Dansk Arbejder Idrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Arbejder Idrætsforbund"

Transkript

1 Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen (AN), Peter Rasmussen (PR), Sonja Søe Bergmann (SSB), Mogens Damgaard (MD), Palle Thomsen (PT) Afbud fra Nyt møde 29. oktober Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 15-11/ Opfølgning af sager 3. Sager til behandling/ særlig drøftelse 3.1. Medlemsopgørelse 2012 i DIF s fordelingsnøgle 3.2. Nyt udviklingsprojekt med DIF 3.3. Personalesituationen 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger 4.2. Budget 2014 (indledende drøftelse) 5. Status og drøftelser 5.1. Idrætsudvalget 5.2. Regionsudvikling og organisatorisk struktur 5.3. Idræt for sindslidende 5.4. Senioridræt udviklingsprojekt 5.5. Uddannelse 5.6. Internationalt arbejde 5.7. Politisk udvalg 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Indmeldelse af foreninger 6.2. Udmeldelse af foreninger 7. Kommende mødeaktiviteter 7.1. Møde i forbundsledelsen 29. oktober 7.2. Idrætsforum september 8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Budgetmøde i DIF 5. oktober 8.2. IFS Konference 28. oktober

2 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen JL bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt. 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 15-11/14 Godkendt Opfølgning af sager Der afholdes kursus for nye foreningsrådgivere 17. september i Odense. Der er 6 kursister fordelt med 3 fra Sjælland, 1 fra Syddanmark og 2 fra Midtjylland. Når kurset har været afholdt er der uddannet i alt 12 foreningsrådgivere fordelt med 3 i Hovedstaden, 4 på Sjælland, 1 i Syddanmark og 4 Midtjylland. Der er fremsendt ansøgning til DIF s medlemsudvalg om aktivitetsgodkendelse af krolf. Øvrige punkter på listen behandles under andre dagsordenspunkter. 3. Sager til behandling/ særlig drøftelse 3.1. Medlemsopgørelse 2012 i DIF s fordelingsnøgle PT har afholdt en række møder med DIF s økonomichef, og der foreligger nu et forslag til en revideret aftale mellem DIF og DAI vedrørende den fælles medlemsregistrering og den økonomiske fordelingsnøgle. Optællingsteknikken i den ny fælles medlemsregistrering har medvirket, at DAI s medlemstal på den interne liste er steget markant; medlemmer i 2011 til medlemmer i Der er således ikke tale om en reel fremgang, og mange af de medlemmer der indgår i den interne liste vedrører aktiviteter, som DAI ikke tilbyder, herunder badmintonspillere, gymnaster og svømmere m.v.. Forslaget til en revideret aftale tager udgangspunkt i at forsøge at opgøre DAI s medlemstal efter de regler, de øvrige forbund er underlagt således, at alle specialforbund bliver behandlet ens i fordelingsnøglen og efter de retningsliner, der er angivet heri. Forslaget bygger på det grundlæggende princip, at DAI s medlemstal tager udgangspunkt i de aktiviteter DAI tilbyder i lighed med de øvrige specialforbund. Den reviderede aftale vil resultere i et medlemstal på ca medlemmer, som vi så vil få tilskud efter. Forbundsledelsen kunne tilslutte sig forslaget, der nu skal godkendes hos den økonomiansvarlige i DIF s bestyrelse Nyt udviklingsprojekt med DIF Der forelå forslag til et fremtidigt udviklingsprojekt med DIF for perioden Projektet skal bygge videre på successen i det nuværende udviklingsprojekt med senioridræt med fokus på fastholdelse af frivillige, uddannelse og kommunesamarbejder. Med dette projekt arbejder vi i retning af en konsolidering af vores øgede medlems- og foreningstilvækst samt fastholdelse af vores position som det forbund, der gør alvor af at tage et socialt- og samfundsmæssigt ansvar i kommunerne. Under alle omstændigheder skal DAI fortsat arbejde med senioridræt og fastholde markedsandelen her. Der vil fortsat være brug for medarbejderressourcer til dette, og udviklingsprojektet vil dække 50 % af udgifterne. Et første udkast til budget viser, at det økonomisk vil resultere i, at DAI og DIF hver især årligt skal lægge kr. i projektet. AN anså det for vigtigt, at projektets udgifter til ansatte medarbejdere relaterer til de udgifter, der i øvrigt kalkuleres med i forbundets samlede budget for 2014, når dette skal behandles. Forbundsledelsen gav PT grønt lys for at arbejde videre med projektet hen imod en endelig behandling i DIF s bestyrelse ultimo november.

3 3.3. Personalesituationen Som følge af, at Jesper Kjærgaard er stoppet som konsulent, er en del af hans opgaver nu fordelt på andre medarbejdere, og konsulent Poul Sølvstein har deltaget i møde med DAI Region Syddanmarks ledelse og her aftalt, at han står til rådighed for aftalte opgaver i forhold til regionsledelsen. Poul Sørensen overtager pladsen i Idrætsudvalget og kontakten til krolf. Der er dog fortsat opgaver, der skal findes en løsning på alt efter, hvor nødvendigt og vigtigt det er med konsulenthjælp. I forhold til de tidsbegrænsede ansættelser af konsulenterne Poul Sølvstein og Thomas Ahrentz, der udløber 31. december, blev det besluttet at forlænge ansættelserne frem til 31. december Spørgsmålet om yderligere forlængelse eller fastansættelse vil blive taget op, når vi kender resultatet af aftale med DIF om fremtidigt udviklingsprojekt samt det samlede behov for medarbejderressourcer. 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger DAI Region Hovedstadens fodboldudvalg har indhentet tilbud på at få lavet en applikation (app) til brug for fodboldturneringen; dette for at holde trit med udviklingen og have et tidssvarende serviceniveau for ikke at miste klubber i turneringen. Tilbuddet lyder på kr. og udvalget søger om 50 % i tilskud fra forbundet. Det blev besluttet at give et tilskud på kr. og samtidigt lade det indgå som en form for pilotprojekt med henblik på at se, om det vil give mening at udfærdige applikationer til brug for andre idrætter/ andre regioner i DAI Budget 2014 (indledende drøftelse) Der forelå et absolut første udkast til budget for Udkastet indeholder økonomi til et nyt udviklingsprojekt med DIF samt økonomi til de nuværende medarbejdere. På indtægtssiden vil vi få en nedgang i tilskuddet fra DIF på ca kr. svarende til 3,8 %; dette også selvom fremgangen i antal medlemmer og foreninger belønnes med ca kr.. Årsagen hertil er, at vores aktiviteter ikke udløser så stort et tilskud som tidligere; dette bl.a. på grund af meget færre kurser. Udgiften til den kollektive forsikring vil endvidere stige med ca kr. til en udgift i 2014 på ca kr. Der vil i budgettet for 2014 blive brug for midler til talentudvikling af nye topledere til DAI. Der arbejdes nu videre med budgettet, der skal behandlet på møde i forbundsledelsen 29. oktober og herefter drøftes i samarbejdsudvalget 11. november. 5. Status og drøftelser 5.1. Idrætsudvalget JL, PT og Margit Fogt fra kampsportsudvalget har haft møde med Dansk Karate Forbund (DKF) for drøftelse af problemstillingen omkring DKF s trusler med at ekskludere foreninger, der har idrætsligt samkvem med foreninger, der deltager i aktiviteter i såkaldte dissident forbund til det internationale karateforbund WKF. DKF holdt fast i deres vedtægtsmæssige ret til at gøre dette, men præciserede samtidigt, at det kun omhandler stævner, der foregår hos foreninger, der er medlem af DKF. Vi har efterfølgende rettet henvendelse til DIF for at få klarlagt om DKF kan gøre dette, da det umiddelbart ikke giver nogen mening, at de kan have ret til at lade nogle bestemmelser gælde for aktiviteter, der ikke finder sted i regi af DKF.

4 På mødet fik vi også drøftet en problemstilling omkring brug af dommere uddannet af en instruktør, som DKF oplyser om ikke har dommerlicens i WKF (World Karate Federation) eller EKF (European Karate Federation), og derfor ikke giver hverken licens eller kompetence til at dømme ved stævner under Dansk Karate Forbund og derfor heller ikke det svenske nationale forbund, som problemstillingen handlede om. Det blev besluttet at afvente en tilbagemelding fra DIF samt en kontakt til den pågældende instruktør Regionsudvikling og organisatorisk struktur Ingen bemærkninger Idræt for sindslidende Idrætsfestivalen i Vejle forløb rigtigt godt med veludført arbejde af en god arbejdsgruppe. Der var med 230 deltagere fuldt hus. Regnskabet er ikke helt afsluttet endnu, men vi skal forvente at gøre brug af ca kr. af den stillede underskudsgaranti på kr. Beløbet tages af den opsparede kapital hos IFS. Der er ved at blive lavet budget for 2014 og lavet ansøgninger om eksterne tilskud, men vi skal forvente, at der bliver brug for en underskudsgaranti i 2014 også. Der har været afholdt statusmøde med Socialstyrelsen og DIF omkring partnerskabsprojektet, hvor vi fik stor ros for vores håndtering af opgaverne i projektet. Socialstyrelsen har øvrigt netop lavet en udgivelse Det gør en forskel der ser på baggrund, rammer og eksempler på, hvordan der kan arbejdes med livsstilsændringer i socialpsykiatrien. DAI s arbejde får her meget fin omtale. Der er for øjeblikket stor aktivitet med instruktørkurser, fysisk aktivitetskonsulentuddannelse og friluftsuge. Lisbeth Crafack deltager med oplæg på et internationalt symposium og møde i Japan oktober omkring sport og bevægelse for personer med psykiske vanskeligheder. Arrangørerne betaler alle udgifter. Det er i den forbindelse vigtigt at sikre noget omtale heraf Senioridræt udviklingsprojekt Der afventes invitation fra DIF til et statusmøde Uddannelse Der afholdes møde i uddannelsesudvalget efter Idrætsforum for her at samle op på uddannelsesønsker og lave budgetforslag for Der har været afholdt kursus for idrætsrådgivere i bowling. Der er p.t. 3-4 emner til talentgruppen for nye topledere til DAI, og SSB er ved at lave et uddannelsesforløb frem mod kongressen i 15. november Internationalt arbejde Der afholdes møde i internationalt udvalg 3. oktober for drøftelse af indkomne forslag til CSIT s kongres i oktober, planer for 2014 og budgetønsker for Politisk udvalg Ingen bemærkninger.

5 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Indmeldelse af foreninger Hovedstaden: Posten Taastrup Bowling, Frankes Drenge (fodbold) Sjælland: Krolf Møllevang Midtjylland: Spenstrup Krolfklub Nordjylland: Krolfseniorerne, Adama Ceesay (fodbold) 6.2. Udmeldelse af foreninger Ingen. 7. Kommende mødeaktiviteter 7.1. Møde i forbundsledelsen 29. oktober Afholdes 29. oktober i Brøndby. Dagsordenen skal bl.a. indeholde punkt omkring budget 2014 samt dagsorden for møde i samarbejdsudvalget 11. november Idrætsforum september Der blev givet en orientering om indhold og forløb samt deltagelse. De enkelte idrætter har fået tildelt en tovholder til deres møder. 8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Budgetmøde i DIF 5. oktober JL, SSB og PT deltager IFS Konference 28. oktober Resultaterne af forskningsprojektet/ DAI s udviklingsprojekt med DIF omkring holdninger til brug af idræt hos unge voksne mellem 18 og 30 år med psykiske vanskeligheder bliver fremlagt på en konference 28. oktober på Syddansk Universitet i Odense. Invitationen er bl.a. sendt til alle kommuner. Forbundsledelsen deltager med AN, SSB, MD og PT. Brøndby, den 25. september 2013 Referent: Palle Thomsen

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 4-05/08 Dato 20. marts 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen,

Læs mere

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum.

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Deltagere: Region Syddanmark: Ole Sick, Kurt Andersen (fra kl. 13), Susanne Hansen (fra kl. 13). Region Sjælland: Elna Harder, Aksel Tagmos Region

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Møde 1-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

Møde 1-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Opdateret: 11. januar 2015 REFERAT Møde 1-2015 Fredensborg Seniorråd Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Anette Lewinsky, Anders Kopping, Josée Linnemann,

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere