Bestyrelsen for Hvalsø-Hallerne har vurderet behovet for afledte udgifter til inventar, samt rengøring og fast ejendom, herunder opvarmning, el og vand. Bestyrelsen for Hvalsø-Hallerne har fremlagt et ønske om dækning af udgifter til afledt etableringsbehov samt drift. En uddybende oversigt over bestyrelsens ønsker er vedlagt sagen. De samlede udgifter ifølge forslaget udgør for i alt kr i 2004 og kr for 2005 og overslagsår, der er fordelt som følger: Afledte etableringsudgifter Inventar kr Etablering af højtaleranlæg til nye mødelokaler kr Mørklægningsgardiner ml. gl. cafe og hal kr Renovering af indgangstrappe og rampe til elevator kr Ændring af akustik i gl. hal kr I alt kr Afledte driftsudgifter 2004 Overslagsår Øget rengøring kr kr Øget brug af servicemedarbejder kr kr Øget driftstilskud (fast ejendom m.m.) kr kr I alt kr kr at der gives en tillægsbevilling til budget 2004 på kr til inventar finansieret af kassen. at øvrige afledte etableringsudgifter medtages som budgetønsker til budget at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2004 på i alt til den samordnede rengøring finansieret af kassen. at de øgede afledte udgifter til rengøring indregnes i budget 2005 og overslagsår. at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2004 på i alt til øget anvendelse af servicemedarbejder finansieret af kassen. at de øgede afledte udgifter til anvendelse af servicemedarbejder indregnes i budget 2005 og overslagsår. Side 11 af 41

12 at driftstilskuddet til Hvalsø-Hallerne hæves med i alt kr i 2004 finansieret ved en tillægsbevilling fra kassen. at det øgede afledte driftstilskud til Hvalsø-Hallerne indregnes i budget 2005 og overslagsår. Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Anbefales, idet rammen til kulturhus for 2005 reduceres med kr , svarende til udgifterne for inventar. Poul Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. udvalget den 22. juni 2004 udvalget indstiller, at der alene bevilges kr til inventar, idet kulturhusrammen for 2005 reduceres tilsvarende. Kommunalbestyrelsen udvalgets indstilling godkendt. Oversigt over Hvalsø-Hallernes vurderede behov for afledte udgifter i forbindelse med renovering af Hvalsø-Hallerne af Overslag over ønsker til inventar. Udarbejdet af Bestyrelsen for Hvalsø Hallerne. Side 12 af 41

13 8. Ansøgning fra Biblioteket om fuld dispositionsret over bloktilskud J.nr Ø /264 I forbindelse med indførelse af biblioteksloven af 1. juli 2000, forøgedes det kommunale bloktilskud, som følge af folkebibliotekernes udvidede forpligtelse til at stille materialer til rådighed. Hvalsø bibliotek fik rådighed over bloktilskuddet fra 2001 med henholdsvis kr i 2001, kr i 2002 og kr i I februar 2003 blev det offentliggjort, at der nu er tale om en varig bloktilskudskompensation på niveau 2003, dvs. for Hvalsø Biblioteks vedkommende kr Biblioteket søger om at få tilført den fulde andel af bloktilskuddet til bibliotekets økonomiske ramme i 2004 og fremover. Biblioteket skriver i ansøgningen, at det er vigtigt, at biblioteket tilføres pengene, da kommunen ifølge loven er forpligtet til at anskaffe nye, dyre medier, hvilket også er nødvendigt for at fastholde lånerne i Hvalsø Kommune. I budget 2004 og overslagsår er der budgetteret med kr. af tilskuddet, en udvidelse af budgettet til anskaffelser på biblioteket indebærer en merudgift på i alt kr pr. år. at der tilføres kr til bibliotekets ramme finansieret ved en tillægsbevilling fra kassen. Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Medtages som ønske til budget Administrationen anmodes om at analysere udgiftsniveauet til folkebiblioteker i forhold til omegnskommunerne. udvalget den 22. juni 2004 Børne- og kulturudvalgets indstilling anbefales. Kommunalbestyrelsen Børne- og kulturudvalgets indstilling godkendt. Side 13 af 41

14 Ansøgning fra biblioteket. Budget vedr. ny bibliotekslov Side 14 af 41

15 9. Billedlegimitationskort til unge J.nr P21/ Den 1. juli 2004 træder lov nr. 213 af 31. marts 2004 om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år i kraft. Ifølge loven kan personer på 16 år og derover af opholdskommunen få udstedt et legimitationskort med foto, mod betaling. Den unge kan ved personlig henvendelse ansøge om kortet via kommunen, der sørger for at det firma, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indgået aftale med, udsteder kortet og sender det direkte til ansøgeren. Opgaven varetages af Rådhusbutikken. Kortet er fuldt brugerfinansieret. Kommunen kan opkræve et gebyr på op til 150 kr. for kortet, som svarer til den maksimale takst for et nyt sygesikringsbevis. Udgiften til leverandøren er 22 kr. pr. kort, der dækker ansøgningsblanket, kort, kuvert og porto. Taksten for udstedelse af nyt sygesikringsbevis er i Hvalsø Kommune i kr. derfor, at taksten for legimitationskortet følger taksten for sygesikringsbeviset og at taksten fremover fastsættes ved budgetvedtagelsen, i lighed med andre takster og gebyrer. at taksten for udstedelse af billedlegimitationskort for unge over 16 år i 2004 fastsættes til kr. 145 og fremover fastsættes ved budgetvedtagelsen. Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Anbefales. udvalget den 22. juni 2004 udvalget indstiller at taksten for sygesikringskort og ungdomskort fastsættes til kr. 150 Kommunalbestyrelsen Gitte Gertsen stiller forslag om takst på 140 kr. For stemmer 5, imod stemmer 7. Ungdomskortet fastsættes til takst kr. 150 Side 15 af 41

16 Information fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 28. maj 2004 modtaget den 9. juni Side 16 af 41

17 10. Sommerferie aktiviteter J.nr Ø /265 Ved vedtagelsen af budgettet for 2004 og overslagsårene afsatte Kommunalbestyrelsen kr til sommerferieaktiviteter for større børn og unge i Hvalsø Kommune. Beløbet blev afsat udfra et budgetønske fra SSP-konsulenten og Ungdomsskolen. SSP-konsulenten har udarbejdet et program for sommerferieaktiviteter for børn og unge i alderen år i ugerne 28, 29 og 30. Programmet er opbygget således, at der er 1-3 aktiviteter hver dag inklusiv lørdage og søndage af forskellig karakter, så der er tilbud til både piger og drenge indenfor aldersgruppen. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2004 og overslagsår afsatte Kommunalbestyrelsen en udviklings- og omstillingspulje til politiske vedtagede tiltag, der blandt andet skulle finansiere etablering af sommerferieaktiviteter i Ungdomsskolen med kr , at det afsatte rådighedsbeløb frigives til formålet. at der frigives kr fra udvikling- og omstillingspuljen til politisk vedtagede tiltag til ungdomsskolen til brug ved etablering af sommeraktiviteter. Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Anbefales. Poul Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. udvalget den 22. juni 2004 Anbefales. Der skal fremsendes regnskab. Kommunalbestyrelsen udvalgets indstilling godkendt. Side 17 af 41

18 Aktivitetsbeskrivelse over sommerferieaktiviteter. Udarbejdet af Hvalsø Kommunale Ungdomsskole. Side 18 af 41

19 11. Servicetjek af SFO J.nr G12/ Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 24. februar 2004 besluttet at gennemføre servicetjek på udvalgte områder, herunder SFO. Forvaltningen har derfor udarbejdet et servicetjek af SFO, som er blevet drøftet af en følgegruppe bestående af de to SFO-ledere, 2 medarbejderrepræsentanter, forvaltningschefen og en konsulent fra børne- og kulturforvaltningen. Analysen foreligger hermed til drøftelse. Ingen Børne- og kulturforvaltningen foreslår at børne- og kulturudvalget drøfter analysen af SFO Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Drøftet. Udvalget ønsker SFO-området drøftet i forbindelse med budget udvalget den 22. juni 2004 Børne- og kulturudvalgets indstilling anbefales. Ledige stillinger skal genvurderes inden genbesættelse. Kommunalbestyrelsen Børne- og kulturudvalgets indstilling godkendt. Forvaltningen vurderer sammen med SFO-lederne fra d.d. og indtil budget 2005 er vedtaget genbesættelsen af ledige stillinger. Analyse af SFO udarbejdet af børne- og kulturforvaltningen Side 19 af 41

20 12. Etablering af ekstra pladser i Hvalsø SFO J.nr Ø40/ Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2004, at kælderlokalerne i "60-bygningen" på Hvalsø skole lovliggøres med henblik på at udvide kapaciteten i SFO. Fra august 2004 er der behov for nyetablering af ekstra 18 pladser, hvorfor SFO`en søger om et etableringsbeløb til indkøb af garderober, møbler, gardiner, m.m. til en samlet pris på kr Forvaltningen bemærker, at der tidligere er anvendt et fast inventarbeløb med kr pr. barn ved etablering fra grunden (ny institution). Udgift kr til 22 ekstra pladser a` kr Udgiften er ikke opført i budgettet. at der til grundetablering af ekstra 18 pladser i Hvalsø Sfo meddeles en tillægsbevilling på kr , der finansieres ved kasseforbrug Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Anbefales. Antallet af pladser tilrettes til 18 med en økonomi svarende til kr Poul Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. udvalget den 22. juni 2004 Børne- og kulturudvalgets indstilling anbefales. Kommunalbestyrelsen Børne- og Kulturudvalgets indstilling godkendt. Ansøgning fra Hvalsø Sfo af 19. maj Side 20 af 41

21 13. Ændring af normeringen for sundhedsplejersker J.nr G01/ Den kommunale sundhedspleje er et vigtigt led i kommunens forebyggende arbejde med børn og unge, hvor en tidlig indsats er en forudsætning for at løse et problem, før det udvikler sig. Sundhedsplejerskerne er de første, der møder forældre og børn. De fleste forældre og børn har stor tillid og åbenhed overfor deres sundhedsplejerske, hvorfor kontakten er positiv og kan bidrage til en forbedret indsats eller løsning af den enkelte families problem. Forvaltningen har i forbindelse med genbesættelsen af den ene af stillingerne som sundhedsplejerske vurderet behovet. Sundhedsplejen er normeret til 106 timer om ugen, der er fordelt på de 3 sundhedsplejersker med henholdsvis 37, 37 og 32 timer om ugen. Den seneste regulering af normeringen blev foretaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000, hvor normeringen blev hævet med 18 ugt. timer fra 88 til 106. Denne normering dækker de opgaver, der er i den kommunale sundhedstjeneste jf vedlagte notat, samt en række yderligere forebyggende formål svarende til 9 ugt.timer. (BKU den 9. maj 2000). Børne- og kulturforvaltningen vurderer, at det er muligt uden væsentlige serviceændringer at nedsætte normeringen med 7 ugentlige timer til i alt 99, der fordeles på de 3 sundhedsplejersker med henholdsvis 37, 32 og 30 timer om ugen. Den forventede besparelse er på kr. årligt i 2004 priser. at udvalget tager stilling til nedsættelsen af normeringen for sundhedsplejersker fra 106 ugentlige timer til 99 ugentlige timer. Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Peter W. Rasmussen, Socialdemokraterne, afventer KB. Grethe Saabye, Det Konservative Folkeparti, og Gitte Geertsen, Socialistisk Lokalliste, går imod. Jimmi Jensen, Venstre, går ind for nednormeringen. Poul Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. udvalget den 22. juni 2004 udvalget anbefaler at den samlede normering reduceres med 5 timer. Side 21 af 41

22 Det Konservative Folkeparti fastholder sin stillingtagen fra Børne- og kulturudvalget. Villy Hauritz afventer Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen Udgår. Notat om sundhedsplejen Side 22 af 41

23 14. Ansøgning om lokaletilskud fra FDF og De grønne Pigespejdere J.nr Ø /172 Sagen genoptaget På udvalgets møde den 18. maj 2004 blev spørgsmålet rejst om, hvem der skal betale for fremførsel af stikledninger til el og kloak. Teknisk afdeling har oplyst, at kommunen i den slags sager sørger for fremførslen og regningen sendes til ejeren, som i dette tilfælde er FDF og De grønne Pigespejdere. Der er ikke i forbindelse med byggetilladelsen givet tilsagn om, at kommunen afholder udgiften. Det er samtidig oplyst, at der er et fortilfælde hvor kommunen har betalt udgiften for en forening. FDF og De grønne Pigespejdere i Hvalsø søger om forhåndstilsagn på lokaletilskud til ny mødehytte mv., der skal opføres på Møllebjergvej mellem kolonihaverne og fodboldbanen. Spejderne regner med, at de kan overtage et hus, der har været brugt af Røde Kors til husning af flygtninge. Spejderne har i flere år ønsket at bygge eller købe egne lokaler og har været i dialog med Børne- og Kulturudvalget om ønsket. Ønsket er at få lokaler med udenomsarealer, hvor alle spejderne kan holde møder og lave spejderaktiviteter. Folkeoplysningslovens bestemmelser Lokaletilskud udbetales til foreningerne i henhold til Folkeoplysningsloven. Ifølge loven kan Kommunalbestyrelsen undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise egnede offentlige lokaler Kommunal bestyrelsen beslutte, at der ikke skal ydes lokaletilskud til nye lokaler, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen Lokaletilskuddet kan nedsættes forholdsmæssigt svarende til antallet af medlemmer over 25 år. Lokaletilskuddet beregnes i øjeblikket som 75% (lovmæssigt 65%) af følgende udgiftstyper: Renter af prioritetsgæld Lejebeløb vedr. lejede lokaler Skatter, afgifter og forsikringer Vedligeholdelse (ikke forbedringer) Opvarmning og belysning Side 23 af 41

24 Rengøring, evt. fornødent tilsyn Indtægter af enhver art ved udlejning/fremleje fratrækkes. Spejdernes nuværende lokaler Spejderne benytter i dag lokaler på Roskildevej ved Daghøjskolen i Hvalsø og Menighedsrådets lokaler på Fanøvej i Såby. Der udbetales ikke lokaletilskud til driften af disse lokaler. Kommunen betaler driften af lokalerne på Roskildevej. Praksis i Hvalsø Kommune Vi har 4 foreninger, der søger lokaletilskud til drift af egne lokaler, nemlig Hvalsø Skytteforening, Hvalsø Tennisklub, Hvalsø Hundevenner og Hvalsø Bio og Kulturhus (Børneklubben). Tilskuddet beregnes som 75% af driftsudgifterne, men kun for den del af medlemmerne, der er under 25 år. Spejderne har ca. 140 medlemmer, hvoraf kun ganske få er over 25 år. Udover ovennævnte foreninger udbetales lokaletilskud til rideklubberne, svømmeklubben, SPOR 1, Såby IF Thor, og spejderne modtager også lokaletilskud til deres ture og lejre. Derudover stiller kommunen lokalerne på Roskildevej, klubhuset på Møllebjergvej, Hvalsø Hallerne, Sognegården i Ny Tolstrup og skolernes lokaler gratis til rådighed for foreningerne. Spejderne har sparet op, så det er muligt at købe det omtalte hus, uden at skulle sætte foreningen i gæld. Der søges om forhåndstilsagn til lokaletilskud. Lokaletilskuddets størrelse forventes at blive kr årligt, efter de nuværende regler. Ved budgetlægningen for 2004 og overslagsår blev beløbet til lokaletilskud forhøjet fra kr til kr , fordi Folkeoplysningsudvalget var opmærksom på, at spejderne havde planer om at etablere en ny mødehytte. Udgiften til fremførsel af stikledning til kloak og el forelægges på mødet. Børne- og kulturforvaltningen foreslår at der gives forhåndstilsagn til FDF og De grønne Pigespejdere i Hvalsø om lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til hus på Møllebjergvej. Folkeoplysningsudvalgsformanden den 28. april 2004 Side 24 af 41

25 Indstiller til godkendelse. Børne- og Kulturudvalget den 10. maj 2004: Anbefales. udvalget den 18. maj 2004: Genoptages. Michael Lyng Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. at der gives forhåndstilsagn til FDF og De grønne Pigespejdere i Hvalsø om lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til hus på Møllebjergvej. At der tages stilling til om udgiften til fremførsel af stikledning til el og kloak skal afholdes af kommunen udvalget den 22. juni 2004 Ansøgningen imødekommes. Udgift til fremførelse af el, vand og kloak forelægges Kommunalbestyrelsen, der meddeler bevillingerne til frigivelse. Kommunalbestyrelsen udvalgets indstilling godkendt. Ansøgning fra FDF og De grønne Pigespejdere i Hvalsø af 22. marts 2004 med tilhørende bilag. Side 25 af 41

26 15. Budgetrevision på det sociale område pr. 30/ j.nr 00.01:Ø02/ Med baggrund i forbruget pr. 30/ og det forventede forbrug resten af året, har forvaltningen gennemgået det sociale budget med hensyn til udarbejdelse af forslag til tillægsbevilling. Det samlede merbevillingsbehov er opgjort til kr at der gives tillægsbevilling på kr finansieret ved kasseforbrug Social- og Miljøudvalget, den 15. juni 2004: godkendt. udvalget, den 22. juni 2004 Anbefales. Kommunalbestyrelsen, Godkendt. Opgørelse med bemærkninger af tillægsbevillingsbehov. Side 26 af 41

27 16. Servicetjek trafik og infrastruktur J.nr A50 Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. februar 2004 at gennemføre servicetjek på udvalgte områder herunder Materielgården, kontoområde trafik og infrastruktur. Forvaltningen har derfor udarbejdet en analyse af Trafik og infrastruktur. Analysen foreligger hermed til drøftelse. Ingen økonomiske konsekvenser. at analysen drøftes. Social- og Miljøudvalget den 15. juni 2004: Drøftet. udvalget den 22 juni år 2004 Orientering. Kommunalbestyrelsen den 29 juni år 2004 Orientering Notat Servicetjek trafik og infrastruktur Side 27 af 41

28 17. Nedlæggelse af del af Odinsvej J.nr P20/ Ifølge lov om offentlige veje er det kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvilke bestående veje, der nedlægges (Lovbekendtgørelse nr. 671 af stk. 1). Det foreslås at det nuværende offentlige vejstykke til ejendommene Odinsvej nedlægges, idet der er skaffet anden vejadgang til ejendommene og at vejstykket ikke tjener offentlige formål. Ifølge lov om offentlige veje, 90 stk. 1, skal vejbestyrelsen (Kommunalbestyrelsen) træffe beslutning om, hvorvidt vejen skal opretholdes som privat adgangsvej for en enkelt ejendom, som privat fællesvej for flere ejendomme eller udgå som færdselsareal. Det foreslås, at det nuværende offentlige vejstykke opretholdes som privat adgangsvej for ejendommen Odinsvej 22. Såfremt vejen opretholdes som privat vej for en enkelt ejendom, kan vejbestyrelsen tilpligte ejeren af denne at overtage vejarealet, idet vejbestyrelsen drager omsorg for matrikulære berigtigelse af de ændrede ejendomsretlige forhold i forbindelse med nedlæggelse af veje som offentlige. Vejbestyrelsens beslutninger skal kundgøres i de stedlige blade efter vejbestyrelsens bestemmelse. Ejere og brugere af ejendomme, der må skønnes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig underrettes om denne. Beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges og overgå til privat, kan ikke begrunde erstatningskrav over for vejbestyrelsen. Såfremt der træffes bestemmelse om opretholdelse af en nedlagt offentlig vej som privat, skal vejarealet, uanset fra hvilke ejendomme det er erhvervet, delt efter vejens midtlinie, tilbydes ejerne af de til vejen grænsende ejendomme for overtagelsesbeløb, der fastsættes af vejbestyrelsen. I mangel af mindelig overenskomst om overtagelsesbeløbets størrelse fastsættes dette af taksationskommissionen. Omkostninger til matrikulære berigtigelse søges i første omgang afholdt over driftsbudgettet. Der kan komme ansøgning om bevilling, idet der har været mange omkostninger og vil komme flere omkostninger i løbet af året. Side 28 af 41

29 at der træffes beslutning om nedlæggelse af det offentlige vejstykke til Odinsvej og at der træffes beslutning om at vejen skal opretholdes som privat adgangsvej til ejendommen Odinsvej 22 at ejeren af Odinsvej 22 tilpligtes at overtage vejarealet, idet Hvalsø Kommune drager omsorg for, og betaler for at få de matrikulære ændringer berigtiget ved landinspektør at det nedlagte offentlige vejareal overdrages til ejeren af Odinsvej 22 som det foreligger uden overtagelsesbeløb at vejbestyrelsens beslutninger kundgøres i Midtsjællands folkeblad samtig med at berørte ejere og brugere underrettes om beslutningen. Social- og Miljøudvalget den en godkendt. udvalget den 22. juni 2004 Anbefales. Kommunalbestyrelsen Godkendt Notat af vedrørende nedlæggelse af offentlig vejstykke Udskrift fra protokollen for Overtaksationskommissionen Oversigtskort af Side 29 af 41

30 18. Færdigasfaltering af cykelsti langs Raunsbjergvej J.nr G01/ I 2003 blev cykelstien til Kisserup langs Raunsbjergvej anlagt med asfaltbærelag. For at bærelaget skal kunne oppebære den optimale levetid, skal der i år udlægges slidlag på strækningen. Der er ikke indhentet tilbud på arbejdet endnu, men det skønnes, at slidlag kan udlægges for kr. På anlægsbudgettet til udførelse af cykelsti til Kisserup er der afsat kr. at der frigives kr. til udlægning af slidlag på cykelsti langs Raunsbjergvej. Social- og Miljøudvalget den : en godkendt. udvalget den 22. juni 2004 Anbefales. Kommunalbestyrelsen Godkendt Kortudsnit der viser stiens placering Side 30 af 41

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Propil ERFA-gruppen Beslutning Godkendt. Provsts

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 DAGSORDEN 1. Godkendelse af referat fra møde 4.6. og 16.6.2010 referater godkendtes. 2. Cirkulærer og bekendtgørelser I notat fra Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere