Dansk Arbejder Idrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Arbejder Idrætsforbund"

Transkript

1 Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-05/08 Dato 27. november 2007 kl Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter Rasmussen, Annie Nielsen, Annie Kristensen, Mogens Damgaard og Palle Thomsen Afbud fra Referat til Regionerne, udvalgsformænd, personale, m.fl. Nyt møde 11. januar Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 15-05/ Opfølgning af sager 2.3. Møde i samarbejdsudvalget 22. oktober 3. Sager til behandling 3.1. DAI Region Midtjylland 3.2. Henvendelse fra KlubSupport 4. Økonomi 4.1. Vedtagelse af budget Orientering og ansøgninger 5. Status og drøftelser 5.1. Idrætsudvalget 5.2. Kredsudvikling og organisatorisk struktur 5.3. Idræt for sindslidende 5.4. Motion for livet 5.5. Senioridræt 5.6. Ungdom, ungledere, uddannelse, lederpleje og lederudvikling 5.7. Internationalt arbejde 5.8. Politisk udvalg 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Optagelse af foreninger 6.2. Udmeldelse af foreninger 6.3. Personale 7. Kommende mødeaktiviteter 7.1. Næste møde i forbundsledelsen 7.2. Personalemøde 8. januar 2008 i Dalum 7.3. Kongres 22. november Tidsplan og afvikling Kongresudvalg Forventninger til det sidste år og evaluering 8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l DIF Breddeidrætskonference marts 2008

2 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen JL bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt. 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 15-05/08 Godkendt Opfølgning af sager Listen blev gennemgået. Opgaverne er udført eller med på dagsordenen Møde i samarbejdsudvalget 22. oktober Der var igen en god og konstruktiv dialog på mødet. Samarbejdsudvalget kunne tilslutte sig oplægget til budget for 2008 og herunder oprettelse af en pulje til at give tilskud til kørsel i forbindelse med møder i regionsledelserne. Der skal laves konditioner for at modtage tilskud. Der henvises til referat af mødet. 3. Sager til behandling 3.1. DAI Region Midtjylland Der blev besluttet følgende forhold omkring etablering af Region Midtjylland: Regionen etableres pr. 1. januar under forbundsledelsens ansvar med en indsat ledelse for perioden 1. januar 2008 til foråret 2009, hvor der så skal holdes en stiftende generalforsamling. Den indsatte ledelse er indstillet af den gamle Jyllandskreds og består af følgende personer: formand Svend Aage Fauerholt, medlemmer Rolf Haugaard, Jacob Herlufsen og Jens Bjerrekær. Jacob og Jens udtræder af Region Nordjyllands ledelse pr. 1. januar Fra forbundsledelsen tilknyttes Peter Rasmussen. Regionen modtager administrationstilskud og foreningskontingenter i lighed med andre regioner. Region Nordjylland beholder den opsparede egenkapital og forestår regnskab og bogholderi frem til, at der er valgt en ledelse i Den oprettes separat konto og regnskab. AN og PT har i dag haft møde med Svend Aage Fauerholt for at sætte ham ind i DAI s organisering og for at få drøftet forhold omkring regions opstart og virke. Omkring kontor er det aftalt at benytte formandens hjemadresse indtil videre og afvente, om der bliver behov for et egentligt kontor. Der er nem tilgang til mødelokaler i Skive, hvor han bor, og der er andre tilgængelige mødesteder i regionen Henvendelse fra KlubSupport Foranlediget af henvendelse fra KlubSupport blev det besluttet at gøre foreningerne opmærksom på firmaet muligheder for at hjælpe foreningerne til øgede indtægter. Dette ved en omtale i DAI s nyhedsmail. Danmarks Idræts-Forbund har sagt god for firmaet og anbefaler foreningerne at gøre brug af firmaets muligheder. 4. Økonomi 4.1. Vedtagelse af budget 2008 Der forelå revideret budgetoplæg samt brev fra DIF om endeligt budget, fordelingsnøgle, betaling til kollektivforsikring samt meddelelse om udbetaling af markedsføringsbidrag fra kollektiv forsikring, hvor DAI modtager kr. (udbetales i 2007).

3 I forhold til det fremlagte budget på SU-mødet indeholder oplægget følgende ændringer: Under idrætsaktiviteter stilles der i alt kr. til rådighed, hvoraf de kr. udgør en buffer der i tilfælde af, at der bliver brug for det, tages fra diverse hensættelser. Budgettet udgør fortsat i alt kr. Under organisatoriske møde slettes det seminar ( kr.) i foråret, der skulle have været afholdt for samtlige deltagere i forårets lederkurser. Disse lederkurser vil sammen med de regionale idrætsfora belaste lederne tilstrækkeligt, og ikke levne overskud til et seminar også. Afholdes i stedet som en del af efterårets idrætsforum. Under international idræt foreslås det at afsætte kr. mere til deltagelse i CSIT World Sports Games i Rimini. Rejsen bliver dyrere end forventet. Kostprisen for hver person beløber sig til godt kr. for en uge og deltagergebyret bliver kr. for voksne og kr. for u. 18 år. Vi forventer at deltage med personer i alt. Ændringerne vil medføre et underskud på kr. og en forventet egenkapital pr på ca. 1,7 mio.kr. Forbundsledelsen godkendte oplægget. Omkring størrelsen af deltagergebyr ved arrangementer i udlandet, blev det besluttet at tage en generel drøftelse omkring dette spørgsmål på et senere tidspunkt Orientering og ansøgninger Der forelå ansøgning fra Region København om tilskud til oprettelse af hjemmeside for senioridræt. Det blev besluttet ikke at imødekomme ansøgningen, da det ikke p.t. er en opgave for forbundet at yde økonomi til regionernes hjemmesider. 5. Status og drøftelser 5.1. Idrætsudvalget Udvalget har haft møde 30. oktober, hvor det samlede budget for 2008 blev lavet. Fordelingen af midler bliver meddelt de enkelte idrætter af den pågældende ansvarlige i idrætsudvalget. PR har haft en samtale med Rolf Haugaard om budgettet for karate i Alice Hansen og Jesper Kjærgaard er i færd med at lave oplæg omkring krolf, der forventes færdigt meget snart. Der henvises i øvrigt til referat af mødet. JL omtalte henvendelse fra Mogens Nyvang, der er tidligere formand for Dansk Gangforbund og forhenværende formand for motionsudvalget i Dansk Atletik Forbund. Han har henvendt dig til DAI for at drøfte muligheden for, at en række foreninger med gangsport kollektivt kan tilslutte sig DAI og på den vis få fremmet sporten. JL har haft møde med ham og meddelt, at de pågældende foreninger har mulighed for at melde sig ind i DAI og, at der så efterfølgende kan nedsættes udvalg for gang på samme vis som i andre idrætter i DAI. Mogens Nyvang vil overveje muligheden og vende tilbage Kredsudvikling og organisatorisk struktur AN har sammen med konsulenterne Camilla Holm og Poul Danborg afholdt møde 22. november i Næstved med henblik på at undersøge mulighederne for at få etableret en regionsledelse for Region Sjælland. Alle regionens medlemsforeninger var indbudt, og der blev fulgt op med telefoniske henvendelser. Kun få deltog imidlertid i mødet, og der var ingen af de tilstedeværende, der var interesseret i at indgå i arbejdet. Mødet gav imidlertid en god dialog med foreningerne, og der vil i stedet blive arbejdet på at finde personer gennem fremtidige arrangementer. Det ser dog ud til, at der bliver nedsat et nyt senioridrætsudvalg.

4 Der er aftalt indhold for forårets lederkurser og fastsat foreløbige datoer, der mangler at blive konfirmeret af DIF s underviser. Det ligger dog fast, at første kursus afholdes 5. januar 2008 i Region Nordjylland Idræt for sindslidende Gruppen bag den årlige idrætsfestival har på møde 13. november besluttet at springe 2008 over, idet det ikke har været muligt at finde et egnet sted. Der arbejdes på igen at gøre det muligt at bruge Vejle Idrætshøjskole eller alternativt Vildbjerg Idrætscenter eller Fuglsøcentret. Projektet afventer afklaring om tildeling at Satspuljemidler, der er afgørende for projektets fremtidige omfang. Styregruppen har afholdt møde 27. november og har aftalt at mødes igen i februar. En opgørelse viser, at initiativerne med Idræt for sindslidende er inde i 86 kommuner Motion for livet Der er ikke noget nyt siden sidste møde Senioridræt JL, AN og PT har haft møde med Poul Larsen og Vibeke Franzen 2. november, hvor der bl.a. blev drøftet ændringer i forretningsudvalget for senioridræt i form af en udvidelse med en ekstra folkevalgt person og en reduktion af antallet af konsulenter ved udvalgets møder. Der har været afholdt møde i forretningsudvalget for senioridræt 20. november, og udvalget har taget de foreslåede ændringer til sig. Der har været afholdt generalforsamlinger i Region Midtjylland og Region Nordjylland, hvor der nu er nedsat et senioridrætsudvalg i hver region. Der skal indsendes en statusrapport / faglig rapportering til Velfærdsministeriet inden 1. december for Satspuljebevillingen. Socialministeriet har godkendt forlængelse af projektet Stol på idræt (hvor Ældremobiliseringen er projektholder) frem til og med september 2009, hvilket bl.a. giver mulighed for at implementere projektets erfaringer i nogle nye kommuner. Margit Vestergaards ansættelse vil blive forlænget tilsvarende. Hun har forældreorlov i perioden 1. januar 16. juni 2008, hvor projektet er i en fase, hvor det kan klare sig selv. Projektets forlængelse giver også mulighed for at forlænge ansættelsen af konsulenten i Region Syddanmark. PT deltager i evalueringsmøde 11. december i Fredericia Ungdom, ungledere, uddannelse, lederpleje og lederudvikling Da der har været store problemer med at få aftalt en dato for møde omkring fremtidigt ungdomsarbejde, blev det besluttet at fastsætte en dato, udsende indkaldelse og gennemføre mødet med dem, der kan. Regionsformændene har udtrykt interesse for at komme på et kursus i præsentationsteknik. Der vil blive arbejdet på at få gennemført et kursus snarest muligt, og under hensyntagen til et travlt forår (lokale idrætsfora og lederkurser), for op til 3 personer fra hver region Internationalt arbejde JJN og PT gav en orientering om CSIT s generalforsamling i oktober. Formanden Kalevi Olin meddelte sin beslutning om ikke at lade sig genopstille til valg af formand på kongressen i Der er p.t. kendskab til to mulige kandidater. CSIT World Sports Games i Rimini i 2008 ser ud til at vil samle flere tusinde deltager og blive et meget spændende arrangement. Der skal sendes en endelig tilmelding medio februar. Generalforsamlingen indeholdte som noget nyt præsentationer af særlige projekter i medlemsforbundene. PT gav en præsentation af konceptet for Motion for livet og der blev giver tre andre præsentationer.

5 5.8. Politisk udvalg Næste møde i udvalget afholdes 24. januar, hvor det var tanken, at Socialdemokraternes Idrætspolitiske ordfører Troels Ravn skulle deltage. Troels er imidlertid ikke blevet genvalgt til Folketinget, hvorfor det afventes, hvem der bliver partiets idrætspolitiske ordfører nu (det blev Flemming Møller Mortensen). 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Optagelse af foreninger Følgende foreninger er optaget: Hovedstaden: Christiania Sports Klub, FC 76RNR, Christianshavn FC, KulturklubbenX (alle fodbold), Eksperterne IF, Svendborg FC, Valby Boldklub, Lotto FC, SB 50 (alle fodbold og futsal), IF Limone (Sindslidende). Syddanmark: Glad Motion Vejen (senioridræt). Midtjylland: Holstebro Karate Klub, Krop og Sind Favrskov (sindslidende). Nordjylland: Trurøgade IT Klub, RTX, Down Town, Saltum VVS (alle fodbold), Team Trippalot (fodbold og futsal). Ekstraordinære: Farsøhhus Plejecenter (senioridræt), Frivilligcenter Lolland Udmeldelse af foreninger Følgende foreninger er udmeldt/slettet: Hovedstaden: Ejby IF 68. Sjælland: Holbæk Gymnastikforening Personale Michael Sorgenfri Pedersen er pr. 19. november startet som ny senioridrætskonsulent i Region Syddanmark. Der er lavet introduktionsprogram for den første tid. Merete Nielsen er pr. 1. december blevet ansat 20 timer om ugen, hvor hun skal supplere Tina på posten som sekretær for senioridræt. Vil i mindre omfang også blive involveret i andre opgaver på kontoret. 7. Kommende mødeaktiviteter 7.1. Næste møde i forbundsledelsen Næste møde afholdes fredag, den 11. januar 2008 med start kl. ca. 15 og efterfølgende julefrokost Personalemøde 8. januar 2008 i Dalum Personalet er samlet til personalemøde januar 2008 på Dalum Landbrugsskole. Forbundsledelsen kan deltage 8. januar fra kl og resten af dagen Kongres 22. november Tidsplan og afvikling Tidsplan for tilrettelæggelse af kongressen blev godkendt. Af vigtige datoer kan nævnes: 20. august: Frist for indkaldelse september: Idrætsforum

6 4. oktober: Frist for indsendelse af forslag; herunder kandidater til forbundsledelse 17. oktober: Udsendelse af forslag til regioner og foreninger 25. oktober: Frist for tilmelding til kongressen Kongressen afholdes som tidligere besluttet i Idrættens Hus i Brøndby Kongresudvalg Der blev vedtaget følgende omkring udvalgssammensætning og kommissorium for kongresudvalget: Medlemmer: Annie Nielsen (forbundsledelsen), Palle Thomsen (forbundssekretær), Torben G. Pedersen (Region Hovedstaden), Bardur Matthiesen (Region Syddanmark), Jens Bjerrekær (Region Midtjylland), John Christiansen (Region Nordjylland). Der kan indbydes gæster til møderne, og regionernes repræsentanter vil få hjemmearbejde med hjem i sin region. Kommissorium: Formålet med udvalget er at forberede DAI s kongres 22. november 2008 med henblik på: 1) at få udarbejdet forslag til eventuelle vedtægtsændringer 2) at få udarbejdet forslag til arbejdsprogram for kongresperioden ad 1) Udvalget skal gennemgå DAI s vedtægter og struktur og foretage en evaluering af, om vedtægterne og strukturen fortsat kan sikre, at DAI kan udvikle sig aktivitetsmæssigt såvel som organisatorisk centralt og lokalt. Eventuelle forslag til ændringer skal fortsat give mulighed for, at der undervejs i kongresperioden kan foretages organisatoriske ændringer såfremt det bliver nødvendigt, eller der byder sig muligheder, vi ikke kan se i dag. Forslagene fremlægges til drøftelse i DAI s samarbejdsudvalg. ad 2) Udvalget skal drøfte DAI s fremtidige idrætslige indsats i idrætsgrenene, tværidrætsligt og i projekterne med henblik på at fremkomme med forslag til arbejdsprogram til drøftelse i DAI s samarbejdsudvalg. Forslaget skal indeholde en vision for DAI s fremtidige indsats, som den kommende forbundsledelse, regioner og udvalg kan omsætte i konkrete handlingsplaner, men også så der åbnes for at andre områder kan tages ind undervejs i kongresperioden. Udgangspunktet for udvalgets arbejde er både DAI s nuværende profil og aktiviteter; herunder en evaluering af nuværende kongresperiode, men også et kig på, hvor DAI fortsat kan gøre en forskel i forhold til andre organisationer Forventninger til det sidste år og evaluering Forbundsledelsen påbegyndte en drøftelse af forventningerne til tiden frem til kongressen med fokus på, om der var opgaver og områder, der skulle have en særlig prioritering. Foreløbigt blev der nået frem til, at det var vigtigt at sørge for at processen omkring ny geografi og tilhørende lederuddannelse blev ført til ende på bedste vis. Der skal til stadighed arbejdes på forankring af alle aktiviteter og aktivitetsområder, og der skal igangsættes flere idrætsaktiviteter end tilfældet er nu. En umiddelbar evaluering af kongresperioden er positiv. Et par af de store mål med at sikre en god økonomi og gennemføre en geografisk omstrukturering er tæt på at være nået.

7 8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l DIF Breddeidrætskonference marts 2008 Temaet er i år Foreningen under pres. JL deltager. Brøndby, den 7. december 2007 Referent: Palle Thomsen

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 2-05/08 Dato 13.-14. januar 2006 på Fangel Kro og Hotel Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 4-05/08 Dato 20. marts 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 6-05/08 Dato 15. juni 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Annie

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 11-11/14 Dato 7. februar 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 14-08/11 Dato 31. maj 2010 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen(JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 12-05/08 Dato 16. april 2007 kl. 17.00 Sted Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

DAI Præsentation. DAI Senioridræt. IFS Idræt For Sindet. DAI's hjemmeside. Regionernes hjemmesider

DAI Præsentation. DAI Senioridræt. IFS Idræt For Sindet. DAI's hjemmeside. Regionernes hjemmesider 1 2 3 DAI Præsentation DAI Senioridræt IFS Idræt For Sindet 4 DAI's hjemmeside 5 Regionernes hjemmesider En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk En præsentation af Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag d. 2. december 2012 kl 10.00-16.00 Sted: Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere