BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler"

Transkript

1 Folkeskoler -priser Netto Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje Kompetenceløft på skolerne IT-projekt Rest 1. januar kr kr kr kr. Skævvridning Der er afsat en pulje på kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 01 Central lønpulje Der er afsat kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 04 Pædagogisk sektion Stillinger Sektionsleder 1,000 Pædagogisk konsulent 2,000 Fuldmægtig 1,000 Assistent 1,000 Seniorstilling 1,000 Samlet lønudgift kr. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat kr. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet udgift til skolebiblioteker kr. Kulturtilbud Børnekultur Skolen i Biografen Skolernes Nytårskoncert Koncerter Forfatterbesøg Teater kr. 114 kr kr kr kr kr kr.

2 KK44 I alt BUDGETFORUDSÆTNINGER kr kr. 08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for antal stillinger Adfærd, kontakt og trivsel 1,192 Børn med generelle indlæringsvanskeligheder 0,715 Tale-/høreundervisning 0,795 Læse- og staveretarderede elever 1,619 En konsulents nettotid er udregnet til timer pr. år. I budget er der afsat kr. 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på kr. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde. 14 Pulje til specialpædagogisk bistand Puljen til specialpædagogisk bistand samt reguleringer af specialklasserne er i budget på kr. Ressourcerne til løn til specialklasser er (inden besparelserne i blev effektueret) fremskrevet fra det oprindelige budget til kr. i -priser for egne elever. Helårsvirkningen af besparelsen i på kr. fratrækkes og ressourcerne udgør herefter kr. til specialklasserne. Puljen til specialpædagogisk bistand og ressourcerne til specialklasserne administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation. Efter visitering forlods til skolerne af udvidet specialpædagogisk bistand og antal elever i specialklasser budgetteres i med en restpulje på kr. Restpuljen skal anvendes til reguleringer af specialpædagogisk bistand i løbet af året, rejseholdselever, reguleringer af kommunale specialklasser samt ressourcer til elever visiteret til Børne- og Familiehuset. Se nedenstående opgørelse over forbruget af puljen til specialpædagogisk bistand samt specialklasser: Tildeling til specialklasser og anvendelse af pulje til specialpædagogisk bistand 11/12 Puljebeløb spec.pæd. bistand Specialklasserne oprindeligt budget egne elever fremskrevet til inden besparelser. Specialklasserne oprindeligt budget udenbys elever fremskrevet til Forventede indtægter fra andre kommuner til udenbys elever Besparelse helårsvirkning Ressourcer til specialundervisning

3 Fordeling af ressourcer : Udv. specialpædagogisk bistand Specialklasser egne elever Specialklasser udenbys elever Forventede indtægter udenbys elever Pulje til regulering herefter i Normalundervisning Antal lektioner Specialklasser Antal lektioner I alt Revis. udvidet tildelte lektioner Tildelte lektioner i alm. skole Ungdomsskolen Stille piger Ungdomsskolen Unge i Centrum Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) Tildeling til elever fra andre kommuner Indstillede spec.kl. træk 8 timer PPR s nye fordeling af 8 timers træk Inds. elever rejsehold træk 4 timer Fordeling træk 4 timer til rejsehold Fordeling fra tidligere 30 % pulje I alt lektioner Årlige undervisningstimer Antal stillinger 41,277 1,064 42,340 Kr. Kr. I alt Tildeling i beløb Betaling fra andre kommuner beløb spec.pæd. bis. fordelt i alt Egne tale/hørepædagoger Pædagogtimer Specialklasser budget Pulje til fordeling herefter i Ressourcetildelingen til specialklasserne i budget fremgår af nedenstående opgørelse: Tildeling specialklasser egne elever Tildeling udenbys elever Elever 11/12 7/12 5/12 Læ.pers. ordn. Ans Balle læseklasse Bryrup SE-klasse Kjellerup Langsø Sølyst Thorning Bryrup E-klasse Højmark/Karolinelund Ungdomsskolen læseklasse I alt Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden.

4 Tildelingen fra PPR til støtte i form af specialpædagogisk bistand til udenbys elever er udgiftsneutral. Tildeles der 12 lektioner eller mere til den enkelte elev, udløses et tillæg til årlige undervisningstimer på 34,52 kr. i. I budget er der forlods budgetteret på skolerne med den samme tildeling i både 7/12- budgettet og i 5/12-budgettet, således at der ikke længere skal ske tildeling via omplaceringer fra central konto. Der vil blive reguleret i den foreløbige tildeling af 5/12-budgettet ved den kommende visitation fra PPR. Oversigt over tildelingen fra PPR til de enkelte skoler findes i regnearket med tildeling af lærerlønsressourcer i Acadre. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole Vikar under langtidssygdom over 3 uger samt barselsudligning 20 % Fællestillidsrepræsentant DLF Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog # Videreuddannelse af lærere kr kr kr kr kr. # Faktor 0,291 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere og skoleledere Kompetenceløft vedr. specialpædagogik ( ) kr kr. Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på 15 til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation tet på kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Konto andet tet på kr. dækker udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter, skole patrulje turer. Høgdal Tilskuddet faldt bort fra 1. januar. Kompedal Tilskuddet/kontingentbetalingen faldt bort fra 1. januar. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget er der afsat kr. på kontoen.

5 Skolebestyrelser Der er afsat kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen kr kr kr. GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret /12. Der budgetteres med 81 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på kr. Puljen skal i primært bruges til teknologileje. Herudover er der afsat kr. til løn til IT-koordinatorfunktionen. Pulje vedr. inventaranskaffelser Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg til anskaffelse af skolemøbler, inventar m.v. Pulje vedr. udenomsarealer Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg til ekstraordinære udgifter, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde. Pulje vedr. hærværk og specialudstyr Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg til dækning af hærværk på skolerne samt specialudstyr til elever med specielle behov. Pulje til vagtordning Der er budgetlagt med en pulje på kr. til vagtordning på skolerne. Pulje til rengøring Der er budgetlagt med en pulje på kr. til vinduespolering samt diverse konsulentopgaver. Pulje vedr. fast ejendom Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg til ekstraordinære bygningsudgifter, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde. Overhead til Fælles Ejendomsdrift er budgetlagt her. Det er pt. aftalt, at overhead til Fælles Ejendomsdrift omfatter følgende: Arbejdstøj Kurser Forsikring Kørsel IT Mobiltelefoni I alt kr kr kr kr kr kr kr.

6 Pulje vedr. renovering og vedligehold Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg, som Ejendomme & Intern Service fordeler til brug på de enkelte skoler. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 11 elever fra Silkeborg Kommune i på skoledelen og fritidsdelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80% er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på kr. på skoledelen og kr. på fritidsdelen. VRC Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. 16 Naturfagligt Kompetencecenter Stillinger IT-konsulent 2,000 Sø- og naturvejleder 1,000 Projektmedarbejder* 1,000 I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. 0,500 stilling finansieres via indtægter fra projektmidler. * Stillingen finansieres via indtægter fra projektmidler Samlet lønudgift kr. Indtægt fra projektmidler i alt kr. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning tet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL s takst for fremskrevet til på ca. kr Der er budgetteret med 91 helårspersoner. Specialundervisning tet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 19 børn, samt en pulje til 2 anbragte børn, der er registreret i kommunekoderegisteret, men som vi endnu ikke har modtaget regninger for. tallet til de 2 børn er en gennemsnitlig specialklassetakst. Socialpædagogiske opholdssteder tet for er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for er fremskrevet til. Der er i øjeblikket 5 elever på socialpædagogiske opholdssteder. Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune Normalundervisning: Faktortallene i tildelingsmodellen for normalundervisning til klasse er ændret fra 1. august på skolerne i Silkeborg Kommune. Baggrunden for ændringen er en besparelse i helårsvirkning på budget på i alt kr. på normalundervisningsområdet. Tildelingsmodellen giver i budget en grundtildeling pr. skole på kr. og herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne Faktortallene for budget med samme tildelingsfaktorer for 7/12 (skoleåret 11/12) og 5/12 (skoleåret 12/13) fremgår af nedenstående skemaer for klasse.

7 Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overholdes. Der tages hensyn til elevtallene i forhold til besparelsen. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 6 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 6 frie timer i 5/12 budgettet. Beregningen for frie timer pr. elev er: Antal årlige undervisningstimer antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen på kr. omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 6 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5/9. Øvrig tildeling Faktortal for årlige klokketimer pr. elev kr. - svarende til helårligt 0,590 stilling årlig uv-timer svarende til helårligt 2,588 stilling. Timerne er fordelt på 3 skoler. Bh. klassen 0 42,6 0 0 Fase 1: 0 42, til 3. årgang Fase 2: 0 43, til 6. årgang Fase 3: 0 46, til 9. årgang 10. årgang besparelse 3,71 1,30 7/12 budget for perioden : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Klokketimer Faktortal for tildeling pr. år pr. pr. elev i årgang de forskellige faser Årlig grundtildeling til den enkelte skole Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 6 frie timer pr. elev kl. Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev Øvrig tildeling Faktortal for årlige klokketimer pr. elev 5/12 budget for perioden : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Klokketimer Faktortal for pr. år pr. tildeling pr. årgang elev i de forskellige faser Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

8 Årlig grundtildeling til den enkelte skole Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 6 frie timer pr. elev kl. BUDGETFORUDSÆTNINGER kr. - svarende til helårlig 0,590 stilling ,6 årlig uvtimer svarende til helårligt 2,627 stilling. Timerne er fordelt på 4 skoler. Bh. klassen 0 42,6 0 0 Fase 1: 0 42, til 3. årgang Fase 2: 0 43, til 6. årgang Fase 3: 0 46, til 9. årgang 10. årgang (- besparelse) 3,71 1,30 Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser denne tildeling foretages af PPR se punkt 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Specialklasser: Ressourcer til specialundervisning i specialklasserne udregnes i form af takster pr. elev. Taksten indeholder tillæg til specialklasserne. er dannet ved, at taksten for 5/12 budgettet i er fremskrevet med 2,4 % ganget med antal elever (opgjort i fællesskab med PPR). Elevtallet er dannet af egne elever og udenbys elever. Antal elever i specialklasserne samt taksterne for budget ses i følgende skema: Specialklasser Antal elever skoleåret 11/12 Takstbeløb Antal elever skoleåret 12/13 Takstbeløb 7/12 5/12 Ans Skoles Centerklasser Bryrup Skoles Specialklasser Langsøskolens Centerklasser Kjellerup Skoles Specialklasser Sølystskolens Specialklasser Thorning Skoles Specialklasser

9 Bryrup Skoles E-klasse Balleskolens Læseklasse I alt tet reguleres pr og i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 34,52 kr. pr. årlig undervisningstime i. Tildelingen af ressourcer i budget er udvidet på grund af et voksende elevtal i forhold til 5/12 budgettet. Modtagelsesklasser og hold Skoleåret 11/12 Ugt. lekt. 7/12 Årlige uvtimer 7/12 Ugt. lekt. 5/12 Årlige uvtimer 5/12 Fårvang Skoles modtagelseshold Kjellerup Skoles modtagelseshold Sølystskolens modtagelsesklasser Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget Kompetencecentret Stillingsantal Gennemsnitslønninger Pædagogisk leder Konsulent Lærere Pædagoger Kontaktpersoner pulje 100 timer 0, Pulje, supervision 0, I alt Vikardækning: I budgettet for er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration: Principper for tildeling af ledelsestid: Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: Den samlede ledelsestid på kommunens skoler fastsættes afhængigt af antallet af medarbejdere og elever. Alle skoler skal have en fuldtidslederstilling Øvrig ledelse beregnes i forhold til antallet af ansatte, som skolelederen er øverste leder for. Besparelsen på skoleledelse på 8% med virkning fra 1. august slår igennem i budget med en helårsvirkning. Tildelingen af tid til administration er fratrukket 8% gældende fra 1. januar.

10 Teknisk servicepersonale: BUDGETFORUDSÆTNINGER For at sikre det budgetmæssige grundlag for Fælles Ejendomsdrift er ressourcerne til løn i budget til teknisk service medarbejdere flyttet fra de enkelte skolers lønkonti til en lønkonto under gruppering 700 (udgifter til fast ejendom) på den enkelte skole. Teknisk service medarbejdere ansat med fleksjobaftale er i stadig budgetlagt på den enkelte skoles lønkonto. Den hidtidige tildelingsmodel til teknisk service medarbejdere under skoleafdelingen til fordeling af midlerne er stadig anvendt til budget ud fra følgende vægtninger: Elevtal 40 % Kvadratmetertal 40 % Grundbeløb 20 % Tandklinikkerne er indregnet i modellen. Alle skoler er i tildelingsmodellen oprindelig sikret gennemsnitsløn svarende til min. 0,8 stilling. I budget er der fratrukket en besparelse på alle skoler på 8 % gældende fra 1. januar. Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af lønnen. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleinspektør Personlig løn Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration Teknisk servicepersonale Personforsikringer tet indeholder udgifter til erhvervssygdom, arbejdsulykke- og ansvarsforsikringer for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: Administration Elevaktiviteter Undervisningsmaterialer Madordninger/skolebod Kantine Mindre Inventar Ekskursionsbeløb CopyDan Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget afsat 52,25 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring.

11 Tildelingen sker efter følgende metode i : Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev Specialklasser herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev Grundbeløb kr Kurser Til kurser tildeles skolerne kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt kr. Bygningsudgifter. Almindelig vedligeholdelse tallene er fremskrevet med 0,63 %, og der er budgetlagt på de enkelte skoler, SFO er og idrætsfaciliteter. Desuden er 1/3 af budgetbeløbet afsat på anlæg. Udenomsarealer Der er budgetlagt på de enkelte skoler med en fremskrivningsprocent på 2,45. El, vand og varme er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Ejendomsafdelingen om tidligere års forbrug incl. reguleringer for energibesparende foranstaltninger og ændringer i bygningsareal. Hvis der i løbet af året sker væsentlige udvidelser eller ændringer, som har indflydelse på forbruget, vil dette blive reguleret. Skatter, afgifter og forsikringer tet indeholder udgifter til rottebekæmpelse, skorstensfejning, renovation, bygningsforsikringer og løsøreforsikring. Det afsatte budget til dette formål er i -priser. Rengøringsselskab Udgiften til rengøring er budgetlagt på de enkelte skoler, SFO er og idrætsfaciliteter med udgangspunkt i Rengøringssektionens beregnede kontraktsum i tallene er fremskrevet med 2,45 %. Rengøringsartikler Hver skole tildeles 41,26 kr. pr. elev til rengøringsartikler, det vil sige toiletpapir m.v. Ulvedalskolen Ulvedalskolen er en skole med særligt skoletilbud for elever med socioemotionelle vanskeligheder. Lønbudgettet til Ulvedalskolen er beregnet efter et takstbeløb pr. elev på kr. efter reduktion af lønudgiften til teknisk serviceleder, der overgår til fælles ejendomsdrift pr. 1. januar. Der er budgetteret med 25 elever. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til de faktiske elevtal, opgjort pr. den første i måneden. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget er afsat 26

12 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -priser Netto Svømning Udgift til Svømmecenter Nordvest for andre aktiviteter i. Der er budgetlagt med kr. (2010 priser fremskrevet til.) Der vil i sommeren blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med kr. til SSP-arbejdet Syge- og hjemmeundervisning -priser Netto Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. tet for er fastlagt ud fra de faktiske udgifter i 2010 fremskrevet til -niveau, i alt kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på 500 timer årligt, i alt kr Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. -priser Netto Der er budgetlagt med kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, sekretærer, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Øvrige udgifter er fremskrevet fra til -niveau Skolefritidsordninger -priser Netto Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på kr.

13 Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på kr. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 3 uger samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Kurser Der er budgetlagt med kr. til fælleskurser. beløbet omhandler udgifter til lederkurser og konferencer samt udgifter til oplægsholdere, fyraftensmøder og lignende. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er afsat kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat kr. IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på kr. Puljen skal i primært bruges til teknologileje. Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO tet til almindelig SFO er lagt ud fra KL s takst for fremskrevet til -pris. Der er budgetteret med 20 helårspersoner. Der er netto afsat kr. Betaling til special-sfo Betaling for Silkeborg Kommunes egne elever i special-sfo i andre kommuner. tet er fastlagt ud fra det faktiske antal elever i med en fremskrevet takst fra til. Der er budgetteret med 24 elever i. Der er netto afsat kr. Betaling for egne elever i Dybkær SpecialSFO tet vedrører elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, der benytter Dybkær SpecialSFO. Der er i øjeblikket 46 egne elever. Taksten for er beregnet til 646 kr. pr. dag. Der er afsat kr.

14 Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 2,29 % og afrundet til et lige tal. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,225 stilling Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering. Herudover tildeles der yderligere: Ugl. timer pr. barn klasse 1, klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1, klasse 1, klasse (600 timer årligt) 0, klasse (250 timer årligt) 0, klasse (600 timer årligt) 0, klasse (250 timer årligt) 0,321 *) Gælder for følgende SFO er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Sølyst, Sejs, Skægkær, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af prognoseelevtallene x indskrivningsprocenten x dækningsprocenten i den enkelte SFO pr. 1. august (7/12) og pr. 1. august (5/12). tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,7 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog kr. Pædagogmedhjælper kr. PGU pædagogmedhjælper* kr. Den årlige gennemsnitsløn i (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til med 2,40 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale. Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO. Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I tildeles følgende:

15 Årligt pr. barn klasse kr. 4. klasse 906 kr klasse 503 kr. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt kr. Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,630 stillinger. Til Fritidsgården er der i alt afsat kr. til løn. Special-SFO Lønbudgettet beregnes efter en takst pr. barn. Taksten udgør for : Special SFO Antal børn ( ) Årligt takstbeløb pr. barn Autist SFO Nørskovlund (Delfinen) # kr. Langsø SFO, Knasten - amtsbørn kr. Thorning Center SFO - amtsbørn # kr. Ans Center SFO # kr. Bryrup Special SFO kr. Knasten, Langsø SFO kr. Kjellerup SE-SFO # kr. Thorning Special SFO # kr. Sølyst SFO, Knasten kr. Sølyst SFO, Jupiter kr. I alt 217 # Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Bygningsudgifter Se bemærkning om driftsudgifter vedr. bygninger under skolerne Befordring af elever i grundskolen -priser Netto Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idrætskørsel er der afsat i alt kr. Befordring egne specialklasser Der er budgetteret med udgifter på i alt netto 9.63 til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsø, Sølyst, Balle, Thorning, Nørskovlund, Ans, Bryrup og Kjellerup skoler. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport.

16 Derudover er der afsat kr. til befordring til de tidligere amtslige specialskoler/- klasser på Langsøskolen, Thorning Skole og Dybkær Specialskole. Desuden er der budgetteret med kr. til befordring til andre kommuners specialskoler for elever bosiddende i Silkeborg Kommune, samt elever anbragt i andre kommuner, der undervises i specialskoler eller specialklasser i andre kommuner. Befordring af taleundervisning Udgifter på i alt kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyoprettet kursus Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca ) I beløbet indgår kr. til transport i forbindelse med indgåelse af abonnementsordning. Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat kr. til befordring af midlertidig syge elever og kr. til elever med en kronisk lidelse. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat kr. Tilbuddet omfatter alle folkeskoler i Silkeborg Kommune Specialundervisning i regionale tilbud -priser Netto Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 8 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til. Samtidig er der budgetteret med kr. til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland Kommunale specialskoler -priser Netto Funktionen dækker udgifterne til den vidtgående specialundervisning i kommunerne. De enkelte institutioner er takstbaserede under rammeaftalen med Region Midtjylland og er budgetlagt som 0-budgetter, hvor udgifterne balancerer med indtægterne. terede elevtal for Silkeborg Kommunes specialskoler: Silkeborg Kommunes udgifter til specialskole og SFO Dagstakst skole Egne elever Andre kommuners elever Årlige udgifter til drift Langsøskolen Dybkær Specialskole Nørskovlund Thorning I alt

17 Silkeborg Kommunes udgifter til specialsfo Dagstakst SFO Egne elever Andre kommuners elever Årlige udgifter til drift Dybkær Special SFO Silkeborg Kommunes udgifter til området er opdelt dels mellem takstbetaling til egne institutioner og dels til takstbetaling til andre kommuner for deres institutioner. Taksterne til egne institutioner er beregnet med en belægningsprocent på 98 %. Udgifter til enkeltintegrerede elever i andre kommuner budgetteres også på denne funktion. Indtægterne fra Silkeborg Kommune og fra andre kommuner er budgetteret direkte under den enkelte institution. Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Der er budgetteret med 46 elever, i alt kr. Betaling for egne 20.2 elever på egne specialskoler Udgiften vedrører Silkeborg Kommunes egne elever, der går på egne takstfinansierede specialskoler/-klasser. Der er budgetteret med i alt 120 elever, i alt kr. Betaling for abonnementsaftale på synsområdet Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt kr Aktiv Weekend Der er budgetlagt med 2 elever fra Silkeborg Kommune i. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på kr Bidrag til statslige og private skoler -priser Netto Elever i friskoler og private grundskoler beløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der forventes en stigning i elevtallet med 4,9%, jf. elevtalsprognosen fra marts. Der er i afsat til betaling af elever og kr. til betaling af SFObørn Efterskoler og ungdomskostskoler -priser Netto Elever på efterskoler og ungdomskostskoler beløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der forventes et fald i antallet af årige (minus stigningen på ungdomsskolen med 34 elever) med 4,1%, jf. befolkningsprognosen fra marts.

18 Der er i afsat kr. til betaling af elever og kr. til betaling af handicappede børn på efterskole Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen -priser Netto Der er budgetteret med skoleområdets forventede andel af udgiften til den abonnementsaftale, der er indgået med Region Midtjylland vedrørende kommunikationsområdet (tale- og høreområderne). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter -priser Netto Bygningsudgifter Se bemærkning om driftsudgifter vedr. bygninger under skolerne Teatre -priser Netto Kontoen omfatter teaterforestillinger på de kommunale skoler samt tilskud til Dukketeaterfestival med kr. Der ydes 50 % statsrefusion på refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Ungdomsskolevirksomhed -priser Netto Ungdomsskolens budget er delt op i særskilte budgetter i for: 10 GFU 20 Anden undervisning (herunder Læseklasse, tildeling til stille piger og tildeling til Unge i Centrum) 30 fritidsundervisning herunder overførsel af klubsektion fra Børne- og Familieafdelingen. Højmarksskolen GFU (Grundskole for unge udlændinge): GFU grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen. Tildelingen af ressourcer i budget er udvidet på grund af et voksende elevtal i forhold til 5/12 budgettet med indlagte besparelser. Der er tildelt budget til 84 ugentlige lektioner i 7/12 budget og 5/12 budget samt tilhørende undervisningsmidler. Modtagelsesklasser Skoleåret /12 Ugt. lekt. 7/12 Årlige uvtimer 7/12 Ugt. lekt. 5/12 Årlige uv-timer 5/12 GFU under 18-årige

19 Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleafdelingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelingen. Der er i budget tildelt 81 ugentlige lektioner samt budgetteret med undervisningsmidler og beløb til ekskursioner. Der er oprettet en timebank på en central konto i Skoleafdelingen til imødegåelse af udsving i elevtallet. Anden undervisning: Ressourcetildelingen til Ungdomsskolens 10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidige model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse på 4 % ved genåbning af budget 2010 som har virkning på 7/12 budget. I budget er der fra 1. august fratrukket 9 % som led i den samlede besparelse på normalundervisningsområdet. 7/12 budg. 5/12 budg : 10. årgang Klasseundervisning Klokketimer pr. år pr. årgang Undervisningsdifferentiering Faktortal for årlige klokketimer pr. elev udover 16 i klassen 16,16 16, , ,76 Øvrig tildeling Faktortal for årlige klokketimer pr. elev 3,71 3,71 Årlige uvtimer Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev 1,30 1,30 Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Fritidsundervisning: Lønbudgettet for Ungdomsskolens fritidsundervisning er i budget reduceret med en besparelse pr. 1. august på kr. samt yderligere besparelse i på kr. samt en personalerokade. Lønbudgettet for klubområdet er pr. 1. januar overtaget fra Børne- og Familieafdelingen fordelingen fremgår af nedenstående: Fritidsundervisning Ungd.skolen lønbudget Ungd.skolen undervisningsmidler Ungd.skolen Klubområdet Ungdomsklub lønbudget Ungdomsklub undervisningsmaterialer 285 Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget fremskrevet til -priser. Specialundervisning: Institutioner under Ungdomsskolen er takstfinansierede på lønbudgettet: I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling. I budgettet for skoleåret / er indregnet en besparelse på 5 % på taksten. Antal elever i specialafdelingen samt takst i budget ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget:

20 Specialafdelinger BUDGETFORUDSÆTNINGER Antal elever i skoleåret 11/12 Takst 7/12 Antal elever i skoleåret 12/13 Takst 5/12 Højmarkskolen Ungdomsskolens læseklasse I alt Undervisningsmidler er budgetlagt med samme takst som til specialklasseelever Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner -priser Netto Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Der er afsat kr. til sygebefordring. Elevtilskud Udgifterne omfatter kommunale bidrag til staten til elever under 18 år på ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Der forventes et fald i antallet af årige (minus stigningen på ungdomsskolen med 34 elever) med 4,1%, jf. befolkningsprognosen fra marts. Der er i afsat mio. kr. til betaling af elever Kommunal tandpleje -priser Netto På denne funktion afholdes udgifterne og indtægterne til tandpleje til børn og unge indtil det 18. år, samt omsorgstandplejen for ældre og den specialiserede tandpleje. Den specialiserede tandpleje og omsorgstandplejen er begge budgetlagt med et 0-budget, hvor udgifter og indtægter balancerer Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen -priser Netto Sundhedsplejens forebyggende og oplysende indsats i hjemmene op til 6 års alderen, med henblik på at vejlede familierne til at sende deres børn i daginstitution. Sundhedsplejens formidlende og vejledende indsats overfor familien ved optagelsen i daginstitution og som fortsat samarbejdspartner i daginstitutionen 0,135 stilling Team af sprogpædagoger, der tager rundt og udfører det sprogstimulerende arbejde i børnenes daginstitutioner i hele kommunen og varetager den obligatoriske sprogstimulering af de børn, der vurderes at have et behov for ekstra sprogstimulering (Dagtilbudslovens 11) Undervisningsmidler og kørsel Forebyggende arbejde i daginstitutionerne, kvartalsmøder og videreuddannelse 3,000 stillinger kr kr.

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere