Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål"

Transkript

1 Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

2 Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 10. januar til 27. januar Spørgsmål og svar på spørgsmål stillet i perioden 27. januar til 30. januar Spørgsmål og svar på spørgsmål stillet i perioden 30. januar til 10. februar Spørgsmål og svar på spørgsmål stillet i perioden 10. februar til 17. februar Spørgsmål og svar på spørgsmål stillet i perioden 17. februar til 18. februar Spørgsmål og svar på spørgsmål stillet i perioden 18. februar til 19. februar januar 27. januar 30. januar 10. februar 17. februar 18. februar 19. februar Indhold 1 Indledning Spørgsmål og svar Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet på spørgemødet hos kunden den 9. januar Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 10. januar til 27. januar Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 27. januar til 30. januar Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 30. januar til 10. februar Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 10. februar til 17. februar spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 17. februar til 18. februar spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 18. februar til 19. februar af 26

3 1 Indledning Nærværende dokument indeholder spørgsmål/svar på de spørgsmål, der er blevet rejst af tilbudsgiverne i forhold til Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret. 2 Spørgsmål og svar 2.1 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet på spørgemødet hos kunden den 9. januar 2014 Spørgsmål 1: Hvad har bevirket den store forskel på minimum- og maksimalpris for kontrakten? Vi har elastik i rammen, fordi LER kan komme i spil i forhold til forskellige opgaver, og samtidig afhænger det af hvornår puljeoption indkøbes og hvor mange puljer der indkøbes. Spørgsmål 2: Er udgifter til helpdesk hjemtagelse en del af transition og skal leverandør deltage i aktiviteten? Hjemtagelse af helpdesk er ikke en del af transitionen. Hjemtagelse sker indenfor den eksisterende kontrakt og udgiften ligger her i. Leverandøren skal ikke deltage i denne aktivitet. Spørgsmål 3: Hvilken assistance kan forventes vedrørende ophørsassistance fra nuværende leverandør og er den beskrevet i eksisterende kontrakt? Leverandøren planlægger transitionsperiode og fastlægger krav til eksisterende leverandør. Se i øvrigt svar på spørgsmål 12. Det kan oplyses, at aftalen med nuværende leverandør bygger på SKI rammekontrakt Spørgsmål 4: Hvem er de eksisterende driftsleverandører? Drift af hele systemet, herunder både Navision og LER, leveres af Grontmij. 3 af 26

4 Spørgsmål 5: Hvad er motivation bag skift til anden driftsleverandør og hvad indebærer for nylig, som bekrevet i udbudsmaterialet? For at sikre performance og driftsstabilitet. Skiftet til eksisterende driftsleverandør blev foretaget i april. Alle aktiviteter er gennemført og afsluttet. Spørgsmål 6: Anvender MBBL en matematisk vurderingsmodel eller hvilken model havde vi tænkt os at anvende? Vil MBBL offentliggøre modellen inden tilbudsaflevering? Vi vurderer efter K, PK, MK, hvor MK vejer højest, derefter PK og endelig K. I tilbagemeldingen på tilbuddene vil det klart fremgå hvilken model der er anvendt og MBBL vil sikre gennemsigtighed i vurderingen, ligesom i prækvalifikation. Pointgivningsmodellen vil være tilgængelig for tilbudsgivere efter modtagelse af tilbuddene. Spørgsmål 7: Hvilken pris skal angives i bilag 12 for optionen Flere punkter? Der skal angives en fast pris, som specificeret i bilag 12, der dækker hele optionen. Spørgsmål 8: Hvad omfatter de 100 designtimer der er specificeret under option 2 Flere punkter og hvorfor er rammen sat til kun 100 timer? De maks. 100 timer der er specificeret i option 2 Flere punkter skal alene omfatte gennemførsel af en designproces for ledningsoplysninger. Forhold omkring designprocessen er beskrevet i bilag 3 side 27 og 28. Spørgsmål 9: Er optionen Fælles nøgler tænkt sammen med gravetilladelsessystemer, ledningsregistreringssystemer og andre tilgrænsende systemer? Ja, Fælles nøgler er tænkt ind i denne systemkontekst og i forhold til det samlede flow i en gravesag. Se endvidere forundersøgelsesrapporten Forundersøgelse vedr. informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer på MBBLs hjemmeside, der er til fri download. 4 af 26

5 Spørgsmål 10: Hvad er den forretningsmæssige anvendelse for LER specifik overvågning? Behovet er, at MBBL kan overvåge og få indsigt i de forretningsprocesser og flows der kører i LER. Se endvidere krav Spørgsmål 11: Hvad er afgrænsning for 3. parters adgang til support og er denne kun tilgængelig i en afgrænset og kortere periode? Alle 3. parter skal godkendes af MBBL, men der er ikke krav om begrænset periode. I bilag 2 afsnit 2.8 er beskrevet det forventede ressourcetræk på teknisk support. Ændrer belastningen sig markant, kan være nødvendigt og fornuftigt at finde en fælles løsning mellem MBBL og leverandøren. Spørgsmål 12: Forudsætninger til nuværende leverandør ved transition og behov for deltagelse fra denne? Forudsætninger til nuværende leverandør og Kunden ved transition skal angives som svar på krav 3.5 i bilag 3. Spørgsmål 13: Hvordan er leverandører sikret ligebehandling ved vægtning/vurdering af transition? Ved modtagelse af tilbud vil det blive vurderet, om der er behov at bringe mekanismer i spil ved vurdering af transition for at sikre ligebehandling mellem tilbud fra eksisterende leverandør og øvrige prækvalificerede leverandører. Dette er afhængig af tilbudsindhold fra den eksisterende leverandør for transitionen. Spørgsmål 14: Er det korrekt at puljer ikke indeksreguleres i kontraktens løbetid eller er dette en fejl? Det er korrekt at puljer ikke indeksreguleres i kontraktens løbetid og det er ikke en fejl. Spørgsmål 15: Anvendes puljer til optioner? Nej, optioner prissættes selvstændigt. Spørgsmål 16: Er der tidsudløb på optionerne? Nej, der er ikke tidsudløb på optioner og Kunden kan indløse disse i hele kontraktperioden. 5 af 26

6 Spørgsmål 17: Hvad er baggrunden for, at der ikke sker en regulering af produktansvaret i kontrakten? Ministeriet har ikke fundet det nødvendigt at foretage en særskilt regulering af produktansvaret i kontrakten. Kontraktens pkt. 23 indeholder en generel regulering af parternes erstatningsansvar. 2.2 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 10. januar til 27. januar 2014 Spørgsmål 18: Kontrakt side 10 punkt 4.3. Hvilken timesats benytter Kunden? Kan Kunden kræve godtgørelse, hvis justeringerne skyldes Kundens egne forhold, fx ønske om øget mødeaktivitet eller ønske om et større antal deltagere i møderne? En godtgørelse for Kundens væsentligt forøgede omkostninger efter bestemmelsen vil ske efter en opgørelse af den faktiske omkostningsforøgelse. Det præciseres i Kontrakten, at der alene skal ske godtgørelse i forbindelse med bestemmelsen for så vidt angår omkostningsforøgelse, der ikke skyldes Kundens forhold. I 3. afsnit i Kontraktens pkt. 4.3 affattes således: Angivelsen i bilag 11 skal opfattes som estimater for Kundens deltagelse, og der kan under forløbet opstå behov for justeringer heri, både angående omfang og indhold. Såfremt disse justeringer påfører Kunden væsentligt forøgede omkostninger, skal sådanne omkostninger godtgøres af Leverandøren. Dette gælder dog kun omkostningsforøgelse, der ikke skyldes Kundens forhold. Det er en forudsætning for Kundens ret til godtgørelse, at Kunden forudgående har givet underretning til Leverandøren herom. Spørgsmål 19: Kontrakt side 15 punkt Kan Kunden overlade drift, vedligeholdelse og videreudvikling til trediemand indenfor kontraktens løbetid, og hvilke konsekvenser har det i givet fald? Kunden vil ikke overlade drift og vedligeholdelse til tredjemand indenfor Kontraktens løbetid. Kunden forventer ikke at overlade nogen videreudviklingsopgaver til andre end den valgte leverandør i kontraktperioden, men Kontrakten er ikke til hinder herfor. Konsekvenserne af videreudvikling af systemet for leverancen af de øvrige ydelser efter Kontrakten vil skulle aftales med den valgte Leverandør, i det omfang dækkende reguleringsmekanismer ikke allerede er indeholdt i Kontrakten. Spørgsmål 20: 6 af 26

7 Kontrakt side 17 punkt Foreligger der en krænkelse af tredjemands ret angående det af pkt og 15.2 omfattede Programmel, er Leverandøren pligtig at sikre den fortsatte opfyldelse af Kontrakten under anvendelse af alternativt Programmel eller ved at erhverve de fornødne rettigheder til den konkrete brug. Gælder dette også for programmel stillet til rådighed for leverandøren af Kunden? Programmel omfattet af Kontraktens pkt og 15.4, som Kunden skal overlade til Leverandøren, er ikke omfattet af Leverandørens pligt til at sikre alternativt Programmel eller erhverve de fornødne rettigheder til den konkrete brug i forbindelse med Programmellets krænkelse af tredjemands rettigheder. Det påhviler Kunden at sikre, at der består de fornødne og i Kontrakten forudsatte rettigheder til Programmel, som Kunden er forpligtet til at overlade til Leverandøren. Spørgsmål 21: Kontrakt side 1, 24, 25 forside, punkt 31.2 og punkt 32. Leverandøren skal skrive information ind i kontrakten disse 3 steder. Vil Kunden stille kontrakten til rådighed i et redigerbart format, fx Word? Kontrakten vil blive udsendt og lagt på hjemmesiden i word-format. Spørgsmål 22: Udbudsbetingelser side 11 punkt 10. Vil Ordregiver oplyse vægtningen for de enkelte delpunkter ("bullets") til underkriterierne? Delpunkter er ligestillet Spørgsmål 23: Bilag 1 side 5 illustration 1. Ophørsassistancen skal udføres efter kontraktens udløb. Hvilke aftalemæssige forhold skal gælde i denne periode? Det præciseres i Kontrakten, at Kontrakten fortsat løber i den periode, hvori ophørsassistancen skal leveres, for så vidt angår ydelserne vedr. ophørsassistance. Som sidste sætning i afsnittet i Kontraktens pkt. 28 tilføjes: Kontrakten løber dog fortsat herefter for så vidt angår ydelser vedrørende ophørsassistance. Spørgsmål 24: Bilag 1 side 8 krav 1.6. Er det korrekt opfattet, at hovedtidsplanen ikke skal leveres som en del af tilbuddet? Ja. Spørgsmål 25: 7 af 26

8 Bilag 2 side 7 punkt 2.2. Er det korrekt opfattet, at Leverandøren skal etablere et udviklingsmiljø i eget regi, og at Leverandørens omkostninger hertil er Kunden uvedkommende (dvs. f.eks. indregnet i den faste pris)? Ja. Spørgsmål 26: Bilag 2 side 12 punkt 2.7. Vil Kunden tilkøbe opgraderinger til de specificerede Microsoft-produkter efter behov uafhængigt af nærværende kontrakt? Ja, i forhold til forretningsmæssigt behov, hvis de anvendes af Leverandøren. Spørgsmål 27: Bilag 2 side 12 punkt 2.7. Vil Kunden tilkøbe opgraderinger til Dynamics NAV med tilkøbsmoduler efter behov uafhængigt af nærværende kontrakt? Ja, i forhold til forretningsmæssigt behov. Spørgsmål 28: Bilag 2 side 12 punkt 2.8. Kan de anførte mængder benyttes som dimensionerende i tilbuddet? Ja. Spørgsmål 29: Bilag 2 side 13 punkt 3.1. Skal Leverandøren stille dette eller noget tilsvarende til rådighed som en del af leverancen? Ja. Spørgsmål 30: Bilag 3 side 11 krav Kan det antages, at "mere specifikke overvågningsdata" omfatter data, der skabes af det til enhver tid eksisterende overvågningssystem, så dette krav ikke forpligter Leverandøren til at dække et hvilket som helst ønske, Kunden måtte fremsætte i kontraktperioden? Ja. Spørgsmål 31: Bilag 3 side 31 krav Ønskes to priser på option 1: èn med og èn uden option 3? Nej, der ønskes èn pris på option 1. Spørgsmål 32: 8 af 26

9 Bilag 5 side 10 krav Hvad skal forstås ved "prioritering"? Er begrebet identisk med "fejlkategorisering", jf. henvisningen i kravteksten til Bilag 14? Hvis dette er tilfældet strider den citerede del af kravteksten mod kontraktens punkt 30.2, i hvilket tilfælde kontrakten da har forrang. Er dette tilsigtet? Del 1 - Ja, prioritering er identisk med kategorisering i henhold til fejlkategorier. Del 2 Krav 5.19 i bilag 5 er tilrettet. Del 3 Nej, det er ikke tilsigtet. Spørgsmål 33: Bilag 5 side 14 krav Er meningen med servicevinduerne ikke netop, at systemet må afbrydes helt eller delvist? Skulle kravteksten have været formuleret som følger: "Nægter Kunden udenfor et servicevindue at tillade en hel eller delvis lukning "? Del 1 Korrekt. Del 2 Nej, da kunden har behov for kontrol med hvornår Systemet afbrydes. Spørgsmål 34: Bilag 5 side 14 krav Gælder dette også i forbindelse med fejlretning og fx rettelse af vildledende hjælpetekster, der fører til unødig stor belastning på Kundens helpdesk? Ændringer af LER web service og evt. LER web API skal varsles skriftligt til Kunden (systemgrænseflader). Dette omfatter ikke hjælpetekster (brugergrænseflade). Spørgsmål 35: Bilag 6 side 7 punkt 3. Beregningen af bedes forklaret. Herunder ønskes en definition af "Driftseffektivitetsprocenten". Betegnelsen "Samlet driftseffektivitet" forekommer misvisende. Menes "Driftseffektivitetsprocenten"? Da driftseffektivitet er forskellig for perioden og , kræver det udregning for hver af disse. Samlet driftseffektivitet betegner summering af de 2 delberegninger, altså den samlede driftseffektivitetsprocent. Hvordan opstår de 0,9 % i første led i beregningen i nederste linje? Skulle det have været 1,9 %? Første led i beregning skal være 1,9 %. Bilag 6 er tilrettet. Hvordan benyttes resultatet af beregningen? Resultat af beregning anvendes som specificeret i bilag 6 afsnit 8 overskridelse af mål for driftseffektivitet. Spørgsmål 36: 9 af 26

10 Bilag 6 side 8 punkt 4. Ifølge formlen øverst i punkt 3 er driftseffektiviteten et rent tal. Dette strider mod, at den måles i minutter. Kunden bedes redegøre for, hvad der er gældende. Tilgængelig driftstid måles i minutter og Aftalt driftstid opgøres i minutter som angivet i punkt 4. Beregning efter formlen giver driftseffektivitetsprocenten. Spørgsmål 37: Bilag 6 side 8 punkt 5. Kan "Leverandøren" i denne sammenhæng forstås som "Leverandørens driftscenter"? Hvis måle-pc'en er koblet direkte på driftscenterets netværk, er latency altid 0. Ja, hvis latency mellem måle-pc og internettet er 0. Spørgsmål 38: Bilag 6 side 8 punkt 5 Kan målingerne udføres på standardtransaktioner, der sendes fra denne PC mod Systemet? Ja. Spørgsmål 39: Bilag 6 side 9 punkt 5. Skal dette forstås således, at systemet anses for utilgængeligt, hvis opfyldelsesgraden er mindre end 70 %, jf. Krav 6.5? Ja. Spørgsmål 40: Bilag 7 side 5 punkt 1. Der synes at være et overlap mellem "Modning" og kundebestilt videreudvikling og vedligeholdelse, der sigter mod forbedring af Systemet. Kunden bedes klargøre, hvor langt Leverandørens ansvar i forbindelse med "Modning" rækker. Modning sigter på at identificerer forbedringsmuligheder og udbedring af mangler. Resultat af modningsydelsen indgår i årsrapport specificeret i bilag 10 afsnit 5. Gennemførelse sker gennem vedligeholdelsesydelser og Ændringsanmodninger. Spørgsmål 41: Bilag 9 side 5 punkt 2. Der synes at mangle et afsnit om processen ved Kundens ændringsanmodning. Krav 9.3 anfører, at Leverandøren ikke har krav på vederlag for udarbejdelse af ændringsforslag til egne ændringsanmodninger. Kan det bekræftes, at Leverandøren har krav på vederlag for udarbejdelse af ændringsforslag, hvis de afspejler en ændringsanmodning fra Kunden, og Kunden afviser denne? Jf. Krav 9.9. Ja, som beskrevet i krav 9.9 har Leverandøren krav på vederlag for udarbejdelse af ændringsforslag, hvis Kunden afviser dette, forudsat at ændringsforslag er udarbejdet afledt af en 10 af 26

11 ændringsanmodning fra Kunden. Jf. krav 9.3 har Leverandøren ikke krav på vederlag for udarbejdelse af ændringsforslag, der er en del af en ændringsanmodning fra Leverandøren. Spørgsmål 42: Bilag 10 side 8 krav Kravteksten foreslås udvidet med en tilføjelse som følger: " kunne komme i kontakt med projektlederen eller dennes stedfortræder". Ellers vil Leverandøren ikke kunne overholde ufravigelige krav i Funktionærloven vedr. fravær på grund af ferie, sygdom, barsel m.v. Kravtekst til 10.6 ændres til: Leverandør skal sikre, at der for alle nøglemedarbejdere er en stedfortræder i tilfælde af sygdom, ferie mv. og at Kunden i almindelig arbejdstid altid vil kunne komme i kontakt med nøglemedarbejdere eller deres stedfortrædere. Der udsendes rettelsesblad til bilag 10. Spørgsmål 43: Bilag 10 side 15 punkt 3.6. Hvorledes honoreres Leverandøren for sin deltagelse i "Særskilte arbejdsgrupper"? Afregnes efter forbrugt tid i forhold til bilag 12 afsnit 4. Spørgsmål 44: Bilag 15 side 5 krav 15.2 og Når Kunden i henhold til denne kontrakt tildeler opgaven med vedligeholdelse af Standardprogrammellet i LER, strider dette mod bestemmelserne i Krav 15.2 og Kunden opfordres til at frafalde disse krav eller alternativt til at bekræfte, at såfremt Kunden udnytter mulighederne i Krav 15.2 og 15.3, da bortfalder enhver forpligtelse og ethvert ansvar, Leverandøren måtte have i relation til Standardprogrammel i henhold til denne kontrakt. Bilag 15 krav og 15.3 omhandler alene licensrettigheder til programmel og ikke forpligtigelser og ansvar for ydelser. Spørgsmål 45: Bilag 15 side 6 krav Kan Kunden bekræfte, at der ved "forretningsprocesser fra Kunden" skal forstås forretningsprocesser, der er en integreret del af LER-domænet? Ja, der skal forstås forretningsprocesser forbundet med myndighedsudøvelsen omkring LER, f.eks. fakturering. Spørgsmål 46: Kunden bedes bekræfte, at Krav 15.6 ikke afføder en mulighed for, at Kunden kan transportere betaling for eventuelle yderligere licenser af Standardprogrammellet til Leverandøren. Ja. Spørgsmål 47: 11 af 26

12 Bilag 15 side 6 krav Leverandøren har ikke kontrol over Standardprogrammelleverandørens licensbetingelser og kan derfor ikke garantere Kunden den krævede videresalgsret. Til orientering mener Tilbudsgiver at have erfaret, at der i en sag fra 2013 er afsagt kendelse om, at man i almindelighed er berettiget til at videresælge softwarelicenser, uanset hvad der måtte være specificeret i leverandørens licensbetingelser. Kunden opfordres til at frafalde kravet. Kunden frafalder ikke kravet. Leverandøren gøres opmærksom på at krav er et PK-krav og at leverandøren kan tage forbehold, hvis kravet ikke opfyldes for alle licenser. Spørgsmål 48: Bilag 15 side 6 krav Tilbudsgiver har ingen indflydelse på aftaler indgået mellem Kunden og dennes leverandører af Standardprogrammel. Kunden bedes bekræfte, at Tilbudsgiver kan opfatte dette krav som en orientering til Tilbudsgiver, og at det ikke indebærer forpligtelser for Tilbudsgiver. Ja, dette kan bekræftes. Spørgsmål 49: Bilag 16 side 5 punkt 1. Ifølge Bilag 1 ophører kontrakten på det tidspunkt, hvor Kunden indgår aftale om drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling med trediepart eller hjemtager opgaverne. Kunden bedes redegøre for, hvordan bestemmelserne i Bilag 16 skal effektueres, når der ikke foreligger noget kontraktligt forhold mellem Kunden og leverandøren længere. Se svar på spørgsmål 23. Spørgsmål 50: Bilag 16 side 5 krav Kunden bedes forklare, hvordan Leverandøren kan have et overordnet ansvar for at styre de aktiviteter og opgaver, Kunden har entreret med trediemand om at gennemføre. Ansvaret gælder Leverandørens aktiviteter og opgaver, som Leverandøren skal levere ved ophør. Spørgsmål 51: Bilag 16 side 5 krav Kunden bedes forklare, hvordan Leverandøren kan have initiativpligten i forbindelse med de aktiviteter og opgaver, Kunden har entreret med trediemand om at gennemføre. Initiativpligten gælder Leverandørens aktiviteter og opgaver, som Leverandøren skal levere ved ophør. Spørgsmål 52: Bilag 16 side 5 krav Da kontrakten er ophørt, har Leverandøren ingen ydelser efter Kontrakten. Såfremt ansvaret for drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af LER er overdraget til trediemand eller hjemtaget, har Leverandøren ingen indflydelse på Systemet og kan derfor heller 12 af 26

13 ikke have indflydelse på eventuelle afbrydelser og forringelser af LER's funktion. Kunden bedes tydeliggøre, hvad der menes med dette krav, alternativt frafalde det. Leverandøren skal sikre at de aktiviteter og opgaver Leverandøren udfører i forbindelse med hjemtagelse eller overdragelse, ikke bidrager til forringelse af ydelser. Spørgsmål 53: Bilag 16 side 6 krav Er der tale om den transitionsplan, Kunden eller dennes nye leverandør skal udarbejde i forbindelse med ophør og fremtidig transition? Hvis ja, kan Kunden så bekræfte, at det er Kunden selv eller dennes fremtidige leverandør, der er ansvarlig for udarbejdelsen af den omtalte transitionsplan? Udarbejdelse og indhold af transitionsplan er specificeret i bilag 16 afsnit 3. Spørgsmål 54: Bilag 16 side 7 Preprod. Er det en fejl, at kravnumrene incl. er anført ud for det krav, der har kravtitlen "Preprod". Hvis det er tilsigtet, bedes Kunden tydeliggøre, hvad meningen med dette er. Kunden ønsker at både Prod og Preprod miljø er omfattet af transition. Spørgsmål 55: Bilag 16 side 7 krav Indeholder teksten Leverandøren skal herunder rådgive Kunden og/eller tredjemand om eventuelle krav til Kundens/tredjemands it-miljø, hvis Kundens hjemtagelse og/eller overdragelse af Preprod forudsætter opfyldelse heraf.. Hvad menes med " forudsætter opfyldelse heraf"? Der menes, om der er specielle forudsætninger som skal være opfyldt for at Preprod kan overdrages eller hjemtages, eksempelvis tekniske, værktøjer eller procesmæssige forudsætninger. Spørgsmål 56: Bilag 16 side 8 krav Se spørgsmål til punkt 1 i Bilag 16. Hvordan afregnes Leverandørens ydelser i de 3 måneder efter kontraktens ophør? Ydelser afregnes som specificeret i bilag 16 afsnit 6 og bilag 12 afsnit 6. Spørgsmål 57: Bilag 16 side 8 krav Kan Kunden bekræfte, at Leverandørens eventuelle meromkostninger i forbindelse med etablering og gennemførelse af parallel drift honoreres efter medgået tid? Ja. Spørgsmål 58: 13 af 26

14 Bilag 16 side 10 krav Kunden bedes beskrive, hvad der skal forstås ved "afprøvning" af transitionsplanen. Afprøvning skal sandsynliggøre at transitionsplanen kan gennemføres, evt. gennem udvalgte stikprøver og aktiviteter. Spørgsmål 59: Bilag 16 side 13 krav Kan Kunden bekræfte, at sletning af data fra backup-medier kan ske fyldestgørende i forbindelse med Leverandørens fastlagte cyklus for genbrug af backupmedierne? Ja, forudsat at genbrug af backupmedier medfører, at data tilhørende Kunden ikke kan genindlæses. 2.3 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 27. januar til 30. januar 2014 Spørgsmål 60: Kan Kunden bekræfte at såfremt Leverandøren overvejer at anvende en underleverandør som del af sit tilbud, kan dette gøres uanset at underleverandør ikke var inkluderet i prækvalifikation, så længe underleverandøren opfylder 8.3 i Udbudsbetingelser for Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret (LER)? Kunden kan bekræfte, at tilbudsgiveren kan supplere med en underleverandør, der ikke er nævnt i forbindelse med prækvalifikationen. Det bemærkes, at der ikke kan ske udskiftning af virksomheder, som har indgået i vurderingen i forbindelse med prækvalifikationen. Spørgsmål 61: I kontraktens står anført 2 bodsbelagte milepæle: Såfremt den i bilag 1 anførte frist for godkendelse af overtagelsesprøve overskrides som følge af Leverandørens forhold, betaler Leverandøren en bod på 5000 kr. for hver påbegyndt Arbejdsdag, som den aftalte frist overskrides. Og Såfremt den i bilag 1 anførte frist for godkendelse af driftsprøve overskrides som følge af Leverandørens forhold, betaler Leverandøren en bod på 5000 kr. for hver påbegyndt Arbejdsdag, som den aftalte frist overskrides. I bilag 1 2 er kun angivet en bodsbelagte milepæl: Godkendt Driftsprøve for Flyttet System. Kan Kunden klargøre hvilke bodbelagte milepæle der er gældende for kontrakten? Kontrakten har forrang frem for bilagene, så bodsbelagte milepæle i kontrakten er gældende. Milepæl Overtagelsesprøve Flyttet System godkendt fremgår at Tabel 1 Milepælsplan i bilag 1. Liste i bilag 1 med bodsbelagte milepæle slettes. Bilag 1 Tidsplan er rettet. Spørgsmål 62: 14 af 26

15 Kunden skriver i svar på spørgsmål 6 at Vi vurderer efter K, PK, MK, hvor MK vejer højest, derefter PK og endelig K. Kan Kunden oplyse det individuelle vægtningsforhold af kravene K, PK, MK? PK vægtes med faktor 2 og K vægtes med faktor 1. MK er mindstekrav og skal være opfyldt. Spørgsmål 63: Kunden skriver i svar på spørgsmål 13 Ved modtagelse af tilbud vil det blive vurderet, om der er behov at bringe mekanismer i spil ved vurdering af transition for at sikre ligebehandling mellem tilbud fra eksisterende leverandør og øvrige prækvalificerede leverandører. Dette er afhængig af tilbudsindhold fra den eksisterende leverandør for transitionen. Kan Kunden oplyse hvilke tilbudsforhold der skal gøre sig gældende førend mekanismer vil blive bragt i spil? Alle tilbudsgiveres transitionspris på de kravspecificerede transitionsopgaver- og ydelser vil blive indregnet i deres samlede tilbudspris. Der vil ikke blive bragt mekanismer i spil, hvorfor der skal ses bort fra svaret på spørgsmål Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet i perioden 30. januar til 10. februar 2014 Spørgsmål 64: I forlængelse af svaret på spørgsmål 35 bedes beregningen af driftseffektiviteten uddybet: Hvordan beregnes den samlede driftseffektivitet (som måske snarere skulle kaldes den samlede driftseffektivitetsafvigelse), hvis f.x. servicemålet er opfyldt i dagtiden men overskredet i natperioden, f.x. 99,5% i dagtiden, 94,5% i natperioden? Kan MBBL opstille en formel, der dækker alle situationer? Endvidere bedes bekræftet, at boden i eksemplet i spørgsmål 35 vil være 30% af det samlede faste vederlag for måneden (2,1% rundet op til 3, gange 10%) dog max 50% af driftsvederlaget. For formel, se Excel eksempel: 15 af 26

16 Det kan bekræftes at boden i eksempel i spørgsmål 35 vil være 30 % af det samlede faste vederlag for måneden(måleperioden) dog max 50 % af driftsvederlaget. Se nedenstående excel-eksempel på beregning af bod for yderligere detaljering. 16 af 26

17 Spørgsmål 65: Kontrakt pkt. 2. Begrebet one-point-of-contact omtales første gang i Kontrakt udkastet pkt. 2, men figurerer også i Kontrakt udkastet pkt. 10, Samarbejdsorganisation og i flere af kontraktudkastets bilag. Der er ikke opstillet en egentlig definition på "one-point-of-contact". I medfør af Kontrakt udkastets pkt. 4.7 kan Leverandøren ikke uden Kundens samtykke overlade Kontraktens opfyldelse til underleverandører i videre udstrækning end angivet i Kontrakten. Selvom der er meddelt samtykke til en bestemt underleverandør, kan Kunden i alle forhold rette henvendelse til Leverandøren. I medfør af Kontrakt udkastet pkt. 6, 1. afsnit overtager Leverandøren ansvaret for (i) drift, (ii) vedligeholdelse, (iii) videreudvikling og (iv) support efter godkendt overtagelsesprøve. Med henblik på tilfælde, hvor en part er blevet præ-kvalificeret sammen med en navngiven underrådgiver indenfor visse opgaveområder, bedes Kunden oplyse, om one-point-contact kravet i Kontrakt udkastet, jf. bemærkningerne ovenfor, skal fortolkes således, at Leverandøren, der har det overordnede ansvar for Ydelserne under Kontrakten (jf. pkt. 6.1), må overlade hele eller dele af Ydelserne i relation til (i) drift, (ii) vedligeholdelse, (iii) videreudvikling, (iv) support til en underleverandør, der er "prækvalificeret" sammen med Leverandøren, så længe Leverandørens projektleder fungerer som Kundens formelle one-point-contact. Ovenstående spørgsmål skal ses i lyset af, at det er Leverandørens forståelse af Kontraktudkastet, at Leverandøren opfylder Kontraktens krav til one-point of-contact, så længe Leverandøren i alle tilfælde har ansvaret for, at henvendelser fra Kunden vedr. (i) drift, (ii) vedligeholdelse, (iii) videreudvikling, og (iv) support håndteres, så snart de modtages, selvom den faktiske håndtering af henvendelsen måtte ligge hos Leverandøren eller dennes forhåndsgodkendte underleverandør. Det er samtidig Leverandørens forståelse af Kontrakten, at Kunden i alle tilfælde skal være berettiget til direkte at kontakte den part, der de-facto forestår løsningen af udvalgte opgaver direkte, uden om 17 af 26

18 one-point-contacten (dvs. at Kunden har valgfrihed). Denne forståelse af Kontraktens krav til onepoint-contact bedes venligst bekræftet. Kunden kan bekræfte ovenstående fortolkning af one-point-of-contact. Spørgsmål 66: Kontrakt pkt. 4.1 og bilag 10. Kan det venligst oplyses, om der er mulighed for i Kontrakt udkastets bilag 10, at inkludere (prækvalificerede) underleverandører i samarbejdsorganisationen, herunder underleverandører, der forestår hele eller dele af Ydelserne i relation til (i) drift, (ii) vedligeholdelse, (iii) videreudvikling, (iv) support jf. Kontrakt udkastets pkt. 2, 1. afsnit. Som specificeret i bilag 10, krav 10.2 kan nøglemedarbejdere i samarbejdsorganisationen være fra underleverandører, men hvor disse stadig skal opfylde de i bilag 10 kravsatte kompetencer og ansvar. Spørgsmål 67: I forhold til support-delen af samarbejdsorganisationen, er opgaver og samarbejdsform mellem MBBL og Leverandøren specificeret i bilag 5 Vedligeholdelse og support. Ved opfyldelse af de specificerede krav kan Leverandøren selv vælge hvorledes Leverandørens bemanding og interne organisering gennemføres, herunder evt. anvendelse af underleverandører. Kontrakt pkt Kan I oplyse baggrunden for, at Kontrakt udkastet ikke indeholder et bilag med Kundens modenhedsspørgsmål, som det er tilfældet i K02. Kunden har ikke fundet det nødvendigt at lade modenhedsspørgsmål vedrørende Kunden indgå i Kontrakten. Spørgsmål 68: Kontrakt pkt Kan Kunden acceptere følgende tilføjelse til Kontrakt udkastets pkt. 4.7, 1. afsnit: "Kunden kan ikke nægte sådant samtykke uden rimelig grund". Den foreslåede formulering tilføjes til pkt Spørgsmål 69: Kontrakt pkt. 10, 3. afsnit. Kunden bedes oplyse, hvornår tilbagebetaling af uforbrugte timer forfalder. Kunne det overvejes at skele til bestemmelsen i Kontrakt udkastets pkt om bodsbetalinger, således at der i nærværende pkt. tilføjes, at "Tilbagebetaling af uforbrugte timer i puljerne skal ske senest 30 dage efter påkrav fremsat i Meddelelse fra Kunden". Kunden bedes samtidig oplyse, om følgende tilføjelse, inspireret af pkt kan accepteres: "Har Leverandøren ikke modtaget Meddelelse om tilbagebetaling af uforbrugte timer senest 2 måneder efter kendskab til de forhold, som begrunder et krav om tilbagebetaling grundet forsinkelse af én 18 af 26

19 eller flere opgaver, bortfalder Kundens ret til at kræve tilbagebetaling under henvisning til forsinkelse Kunden kan acceptere, at fristen for tilbagebetaling fastsættes til 30 dage, efter at påkravet er fremsat. Den foreslåede formulering indsættes i pkt. 10. Den foreslåede bestemmelse vedrørende begrænsning af kundens ret til at kræve tilbagebetaling af uforbrugte timer kan ikke accepteres. Spørgsmål 70: Kontrakt pkt. 15.2, sidste afsnit. Kunden bedes oplyse, hvorvidt omkostningerne til deponering afholdes af Kunden. Såfremt Kunden ikke afholder omkostningerne til deponering, bedes Kunden oplyse varigheden af deponeringen, således at denne kan prissættes af Leverandøren. Kunden afholder omkostningerne til advokaten eller den godkendte deponeringstjeneste nævnt i bilag 15. Spørgsmål 71: Kontrakt pkt Kunden bedes bekræfte, at de data og informationer der henvises til i Kontrakt udkastets pkt udelukkende skal forstås som en henvisning til Kontrakt udkastets pkt Kunden kan bekræfte, at de data og informationer, der henvises til i Kontraktens pkt. 16.2, skal forstås som en henvisning til de data og informationer, der er nævnt i pkt Dette præciseres i Kontraktens pkt Spørgsmål 72: Kontrakt pkt Bod. Kunden bedes oplyse, hvorvidt Kunden kan acceptere følgende tilføjelse til Kontraktudkastet pkt : "Såfremt Leverandøren overholder den oprindelige frist for driftsprøve med tillæg af udskydelser, der skyldes Kundens forhold, bortfalder Kundens krav på bod vedrørende forudgående bodsfrister. Eventuelt betalt bod tilbagebetales sammen med den rate af leverancevederlaget, der betales ved godkendt overtagelsesprøve". Baggrunden for denne tilføjelse skal ses i lyset af, at det primære behov ved bodsbestemmelsen må antages at være, at sikre navnlig overgang til driften på de aftalte terminer. Såfremt projektet forsinkes i de tidlige faser, men forsinkelsen er indhentet forud for eller senest samtidig med overgang til driften, vurderes behovet for at ifalde bod ikke at være tilstede. Samtidig er den nuværende tidsplan bygget op på en sådan måde, at forsinkelse ved overtagelsesprøve for flyttet system med stor sandsynlighed også vil indebære forsinkelse vedr. overtagelse i forbindelse med overgang til drift, hvorfor boden slår dobbelt igennem. I tillæg til ovenstående bedes Kunden oplyse, hvorvidt Kunden kan acceptere en tilføjelse til Kontraktudkastet pkt Bod, hvorefter den samlede bod for forsinkelse vedrørende godkendelse af overtagelsesprøve og driftsprøve ikke kan overstige et nærmere fastsat beløb, eller en procentsats af det samlede leverancevederlag, ekskl. puljer af videreudviklingstimer, og i bekræftende fald hvilket beløb og/eller procentsats? 19 af 26

20 Kunden kan ikke acceptere de foreslåede formuleringer vedrørende begrænsning af bod. I Kontraktens pkt. 23 er det angivet, at erstatning og eventuelle bodsbeløb opgjort samlet i hele kontraktens løbetid er begrænset til kr. Kontraktens pkt må dog forventes bragt i anvendelse på et væsentligt tidligere tidspunkt. Spørgsmål 73: Kontrakt pkt. 20.3, Mangler. Mangel afsnittet indeholder alene 2 bestemmelser, (i) Bod for manglende opnåelse og (ii) beføjelser i øvrigt, der er undergivet dansk rets almindelige regler. I bilag 6 opereres med reaktionstider, og således en formodning for, at afhjælpning er den primære misligholdelsesbeføjelse, jf. også forudsætningsvist standard K02 kontrakten. Hvordan stiller Kunden sig til en generel præcisering af, at afhjælpning er den primære misligholdelsesbeføjelse under Kontrakten i forhold til Fejl og Mangler evt. baseret på tilsvarende bestemmelser som i K02 pkt Kunden er enig i, at afhjælpning som altovervejende udgangspunkt vil være den mest hensigtsmæssige løsning i forbindelse med mangler ved ydelserne efter Kontrakten. Kunden finder det imidlertid ikke påkrævet at præcisere dette i Kontrakten. Spørgsmål 74: Kontrakt pkt Kunden bedes oplyse, om der kan accepteres følgende tilføjelse til pkt. 22.1, 1. afsnit: "For ophævelse på grund af Mangler, er det en betingelse, at Manglerne ikke inden for en rimelig tid er afhjulpet, jf. bilag 6 om krav til reaktionstid og tilgængelighed". Kunden bedes oplyse, om 20 dages forsinkelsen omtalt i pkt i relation til overtagelses hhv. driftsprøve kan forhøjes til 40, jf. herved de tilsvarende bestemmelser i K02. Kunden bedes oplyse, hvorvidt følgende bestemmelse kan accepteres som tilføjelse til de 4 bullets, der beskriver tilfælde af væsentlig misligholdelse, jf. herved principperne i K02: "Overskridelse med [40] Arbejdsdage eller mere af aftalt Overtagelsesdag for ændringer, der leveres under Kontrakten". Den foreslåede formulering vedrørende afhjælpningsret indsættes efter de 4 bullets i pkt med en enkelt modifikation: For ophævelse på grund af Mangler, der ikke er omfattet af ovenstående punkter, er det en betingelse, at Manglerne ikke inden rimelig tid er afhjulpet, jf. bilag 6 om krav til reaktionstid og tilgængelighed. Kunden kan ikke acceptere en forhøjelse af grænsen for, hvornår en forsinkelse af overtagelsesprøve og driftsprøve anses for væsentlig misligholdelse. Kunden kan acceptere en grænse på 30 Arbejdsdage, for hvornår forsinkelse af ændringer, der leveres under Kontrakten, anses for væsentlig misligholdelse. Den foreslåede formulering indsættes med denne ændring. Spørgsmål 75: 20 af 26

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 K E N D E L S E Grontmij A/S (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 29. august

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426)

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) 18.3.2014 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere