Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler"

Transkript

1 Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets seks overordnede politiske mål for budget : Bæredygtig økonomi Attraktiv kommune Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle Tage hånd om de mest sårbare Sundhedsfremme og forebyggelse Bæredygtig miljø- og klimaindsats Målene for bevilling 41 Skoler skal ligeledes understøtte Børne- og Ungeudvalgets mission og vision. Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv. Mål for bevilling 41 Skoler På de følgende sider fremgår målene for bevilling 41 Skoler, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets seks overordnede politiske mål. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets seks overordnede mål. Fælles bevillingsmål for Skoleafdelingen (bev. 41), Børne- og Familieafdelingen (bev. 43) og Handikap- og Psykriatriafdelingen (bev. 45) Mål Handlinger Succeskriterium Inklusion - Børn og unge oplever at være accepterede deltagere i udviklende fællesskaber Skoleafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Handicap- og Psykiatriafdelingen: Der gennemføres gennem forældreinddragelse forsøg med at finde rammer, kompetencer og metoder til at styrke lokale, udviklende fællesskaber for børn og unge Skoleafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Handicap- og Psykiatriafdelingen: I udvalgte lokalområder arbejdes der systematisk med tidlig opsporing af børn som kunne ende i udsatte positioner Skoleafdelingen, Børne- og Familieafdelingen og Handicap- og Psykiatriafdelingen: Alle forældre til børn i dagtilbud og skoler i udvalgte forsøgsområder oplever at deltage i børnegruppens forældrefællesskab Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen og Handicap- og Psykiatriafdelingen: Andelen af børn i udsatte positioner i lokalområdet reduceres Børn der opspores (for)bliver accepterede deltagere i

2 Bevillingsaftale ( opsporingsmodellen er afprøvet i 5 kommuner) Handicap-og Psykiatriafdelingen: Der etableres sociale fællesskaber, hvor børn og unge med handicap mødes med jævnaldrende om fælles interesser f.eks. sport, spil, fiskeri m.m. udviklende fællesskaber Handicap-og Psykiatriafdelingen: At der inden udgangen af er etableret 4 interessefællesskaber Fælles bevillingsmål for Skoleafdelingen (bev. 41) og Børne- og Familieafdelingen (bev. 43) Mål Handlinger Succeskriterium Vi fremmer udfordrende læringsrum og støtter forpligtende fællesskaber ved brugen af IT Lokale samarbejder Der etableres faglige netværk omkring anvendelse af IT i læringsmiljøer for aldersgruppen 0-10 år Samspillet mellem faglige netværk, tværgående kompetencer og digitale kompetencer afklares Der etableres et korps af IT pedeller som understøtter de fagprofessionelles tekniske udfordringer ved anvendelse af IT. Korpset fungerer i samspil med Silkeborg Kommunes IT organisation, de faglige netværk om anvendelse af IT didaktisk og evt. IT-dukse. På baggrund af en afvejning af etableringsudgifter, transaktionsomkostninger og funktionalitet anskaffes og implementeres fælles platforme for kommunikation fagprofessionelle imellem og mellem forældre og fagprofessionelle og forældre imellem. Skolerne støttes i at etablere organisatoriske og tekniske rammer og undervisningsmæssige kompetencer til at håndtere, at eleverne anvender en bred vifte af teknisk udstyr. I alle lokalområder gennemfører dagtilbud og Der er kompetente fagprofessionelle, der anvender digitale medier til at skabe gode læringsforløb i dagtilbud og skoler. Alle fagprofessionelle i dagtilbud og skoler har ved udgangen af adgang til teknisk bistand indenfor en kendt ramme. Fagprofessionelle i dagtilbud og skoler kommunikerer med hinanden digitalt og har adgang til en fælles platform, hvor de kan dele dokumenter etc. der ikke er personlige og/eller fortrolige. Forældre til børn i dagtilbud og SFO er tilfredse med at kommunikere digitalt med institutionen og hinanden om praktiske forhold f.eks. fravær, hvornår og af hvem børnene hentes, legeaftaler etc. 90% af eleverne i udskolingen og 70% af eleverne på mellemtrinet anvender ved udgangen af eget digitalt udstyr i læringssammenhænge. Medarbejdere i dagtilbud og skoler har lokale netværk på

3 Bevillingsaftale skole initiativer, som involverer børn og medarbejdere på tværs. I forlængelse af den endelige afrapportering skal der være stort fokus på deling af den bedste viden fra de gennemført lokale projekter. tværs. Medarbejdere har fået inspiration fra hinandens faglighed i arbejdet med læring og trivsel. Der er ved udgangen af skoleåret 2014/ gennemført og dokumenteret mindst ét initiativ der involverer børn på tværs af dagtilbud/skole i hvert skoledistrikt. Den nye viden er ved udgangen af foldet ud, så den kommer flere børn til gode, end der hvor projektet startede.

4 Bevillingsaftale Forudsætninger Bevillingsaftalen har til formål: at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale. at synliggøre fokusområder inden for fagområdet. at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 1. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i prisniveau Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning mv. Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse kompetenceløft - Skolereform Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

5 Bevillingsaftale 2. Aktuelle udfordringer I efteråret 2013 indgik regeringen og en række af folketingets øvrige partier Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftalen sætter på en lang række punkter fokus på nye områder i udviklingen og driften af det kommunale skolevæsen. Overordnet set sættes der fokus på følgende tre mål og fire underliggende operative resultatmål: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Elevernes trivsel skal øges. Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, at de fire ovennævnte nationale resultatmål skal være det centrale afsæt for regeringens dialog med kommunerne og folkeskolens øvrige parter om folkeskolens udvikling. Skolereformen trådte i kraft med virkning fra 1. august Det vil sige at budget er det første hele budgetår efter reformen. Den helt store udfordring i bliver den fortsatte implementering af reformen. Der vil også være fokus på den fortsatte driftsoptimering af hele skoleområdet for at kunne imødekomme beslutningen om en effektivisering på 1 % årligt. 3. Beskrivelse af serviceniveau På Bevilling 41 Skoler er der placeret udførelsen af en lang række opgaver i henhold til Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven m.fl., herunder driften, tilsynet og udviklingen af: Skoler Fritidstilbud Inklusionscentre Silkeborg Ungdomsskole samt en række øvrige opgaver relateret til ovenstående Skoler Der findes 27 folkeskoler med eget fritidstilbud. Skolerne varetager undervisningen af p.t. ca elever inkl. egne specialklasser. Fritidstilbud Fritidstilbuddet er for 0. klasse til og med 6. klasse. Fritidstilbuddene har en generel åbningstid fra kl til 17.00, der dog kan tilpasses efter det lokale behov. Inklusionscentre Med virkning fra 1. august 2012 etablererede Silkeborg Kommune i alt 6 inklusionscentre til varetagelse af det specialpædagogiske område: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskole b. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund.

6 Bevillingsaftale 4. Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder på Balleskolen. 5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Afdeling Ulvedal placeret under Hvinningdalskolen. 6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen: Silkeborg Ungdomsskole. Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole varetager undervisnings-, fritids- og klubtilbud for elever i fra 7. klasse til de 18-årige i Silkeborg Kommune. Fritidsundervisningen er placeret både på Ungdomsskolen og lokalt på byens øvrige skoler. Klubtilbuddet er primært forankret på eller i nærheden overbygningsskolerne i kommunen. 10MedPuls er kommunens 10. klasse-tilbud. I skoleåret er der 235 elever. Grundskolen for Unge udlændinge (GFU) - har i skoleåret ca. 40 elever. Højmarksskolen er inklusionscenter for Unge med særlige behov og rummer 55 elever i forskellige undervisningstilbud. Derudover er SSP-konsulenten samt Ungdomsplatformen forankret i Ungdomsskolen. 4. Opfølgning på mål og budget Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juni og oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov. Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget overholdes.

7 Folkeskoler kr. -priser 2014 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Netto Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Der er afsat en pulje på kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje 1. januar 2014 IT-projekter (prototyper) Kompetenceløft på skolerne Finansiering 7/12 undervisning Finansiering 7/12 fritidstilbud Finansieret øvrige konti *) Rest **) kr kr kr kr kr kr kr. *) Finansierede øvrige konti på kr. skyldes, at der på følgende område ikke er muligt at finde effektiviseringer på 1%: statsligt bidrag til efterskoler og privatskoler, kontraktforpligtelser til busselskaber, tjenestemandspensioner, mellemkommunale betalinger, personforsikringer, m.v. De finansieres derfor på denne konto. **) De resterende kr. er bl.a. reserveres til regulering af elevtallet pr. 5. september for skoleåret /16 og til regulering af specialelever på skolerne. Skolereform Til skolereformen er der indarbejdet følgende midler: Tilført rammen i Tilført jf. budgetaftalen Tilført rammen, 10 mio. kr netto, fra Helårseffekt DUT fra Staten Tilførsel til udfasning af års reglen, fra Staten I alt til varig drift Omstillingstilskud fra staten * Kompetenceløft udgift** Kompetenceløft indtægt** *) Vi kender pt. kun tilskuddet for Det er fremskrevet til -priser. Der forventes et væsentligt større tilskud i,. I forventes ca. samme tilskud som i Fra bortfalder tilskuddet. Omstillingspuljen er pt disponeret således: 2014

8 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Omstillingspulje Ledelsessupport FAB-Lab Skolemøbler Fra tidligere år Rest **) Udgiften til kompetenceløftet finansieres af et tilskud fra staten på samme beløb. Tilskuddet fra staten løber frem til Skævvridning Der er afsat en pulje på kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 01 Central lønpulje Der er afsat kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er budgetteret med kr. til udgifter i forbindelse med møder, konferencer m.m. 03 Kompetenceløft Der er budgetteret med kr. til følgende: - Som led i implementeringen af den nye Lærings- og trivselspolitik og bevillingsaftale om øget samarbejde mellem dagtilbud og skoler, færdiggøres der kursus- og videreuddannelsesforløb for pædagogmedhjælpere i dagtilbud og indskolingen. Der forventes efterfølgende iværksat evaluering af uddannelsesforløbet. - Et aktionsforskningsprojekt for perioden som skal evaluere kompetenceløftet i inklusion. Aktionsforskningsprojektet gennemføres i samarbejde med VIA Silkeborg. 04 Pædagogisk sektion Pædagogisk sektion varetager primært opgaver omkring gennemførelse af tværgående udviklingsprojekter, der vedrører skolerne i Silkeborg Kommune. Der er til sektionen tilknyttet i alt 5,665 medarbejdere. Der er for budgetteret med 3,378 mio. kr. til drift af Pædagogisk sektion. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde Med baggrund i tilkendegivelser fra skolerne om støtte til lokale udviklingsprojekter prioriterer Skolechefen, hvordan midlerne tænkes anvendt. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat i alt kr., hvoraf der er prioriteret kr. til Kina på skemaet, og kr. til Innovativ læring ved Stephen Heppel. 07 Læringscentre I forbindelse med skolereformens ikrafttræden den 1. august 2014 ændres også betegnelsen for skolernes biblioteker. Disse vil således fremover i stedet blive omtalt som læringscentre. Hver skole tildeles dels et grundbeløb og dels et beløb pr. elev med baggrund i elevtalsprognosen. Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bog opsættere) kr.

9 Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet budget til læringscentre BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 114 kr kr. Herudover budgetteres der med udgifter til en række kulturtilbud; Børnekultur kr. Skolen i Biografen kr. Skolernes Nytårskoncert kr. Koncerter kr. Forfatterbesøg kr. Teater kr. KK kr. I alt kr. Endeligt er der budgetteret med udgifter på kr. til blandt andet administration af den fælles materialesamling og licens for brug af bibliotekssystem. 08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe samt kr. til fysioterapeut og kr. til sproggrupper i forbindelse med opsigelse af IKH-abonnement. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for antal stillinger Adfærd, kontakt og trivsel 1,192 Børn med generelle indlæringsvanskeligheder 0,715 Tale-/høreundervisning 0,795 Læse- og staveretarderede elever 1,619 En konsulents nettotid er indregnet med timer pr. år. I budget er der afsat kr. i alt, heraf kr. fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og kr. til børnefysioterapeut. 11 Pulje til Inklusionscentre Midlerne i puljen administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation til Inklusionscentre. Taksten til elever i specialklasser er ændret pga. skolereform pr Der er reduceret med 1% pr. 1. august i ressourcerne til specialpædagogisk bistand. Tildeling til specialpædagogisk bistand Kr. Ressourcer til specialpædagogisk bistand 2014 oprindeligt /12 virkning af besparelse skoleåret 14/ Reformtildeling egne elever Ovf. fra BUU Inklusionsfremmende tiltag Ressourcer til specialpædagogisk bistand i alt Overført til 14 særskilt pulje til støtte spec.pæd.bist. + inklusionsfremmende tiltag Pulje til regulering af Inklusionscentre herefter Fremskrivning til Besparelse på 1% af 5/ Ekstra tildeling pga. forhøjet elevtal I alt pulje til Inklusionscentre Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune: A) Inklusionscentre incl. satellitklasser ( ) 7/12 + 5/

10 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler B) Inklusionscentre - ( ) 7/12 + 5/ C) Inklusionscenter Ungdomsskolen ( ) 7/12 + 5/ D) Rejseholdsaktiviteter 7/ E) Pulje til reguleringer (bl.a. forventet rejsehold 5/12 ) (A+B+C) Inklusionscentre. Silkeborg Kommune har etableret i alt 6 inklusionscentre som varetager det specialpædagogiske område. Skolereformen er implementeret pr. 1. august Merudgiften til den længere skoledag og flere egne elever er indarbejdet i budget. Der er tildelt ekstra ressourcer svarende til forøgelsen af timetallet for henholdsvis den fagfaglige undervisning og den understøttende undervisning. Det forudsættes at 50 % af den understøttende undervisning varetages af pædagoger. I tildelingen er der beregningsteknisk taget højde for at alle lærere underviser 80 timer årligt, svarende til 735 timer. Ressourcerne til inklusionscentrene tildeles i form af årlige takster pr. elev. Taksterne er forhøjet i forhold til budget 2014 pga. skolereformen. Taksterne er i budget forskellige i 7/12 og 5/12 pga. en besparelse på 1% pr. 1. august : 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Dybkær Specialskole er tildelt under gruppering Taksten er reguleret for reformændringer pr. 1. august Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser Taksten i budget er beregnet ud fra den samlede lønsum til Sølystskolens specialklasser, Thorning skoles alm. spec.klasser og lønsummen til den tidligere specialklasse under rammeaftalen. Sølystskolens specialklasser og specialklasserne på Thorning tildeles fra en ens takst. Taksten er reguleret for reformændringer pr. 1. august Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Taksten i budget er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Skoles Centerklasser, Bryrup Skoles Specialklasser, Langsøskolens Centerklasser inkl. specialklasserne under rammeaftalen delt med antallet af elever. I skoleåret 14/15 er der oprettet satellitklasser på Dybkærskolen og Silkeborg Ungdomsskole for elever under Langsøskolen. Taksten er reguleret for reformændringer pr. 1. august Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. er lagt under gruppering Taksten er reguleret for reformændringer pr. 1. august Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder: Læseklasserne på Balleskolen. Taksten i budget er beregnet ud fra lønsummen delt med antallet af helårselever. Taksten er reguleret for reformændringer pr. 1. august Aftale om beregning af helårselever: 8 elever i Læs 3 (Helårselever) 10 elever i Læs 1+2(op til 20 elever i korterevarende forløb) I alt 18 helårselever.

11 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Tidligere Ulvedalskolen nu Inklusionscenter SE placeret under Hvinningdalskolen. Taksten i budget er reguleret for reformændringer pr. 1. august Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen, placeret under Ungdomsskolen. Taksterne er reguleret for reformændringer pr. 1. august er lagt under gruppering til læseklassen er lagt på samme konto som bruges til tildelingen af ressourcer til 10. klasserne. Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPR. Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklusionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og administration. Elever som er indstillet til specialklasser fradrages 8 ugentlige lektioner i et år fra afgivende skole. I skoleåret 2014/ er der 15 elever som fradrages 8 lektioner. Midlerne herfra uddeles til distriktsskolerne i lighed med tidligere år. Antal uden bys Takst Øvrige udgifter Overblik over taksterne til inklusionscentrene: Tildeling skoleåret 2014/: Inklusionscentre Antal egne Takst Inklusionscentre egne elever i alt Inklusionscentre udenbys elever i alt 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder ) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanske- ligheder: Thorning Skole Sølystskolen: ) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder ) Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser ) Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder ) Inklusionscenter for elever

12 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler med svære socio-emotionelle vanskeligheder I alt ) Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen: Højmarkskolen: Ungd.sk.læsekl.: I alt Ressourcetildelingen til 30 udenbys elever i skoleåret 2014/ udgør kr. Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves igen hos andre kommuner. Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret 2014/ er der oprettet satellitklasser på Dybkærskolen og Silkeborg Ungdomsskole. D) Rejseholdsaktiviteter Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. Distriktsskolen modtager ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 4 lektioner ugentligt i et år, som indgår i central pulje til dækning af udgifterne på distriktsskolerne. Rejseholdsaktiviteter 2014/ Antal egne Antal udenbys Takst 1.1. Inklusionscentre egne elever i alt januar - juli Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Thorning: Sølystskolen: Rejseholdsakt. I alt E) Pulje til regulering Puljen til regulering af inklusionscentre - specialpædagogisk bistand på kr. fordeles som nævnt ovenfor til punkterne a-d, resten budgetteres her i en pulje til senere fordeling af nye elever. Restbeløbet i puljen er nu kr. 12 Akut-pulje

13 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er afsat en pulje på kr. Puljen anvendes kun til tildeling af praktisk hjælp. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde. 14 Pulje til specialpædagogisk bistand støttetimer Pulje til specialpædagogisk bistand samt inklusionsfremmende tiltag i undervisning. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning er implementeret fra skoleåret 2013/2014. Der er fra oprettet en særskilt konto til fordeling af puljen på kr. til supplerende undervisning, støtte til enkeltelever på 12 lekt. eller derover, samt andre inklusionsfremmende tiltag. For skoleåret 2014/ tildeles af puljen forlods kr. til skolerne til supplerende undervisning fordelt efter elevtal. For skoleåret / tildeles forlods kr. da der er fratrukket en besparelse på 1% (se skemaet herunder). Resterende midler i puljen administreres af PPR, som visiterer midlerne til skolerne til inklusionsfremmende tiltag og støtte til enkeltelever på 12 lektioner og derover (skolerne dækker selv for de 8 lekt.). Tildeling til specialpædagogisk bistand Kr. Ressourcer til specialpædagogisk bistand Fr.skr. til Besparelse på 1% fra i 5/ Ressourcer til specialpædagogisk bistand ialt Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune: A) Pulje specialpædagogisk bistand støttelektioner 12 lekt. m.m B) Supplerende undervisning fordeles efter elevtal årligt heraf 7/ B) Supplerende undervisning fordeles efter elevtal årligt heraf 5/ C) Ledelse satellitklasser Ans (7/12), Dybkær, Ungdomsskolen D) Ekstra fordeling supplerende undervisning diverse skoler 7/ E) Restbeløb i pulje til reguleringer Puljen dækker følgende: A) Specialpædagogisk bistand støtte 12 lektioner til elever Antal lektioner fra egen kommune m.m. Støtte 12 lektioner i alm. skole (skolen afholder selv de 8 lekt.) 56 Sprogklassen Sølystskolen + Sjørslev Skole 22 I alt lektioner 78 Årlige undervisningstimer 2340 Antal stillinger 3,183 Tildeling i beløb egne elever Ressourcetildelingen til udenbys elever i tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra Antal lektioner andre kommuner Tildelte støttelektioner 83 Årlige undervisningstimer Antal stillinger 3,387

14 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Tildeling i beløb udenbys elever Opkrævning hos andre kommuner kr kr. B+D) Supplerende undervisning: Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning er implementeret fra skoleåret 2013/2014. PPR har tidligere visiteret ressourcerne i form af støtte til enkeltelever, men ressourcerne fordeles nu ud til de enkelte skoler. Ressourcerne er tildelt efter elevtal suppleret med en ekstra tildeling til enkelte skoler som gælder for skoleåret 2014/. Tildelingen i 7/12-budgettet og 5/12-budgettet er ikke den samme, da der er fratrukket en besparelse i 5/12-budgettet på 1%. C) Ledelse Satellitklasser Der tildeles ekstra ledelsestid til skoler med satellitklasser (Ans Skole, Dybkærskolen og Silkeborg Ungdomsskole). I budget udgør beløbet i alt kr., som tildeles til de enkelte skoler særskilt. E) Pulje til regulering Puljen til specialpædagogisk bistand på kr. fordeles som nævnt ovenfor til punkterne a-c, resten budgetteres her i en pulje til reguleringer samt inklusionsfremmende tiltag. Restbeløbet i puljen er nu kr. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole Vikar under langtidssygdom over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning (20 %) Fællestillidsrepræsentant DLF (0,549 stilling) Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog# ) Videreuddannelse af lærere## ) Modersmålsundervisning i polsk kr kr kr kr kr kr. #) Faktoren udgør pr. 1. januar 0,282 lektioner ugentligt pr. tosproget elev. Pr. 1. august reduceres faktoren med 1,0 % til 0,279 lektioner ugentlig. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje varetages af den enkelte skole. ##) Skolerne kan ansøge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere, skoleledere og skolesekretærer, herunder vikardækning kr. Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation tet på kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget 2014 er der afsat kr. på kontoen. Skolebestyrelser

15 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er afsat kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen STIF-Hallen kr kr kr kr. GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret 2014/15. Der budgetteres med 85 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Fælles elevråd Der er budgetlagt med en pulje på kr. til et fælles elevråd for alle skoler. Konto andet tet på kr. dækker bl.a. afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter og skolepatrulje-ture. IT-puljer IT-puljen Undervisning Puljen er på kr. og bruges bl.a. til køb af IT-udstyr og software til skolerne. IT-puljen Administration Puljen er på kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrationssystemer. IT-puljen Projekter Puljen er på kr. og bruges primært til projekter med prototyper på skolerne. Digitalisering af undervisningen Puljen er på kr. og er fra 2014 flyttet fra anlæg til drift og bruges til digitalisering af undervisningen på skolerne. Pulje vedr. fast ejendom Der er afsat en samlet pulje på kr. til større bygningsudgifter, inventaranskaffelser, udenomsarealer og specialudstyr. Puljen anvendes primært til større arbejder, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde, eksempelvis handicapindretning, reparation af tage, kloakrenovering og flisebelægning. Derudover anvendes puljen til inventaranskaffelser primært ved stigende elevtal. Endelig anvendes puljen til anskaffelse af specialudstyr til elever med specielle behov. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning

16 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler tet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL s takst for 2014 fremskrevet til på ca. kr Der er budgetteret med 95 helårspersoner på udgiftssiden og 114 helårspersoner på indtægtssiden. Specialundervisning tet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 11 børn med en gennemsnitstakst pr. barn på kr Det samlede udgiftsbudget udgør kr Indtægtsbudgettet kr udgør de forventede indtægter for i alt 8 børn fordelt på 3 forskellige skoler. 16 Naturfagligt kompetencecenter Naturfagscentret, der tidligere har haft lokaler i forbindelse med AQUA, flytter i andet halvår til nye lokaler på Rådhuset. I forbindelse med etableringen af Naturfagscentret blev der tilknyttet en fuldtidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Naturfagscentret tilbyder i forhold til skolerne naturfaglige undervisningsforløb, som forestås af dels naturvejlederen og dels centrets øvrige medarbejdere. Der er til Naturfagscentret tilknyttet i alt 3,432 medarbejdere. Der er for budgetteret med 1,698 mio. kr. til drift af Naturfagscentret. 17 Projekter Der afholdes her udgifter og indtægter for projekter forankret i Skoleafdelingen. Der er overvejende tale om projekter, der væsentligst finansieres af eksterne tilskudsmidler fra enten Undervisningsministeriet eller EU. For forventes blandt andet følgende aktive projekter; Comenius - Shared Professional Educational Dialogue, Fritidspas/Aktiv fritid, Comenius - Linking Bridges, Læring og Trivsel 0-18 år, Lærer- og ledelsesarbejde i forandring, Fablab, Comenius MP HR Amores. Herudover må der erfaringsmæssigt imødeses et antal endnu ikke ansøgte og påbegyndte projekter. 18 Ledelsessupport I forbindelse med implementering af skolereformen er der gennemført en ændret organisering af Skoleafdelingen. Der er således etableret en ny sektion, hvis primære funktion er vejledning og rådgivning af afdelings- og skoleledelser, hvorved der sikres en hensigtsmæssig udrulning af skolereformen, ensartet fortolkning af lovkomplekset og kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere. Der er til sektionen tilknyttet i alt 5,000 medarbejdere. Der er for budgetteret med 3,225 mio. kr. til drift af Ledelsessupport. De enkelte skoler: Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune budget : Skolereform pr (skoleåret 14/15):

17 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Pr er den nye skolereform blevet implementeret og det har betydet at undervisningstiden er tilrettelagt således, at den over et skoleår har en samlet varighed på: 1) timer, svarende til gennemsnitligt 30 ugentlige timer, i børnehaveklassen og på klassetrin, 2) timer, svarende til gennemsnitligt 33 ugentlige timer, på klassetrin 3) timer, svarende til gennemsnitligt 35 ugentlige timer, på klassetrin. I den forbindelse er der indført en ny tildelingsmodel af ressourcerne til de enkelte skolers normalundervisning: Merudgiften til den længere skoledag er indarbejdet i budget : Der er tildelt ekstra ressourcer svarende til forøgelsen af timetallet for henholdsvis den fagfaglige undervisning og den understøttende undervisning. Det forudsættes at 50 % af den understøttende undervisning varetages af pædagoger. I tildelingen er der beregningsteknisk taget højde for at alle lærere underviser 80 timer årligt, svarende til 735 timer. Normalundervisning 7/12-budgettet : Tildelingsmodellen giver i budget en grundtildeling pr. skole i 7/12-budgettet på kr. - herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne Faktortallene for 7/12 budgettet fremgår af nedenstående skema for klasse. Kompensation for små klasser Den hidtidige ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev er bortfaldet og erstattes ved reformændringen af en støttepulje i skoleåret 2014/ på kr. som tildeles skoler med mange små klasser. Forudsætning for tildeling af kompensation fra puljen: antal elever i klassen er under 19. Støtte tildeles i form af et faktortal x antal manglende elever op til 20 i klassen fratrukket en medfinanciering på 1 elev pr. klasse af skolen selv. Antallet af elever der mangler op til 20 i alle skolens klasser sammentælles i en sum og medfinancieringen på 1 elev beregnes herefter. Regnearket med ressourcetildelingen til alle skoler viser beregning for den enkelte skole. Faktortallet i 7/12-budgettet er på kr. Tildeling til 10. kl. incl. reformændring budget : Ungdomsskolen tilbyder fra 1. august 2014 eleverne i 10. klasse 32 lektioner/uge i lighed med omfanget på ungdomsuddannelserne. Den samme tildeling vil være gældende for 10. kl. på Dybkærskolen. 7/12 budget for perioden 1. januar juli : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Øvrig tildeling Specialundervisning Klokketimer pr. år pr. Faktortal for tildeling pr. elev i Faktortal for årlige klokketimer pr. elev Faktortal for årlige klokketimer pr.

18 Årlig grundtildeling til den enkelte skole Kompensation for under 20 elever i klassen fratrukket en medfinanciering på 1 elev = 19 elever årgang BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler de forskellige faser kr. - svarende til helårlig 0,569 stilling. Faktortal på kr. i kompensation pr. elev under 19 i klassen. Kompensation er tildelt til 9 skoler. Bh. klassen 0 48, Fase 1: 0 1. til 3. årgang 48, Fase 2: 4. til 6. årgang 0 53, Fase 3: årgang 0 56, årgang ,45 1,21 elev Normalundervisning 5/12-budgettet : I tildelingsmodellen for 5/12 budgettet er der fratrukket en besparelse på 1% pr. 1. august. Tildelingsmodellen giver i budget en grundtildeling pr. skole i 5/12-budgettet på kr. - herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne Faktortallene for 5/12 budgettet fremgår af nedenstående skema for klasse. Kompensation for små klasser Den hidtidige ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev er bortfaldet og erstattes ved reformændringen med en støttepulje i skoleåret / på kr. som tildeles skoler med mange små klasser. Forudsætning for tildeling af kompensation fra puljen: antal elever i klassen er under 19. Støtte tildeles i form af et faktortal x antal manglende elever op til 20 i klassen fratrukket en medfinanciering på 1 elev pr. klasse af skolen selv. Antallet af elever der mangler op til 20 i alle skolens klasser sammentælles i en sum og medfinancieringen på 1 elev beregnes herefter. Regnearket med ressourcetildelingen til alle skoler viser beregning for den enkelte skole. Faktortallet er i 5/12-budgettet er på kr. Tildeling til 10. kl. incl. reformændring budget : Ungdomsskolen tilbyder fra 1. august 2014 eleverne i 10. klasse 32 lektioner/uge i lighed med omfanget på ungdomsuddannelserne. Den samme tildeling vil være gældende for 10. kl. på Dybkærskolen. Der er fratrukket en besparelse på 1% pr. 1. august. 5/12 budget for perioden 1. august december : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Øvrig tildeling Specialundervisning Klokketimer pr. år pr. Faktortal for tildeling pr. elev i Faktortal for årlige klokketimer pr. elev Faktortal for årlige klokketimer pr.

19 Årlig grundtildeling til den enkelte skole Kompensation for under 20 elever i klassen fratrukket en medfinanciering på 1 elev = 19 elever årgang BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler de forskellige faser kr. - svarende til helårlig 0,564 stilling. Faktortal på kr. i kompensation pr. elev under 19 i klassen. Kompensation er tildelt til 9 skoler. Bh. klassen 0 47, Fase 1: 0 1. til 3. årgang 47, Fase 2: 4. til 6. årgang 0 52, Fase 3: årgang 0 55, årgang 950,40 0 3,42 1,20 Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28. Alle lærere og pædagoger forudsættes at undervise 735 timer årligt. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser denne tildeling foretages af PPR se punkt 11 og 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid efter faktortal pr. elev. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Skolereformen er implementeret pr. 1. august Merudgiften til den længere skoledag og et forhøjet elevtal på to-sprogsområdet er indarbejdet i budget. Organiseringen af området revurderes i efteråret 2014 med henblik på tilpasning i forhold til skolereformen og den fremtidige udvikling. Der er tildelt ekstra ressourcer svarende til forøgelsen af timetallet for henholdsvis den fagfaglige undervisning og den understøttende undervisning. Det forudsættes at 50 % af den understøttende undervisning varetages af pædagoger. I tildelingen er der beregningsteknisk taget højde for at alle lærere underviser 80 timer årligt, svarende til 735 timer. I forhold til budget 2014 er ressourcerne til klasser og hold på de enkelte skoler tildelt med ens antal lektioner pr. klasse/hold. Herudover er der i budget tildelt ekstra holdtimer til Fårvang Skole og Sølystskolen. Ressourcerne i budget til GFU under18årige tildeles efter modellen for 10. klasserne på Ungdomsskolen. elev

20 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 36,17 kr. pr. årlig undervisningstime i. tet er reduceret med 1 % pr. 1. august. Modtagelsesklasser og hold Skoleåret 2014/ Ugt. lekt. 7/12 Årlige uvtimer 7/12 Ugt. lekt. 5/12 Årlige uvtimer 5/12 Fårvang Skole 1 modt. hold 25,36 760,72 25,10 753,11 Kjellerup Skole 2 modt. hold 50, ,44 50, ,23 Sølystskolen 5 modt. klasser 126, ,60 125, ,57 Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget Kompetencecentret tet 2014 fratrukket helårlig besp Forhøjelse af gn.sn.løn lærere pga. reform 2 x I alt ændr Fremskr. til budget 2% tet reduceret med 1% pr I alt Vikardækning: I budgettet for er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1%. Ledelsestid og administration pr. 1. januar : Lønnen til skolelederen og administrationen er budgetlagt på en særskilt konto pga. ny lovgivning. til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto. Principper for tildeling i budget : Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling. Der tildeles efter det samme faktortal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration. Ressourcerne til ledelsestid og administration i budget er forskellige for 7/12 (skoleåret 14/15) og 5/12 (skoleåret 15/16) pga. en reduktion af budgettet på 1% pr. 1. august. Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: 7/12 5/12 Antal stillinger til ledelse i alm. skoler 45,051 44,776 Forlods tildeling til alle skoler (0,65 stilling) 17,550 17,550 Reststillinger til ledelse 27,501 27,226 Antal helårsstillinger i budget , ,776 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0, , Antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre 3,357 3,323 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget , ,417 Antal stillinger til ledelse Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE 2,203 2,178

21 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Antal helårsstillinger i budget 2014 Dybkær Sp.+ Hvinningdal 112, ,115 Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling 0, , Udgangspunktet for tildeling af administrationstid er følgende: 7/12 5/12 Antal stillinger til administration 24,53 24,34 Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling) 5,400 5,400 Reststillinger til administration 19,131 18,94 Antal helårsstillinger i budget , ,776 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0, , Antal stillinger til administration i Inklusionscentre 2,335 2,312 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget , ,417 Antal stillinger til adm. Dybkær Sp.sk. + Hvinningdal SE 1,975 1,958 Antal helårsstillinger i budget 2014 Dybkær Sp.+ Hvinningdal 112, ,15 Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling 0, , Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af den oprindelige løn, fremskrevet med KL s fremskrivningsprocent. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Personlig løn Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration Pædagoger Personforsikringer tet indeholder udgifter til forsikring vedrørende erhvervssygdom (AES), arbejdsulykke og ansvar for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: Administration Elevaktiviteter Undervisningsmaterialer Madordninger/skolebod Kantine Mindre inventar Ekskursionsbeløb CopyDan Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Forældre. Der er i budget afsat 53,19 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. Tildelingen sker efter følgende metode i :

22 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev Specialklasser: herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev Grundbeløb Kurser Til kurser tildeles skolerne kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 2,007 mio. kr. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen Der er for budgetteret med 0,266 mio. kr. til eliteidrætsklasser på Sølystskolen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen kr. -priser 2014 Netto Svømning Der er budgetlagt med , som Svømmecenter Nordvest skal afholde forskellige aktiviteter for, til gavn for skolerne. Der vil i sommeren 2014 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med kr. til SSP-arbejdet Syge- og hjemmeundervisning kr. -priser 2014 Netto Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. tet for er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2014 fremskrevet til -niveau, i alt kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på ca timer årligt, i alt kr Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

23 1.000 kr. -priser 2014 BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Netto Der er budgetlagt med kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Der er flyttet til Specialpædagogiske konsulenter. tet er tilført kr. i forbindelse med opsigelse af IKH-abonnement. Øvrige udgifter er fremskrevet fra 2014 til -niveau. tet er reduceret med 1 % i forhold til Skolefritidsordninger kr. -priser 2014 Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. 01 Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende (PGU) er der afsat en pulje på i alt 4,228 mio. kr. Der forventes for at være ca. 17 årspersoner i pædagoguddannelse og ca. 12 årspersoner i under uddannelse som pædagogisk assistent. Skævvridning Der er for budgetteret med en pulje til sociale udfordringer på 2,119 mio. kr. fordeling mellem særligt belastede SFO ere. Puljen er reduceret med 1 % pr. 1. august. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Vikarer Til dækning af udgifter til vikarer under langtidssygdom over 30 sammenhængende kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning på 20 % er der afsat en central pulje på 1,812 mio. kr. Puljen vil blive genstand for en senere forholdsmæssig fordeling mellem skoleområdet og fritidsområdet, da en del af SFO-personalet (pædagoger og pædagogmedhjælpere) efter skolereformen pr. 1. august 2014, vil være beskæftiget med undervisning på skoleområdet. Inklusionspulje/støttetimer Der er budgetteret med pulje på i alt 3,839 mio. kr. til støtte i SFO ere. Der er ved budgetlægningen taget højde for en reduktion på 1 % pr. 1. august. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Kurser Der er for budgetteret med 0,177 mio. kr. til efter- og videreuddannelse for SFOpersonale.

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Aftale mellem Skægkærskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Skægkærskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Skægkærskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Nogle af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget i 14-priser og budget skyldes bl.a. ændret konteringspraksis og momsregler for sociale opholdssteder. Regeringen har lanceret

Læs mere

Aftale mellem Sejs Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sejs Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sejs Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Aftale mellem Vestre Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Vestre Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Vestre Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Aftale mellem Dybkær Specialskole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Dybkær Specialskole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Dybkær Specialskole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 31-05-2012 Budgetlægning 2013 Reg.kontonr.niveau 1 4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 03 Undervisning og kultur U 901.905 895.354

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Aftale mellem Kragelund Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Kragelund Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Kragelund Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevilling 41 - Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3) Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012 I nedenstående tal er det forventede lavere lønskøn på i alt 9,9 mio kr. IKKE indregnet, hverken i 2011 eller 2012. Effekten af den fulde besparelse er IKKE med på den enkelte skole i 2012, men står som

Læs mere

Aftale mellem Kjellerup Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Kjellerup Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Kjellerup Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation i forbindelse med behandlingen af Silkeborg Kommunes budget 2017. Kredsens Budgetinformation

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Den 12. april 2016: Præsentation af Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Underskrevet den 11. april 2016, formidlet til skoleledere samt Dialogforum den 12. april 2016, offentliggøres

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune.

Inklusion. -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle. www.silkeborgkommune. Inklusion -Et globalt projekt -Et samfundsprojekt -Bæredygtige samfund -Arbejdskraft -Trivsel og udvikling for alle 1 FAKTABOX EKSKLUSION 2001 2010 19.500 BØRN 29.500 BØRN 17,5 % af ekskluderede børn får

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere