Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere"

Transkript

1 Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen af de virksomheder, der har benyttet Jobnetværk for nydanskere som et led i deres rekrutteringsindsats, har afgivet deres svar. Side 1: Hvad synes du om selve ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere? Samtlige respondenter finder, at ideen med videreformidling af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere er meget god (77 %) eller god (23 %). Jobnetværk for nydanskere har altså vist sig som et initiativ, som de deltagende virksomheder er yderst positive over for. Flere anfører i kommentarerne, at det åbner op for at skabe kontakt til en gruppe, som det ellers kan være svært at nå, hvilket harmonerer godt med projektets målsætninger om at synliggøre virksomhedernes interesse i gruppen af arbejdssøgende nydanskere. Side 1: Vores virksomhed har valgt at gøre brug af tilbuddet fordi: (sæt x ét eller flere steder) 73 % af respondenterne udtrykker, at de har valgt at gøre brug af tilbuddet, fordi det giver adgang til et bredere rekrutteringsgrundlag. Mindst lige så interessant er det, at 67 % af respondenterne giver udtryk for, at de har valgt at gøre brug af tilbuddet, fordi det giver mulighed for at være direkte opsøgende over for en gruppe ledige nydanskere. Dette er nemlig med til at nedbryde myten om, at dansk erhvervsliv ikke ønsker at opsøge og ansætte personer med etnisk minoritetsbaggrund. I tråd hermed fremgår det, at 63 % af respondenterne gør brug af jobnetværket, fordi det giver mulighed for at signalere virksomhedens åbenhed over vor en mangfoldig medarbejderskare. Med etableringen af Jobnetværk for nydanskere er der altså etableret en mulighed for, at virksomheder uden at komme i konflikt med lov om ligebehandling kan kommunikere direkte til de ledige nydanskere: Vi har et ledigt job, og vi vil gerne have din ansøgning. At tilbuddet er gratis spiller også en rolle, om end det kun er cirka hver fjerde af respondenterne, der angiver det, som en af årsagerne til deres brug af Jobnetværk for nydanskere. Side 2: Synes du, ordningen fungerer i praksis? Knap 70 % af respondenterne har svaret, at de synes, at ordningen fungerer i høj grad eller i nogen grad. De virksomheder, der deltager i undersøgelsen, og som gør brug af Jobnetværk for nydanskere, må altså siges at være overvejende positive over for, hvordan ordningen fungerer. Samtidig er der 23 %, der svarer I mindre grad, mens 10 % ikke synes, at ordningen fungerer. Årsagen hertil kan ikke læses direkte ud af spørgeskemaet, men i kommentarerne fremgår det, at nogle af respondenterne lige er startet med at gøre brug af ordningen og endnu ikke kan spore en effekt, ligesom der er enkelte, der næsten ikke/slet ikke har modtaget henvendelser på baggrund af deres stillingsopslag. Sidstnævnte kan skyldes, at der ikke har været tale om et match mellem den annoncerede stilling og ansøgeres profil/ønsker. 1

2 Side 3: De stillingsopslag vores virksomhed annoncerer via Jobnetværk for nydanskere retter sig mod personer med følgende uddannelsesbaggrund: (sæt x ét eller flere steder) Det fremgår af respondenternes svar, at størstedelen af de stillingsopslag, de annoncerer via jobnetværket, retter sig mod personer med kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse samt erhvervsfaglig uddannelse. Således peger over halvdelen af respondenterne, at de annoncerer stillinger rettet mod disse uddannelsesgrupper. Derimod er der kun cirka en tredjedel af respondenterne, der peger på, at de annoncerer stillinger rettet mod perser med studentereksamen/hf eller folkeskoleuddannelse. Dette forhold indikerer, at der med fordel kunne gøres en indsats for, at der opnås en endnu større spredning i forhold til, hvilken uddannelsesbaggrund stillingsopslagene er rettet imod, herunder at der fremover vil optræde flere stillingsopslag rettet mod gruppen af ufaglærte. Dette vil være en styrke set i forhold til, at modtagergruppen repræsenterer personer med meget forskellige uddannelsesbaggrunde og en stor andel med korterevarende uddannelse. Side 3: Har annonceringen via Jobnetværk for nydanskere resulteret i en stigning i antallet af henvendelser fra nydanskere? Over halvdelen af respondenterne (57 %) påpeger, at annonceringen via Jobnetværk for nydanskere har resulteret i en stigning i antallet af henvendelser fra nydanskere eller svaret Andet. Respondenternes valg af sidstnævnte kategori kan dække over mange ting, og det er derfor svært at vurdere betydningen heraf. Ifølge de tilknyttede kommentarer indikeres det imidlertid at svare Andet fx kan afspejle, at der har været tale om status quo i forhold til antallet af ansøgninger fra nydanskere, at virksomheden ikke har registreret udviklingen i antallet af ansøgninger fra nydanskere eller at det ikke har været muligt for virksomheden at afgøre, om der har været tale om ansøgere, der er medlem af Jobnetværk for nydanskere, idet mange virksomheder annoncerer gennem flere kanaler samtidigt. 43 % af respondenterne har svaret, at annonceringen via Jobnetværk for nydanskere ikke har givet anledning til en stigning i antallet af henvendelser fra nydanskere. Der kan være flere årsagsforklaringer herpå - fx kan det være et udtryk for, at medlemmerne af Jobnetværk for nydanskere ikke har oplevet, at der har været et match mellem de udbudte stillinger og den enkeltes ønsker/kvalifikationer eller at den geografiske placering har været et problem. Brugen af jobnetværket har altså ikke haft en mærkbar positiv effektiv, i form af en egentlig stigning i antallet af henvendelser fra nydanskere, i 43 % af de virksomheder, der deltager i spørgeskemaundersøgelsen. Hertil er det dog værd at bemærke, at der kun er 4 af virksomhedsrespondenterne, der giver udtryk for, at de slet ingen ansøgninger har modtaget, jf. nedenstående. Side 4: Hvor mange ansøgninger/henvendelser har I modtaget fra nydanskere? Det er positivt at konstatere at hele 86 % af respondenterne svarer, at de har modtaget ansøgninger fra nydanskere. Dette må siges at afspejle, at medlemmer af jobnetværk for nydanskere viser en direkte interesse virksomhederne og deres stillingsopslag. Dette er et centralt faktum set i forhold til et af projektets målsætninger om synliggøre denne gruppes interesse i at komme i arbejde, men også i forhold til målsætningen om at 2

3 gøre det muligt for virksomheder at nå ud til de nydanske ansøgere. Det har i praksis vist sig, at det for en del virksomheder kan være lidt af en kunst at nå de nydanske ansøgere, men valget af Jobnetværk for nydanskere som annonceringskanal har altså vist sig at åbne op for en konkret mulighed for at også at nå denne gruppe ansøgere. At der er 14 % af respondenterne, der ikke har modtaget ansøgninger, kan skyldes, at der ikke har været et match mellem deres udbudte stillinger og den enkeltes ønsker/kvalifikationer eller geografiske placering. De fleste af respondenterne svarer, at de har modtaget mellem 1-5 ansøgninger på baggrund af deres stillingsopslag (34 %) eller 15 og opefter (38 %). Det er imidlertid svært at udlede noget entydigt heraf, da der også er forskel på, hvor mange stillingsopslag de enkelte virksomheder har annonceret via netværket. Side 4: Har I kaldt nydanske ansøgere til samtale? Hele 88 % af respondentvirksomhederne har kaldt nydanske ansøgere til samtale, hvilket må siges at være et markant udtryk for, at de virksomheder, der har valgt at gøre brug af Jobnetværk for nydanskere, viser en tydelig interesse i denne potentielle medarbejdergruppe. Dette er i høj grad medvirkende til at nedbryde den negative myte om, at dansk erhvervsliv ikke udviser interessere for nydanske medarbejdere. Side 5: Hvor mange nydanske ansøgere har I kaldt til samtale? (angiv cirkatal) Af respondenternes svar fremgår det, at flere af virksomhederne ikke blot har kaldt én men flere nydanske ansøgere til samtale. Antallet af nydanske ansøgere, den enkelte respondentvirksomhed har kaldt til samtale, varierer fra 0-15 og til en enkelt der svarer, at alle der søger kommer til samtale. Imidlertid lader det til, at der er tale om gennemsnitligt 2-4 nydanske ansøgere, der er kaldt til samtaler hos den enkelte respondentvirksomhed. Side 5: Har annonceringen via Jobnetværk for nydanskere givet anledning til konkrete ansættelser? 13 % af respondenterne angiver, at annonceringen via Jobnetværk for nydanskere har givet anledning til konkrete ansættelser. Det er således positivt at kunne dokumentere at Jobnetværk for nydanskere ikke blot har bragt en del virksomheder og ledige nydanskere i dialog med hinanden, men at det ifølge undersøgelsen også har ført til helt konkrete ansættelser hos 13 % af respondentvirksomhederne. Der optræder imidlertid en vis usikkerhed i forhold til, om det reelt er hos 13 % af respondentvirksomhederne, at annonceringen via Jobnetværk for nydanskere har givet anledning til konkrete ansættelser, eller om tallet reelt burde være noget højere. Ser man på de næstfølgende svar på spørgsmålet om, Hvor mange ansættelser har annonceringen givet anledning til?, fremgår det nemlig at hele 8 ud af de 30 respondenter - dvs. cirka 25 % - oplyser et konkret antal stillinger, de har fået besat i kraft af annonceringen. 50 % af virksomhederne har svaret, at det ikke har givet anledning til konkrete ansættelser. Tallet er, som det fremgår oven for, behæftet med usikkerhed, men uanset tallets størrelse kan årsagerne til manglende 3

4 ansættelse være forskelligartede. Én mulig forklaring kan være et manglende match mellem virksomhedernes udbudte stillinger og den konkrete ansøger. Det er samtidig relevant at fremhæve, at 37 % af virksomhederne har svaret Andet på spørgsmålet om, hvorvidt annonceringen har givet anledning til konkrete ansættelser. Herunder begrunder de fleste svaret med, at de ikke har registreret, om de henvendelser de har modtaget, sker i kraft af Jobnetværk for nydanskere. Mere konkret udtrykker enkelte usikkerhed om netop dette forhold, men anfører at de vil tro, at det er på grund af annonceringen i jobnetværket. At der kan optræde denne usikkerhed er meget sandsynligt, idet nogle af slutbrugerne i jobnetværket ikke nødvendigvis er klar over, at de stillingsopslag de modtager, er sendt ud via Jobnetværk for nydanskere. Således er der enkelte foreninger, der er medlem af Jobnetværk for nydanskere, der i deres videreformidling af stillingsopslag ikke tydeliggør, hvem afsenderen egentlig er. Side 6: Hvor mange ansættelser har annonceringen givet anledning til? (angiv cirkatal) Af respondenternes svar fremgår det, at de ikke i alle tilfælde har registreret/haft mulighed for at registrere denne oplysning. 7 ud af de 29 respondenter, svarende til 25 %, har imidlertid angivet konkrete tal for, hvor mange ansættelser annonceringen har givet anledning til. Antallet af konkrete ansættelser varierer fra Det lader dog til, at der, ifølge respondenterne, typisk har været tale om ansættelse af cirka 1-3 medarbejdere i de virksomheder, hvor annonceringen har givet anledning til ansættelser. Af undersøgelsen fremgår det, at der som minimum er kommet 29 konkrete ansættelser ud af annonceringen af ledige stillinger via Jobnetværk for nydanskere blandt de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen. Antallet af respondenter udgør som tidligere nævnt knap halvdelen af det jobudbydernetværk, der har annonceret ledige stillinger i jobnetværket. Dette faktum er først og fremmest positivt set i forhold til projektets målsætning om at skabe øget arbejdsmarkedsintegration og eliminere negative myter om, at dansk erhvervsliv ikke er interesserede i nydanske ansøgere, og at nydanskere ikke gider arbejde. Set i forhold til projektets begrænsede økonomi, må etableringen og driften af Jobnetværk for nydanskere også siges at være en ganske god investering. For hver af de ledige personer, der er kommet i arbejde, spares der således omkring kr. i arbejdsløshedspenge 1 - og på plussiden tæller endvidere skatteindtægterne fra de nye arbejdslønninger. Side 6: Vil I fremover benytte Jobnetværk for nydanskere som et gratis annonceringstilbud? Set i forhold til de fremadrettede muligheder for videreførelse af Jobnetværk for nydanskere, må det siges at være yderst positivt, at hele 90 % af respondentvirksomhederne svarer ja til, at de fremover vil benytte Jobnetværk for nydanskere som et gratis annonceringstilbud. Ingen af respondenterne svarer nej, mens de resterende 10 % svarer Ved ikke. 1 Tallet er baseret på en oversigt udarbejdet fra Finansministeriet. For personer med arbejdsløshedspenge er den beregnede sats i kr. 4

5 Side 7: Hvor har I hørt om rekrutteringstilbuddet Jobnetværk for nydanskere? De fleste af respondenterne har hørt om rekrutteringstilbuddet i kraft af personlig henvendelse fra Foreningen Nydansker (31 %), mens en del er blevet opmærksom på tilbuddet via Foreningen Nydanskers hjemmeside og Foreningen Nydanskers nyhedsbrev. Endelig svarer 45 % Andet, hvilket tilsyneladende dækker over forskellige øvrige kanaler, hvoraf der her blot skal nævnes nogle: Personalestyrelsens rekrutteringsguide, via kollegaer og personlige netværk. Denne del af undersøgelsen indikerer, at det i høj grad er i kraft af virksomhedernes medlemskab af Foreningen Nydansker og/eller personlig henvendelse, der har været afgørende i formidlingen af rekrutteringstilbuddet Jobnetværk for nydanskere. Denne viden er relevant set i forhold til eventuelle fremtidige behov for en yderligere udvidelse af jobudbyder-netværket. Side 8: Hvilken kommune ligger virksomheden i? Respondenternes fordeling på kommuner skal tages med forbehold, idet der er optrådt fejl i listen over valgmuligheder. Eksempelvis har Århus ikke optrådt som svarmulighed, hvilket kan give en skævvridning i fordelingen. Ikke desto mindre står det klart, at over halvdelen af de respondentvirksomheder, der har gjort brug af Jobnetværk for nydanskere, har base i København eller omegn. 5

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen RAPPORT LO medlemmers modtagelse af indvandrere på Januar 2005 Forord LO Århus har gennem mange år været engageret i problematikkerne omkring flygtninge og indvandreres plads i det danske samfund i almindelighed

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

IT - en marginaliseringstrussel?

IT - en marginaliseringstrussel? IT - en marginaliseringstrussel? - Resultater fra en undersøgelse af hvem der ikke bruger IT og hvorfor Februar 2001 Arbejdsliv IT - en marginaliseringstrussel? 1.udgave 2001 Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger 2012/2013 Indhold 1. Om den fællesoffentlige kampagne...4 1.1. Om evaluatoren, MEGAFON...4 1.1.1. Formål og struktur...4

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere