Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004"

Transkript

1 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiviteter 4. Budgetopfølgning pr. 30/ Budgetrevision på teknik og miljøområdet 6. Servicetjek den politiske og administrative organisation 7. Indretning af Råhuset ved Hvalsø-hallerne 8. Ansøgning fra biblioteket om fuld dispositionsret over bloktilskud 9. Billedlegimitationskort til unge 10. Sommerferieaktiviteter 11. Servicetjek af SFO 12. Etablering af ekstra pladser i Hvalsø SFO 13. Ændring af normeringen for sundhedsplejersker 14. Ansøgning om lokaletilskud fra FDF og De Grønne pigespejdere 15. Budgetrevision på det sociale område pr. 30/ Servicetjek trafik og infrastruktur 17. Nedlæggelse af del af Odinsvej 18. Færdigasfaltering af cykelsti langs Raunsbjergvej 19. Leasing af rendegraver 20. Færdiggørelse af Melissehaven 21. Ændring af vedtægter Grundejerforeningen Ebberup 22. Tilbud på ingeniørrådgivning for projektforslag for bassinløsning, Kirke Hvalsø, samt tilretning af spildevandsplanforslag 23. Lokalplan 85, Hvalsø Tømmerhandel og Kommuneplantillæg nr Suppleringsvalg til Hvalsø Skoles skolebestyrelse 25. Kommunegaranti for Andelsboligforeningen Timianhaven. 26. Juridisk og økonomisk konsulentbistand vedrørende finansiering af ombygning af det gamle demens afsnit Lukket dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Stillingen som forvaltningschef Afbud: Grethe Saabye

3 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Punkt 2 udsættes og korrekt indstilling fra økonomiudvalget indføres. Punkt 13 udgår. Side 3 af 41

4 2. Årsregnskab Skattecenter J.nr :S08 Der er udarbejder årsregnskab for Skattecenter Trekroner I/S for perioden 1. juli december Regnskabet er revideret af PricewaterhouseCoopers og konklusionen er, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Ingen at Regnskabet og revisionsprotokollatet tages til orientering udvalget den 22. juni 2004 Ved ansøgning om tillægsbevillinger skal fagudvalget fremlægge forslag til finansiering indenfor vedkommende resortområde. Ledigestillinger skal genvurderes inden genbesættelse. Kommunalbestyrelsen Udsættes Årsregnskab 2003, Skattecenter Trekroner I/S Revisionsprotokollat om årsregnskab Side 4 af 41

5 3. Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver J.nr :P00 I 2001 blev det obligatorisk for kommunerne af udarbejde en statusopgørelse over værdien af fysiske aktiver på de kommunale forsyningsområder. I henhold til kommuneaftalerne for 2003 og 2004 er det blevet obligatorisk for kommunerne at udarbejde en samlet statusbalance for samtlige aktiver i kommunen. Åbningsbalancen skal etableres pr. 1/1 2004, men kommunerne har fået frist til den 30/ til den endelige udarbejdede statusbalance for de fysiske aktiver. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udmeldt nogle generelle retningslinier for, efter hvilke principper denne statusopgørelse kunne udarbejdes. Da der på mange områder i reglerne udelukkende er tale om vejledende retningslinier og anbefalinger, skal den enkelte kommune fastlægge de nærmere retningslinier og principper, som lægges til grund ved opgørelsen af værdien af kommunens aktiver. sk afdeling har derfor udarbejdet et forslag til regnskabspraksis der beskriver principper og retningslinier for registreringen af kommunens fysiske aktiver. Ingen økonomiske konsekvenser. at forslag til regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver godkendes udvalget den 22. juni 2004 Godkendt. Kommunalbestyrelsen Godkendt. Forslag til regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver. Side 5 af 41

6 4. Budgetopfølgning pr. 30/ J.nr Ø02/ Budgetopfølgning pr. 30/ Børne- og Kulturområdet Med udgangspunkt i forbruget pr. 30/4-04, samt det forventede forbrug resten af året, har forvaltningen gennemgået områdets budget. Totalt set er der opgjort et behov for tilførsel af midler på i alt kr jfr. nedenstående: 1. Rammebudgetoverførsel for Folkebiblioteket Statstilskud til servicemedarbejder samt mellemkommunal betaling er fejlagtigt ikke medregnet i rammeopgørelsen dette betyder at den godkendte overførsel er kr , hvilket skulle have været kr Budgetomplacering af budget vedr. vidtgående specialundervisning Hele budgettet vedr. specialundervisning - både egne og andre skoler er i 2004 er flyttet til undervisning af børn m. vidtgående handicap. Specialundervisning vedr skulle ikke have været flyttet og flyttes derfor tilbage til Fællesudgifter, Folkeskolen. 3. Øgede pensionsudgifter Vedr. Skolernes fællesudgifter pensionsforpligtelser Budget Kendte udgifter pr : Øgede pensionsudgifter i alt Rev. Budget pr Forventet merudgift Tiendeklasse Center i Roskilde P.g.a. ændret skøn i elevtal samt ændret betalingsaftale med Roskilde Kommune (15% rabat) Budget /30 elever i hhv. 2. og 1. skolehalvår Forventet forbrug i /20 elever i hhv. 2. og 1. skolehalvår Forventet mindreforbrug Personalesitutionen i Abbetved Børnegård Abbetved Børnegård har en midlertidig nedgang i børnetallet til 16 i august stigende til 18 i december. 4 børn forventes indmeldt primo 2005 Side 6 af 41

7 Ifølge principperne om personaleregulering i administrationsgrundlaget skal personaletimerne fra august 2004 reduceres og det vil medføre et ekstraordinært stort underskud for institutionen. Forvaltningen foreslår at problemet løses ved en midlertidig tildeling af et timetillæg på 10 timer ugtl. fra august - december 2004 grundet særlige forhold, jf. administrationsgrundlaget til delvis finansiering af underskuddet. Timetillægget inddrages, hvis børnetallet stiger til 20 inden årets udgang. Udgiften kr finansieres ved en budgetomplacering fra funkt fælles formål dagpleje / daginstitutioner. 6. Rammebudgetoverførsel for Hvalsø Hallerne Manglende regulering i 2003 for Hvalsø Hallernes andel af rengøring på i alt 4 timer pr. uge, svarende til 208 timer i Den godkendte rammeoverførsel på kr bliver herefter på kr , svarende til en mindreudgift på kr Merudgiftsydelse 28 og tabt arbejdsfortjeneste 29 ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Budget på begge områder er skønsmæssigt fastsat ved fremskrivning af forbruget pr Merforbruget skyldes bl.a. en tilgang af ydelsesmodtagere. Endvidere at de enkelte ydelser har været større end forventet. Antallet og størrelsen af de enkelte ydelser er vanskelige at skønne. De bevilgede merudgifter er i det væsentlige lovbestemte. Merforbrug netto Kr Merforbruget er begrundet i en tilgang af modtagere, og at flere af de nye modtagere kompenseres med en relativ høj bruttoløn. Herudover er det vanskeligt ved budgetlægningen at skønne kommende modtageres lønniveau og evt. pensionsordning, som der skal kompenseres for. Merforbrug netto Kr Den samlede udgift udgør i alt kr , der fordeler sig som følger: Ad 1: Merudgift kr Ad 2: Ingen økonomiske konsekvenser. Ad 3: Merudgift kr Ad 4: Mindreforbrug kr Ad.5: Ingen økonomiske konsekvenser. Ad 6: Mindreforbrug kr Ad 7: Merforbrug kr Side 7 af 41

8 at den samlede udgift kr finansieres af kassebeholdningen. Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Anbefales. udvalget den 22. juni 2004 Anbefales. Der ønskes iværksat et servicetjek på administrationen af 28 og 29 ydelserne. Kommunalbestyrelsen udvalgets indstilling godkendt. Ingen Side 8 af 41

9 5. Budgetrevision på teknik og miljøområdet J.nr :Ø02 Der er foretaget budgetrevision på teknik og miljøområdet. Med baggrund i forbruget pr. 30/ og det forventede forbrug resten af året har forvaltningen ingen bemærkninger. Budgetrevision pr. 30/04 ligger i sagen. Ingen at ovenstående tages til orientering Social- og Miljøudvalget den 15. juni 2004 udvalget den 22. juni 2004 Taget til orientering. Kommunalbestyrelsen Orientering. ingen Side 9 af 41

10 6. Servicetjek den politiske og administrative organisation. J.nr :P05 Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. februar 2004 at gennemføre servicetjek på udvalgte områder, herunder den politiske og administrative organisation. Administrationen har derfor udarbejdet et servicetjek af den politisk og administrative organisation. Servicetjek foreligger til drøftelse. Ingen økonomiske konsekvenser. at servicetjekket drøftes udvalget den 22. juni 2004 Genoptages på mødet i august. Ledige stillinger skal genvurderes inden genbesættelse. Kommunalbestyrelsen Orientering. Servicetjek af den politiske og administrative organisation. Side 10 af 41

11 7. Indretning af Råhuset ved Hvalsø-Hallerne J.nr :P1600/ Kommunalbestyrelsen vedtog i sit møde den 3. marts 2004 revideret forslag til indretning af råhuset ved Hvalsø-Hallerne. Kommunalbestyrelsen ønskede samtidig snarest mulig fremlagt en sag om afledte udgifter til inventar m.v. Bestyrelsen for Hvalsø-Hallerne har vurderet behovet for afledte udgifter til inventar, samt rengøring og fast ejendom, herunder opvarmning, el og vand. Bestyrelsen for Hvalsø-Hallerne har fremlagt et ønske om dækning af udgifter til afledt etableringsbehov samt drift. En uddybende oversigt over bestyrelsens ønsker er vedlagt sagen. De samlede udgifter ifølge forslaget udgør for i alt kr i 2004 og kr for 2005 og overslagsår, der er fordelt som følger: Afledte etableringsudgifter Inventar kr Etablering af højtaleranlæg til nye mødelokaler kr Mørklægningsgardiner ml. gl. cafe og hal kr Renovering af indgangstrappe og rampe til elevator kr Ændring af akustik i gl. hal kr I alt kr Afledte driftsudgifter 2004 Overslagsår Øget rengøring kr kr Øget brug af servicemedarbejder kr kr Øget driftstilskud (fast ejendom m.m.) kr kr I alt kr kr at der gives en tillægsbevilling til budget 2004 på kr til inventar finansieret af kassen. at øvrige afledte etableringsudgifter medtages som budgetønsker til budget at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2004 på i alt til den samordnede rengøring finansieret af kassen. at de øgede afledte udgifter til rengøring indregnes i budget 2005 og overslagsår. at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2004 på i alt til øget anvendelse af servicemedarbejder finansieret af kassen. at de øgede afledte udgifter til anvendelse af servicemedarbejder indregnes i budget 2005 og overslagsår. Side 11 af 41

12 at driftstilskuddet til Hvalsø-Hallerne hæves med i alt kr i 2004 finansieret ved en tillægsbevilling fra kassen. at det øgede afledte driftstilskud til Hvalsø-Hallerne indregnes i budget 2005 og overslagsår. Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Anbefales, idet rammen til kulturhus for 2005 reduceres med kr , svarende til udgifterne for inventar. Poul Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. udvalget den 22. juni 2004 udvalget indstiller, at der alene bevilges kr til inventar, idet kulturhusrammen for 2005 reduceres tilsvarende. Kommunalbestyrelsen udvalgets indstilling godkendt. Oversigt over Hvalsø-Hallernes vurderede behov for afledte udgifter i forbindelse med renovering af Hvalsø-Hallerne af Overslag over ønsker til inventar. Udarbejdet af Bestyrelsen for Hvalsø Hallerne. Side 12 af 41

13 8. Ansøgning fra Biblioteket om fuld dispositionsret over bloktilskud J.nr Ø /264 I forbindelse med indførelse af biblioteksloven af 1. juli 2000, forøgedes det kommunale bloktilskud, som følge af folkebibliotekernes udvidede forpligtelse til at stille materialer til rådighed. Hvalsø bibliotek fik rådighed over bloktilskuddet fra 2001 med henholdsvis kr i 2001, kr i 2002 og kr i I februar 2003 blev det offentliggjort, at der nu er tale om en varig bloktilskudskompensation på niveau 2003, dvs. for Hvalsø Biblioteks vedkommende kr Biblioteket søger om at få tilført den fulde andel af bloktilskuddet til bibliotekets økonomiske ramme i 2004 og fremover. Biblioteket skriver i ansøgningen, at det er vigtigt, at biblioteket tilføres pengene, da kommunen ifølge loven er forpligtet til at anskaffe nye, dyre medier, hvilket også er nødvendigt for at fastholde lånerne i Hvalsø Kommune. I budget 2004 og overslagsår er der budgetteret med kr. af tilskuddet, en udvidelse af budgettet til anskaffelser på biblioteket indebærer en merudgift på i alt kr pr. år. at der tilføres kr til bibliotekets ramme finansieret ved en tillægsbevilling fra kassen. Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Medtages som ønske til budget Administrationen anmodes om at analysere udgiftsniveauet til folkebiblioteker i forhold til omegnskommunerne. udvalget den 22. juni 2004 Børne- og kulturudvalgets indstilling anbefales. Kommunalbestyrelsen Børne- og kulturudvalgets indstilling godkendt. Side 13 af 41

14 Ansøgning fra biblioteket. Budget vedr. ny bibliotekslov Side 14 af 41

15 9. Billedlegimitationskort til unge J.nr P21/ Den 1. juli 2004 træder lov nr. 213 af 31. marts 2004 om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år i kraft. Ifølge loven kan personer på 16 år og derover af opholdskommunen få udstedt et legimitationskort med foto, mod betaling. Den unge kan ved personlig henvendelse ansøge om kortet via kommunen, der sørger for at det firma, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indgået aftale med, udsteder kortet og sender det direkte til ansøgeren. Opgaven varetages af Rådhusbutikken. Kortet er fuldt brugerfinansieret. Kommunen kan opkræve et gebyr på op til 150 kr. for kortet, som svarer til den maksimale takst for et nyt sygesikringsbevis. Udgiften til leverandøren er 22 kr. pr. kort, der dækker ansøgningsblanket, kort, kuvert og porto. Taksten for udstedelse af nyt sygesikringsbevis er i Hvalsø Kommune i kr. derfor, at taksten for legimitationskortet følger taksten for sygesikringsbeviset og at taksten fremover fastsættes ved budgetvedtagelsen, i lighed med andre takster og gebyrer. at taksten for udstedelse af billedlegimitationskort for unge over 16 år i 2004 fastsættes til kr. 145 og fremover fastsættes ved budgetvedtagelsen. Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Anbefales. udvalget den 22. juni 2004 udvalget indstiller at taksten for sygesikringskort og ungdomskort fastsættes til kr. 150 Kommunalbestyrelsen Gitte Gertsen stiller forslag om takst på 140 kr. For stemmer 5, imod stemmer 7. Ungdomskortet fastsættes til takst kr. 150 Side 15 af 41

16 Information fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 28. maj 2004 modtaget den 9. juni Side 16 af 41

17 10. Sommerferie aktiviteter J.nr Ø /265 Ved vedtagelsen af budgettet for 2004 og overslagsårene afsatte Kommunalbestyrelsen kr til sommerferieaktiviteter for større børn og unge i Hvalsø Kommune. Beløbet blev afsat udfra et budgetønske fra SSP-konsulenten og Ungdomsskolen. SSP-konsulenten har udarbejdet et program for sommerferieaktiviteter for børn og unge i alderen år i ugerne 28, 29 og 30. Programmet er opbygget således, at der er 1-3 aktiviteter hver dag inklusiv lørdage og søndage af forskellig karakter, så der er tilbud til både piger og drenge indenfor aldersgruppen. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2004 og overslagsår afsatte Kommunalbestyrelsen en udviklings- og omstillingspulje til politiske vedtagede tiltag, der blandt andet skulle finansiere etablering af sommerferieaktiviteter i Ungdomsskolen med kr , at det afsatte rådighedsbeløb frigives til formålet. at der frigives kr fra udvikling- og omstillingspuljen til politisk vedtagede tiltag til ungdomsskolen til brug ved etablering af sommeraktiviteter. Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Anbefales. Poul Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. udvalget den 22. juni 2004 Anbefales. Der skal fremsendes regnskab. Kommunalbestyrelsen udvalgets indstilling godkendt. Side 17 af 41

18 Aktivitetsbeskrivelse over sommerferieaktiviteter. Udarbejdet af Hvalsø Kommunale Ungdomsskole. Side 18 af 41

19 11. Servicetjek af SFO J.nr G12/ Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 24. februar 2004 besluttet at gennemføre servicetjek på udvalgte områder, herunder SFO. Forvaltningen har derfor udarbejdet et servicetjek af SFO, som er blevet drøftet af en følgegruppe bestående af de to SFO-ledere, 2 medarbejderrepræsentanter, forvaltningschefen og en konsulent fra børne- og kulturforvaltningen. Analysen foreligger hermed til drøftelse. Ingen Børne- og kulturforvaltningen foreslår at børne- og kulturudvalget drøfter analysen af SFO Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Drøftet. Udvalget ønsker SFO-området drøftet i forbindelse med budget udvalget den 22. juni 2004 Børne- og kulturudvalgets indstilling anbefales. Ledige stillinger skal genvurderes inden genbesættelse. Kommunalbestyrelsen Børne- og kulturudvalgets indstilling godkendt. Forvaltningen vurderer sammen med SFO-lederne fra d.d. og indtil budget 2005 er vedtaget genbesættelsen af ledige stillinger. Analyse af SFO udarbejdet af børne- og kulturforvaltningen Side 19 af 41

20 12. Etablering af ekstra pladser i Hvalsø SFO J.nr Ø40/ Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2004, at kælderlokalerne i "60-bygningen" på Hvalsø skole lovliggøres med henblik på at udvide kapaciteten i SFO. Fra august 2004 er der behov for nyetablering af ekstra 18 pladser, hvorfor SFO`en søger om et etableringsbeløb til indkøb af garderober, møbler, gardiner, m.m. til en samlet pris på kr Forvaltningen bemærker, at der tidligere er anvendt et fast inventarbeløb med kr pr. barn ved etablering fra grunden (ny institution). Udgift kr til 22 ekstra pladser a` kr Udgiften er ikke opført i budgettet. at der til grundetablering af ekstra 18 pladser i Hvalsø Sfo meddeles en tillægsbevilling på kr , der finansieres ved kasseforbrug Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Anbefales. Antallet af pladser tilrettes til 18 med en økonomi svarende til kr Poul Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. udvalget den 22. juni 2004 Børne- og kulturudvalgets indstilling anbefales. Kommunalbestyrelsen Børne- og Kulturudvalgets indstilling godkendt. Ansøgning fra Hvalsø Sfo af 19. maj Side 20 af 41

21 13. Ændring af normeringen for sundhedsplejersker J.nr G01/ Den kommunale sundhedspleje er et vigtigt led i kommunens forebyggende arbejde med børn og unge, hvor en tidlig indsats er en forudsætning for at løse et problem, før det udvikler sig. Sundhedsplejerskerne er de første, der møder forældre og børn. De fleste forældre og børn har stor tillid og åbenhed overfor deres sundhedsplejerske, hvorfor kontakten er positiv og kan bidrage til en forbedret indsats eller løsning af den enkelte families problem. Forvaltningen har i forbindelse med genbesættelsen af den ene af stillingerne som sundhedsplejerske vurderet behovet. Sundhedsplejen er normeret til 106 timer om ugen, der er fordelt på de 3 sundhedsplejersker med henholdsvis 37, 37 og 32 timer om ugen. Den seneste regulering af normeringen blev foretaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000, hvor normeringen blev hævet med 18 ugt. timer fra 88 til 106. Denne normering dækker de opgaver, der er i den kommunale sundhedstjeneste jf vedlagte notat, samt en række yderligere forebyggende formål svarende til 9 ugt.timer. (BKU den 9. maj 2000). Børne- og kulturforvaltningen vurderer, at det er muligt uden væsentlige serviceændringer at nedsætte normeringen med 7 ugentlige timer til i alt 99, der fordeles på de 3 sundhedsplejersker med henholdsvis 37, 32 og 30 timer om ugen. Den forventede besparelse er på kr. årligt i 2004 priser. at udvalget tager stilling til nedsættelsen af normeringen for sundhedsplejersker fra 106 ugentlige timer til 99 ugentlige timer. Børne- og Kulturudvalget den 14. juni 2004 Peter W. Rasmussen, Socialdemokraterne, afventer KB. Grethe Saabye, Det Konservative Folkeparti, og Gitte Geertsen, Socialistisk Lokalliste, går imod. Jimmi Jensen, Venstre, går ind for nednormeringen. Poul Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. udvalget den 22. juni 2004 udvalget anbefaler at den samlede normering reduceres med 5 timer. Side 21 af 41

22 Det Konservative Folkeparti fastholder sin stillingtagen fra Børne- og kulturudvalget. Villy Hauritz afventer Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen Udgår. Notat om sundhedsplejen Side 22 af 41

23 14. Ansøgning om lokaletilskud fra FDF og De grønne Pigespejdere J.nr Ø /172 Sagen genoptaget På udvalgets møde den 18. maj 2004 blev spørgsmålet rejst om, hvem der skal betale for fremførsel af stikledninger til el og kloak. Teknisk afdeling har oplyst, at kommunen i den slags sager sørger for fremførslen og regningen sendes til ejeren, som i dette tilfælde er FDF og De grønne Pigespejdere. Der er ikke i forbindelse med byggetilladelsen givet tilsagn om, at kommunen afholder udgiften. Det er samtidig oplyst, at der er et fortilfælde hvor kommunen har betalt udgiften for en forening. FDF og De grønne Pigespejdere i Hvalsø søger om forhåndstilsagn på lokaletilskud til ny mødehytte mv., der skal opføres på Møllebjergvej mellem kolonihaverne og fodboldbanen. Spejderne regner med, at de kan overtage et hus, der har været brugt af Røde Kors til husning af flygtninge. Spejderne har i flere år ønsket at bygge eller købe egne lokaler og har været i dialog med Børne- og Kulturudvalget om ønsket. Ønsket er at få lokaler med udenomsarealer, hvor alle spejderne kan holde møder og lave spejderaktiviteter. Folkeoplysningslovens bestemmelser Lokaletilskud udbetales til foreningerne i henhold til Folkeoplysningsloven. Ifølge loven kan Kommunalbestyrelsen undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise egnede offentlige lokaler Kommunal bestyrelsen beslutte, at der ikke skal ydes lokaletilskud til nye lokaler, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen Lokaletilskuddet kan nedsættes forholdsmæssigt svarende til antallet af medlemmer over 25 år. Lokaletilskuddet beregnes i øjeblikket som 75% (lovmæssigt 65%) af følgende udgiftstyper: Renter af prioritetsgæld Lejebeløb vedr. lejede lokaler Skatter, afgifter og forsikringer Vedligeholdelse (ikke forbedringer) Opvarmning og belysning Side 23 af 41

24 Rengøring, evt. fornødent tilsyn Indtægter af enhver art ved udlejning/fremleje fratrækkes. Spejdernes nuværende lokaler Spejderne benytter i dag lokaler på Roskildevej ved Daghøjskolen i Hvalsø og Menighedsrådets lokaler på Fanøvej i Såby. Der udbetales ikke lokaletilskud til driften af disse lokaler. Kommunen betaler driften af lokalerne på Roskildevej. Praksis i Hvalsø Kommune Vi har 4 foreninger, der søger lokaletilskud til drift af egne lokaler, nemlig Hvalsø Skytteforening, Hvalsø Tennisklub, Hvalsø Hundevenner og Hvalsø Bio og Kulturhus (Børneklubben). Tilskuddet beregnes som 75% af driftsudgifterne, men kun for den del af medlemmerne, der er under 25 år. Spejderne har ca. 140 medlemmer, hvoraf kun ganske få er over 25 år. Udover ovennævnte foreninger udbetales lokaletilskud til rideklubberne, svømmeklubben, SPOR 1, Såby IF Thor, og spejderne modtager også lokaletilskud til deres ture og lejre. Derudover stiller kommunen lokalerne på Roskildevej, klubhuset på Møllebjergvej, Hvalsø Hallerne, Sognegården i Ny Tolstrup og skolernes lokaler gratis til rådighed for foreningerne. Spejderne har sparet op, så det er muligt at købe det omtalte hus, uden at skulle sætte foreningen i gæld. Der søges om forhåndstilsagn til lokaletilskud. Lokaletilskuddets størrelse forventes at blive kr årligt, efter de nuværende regler. Ved budgetlægningen for 2004 og overslagsår blev beløbet til lokaletilskud forhøjet fra kr til kr , fordi Folkeoplysningsudvalget var opmærksom på, at spejderne havde planer om at etablere en ny mødehytte. Udgiften til fremførsel af stikledning til kloak og el forelægges på mødet. Børne- og kulturforvaltningen foreslår at der gives forhåndstilsagn til FDF og De grønne Pigespejdere i Hvalsø om lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til hus på Møllebjergvej. Folkeoplysningsudvalgsformanden den 28. april 2004 Side 24 af 41

25 Indstiller til godkendelse. Børne- og Kulturudvalget den 10. maj 2004: Anbefales. udvalget den 18. maj 2004: Genoptages. Michael Lyng Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. at der gives forhåndstilsagn til FDF og De grønne Pigespejdere i Hvalsø om lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven til hus på Møllebjergvej. At der tages stilling til om udgiften til fremførsel af stikledning til el og kloak skal afholdes af kommunen udvalget den 22. juni 2004 Ansøgningen imødekommes. Udgift til fremførelse af el, vand og kloak forelægges Kommunalbestyrelsen, der meddeler bevillingerne til frigivelse. Kommunalbestyrelsen udvalgets indstilling godkendt. Ansøgning fra FDF og De grønne Pigespejdere i Hvalsø af 22. marts 2004 med tilhørende bilag. Side 25 af 41

26 15. Budgetrevision på det sociale område pr. 30/ j.nr 00.01:Ø02/ Med baggrund i forbruget pr. 30/ og det forventede forbrug resten af året, har forvaltningen gennemgået det sociale budget med hensyn til udarbejdelse af forslag til tillægsbevilling. Det samlede merbevillingsbehov er opgjort til kr at der gives tillægsbevilling på kr finansieret ved kasseforbrug Social- og Miljøudvalget, den 15. juni 2004: godkendt. udvalget, den 22. juni 2004 Anbefales. Kommunalbestyrelsen, Godkendt. Opgørelse med bemærkninger af tillægsbevillingsbehov. Side 26 af 41

27 16. Servicetjek trafik og infrastruktur J.nr A50 Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. februar 2004 at gennemføre servicetjek på udvalgte områder herunder Materielgården, kontoområde trafik og infrastruktur. Forvaltningen har derfor udarbejdet en analyse af Trafik og infrastruktur. Analysen foreligger hermed til drøftelse. Ingen økonomiske konsekvenser. at analysen drøftes. Social- og Miljøudvalget den 15. juni 2004: Drøftet. udvalget den 22 juni år 2004 Orientering. Kommunalbestyrelsen den 29 juni år 2004 Orientering Notat Servicetjek trafik og infrastruktur Side 27 af 41

28 17. Nedlæggelse af del af Odinsvej J.nr P20/ Ifølge lov om offentlige veje er det kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvilke bestående veje, der nedlægges (Lovbekendtgørelse nr. 671 af stk. 1). Det foreslås at det nuværende offentlige vejstykke til ejendommene Odinsvej nedlægges, idet der er skaffet anden vejadgang til ejendommene og at vejstykket ikke tjener offentlige formål. Ifølge lov om offentlige veje, 90 stk. 1, skal vejbestyrelsen (Kommunalbestyrelsen) træffe beslutning om, hvorvidt vejen skal opretholdes som privat adgangsvej for en enkelt ejendom, som privat fællesvej for flere ejendomme eller udgå som færdselsareal. Det foreslås, at det nuværende offentlige vejstykke opretholdes som privat adgangsvej for ejendommen Odinsvej 22. Såfremt vejen opretholdes som privat vej for en enkelt ejendom, kan vejbestyrelsen tilpligte ejeren af denne at overtage vejarealet, idet vejbestyrelsen drager omsorg for matrikulære berigtigelse af de ændrede ejendomsretlige forhold i forbindelse med nedlæggelse af veje som offentlige. Vejbestyrelsens beslutninger skal kundgøres i de stedlige blade efter vejbestyrelsens bestemmelse. Ejere og brugere af ejendomme, der må skønnes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig underrettes om denne. Beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges og overgå til privat, kan ikke begrunde erstatningskrav over for vejbestyrelsen. Såfremt der træffes bestemmelse om opretholdelse af en nedlagt offentlig vej som privat, skal vejarealet, uanset fra hvilke ejendomme det er erhvervet, delt efter vejens midtlinie, tilbydes ejerne af de til vejen grænsende ejendomme for overtagelsesbeløb, der fastsættes af vejbestyrelsen. I mangel af mindelig overenskomst om overtagelsesbeløbets størrelse fastsættes dette af taksationskommissionen. Omkostninger til matrikulære berigtigelse søges i første omgang afholdt over driftsbudgettet. Der kan komme ansøgning om bevilling, idet der har været mange omkostninger og vil komme flere omkostninger i løbet af året. Side 28 af 41

29 at der træffes beslutning om nedlæggelse af det offentlige vejstykke til Odinsvej og at der træffes beslutning om at vejen skal opretholdes som privat adgangsvej til ejendommen Odinsvej 22 at ejeren af Odinsvej 22 tilpligtes at overtage vejarealet, idet Hvalsø Kommune drager omsorg for, og betaler for at få de matrikulære ændringer berigtiget ved landinspektør at det nedlagte offentlige vejareal overdrages til ejeren af Odinsvej 22 som det foreligger uden overtagelsesbeløb at vejbestyrelsens beslutninger kundgøres i Midtsjællands folkeblad samtig med at berørte ejere og brugere underrettes om beslutningen. Social- og Miljøudvalget den en godkendt. udvalget den 22. juni 2004 Anbefales. Kommunalbestyrelsen Godkendt Notat af vedrørende nedlæggelse af offentlig vejstykke Udskrift fra protokollen for Overtaksationskommissionen Oversigtskort af Side 29 af 41

30 18. Færdigasfaltering af cykelsti langs Raunsbjergvej J.nr G01/ I 2003 blev cykelstien til Kisserup langs Raunsbjergvej anlagt med asfaltbærelag. For at bærelaget skal kunne oppebære den optimale levetid, skal der i år udlægges slidlag på strækningen. Der er ikke indhentet tilbud på arbejdet endnu, men det skønnes, at slidlag kan udlægges for kr. På anlægsbudgettet til udførelse af cykelsti til Kisserup er der afsat kr. at der frigives kr. til udlægning af slidlag på cykelsti langs Raunsbjergvej. Social- og Miljøudvalget den : en godkendt. udvalget den 22. juni 2004 Anbefales. Kommunalbestyrelsen Godkendt Kortudsnit der viser stiens placering Side 30 af 41

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere