Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 11. Delrapport vedrørende tjenestepligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 11. Delrapport vedrørende tjenestepligt"

Transkript

1 Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 11 Delrapport vedrørende tjenestepligt

2 Indholdsfortegnelse Resume 2 Indledning 5 Forudsætninger 5 Afgrænsninger 5 Redegørelse 5 Forsvarets aktuelle policy og bestemmelser 5 Tjenestepligt 5 Referenceramme 6 Forsvarets Personelpolitik 6 Bestemmelser 6 Erfaringer med forsvarets forvaltningspraksis 7 Delkonklusion 7 Effekten af tjenestepligt 7 Erfaringer fra Forsvarets Personeltjeneste 7 Tjenestepligtens betydning for medarbejderen 8 Delkonklusion 8 Tjenestepligt i relation til rekrutteringsevne og genindtræden i tjeneste 9 Andre nordiske landes brug af tjenestepligt 9 Hidtidig anvendelse af bindingsperioder og tilsvarende tiltag i det omgivende samfund 9 Indenfor det private arbejdsmarked 9 Indenfor det offentlige arbejdsmarked 9 Fastholdende tiltag i det civile erhvervsliv 10 Delkonklusion 10 Fremtidens konkurrencevilkår i forhold til det omgivende samfund 11 Fremtidens arbejdsstyrkes karakteristika og syn på arbejdsmarkedet 11 Delkonklusion 11 Fremtidens livsformer og familiestrukturer 12 Delkonklusion 12 Erhvervslivets syn på rekruttering og fastholdelse i fremtiden 12 Fremtidens arbejdskultur 12 Delkonklusion 13 Analyse 13 Referencerammers indflydelse på anvendelse af tjenestepligt 13 Effekten af tjenestepligt sammenholdt med fremtidens konkurrencevilkår 14 Det omkringliggende samfunds vurdering af værdien af tjenestepligt/ bindingsmetoder 14 Fremtidens konkurrencevilkårs krav til forsvaret i relation til begrebet tjenestepligt 15 Løn under uddannelse 15 Vurdering 16 Anbefaling 17 1

3 Resume Indledning Temagruppe tjenestepligt har haft til opgave at afdække grundlæggende forhold i f. m. forsvarets anvendelse af begrebet tjenestepligt samt foretage en fremtidsorienteret undersøgelse af anvendelighed. Opgaven løses gennem en belysning af forsvarets nuværende praksis og erfaring, som sammenholdt med en belysning af det omgivende samfunds brug af bindings-/fastholdelsesmetoder projiceres i muligt omfang ud på en beskrivelse af forventede parametre på det fremtidige arbejdsmarked. Forudsætninger Der vil fortsat være en større civil efterspørgsel af personel med visse af FSV uddannelser (som f.eks. pilotuddannede) end FSV vil efterspørge civilt uddannede personer. Der åbnes mulighed for mere fleksible kontraktformer. Notatets vurderinger omhandler overordnede principper, og vil kunne anvendes uanset om de behandlede uddannelsers indhold og varighed ændres. Afgrænsninger Tjenestepligtsbegrebet behandles alene fra en kompetencemæssig tilgang. Notatet behandler ikke: Kontraktmæssige detaljer, så som problematikken vedr. fastsættelse af længden af tjenestepligt og erstatningsbeløbets størrelse etc. Personelorganisationernes rolle i f. m. fastsættelse af tjenestepligtens omfang. Analyse Med udgangspunkt i gældende referencerammer kan det slås fast, at der lovmæssigt er hjemmel for at pålægge tjenestepligt, og at Forsvarets Personelpolitik samtidig understreger, at tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere bør ske gennem god ledelse og skabelsen af gode rammer for udfoldelse. Tjenestepligten ses ikke at have betydning for den karrieremæssigt afklarede medarbejder, men kan virke hæmmende for medarbejdere, der står overfor karrieremæssige valg, idet dette kan opleves som et enten/eller mellem karriere i det civile eller militære. Aldersuafhængige fleksible kontraktformer, hvor der bl.a. andet kan skabes den rette sammenhæng mellem uddannelse og gavntjeneste samt større mulighed for vekslen mellem civil og militær karriere, vurderes at kunne løse op for en del af dette forhold. Det ses kun at være forsvaret, der konsekvent pålægger medarbejdere tjenestepligt. På det civile arbejdsmarked anerkendes det, at visse produkter/kompetencer kan være af afgørende betydning for virksomheden, hvorfor bindingsmetoder anvendes i særlige sammenhænge, men den generelle tendens er, at virksomhederne på det strategiske plan finder det mere effektivt at fastholde gennem positive tiltag. For at kunne deltage i udviklingen og konkurrencen om talenterne på lige fod med det civile erhvervsliv og på baggrund af fremtidens medarbejderes krav, må forsvaret fastholde og forstærke sit image som en attraktiv arbejdsplads med plads til stor individualitet og fleksibilitet, hvilket taler for meget begrænset brug af tjenestepligt. Ligeledes må 2

4 fremtidige ansættelsesformer i forsvaret kunne understøtte udviklingen i retning af den grænseløse karriere, hvor muligheden for vekslen mellem arbejdspladser opleves som naturlig og nødvendig. I det civile erhvervsliv anses hel eller delvis betaling af bod for afbrudte bindinger fra tidligere ansættelsesforhold som et muligt rekrutteringsmiddel, og hvor konkurrencen om talenterne er størst vurderes en tjenestepligt at have meget begrænset effekt. Vurdering Det vurderes, at det i beslutningen om at pålægge tjenestepligt overvejes nøje, hvilke faktorer, herunder forsvarets investering i en omkostningstung uddannelse, konkurrencevilkår, forsvarets personelpolitik samt konsekvenser i mangelsituationer, der skal veje tungest. Det vurderes, at hovedreglen bør være, at tjenestepligt skal anvendes ved de uddannelser, hvor en medarbejder efter gennemgang er umiddelbart anvendelig på det civile arbejdsmarked og hvor forsvaret ikke kan eller vil konkurrere på løn- og ansættelsesvilkår og hvor følgende kendsgerninger er til stede: Uddannelsen er efterspurgt uden for forsvaret, dvs. at konkurrencevilkårene er konstateret mærkbare. Utilsigtet afgang vil få strategisk betydning for forsvarets funktionsduelighed. Uddannelsen har en længere varighed, hvorunder der betales løn, og er omkostningstung. Hvor ovennævnte forhold ikke gør sig gældende vurderes forsvarets personelpolitiske grundprincipper og fremtidens konkurrencevilkår på arbejdsmarkedet generelt at veje tungere, hvorfor tjenestepligten bør begrænses/overvejes afskaffet. Under anvendelse af ovenstående kriterier vurderes det, at tjenestepligt umiddelbart skal fastholdes for følgende uddannelser: Pilot- og flyvelederuddannelse. Uddannelsen er civilt kompetencegivende og direkte anvendelig uden for forsvaret. Der er meget høje elev- og uddannelsesrelaterede udgifter, og utilsigtet afgang har strukturelle og/eller operative konsekvenser. Teknisk Efteruddannelse. Uddannelsen (typisk diplomingeniøruddannelse) er civilt kompetencegivende og direkte anvendelig uden for forsvaret. Der uddannes kun jf. karriereplan for medarbejderen og der er lang erstatningstid (uddannelsestid). Officersgrunduddannelsen. Særlige forhold for Søværnet betyder, at der efter anvendelse af ovennævnte hovedregel for vurdering af anvendelse af tjenestepligt kunne pålægges Søværnets Officersgrunduddannelse tjenestepligt. Dette forhold bør analyseres nærmere. Anbefaling Tjenestepligt fastholdes som udgangspunkt på de i ovennævnte udannelsesområder og der foretages nøjere individuel vurdering af andre strukturbestemte uddannelser med udgangspunkt i den ovennævnte hovedregel. Der arbejdes for mere fleksible og grænseløse karrieremuligheder i FSV, hvilket også indebærer, at der arbejdes for systematisk afklaring af medarbejderens strategiske realkompetencer samt at disse anerkendes, også når de er hentet udenfor FSV. 3

5 Der arbejdes herunder i retning af at åbne mulighed for mere fleksible kontraktformer med individuelt aftalt kompetenceudnyttelsesperiode, eksempelvis udsendelse indenfor en bestemt tidsramme eller et bestemt antal udsendelser. Dette kræver en nærmere analyse. Temagruppens fornyede involvering anbefales, når en større grad af afklaring m.h.t. udviklingsretning for personel- og uddannelsesstrukturen er opnået. 4

6 Indledning Den af Underarbejdsgruppe Uddannelse (UAG UDD) nedsatte Temagruppe Tjenestepligt har fået til opgave at afdække de grundlæggende forhold i f. m. forsvarets anvendelse af begrebet tjenestepligt samt foretage en fremtidsorienteret undersøgelse af anvendelighed med henblik på en anbefaling til UAG UDD for afklaring omkring brug af tjenestepligt i forhold til udvikling af en ny personel- og uddannelsesstruktur. Opgaven løses gennem en belysning af forsvarets nuværende praksis omkring tjenestepligtsbegrebet og en undersøgelse af effekterne ved tjenestepligt, som sammenholdt med en belysning af det omgivende samfunds brug af bindings-/fastholdelsesmetoder projiceres i muligt omfang ud på en beskrivelse af forventede parametre på det fremtidige arbejdsmarked. Forudsætninger Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i følgende forudsætninger: a) Der vil i fremtiden fortsat være en skævvridning i efterspørgslen af civile og militære kompetencer. Nogle af forsvarets kompetencer vil i større udstrækning være efterspurgt i det civile (som fx pilotuddannelsen), end forsvaret vil efterspørge civile kompetencer. b) Der åbnes mulighed for, at det i fremtiden vil være muligt at ansætte militært personel med specifikke kompetencer på mere fleksible kontraktformer. Ansættelse på fleksible kontraktformer knytter sig ikke nødvendigvis til en bestemt periode af den ansattes livsforløb, og vil være aldersuafhængig. c) Notatets vurderinger vil omhandle overordnede principper, og vil kunne anvendes uanset om de behandlede uddannelsers indhold og varighed ændres. Afgrænsninger Notatet behandler alene tjenestepligtsbegrebet set fra en kompetencemæssig tilgang. Af prioriteringshensyn er tyngden i fremtidsvurderingerne lagt på de mest uddannelsestunge personelgrupper, hvor konkurrencen om de attraktive medarbejdere skønnes at være størst. Notatet behandler ikke: a) Kontraktmæssige detaljer, så som problematikken vedr. fastsættelse af længden af tjenestepligt og erstatningsbeløbets størrelse etc. b) Personelorganisationernes rolle i f. m. fastsættelse af tjenestepligtens omfang. Redegørelse Forsvarets aktuelle policy og bestemmelser Tjenestepligt Tjenestepligt indebærer, at en medarbejder, der gennemgår en uddannelse som betales af ansættelsesmyndigheden, på forhånd skal forpligte sig til at forblive i tjenesten en vis periode efter gennemgået uddannelse. Hvis denne tjenestepligt ikke opfyldes, kan lønnen i uddannelsesperioden samt eventuelle øvrige uddannelsesomkostninger kræves helt eller delvist tilbagebetalt til ansættelsesmyndigheden. 5

7 Med undtagelse af M400 niveau er det forvaltningspraksis generelt at pålægge tjenestepligt i forbindelse med gennemførelse af en længerevarende uddannelse. Baggrunden er et ønske om at fastholde medarbejdere, som har gennemgået en af forsvaret betalt uddannelse med løn under deres ansættelse, og drage nytte af den erhvervede viden. Det er ansættelsesmyndigheden, der afgør om en uddannelse skal gennemgås, og uddannelse med tjenestepligt kan ikke pålægges en ansat mod dennes vilje. Ud over det ovennævnte beskrevne indgår yderligere en parameter i form af den skønnede risiko, der er for, at den ansatte indenfor en kort tidshorisont efter afslutningen af en given uddannelse, vælger at anvende uddannelsen i det civile samfund. Indenfor visse uddannelser er vilkårene mellem forsvaret og det civile samfund skæve, idet disse uddannelser alene gennemføres af forsvaret, eller er forbundet med så store økonomiske omkostninger, at der civilt uddannes meget få (f.eks. pilot og flyvelederuddannelserne). Hvor der er en større efterspørgsel fra det omkringliggende arbejdsmarked end uddannelsessystemet kan håndtere, og der tilbydes attraktive løn- og ansættelsesvilkår, opstår der en ulige situation. Disse særlige grupper søges derfor fastholdt enten med attraktive nålestiks løn- og ansættelsesvilkår og/eller med binding i form af en tjenestepligt. Uddannelser, der jf. nuværende praksis er pålagt tjenestepligt, fremgår af bilag 1. Referenceramme Forsvarets Personelpolitik Forsvarets Personelpolitik beskriver ikke begrebet tjenestepligt konkret. Politikken indeholder dog flere elementer, der i forskellige afskygninger berører problemstillingen, herunder Det hele menneske og kompetenceudvikling, som bl.a. nævner: God ledelse skal desuden bidrage til at fastholde og tiltrække attraktive medarbejdere på alle niveauer. Kompetente og motiverede medarbejdere er afgørende for at forsvaret kan løse sine opgaver. Derfor ønsker forsvaret at fastholde disse medarbejdere. Ét af midlerne hertil er at give dig og dine kolleger gode rammer for, at I kan udfolde jer med den mangfoldighed af kompetencer, som I besi dder Bestemmelser Regelgrundlaget for tjenestepligt er fastsat ved Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 828 af 10. december 1990: Bekendtgørelse om tjenestepligt for forsvarets personel i forbindelse med uddannelse. Bekendtgørelsen omfatter såvel militært som civilt personel ansat inden for bl.a. Forsvarschefens myndighedsområde uanset personellets ansættelsesform, se i øvrigt bilag 2. For så vidt angår Finansministeriets udgivne Personaleadministrative vejledning (PAV) samt Bekendtgørelse af lov om forsvarets personel henvises til bilag 2. 6

8 Erfaringer med forsvarets forvaltningspraksis Forud for FPT oprettelse blev forvaltningen af tjenestepligt varetaget på Niveau II og III i en ikke værnsfælles anvendelse af direktiver og bestemmelser. Dette førte til en i visse sammenhænge uens situation af tjenestepligtsforhold, hvilket ikke mindst blev synligt i de tilfælde, hvor sagen endte i retten. I en domstolsafgørelse, hvor en pilot søger at frigøre sig fra sin tjenestepligt, gives forsvaret ved såvel Landsretten som Højesteret medhold i, at tjenestepligtserklæringen er gældende og piloten dømmes til at betale erstatning svarende til manglende gavntjeneste for 17 måneder. (U H). For at få klarhed på tjenestepligtområdet blev et revisionsarbejde påbegyndt i , hvor FMN og FKO var involveret. Formålet var i yderligere grad at skabe en gennemskuelighed i bl.a. fastsættelsen/beregningen af erstatningsbeløb og tjenestepligtens afvikling, herunder afviklingen af det tilbagebetalingspligtige beløb. Dette arbejde er uafsluttet. Det bør endelig nævnes, at der er forvaltningsmæssig opmærksomhed på, at der bør foreligge proportionalitet mellem uddannelse og tjenestepligt, forstået således, at store omkostninger for en given uddannelse, herunder også det faktum, at der oppebæres løn under uddannelse, kan medføre krav om en længere tjenestepligtsperiode. Delkonklusion Der er lovmæssig hjemmel til at pålægge forsvarets medarbejdere tjenestepligt efter uddannelse, der er modtaget frivilligt. Der findes overordnede direktiver og forvaltningsgrundlag for begrebet tjenestepligt, men ikke en formuleret overordnet policy på området. Personelpolitikken nævner specifikt, at medarbejderen ønskes fastholdt gennem oplevelsen af forsvaret som en attraktiv arbejdsplads. Der hersker en vis uensartethed i forvaltningen af tjenestepligt, og der forestår at færdiggøre et arbejde omkring at bringe klarhed over forvaltningsgrundlaget for tjenestepligt. Endelig er løn under langvarig uddannelse med til at hæve forsvarets investering i den enkelte medarbejder, hvilket øger forsvarets behov for tjenstligt afkast i form af gavntjeneste (tjenestepligt) efter uddannelse. Effekten af tjenestepligt Erfaringer fra Forsvarets Personeltjeneste Set fra arbejdsgiversiden har tjenestepligten i sagens natur den umiddelbare effekt, at en medarbejderressource sikres i en given tid. Dette kan så i en vis grad modsvare den risiko forsvaret påføres for at lide et økonomisk tab ved at tilbyde en ansat den pågældende uddannelse eller for at stå overfor problematiske strukturelle og/eller operative konsekvenser ved mangel af den pågældendes kompetence. Af interne negative effekter nævnes den administrative opgave, samt det faktum, at der ikke altid ses en rød tråd i pålægningen af tjenestepligt. Der er også fra arbejdsgiversiden en vis bekymring for, om medarbejderen opfatter tjenestepligten som et mistillidsforhold. 7

9 Tjenestepligtens betydning for medarbejderen Set fra medarbejdersiden er det vurderingen, at den nuværende virksomhedskultur gør, at den karrieremæssigt afklarede medarbejder opfatter underskrivelse af tjenestepligt som en selvfølge, især fordi en videreuddannelse netop gennemgås med henblik på fremtidig anvendelse umiddelbart efter afslutning. En egentlig negativ effekt opstår først, når medarbejderen ønsker sig frigjort fra sin tjenestepligt før tid, og forsvaret ikke imødekommer ønsket. Det har ikke været muligt objektivt at påvise, hvorvidt forsvaret ville få mere tilfredse medarbejdere, såfremt der ikke forlanges tjenestepligt. Der har samtidig heller ikke været eksempler eller forhold, hvor en medarbejder straks efter tjenestepligtens udløb vælger at forlade forsvaret. I to tilfælde er der på en årgang på officersgrunduddannelsen på grund af en administrativ fejl ikke blevet underskrevet tjenestepligt. Dette har ikke ført til afgang ud over det sædvanlige for disse hold. Afgangen ses derimod i større grad at ske senere i forløbet, når medarbejderen konfronteres med en markant ændring i ansættelsesvilkår, forestående valg om ny karriere (typisk i perioden efter VUT-I/L og før eventuel VUT-II/L) eller personlige forhold. Tidspunkterne for overvejelser pro et contra en civil karriere synes typisk at ligge i f. m. følgende situationer 1 : Foran muligheden for videreuddannelse og dermed ny tjenestepligt i en given periode, der opleves som en lukning af muligheden for afprøvning af en civil karriere. Når forventninger til jobbet ikke bliver indfriet. Ved vilkår afledt af forsvarsforlig som f.eks. flytning, geografisk adskillelse fra familien og andre uventede ændrede vilkår. Ifølge en IMP Analyse af Officerers afgang, foretaget i , ses profilen af de officerer, der uventet er afgået fra FSV, typisk at være som følger: Tilhører gruppen mellem 30 og 39 år (mellem 66 og 69 %) Rang af PL eller KN/KL (90 %). Er attraktive for erhvervslivet, idet over en tredjedel blev tilbudt eller opfordret til at søge en stilling. Beslutningen om jobskifte var generelt grundigt gennemtænkt over en længere tidsperiode. Officererne gav udtryk for faglig stolthed og krav om medindflydelse. Delkonklusion Tjenestepligtens ophør ses ikke at føre til masseopsigelser, og der ses en tendens til, at udsigten til tjenestepligt fremtvinger et valg mellem enten en civil eller en militær karriere. Tjenestepligten ses her at have en hæmmende virkning i forhold til fastholdelse. Dette taler dels for minimering/afskaffelse af tjenestepligten i relation til VUT-I og -II/L, dels for, at der åbnes støre muligheder for at forlade og genindtræde i forsvaret eller ændrede ansættelsesvilkår i form af fleksible kontraktformer. 1 Erfaringsbaseret fra PF og med udgangspunkt i en rundspørge foretaget blandt Officersskolernes VUT- I/L og VUTII/L hold, OKT 05. 8

10 Tjenestepligt i relation til rekrutteringsevne og genindtræden i tjeneste Der har ikke været gennemført objektive undersøgelser af hvilken effekt tjenestepligt har på rekrutteringsevnen. Chefen for Forsvarets Rekruttering vurderer, at tjenestepligt er en negativ rekrutteringsparameter, og at den, begrundet i erfaringsbaserede trends, vil få stigende negativ betydning for de kommende årgange af medarbejdere. Andre nordiske landes brug af tjenestepligt Norge anvender begrebet tjenestepligt, men har generelt kortere bindingsperioder. I Sverige anvendes tjenestepligt udelukkende for piloter. Man vurderer, at fastholdelse af øvrige medarbejdere skal opnås gennem generel tilfredshed med forsvaret som arbejdsplads. Hidtidig anvendelse af bindingsperioder og tilsvarende tiltag i det omgivende samfund Indenfor det private arbejdsmarked Dansk Industri (DI) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) oplyser, at disses medlemmer ikke anvender tjenestepligt i forhold til deres ansatte. Dels er der ikke tradition for dette, og dels finansieres den overvejende del af medarbejdernes videregående uddannelse enten af et offentligt uddannelsessystem eller af medarbejderen selv. Hverken DA eller DI kender til konkrete eksempler på anvendelse af tjenestepligt. Danmarks Rederiforening oplyser, at der heller ikke indenfor skibsfarten bliver anvendt tjenestepligt. Dels fordi der ikke er tradition for dette og dels fordi uddannelser til skibsofficerer, navigatører og maskinmestre er offentligt finansierede uddannelser. De store rederier (f.eks. Maersk) giver udtryk for, at de i et vist omfang er med til at uddanne personel til de øvrige rederier. Dette har dog ikke medført restriktioner ved uddannelsesaftalerne. Der uddannes ikke flere elever, end at disse kan optages af branchen. Andre større virksomheder oplyser, at de betaler løn under alle interne uddannelser, herunder også videreuddannelser, og at evt. tilbagebetaling ved afgang fra virksomheden, i sidstnævnte tilfælde giver sig udtryk i en tidsmæssig lineær tilbagebetaling af uddannelsesomkostninger over et vist beløb, dog ikke lønomkostninger. Den nærmeste pendant til tjenestepligt på det private arbejdsmarked er klausuler, hvor særligt betroede medarbejdere forpligter sig i form af underskrivelse af konkurrence- og/ eller kundeklausuler, som beskytter virksomhederne mod konkurrence. Ved konkurrenceklausuler afstår medarbejderen fra at tiltræde et job hos en konkurrerende virksomhed, og skal betale bod, såfremt dette overtrædes. Modsat forpligter virksomheden sig til at betale medarbejderen et vist beløb for ikke at lade sig ansætte i et konkurrerende firma indenfor en vis tids- og geografisk bestemt sammenhæng. Ved kundeklausuler afstår medarbejderen fra, i sit nye ansættelsesforhold, at have kontakt med sine kunder fra sit tidligere ansættelsesforhold i en given periode. Disse klausuler anvendes i al væsentlighed for at beskytte virksomhedens forretningshemmeligheder. Indenfor det offentlige arbejdsmarked Uagtet at Personalestyrelsen har udgivet et cirkulære om anvendelse af tjenestepligt, der i princippet omfatter hele det offentlige område, ses dette kun at være anvendt af forsvaret. 9

11 Personalestyrelsens Personalejuridiske kontor oplyser, at styrelsens medarbejdere ikke kender til andre områder end forsvaret, der anvender tjenestepligt. Inden for sundhedssektoren finder der ligeledes en stor efteruddannelse sted, uden at dette medfører en tjenestepligt. Afgangen til f.eks. private hospitaler og klinikker ses ikke som en trussel, der kan medføre, at der pålægges medarbejderne en særlig pligt i forbindelse med uddannelse. Beredskabsstyrelsen har tidligere anvendt tjenestepligt i meget begrænset omfang, men ved styrelsens nuværende uddannelsessystem vil der ikke være nogen nævneværdig effekt af en tjenestepligt. Beredskabsstyrelsen har afskaffet egne formelle videreuddannelser (VUT-I og -II) til officerer, men anvender i et vist omfang civile kompetencegivende uddannelser, f.eks. bachelorer eller diplomingeniører. Sædvanligvis anvendes tjenestefrihed med begrænset løn, evt. kombineret med en rådighedskontrakt med et antal timer i tjeneste. Disse forsøges holdt på et niveau, hvor der så samtidig kan oppebæres SU. Beredskabsstyrelsen har således i større omfang end forsvaret lukket op for rekruttering af uniformerede stillinger på baggrund af civile kompetencer. Et tilsvarende område indenfor forsvaret kunne være lægekorpset, hvor forsvaret også rekrutterer på baggrund af en civil uddannelse og praksis. Fastholdende tiltag i det civile erhvervsliv Hver fjerde virksomhed tilbyder i dag (evt. blot enkelte medarbejderkategorier) fleksible lønpakker 2 i stigende omfang som f.eks. ekstra fridage og sundhedsforsikringer, eller nedgang i bruttoløn mod godtgørelse af en del af en Masteruddannelse. I f.m. rekruttering kan f.eks. kompensation for flytteudgifter eller tilskud til bod pga. en konkurrenceklausul i det tidligere job komme på tale. I relation til Masteruddannelserne ses virksomheder, som er yderst restriktive mht. kontraktlig binding (ved håndslag eller skriftligt) efter uddannelsen, men den mere generelle holdning er, at man naturligvis beklager at miste en nøglemedarbejder, men at virksomheden ikke kan være tjent med en medarbejder, der er til stede i virksomheden fordi han/hun er tvunget til det. 3 Se også note 4. Delkonklusion På det private arbejdsmarked sker der også en vis binding i form af konkurrence- eller kundeklausuler. Da det er udbredt på en del områder bl.a. indenfor salg og udvikling accepteres dette i almindelighed som en metode til at bevare forretningshemmeligheder. Selvom forsvaret ikke behøver en sådan mulighed for at bevare forretningshemmeligheder, har forsvaret omvendt en interesse i at kunne levere et bestemt produkt til rette tid. Ved produkt kunne i denne sammenhæng forstås en medarbejders kompetence til at løse en bestemt opgave, f.eks. føre et fly eller et skib, Da uddannelse til dette er langvarigt og 2 Professor Henrik Holt Larsen, Handelshøjskolen København. 3 Lars Krogh, tidligere linieofficer, nu IT Chef ved AS3. 4 Human Ressource Manager i international virksomhed: Vi betaler ofte f.eks. HD og kræver ikke tilbagebetaling ud fra devisen om, at hvis det er nødvendigt for at holde på medarbejderen at have dem kontraktligt forpligtet, så skal vi nok hellere kigge indad og sikre os på forhånd at udviklingen hos os matcher uddannelsesforløbet, så vi ikke taber dem. Men det er noget vi har haft oppe at vende mere end én gang. 10

12 omkostningstungt, vil personel til varetagelse af visse specialistfunktioner være en kritisk ressource det bør være muligt at sikre. Dette taler for muligheden for en vis binding i disse funktioner. Omvendt kan andre myndigheder ved attraktive tilbud ad frivillighedens vej binde medarbejdere til videre tjeneste, således som f.eks. Beredskabsstyrelsen ved dens understøttelse af personel, der ønsker kompetencegivende videreuddannelse. Der er på det civile arbejdsmarked en forståelse for, at kontraktlige krav om at være bundet til en virksomhed er forbundet med ikke ønskelige forhold, og bør undgås eller honoreres økonomisk. I det civile erhvervsliv opfattes hel eller delvis betaling af eventuel bod for en konkurrence-klausul fra et tidligere ansættelsesforhold som et muligt rekrutteringsværkstøj, hvorfor tjenestepligt derfor, hvor konkurrencen er stor, får yderst begrænset effekt. Fremtidens konkurrencevilkår i forhold til det omgivende samfund 5 Fremtidens arbejdsstyrkes karakteristika og syn på arbejdsmarkedet I kort form kan arbejdsmarkedets kommende generationer karakteriseres som følger: o Individualitet og selvbestemmelse vil være fremtrædende; man vil kun beskæftige sig med det, som findes spændende, meningsfuldt og interessant, og man vil kontrollere sin egen tid og være sin egen leder. o Omstillingsparat og fleksibel, kreativ og innovativ, ser mulighederne og er klar til nye udfordringer. o Kritisk, stiller krav og udfordrer ledelsen, kun det bedste for en selv er godt nok. o Konstant i udvikling og meget fokuseret på egen personlig udvikling. o Ønsker gruppetilhørsforhold, hvor man selv vælger eller danner grupper, man ønsker at tilhøre, og som man er loyal overfor. o Skifter tilknytning såvel indenfor arbejdsliv som uddannelse. o Kræver efterlevelse af personelpolitikken og et politisk korrekt virksomhedsomdømme. o Loyal over for den opgave, der skal løses, men mindre loyal over for virksomheden. o Foretrækker projektansættelse, mere distancearbejde og en ansættelseshorisont på ca. 2 år. o Fastholdes ved udviklingsmuligheder og begejstring, ikke binding 6 Delkonklusion At være bundet pga. formelle hensyn kan opfattes negativt, med mindre opgaven føles relevant. De unge ønsker frihed til at udnytte muligheder og hvis en stilling ikke føles god nok til den enkelte, må den kunne forlades, og andet projekt søges, hvilket ansættelsesformen må understøtte. Der opereres med frivillig loyalitet og binding sender et negativt signal. Virksomheden må fortjene at den unge arbejder der. Det er væsentligt, at der er overensstemmelse mellem personelpolitik og den oplevede virkelighed. Holdningspåvirkning fra omgivelserne er afgørende, hvorfor et dårligt omdømme er yderst skadeligt for virksomheden, hvilket taler for vigtigheden af gode ambassadører for Forvaret i samfundet, hvilket igen taler for en positiv oplevelse af vekslen mellem civil og militær karriere. Dette taler for, at tjenestepligt begrænses mest muligt og at 5 Udgangspunkt i Institut for Fremtidsforskning, foredrag ved AG P&U, AUG 05 og Konsulentgruppen vedrørende modernisering af Den Kongelige Livgarde, 28. september Center for Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet. (ErhvervsBladet, ). 11

13 kompetenceudnyttelse hæftes op på et meningsfuldt grundlag i en individualiseret sammenhæng. Fremtidens livsformer og familiestrukturer Det vil blive mere almindeligt at bo alene og leve som single, og familie stiftes senere end i dag. Der vil være flere enlige forsørgere, flere sammenbragte familier og flere forældre, der deler forsørgerrollen. Delkonklusion Ovennævnte vil alt andet lige lægge endnu mere pres på personelforvaltningen, der nu evt. skal tage hensyn til mere end én familie i f. m. udstikning og geografi, samtidig med at udskydelse af forældrerollen kan få betydning for udsendelsesvilligheden og derfor rekrutteringsmuligheden. Sammenholdt med den enkeltes krav og forventning om fleksibilitet og individuel karriereplanlægning peger dette på, at der må lægges yderligere tyngde på personelforvaltningsfunktionerne i fremtiden. Anvendelse af tjenestepligt vil være et meget kortsigtet middel i denne sammenhæng og skønnes at ville modarbejde rekruttering til forsvarets uddannelser på længere sigt. Erhvervslivets syn på rekruttering og fastholdelse i fremtiden Erhvervslivet forventer mangel på talenter og stor konkurrence om de bedste kandidater. Det vil ikke være tilstrækkeligt at satse på en god løn der søges en virksomhed med et attraktivt image, fælles værdier og en inspirerende virksomhedskultur. Medarbejderne må tilbydes muligheder for at udvikle deres kompetencer, og tilbud om uddannelse ses som en ud af mange konkurrenceparametre. Det potentielle ansøgerfelt må udvides ved, at der findes nye rekrutteringskanaler/- profiler, hvilket ikke er ensbetydende med en nedsættelse af kompetencekrav. Der opfordres til en nytænkning omkring anvendelse af andre branchers uddannelser og forventes en stigning i udveksling af talenter mellem virksomheder. Derudover vil virksomhederne i stigende grad selv påtage sig uddannelsesopgaver, især fordi det opleves attraktivt som ansøger, at man køber en pakke bestående af et job og en uddannelse. Virksomheder vil blive yderst afhængige af det omdømme og image, de har i befolkningen, og dermed også blandt de potentielle ansøgere. Fremtidens arbejdskultur 7 Virksomhederne står over for et erhvervsmiljø i stor udvikling og ønsker hurtigt at kunne anvende dygtige medarbejdere til specifikke opgaver og projekter, og søger derfor at løsne båndene til medarbejderne. Disse vil derfor gerne tilegne sig ansættelighed, de kompetencer, der kræves for at være attraktiv på jobmarkedet under forskellige omstændigheder. Parterne bliver mindre sårbare og bedre i stand til at håndtere udefra kommende pres ved at tænke mere kortsigtet. Virksomhederne ønsker ikke længere den forsørgerbyrde livslang loyalitet betyder. Til gengæld forventer de at kunne ansætte multispecialister og fleksible eksperter. Langsigtet karriereudvikling vanskeliggøres væsentligt og karriereudviklingen bliver derfor i højere grad et spørgsmål om at tage egnede, flyvefærdige personer ind udefra, udnytte dem til dét, de er gode til, og derefter lade dem flyve videre. 7 Professor Henrik Holt Larsen, Handelshøjskolen i København, Licence to Work, OKT

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Medarbejderloyalitet 07/08

Medarbejderloyalitet 07/08 Medarbejderloyalitet 07/08 IT RESEARCH P A R T O F L O Y A L T Y G R O U P Indholdsfortegnelse Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08...2 Tak til...2 Om rapporten...2 Baggrund...4 Hvad er loyalitet og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Undersøgelse af rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor.

Undersøgelse af rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor. Undersøgelse af rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor. Lønkommissionen 13. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Tværgående problemstillinger...8 3. Dagtilbudsområdet...54

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere